DROBNÉ PAMÁTKY NA FRÝDLANTSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROBNÉ PAMÁTKY NA FRÝDLANTSKU"

Transkript

1 PODEJME SI RUCE S KULTURNÍM DĚDICTVÍM DROBNÉ PAMÁTKY NA FRÝDLANTSKU STUDIE Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2 Náš Kraj, občanské sdružení Hrdinů 113/21, Liberec XII-Staré Pavlovice Studie: Drobné památky na Frýdlantsku Liberec

3 Obsah Frýdlantsko... 3 Drobné památky... 4 Vymezení pojmu drobné hmotné památky... 5 Smírčí kříže... 5 Sochy... 6 Sochy sakrální... 6 Sochy... 7 Mariánské sloupy... 8 Křížová cesta... 9 Boží muka Poutní cesty na Frýdlantsku Pouť Kříže Pomníčky Současnost Subjekty zabývající se obnovou Zdroje pro financování obnovy Udržitelnost péče o drobné památky

4 Frýdlantsko mapa Frýdlantska, zdroj: Google Frýdlantsko je název používaný pro oblast ve Frýdlantském výběžku na severu Čech. Jako historiský (geograficko-politický) pojem se objevilo v závěru 13. století, kdy tuto oblast Čech získali Biberštejnové. Do roku 1848 bylo území známé pod označením panství Frýdlant. Od roku 1849 jako okres Frýdlant v Čechách. Okresní správa ve Frýdlantu definitivně zanikla v roce 1960, kdy byl okres sloučen s okresem Liberec. Frýdlantsko se rozkládá na Frýdlantské pahorkatině, od zbytku státu je odděleno masivem Jizerských hor. Krajina je skloněna směrem k severozápadu do Žitavské pánve. Nejvyšším bodem Frýdlantska je hora Smrk (1124 m), nejnižším je hladina Smědé ve Vsi (204 m). Tohoto výškového rozdílu 920 m je dosaženo na pouhých 23 km. Oblast je odvodňována řekou Smědou, nejprve do Lužické Nisy, tou pak do Odry a konečně do Baltského moře. Geologickým podkladem jsou horniny lužického plutonu na nejzazším severu jde o takzvaný zawidowský grandiorit, na severozápadě je to rumburská žula a zbytek oblasti tvoří jizerské ortoruly. Místy došlo na povrch k výlevům třetihorních vyvřelin převážně čedičovýcha místy znělcových. Povrch Frýdlantska pokrývají čtvrtohorní glaciální a gracifluviální náplavy převážně písčité usazeniny. Histotický vývoj Frýdlantska je spojen s Lužicí a Čechami. Původní, velmi řídké osídlení Lužickými Srby bylo od 13. století vlivem majitelů panství osidlovány německy mluvícím 3

5 obyvatelstvem. Od 14. století je také doložen výskyt mnoha obcí, které až dodnes tvoří sídelní infrastrukturu zdejší krajiny. Mezi nejstarší památky zdejší krajiny patří archeologické nálezy slovanských hradišť, smírčí kříže, hrad Frýdlant a sakrální stavby. Historická kontinuita vývoje byla v průběhu staletí zásadně otřesena dvakrát. První zvratem byla třicetiletá válka se svými důsledky v podobě značného demografického úbytku obyvatelstva. Druhým otřesem byla druhá světová válka následné vyhnání původního obyvatelstva. Zejména tato historická událost se nejvíce dotkla dalšího vývoje oblasti, a to všech jejích oblastech včetně osudu drobných památek. 1 Drobné památky Drobné hmotné památky Frýdlantska jsou často nedoceněnou i opomíjenou součástí zdejší kulturní krajiny. Památky, které vznikaly po staletí, spoludotvářely podobu zdejší krajiny a mnohé z nich se staly pomyslným pojítkem přírody s obydlenou částí zdejší krajiny. Původci drobných hmotných památek byli různí: hospodáři, šlechta, církev, továrníci, obce, spolky, ale i prostý lid. Všichni však vytvářeli historické prameny, které jsou dnes cenným podkladem pro studium dějin zdejšího kraje. Drobné památky na Frýdlantsku nebyly jen tvořeny. Především v období od konce druhé světové války do počátku devadesátých let 20. století, tedy v období komunistické totality, se staly předmětem likvidace, která byla v mnoha případech i místními předáky režimu cílené. Terčem likvidace byly především drobné sakrální památky. Jejich přítomnost v krajině bránila při rozorávání mezí a polních cest, či jen nebyly vítanou součástí krajiny a budovatelů, kteří ji obhospodařovali. Další památky zanikaly pro svůj německý původ, který byl zvýrazněn konkrétní osobností nebo jen německým nápisem. Mezi důvody však můžeme zařadit i prostý nezájem nově příchozího obyvatelstva. I v tom nejtemnějším období pro drobné památky Frýdlantska nacházíme osoby, které jim věnovaly svou pozornost. Jednalo se především o dokumentaci památek, ale také o jejich opravu a údržbu. Mezi spolky věnující se drobným památkám vyniká Spolek Patron, který o drobné památka pečoval od 80 let minulého století. Teprve v posledních dvou desetiletích jsou drobné památky vnímány positivně. Pomníčkům, božím mukám, křížkům, pamětním deskám, sochám a mnoha dalším artefaktům je věnována značná pozornost obcí, občanských sdružení, ale i jednotlivců, díky které opět získávají svou krásu i význam. Důležitou součástí tohoto zájmu je také snaha drobné památky mapovat. Řada z nich je totiž svou kulturně-historickou hodnotou natolik cenná, že si zaslouží ochranu. 2 1 Podrobněji: ; Rudolf Anděl a kolektiv, Frýdlantsko, minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor, Liberec 2002; Pavel Vonička a kolektiv, příroda Frýdlanstka, Liberec Podrobněji zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 4

6 Vymezení pojmu drobné hmotné památky Drobná hmotná památka (drobná památka) je termín, který je obecně užíván pro hmotné předměty, které mají kulturní či historickou hodnotu a byly vytvořeny člověkem. Termín zahrnuje jak památky sakrální tak i světské, a to bez ohledu na to, jestli jsou předmětem ochrany dle zákona o státní památkové péči. Drobné památky se také vyznačují tím, že nejsou centrálně evidovány. Smírčí kříže Jsou nejstaršími dochovanými drobnými památkami na území Frýdlantska. Jejich význam je již v samotném označení smírčí kříž a vztahuje se ke smíru mezi pachatelem a obětí trestného činu. Vše vychází z křesťanského pojetí odpuštění. Tyto smírčí kříže se na Frýdlantsku dochovaly v 5 exemplářích. V katastru města Raspenava 2x (u č.p. 458 kříž evidován mezi nemovitými památkami), Andělka (kříž se nachází u kostela sv. Anny a je evidován mezi nemovitými památkami), Dolní Oldříš (kříž se nachází u kostela sv. Martina a není evidována mezi nemovitými památkami) a Dolní Řasnice (kříž je vsazen do obvodové zdi hřbitovní kaple u kostela sv. Heleny a není evidován mezi nemovitými památkami). Současný stav Stav všech křížů je v uspokojivém stavu, a to s ohledem na jejich stáří a hodnotu. Doporučení Je nutné usilovat o zapsání dosud neevidovaných smírčích křížů mezi movité památky. Smírčí kříže je třeba také ošetřovat. S ohledem na kvalitu kamene a především jeho stáří je nutné konzultovat s restaurátorem. V úvahu připadá hydrofobizační nátěr. smírčí kříž v Dolní Oldříši, zdroj: 5

7 Sochy smírčí kříž v Raspenavě, zdroj: Vyjma mobiliářů církevních, světských staveb a hřbitovů se na území Frýdlantska nachází i řada samostatně stojících soch. Jsou především umístěny v krajině, případně zdobí mosty, náměstí nebo okolí sakrálních staveb. Pro naše potřeby je vhodné rozčlenit volně stojící sochy na sakrální a světské. Všechny sochy na Frýdlantsku pochází z období 18. až 20. století Sochy sakrální Nejrozšířenější, v krajině stojící sochou je sv. Jan Nepomucký. Jedná se o barokní vyobrazení tohoto světce. Z hlediska četnosti se nejedná o nijak neobvyklou sochu. Naopak se jedná o charakteristický znak českého baroka, který se zachoval až do současnosti. Na Frýdlantsku je těchto skulptur celkem 8, a to na katastrech těchto obcí: Frýdlant most přes řeku Smědou u bývalého pivovaru 3 Hejnice most přes řeku Smědou směr Ferdinandov 4 Hejnice (Ferdinandov) u č.p Nové Město pod Smrkem u katolického kostela sv. Kateřiny 6 Bílý Potok pod Smrkem střed obce, východně od kostela 7 Bulovka při cestě do Dolní Oldříše 8 Pertoltice 9 Dětřichov při odbočce ze silnice I/13 do centra obce 10 Mezi další sochy světců na Frýdlantsku dále patří: Maří Magdaléna a pieta ve Frýdlantu a soubor soch světců před kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích. 3 Socha je zapsaná nemovitá památka 4 Socha není součástí mostu, není evidována jako nemovitá památka. NPÚ v současné době připravuje podklady pro zapsání sochy mezi nemovité památky. 5 Socha není evidovaná nemovitá památka 6 Socha je zapsaná nemovitá památka 7 Socha je zapsaná nemovitá památka 8 Socha není evidovaná nemovitá památka 9 Socha není evidovaná nemovitá památka 10 Socha je zapsaná nemovitá památka 6

8 Současný stav Stavebně technický stav sakrálních soch je na Frýdlantsku v uspokojivém stavu. Řada soch prošla v posledních letech rekonstrukcí. Mezi nejzdařilejší obnovy patří socha sv. Jana Nepomuckého, socha Máří Magdalény a pieta. Všechny obnovené sochy se nachází v k. ú. města Frýdlant. Ve značně horším stavu jsou sochy sv. Jana Nepomuckého v Bulovce a Pertolticích. Na pokraji udržitelnosti je též socha téhož světce v Hejnicích na mostě přes Smědou. Doporučení S ohledem na stav, kdy čtyři volně stojící sochy nejsou doposud evidovány mezi památkami chráněnými státem, doporučuji ve spojení s NPÚ Liberec provézt dokumentaci soch a usilovat o jejich zapsání. Současně je nutné usilovat o restaurování dosud neobnovených soch. Tato iniciativa musí vzejít od majitele památky, případně od územního pracoviště NPÚ. Do financování obnovy je nutné zapojit více subjektů: Obce prostřednictvím rozpočtu, Libereckých kraj - Fondu kulturního dědictví, nadace a další zdroje. Sochy Sv. Jan Nepomucký v Hejnicích, zdroj: autor Sochy svatých na Frýdlantsku doplňují pouze dvě sochy nemající církevní charakter. Nejznámější je socha Albrechta z Valdštejna, kterou vytvořil pro město Frýdlant Heinrich Karl Scholz. Socha bývala osazena na kašně ve středu náměstí od roku Po druhé světové válce byla odstraněna a do roku 2007 umístěna v areálu zámku. V současné době zdobí radniční dvůr a po dokončení obnovy náměstí má být opět umístěna do jejího středu. 7

9 Druhou sochou je samopalník Rudé armády od hořického sochaře Josefa Bílka. Umístěna na vysokém podstavci na frýdlantském hřbitově. Za zmínku stojí též socha císaře Josefa II., která zdobila od roku 1906 náměstí v Novém Městě pod Smrkem. Její osud zpečetili novoměští, když ji darovali Adolfu Hitlerovi po připojení města k Velkoněmecké říši. Současný stav Obě sochy jsou v dobré stavu. Mariánské sloupy bronzová socha Albrechta z Valdštejna, Frýdlant, zdroj: Mariánské sloupy patří mezi základní, samostatně stojící sloupy s křesťanskou tematikou. Smyslem jejich budování byla v katolických zemích zejména v 17. a 18. století manifestace víry. Tyto sloupy se tak staly jedním z nejviditelnějších znaků barokní architektury. Mariánské sloupy se stavěly ke slávě Panny Marie, často jako díkuvzdání za ukončení moru či jinou významnou pomoc. Na Frýdlantsku najdeme tyto sloupy dva. Větší, stojí při kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu 11 a menší u chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích 12. Oba sloupy nestojí na svých původních místech. Frýdlantský byl ke kostelu přemístěn z centrálního náměstí v roce V Hejnicích se sloup stěhoval pouze v prostoru kostelního dvora, když původně stával ve středu dvora směrem na severozápad. Sloup se stěhoval až v Datován je do roku 1723, jeho autor je Andreas Dubke. Datován je do roku

10 roce 1931 při stavebních úpravách dvora. Oba Mariánské sloupy jsou evidované nemovité památky. Hejnický sloup na odborné restaurování teprve čeká. Současný stav Frýdlantský byl restaurován v roce Hejnický sloup je naopak ve špatném stavu. Po neodborném zásahu dochází k vymývání písku, čímž je narušována struktura kamene, který se rozpadá. Doporučení Mariánský sloup ve správě římskokatolické farnosti Hejnice je evidovanou památkou podle zákona o památkové péči. Pro uchování památky je třeba zahájit potřebné kroky na záchranu památky. Nabízí se zejména spolupráce s územním pracovištěm NPÚ, Libereckým krajem, odborem kultury, památkové péče ORP a obcí. Mariánský sloup u kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu, zdroj: Křížová cesta Čtrnáct zastavení na cestě k ukřižování Ježíše Krista. Křížové cesty jsou součástí snad každého kostela, ale jejich umístění do volné krajiny však již není tak časté. Na Frýdlantsku najdeme ve volné krajině jednu. Na Křížovém vrchu ve Frýdlantu ji nechal kolem roku 1737 zřídit frýdlantský děkan Johann Friedrich Leubner. Křížovou cestu tvoří 14 zastavení, skalní jeskyně apoštolů Petra a Jana, Boží hrob, vrcholový kříž a studánka. Po druhé světové válce 9

11 došlo k postupnému úpadku celé lokality. Město Frýdlant v posledních dvou letech hledá cestu, jak tuto zajímavou a kulturně-historickou památku obnovit 13 Současný stav Město Frýdlant prostřednictvím Městského muzea a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu provedlo z mapování celé lokality. Tento stav je podstatný pro systematickou obnovu celého Křížového vrchu, kde se křížová cesta nachází. Křížový vrch, na kterém leží Křížová cesta, je zároveň přírodní rezervací. Rozloha rezervace je 10,5 ha v nadmořské výšce m nad mořem. Vyhlášena byla v roce Doporučení Pro obnovu doporučuji využít některý z dotačních fondů EU, což by znamenalo revitalizace celého území. Takovýto projekt by zahrnoval jak dendrologické mapování a obnovu cenné lokalita, tak i obnovu křížové cesty. V úvahu připadá také postupná obnova jednotlivých zastavení, a to s využitím finančních zdrojů města, nadací, případně Libereckého kraje. mapa Křížového vrchu včetně zastavení, zdroj: Boží muka Boží muka, takto se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře doplněná křížem, někdy krytá stříškou. Boží muka mají symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí 13 Více např. Krkonoše Jizerské hory, 9/2007, Jiří Vochomůrka: Křížová cesta na Křížovém vrchu ve Frýdlantu. 10

12 Pontia Pilata bičován Ježíš Kristus. Typické pro boží muka je jejich rozmístění při cestách (často poutních) a v místech, kde někdo zahynul či se udála pro zhotovitele významná událost. Často bývají obklopena stromy. 14 Nejstarší boží muka v Čechách jsou doložena od 14. století. Největší rozšíření božích muk patří do období baroka. Po řadě pozemkových reforem, zejména pak po scelování menších polí do rozměrných lánů v rámci kolektivizace v padesátých letech 20. století se z volné krajiny vytratily jednoznačné identifikátory konkrétních míst. Zachovaná boží muka společně s památnými stromy představují důležité orientační body nejen pro turisty, ale hlavně pro majitele a správce pozemků. 15 Krajina Frýdlantska se vyznačuje velkou četností výskytu božích muk. Jejich umístění se nejčastěji vyskytuje při poutních cestách, které prochází Frýdlantskem a směřují k poutnímu chrámu v Hejnicích. Nejstarší boží muka jsou z období baroka, stavěna však byla i v 19. století a zřídka i ve století 20. Boží muka na Frýdlantsku jsou nejčastěji žulová a pískovcová, od 19. století převažuje pískovec. Jedna z nejstarších božích muk na Frýdlantsku stojí v Hejnicích u č. p Datována jsou do roku 1673 a věrně napodobují sloup, u nějž byl bičován Kristus. Boží muka jsou velmi často osazena křížem, žulová kovaným železným, pískovcová litinovým. Častým doplněním božích muk je votivní obrázek s biblickou tématikou či s biblickým textem. Boží muka s textem jsou většinou pískovcová. Současný stav S ohledem na četnost výskytu božích muk v krajině Frýdlantska a dosud chybějícímu systematickému zmapování těchto drobných památek, není možné zhodnotit jejich stav. Boží muka jsou četností nejrozšířenějším typem drobných památek Frýdlantska. Jejich stav lze hodnotit památku od památky. Převažují však boží muka neudržovaná ve značně zchátralém stavu. Doporučení Pro systematickou obnovu památek tohoto typu je důležité jejich zmapování. Systém mapování by měl vycházet z rozčlenění území na je jednotlivé katastry obcí. V této fázi je nutné využít zaměření památky (např. pomocí GPS), fotodokumentaci a jednoduchý popis. Pro přehlednost a úplnost doporučuji při sběru informací využít veřejných databází (katastry nemovitostí, evidenci památek). Smysluplné se také jeví zavedení evidenční karty, která sjednotí typ sbíraných informací a zavede jednotný i přehledný systém. Evidenční kartu lze připravit dle individuálních potřeb nebo využít již existujících V Čechách jsou to nejčastěji lípy, méně častěji jírovec a další dřeviny Boží muka jsou evidovanou nemovitou památkou. 11

13 Příklad evidenční karty 12

14 Poničená pískovcová boží muka v Raspenavě, zdroj: autor Obnovená boží muka na Staré poutní cestě, zdroj: autor Poutní cesty na Frýdlantsku Pouť V symbolickém smyslu je pouť zároveň iniciačním aktem a úkonem odevzdání. Vyskytuje se v náboženských vírách, které přiznávají zvláštní nadpřirozenou moc či sílu určitým místům. V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména výročním poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život 13

15 včetně komediantů. S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak v profánním světě stala synonymem zábavního parku. Poutní cesty jsou jedním z nejtypičtějších znaků krajiny Frýdlantska. Jejich význam je i pro utváření místní infrastruktury, když byly především do 19. století využívány i jako cesty obchodní. Jejich typických znakem je četný výskyt božích muk, která je lemují. Nejvýznamnějšími poutními cestami Frýdlantska jsou: Stará poutní cesta Hejnice, Raspenava (Dubina), Oldřichov v Hájích. Cesta je v turistických mapách značena modře. 17 Nová poutní cesta Hejnice, Ferdinandov, Liberec. Cesta je v turistických mapách nazývána Liberecká poutní cesta a značena modře. Slezská poutní cesta Hejnice, Ludvíkov, Nové Město a dále ke státní hranici. Tato poutní cesta z větší části zanikla. Připomínají ji na mnoha místech jen boží muka. Cesta není značena. 18 Zhořelecká poutní cesta patří mezi nejstarší cesty, které procházely Frýdlantskem. Na rozdíl od ostatních poutních cest nemá cíl v Hejnicích, ale v Ludvíkově, odkud sem přichází ze Zhořelce přes Záwidov, Arnoltice a Krásný Les. Poutní cestu dnes připomínají v krajině stojící boží muka. 19 Současný stav Ze čtyř uvedených poutních cest jsou ve své původní podobě dochovány pouze dvě. Obě jsou využívány jako turisticky značené trasy. Jedná se o Starou a Novou poutní cestu. Slezskou a Zhořeleckou poutní cestu připomínají boží muka a kapličky. Cesty zanikly po druhé světové válce. Doporučení Pro Slezskou a Zhořeleckou poutní cestu byla vypracována studie, která postup a možnosti rozvoje těchto poutních cest dokumentuje. 20 Stará poutní cesta a Nová poutní cesta svou 17 Více: Krkonoše Jizerské hory, 6/2004, Jan Heinzl: Stará poutní cesta k hejnickému obrázku. 18 Podrobněji: Studie obnovy a využití kulturního dědictví v oblasti Novoměstska a Ludvíkova pod Smrkem, H. Langrová a V. Tima, Podrobněji: Studie obnovy a využití kulturního dědictví v oblasti Novoměstska a Ludvíkova pod Smrkem, H. Langrová a V. Tima, Studie obnovy a využití kulturního dědictví v oblasti Novoměstska a Ludvíkova pod Smrkem, H. Langrová a V. Tima,

16 samostatnou studii dosud postrádají. S ohledem na velkou podobnost všech poutních cest je vhodné vycházek z již zpracované studie. Pro zatraktivnění poutních cest by bylo vhodné jejich provázání i případné napojení na turisticky významnější poutní cesty v okolí. Jako jeden z nejvýznamnějších současných projektů se jeví Via Sacra 21. Tento projekt je realizovanou ideou Městského muzea Žitava. Via Sacra prochází třemi zeměmi (Čechy, Sasko, Slezsko) a spojuje významné pamětihodnosti církevního i světského charakteru. Na Frýdlantsko Via Sacra přichází z Liberce a jejím třináctým zastavením jsou Hejnice. Odtud pokračuje dále do Slezska. Via Sacra není značena v krajině, ale pouze na informačních panelech v místech svého zastavení. Využití Staré a Slezské poutní cesty by vhodně rozšířilo atraktivitu projektu Via Sacra a současně zadrželo poutníky na Frýdlantsku. Kříže Stará poutní cesta, zdroj: autor Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších křesťanských symbolů. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků, které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví. Symbol kříže může také označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského a lidského či světského prvku. Kříž také symbolizuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané. V římské říši sloužil k popravě zločinců, otroků, politických

17 buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu; kromě tradičního tvaru se mohl podobat písmenům T nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž typickým znamením křesťanství. 22 Výskyt samostatně stojících křížů na Frýdlantsku není tak častý. Kříž je povětšinou součástí celku (např. boží muka, pomníček mající svůj příběh). Významově i velikostí je na Frýdlantsku ojedinělý tzv. Kříž milénia v Bílém Potoce. Kříž latinského typu vznikl v Jeho vertikální část zdobilo vyobrazení poslední večeře Páně, bylo však odcizeno. Pomníčky Kříž milénia v Bílém Potoce, zdroj: O. Simm Neopomenutelnou součástí drobných památek Frýdlantska jsou tzv. pomníčky, připomínající různé osobnosti a události. Tyto památky jsou rozšířeny po celém území Frýdlantska. Četnost pomníčků stoupá směrem k Jizerským horám. Tato část Frýdlantska je také mapována a soupis pomníčků eviduje nejen občanské sdružení Spolek Patron. 23 Spolek Patron je také dobrovolným správcem těchto pomníčků. Pomníčky nepožívají žádnou památkovou ochranu. Současnost Lze konstatovat, že pomníčky jsou v oblasti Frýdlantska nejlépe spravovanými drobnými památkami. Jejich údržba má již hlubokou tradici, kterou především reprezentuje Spolek Patron, který se o pomníčky stará a také buduje nové již 30 let. Tento spolek se širokou členskou základnou zajišťuje údržbu svépomocí, z členských příspěvků a ze sponzorských pamatek,

18 darů. Díky tomuto fungujícímu systému je zajištěna kontinuální péče o pomníčky v Jizerských horách. Svou aktivitu při obnově pomníčků vyvíjí i řada občanských sdružení a jednotlivců. Doporučení S ohledem na dobrý stav pomníčků na Frýdlantsku se jeví jako přínosné zpracování jednotné databáze těchto památek ve smyslu evidenčních karet s fotodokumentací a příběhy, které se k nim váží. V případě dosud neobnovených pomníčků je v případě velkého poškození vhodné využít financování obnovy prostřednictvím nadací nebo spolupráce s obcí. Využití potenciálu pomníčků je možné lépe využít při rozvoji turistického ruchu na Frýdlantsku. Jejich zdokumentované příběhy je možné využít i ve školním vzdělávání při výuce regionálních dějin, vlastivědy a občanské výchovy. Kauschkova památka, zdroj: 17

19 pomník císaře Josefa II v Raspenavě, zdroj: autor Současnost Subjekty zabývající se obnovou Velmi bohatá krajina Frýdlantska, co do množství drobných památek, prošla za poslední století hlubokou proměnou. Řada drobných památek byla především v období po druhé světové válce zničena. Navždy zmizela mnohá boží muka, barokní kapličky i pomníčky. Řadu těchto památek potkal přirozený zánik, když po vyhnání i odsunu původního obyvatelstva ztratily své patrony správce. Některé z památek byly odstraněny s úmyslem, jako například tzv. Königův kříž na horizontu stoupání od Hejnic k Lázním Libverda. Dle vzpomínek pamětníků byt rozbit na dlažební kostky, stejně jako pomník padlých z první světové války z Hejnic. 18

20 tzv. Königův kříž, zdroj: H. Endler S obnovou drobných památek na Frýdlantsku se tedy s jistým systémem začalo teprve po roce V období mezi léty byla údržba či obnova spíše záležitostí jednotlivců, mezi kterými vynikají Ernst Elstner, Franz Peuker, Alfred Wildner a Emil Novák. Ze sdružení připomeňme Spolek Patron, který symbolizuje Herbert Endler. Lze konstatovat, že práce Patronů se stala inspirací pro další sdružení i obce, které dnes drobné památky obnovují a udržují. Mezi nejvýznamnější patří: Spolek Patron, občanské sdružení Lučany nad Nisou Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí Český svět, občanské sdružení Dolní Řasnice Frýdlantsko, občanské sdružení Hejnice město Raspenava město Hejnice město Frýdlant město Nové Město pod Smrkem obec Bílý Potok pod Smrkem a řada jednotlivců Zdroje pro financování obnovy Jedním z hlavní problémů při obnově a údržbě drobných památek obecně jsou finanční zdroje. Řadu drobných památek je možné obnovovat svépomocí s minimálními náklady, což platí i o jejich následné údržbě. Mnoho drobných památek je však v natolik špatném stavu, že 19

21 jejich obnova vyžaduje odborný přístup, stejně tak profesionální restaurátorské práce. Náklady na obnovu dosahují i desítky tisíc korun. V současné době je nejlepším způsobem financování obnovy drobných památek vícezdrojovost. Využití více zdrojů zvyšuje pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle. V případě drobných památek jsou možnosti financování dvojí: z vlastních zdrojů (vlastní finanční prostředky fyzických osob, vlastní prostředky občanských sdružení, rozpočty obcí z cizích zdrojů do této skupiny patří sponzorské dary, dotace, fundraising Mezi relativně nejdostupnější finanční zdroje na obnovu drobných památek, vyjma památek chráněných státem, patří grantové programy nadací a grantové fondy samosprávných územních celků. Tyto finanční zdroje však mohou využívat pouze občanská sdružení, obce či církve. V současné době je pro obnovu drobných památek možné využívat tyto zdroje: Nadace Občanského fóra, grantový program: Opomíjené památky. Program umožňuje získání finančních prostředků 50% celkových nákladů, maximálně 80 tis. Kč. Nadace Via, Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu. Fond slouží k obnově drobných památek se zapojením občanské iniciativy. Nadace Via, ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů menší komunitní granty. Liberecký kraj, Fond kulturního dědictví určen pro památky se statusem chráněné státem Liberecký kraj, Grantový fond 7 Program podpory ochrany přírody a krajiny BOHEMIAN HERITAGE FUND, ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky Mezi další způsoby získávání finanční prostředků pro obnovu drobných památek patří fundraising. Tato metoda je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Organizacemi bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech i politické strany a v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu. Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU. V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky 20

22 nebo služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace. 24 Udržitelnost péče o drobné památky Drobným památkám je v současné době věnována značná pozornost. V posledních letech přibývaní mnohé aktivity obcí, občanských sdružení a jednotlivců, které drobné památky obnovují. Řada drobných památek tak získává novou atraktivní podobu. V řadě případů se však s obnovou neřeší následná péče. Ze všech sdružení a institucí, které památky obnovují má údržbu nejlépe procovanou Spolek Patron. V některých případech se o obnovené drobné památky starají jednotlivci, kteří tak navazují na systém, který fungoval v době, kdy drobné památky znaly své skutečné majitele, tedy před rokem Otázkou zůstává, jestli stávající nesystematizovaná údržba a obnova drobných památek je zárukou kontinuity. Je zřejmé, že jistou nadějí je skutečná obnova vědomí občanské společnosti o hodnotě a významu drobných památek pro krajiny a především obyvatele Frýdlantska. Pokud se rozvoj společnosti nebude i nadála positivně v tomto směru rozvíjet, je možné, že drobné památky se znovu začnou stávat plnou součásti přírody, ve smysl jejich pohlcení a postupným zánikem

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

Výsledky dosavadních jednání

Výsledky dosavadních jednání Příloha 1 Výsledky dosavadních jednání Teoreticky možné finanční zdroje na ministerstvech: Ministerstvo pro místní rozvoj (2017) Program Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram Podpora obnovy drobných

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Kulturní dědictví Frýdlantska

Kulturní dědictví Frýdlantska Kulturní dědictví Frýdlantska A SPOLEK FRÝDLANTSKO PHDR. JAN HEINZL, 11. 5. 2015 www.frydlantsko.estranky.cz www.podstavky.cz www.clam-gallas.webnode.cz Základní členění Hmotné dědictví Národní kulturní

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

PLÁN KONTROLY PITNÉ VODY NA ROK 2017

PLÁN KONTROLY PITNÉ VODY NA ROK 2017 PLÁN KONTROLY PITNÉ VODY NA ROK 2017 září 2016 vypracoval: Ing. Alena Najvrtová vedoucí provozu ÚV, ČOV Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schválil: Ing. Petr Olyšar ředitel Frýdlantské vodárenské

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska

Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska Databáze drobných památek pro další zpracování pro projekt Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Zpracovala. ing. Věra Sobotová listopad, prosinec

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

SAKRÁLNÍ KRAJINA ČESKÉHO VENKOVA

SAKRÁLNÍ KRAJINA ČESKÉHO VENKOVA Kamila Klingorová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze kamila.klingorova@natur.cuni.cz SAKRÁLNÍ KRAJINA ČESKÉHO VENKOVA k Náboženské symboly

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Kraj Vysočina podporuje rozvoj venkova

Kraj Vysočina podporuje rozvoj venkova Kraj Vysočina podporuje rozvoj venkova ZÁKLADNÍ INFORMACE O KRAJI Rozloha: Počet obcí: Počet obyvatel: Průměrný počet obyvatel v obci: Průměrná mzda: Nezaměstnanost: Strategická poloha: 6 796 km 2 704

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ORP Česká Lípa Liberecký kraj

ORP Česká Lípa Liberecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 8 160 Historické městské soubory 3 90 Historické vesnické soubory 1 7 180 Zámky 1 5 140 Hrady, tvrze, zříceniny 1 6 150 Křesťanské sakrální památky 4 60 Technické památky 3 30 Muzea,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1. Název obce Mírov Identifikační údaje

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

Název a číslo projektu: Paměť v krajině Trojzemí, První pracovní seznam drobných památek v regionu Frýdlantsko - podklad pro mapování

Název a číslo projektu: Paměť v krajině Trojzemí, První pracovní seznam drobných památek v regionu Frýdlantsko - podklad pro mapování Název a číslo projektu: Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 První pracovní seznam drobných památek v regionu Frýdlantsko - podklad pro mapování Databáze pomníčků, pomníků, křížků, drobných památek Frýdlantsko

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Sakrální objekty českého venkova

Sakrální objekty českého venkova VENKOV 2010 Sakrální objekty českého venkova Tomáš Havlíček, Martina Hupková PřF UK Praha tomhav@natur.cuni.cz; martina.hupkova@seznam.cz Příspěvek byl zpracován s podporou projektu VaV MMR ČR: WD-01-07-1

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

ORP Aš Karlovarský kraj

ORP Aš Karlovarský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 15 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 1 10 Lázeňská

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek Kontakt: Nadační fond Adopce památek Musílkova 488/12 150 00 Praha 5 IČO: 031 33 231 zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Bc. Filip Štajner K612 Ústav dopravních systémů 2013/2014 Bc. Jan Volák 12X2ZS Železniční síť České republiky a Evropy letní semestr

Bc. Filip Štajner K612 Ústav dopravních systémů 2013/2014 Bc. Jan Volák 12X2ZS Železniční síť České republiky a Evropy letní semestr Úvod Průvodní zpráva Přílohy 1 a 2 Bc. Jan Volák Železniční trať č. 162 je jednokolejná a regionální, nachází se ve Středočeském a Plzeňském kraji, v okrese Rakovník a Plzeň sever. Spojuje města a obce

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ Výroční zpráva 2006

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ Výroční zpráva 2006 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2006 Nabývám přesvědčení, že nadsmyslové se prostřednictvím umění architektury

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Příspěvek v rámci konference MONUMENTA VIVA - PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET Chomutov, 11. - 12. 05. 2015 Kulturní

Více

Publikováno: 13. března 2008

Publikováno: 13. března 2008 Mariánský sloup Publikováno: 13. března 2008 Sloup s Pannou Marií Vítěznou (Sant Maria de Victoria), neboli také tzv. Mariánský sloup, se váže velmi úzce k problematice morového nebezpečí, které pronásledovalo

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí ZÁKLADNÍ INFORMACE Doba trvání: 2 roky (červenec 2008 červen 2010) Realizace:

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2005 Zatímco ve vlasteneckém 19. století byly centrem pozornosti návštěvníků

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10 Raná KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO Obec: Raná Kulturní památka: od 3. 5. 1958, číslo rejstříku: 30504/6-950 Typ objektu: GPS: 49 47 56.30 N, 15 57 51.64 E Nadmořská výška: 500 m n. m. Parcelní číslo: st.

Více

projekt Rekonstrukce studánky v Bukovské ulici, Kladno Podprůhon

projekt Rekonstrukce studánky v Bukovské ulici, Kladno Podprůhon projekt Rekonstrukce studánky v Bukovské ulici, Kladno Podprůhon Dlouhodobě Spolek Podprůhon zamýšlí aktivně se zasadit o rekonstrukci a snad i obnovení zmíněné studánky. V červenci 2012 jsme zpracovali

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více