Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: P. Synek T. Verner S. Hasenkopfová, F. Toušek M. Spáčilová Schválený program: 1 (23) Zahájení, kontrola zápisu 2 (24) Smlouva o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc.č. 2875/2 v k.ú. Zbraslav 3 (25) Sejmutý záměr - Výpůjčka části prostor pavilonu HP 1 v budově Žabovřeská 1227 o výměře 88m 2 na dobu určitou do (26) Změna ÚP v lokalitě Nad Kamínkou 5 (27) Nový RD v ul. Na Královně, č. parc (28) Žádost o stanovisko ke stavbě přípojek, č. parc. 3101/1, a komunikace lok. Závist 7 (29) Žádost o změnu nájemní smlouvy k pozemku parc.č v k.ú. Zbraslav - rozšíření o dalšího nájemce 8 (30) Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí Josef Samek 9 (31) Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí Petr Prosek 10 (32) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelnou pohromou, která zasáhla území hl. m. Prahy v červnu (22) Výpověď z nájmu bytu č. 117 Zvonařská (33) Žádost o nové tržní místo - místo pro nabídku zboží 13 (34) Dárkové balíčky 14 (41) Nákup smykového nakladače Locust (35) Rozpočtové provizorium na rok (36) Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních 17 (37) Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odvod z VHP 18 (38) Zvýšení rozpočtu - pojistná událost Strakonická (42) Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu za rok (39) Různé 1

2 K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Smlouva o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc.č. 2875/2 v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi městskou částí a společnostmi T-System CR, a. s. a UPC, s. r. o.. Jedná se o uložení optického kabelu do stejného pozemku na základě smlouvy č. 171/2009. Usnesení č. R smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi MČ Praha-Zbraslav a společnostmi T-Systems Czech Republic a. s. a UPC, s. r. o. k pozemku parc. č. 2875/2 v k. ú. Zbraslav starostovi podepsat smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene. Termín: Sejmutý záměr - Výpůjčka části prostor pavilonu HP 1 v budově Žabovřeská 1227 o výměře 88m 2 na dobu určitou do Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s výpůjčkou pavilonu HP1 v budově Žabovřeská 1227 obecně prospěšné společnosti Helpless do Usnesení č. R s výpůjčkou části prostor pavilonu HP1 v budově Žabovřeská 1227, o výměře 88 m², předem určenému zájemci obecně prospěšné společnosti Helpless na dobu určitou do

3 starostovi podepsat výpůjční smlouvu. Termín: Změna ÚP v lokalitě Nad Kamínkou Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Odbor místního hospodářství předložil radě podnět na pořízení změny územního plánu v lokalitě Nad Kamínkou. Jedná se o změnu funkčního využití území. Na nově vzniklé ploše území a na části stávajícího území se předpokládá volná zástavba nízkopodlažními vilovými bytovými domy s obslužnými komunikacemi a se zelení. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila změnu územního plánu. Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Subterra, a. s.. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. R navrženou změnu ÚP pro pozemky 1314/171 a 2884/36 v k. ú. Zbraslav a zároveň tím i 1. variantní návrh řešení zástavby v dané lokalitě d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav odsouhlasit navrženou změnu ÚP na pozemcích č. parc. 1314/171 a 2884/36 k. ú.. 5. Nový RD v ul. Na Královně, č. parc Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila předloženou projektovou dokumentaci na stavbu nového rodinného domu v ulici Na Královně. Novostavba je v souladu s platným územním plánem. Stavební komise nemá námitek. Usnesení č. R předloženou PD na stavbu nového RD v ul. Na Královně, č. parc. 1435, k. ú. Zbraslav 3

4 KS odpovědět žadateli na adresu. Termín: Žádost o stanovisko ke stavbě přípojek, č. parc. 3101/1, a komunikace lok. Závist Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila výstavbu části komunikace, chodníků a parkovacích stání, včetně přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace k výše uvedenému pozemku. Stavební komise nemá námitek. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. R výstavbu části komunikace, chodníků a park. stání, včetně přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace k pozemku č. 3101/1, k. ú. Zbraslav, lokalita Závist, za podmínky, že MČ nebude přejímat do své správy kanalizaci, vodovod ani vsakovací objekty KS odpovědět žadateli na adresu. 7. Žádost o změnu nájemní smlouvy k pozemku parc.č v k.ú. Zbraslav - rozšíření o dalšího nájemce Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Pan Picek má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem pozemku pod garáží v lokalitě Nad Parkem. Vzhledem k tomu, že by chtěl zapsat stavbu garáže do Katastru nemovitostí, je třeba uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, kde bude uvedena i paní Picková jako další nájemce pozemku. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy. Usnesení č. R s rozšířením nájemní smlouvy na pozemek parc. č o výměře 23 m² ze dne o dalšího nájemce pí Alenu Pickovou 4

5 b e r e n a v ě d o m í úpravu nájemného za pronajatý pozemek z důvodu změny výměry pozemku v důsledku digitalizace map I starostovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě. Termín: Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí Josef Samek Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s umístěním garáže, ve vlastnictví Josefa Samka, na pozemek parc. č. 1314/7 v k. ú. Zbraslav. Usnesení č. R s umístěním stavby garáže, ve vlastnictví Josefa Samka na pozemek parc. č. 1314/17 v k. ú. Zbraslav OMH zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí Petr Prosek Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s umístěním garáže, ve vlastnictví Petra Proska, na pozemek parc. č v k. ú. Zbraslav. Usnesení č. R

6 s umístěním stavby garáže, ve vlastnictví Petra Proska na pozemek parc. č v k. ú. Zbraslav OMH zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelnou pohromou, která zasáhla území hl. m. Prahy v červnu 2013 Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelnou pohromou, která zasáhla území hl. m. Prahy v červnu Na základě výše uvedeného je osvobození u pozemku na dobu 1 roku a osvobození u staveb, bytů a nebytových prostor na dobu 2 roky. Na základě písemné žádosti pí Horstové prostřednictvím MHMP Odbor daní, poplatků a cen, byla Městské části Praha-Zbraslav postoupena žádost o osvobození od daně z nemovitosti objektu v ul. Za Dálnicí 1137 v k. ú. Zbraslav, kterou rada projednala. Usnesení č. R s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelnou pohromou, která zasáhla území hl. m. Prahy v červnu 2013 KS zaslat MHMP navržené změny MČ Praha-Zbraslav k její předložené dokumentaci. Termín: Výpověď z nájmu bytu č. 117 Zvonařská 898 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila, na základě právní analýzy, výpověď z nájmu bytu v ulici Zvonařská 898 bez přivolení soudu z důvodu, že nájemce má dva byty. Usnesení č. R

7 výpověd z nájmu bytu číslo 117 v ulici Zvonařská č. p. 898 bez přivolení soudu z důvodu, že nájemce má dva byty a) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení b) panu starostovi podepsat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu. 12. Žádost o nové tržní místo - místo pro nabídku zboží Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila žádost pana Van Bacha na změnu přílohy nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Jedná se o zařazení místa pro nabídku prodeje zboží v ulici Pirnerova Usnesení č. R žádost pana Nguyena Van Bacha na změnu přílohy nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád - zařazení místa pro nabídku prodeje zboží a poskytování služeb v ulici Pirnerova 1395 vedle vchodu do prodejny velikost místa 3 m 2, počet míst 1, prodejní doba Po - Ne , druh prodávaného zboží - ovoce a zelenina, doba provozu - celoročně KS zaslat žádost o změnu přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy na MHMP. Termín: Dárkové balíčky Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s poskytnutím finančních prostředků na zakoupení vánočních dárkových balíčků pro opatrovance. 7

8 Usnesení č. R s poskytnutím finančních prostředků na zakoupení vánočních dárkových balíčků pro opatrovance v celkové ceně Kč SO provést realizaci tohoto usnesení. 14. Nákup smykového nakladače Locust 752 Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila nákup smykového nakladače pro potřeby Odboru místního hospodářství. Usnesení č. R nákup smykového nakladače Locust 752 od společnosti František Vlk, zemní práce, autodoprava v ceně Kč pro potřeby OMH - technické služby OMH provést potřebné administrativní kroky. 15. Rozpočtové provizorium na rok 2014 Předkladatel: Alexandra Klímová, Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 a doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav schálit tyto zásady. Usnesení č. R

9 zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014, které jsou přílohou tohoto usnesení d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014, které jsou přílohou tohoto usnesení. 16. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/37 ze dne bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč na pokrytí nákladů vzniklých MČ Praha-Zbraslav při povodních. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o výše uvedenou částku a doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav také souhlasit. Usnesení č. R se zvýšením rozpočtu o částku 1, Kč určenou na pokrytí neinvestičních nákladů vzniklých MČ Praha-Zbraslav po povodních. Tyto finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na pol neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ( Kč) a na pol neinvestiční přijaté transfery od obcí ( Kč), ve výdajích na OdPa 3639 komunální služby a územní rozvoj položka 5139 nákup materiálu ( Kč) a na OdPa 2212 silnice položka 5171 opravy a udržování ( Kč) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s výše uvedeným zvýšením rozpočtu. 17. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odvod z VHP Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/36 ze dne bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč z odvodu výherních hracích přístrojů za I. čtvrtletí Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o výše uvedenou částku a doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav také souhlasit. 9

10 Usnesení č. R se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč z odvodu z výherních hracích přístrojů. Příjem dotace bude zaevidován na položku 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí, výdaje na OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s výše uvedeným zvýšením rozpočtu. 18. Zvýšení rozpočtu - pojistná událost Strakonická 125 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Odbor místního hospodářství a Finanční odbor MČ Praha-Zbraslav předložil radě návrh financování obnovy objetku Strakonická č. p. 125 a přilehlých hřišť, které byly poškozeny povodní v červnu Budova i hřiště jsou v majetku MČ Praha-Zbraslav a zapůjčeny k užívání Asociaci poškozených povodní, o. s.. Všechny objekty byly pojištěny a byla vyplacena záloha Kč. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o výše uvedenou částku a doporučuje ZMČ také souhlasit. Usnesení č. R se zvýšením rozpočtu o uznanou pojistnou událost v objektu Strakonická 125 ve výši Kč. Tyto finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na OdPa 6171 činnost místní správy položka přijaté pojistné náhrady, ve výdajích na OdPa 3613 nebytové hospodářství položka 5171 opravy a udržování ( Kč) a na OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 5171 opravy a udržování ( Kč) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s výše uvedeným zvýšením rozpočtu. 19. Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu za rok

11 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/4 ze dne bylo schváleno vrácení 100% podílu městským částem na cekové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012 formou neinvestiční dotace. Pro naši městskou část byla schválena částka ve výši Kč. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o vrácenou daň z příjmu za rok 2012 a doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav také souhlasit. Usnesení č. R se zvýšením rozpočtu o nerozpočtované příjmy z místních poplatků ve výši Kč. Tyto finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na položku 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství ( Kč), na položku 1345 poplatek z ubytovací kapacity ( Kč) a na položku 1347 poplatek za provozovaný VHP ( Kč), ve výdajích na OdPa 6171 činnost místní správy položka 5011 platy zaměstnanců ( Kč) a položka 5024 odstupné (5.000 Kč). 2. se zvýšením rozpočtu o převod 100% podílu MČ za zdaňovací období r ve výši 2, Kč. Příjem dotace bude zaevidován na položku 4121 neinvestiční transfery od obcí, výdaje na OdPa 3639 komunální služby a územní rozvoj položka 5171 opravy a udržování Kč OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 5169 nákup ostatních služeb Kč OdPa 6112 zastupitelstva obcí položka 5023 odměny členů zastupitelstva Kč OdPa 6171 činnost místní správy položka 5024 odstupné Kč OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje 1, Kč 3. se snížením rozpočtu o částku ve výši 1, Kč, a to v příjmech z položky 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ve výdajích z OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. d o p o r u č u j e 11

12 Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit s výše uvedenými změnami rozpočtu 20. Různé Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila program 19. řádného zasedání ZMČ Praha- Zbraslav. Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí automatické prodloužení nájemní smlouvy pro LESO, spol. s r. o. o 5 let do , a dále zachování výše nájemného až do konce smluvního vztahu. Usnesení č. R s c h v a l u j e program 19. řádného zasedání ZMČ Praha-Zbraslav. Filip Toušek Mgr. Soňa Hasenkopfová 12

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více