STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY"

Transkript

1 STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 3 BŘEZEN 2004 ROČNÍK 13 Slovo starosty Slovo starosty Radnice Poděkování Školy Vážení spoluobčané, už několikrát jste byli informováni na stránkách těchto novin o problému nekvalitně provedeného zateplení domů na Dunajské ulici. Rád bych vás nyní seznámil s tím, jak v této věci radnice dále postupuje. Dne byla mezi firmou Laspon, spol. s r.o., Brno, Veveří 46 a městem Brnem, MČ Brno Starý Lískovec uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zateplení pane lových bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45. Dopisem ze dne sdělil objednavatel zhotoviteli, že u výše uvedených domů dochází k zavlhání fasády. Zároveň byl zhotovitel požádán o doložení dokladu prokazu jícího kvalitu použitého fasádního nátěru a o zdůvodnění, proč k zavlhání dochází. V od povědi ze dne zhotovitel uvedl, že při prohlídce, která byla provedena za deš tivého počasí, nebylo zjištěno provlhání fasádního nátěru vodou. Zhotovitel dále připustil, že při jedné prohlídce nelze vysledovat všechny vlivy počasí na fasádu a navrhl dlouho dobější pozorování fasády s přizváním nezávislého odborníka s tím, že o výsledku bude objednavatel informován. Na základě objednávky ÚMČ Brno Starý Lískovec byl Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., Prosecká 76a, Praha Prosek, pobočka Brno Komárov, Hněvkov ského 77 vypracován znalecký posudek ve věci posouzení zateplení domů Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45. Výsledek znaleckého posudku jasně říká, že na fasádě celého bloku domů je použita nedostačující tloušťka tmelu a také jiný materiálový typ omítky, než je uve deno v předaných protokolech. Tento znalecký posudek byl jako příloha dopisu ze dne zaslán zhotoviteli s tím, že objednavatel vůči zhotoviteli uplatňuje nátok na bezplatnou opravu vady v rozsahu uvedeném ve znaleckém posudku. Zhotovitel na ten to dopis, jakož i na další ze dne doposud nereagoval. Na základě těchto skutečností se domníváme, že se zhotovitel v souvislosti se závaž ným pochybením při realizaci díla zateplení bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43 do pustil trestného činu a proto podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele. O dalším průběhu tohoto případu budete opět informováni. Petr Hudlík, starosta Dne se konal v místní soko lovně ples SRPŠ základní školy a mateř ské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10. K dobré společenské úrovni plesu přispěly sponzorským darem nemalou měrou tyto firmy: Pivovar Starobrno a.s., Malířství a natě račství p. Plšek, Helga výšivky, Pivovar Černá hora a.s., Design café, Hortová Hort výšivky, Hotel Moravia, Jeřabinka, Rastr s.r.o., Mix Market, potraviny U hřiště, LCT a.s., Hostinec u Čestě, Stavební čin nost p. Šrutka, Kovovýroba Zapletal, Ovocnářské družstvo, Obchodní činnost p. Šrom, Geometrie kol p. Kristek, Klem pířství p. Hrazdíra, Obchodní činnost p. Kilinger, Casino Grand, A Studio, Tra fika pí. Brůhová, Laspon CZ a.s., Sares s.r.o., Avon, Telephona, Tabák p. Juras, Delvita a.s., ředitelství SZŠ, HT Floor, Bohemiaflex, National Nederlanden, Obchodní činnost p. Bergmann, Pohostin ství p. Šustera. Všem upřímně děkujeme. Vedení školy a výbor SRPŠ ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 Veřejná soutěž na provozování koupaliště Výzva více zájemcům k podání nabídek na pronájem areálu koupaliště TJ Tatran Starý Lískovec a nebo jeho části za účelem jeho provozování. Součástí areálu koupaliště je budova sloužící pro poskytování služeb občerstvení. V případě provedení nutných úprav je možno budovu využívat jako restauraci. Po dohodě je možno provozovat tyto části i jednotlivě. Zadavatelem je Tělovýchovná jednota Tatran Starý Lískovec, zastoupená panem Milošem Demelem. Výbor Tělovýchovné jednoty Tatran Starý Lískovec vyzývá zá jemce k podání nabídky na pronájem a provozování koupaliště, případně restaurace. Předmět pronájmu se nachází v Brně Starém Lískovci na ulici Klobásově 79, je součástí areálu TJ Tatran. Nabízený předmět pronájmu tvoří oplocením oddělenou část areálu TJ Tatran. Popis předmětu pronájmu. Koupaliště tvoří bazén o rozměru 50 x 18 x 2,2 m, skluzavka, sprchy, dětské brouzdaliště o rozměru 4 x 6 x 0,4 m, plocha určená pro slunění, převlékárny, strojovna a filtrační stanice bazénové vody, hygienické zařízení pro ná vštěvníky a zázemí pro plavčíky. Součástí koupaliště je budova s možností poskytovat občerstvení a po úpravách i provoz restau race. Předmět pronájmu je samostatně připojen na elektrickou energii. Jeho součástí je studna (vrt), která slouží také k zavla žování trávnaté plochy fotbalového hřiště. Příjem nabídek končí 15. dubna Další podrobné informa ce případným zájemcům o pronájem koupaliště poskytne tajemník jednoty Ing. Stanislav Bauer, tel nebo V sobotu 21. února 2004 jsme opět přivítali mezi sebe nové občánky Starého Lískovce. Tato akce se opakuje často a velice rádi ji připravujeme, poněvadž patří mezi ty nejhezčí. Tentokrát se jako host aktu zúčastnil starosta MČ Starý Lískovec pan Petr Hudlík. Jenom je škoda, že pro mnohé tak slavnostní událost se musí konat na území Bohunic, poněvadž u nás, ve Starém Lískovci, nemáme vhodné prostory. Snad se jednou dočkáme toho, že naši občané nebudou muset se svými ma ličkými putovat k sousedům. STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY FOTO: Petr Suchý

2 Zhodnocení činnosti Klubu důchodců nová zástavba za II. pololetí roku 2003 Než jsme se nadáli, prázdniny uplynuly jako voda v řece a my se opět začali pravidelně scházet v našem klubu. Léto bylo mimořádně suché a horké a tak jsme místo sluníčka vyhledávali zastíněná mís ta. Jedním z takových byl právě náš Klub důchodců. Tak jako dosud pamatovali jsme na naše členy při výročích narozenin. Malý květinový dárek je vždy potěšil. Nezapomněli jsme ani na první pátky v měsíci a navštívili Pražákův Palác, kde probíhala výstava s názvem Krása čes kého granátu a bylo se na co dívat. Zúčastnili jsme se mnoha zájezdů. Nej prve do Jeseníku, kde jsme navštívili mimo jiné největší, ekologicky nezávadnou evrop skou přečerpávací vodní elektrárnu v Dlou hých stráních. Řada dřívějších brněnských firem, jako např. Královopolská strojírna a Hydroprojekt Brno se podíleli na projektu a uskutečnění tohoto díla. Z historických měst to byla Smetanova Litomyšl, zapsaná do seznamu UNESCO právě pro jedinečnost svých fasád, kterou tvoří sgrafitová psaníčka. Měli jsme mož nost shlédnout Zámecké divadlo, které patří k nejstarším v Evropě. Historie nás nezajímá pouze na našem území a tak jsme navštívili hrad v Trenčíně. Rozhled do dalekého kraje až na Bílé Karpaty byl fascinující, stejně jako bohatá sbírka obrazů v zámecké obrazárně. Vyšlapali jsme zhruba 300 schodů, ale námaha opravdu stála zato a my se utvrdili v tom, že to s námi, dříve narozenými, ještě není tak zlé. Návštěva Škrdlovické sklárny, dnes v soukromém vlastnictví, která je za měřená převážně na výrobky z hutního skla, byla opět přehlídkou výrobků našich zlatých ručiček, kterých si mnohdy ani nevážíme. Posledním zájezdem, kterého jsme se zúčastnili, byl zájezd do Bratislavy, kde kromě předváděcí akce nás čekal ještě výlet lodí po Dunaji s možností nákupu v bezcelní zóně. Při výčtu míst, která jsme navštívili, nesmíme zapomenout na jedi nečný zájezd do ZOO Safari ve Dvoře Krá lové, za velkého finančního přispění úřadu městské části Starý Lískovec. Panu sta rostovi Petru Hudlíkovi patří srdečné Nové knižní tituly KJM pobočka Kurská 1 2 Kultura Allende: Město netvorů, Archer: Synové štěstěny, García Márquez: Žít, abych mohl vyprávět, Grant: Zvěrolékař na sál!, Jung manová: Pověsti o zvonech, zvonařích, zvonicích a zvoničkách, Jennings: Azték, Kessler: Oheň nad Srbskem, Legátová: Pro každého nebe, Grossing: Vraždy v rodě habsburském, Fredrickson: Rasismus stručná historie. poděkování. Bez tohoto přispění bychom si takový nákladný zájezd nemohli dovolit. Celý areál je umístěn v přírodních pod mínkách, nespočet zvířat, výlet po areálu autobusem, odborný doprovod, to všech no byly nezapomenutelné zážitky. Abychom se však vrátili zpět do Brna, nesmíme zapomenout na Brněnské slav nosti. Výbor národní kultury připravil zají mavé podvečery. Připomněli jsme si tak Josefa Dobrovského u jeho hrobu na ústředním hřbitově. Dále byl jeden z pod večerů věnován životnímu výročí paní Doc.Miroslavě Jandekové Lokšové, která na brněnském JAMU vychovala řadu po pulárních herců, mezi jinými L. Šafránko vou, V. Galatíkovou, Gabrielu Vránovou, z mužů pak Bořivoje Navrátila, Josefa Somra a další. Ve svých 80 letech před vedla scénku ze hry Ženitba tak bravurně, že by jí to mohli závidět mnozí adepti z mladších řad. Z dalších podvečerů to byly např. Známá a neznámá ruská literatura. Brněnský rodák Jiří Seqvens, autor Hříš ných lidí města brněnského byl připomenut v pořadu Vracím se do Brna rád a často. Podvečer věnovaný Pablo Nerudovi nás zanesl do opravdových dálek, až do Chile. Poslední podvečer, který jsme navštívili, byl zasvěcen Povídání vážnému i neváž nému o víně. Již dnes se těšíme na další besedy v roce Abychom utužili naše zdravíčko zúčastnili jsme se Pochodu všech generací z Mariánského údolí na Muchovu boudu a zpět. Na místě konání bylo možné shlédnout kulturní vystoupení dětí a mládeže, ochutnat zdravou výživu. Po krátkém společném cvičení jsme se vy dali na pochod. Na jeho začátku jsme měli možnost si změřit tlak krve a totéž při návratu. Odměnou nám byl Pamětní list a v něm originální cílové razítko. Podzim nenechal na sebe dlouho čekat. Začaly výlovy rybníků a my se takového výlovu zúčastnili v Jedovnicích. Byla zde možnost nákupu ryb v širokém výběru a poměrně za slušné ceny. Bylo mrazivo a slunečno, výlet se vydařil a za rok si jej zopakujeme. Do našeho klubu zavítali představitelé městské policie v Brně. Informovali nás o vzestupu kriminality, jak se před ní chránit, jak nepodléhat různým podomním prodej cům apod. Na závěr přednášky jsme ob drželi nálepky důležitých tel. čísel a nálep ky, jež mají upozornit řidiče, že na pře chodu jsou starší lidé. Pořád se něco děje, a není tomu jinak ani ve Starém Lískovci. Dne byla uspořádána taneční zábava Nezávislých, na kterém vystoupila mládež s westernovým tancem a děvčata s aerobikem. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení zpěváka Josefa Laufra se skupinou Golem. Opět patří poděkování panu starostovi Petru Hudlíkovi, neboť věnoval členům našeho klubu volné vstu penky. Zavzpomínali jsme na naše mládí, na čaje o páté a zatancovali si. Nedílnou součástí takového plesu je vždy občer stvení a to bylo vynikající. Všem, kdo se podílel na uspořádání plesu patří srdečný dík. V našem klubu jsme měli slavnostní schůzku ke Dni seniorů. Byla srdečná a milá, doplněna zpěvem naší členky paní Kamilky Juranové, která to opravdu umí. Na Mikuláše jsme se sešli u vánočního stromu na Osové ul. Děti z mateřských škol a děti I. a II. tříd základních škol v naší městské části za doprovodu kytary zazpí valy vánoční koledy a přednesly několik básniček. Besídka byla vskutku velmi pěkná. Úřad městské části Starý Lískovec se tak převtělil do role Mikuláše. Každé dítě dostalo od pánů starosty a místosta rosty adventní kalendář. Úsměvy a jiskřič ky v očích dětí byly nepopsatelné. Také my jsme dostali nadílku a sice symbol hojnos ti a štěstí, figurku zlatého prasátka. Naše překvapení bylo tak velké, že na ně dlouho nezapomeneme. Panu starostovi a jeho paní jsme poděkovali a popřáli do nového roku hodně zdraví a dobré starostování. Na pozvání městského svazu důchodců v Brně jsme se zúčastnili členské schůze v Bílém domě, kde kromě jiného vystoupil pan Slavotínek a paní Janků, kteří součas ně odpovídali na řadu otázek nás dříve na rozených. Na závěr vystoupila kapela Juranka s báječným konferencierem. Ve Starém Lískovci, na Mikuláškově nám. byl zahájen provoz v nově postaveném Domově důchodců. Využili jsme dne ote vřených dveří a navštívili jeho prostory. Moderní, účelné zařízení jistě zpříjemní starším občanům jejich další životní etapu. Přejeme hodně zdraví a pohody v no vém roce. Věříme, že nám bude zdraví přát natolik, abychom se mohli opět schá zet v našem klubu v roce Libuše Medková Klub důchodců nová zástavba Galerie a prodejna dárkového zboží Jeřabinka pořádá výstavu olejomaleb Evy Malkovské a zahradní keramiky Jany Trantírkové Vernisáž v 17 hod. Výstava potrvá do Brno Starý Lískovec, Klobásova 14a Tel Otevírací doba PO PÁ hod. SO 9 11 hod. NE ZAVŘENO

3 Pes není jen přítel Policie O psech se říká, že jsou to nejlepší přátelé člověka. Jak už to tak bývá, přátelům mnohé odpustíme. Jenže ono to vždy nejde. Zejména, když pejsek s námi žije ve městě. Ve Starém Lískovci je jich evidováno Stejně jako soužití lidí upravují od nepaměti psané i nepsané normy, existují i předpisy, upravující chov zvířat v lidských sídlech. V Brně sice byla první vyhláška o podmínkách chovu zvířat přijata již před deseti lety a povinnosti v ní stanovené se od té doby příliš nezměnily, nicméně někteří majitelé psů je stále neznají či nerespektují. Strážníkům tak nezbývá, než zjištěné přestupky řešit. Že přitom obvykle dojde na pokutové bloky, netře ba zdůrazňovat. Přitom povinností, uložených vyhláškou chovate lům, není zas tak mnoho a vesměs směřují k tomu, aby soužití psa a člověka ve městě nevedlo ke zbytečným konfliktům. Například pravidelné noční vytí a štěkot opuštěného psa rozhodně nepři spěje k dobrým sousedským vztahům, stejně jako hromádky trusu zdobící předzahrádky či chodníky poblíž domovního vchodu. Je smutné, že mnoho chovatelů začne po svém pejskovi uklízet až poté, co je pokutuje hlídka. Argument za svého psa platím, tak ať uklízí radnice, neobstojí. Dokud nevábně vonící hromádka ne zmizí z chodníku bezprostředně poté, co se na něm ocitne, budeme stále tam, kde jsme dnes. Leda, že by městem permanentně procházely desítky zaměstnanců úklidových firem a svojí činností suplovaly to, co zodpovědnému chovateli zabere jen několik oka mžiků. Nemluvě již o tom, co by to stálo a jak vysoký poplatek by se pak musel vybírat za každého psa. Nejvíc přestupků je však spojeno s venčením psů. Pes sice ke svému rozvoji pohyb potře buje, ale ve městě mu ho v potřebné míře dopřát nemůžeme. Volně psi mohou pobíhat pouze ve vyznačených výbězích. Mimo ně musí být pes veden na vodítku, bez něj navíc pouze s ná hubkem. V každém případě však pes musí být veden, tedy pod kontrolou chovatele. Není možné nechat pejska byť s košem pobíhat na druhé straně ulice či parku. Že to není zbytečné, vý mluvně dokazují záznamy strážníků o pokousaných dětech či jen povalených na zem v parcích, mnohdy přímo v pískovišti anonymním vlčákem, nebo protokoly o dopravních nehodách, způsobených psem. Ani sebelepší řidič v hustém městském pro vozu nemá šanci srážce zabránit, když mu pes z chodníku náhle vběhne přímo pod kola. A nemusí být ani náledí. V tomto výčtu jsem samozřejmě uvedl jen základní skutečnosti. Každý zodpo vědný chovatel však má možnost seznámit se s kompletním zněním vyhlášky jak na úřadu městské části, tak například v infor mačním středisku Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí. Pokud tak neučiní může se stát, že se z nevědomosti do pustí přestupku, za který mu může být ve správním řízení uložena citelná pokuta. Pes ve městě totiž není jen přítel, je to i závazek. To si však mnohý chovatel uvědomí až ve chvíli, kdy je mu čtyřnohý společník na obtíž. Kdyby se každý dopředu seznámil se svými povinnostmi, nekončilo by možná v městském útulku na Bystrcké ulici ročně na tisíc psů. Ale to už je zase jiná kapitola... Povinnosti spojené s pobytem psů na veřejně přístupných místech: 1. Pes na veřejně přístupném místě může pobývat na vodítku, jehož délka umožňuje jeho ovladatelnost, bez vodítka pouze s ná hubkem. Osoba doprovázející psa je povinna mít psa pod neustá lým dohledem. 2. Není li osoba doprovázející psa schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomoci vodítka, nebo je li tato osoba mladší 15ti let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. 3. Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen pouze v označených výbězích. Nejsou li však ohraničeny plotem nebo není li vlivem terénu nebo prostoru zaručen přehled o psovi, je osoba doprovázející psa povinna použít náhubek. Osoba do provázející psa je povinna zabránit tomu, aby nedocházelo ke střetům s ostatními psy, případně k útokům na osoby doprováze jící psy. 4. Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí. 5. Výše uvedená ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké vodící psy. 6. Znečištění ulice či jiného prostranství chovaným zvířetem je povinen neprodleně hygienicky odstranit vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči. Psí výběhy v MČ Starý Lískovec: oplocený areál Bosonožská, Labská, pozemek veřejné zeleně mezi dálnicí Bítešskou a ko munikací ul. Labská v části od výsadby borovic pod točnou MHD po tramvajovou dráhu k ulici Jemelkové, pravý břeh Leskavy od garáží na Šoustalově ul. po k.ú. Bohu nice, levý břeh Leskavy za ul. Čermákovou po k.ú. Bohunice. CVČ Domeček Mgr. Vít Cvrček, tiskový mluvčí MP Brno Volný čas CVČ Domeček, Kosmonautů 4, Brno Starý Lískovec Tel.: , fax: , e mail: Domeček v březnu 2004 NE Malovaná trička (14 18 hod.) SO Zdravá jarní sobota (14 18 hod.) NE Květinové vítání Jara (15 hod.) PO ST Velikonoční dílny pro veřejnost (14 17 hod.) Domeček v Domě pánů z Lipé ČT Skládáme ORIGAMI ( hod.) ÚT Den papíru (10 14 hod.) ST Skleněný den (10 14 hod.) ČT Den s textilem (10 14 hod.) ČT Ruční papír ( hod.) ČT Luštění pro každého ( hod.) ČT Květiny z papíru ( hod.) ČT Velká aprílová hra ( hod.) Domeček v létě Tábor pro rodiče s dětmi Pikárec 1., 2. a Příměstský tábor I Příměstský tábor II Letní tábor Pikárec , 30. a Prázdninové výlety 3

4 Fakultní nemocnice Brno Diakonie Dobrovolnický program na Interní hematoonkologické klinice Brno Naše klinika se před časem připojila k programu Dobrovolníci v nemocnici, jehož hlavním cílem je zpříjemnit volné chvíle našim hospitalizovaným onkologic kým nemocným. Dobrovolníci v tomto pro gramu stráví s nemocnými určitou část dne (například jedno odpoledne v týdnu), a to četbou, rozhovorem, výtvarnou a hudební činností a v neposlední řadě se spolupodílí na organizaci kulturních akcí. Naší snahou je oslovit co nejširší skupinu spoluobčanů, kteří by měli čas a chuť v tomto, dle naše ho názoru velmi potřebném a ve světě zcela běžném programu, s námi spolupra covat. Naše dosavadní ohlasy z řad našich nemocných jsou velmi pozitivní. Kdo je dobrovolník Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává čin nost ve prospěch druhých lidí. Dobrovol níkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože takřka každý umí něco, co může poskytnout ostatním. Cíle programu Posláním programu je vnést do nemoc nice více lidského kontaktu, posilovat du ševní pohodu pacientů, pomáhat překle nout náročné chvíle a přispět k lepšímu Měsíc hispánské kultury průběhu a efektu léčby. Činnost dobrovol níka nenarušuje léčebný režim a provoz nemocnice, ale doplňuje práci odborného personálu tam, kde je to možné. Dobro volníci dochází jak na lůžkové oddělení tak do ambulantní části. Dobrovolnické aktivity na lůžkovém oddělení: 1.role průvodce společníka v individuál ním kontaktu s nemocným, 2.vykonávání určité konkrétní činnosti (nákup, čtení...), 3.doprovod při procházkách, 4.pomoc při organizaci kulturních pro gramů, 5.pomoc při tvůrčím vyplnění volného času. Dobrovolnické aktivity na lůžkovém oddělení: 1.role společníka v kontaktu s nemocnými, 2.donášková služba, nákup drobných po travin a časopisů, 3.doprovod nemocných k odborným vy šetřením, 4.příprava a podávání teplých nápojů. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, Brno přednosta: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. tel , fax e mail: Kultura Česká alzheimerovská společnost (ČALS) na pomoc občanům posti ženým demencí a jejich rodinám Pobočka ČALS v Brně je zaměřena na činnost informační, poradenskou a pod půrnou lidem postiženým demencí a pře devším přímým pečovatelům rodinným příslušníkům. Sídlo společnosti: Diakonie ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno tel./fax e mail: Aktivity: Poradenská linka ČALS tel Individuální konzultace poskytuje sociální pracovnice, zaškolený dobrovolný pracov ník ČALS, ředitelka střediska. Podpůrná skupina pečovatelů Čaj o páté. Setkávání rodinných příslušníků, při nichž si pečovatelé mohou vyměňovat zkuše nosti, pomáhat si navzájem v řešení pro blémů, poskytnout si vzájemnou podporu, dozvědět se aktuální informace ČALS apod. Respitní péče úlevná péče rodinám (po moc s péčí člověka s demencí v domácím prostředí) Garant: Eliška Soběslavská Naším hlavním cílem je usilovat o zkvalit nění života pacientů s demencí a jejich rodinných příslušníků pečovatelů, pomá hat při prosazování zájmů těchto občanů, shromažďovat a šířit informace o demen cích mezi profesionály i laiky. Místo konání: Brno Nový Lískovec, kinosál Kamelot při ZŠ Svážná, VSTUP VOLNÝ Čtvrtek v 18 hod.: provedení španělské hudby na kytaru a beseda s diapo zitivy o dějinách Španělska. Pátek v 18 hod.: španělsko italský westernový film Jmenuji se Pecos. Čtvrtek v 18 hod.: setkání s vyslankyní republiky Venezuela, paní María José Báez Loreto a promítnutí nového venezuelského hudebního filmu Florentino y el Diablo. Pátek v 18 hod.: španělská fantastická komedie Žádné Boží zprávy. Čtvrtek v 18 hod.: beseda s diapozitivy o přírodní scenérii Kuby, vystoupení hudební skupiny ATARÉS hrající latinsko americkou a kubánskou hudbu. Pátek v 18 hod.: argentinská kriminální komedie Devět královen. Čtvrtek v 17 hod.: beseda s diapozitivy na téma Peru země záhad a mýtů. Pátek v 18 hod.: mexický film Mexická jízda, přístupno od 15 let. Neděle od 16 do 22 hod.: večer kubánské kuchyně v hotelu Myslivna v Pi sárkách. Personál pražské restaurace La Bodeguita del Medio připraví kubánské národ ní menu a výtečné míchané nápoje. Hraje pravá kubánská hudební kapela. Cena vstu penky 300, Kč, předprodej na ÚMČ Brno Nový Lískovec, finanční odbor, tel Poděkování Klub důchodců ve Starém Lískovci děkuje všem spoluobčanům, kteří přispěli peněžitými nebo věcnými dary na ples, který pořádal Klub důchodců. Také děku jeme sponzorům za věcné dary, a to: starostovi p. Hudlíkovi, p. J. Bládkovi, pí. Juskové potraviny U hřiště, p. Chlupovi potraviny ul. Malešovská, Ovocnářskému družstvu p. Stávkovi, pí. J. Kristkové a pí.m Bartoňkové za pomoc. Výbor Klubu důchodců Starý Lískovec Informace pro chovatele psů Hromadné očkování proti vzteklině se bude konat od 16 do 18 hod. v hasičské zbrojnici, Točná 5. 4

5 Co Městská policie Brno veřejnosti nabízí? Policie 27. a 28. schůze Rady MČ Radnice Strážníky městské policie zná v Brně každý. Zvláště v centru města nelze unifor mované hlídky přehlédnout. Procházejí často ulicemi v místech, kde se scházejí kapesní zloději, osoby žebrající o peníze, pravidelně kontrolují různá skrytá zákoutí, kde se na cházejí použité injekční jehly odhozené narkomany a místa známá pravidelnými do pravními i jinými přestupky. To však není zdaleka všechno, co může Městská policie Brno veřejnosti nabídnout. Další neméně důležitou činností je řada preventivních pro gramů, které mají za úkol předcházet pro blémům dříve, než mohou vzniknout. Pro zvyšující se počet seniorů trpících zdravotními obtížemi je to projekt Centrum tísňového signálu, jehož podstatou je připojení speciálního zařízení (zakoupeného zájemcem) přes telefonní linku na operační středisko městské policie. Senioři, vybaveni malým dálkovým ovladačem, mohou doma v případě náhlé indispozice aktivovat zařízení a prostřednictvím operačního střediska je na místo neprodleně vyslán lékař i s technikem městské policie. Lékař rychlé záchranné služby má navíc připravený přehled o tom, jaké léky tento člověk užívá, případně jakými zdravotními problémy trpívá, takže pomoc je rychlá a efektivní. Mezi dalšími preventivními programy Městské policie Brno patří dětské dopravní hřiště, určeno mladým cyklistům pro výuku dopravních znalostí, speciálně upravený autobus Mobidik, který slouží především pro informování zájemců o zabezpečení jejich majetku (dům, byt, auto aj.), evidence jízd ních kol, různé soutěže, besedy a další. Všechny tyto programy poskytuje Městská policie Brno zcela zdarma a případní zájemci mohou vyhledat další informace na stránkách nebo se informovat telefo nicky na čísle: Mgr. Lenka Šmerdová Michal Simandl Odbor prevence MP Brno Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás touto cestou se známil s aktivitami DTJ Brno Starý Lísko vec. V roce 2000 souhlasilo zastupitelstvo městské části Brno Starý Lískovec s bez platným převodem pozemků p.č. 506, 507, 608 a budov na nich stojících z majetku města Brna do majetku DTJ v Brně St. Lískovci se sídlem Krymská 5. Rádi by chom navázali na prvorepublikovou tradici, kdy náš majetek sloužil všem občanům St.Lískovce za účelem sportovních a kul turních aktivit, tedy především pro naši mládež. Vzhledem k tomu, že jsme pře vzali objekt ve značně zchátralém stavu, tak v současné době bojujeme o finanční prostředky na jeho obnovu. Nyní bych Vás seznámil s výsledky naší prozatímní práce na obnově areálu DTJ Brno St. Lískovec. DTJ Brno Starý Lískovec Rada na svém zasedání dne 28. ledna 2004 mimo jiné: pověřila pí Makalovou a Ing. Kohouta zpracováním připomínek k MČ vyplývají cích z jednání o IDS a Ing. Kohouta odeslá ním na odbor dopravy MMB Ing. Buchtovi, jmenovala ing. Kohouta členem komise veřejného pořádku a dopravy s hlasem po radním, schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 mě síce a to od na pronájem pozem ku pod garáží p.č. 236 k.ú. Starý Lískovec s R. S., bytem Klobásova 6, schválila jednorázové umístění prodeje vánočních stromků na zahradě rodinného domu Klobásova č. 27 v letech a to vždy od 30. listopadu do 24. prosince každého roku, schválila prodloužení termínu k uza vření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. KN 2776 o ploše 1820 m 2 se společností Leona, spol. s r. o., Mikuláškovo nám. 13, jmenovala povodňovou komisi městské části města Brna, Brno Starý Lískovec ve složení: předseda: Petr Hudlík starosta místopředseda I.: Vlastimil Ješina 1. místostarosta místopředseda II.: Ing. Miloš Veselý 2. místostarosta tajemník: Ing. Vladimíra Zubalíková vedoucí OVÚP člen: Radko Horák vedoucí úřadu člen: Petr Kouřil velitel SDH člen: Ing. arch. Květoslava Nováková pracovník OVÚP, schválila projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci Dobudování oddíl Sport V roce 2001 se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělový chovy, za tyto finanční prostředky jsme udělali novou střechu včetně základní sa nace celého objektu. V následujícím roce jsme bohužel doplatili na přírodní kata strofu, která postihla celou naši republiku a tudíž veškeré dotační projekty byly po zastaveny. V loňském roce jsme opět za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získali finanční prostředky, za které jsme vybudovali venkovní hřiště s os větlením a altánkem. V letošním roce by chom rádi zrekonstruovali tělocvičnu, tak aby na konci roku mohla být využívána našimi občany ke sportovním a kulturním účelům. Marek Sklenář, starosta DTJ ného kanalizačního systému v MČ Brno Starý Lískovec, schválila požádat MMB o finanční pří spěvek z FBV na rok 2004 na regeneraci bytových panelových domů a dává na vě domí ZMČ. Rada na svém zasedání dne 11. února 2004 mimo jiné: vzala na vědomí zprávu o zřízení vyhrazeného parkovacího stání p. J. L. a souhlasila s vydáním povolení, vzala na vědomí zprávu Komise veřej ného pořádku a schválila umístění svislé dopravní značky parkování kolmo k chod níku, schválila ubrat 1 kolmé parkovací místo, nesouhlasila se zaslepením ulice Oderské ve směru na ul. Vltavskou, souhlasila s návrhem umístit vodorov nou dopravní značku na křižovatky ulic Vltavská Mikuláškovo nám. a Vltavská Mikuláškovo nám. č , schválila udělit firmě Albaco, s.r.o., do poručení a pověřuje starostu jeho pod pisem, schválila udělit firmě SMART Comp, s.r.o., doporučení a pověřuje starostu jeho podpisem, schválila realizaci plastových prvků v domě Mikuláškovo nám. 11 v průběhu roku , schválila umístění lunaparku na části parkoviště při ul. Vltavská nad zastávkou tramvaje Osová na ploše cca 500 m 2 v době od 1. do 14. dubna 2004, schválila vyvěšení záměru pronajmout část pozemku p.č.kn 2405 (22 m 2 ) v k.ú. Starý Lískovec p. P. P. k umístění pevného stánku pro prodej ovoce a zeleniny, schválila podnájem nebytového pros toru Mikuláškovo nám. 2, na vzorkovou prodejnu dámské konfekce, projednala bytové záležitosti: přechod nájemního práva ze zákona, výměny bytů, podnájem bytu (části bytu). Knihovna Jiřího Mahena pobočka Kurská 1 Vás srdečně zve na výstavu JARO ve fotografiích Jiřího Mátla Vernisáž je v úterý 16. března 2004 v hod. Výstava potrvá do 15. dubna 2004 a je přístupná v době provozu knihovny PO hod. ST hod. ČT hod. 5

6 ZLATNICTVÍ GOLD prodej zlata a stříbra,zakázková výroba, opravy,leštění,zlacení,stříbření, výkup zlomkového zlata VŠE KVALITNĚ RYCHLE LEVNĚ prodejna: U Pošty 14 v objektu polikliniky PO PÁ tel. č SLADKÝ PETR malířské a natěračské práce Tel.: , BRNO TRADICE,KVALITA,NÍZKÁ CENA + 3 ROKY ZÁRUKA Dále nabízíme: bezpečnostní dveře a vrata,rolety PLISE,navíjecí rolády,úpravu žaluzií po výměně oken (za okna plastová). BOHEMIAFLEX Starý Lískovec,Máchalova 7 tel.: ,mob.: pracovní doba: po pá 9 12,14 17 hodin STAVEBNÍ ČINNOST práce zednické, obkladačské, zateplení fasád, rekonstrukce bytů, koupelen, vodo, instalo, elektro, topení práce výkopové, demoliční a vyklízecí, půdní vestavby a sádrokartonářské práce, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, údržba zeleně, sečení trávy i velké plochy, jeřábnické práce, UNC, Tatra, Liaz, dodávka stavebnin, kontejnery PŘIJATELNÉ CENY, PRACUJEME SPOLEHLIVĚ A RYCHLE ODERSKÁ 9, TEL./FAX: , MOB NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, Brno OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK tel.: , AUTOSERVIS PNEUSERVIS servis vozů ŠKODA, seřizování světel diagnostika systémů VW Group výměna 4 ks pneu za 240 Kč!! Sleva na pneu 15 %. Více informací na Za vodojemem 42, Brno Bosonohy (odbočit u pošty) tel.: , TOVÁREK Srdečně Vás zveme na úvodní programy a přednášky sahadža jógy , v 18 hod. ve středu na Moravském nám. 13, Brno následné programy PO hod., ÚT hod., ST hod., hod. tel.: , vstup zdarma ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? ZAVOLEJTE! Opravíme rychle,levně,u Vás doma. tel.: , www: Řádková inzerce STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova vydání ročně IČO Tel Registrováno pod číslem MK ČR E Odpovědný redaktor Vlastimil Ješina, redakční rada Lydia Kudělková, Mgr. Květuše Doležalová, Alena Makalová, Mgr. Květoslava Bochníčková, Ing. Miloš Veselý Tisk a inzerce Epona relations s.r.o., Mezírka 1, Brno, tel , mobil Den vydání Určeno obyvatelům MČ Brno Starý Lískovec Zdarma Náklad ks 6 Koupím RD 1+1 ve Starém Lískovci, Bohunicích, Ostopovicích. Může být i k rekonstrukci, nejlépe se zahrádkou. Tel.: Dobrý vedlejší příjem i na stálo. Tel.: DRAK dětské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1 9 let). Léto, zima Vysočina. Pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Vyměním pěkný SB 2+1, 1. kat. v Novém Městě na Moravě za Brno. Byt má balkon, je slunný, nájem je nízký. Tel.: záznamník. Vyměním svobodárnu 1. kat., novostavba, Žďár nad Sázavou za Brno. K bytu je v domě garáž, nájem zaplacen na 5 let. Tel.: záznamník.

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009

Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 na ul. Labská 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 4 v

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.23 v 5.podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.9.2013. 1. Výměna bytů oprava usnesení

Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.9.2013. 1. Výměna bytů oprava usnesení Informace z usnesení 93. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.9.2013 1. Výměna bytů oprava usnesení Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 13 přijaté na své 87. schůzi konané dne 3.7.2013.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.5.2013. 1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6

Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.5.2013. 1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6 Informace z usnesení 81. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.5.2013 1. Žádost o výměnu oken a vstupních dveří, nebytový prostor Osová 6 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu oken a vstupních dveří

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.5.2010

Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.5.2010 Informace z usnesení 115. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.5.2010 1. Oprava bytového jádra s podílem OSBB, Kurská č.o.8 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši 35 000,00 Kč na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 5.12.2012. 1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č.

Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 5.12.2012. 1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č. Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 5.12.2012 1. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Vltavská 2, byt č.2 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.2.2014. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 4, byt č.

Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.2.2014. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 4, byt č. Informace z usnesení 105. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.2.2014 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 4, byt č. 591/9 Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů 1. Výměna bytů Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Sevastopolská č.o.5, Brno a bytem Vltavská č.o.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více