Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner P. Synek S. Hasenkopfová A. Háněl, A. Klímová M. Spáčilová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Závěrečný účet za rok (3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2874/533, 2875/1 vše v k.ú. Zbraslav 4 (4) Žádost o pronájem pozemků parc.č. 440, parc.č. 441, parc.č. 453 a parc.č. 454 vše v k.ú. Lahovice 5 (5) Prodloužení nájmu ve školním bytě č. 3 v ulici U Lékárny č.p (6) Žádost o slevu nájemného u bytu č. 78 v bytovém domě Lomařská (7) Zánik společného nájmu bytu č. 5/108 v bytovém domě Lomařská (8) Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 129 v bytovém domě Ž. Podlipské (9) Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav snížením energetických ztrát 10 (10) ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI 11 (11) Památková zóna 12 (12) Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán 13 (13) Živičářské práce běžné údržby místních komunikací 14 (14) Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace pozemku č. parcelní 1314/154 v k. ú. Zbraslav 15 (15) Informační koncepce - dlouhodobé řízení Informační systémy veřejné správy (ISVS) a Politika bezpečnosti informací 16 (16) Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy" 17 (18) Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha 18 (19) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 1

2 19 (20) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 20 (21) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 21 (22) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 22 (23) Zvýšení rozpočtu - školství - protidrogová prevence 23 (24) Zvýšení rozpočtu - zkoušky odborné způsobilosti 24 (26) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Závěrečný účet za rok 2012 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasila s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha-Zbraslav. Tento bod se bude dne projednávat na Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s o u h l a s í s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do bez výhrad I d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav schválit "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření" a souhlasit s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do bez výhrad. 3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2874/533, 2875/1 vše v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada MČ Praha-Zbraslav projednávala materiál ve věci schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČD-Telematika, a. s.. Budoucí oprávněný je 2

3 investorem stavby Optické připojení objektu Policie ČR, Na Baních, Zbraslav. Věcné břemeno na výše uvedených pozemcích bude zřízeno jako úplatné. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila tuto smlouvu. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha- Zbraslav a společností ČD - Telematika, a. s. k pozemkům parc. č. 2874/533, 2875/1 vše v k. ú. Zbraslav starostovi podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Termín: Žádost o pronájem pozemků parc.č. 440, parc.č. 441, parc.č. 453 a parc.č. 454 vše v k.ú. Lahovice Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Pan Plicka požádal MČ Praha-Zbraslav o pronájem pozemků v k. ú. Lahovice. Jedná se o osadu "U Topolu" v Lahovicích. Pozemky by využíval jako zahrádku. Rada Městské části Praha- Zbraslav nesouhlasila s pronájmem těchto pozemků a stanovila nepronajímat pozemky v lokalitě "U Topolu" až do odvolání. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s pronájmem pozemků parc. č. 440 o výměře 39 m², parc. č. 441 o výměře 128 m², parc. č. 453 o výměře 37 m² a parc. č. 454 o výměře 130 m² vše v k. ú. Lahovice s t a n o v u j e nepronajímat pozemky v lokalitě "U Topolu" až do odvolání 3

4 I KS informovat žadatele. Termín: Prodloužení nájmu ve školním bytě č. 3 v ulici U Lékárny č.p. 593 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Paní Trachtová podala žádost na MČ Praha-Zbraslav o prodloužení nájemní smlouvy ve služebním bytě U Lékárny 593. Dále podala žádost o snížení nájemného z důvodu nadměrné vlhkosti v bytě. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s prodloužením nájmu bytu na jeden rok a se snížením nájemného o 20% do Usnesení č. R I. s o u h l a s í a) s prodloužením nájmu bytu ve služebním bytě č. 3 se standardním nájemným za služební byty základní kvality od do b) se snížením nájemného u bytu č. 3 v ulici U Lékárny 593 o 20%, do a) KS informovat nájemníka bytu b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. 6. Žádost o slevu nájemného u bytu č. 78 v bytovém domě Lomařská 820 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová MČ Praha-Zbraslav obdržela od pana Říhy, nájemníka bytu v Lomařské ul., žádost o slevu nájemného z důvodu vyskytující se plísni v bytě. V současné době je vyvěšena na úřední desce výzva k podání nabídek na investiční akci - realizace dodatečného zateplení domů v Lomařské ulici. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se snížením nájemného panu Říhovi o 30% do Usnesení č. R

5 5 I. s o u h l a s í se snížením nájemného u bytu č. 78 v ulici Lomařská 820 o 30%, do a) KS informovat nájemce b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. 7. Zánik společného nájmu bytu č. 5/108 v bytovém domě Lomařská 824 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Nájemnice výše uvedeného bytu podala žádost o změnu nájemní smlouvy, ve které žádá o to, aby se stala výlučnou nájemkyní zmiňovaného bytu. Rada Městské části Praha-Zbraslav s tímto souhlasila. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zánik společného nájmu bytu č. 5/108 v ulici Lomařská 824 a) KS informovat najemce bytu b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. 8. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 129 v bytovém domě Ž. Podlipské 904 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada MČ Praha-Zbraslav projednávala materiál ve věci prominutí poplatku z prodlení dlužného nájemného za měsíc leden 2013 nájemnice pí Břeňové. Za měsíc leden banka nestrhla peníze paní Břeňové z účtu a díky tomu byla s platbou za nájemné v prodlení. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s prominutím poplatku z prodlení. Usnesení č. R I. s o u h l a s í

6 s prominutím poplatku z prodlení ve výši 1.537,00 Kč ke dni uhrazení pohledávky - dlužného nájemného a služeb za měsíc leden 2013, který byl nájemnici uložen výzvou ze dne KS informovat žadatelku. 9. Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav snížením energetických ztrát Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek MČ Praha-Zbraslav požádala v roce 2012 o přidělení dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí na investiční akci "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vl. Vančury". Akce spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy. V dubnu 2013 byla tato dotace poskytnuta. Předpokládaná doba realizace je rok Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí návrh této investiční akce a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit tuto investiční akci. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í návrh investiční akce "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav snížením energetických ztrát" d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit investiční akci "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav snížením energetických ztrát" včetně jeho finacování. 10. ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Předkladatel: Aleš Háněl RMČ Praha-Zbraslav na základě předloženého projektu ASČR projednala realizaci Lékařské služby první pomoci (LSPP). Rada zvážila smluvní situaci a reálnou možnost provozování LSPP v dostupných prostorách ve Zbraslavi. Na základě těchto skutečností a v souladu se Směrnicí č. 15/2012 pro zadávání veřejných zakázek, schválila RMČ Praha-Zbraslav jako poskytovatele LSPP záchrannou službu Asociace samaritánů ČR. Tento subjekt bude LSPP provozovat v 6

7 prostorách, které má pronajaty od MČ Praha-Zbraslav. Uvedený projekt RMČ Praha-Zbraslav schválila jako pilotní, s dobou trvání 1 rok. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e a) SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI se Záchrannou službou Asociace samaritánů České republiky Prahazápad b) rozpočtovou změnu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši Kč z OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 6171 činnost místní správy položka 5169 nákup ostatních služeb d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s doplněním rozpočtu o částku ve výši Kč, která byla použita na provoz LSPP I p o v ě ř u j e starostu, KS a OMH realizací usnesení. 11. Památková zóna Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Odbor místního hospodářství předložil radě upravený návrh vymezení památkové zóny Zbraslav. V rámci připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o prohlášení území s historických prostředím vznesla MČ Praha-Zbraslav nesouhlasné stanovisko s rozsahem navrženého území dle návrhu NPÚ. V květnu proběhlo jednání za účasti starosty, zástupců Ministerstva kultury ČR a občanského sdružení Stará Zbraslav. Na tomto jednání byla navržena hranice památkové zóny, kde MČ Praha-Zbraslav požaduje menší rozsah chráněného území, které se rozkládá mezi Štěpnicí, vrchem Havlín, ulicemi Vl. Vančury a O. Konráda a komunikací K Přehradám. Ministerstvo kultury nyní předložilo kompromisní návrh, který byl dne odsouhlasen Stavební komisí. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila rozsah památkové zóny dle přiloženého situačního nákresu. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. R

8 I. s c h v a l u j e rozsah památkové zóny dle přiloženého situačního nákresu p o ž a d u j e úpravu návrhu vyhlášky o prohlášení území s historickým prostředím dle upraveného situačního nákresu I KS odeslat stanovisko. Termín: Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán Předkladatel: Aleš Háněl Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno pořízení Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu). Pořizovatel v současné době dokončuje návrh zadání MÚP. Rada MČ Praha-Zbraslav schválila připomínky k návrhu zadání MÚP. V současné době má MČ Praha-Zbraslav za úkol přípravu rozvahy nad charakterem území naší městské části a náměty do budoucího Metropolitního plánu. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha-Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R s c h v a l u j e Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán. 13. Živičářské práce běžné údržby místních komunikací Předkladatel: Aleš Háněl Rada MČ Praha-Zbraslav vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu: "Živičářské práce běžné údržby místních komunikací", a schválila text výzvy včetně zadání. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R

9 I. v y h l a š u j e výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: "Živičářské práce běžné údržby místních komunikací" s c h v a l u j e text výzvy včetně zadání I a) KS umístit výzvu včetně zadání na úřední desku a na webové stránky MČ Termín: b) OMH provést potřebné administrativní kroky. Termín: Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace pozemku č. parcelní 1314/154 v k. ú. Zbraslav Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek MČ Praha-Zbraslav získala možnost výstavby Rákosníčkova hřiště (nového dětského hřiště) od společnosti Lidl ČR, v. o. s. v hodnotě 1,5 mil. Kč. Pro výstavbu byl zvolen pozemek č. parc. 1314/154 v ulici Ke Kamínce. V podmínkách společnosti Lidl je zakotvena povinnost spolupráce MČ Praha-Zbraslav formou přípravných prací spojených s výstavbou, které spočívají především v sadových úpravách, přípravě terénu a zajištění inženýrských sítí. Po dokončení přejde hřiště do vlastnictví MČ Praha-Zbraslav a do správy ÚMČ Praha-Zbraslav. Výše zmiňovaný pozemek je v současné době zanedbaný a je nutná revitalizace pozemku. Rada Městské části Praha-Zbraslav doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav schválit tento investiční záměr a zvýšit rozpočet o částku, která je nutná pro revitalizaci pozemku. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. d o p o r u č u j e a) Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit investiční záměr "Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace pozemku č. parc. 1314/154 v k. ú. Zbraslav" s podílem vlastních nákladů ve výši Kč 9

10 b) Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit smlouvu o obstarání díla - výstavba Rákosníčkova hřiště společností Lidl Česká republika, v. o. s. v hodnotě Kč c) zvýšit rozpočet o částku ve výši Kč, a to převodem z účtu vedlejší hospodářské činnosti. Příjmy budou zaevidovány na položku 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, výdaje na OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 6121 budovy, haly a stavby. 15. Informační koncepce - dlouhodobé řízení Informační systémy veřejné správy (ISVS) a Politika bezpečnosti informací Z důvodu vypršení platnosti Atestu v červnu letošního roku, nechal ÚMČ Praha-Zbraslav vypracovat novou Informační koncepci a Bezpečnostní politiku. Předložené dokumenty byly vypracovány v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy. Městská část musí komplexní dokumentaci předložit atestačnímu středisku ke schválení, na jehož základě bude vydán Atest s platností na dalších pět let a umožní tím bezproblémový přístup k základním registrům. Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí předložené dokumenty, jmenovala bezpečnostního správce a doporučuje ZMČ Praha- Zbraslav výše uvedené dokumenty schválit. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í předložené dokumenty "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika bezpečnosti informací", které byly vyhotoveny v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISVS") j m e n u j e Bezpečnostního správce "ISVS" vedoucí odboru Kanceláře starosty Ing. Ivanu Kohoutovou Termín: I 10

11 a) starostovi MČ Praha Zbraslav předložit dokumentaci "ISVS" - Informační koncepci a Bezpečnostní politiku MČ Praha Zbraslav k Atestaci Dlouhodobého řízení ISVS v rozsahu vyhlášky č. 529/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Termín: b) tajemníkovi úřadu MČ Praha Zbraslav vyhodnocovat dodržování Informační koncepce c) Bezpečnostnímu správci, Ing. Ivaně Kohoutové, realizovat úkoly vyplývající z dokumentace "ISVS" - Informační koncepce a Bezpečnostní politiky MČ Praha Zbraslav IV. d o p o r u č u j e ZMČ schválit předložené dokumenty "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika bezpečnosti informací", které byly vyhotoveny v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISVS"). 16. Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy" Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Odbor místního hospodářství předložil radě návrh podnětu pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy o potřebě vytvoření obecně závazné vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy". Podnět bude společný z většiny MČ Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila, aby hl. m. Praha přijalo tuto obecně závaznou vyhlášku. Usnesení č. R s o u h l a s í aby hlavní město Praha přijalo obeně závaznou vyhlášku "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy". 17. Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek MHMP poslal na naši městskou část žádost o stanovisko ke krátkodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2909/15. Jedná se o pronájem za účelem prodeje vánočních kaprů. Žádají od naší městské části vyjádření, které by bylo platné na dobu max. 5 let. Rada Městské části Praha- Zbraslav neschválila záměr pronájmu pozemku na 5 let, ale pouze na 1 rok. 11

12 Usnesení č. R I. n e s c h v a l u j e záměr pronajmout část pozemku par. č. 2909/15 v k. ú. Zbraslav v místě před prodejnou Albert panu Michalovi Brejchovi za účelem předvánočního prodeje ryb v termínu 3-5 dní ( ) na dobu max. 5 let tj. do s c h v a l u j e záměr pronajmout část pozemku par. č. 2909/15 v k. ú. Zbraslav panu Brejchovi na dobu 1 roku I KS zaslat stanovisko MČ Praha-Zbraslav na MHMP. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Paní Schusserová podala žádost o povolení prodeje ovoce a zeleniny na Zbraslavském nám. v červnu a v červenci letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e povolení prodeje ovoce, zeleniny a hub pro paní Moniku Schusserovou na Zbraslavském nám. od do vždy ve středu, velikost záboru 6 m 2 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den 12

13 I KS informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Paní Neužilová podala žádost o povolení prodeje ovoce a zeleniny na Zbraslavském nám. od srpna do prosince letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e prodej ovoce, zeleniny a květin pro paní Neužilovou na Zbraslavském nám. od do po - pá, velikost záboru 10 m 2, za předpokladu přihlášení se na vyvěšený záměr pronájmu s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS vyvěsit záměr o pronájmu místa předem určenému zájemci, paní Neužilová a informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Paní Kozlerová podala žádost o povolení prodeje koření na Zbraslavském nám. od května do listopadu letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R

14 I. s c h v a l u j e povolení prodeje koření pro paní Renátu Kozlerovou na Zbraslavském nám. od do , vždy ve středu, velikost záboru 6,2 m 2 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Pan Kazda podal žádost o povolení prodeje jahod a ovoce na Zbraslavském nám. v červnu a v červenci letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e prodej jahod a ovoce pro pana F. Kazdu na Zbraslavském nám. od do po - pá, velikost záboru 3 m 2, za předpokladu přihlášení se na vyvěšený záměr pronájmu s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS vyvěsit záměr o pronájmu místa předem určenému zájemci, pan František Kazda a informovat žadatele. 14

15 Termín: Zvýšení rozpočtu - školství - protidrogová prevence Předkladatel: Alexandra Klímová, Aleš Háněl Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt - Zdravé město Praha I. program - pro ZŠ Vl. Vančury. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto částku. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč na projekt "Zdravé město Praha 2013" - I. program - pro ZŠ V. Vančury. Příjem dotace bude zaúčtován na položku 4121, výdaje na OdPa 3113 základní školy položka 5331 neinvestiční příspěvky. 23. Zvýšení rozpočtu - zkoušky odborné způsobilosti Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Rada Městské části Praha- Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto částku. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti. Příjem dotace bude zaevidován na položku 4121, výdaje na OdPa 6171 činnost místní správy položka 5167 služby školení a vzdělávání. 24. Různé Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila program 16. řádného zasedání ZMČ Praha- Zbraslav. Usnesení č. R

16 16 s c h v a l u j e program 16. řádného zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Zbraslav. Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav MUDr. Alexandra Klímová místostarostka MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.15 h), F. Toušek, T. Verner Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 8. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háhěl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 2. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek (odchod v 17.15 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.20 h), F. Toušek, T. Verner Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 7. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 11. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 6. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. 8. Výběr generálního projektanta na akci "Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 2. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.39 h), T. Verner (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 6. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více