Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner P. Synek S. Hasenkopfová A. Háněl, A. Klímová M. Spáčilová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Závěrečný účet za rok (3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2874/533, 2875/1 vše v k.ú. Zbraslav 4 (4) Žádost o pronájem pozemků parc.č. 440, parc.č. 441, parc.č. 453 a parc.č. 454 vše v k.ú. Lahovice 5 (5) Prodloužení nájmu ve školním bytě č. 3 v ulici U Lékárny č.p (6) Žádost o slevu nájemného u bytu č. 78 v bytovém domě Lomařská (7) Zánik společného nájmu bytu č. 5/108 v bytovém domě Lomařská (8) Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 129 v bytovém domě Ž. Podlipské (9) Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav snížením energetických ztrát 10 (10) ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI 11 (11) Památková zóna 12 (12) Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán 13 (13) Živičářské práce běžné údržby místních komunikací 14 (14) Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace pozemku č. parcelní 1314/154 v k. ú. Zbraslav 15 (15) Informační koncepce - dlouhodobé řízení Informační systémy veřejné správy (ISVS) a Politika bezpečnosti informací 16 (16) Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy" 17 (18) Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha 18 (19) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 1

2 19 (20) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 20 (21) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 21 (22) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 22 (23) Zvýšení rozpočtu - školství - protidrogová prevence 23 (24) Zvýšení rozpočtu - zkoušky odborné způsobilosti 24 (26) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Závěrečný účet za rok 2012 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasila s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha-Zbraslav. Tento bod se bude dne projednávat na Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s o u h l a s í s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do bez výhrad I d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav schválit "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření" a souhlasit s celoročním hospodařením a plněním rozpočtu MČ Praha - Zbraslav za období od do bez výhrad. 3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2874/533, 2875/1 vše v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada MČ Praha-Zbraslav projednávala materiál ve věci schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČD-Telematika, a. s.. Budoucí oprávněný je 2

3 investorem stavby Optické připojení objektu Policie ČR, Na Baních, Zbraslav. Věcné břemeno na výše uvedených pozemcích bude zřízeno jako úplatné. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila tuto smlouvu. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha- Zbraslav a společností ČD - Telematika, a. s. k pozemkům parc. č. 2874/533, 2875/1 vše v k. ú. Zbraslav starostovi podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Termín: Žádost o pronájem pozemků parc.č. 440, parc.č. 441, parc.č. 453 a parc.č. 454 vše v k.ú. Lahovice Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Pan Plicka požádal MČ Praha-Zbraslav o pronájem pozemků v k. ú. Lahovice. Jedná se o osadu "U Topolu" v Lahovicích. Pozemky by využíval jako zahrádku. Rada Městské části Praha- Zbraslav nesouhlasila s pronájmem těchto pozemků a stanovila nepronajímat pozemky v lokalitě "U Topolu" až do odvolání. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s pronájmem pozemků parc. č. 440 o výměře 39 m², parc. č. 441 o výměře 128 m², parc. č. 453 o výměře 37 m² a parc. č. 454 o výměře 130 m² vše v k. ú. Lahovice s t a n o v u j e nepronajímat pozemky v lokalitě "U Topolu" až do odvolání 3

4 I KS informovat žadatele. Termín: Prodloužení nájmu ve školním bytě č. 3 v ulici U Lékárny č.p. 593 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Paní Trachtová podala žádost na MČ Praha-Zbraslav o prodloužení nájemní smlouvy ve služebním bytě U Lékárny 593. Dále podala žádost o snížení nájemného z důvodu nadměrné vlhkosti v bytě. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s prodloužením nájmu bytu na jeden rok a se snížením nájemného o 20% do Usnesení č. R I. s o u h l a s í a) s prodloužením nájmu bytu ve služebním bytě č. 3 se standardním nájemným za služební byty základní kvality od do b) se snížením nájemného u bytu č. 3 v ulici U Lékárny 593 o 20%, do a) KS informovat nájemníka bytu b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. 6. Žádost o slevu nájemného u bytu č. 78 v bytovém domě Lomařská 820 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová MČ Praha-Zbraslav obdržela od pana Říhy, nájemníka bytu v Lomařské ul., žádost o slevu nájemného z důvodu vyskytující se plísni v bytě. V současné době je vyvěšena na úřední desce výzva k podání nabídek na investiční akci - realizace dodatečného zateplení domů v Lomařské ulici. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se snížením nájemného panu Říhovi o 30% do Usnesení č. R

5 5 I. s o u h l a s í se snížením nájemného u bytu č. 78 v ulici Lomařská 820 o 30%, do a) KS informovat nájemce b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. 7. Zánik společného nájmu bytu č. 5/108 v bytovém domě Lomařská 824 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Nájemnice výše uvedeného bytu podala žádost o změnu nájemní smlouvy, ve které žádá o to, aby se stala výlučnou nájemkyní zmiňovaného bytu. Rada Městské části Praha-Zbraslav s tímto souhlasila. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zánik společného nájmu bytu č. 5/108 v ulici Lomařská 824 a) KS informovat najemce bytu b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. 8. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 129 v bytovém domě Ž. Podlipské 904 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada MČ Praha-Zbraslav projednávala materiál ve věci prominutí poplatku z prodlení dlužného nájemného za měsíc leden 2013 nájemnice pí Břeňové. Za měsíc leden banka nestrhla peníze paní Břeňové z účtu a díky tomu byla s platbou za nájemné v prodlení. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s prominutím poplatku z prodlení. Usnesení č. R I. s o u h l a s í

6 s prominutím poplatku z prodlení ve výši 1.537,00 Kč ke dni uhrazení pohledávky - dlužného nájemného a služeb za měsíc leden 2013, který byl nájemnici uložen výzvou ze dne KS informovat žadatelku. 9. Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav snížením energetických ztrát Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek MČ Praha-Zbraslav požádala v roce 2012 o přidělení dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí na investiční akci "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vl. Vančury". Akce spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy. V dubnu 2013 byla tato dotace poskytnuta. Předpokládaná doba realizace je rok Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí návrh této investiční akce a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit tuto investiční akci. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í návrh investiční akce "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav snížením energetických ztrát" d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit investiční akci "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav snížením energetických ztrát" včetně jeho finacování. 10. ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Předkladatel: Aleš Háněl RMČ Praha-Zbraslav na základě předloženého projektu ASČR projednala realizaci Lékařské služby první pomoci (LSPP). Rada zvážila smluvní situaci a reálnou možnost provozování LSPP v dostupných prostorách ve Zbraslavi. Na základě těchto skutečností a v souladu se Směrnicí č. 15/2012 pro zadávání veřejných zakázek, schválila RMČ Praha-Zbraslav jako poskytovatele LSPP záchrannou službu Asociace samaritánů ČR. Tento subjekt bude LSPP provozovat v 6

7 prostorách, které má pronajaty od MČ Praha-Zbraslav. Uvedený projekt RMČ Praha-Zbraslav schválila jako pilotní, s dobou trvání 1 rok. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e a) SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI se Záchrannou službou Asociace samaritánů České republiky Prahazápad b) rozpočtovou změnu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši Kč z OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 6171 činnost místní správy položka 5169 nákup ostatních služeb d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s doplněním rozpočtu o částku ve výši Kč, která byla použita na provoz LSPP I p o v ě ř u j e starostu, KS a OMH realizací usnesení. 11. Památková zóna Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Odbor místního hospodářství předložil radě upravený návrh vymezení památkové zóny Zbraslav. V rámci připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o prohlášení území s historických prostředím vznesla MČ Praha-Zbraslav nesouhlasné stanovisko s rozsahem navrženého území dle návrhu NPÚ. V květnu proběhlo jednání za účasti starosty, zástupců Ministerstva kultury ČR a občanského sdružení Stará Zbraslav. Na tomto jednání byla navržena hranice památkové zóny, kde MČ Praha-Zbraslav požaduje menší rozsah chráněného území, které se rozkládá mezi Štěpnicí, vrchem Havlín, ulicemi Vl. Vančury a O. Konráda a komunikací K Přehradám. Ministerstvo kultury nyní předložilo kompromisní návrh, který byl dne odsouhlasen Stavební komisí. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila rozsah památkové zóny dle přiloženého situačního nákresu. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. R

8 I. s c h v a l u j e rozsah památkové zóny dle přiloženého situačního nákresu p o ž a d u j e úpravu návrhu vyhlášky o prohlášení území s historickým prostředím dle upraveného situačního nákresu I KS odeslat stanovisko. Termín: Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán Předkladatel: Aleš Háněl Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno pořízení Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu). Pořizovatel v současné době dokončuje návrh zadání MÚP. Rada MČ Praha-Zbraslav schválila připomínky k návrhu zadání MÚP. V současné době má MČ Praha-Zbraslav za úkol přípravu rozvahy nad charakterem území naší městské části a náměty do budoucího Metropolitního plánu. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha-Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R s c h v a l u j e Harmonogram přípravy rozvahy MČ Praha Zbraslav nad charakterem území MČ pro Metropolitní územní plán. 13. Živičářské práce běžné údržby místních komunikací Předkladatel: Aleš Háněl Rada MČ Praha-Zbraslav vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu: "Živičářské práce běžné údržby místních komunikací", a schválila text výzvy včetně zadání. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R

9 I. v y h l a š u j e výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: "Živičářské práce běžné údržby místních komunikací" s c h v a l u j e text výzvy včetně zadání I a) KS umístit výzvu včetně zadání na úřední desku a na webové stránky MČ Termín: b) OMH provést potřebné administrativní kroky. Termín: Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace pozemku č. parcelní 1314/154 v k. ú. Zbraslav Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek MČ Praha-Zbraslav získala možnost výstavby Rákosníčkova hřiště (nového dětského hřiště) od společnosti Lidl ČR, v. o. s. v hodnotě 1,5 mil. Kč. Pro výstavbu byl zvolen pozemek č. parc. 1314/154 v ulici Ke Kamínce. V podmínkách společnosti Lidl je zakotvena povinnost spolupráce MČ Praha-Zbraslav formou přípravných prací spojených s výstavbou, které spočívají především v sadových úpravách, přípravě terénu a zajištění inženýrských sítí. Po dokončení přejde hřiště do vlastnictví MČ Praha-Zbraslav a do správy ÚMČ Praha-Zbraslav. Výše zmiňovaný pozemek je v současné době zanedbaný a je nutná revitalizace pozemku. Rada Městské části Praha-Zbraslav doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav schválit tento investiční záměr a zvýšit rozpočet o částku, která je nutná pro revitalizaci pozemku. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. d o p o r u č u j e a) Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit investiční záměr "Realizace Rákosníčkova hřiště a revitalizace pozemku č. parc. 1314/154 v k. ú. Zbraslav" s podílem vlastních nákladů ve výši Kč 9

10 b) Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit smlouvu o obstarání díla - výstavba Rákosníčkova hřiště společností Lidl Česká republika, v. o. s. v hodnotě Kč c) zvýšit rozpočet o částku ve výši Kč, a to převodem z účtu vedlejší hospodářské činnosti. Příjmy budou zaevidovány na položku 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, výdaje na OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 6121 budovy, haly a stavby. 15. Informační koncepce - dlouhodobé řízení Informační systémy veřejné správy (ISVS) a Politika bezpečnosti informací Z důvodu vypršení platnosti Atestu v červnu letošního roku, nechal ÚMČ Praha-Zbraslav vypracovat novou Informační koncepci a Bezpečnostní politiku. Předložené dokumenty byly vypracovány v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy. Městská část musí komplexní dokumentaci předložit atestačnímu středisku ke schválení, na jehož základě bude vydán Atest s platností na dalších pět let a umožní tím bezproblémový přístup k základním registrům. Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí předložené dokumenty, jmenovala bezpečnostního správce a doporučuje ZMČ Praha- Zbraslav výše uvedené dokumenty schválit. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í předložené dokumenty "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika bezpečnosti informací", které byly vyhotoveny v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISVS") j m e n u j e Bezpečnostního správce "ISVS" vedoucí odboru Kanceláře starosty Ing. Ivanu Kohoutovou Termín: I 10

11 a) starostovi MČ Praha Zbraslav předložit dokumentaci "ISVS" - Informační koncepci a Bezpečnostní politiku MČ Praha Zbraslav k Atestaci Dlouhodobého řízení ISVS v rozsahu vyhlášky č. 529/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Termín: b) tajemníkovi úřadu MČ Praha Zbraslav vyhodnocovat dodržování Informační koncepce c) Bezpečnostnímu správci, Ing. Ivaně Kohoutové, realizovat úkoly vyplývající z dokumentace "ISVS" - Informační koncepce a Bezpečnostní politiky MČ Praha Zbraslav IV. d o p o r u č u j e ZMČ schválit předložené dokumenty "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika bezpečnosti informací", které byly vyhotoveny v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISVS"). 16. Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy" Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Odbor místního hospodářství předložil radě návrh podnětu pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy o potřebě vytvoření obecně závazné vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy". Podnět bude společný z většiny MČ Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila, aby hl. m. Praha přijalo tuto obecně závaznou vyhlášku. Usnesení č. R s o u h l a s í aby hlavní město Praha přijalo obeně závaznou vyhlášku "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy". 17. Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek MHMP poslal na naši městskou část žádost o stanovisko ke krátkodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2909/15. Jedná se o pronájem za účelem prodeje vánočních kaprů. Žádají od naší městské části vyjádření, které by bylo platné na dobu max. 5 let. Rada Městské části Praha- Zbraslav neschválila záměr pronájmu pozemku na 5 let, ale pouze na 1 rok. 11

12 Usnesení č. R I. n e s c h v a l u j e záměr pronajmout část pozemku par. č. 2909/15 v k. ú. Zbraslav v místě před prodejnou Albert panu Michalovi Brejchovi za účelem předvánočního prodeje ryb v termínu 3-5 dní ( ) na dobu max. 5 let tj. do s c h v a l u j e záměr pronajmout část pozemku par. č. 2909/15 v k. ú. Zbraslav panu Brejchovi na dobu 1 roku I KS zaslat stanovisko MČ Praha-Zbraslav na MHMP. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Paní Schusserová podala žádost o povolení prodeje ovoce a zeleniny na Zbraslavském nám. v červnu a v červenci letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e povolení prodeje ovoce, zeleniny a hub pro paní Moniku Schusserovou na Zbraslavském nám. od do vždy ve středu, velikost záboru 6 m 2 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den 12

13 I KS informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Paní Neužilová podala žádost o povolení prodeje ovoce a zeleniny na Zbraslavském nám. od srpna do prosince letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e prodej ovoce, zeleniny a květin pro paní Neužilovou na Zbraslavském nám. od do po - pá, velikost záboru 10 m 2, za předpokladu přihlášení se na vyvěšený záměr pronájmu s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS vyvěsit záměr o pronájmu místa předem určenému zájemci, paní Neužilová a informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Paní Kozlerová podala žádost o povolení prodeje koření na Zbraslavském nám. od května do listopadu letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R

14 I. s c h v a l u j e povolení prodeje koření pro paní Renátu Kozlerovou na Zbraslavském nám. od do , vždy ve středu, velikost záboru 6,2 m 2 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Pan Kazda podal žádost o povolení prodeje jahod a ovoce na Zbraslavském nám. v červnu a v červenci letošního roku. Rada Městské části Praha-Zbraslav prodej schválila. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e prodej jahod a ovoce pro pana F. Kazdu na Zbraslavském nám. od do po - pá, velikost záboru 3 m 2, za předpokladu přihlášení se na vyvěšený záměr pronájmu s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS vyvěsit záměr o pronájmu místa předem určenému zájemci, pan František Kazda a informovat žadatele. 14

15 Termín: Zvýšení rozpočtu - školství - protidrogová prevence Předkladatel: Alexandra Klímová, Aleš Háněl Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt - Zdravé město Praha I. program - pro ZŠ Vl. Vančury. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto částku. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč na projekt "Zdravé město Praha 2013" - I. program - pro ZŠ V. Vančury. Příjem dotace bude zaúčtován na položku 4121, výdaje na OdPa 3113 základní školy položka 5331 neinvestiční příspěvky. 23. Zvýšení rozpočtu - zkoušky odborné způsobilosti Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Rada Městské části Praha- Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto částku. Usnesení č. R s o u h l a s í se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti. Příjem dotace bude zaevidován na položku 4121, výdaje na OdPa 6171 činnost místní správy položka 5167 služby školení a vzdělávání. 24. Různé Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila program 16. řádného zasedání ZMČ Praha- Zbraslav. Usnesení č. R

16 16 s c h v a l u j e program 16. řádného zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Zbraslav. Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav MUDr. Alexandra Klímová místostarostka MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 8. června 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (pozdní příchod),

Více