STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY"

Transkript

1 STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 3 BŘEZEN 2004 ROČNÍK 13 Slovo starosty Slovo starosty Radnice Poděkování Školy Vážení spoluobčané, už několikrát jste byli informováni na stránkách těchto novin o problému nekvalitně provedeného zateplení domů na Dunajské ulici. Rád bych vás nyní seznámil s tím, jak v této věci radnice dále postupuje. Dne byla mezi firmou Laspon, spol. s r.o., Brno, Veveří 46 a městem Brnem, MČ Brno Starý Lískovec uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zateplení pane lových bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45. Dopisem ze dne sdělil objednavatel zhotoviteli, že u výše uvedených domů dochází k zavlhání fasády. Zároveň byl zhotovitel požádán o doložení dokladu prokazu jícího kvalitu použitého fasádního nátěru a o zdůvodnění, proč k zavlhání dochází. V od povědi ze dne zhotovitel uvedl, že při prohlídce, která byla provedena za deš tivého počasí, nebylo zjištěno provlhání fasádního nátěru vodou. Zhotovitel dále připustil, že při jedné prohlídce nelze vysledovat všechny vlivy počasí na fasádu a navrhl dlouho dobější pozorování fasády s přizváním nezávislého odborníka s tím, že o výsledku bude objednavatel informován. Na základě objednávky ÚMČ Brno Starý Lískovec byl Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., Prosecká 76a, Praha Prosek, pobočka Brno Komárov, Hněvkov ského 77 vypracován znalecký posudek ve věci posouzení zateplení domů Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45. Výsledek znaleckého posudku jasně říká, že na fasádě celého bloku domů je použita nedostačující tloušťka tmelu a také jiný materiálový typ omítky, než je uve deno v předaných protokolech. Tento znalecký posudek byl jako příloha dopisu ze dne zaslán zhotoviteli s tím, že objednavatel vůči zhotoviteli uplatňuje nátok na bezplatnou opravu vady v rozsahu uvedeném ve znaleckém posudku. Zhotovitel na ten to dopis, jakož i na další ze dne doposud nereagoval. Na základě těchto skutečností se domníváme, že se zhotovitel v souvislosti se závaž ným pochybením při realizaci díla zateplení bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43 do pustil trestného činu a proto podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele. O dalším průběhu tohoto případu budete opět informováni. Petr Hudlík, starosta Dne se konal v místní soko lovně ples SRPŠ základní školy a mateř ské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10. K dobré společenské úrovni plesu přispěly sponzorským darem nemalou měrou tyto firmy: Pivovar Starobrno a.s., Malířství a natě račství p. Plšek, Helga výšivky, Pivovar Černá hora a.s., Design café, Hortová Hort výšivky, Hotel Moravia, Jeřabinka, Rastr s.r.o., Mix Market, potraviny U hřiště, LCT a.s., Hostinec u Čestě, Stavební čin nost p. Šrutka, Kovovýroba Zapletal, Ovocnářské družstvo, Obchodní činnost p. Šrom, Geometrie kol p. Kristek, Klem pířství p. Hrazdíra, Obchodní činnost p. Kilinger, Casino Grand, A Studio, Tra fika pí. Brůhová, Laspon CZ a.s., Sares s.r.o., Avon, Telephona, Tabák p. Juras, Delvita a.s., ředitelství SZŠ, HT Floor, Bohemiaflex, National Nederlanden, Obchodní činnost p. Bergmann, Pohostin ství p. Šustera. Všem upřímně děkujeme. Vedení školy a výbor SRPŠ ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 Veřejná soutěž na provozování koupaliště Výzva více zájemcům k podání nabídek na pronájem areálu koupaliště TJ Tatran Starý Lískovec a nebo jeho části za účelem jeho provozování. Součástí areálu koupaliště je budova sloužící pro poskytování služeb občerstvení. V případě provedení nutných úprav je možno budovu využívat jako restauraci. Po dohodě je možno provozovat tyto části i jednotlivě. Zadavatelem je Tělovýchovná jednota Tatran Starý Lískovec, zastoupená panem Milošem Demelem. Výbor Tělovýchovné jednoty Tatran Starý Lískovec vyzývá zá jemce k podání nabídky na pronájem a provozování koupaliště, případně restaurace. Předmět pronájmu se nachází v Brně Starém Lískovci na ulici Klobásově 79, je součástí areálu TJ Tatran. Nabízený předmět pronájmu tvoří oplocením oddělenou část areálu TJ Tatran. Popis předmětu pronájmu. Koupaliště tvoří bazén o rozměru 50 x 18 x 2,2 m, skluzavka, sprchy, dětské brouzdaliště o rozměru 4 x 6 x 0,4 m, plocha určená pro slunění, převlékárny, strojovna a filtrační stanice bazénové vody, hygienické zařízení pro ná vštěvníky a zázemí pro plavčíky. Součástí koupaliště je budova s možností poskytovat občerstvení a po úpravách i provoz restau race. Předmět pronájmu je samostatně připojen na elektrickou energii. Jeho součástí je studna (vrt), která slouží také k zavla žování trávnaté plochy fotbalového hřiště. Příjem nabídek končí 15. dubna Další podrobné informa ce případným zájemcům o pronájem koupaliště poskytne tajemník jednoty Ing. Stanislav Bauer, tel nebo V sobotu 21. února 2004 jsme opět přivítali mezi sebe nové občánky Starého Lískovce. Tato akce se opakuje často a velice rádi ji připravujeme, poněvadž patří mezi ty nejhezčí. Tentokrát se jako host aktu zúčastnil starosta MČ Starý Lískovec pan Petr Hudlík. Jenom je škoda, že pro mnohé tak slavnostní událost se musí konat na území Bohunic, poněvadž u nás, ve Starém Lískovci, nemáme vhodné prostory. Snad se jednou dočkáme toho, že naši občané nebudou muset se svými ma ličkými putovat k sousedům. STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY FOTO: Petr Suchý

2 Zhodnocení činnosti Klubu důchodců nová zástavba za II. pololetí roku 2003 Než jsme se nadáli, prázdniny uplynuly jako voda v řece a my se opět začali pravidelně scházet v našem klubu. Léto bylo mimořádně suché a horké a tak jsme místo sluníčka vyhledávali zastíněná mís ta. Jedním z takových byl právě náš Klub důchodců. Tak jako dosud pamatovali jsme na naše členy při výročích narozenin. Malý květinový dárek je vždy potěšil. Nezapomněli jsme ani na první pátky v měsíci a navštívili Pražákův Palác, kde probíhala výstava s názvem Krása čes kého granátu a bylo se na co dívat. Zúčastnili jsme se mnoha zájezdů. Nej prve do Jeseníku, kde jsme navštívili mimo jiné největší, ekologicky nezávadnou evrop skou přečerpávací vodní elektrárnu v Dlou hých stráních. Řada dřívějších brněnských firem, jako např. Královopolská strojírna a Hydroprojekt Brno se podíleli na projektu a uskutečnění tohoto díla. Z historických měst to byla Smetanova Litomyšl, zapsaná do seznamu UNESCO právě pro jedinečnost svých fasád, kterou tvoří sgrafitová psaníčka. Měli jsme mož nost shlédnout Zámecké divadlo, které patří k nejstarším v Evropě. Historie nás nezajímá pouze na našem území a tak jsme navštívili hrad v Trenčíně. Rozhled do dalekého kraje až na Bílé Karpaty byl fascinující, stejně jako bohatá sbírka obrazů v zámecké obrazárně. Vyšlapali jsme zhruba 300 schodů, ale námaha opravdu stála zato a my se utvrdili v tom, že to s námi, dříve narozenými, ještě není tak zlé. Návštěva Škrdlovické sklárny, dnes v soukromém vlastnictví, která je za měřená převážně na výrobky z hutního skla, byla opět přehlídkou výrobků našich zlatých ručiček, kterých si mnohdy ani nevážíme. Posledním zájezdem, kterého jsme se zúčastnili, byl zájezd do Bratislavy, kde kromě předváděcí akce nás čekal ještě výlet lodí po Dunaji s možností nákupu v bezcelní zóně. Při výčtu míst, která jsme navštívili, nesmíme zapomenout na jedi nečný zájezd do ZOO Safari ve Dvoře Krá lové, za velkého finančního přispění úřadu městské části Starý Lískovec. Panu sta rostovi Petru Hudlíkovi patří srdečné Nové knižní tituly KJM pobočka Kurská 1 2 Kultura Allende: Město netvorů, Archer: Synové štěstěny, García Márquez: Žít, abych mohl vyprávět, Grant: Zvěrolékař na sál!, Jung manová: Pověsti o zvonech, zvonařích, zvonicích a zvoničkách, Jennings: Azték, Kessler: Oheň nad Srbskem, Legátová: Pro každého nebe, Grossing: Vraždy v rodě habsburském, Fredrickson: Rasismus stručná historie. poděkování. Bez tohoto přispění bychom si takový nákladný zájezd nemohli dovolit. Celý areál je umístěn v přírodních pod mínkách, nespočet zvířat, výlet po areálu autobusem, odborný doprovod, to všech no byly nezapomenutelné zážitky. Abychom se však vrátili zpět do Brna, nesmíme zapomenout na Brněnské slav nosti. Výbor národní kultury připravil zají mavé podvečery. Připomněli jsme si tak Josefa Dobrovského u jeho hrobu na ústředním hřbitově. Dále byl jeden z pod večerů věnován životnímu výročí paní Doc.Miroslavě Jandekové Lokšové, která na brněnském JAMU vychovala řadu po pulárních herců, mezi jinými L. Šafránko vou, V. Galatíkovou, Gabrielu Vránovou, z mužů pak Bořivoje Navrátila, Josefa Somra a další. Ve svých 80 letech před vedla scénku ze hry Ženitba tak bravurně, že by jí to mohli závidět mnozí adepti z mladších řad. Z dalších podvečerů to byly např. Známá a neznámá ruská literatura. Brněnský rodák Jiří Seqvens, autor Hříš ných lidí města brněnského byl připomenut v pořadu Vracím se do Brna rád a často. Podvečer věnovaný Pablo Nerudovi nás zanesl do opravdových dálek, až do Chile. Poslední podvečer, který jsme navštívili, byl zasvěcen Povídání vážnému i neváž nému o víně. Již dnes se těšíme na další besedy v roce Abychom utužili naše zdravíčko zúčastnili jsme se Pochodu všech generací z Mariánského údolí na Muchovu boudu a zpět. Na místě konání bylo možné shlédnout kulturní vystoupení dětí a mládeže, ochutnat zdravou výživu. Po krátkém společném cvičení jsme se vy dali na pochod. Na jeho začátku jsme měli možnost si změřit tlak krve a totéž při návratu. Odměnou nám byl Pamětní list a v něm originální cílové razítko. Podzim nenechal na sebe dlouho čekat. Začaly výlovy rybníků a my se takového výlovu zúčastnili v Jedovnicích. Byla zde možnost nákupu ryb v širokém výběru a poměrně za slušné ceny. Bylo mrazivo a slunečno, výlet se vydařil a za rok si jej zopakujeme. Do našeho klubu zavítali představitelé městské policie v Brně. Informovali nás o vzestupu kriminality, jak se před ní chránit, jak nepodléhat různým podomním prodej cům apod. Na závěr přednášky jsme ob drželi nálepky důležitých tel. čísel a nálep ky, jež mají upozornit řidiče, že na pře chodu jsou starší lidé. Pořád se něco děje, a není tomu jinak ani ve Starém Lískovci. Dne byla uspořádána taneční zábava Nezávislých, na kterém vystoupila mládež s westernovým tancem a děvčata s aerobikem. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení zpěváka Josefa Laufra se skupinou Golem. Opět patří poděkování panu starostovi Petru Hudlíkovi, neboť věnoval členům našeho klubu volné vstu penky. Zavzpomínali jsme na naše mládí, na čaje o páté a zatancovali si. Nedílnou součástí takového plesu je vždy občer stvení a to bylo vynikající. Všem, kdo se podílel na uspořádání plesu patří srdečný dík. V našem klubu jsme měli slavnostní schůzku ke Dni seniorů. Byla srdečná a milá, doplněna zpěvem naší členky paní Kamilky Juranové, která to opravdu umí. Na Mikuláše jsme se sešli u vánočního stromu na Osové ul. Děti z mateřských škol a děti I. a II. tříd základních škol v naší městské části za doprovodu kytary zazpí valy vánoční koledy a přednesly několik básniček. Besídka byla vskutku velmi pěkná. Úřad městské části Starý Lískovec se tak převtělil do role Mikuláše. Každé dítě dostalo od pánů starosty a místosta rosty adventní kalendář. Úsměvy a jiskřič ky v očích dětí byly nepopsatelné. Také my jsme dostali nadílku a sice symbol hojnos ti a štěstí, figurku zlatého prasátka. Naše překvapení bylo tak velké, že na ně dlouho nezapomeneme. Panu starostovi a jeho paní jsme poděkovali a popřáli do nového roku hodně zdraví a dobré starostování. Na pozvání městského svazu důchodců v Brně jsme se zúčastnili členské schůze v Bílém domě, kde kromě jiného vystoupil pan Slavotínek a paní Janků, kteří součas ně odpovídali na řadu otázek nás dříve na rozených. Na závěr vystoupila kapela Juranka s báječným konferencierem. Ve Starém Lískovci, na Mikuláškově nám. byl zahájen provoz v nově postaveném Domově důchodců. Využili jsme dne ote vřených dveří a navštívili jeho prostory. Moderní, účelné zařízení jistě zpříjemní starším občanům jejich další životní etapu. Přejeme hodně zdraví a pohody v no vém roce. Věříme, že nám bude zdraví přát natolik, abychom se mohli opět schá zet v našem klubu v roce Libuše Medková Klub důchodců nová zástavba Galerie a prodejna dárkového zboží Jeřabinka pořádá výstavu olejomaleb Evy Malkovské a zahradní keramiky Jany Trantírkové Vernisáž v 17 hod. Výstava potrvá do Brno Starý Lískovec, Klobásova 14a Tel Otevírací doba PO PÁ hod. SO 9 11 hod. NE ZAVŘENO

3 Pes není jen přítel Policie O psech se říká, že jsou to nejlepší přátelé člověka. Jak už to tak bývá, přátelům mnohé odpustíme. Jenže ono to vždy nejde. Zejména, když pejsek s námi žije ve městě. Ve Starém Lískovci je jich evidováno Stejně jako soužití lidí upravují od nepaměti psané i nepsané normy, existují i předpisy, upravující chov zvířat v lidských sídlech. V Brně sice byla první vyhláška o podmínkách chovu zvířat přijata již před deseti lety a povinnosti v ní stanovené se od té doby příliš nezměnily, nicméně někteří majitelé psů je stále neznají či nerespektují. Strážníkům tak nezbývá, než zjištěné přestupky řešit. Že přitom obvykle dojde na pokutové bloky, netře ba zdůrazňovat. Přitom povinností, uložených vyhláškou chovate lům, není zas tak mnoho a vesměs směřují k tomu, aby soužití psa a člověka ve městě nevedlo ke zbytečným konfliktům. Například pravidelné noční vytí a štěkot opuštěného psa rozhodně nepři spěje k dobrým sousedským vztahům, stejně jako hromádky trusu zdobící předzahrádky či chodníky poblíž domovního vchodu. Je smutné, že mnoho chovatelů začne po svém pejskovi uklízet až poté, co je pokutuje hlídka. Argument za svého psa platím, tak ať uklízí radnice, neobstojí. Dokud nevábně vonící hromádka ne zmizí z chodníku bezprostředně poté, co se na něm ocitne, budeme stále tam, kde jsme dnes. Leda, že by městem permanentně procházely desítky zaměstnanců úklidových firem a svojí činností suplovaly to, co zodpovědnému chovateli zabere jen několik oka mžiků. Nemluvě již o tom, co by to stálo a jak vysoký poplatek by se pak musel vybírat za každého psa. Nejvíc přestupků je však spojeno s venčením psů. Pes sice ke svému rozvoji pohyb potře buje, ale ve městě mu ho v potřebné míře dopřát nemůžeme. Volně psi mohou pobíhat pouze ve vyznačených výbězích. Mimo ně musí být pes veden na vodítku, bez něj navíc pouze s ná hubkem. V každém případě však pes musí být veden, tedy pod kontrolou chovatele. Není možné nechat pejska byť s košem pobíhat na druhé straně ulice či parku. Že to není zbytečné, vý mluvně dokazují záznamy strážníků o pokousaných dětech či jen povalených na zem v parcích, mnohdy přímo v pískovišti anonymním vlčákem, nebo protokoly o dopravních nehodách, způsobených psem. Ani sebelepší řidič v hustém městském pro vozu nemá šanci srážce zabránit, když mu pes z chodníku náhle vběhne přímo pod kola. A nemusí být ani náledí. V tomto výčtu jsem samozřejmě uvedl jen základní skutečnosti. Každý zodpo vědný chovatel však má možnost seznámit se s kompletním zněním vyhlášky jak na úřadu městské části, tak například v infor mačním středisku Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí. Pokud tak neučiní může se stát, že se z nevědomosti do pustí přestupku, za který mu může být ve správním řízení uložena citelná pokuta. Pes ve městě totiž není jen přítel, je to i závazek. To si však mnohý chovatel uvědomí až ve chvíli, kdy je mu čtyřnohý společník na obtíž. Kdyby se každý dopředu seznámil se svými povinnostmi, nekončilo by možná v městském útulku na Bystrcké ulici ročně na tisíc psů. Ale to už je zase jiná kapitola... Povinnosti spojené s pobytem psů na veřejně přístupných místech: 1. Pes na veřejně přístupném místě může pobývat na vodítku, jehož délka umožňuje jeho ovladatelnost, bez vodítka pouze s ná hubkem. Osoba doprovázející psa je povinna mít psa pod neustá lým dohledem. 2. Není li osoba doprovázející psa schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomoci vodítka, nebo je li tato osoba mladší 15ti let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. 3. Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen pouze v označených výbězích. Nejsou li však ohraničeny plotem nebo není li vlivem terénu nebo prostoru zaručen přehled o psovi, je osoba doprovázející psa povinna použít náhubek. Osoba do provázející psa je povinna zabránit tomu, aby nedocházelo ke střetům s ostatními psy, případně k útokům na osoby doprováze jící psy. 4. Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí. 5. Výše uvedená ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké vodící psy. 6. Znečištění ulice či jiného prostranství chovaným zvířetem je povinen neprodleně hygienicky odstranit vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči. Psí výběhy v MČ Starý Lískovec: oplocený areál Bosonožská, Labská, pozemek veřejné zeleně mezi dálnicí Bítešskou a ko munikací ul. Labská v části od výsadby borovic pod točnou MHD po tramvajovou dráhu k ulici Jemelkové, pravý břeh Leskavy od garáží na Šoustalově ul. po k.ú. Bohu nice, levý břeh Leskavy za ul. Čermákovou po k.ú. Bohunice. CVČ Domeček Mgr. Vít Cvrček, tiskový mluvčí MP Brno Volný čas CVČ Domeček, Kosmonautů 4, Brno Starý Lískovec Tel.: , fax: , e mail: Domeček v březnu 2004 NE Malovaná trička (14 18 hod.) SO Zdravá jarní sobota (14 18 hod.) NE Květinové vítání Jara (15 hod.) PO ST Velikonoční dílny pro veřejnost (14 17 hod.) Domeček v Domě pánů z Lipé ČT Skládáme ORIGAMI ( hod.) ÚT Den papíru (10 14 hod.) ST Skleněný den (10 14 hod.) ČT Den s textilem (10 14 hod.) ČT Ruční papír ( hod.) ČT Luštění pro každého ( hod.) ČT Květiny z papíru ( hod.) ČT Velká aprílová hra ( hod.) Domeček v létě Tábor pro rodiče s dětmi Pikárec 1., 2. a Příměstský tábor I Příměstský tábor II Letní tábor Pikárec , 30. a Prázdninové výlety 3

4 Fakultní nemocnice Brno Diakonie Dobrovolnický program na Interní hematoonkologické klinice Brno Naše klinika se před časem připojila k programu Dobrovolníci v nemocnici, jehož hlavním cílem je zpříjemnit volné chvíle našim hospitalizovaným onkologic kým nemocným. Dobrovolníci v tomto pro gramu stráví s nemocnými určitou část dne (například jedno odpoledne v týdnu), a to četbou, rozhovorem, výtvarnou a hudební činností a v neposlední řadě se spolupodílí na organizaci kulturních akcí. Naší snahou je oslovit co nejširší skupinu spoluobčanů, kteří by měli čas a chuť v tomto, dle naše ho názoru velmi potřebném a ve světě zcela běžném programu, s námi spolupra covat. Naše dosavadní ohlasy z řad našich nemocných jsou velmi pozitivní. Kdo je dobrovolník Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává čin nost ve prospěch druhých lidí. Dobrovol níkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože takřka každý umí něco, co může poskytnout ostatním. Cíle programu Posláním programu je vnést do nemoc nice více lidského kontaktu, posilovat du ševní pohodu pacientů, pomáhat překle nout náročné chvíle a přispět k lepšímu Měsíc hispánské kultury průběhu a efektu léčby. Činnost dobrovol níka nenarušuje léčebný režim a provoz nemocnice, ale doplňuje práci odborného personálu tam, kde je to možné. Dobro volníci dochází jak na lůžkové oddělení tak do ambulantní části. Dobrovolnické aktivity na lůžkovém oddělení: 1.role průvodce společníka v individuál ním kontaktu s nemocným, 2.vykonávání určité konkrétní činnosti (nákup, čtení...), 3.doprovod při procházkách, 4.pomoc při organizaci kulturních pro gramů, 5.pomoc při tvůrčím vyplnění volného času. Dobrovolnické aktivity na lůžkovém oddělení: 1.role společníka v kontaktu s nemocnými, 2.donášková služba, nákup drobných po travin a časopisů, 3.doprovod nemocných k odborným vy šetřením, 4.příprava a podávání teplých nápojů. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, Brno přednosta: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. tel , fax e mail: Kultura Česká alzheimerovská společnost (ČALS) na pomoc občanům posti ženým demencí a jejich rodinám Pobočka ČALS v Brně je zaměřena na činnost informační, poradenskou a pod půrnou lidem postiženým demencí a pře devším přímým pečovatelům rodinným příslušníkům. Sídlo společnosti: Diakonie ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno tel./fax e mail: Aktivity: Poradenská linka ČALS tel Individuální konzultace poskytuje sociální pracovnice, zaškolený dobrovolný pracov ník ČALS, ředitelka střediska. Podpůrná skupina pečovatelů Čaj o páté. Setkávání rodinných příslušníků, při nichž si pečovatelé mohou vyměňovat zkuše nosti, pomáhat si navzájem v řešení pro blémů, poskytnout si vzájemnou podporu, dozvědět se aktuální informace ČALS apod. Respitní péče úlevná péče rodinám (po moc s péčí člověka s demencí v domácím prostředí) Garant: Eliška Soběslavská Naším hlavním cílem je usilovat o zkvalit nění života pacientů s demencí a jejich rodinných příslušníků pečovatelů, pomá hat při prosazování zájmů těchto občanů, shromažďovat a šířit informace o demen cích mezi profesionály i laiky. Místo konání: Brno Nový Lískovec, kinosál Kamelot při ZŠ Svážná, VSTUP VOLNÝ Čtvrtek v 18 hod.: provedení španělské hudby na kytaru a beseda s diapo zitivy o dějinách Španělska. Pátek v 18 hod.: španělsko italský westernový film Jmenuji se Pecos. Čtvrtek v 18 hod.: setkání s vyslankyní republiky Venezuela, paní María José Báez Loreto a promítnutí nového venezuelského hudebního filmu Florentino y el Diablo. Pátek v 18 hod.: španělská fantastická komedie Žádné Boží zprávy. Čtvrtek v 18 hod.: beseda s diapozitivy o přírodní scenérii Kuby, vystoupení hudební skupiny ATARÉS hrající latinsko americkou a kubánskou hudbu. Pátek v 18 hod.: argentinská kriminální komedie Devět královen. Čtvrtek v 17 hod.: beseda s diapozitivy na téma Peru země záhad a mýtů. Pátek v 18 hod.: mexický film Mexická jízda, přístupno od 15 let. Neděle od 16 do 22 hod.: večer kubánské kuchyně v hotelu Myslivna v Pi sárkách. Personál pražské restaurace La Bodeguita del Medio připraví kubánské národ ní menu a výtečné míchané nápoje. Hraje pravá kubánská hudební kapela. Cena vstu penky 300, Kč, předprodej na ÚMČ Brno Nový Lískovec, finanční odbor, tel Poděkování Klub důchodců ve Starém Lískovci děkuje všem spoluobčanům, kteří přispěli peněžitými nebo věcnými dary na ples, který pořádal Klub důchodců. Také děku jeme sponzorům za věcné dary, a to: starostovi p. Hudlíkovi, p. J. Bládkovi, pí. Juskové potraviny U hřiště, p. Chlupovi potraviny ul. Malešovská, Ovocnářskému družstvu p. Stávkovi, pí. J. Kristkové a pí.m Bartoňkové za pomoc. Výbor Klubu důchodců Starý Lískovec Informace pro chovatele psů Hromadné očkování proti vzteklině se bude konat od 16 do 18 hod. v hasičské zbrojnici, Točná 5. 4

5 Co Městská policie Brno veřejnosti nabízí? Policie 27. a 28. schůze Rady MČ Radnice Strážníky městské policie zná v Brně každý. Zvláště v centru města nelze unifor mované hlídky přehlédnout. Procházejí často ulicemi v místech, kde se scházejí kapesní zloději, osoby žebrající o peníze, pravidelně kontrolují různá skrytá zákoutí, kde se na cházejí použité injekční jehly odhozené narkomany a místa známá pravidelnými do pravními i jinými přestupky. To však není zdaleka všechno, co může Městská policie Brno veřejnosti nabídnout. Další neméně důležitou činností je řada preventivních pro gramů, které mají za úkol předcházet pro blémům dříve, než mohou vzniknout. Pro zvyšující se počet seniorů trpících zdravotními obtížemi je to projekt Centrum tísňového signálu, jehož podstatou je připojení speciálního zařízení (zakoupeného zájemcem) přes telefonní linku na operační středisko městské policie. Senioři, vybaveni malým dálkovým ovladačem, mohou doma v případě náhlé indispozice aktivovat zařízení a prostřednictvím operačního střediska je na místo neprodleně vyslán lékař i s technikem městské policie. Lékař rychlé záchranné služby má navíc připravený přehled o tom, jaké léky tento člověk užívá, případně jakými zdravotními problémy trpívá, takže pomoc je rychlá a efektivní. Mezi dalšími preventivními programy Městské policie Brno patří dětské dopravní hřiště, určeno mladým cyklistům pro výuku dopravních znalostí, speciálně upravený autobus Mobidik, který slouží především pro informování zájemců o zabezpečení jejich majetku (dům, byt, auto aj.), evidence jízd ních kol, různé soutěže, besedy a další. Všechny tyto programy poskytuje Městská policie Brno zcela zdarma a případní zájemci mohou vyhledat další informace na stránkách nebo se informovat telefo nicky na čísle: Mgr. Lenka Šmerdová Michal Simandl Odbor prevence MP Brno Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás touto cestou se známil s aktivitami DTJ Brno Starý Lísko vec. V roce 2000 souhlasilo zastupitelstvo městské části Brno Starý Lískovec s bez platným převodem pozemků p.č. 506, 507, 608 a budov na nich stojících z majetku města Brna do majetku DTJ v Brně St. Lískovci se sídlem Krymská 5. Rádi by chom navázali na prvorepublikovou tradici, kdy náš majetek sloužil všem občanům St.Lískovce za účelem sportovních a kul turních aktivit, tedy především pro naši mládež. Vzhledem k tomu, že jsme pře vzali objekt ve značně zchátralém stavu, tak v současné době bojujeme o finanční prostředky na jeho obnovu. Nyní bych Vás seznámil s výsledky naší prozatímní práce na obnově areálu DTJ Brno St. Lískovec. DTJ Brno Starý Lískovec Rada na svém zasedání dne 28. ledna 2004 mimo jiné: pověřila pí Makalovou a Ing. Kohouta zpracováním připomínek k MČ vyplývají cích z jednání o IDS a Ing. Kohouta odeslá ním na odbor dopravy MMB Ing. Buchtovi, jmenovala ing. Kohouta členem komise veřejného pořádku a dopravy s hlasem po radním, schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 mě síce a to od na pronájem pozem ku pod garáží p.č. 236 k.ú. Starý Lískovec s R. S., bytem Klobásova 6, schválila jednorázové umístění prodeje vánočních stromků na zahradě rodinného domu Klobásova č. 27 v letech a to vždy od 30. listopadu do 24. prosince každého roku, schválila prodloužení termínu k uza vření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. KN 2776 o ploše 1820 m 2 se společností Leona, spol. s r. o., Mikuláškovo nám. 13, jmenovala povodňovou komisi městské části města Brna, Brno Starý Lískovec ve složení: předseda: Petr Hudlík starosta místopředseda I.: Vlastimil Ješina 1. místostarosta místopředseda II.: Ing. Miloš Veselý 2. místostarosta tajemník: Ing. Vladimíra Zubalíková vedoucí OVÚP člen: Radko Horák vedoucí úřadu člen: Petr Kouřil velitel SDH člen: Ing. arch. Květoslava Nováková pracovník OVÚP, schválila projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci Dobudování oddíl Sport V roce 2001 se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělový chovy, za tyto finanční prostředky jsme udělali novou střechu včetně základní sa nace celého objektu. V následujícím roce jsme bohužel doplatili na přírodní kata strofu, která postihla celou naši republiku a tudíž veškeré dotační projekty byly po zastaveny. V loňském roce jsme opět za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získali finanční prostředky, za které jsme vybudovali venkovní hřiště s os větlením a altánkem. V letošním roce by chom rádi zrekonstruovali tělocvičnu, tak aby na konci roku mohla být využívána našimi občany ke sportovním a kulturním účelům. Marek Sklenář, starosta DTJ ného kanalizačního systému v MČ Brno Starý Lískovec, schválila požádat MMB o finanční pří spěvek z FBV na rok 2004 na regeneraci bytových panelových domů a dává na vě domí ZMČ. Rada na svém zasedání dne 11. února 2004 mimo jiné: vzala na vědomí zprávu o zřízení vyhrazeného parkovacího stání p. J. L. a souhlasila s vydáním povolení, vzala na vědomí zprávu Komise veřej ného pořádku a schválila umístění svislé dopravní značky parkování kolmo k chod níku, schválila ubrat 1 kolmé parkovací místo, nesouhlasila se zaslepením ulice Oderské ve směru na ul. Vltavskou, souhlasila s návrhem umístit vodorov nou dopravní značku na křižovatky ulic Vltavská Mikuláškovo nám. a Vltavská Mikuláškovo nám. č , schválila udělit firmě Albaco, s.r.o., do poručení a pověřuje starostu jeho pod pisem, schválila udělit firmě SMART Comp, s.r.o., doporučení a pověřuje starostu jeho podpisem, schválila realizaci plastových prvků v domě Mikuláškovo nám. 11 v průběhu roku , schválila umístění lunaparku na části parkoviště při ul. Vltavská nad zastávkou tramvaje Osová na ploše cca 500 m 2 v době od 1. do 14. dubna 2004, schválila vyvěšení záměru pronajmout část pozemku p.č.kn 2405 (22 m 2 ) v k.ú. Starý Lískovec p. P. P. k umístění pevného stánku pro prodej ovoce a zeleniny, schválila podnájem nebytového pros toru Mikuláškovo nám. 2, na vzorkovou prodejnu dámské konfekce, projednala bytové záležitosti: přechod nájemního práva ze zákona, výměny bytů, podnájem bytu (části bytu). Knihovna Jiřího Mahena pobočka Kurská 1 Vás srdečně zve na výstavu JARO ve fotografiích Jiřího Mátla Vernisáž je v úterý 16. března 2004 v hod. Výstava potrvá do 15. dubna 2004 a je přístupná v době provozu knihovny PO hod. ST hod. ČT hod. 5

6 ZLATNICTVÍ GOLD prodej zlata a stříbra,zakázková výroba, opravy,leštění,zlacení,stříbření, výkup zlomkového zlata VŠE KVALITNĚ RYCHLE LEVNĚ prodejna: U Pošty 14 v objektu polikliniky PO PÁ tel. č SLADKÝ PETR malířské a natěračské práce Tel.: , BRNO TRADICE,KVALITA,NÍZKÁ CENA + 3 ROKY ZÁRUKA Dále nabízíme: bezpečnostní dveře a vrata,rolety PLISE,navíjecí rolády,úpravu žaluzií po výměně oken (za okna plastová). BOHEMIAFLEX Starý Lískovec,Máchalova 7 tel.: ,mob.: pracovní doba: po pá 9 12,14 17 hodin STAVEBNÍ ČINNOST práce zednické, obkladačské, zateplení fasád, rekonstrukce bytů, koupelen, vodo, instalo, elektro, topení práce výkopové, demoliční a vyklízecí, půdní vestavby a sádrokartonářské práce, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, údržba zeleně, sečení trávy i velké plochy, jeřábnické práce, UNC, Tatra, Liaz, dodávka stavebnin, kontejnery PŘIJATELNÉ CENY, PRACUJEME SPOLEHLIVĚ A RYCHLE ODERSKÁ 9, TEL./FAX: , MOB NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, Brno OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK tel.: , AUTOSERVIS PNEUSERVIS servis vozů ŠKODA, seřizování světel diagnostika systémů VW Group výměna 4 ks pneu za 240 Kč!! Sleva na pneu 15 %. Více informací na Za vodojemem 42, Brno Bosonohy (odbočit u pošty) tel.: , TOVÁREK Srdečně Vás zveme na úvodní programy a přednášky sahadža jógy , v 18 hod. ve středu na Moravském nám. 13, Brno následné programy PO hod., ÚT hod., ST hod., hod. tel.: , vstup zdarma ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? ZAVOLEJTE! Opravíme rychle,levně,u Vás doma. tel.: , www: Řádková inzerce STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova vydání ročně IČO Tel Registrováno pod číslem MK ČR E Odpovědný redaktor Vlastimil Ješina, redakční rada Lydia Kudělková, Mgr. Květuše Doležalová, Alena Makalová, Mgr. Květoslava Bochníčková, Ing. Miloš Veselý Tisk a inzerce Epona relations s.r.o., Mezírka 1, Brno, tel , mobil Den vydání Určeno obyvatelům MČ Brno Starý Lískovec Zdarma Náklad ks 6 Koupím RD 1+1 ve Starém Lískovci, Bohunicích, Ostopovicích. Může být i k rekonstrukci, nejlépe se zahrádkou. Tel.: Dobrý vedlejší příjem i na stálo. Tel.: DRAK dětské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1 9 let). Léto, zima Vysočina. Pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Vyměním pěkný SB 2+1, 1. kat. v Novém Městě na Moravě za Brno. Byt má balkon, je slunný, nájem je nízký. Tel.: záznamník. Vyměním svobodárnu 1. kat., novostavba, Žďár nad Sázavou za Brno. K bytu je v domě garáž, nájem zaplacen na 5 let. Tel.: záznamník.

STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY

STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 www.radnice.info/staryliskovec 2 ÚNOR 2004 ROČNÍK 13 Slovo starosty Slovo starosty Poděkování Občané Vážení

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Co nás v naší městské části čeká Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj KVĚTEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj LISTOPAD 2011 ROČNÍK 19 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Rekonstrukce v MŠ Oderská Rozsvěcení vánočního

Více

starolískovecký zpravodaj

starolískovecký zpravodaj starolískovecký Březen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOSTARÝ LÍSKOVEC Anonym ve 21. století? 3 Před nedávnem mi do redakce přišel dopis úplně

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj BŘEZEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Jsem moc rád, že už je tu bře - zen. Měsíc, kdy nám

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 11 listopad 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Postup renovace pískovišť strana 2

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013 uzávěrka příštího čísla: 11. listopadu 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.

Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. číslo 3 březen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec zdarma Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. Pes přítel člověka Zima se chýlí ke konci, na trávnících tají poslední

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více