Podnikatel a rizika při uzavírání smluv na dálku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatel a rizika při uzavírání smluv na dálku"

Transkript

1 Podnikatel a rizika při uzavírání smluv na dálku Mgr. Martin Pelikán Advokátní kancelář Achour & Hájek Stalo se to jistě každému: Volá neznámé číslo, operátorka se zeptá, zda hovoří s majitelem čísla, a vzápětí začne s nabídkou produktu, o který sice nemáte zájem, ale podmínky jsou nesmírně výhodné alespoň na první pohled. Záleží pak na vašem momentálním rozpoložení, zda na nabídku kývnete, nebo ji ponecháte bez odezvy. Podle 1829 občanského zákoníku může spotřebitel od případné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Je proto nutné si uvědomit, zda ve výše popsané situaci jednáte coby spotřebitel, podnikatel, či jiná osoba. Lze tak předejít některým nepříjemnostem, s nimiž se v praxi setkává stále více lidí. dalších práv, jako být v zákonném rozsahu poučen o některých otázkách souvisejících s uzavřením smlouvy či se domáhat neúčinnosti (neplatnosti, resp. zdánlivosti) některých nevýhodných ustanovení smlouvy. Veškeré uvedené výhody přiznává zákon tomu, kdo je osloven s nabídkou určitého zboží či služby prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (typicky telefonem), ovšem pouze v takovém případě, jedná-li se o osobu v postavení spotřebitele. Co když však neznámé číslo zvedne osoba v postavení podnikatele, popřípadě jiná osoba nenaplňující definici spotřebitele? Odpověď je v takovém případě jednoduchá nenáležejí jí práva spotřebitele, včetně práva od smlouvy odstoupit, ledaže si něco takového strany výslovně dohodnou. Jak již bylo řečeno, spotřebitel má podle 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. V případě kupní smlouvy plyne tato lhůta ode dne převzetí zboží, u smlouvy, kde dochází k více plněním, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží, do 14 dnů od doručení první zásilky. U smluv uzavíraných prostředky na dálku (tzv. distančním způsobem), stejně jako u smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, vešlo právo na odstoupení v širokou známost, a to včetně 14denní lhůty k jeho uplatnění. Netýká se pouze některých výslovně uvedených případů, jako je smlouva o poskytování zdravotní péče, dodávkách potravin, nápojů aj. ( 1840 NOZ), ale také smlouvy na dodávky zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel otevřel a z hygienických důvodů ho nelze vrátit, na dodávky novin, časopisů či jiných periodik apod. ( 1837 NOZ). Občanský zákoník dává při distančním uzavírání smluv celou řadu Práva spotřebitele a práva podnikatele Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná ( 419 NOZ). Pokud je tedy oslovena určitá osoba právnická, a to nejen některá z obchodních korporací, ale například nadace, ústav, spolek (typicky škola či zdravotnické zařízení) apod., nejedná se o spotřebitele. 20

2 Znaky spotřebitele nenaplní ani podnikající fyzická osoba. Jakmile tedy začne telefonát slovy hovořím s panem Martinem Novákem, opravářem šicích strojů?, je třeba zbystřit. Souvislost s podnikáním může vyplývat již ze samotné povahy plnění, kdy se nabízejí nejrůznější služby pro propagaci produktů, obchodní firmy apod. Nelze však vyloučit ani nabízení standardních produktů (mobilní telefon, tablet apod.) s tím, že do dané souvislosti s podnikáním se bude druhá strana snažit plnění zahrnout jen ze skutečnosti, že komunikovala s osobou, která je (mimo jiné) osobou podnikající. Počet podnikajících osob se v České republice pohybuje kolem jednoho milionu. Vzhledem k této skutečnosti je poměrně častým případem oslovení nikoliv spotřebitele, nýbrž podnikatele. Ten je právem považován za profesionála, a to nejen ve svém úzkém oboru, ale i v podnikání jako takovém. Zákon mu proto neposkytuje některá speciální práva náležející především zvláště chráněné skupině slabších osob spotřebitelům. Tak tomu bylo jak dříve podle starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), tak i dnes podle NOZ. Přestože se NOZ velice zevrubně věnuje případům uzavírání smluv prostřednictvím telefonu, každý podnikatel (jakož i jakákoliv jiná osoba nacházející se mimo definici spotřebitele) by si měl být vědom, že jej uvedená ustanovení nemusejí v praxi vždy účinně chránit. Je tomu tak navzdory skutečnosti, že oslovená osoba může být stejně zranitelná jako spotřebitel, kterému se na displeji objeví neznámé číslo, jehož povahu chce zjistit, ať již ze slušnosti, či z čiré zvědavosti. Ačkoliv se v tomto ohledu nic nezměnilo, objevily se v praxi některé společnosti, které zcela cíleně využívají postavení podnikatele nechráněného spotřebitelským právem, zejména pak právem odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem. Důvody k tomu mohou být nejrůznějšího druhu. Studiem NOZ došlo k objevení mezer v dosavadní právní úpravě, popřípadě se někdo rozhodl využít zmatku po nedávno provedené rekodifikaci. Možnosti obrany v případném sporu Pokud uzavřeme smlouvu prostřednictvím telefonu, tzn. že souhlasíme s tím, aby došlo k určitému plnění (zpravidla) za úplatu, zřejmě jsme i usoudili, že má pro nás daný předmět určitou ekonomickou, popřípadě jinou hodnotu. Rozmyslíme-li si svůj záměr po uzavření takové smlouvy (v zásadě vždy po ukončení hovoru) a nejsme-li v pozici spotřebitele, nebudeme jak je uvedeno výše oprávněni od smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení 1829 a násl. NOZ. To však neznamená, že jsme v naprosto bezvýchodné situaci. Nejprve je třeba posoudit otázku, zda jsme se přece jen v postavení spotřebitele nenacházeli. Jsme-li právnickou osobou a bylo-li zjevné, že fyzická osoba za tuto právnickou osobu v daný okamžik jednala, bude taková úvaha vesměs bezpředmětná. Stejně tomu bude, jednalo-li se o plnění bezprostředně se týkající předmětu podnikatelské činnosti. Mohou však existovat i určité hraniční případy. Tehdy se pokusme rozpomenout, jak hovor probíhal, jaké informace jsme operátorovi poskytli, jaké informace měl o nás on sám již předem, zkrátka je-li možné podle hovoru, k jehož nahrávce s naším souhlasem patrně došlo, usoudit, že jsme smlouvu uzavírali mimo rámec své podnikatelské činnosti, respektive mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání. Pokud by tomu tak bylo, máme napůl vyhráno. Zbývá to jen prokázat v případném sporu. Je-li nepochybné, že jsme smlouvu uzavřeli v postavení neodpovídajícím definici spotřebitele, musíme se smířit s tím, že odstoupit podle ustanovení 1829 NOZ nemůžeme. Přesto by přicházelo v úvahu posouzení osoby, které bylo přes telefon něco na- 21

3 bídnuto, jako tzv. slabší strany. Podle ustanovení 433 odst. 1 NOZ nesmí podnikatel, který vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít (mimo jiné) k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. Za zřejmou nedůvodnou nerovnováhu ve vzájemných právech a povinnostech stran bychom mohli pokládat možnost osoby, za niž operátor vystupuje, rozmyslet si předem, zda určitý obchodní vztah uzavře, či nikoliv, koho za tímto účelem osloví apod. Může jít ale pouze o podpůrný argument. Vycházet bude třeba především z některých obecných právních institutů korigujících účastníky občanskoprávních vztahů k poctivému, a nikoliv zneužívajícímu jednání. Podle ustanovení 6 NOZ má každý povinnost jednat v právním styku poctivě, přičemž nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého činu. Současně podle ustanovení 8 NOZ nepožívá zjevné zneužití práva právní ochrany. Pokud by vše nasvědčovalo tomu, že společnost nabízející své produkty (zboží nebo služby) zneužívá práva tím, že využívá překážky odstoupení od smlouvy tím, že na dálku oslovuje nikoliv spotřebitele, ale ostatní osoby (zejm. malé podnikatele) v obdobném postavení, které se mylně domnívají, že jim svědčí práva spotřebitelů, pak by vzniklá pohledávka neměla být s ohledem na ustanovení 6 a 8 NOZ soudem přiznána. Protože se tyto scénáře opakují stále častěji, lze se domnívat, že se v blízké budoucnosti bude muset podobnou situací zabývat i některý ze zdejších soudů. Zda upřednostní smluvní svobodu namísto ochrany slabších stran, bude záviset na konkrétních okolnostech. Ačkoliv se totiž v souvislosti s NOZ hovoří často o posílení smluvní svobody, ta má být vždy vyvážena ochranou slabší strany, kterou je sice typicky spotřebitel, avšak jedná se i o některé další osoby. Zjevnému zneužití práva vůči slabší straně by neměla být poskytována soudní ochrana. Dlužník zde však v řadě případů plní dobrovolně. Stojí totiž před volbou, jestli vstoupit do nákladného soudního sporu, kde je výsledek nejistý (zneužití práva není snadné prokázat), nebo přistoupit k uzavření dohody, popřípadě ji předčasně ukončit za sjednané odstupné. Těžko si v uvedených situacích vybrat. Bez soudního rozhodnutí precedentní povahy bude tato praxe pokračovat, do sporu se však dotčeným osobám zpravidla nechce s ohledem na rizika a vysoké náklady. Dispozice se sporem navíc zůstává na společnostech nabízejících prostřednictvím telefonu své služby, poněvadž právě ony rozhodují, zda plnění budou požadovat, či nikoliv. Jak daleko nechají takovou věc zajít, nakonec není ani na tom, kdo se cítí být dotčen na svých právech. Nezbývá než v konkrétním případě vyhodnotit své možnosti, posoudit, zda se bude obchodník skutečně domáhat zaplacení, a podle toho se rozhodnout k úhradě, nebo k vedení případného soudního sporu. Co dělat, pokud došlo k plnění? Na otázku, proč podle jejich názoru nelze odstoupit od smlouvy, odpovídají obchodníci nabízející své produkty skrze prostředky komunikace na dálku často také argumentem, že již došlo k plnění předmětu smlouvy (např. registrace v systému obchodníka apod.). Odstoupení je možné nejen v případě důvodu uvedeného v 1829 NOZ, ale zejména tehdy, pokud nebylo plněno v dostatečné kvalitě. Pak náležejí zákazníkovi práva z vad, nejčastěji právo na výměnu zboží, slevu z ceny či opravu zboží. Pokud se však jedná o podstatnou vadu nebo vadu, která se objevila opakovaně (podle ustálené praxe alespoň třikrát), může zákazník v důsledku i odstoupit od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy je třeba posoudit vždy v konkrétním případě. Jsou-li pro něj však naplněny předpoklady, nebude rozhodující, zda k plnění došlo, či nikoliv. Takovou námitku zná NOZ ( 582 odst. 2) pouze pro případ nedostatečné formy práv- 22

4 ního jednání, kdy se není možné domáhat neplatnosti smlouvy (nikoliv tedy odstupování od smlouvy), pokud již k plnění došlo. Bylo-li již plněno a není-li možné vzít plnění zpět, musejí se strany vypořádat podle pravidel o bezdůvodném obohacení. V případě dřívějšího plnění spotřebiteli existují nicméně některá výslovná ustanovení upravující případy, kdy plnění není možné vzít zpět. To se týká zejména poskytování služeb, při jejichž plnění s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a se sdělením podnikatele před uzavřením smlouvy, že spotřebitel nebude mít právo od smlouvy odstoupit, nemůže spotřebitel využít práva na odstoupení ve smyslu ustanovení 1829 NOZ. I pokud bude možné od smlouvy platně odstoupit, nevrátí se zákazníkovi úplata nikdy v plné výši, jelikož k plnění služby již došlo. Lze dokonce předpokládat, že velice často nastane situace, kdy se plnění za poskytnutou službu vůbec nevrátí, jelikož bude (alespoň v zásadě) odpovídající. U smluv, jejichž předmět není možné navrátit zpět prodejci po jeho předání (zejm. v případě poskytování služeb), je proto třeba dostatečně dbát na to, co se objednává, v jaké kvalitě, v jakém množství a za jakou cenu. vůle jednajících stran. V důsledku se tak nevyžaduje uzavření smlouvy v písemné formě, postačí forma ústní, či dokonce konkludentní, tj. uzavření smlouvy mlčky, respektive jednáním, jako by vůle založit určitý právní vztah byla vyjádřena výslovně. Nic tedy osobám nezakazuje uzavírat smlouvy prostřednictvím dálkových prostředků, naopak se tyto způsoby právního jednání využívají stále častěji. To nás přivádí v zásadě ke stejným možnostem uzavřít určitou smlouvu například prostřednictvím telefonu jako podpisem několikastránkového dokumentu, ačkoliv se v praxi něco takového z pochopitelných důvodů neděje. Ať již je však zákazník v postavení spotřebitele, nebo malého či velkého podnikatele, měl by se při vytváření závazků dostatečným způsobem chránit. To mu právo umožňuje takovým způsobem, jakým si to on sám vymíní. Obchod nebude uzavřen, dokud se obě strany nedohodnou na vzájemných podmínkách. Ačkoliv s aktivním vyjednáváním o obsahu smlouvy společnosti nabízející své produkty prostřednictvím telefonu zřejmě nepočítají, jde pouze o jejich vlastní problém. Do budoucna se zkrátka budou muset na podobné situace připravit a zvýšit mimo jiné i požadavky na kvalitu jednání svých operátorů. V současné době však bude vyjednávání o podmínkách v drtivé většině případů velice záhy ukončeno s tím, že za takovýchto okolností smlouva uzavřena být nemůže. Většina rozhovorů s operátorem začíná zpravidla upozorněním, že se hovor nahrává, doplněným o poněkud nejasný dodatek pro zkvalitnění našich služeb. Tímto zkvalitněním je míněna pochopitelně především možnost dostatečně efektivně vymáhat závazky vzniklé na základě toho, co bude následovat. Neexistuje dobrý důvod, proč byste neměli mít přístup k tomuto záznamu. Nabízí se proto možnost ihned zkraje vstoupit do počátečního monologu, vyjádřit souhlas s nahráváním podmíněný zasláním této nahrávky na náklady společnosti, která vás právě oslovila, a to nejpozději do x dní na adresu xy. Jednou ze zcela nových možností, kterou nám dal NOZ, je mimo jiné ujednání smluvní pokuty i bez nutné písemné formy. Pokud tedy budete některou z povinností prodejce či poskytovatele služby považovat za významnou, můžete zkusit ujednat její zajištění smluvní pokutou. Zde si však musíte dát dobrý pozor, abyste se tím neomezili na svém právu na případnou náhradu škody. Takové ujednání pak může vypadat například následovně: Vámi uvedenou povinnost dodat zboží nejpozději do tří dnů ode Jak komunikovat po telefonu? Právní jednání je založeno na zásadě bezformálnosti, tzn. na principu, podle kterého může dojít k uzavření smlouvy jakoukoliv formou umožňující dostatečně jasné a srozumitelné vyjádření 23

5 dneška, tj. od [ ] 2015, bych rád/a tímto zajistil/a smluvní pokutou. Nedodáte-- -li mi zboží v uvedeném termínu, zaplatíte mi [ ] procent z kupní ceny za každý den prodlení s tím, že se smluvní pokuta žádným způsobem nedotýká mého případného práva na náhradu škody. Souhlasíte prosím s tímto ujednáním? Žádný soudný operátor nebude pravděpodobně po těchto třech větách v rozhovoru pokračovat. Sjednat si lze samozřejmě i úpravu řady dalších otázek, například fixní termín dodání, po jehož marném uplynutí vzájemný závazek stran automaticky zaniká. Tak je tomu v praxi velice často právě u objednávek prostřednictvím telefonu. Dodání květin k narozeninám je zpravidla fixním plněním, na jehož uskutečnění v pozdější den nebudeme mít nezřídka vůbec žádný zájem. Stejně tomu bude při pozdní dodávce večeře objednané předchozího dne. Je tak patrné, že i u smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku bývá obsahem ne vždy zcela banální dodání něčeho oproti zaplacení kupní ceny. Není proto jistě důvod bránit se některým specifickým ujednáním, jakými jsou právě smluvní pokuty. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku ve 14denní lhůtě plynoucí (v zásadě) od uzavření smlouvy náleží pouze spotřebiteli. Na tuto skutečnost lze snadno pozapomenout, především v situaci, kdy je oslovený zákazník v pozici podnikající fyzické osoby. Domoci se neplatnosti smlouvy, respektive toho, aby soud nepřiznal právní ochranu společnosti dožadující se platby, nebude v praxi zřejmě zcela snadné. Muselo by být prokázáno, že ze strany takové společnosti docházelo ke zjevnému zneužívání práva. Do případných sporů se většině osob nebude pravděpodobně chtít vstoupit s ohledem na možné náklady, jakož i na poměrně vysoké riziko neúspěchu. Jako nejefektivnější se proto jeví především prevence: je třeba si dostatečně uvědomit, zda jednáme coby spotřebitelé, podnikatelé, nebo jiné osoby. V případě jakékoliv nejasnosti ohledně práv, která by mohl zákon poskytovat, je vhodné toto výslovně sjednat, nebo se přinejmenším ujistit, zda svá práva chápeme skutečně správně. Lze tak předejít některým nepříjemnostem, s nimiž se v praxi setkává stále více osob. V této souvislosti bychom měli upozornit i na možnost sjednat si právo zákazníka odstoupit od smlouvy v určité lhůtě bez udání důvodu. To, co umožňuje ustanovení 1829 NOZ spotřebiteli, tj. odstoupit od již uzavřené smlouvy ve 14denní lhůtě, si tak může sjednat s operátorem (se společností, kterou zastupuje) mimo jiné i osoba odlišná od spotřebitele. Musí to však učinit společně s druhou stranou výslovně. Seriózní společnost by neměla mít problém s takovým ujednáním souhlasit. Jistou komplikaci může představovat prokázání sjednání uvedeného práva, přičemž zaslání záznamu nahrávky může činit v praxi obtíže. V těchto případech lze proto doporučit provedení vlastního záznamu. Jestliže jste neustálými telefonáty od společností opakovaně obtěžováni, je legitimní otázkou zejména to, odkud na vás získala společnost kontakt. Existuje přitom pravděpodobnost porušení zákona o ochraně osobních údajů z její strany. Zřejmě se však dočkáte odpovědi, že kontaktní údaje byly získány z veřejných zdrojů. V případě pochybností můžete podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů, popřípadě i na Policii České republiky pro podezření ze spáchání trestního činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Nejpraktičtější je však požádat o vyškrtnutí vašeho jména ze seznamu a o příslib dalšího nekontaktování s nabídkou jakéhokoliv zboží či služby ze strany oslovující společnosti. V této souvislosti nezapomeňte zjistit název samotné společnosti, jakož i jméno operátora, který má zajistit, aby k dalšímu kontaktování nedocházelo. l 24

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: AUTO TRANS spol. s r.o. Sídlo: Konecchlumského 513 506 01 Jičín IČ: 60914653 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ A HYGIENICKÝCH POTŘEB PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NA OBDOBÍ 2 LET (dále jen rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ A HYGIENICKÝCH POTŘEB PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NA OBDOBÍ 2 LET (dále jen rámcová smlouva ) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ A HYGIENICKÝCH POTŘEB PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NA OBDOBÍ 2 LET (dále jen rámcová smlouva ) Článek I. Smluvní strany Název: Sídlo:

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla (dále jen Podmínky ) 1. Podmínky přenesení čísla Tyto Podmínky stanovují postup při poskytování služby přenesení telefonního čísla (dále jen přenesení čísla ) Účastníka,

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky

Vš eobecne obchodní podmí nky Vš eobecne obchodní podmí nky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Daniela Kochtová Sídlo/bydliště: Kopaniny 1041, 763 02 Zlín - Malenovice IČ: 03177092 Telefon: +420 608 848 440 Email: daniela.kochtova@seznam.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Obchodní podmínky a reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

(dále jen prodávající)

(dále jen prodávající) Aktuální Všeobecné obchodní podmínky, vztahující se na smlouvy uzavírané se spotřebitelem, společnosti Workstool s.r.o., se sídlem Na vyhaslém 3177, 272 01 Kladno, IČO: 03758826, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více