Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta ekonomických a sociálních věd Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků (podtitul práce) Bakalářská práce Autor: Josef Lank Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Lucie SANDMANN, M. A. Praha Duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Ve Vratislavicích nad Nisou dne Josef Lank 2

3 Poděkování Za cenné rady, náměty a předané vědomosti bych chtěl poděkovat vedoucí práce paní Ing. Lucii Sandmann, M. A. z Bankovního institutu Vysoké školy. 3

4 Téma Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků Anotace Smyslem mé práce je nejen přehledně popsat vývoj malého a středního podnikání po roce 1989, ale i nalézt konkrétní východiska pro vznik a fungování těchto podniků v prostředí neustálých legislativních a ekonomických změn, ovlivněných vstupem ČR do Evropské unie a nástupem ekonomické krize. Podrobně bych se chtěl věnovat novému konceptu sociálního podnikání v ČR. Topic of my Diploma Work Economic and social functions of small and medium-sized enterprises Annotation The purpose of my work is not only to describe the development of small and medium-sized businesses since 1989, but also to find a specific point of departure for the creation and functioning of these enterprises in an environment of constant legislative and economic changes affected by the entry of the Czech Republick into the European Union and the onset of the economic crisis. In detail, I would like to pay attention to a new concept of social entrepreneurship in the Czech Republic. 4

5 Obsah Úvod 1. Vývoj malého a středního podnikání v ČR po roce Základní definice 1.2. Vývoj zaměstnanosti v MSP 1.3. Vývoj ukazatelů v MSP 2. Legislativní rámec pro poskytování podpory malým a středním podnikatelům 2.1. Srovnání podmínek s nadnárodními společnostmi 3. Podpora malého a středního podnikání 3.1. Státní programy 3.2. Programy EU 4. Sociální role malého a středního podnikání 4.1. Vytváření pracovních příleţitostí 4.2. Zakládání sociálních podniků Závěr 5

6 Úvod Cílem mé práce je shrnutí současných podmínek a moţností malých a středních podniků v prostředí neustálých legislativních a ekonomických změn, ovlivněných vstupem ČR do Evropské unie a nástupem ekonomické krize. Malé a střední firmy mají v české ekonomice významné postavení, vytvářejí zhruba čtyřicet procent hrubého domácího produktu. Mou snahou bylo popsat jejich hlavní výhody a šance a rovněţ hlavní překáţky pro jejich masivnější nástup do hospodářské struktury. 6

7 1. Vývoj malého a středního podnikání v ČR po roce Základní definice Definice malých a středních podniků pouţívaná v oblasti státní podpory odpovídá běţné definici uvedených podniků, kterou pouţívá Evropská komise ve svém doporučení 800/2008, příloha 1. Středním podnikem se rozumí podnik, který má méně neţ 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřevyšuje částku 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR. 1 Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma nepřesahuje 10 miliónů EUR. 1 Mikropodnikem je podnik, jenţ má méně neţ 10 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma nepřesahuje 2 miliony EUR. 1 Tato kritéria je třeba uplatňovat na společnost/firmu jako celek (včetně dceřiných společností z jiných členských států a zemí mimo Evropskou unii). V celosvětově proměnlivém hospodářském prostředí, které se vyznačuje neustálými strukturálními změnami a rostoucími konkurenčními tlaky, ještě více vzrostl význam malých a středních podniků (MSP). Sektor malého a středního podnikání plní v ekonomice velmi významné místo, je hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti. 2 Hraje rozhodující roli při tvorbě pracovních příleţitostí a obecně je faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. 3 V České republice se malé a střední podniky podílejí 61,52 % na zaměstnanosti a 54,57 % na účetní přidané hodnotě. Jak vyplývá z Pravidel společenství pro poskytování státní podpory malým a středním podnikům, tak MSP sehrávají důleţitou roli 1 Příručka pravidel společenství pro poskytování státní podpory malým a středním podnikům, , Komise Evropského společenství, str. 7 2 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, květen 2009, Ministerstvo průmyslu a obchodu, strana 2 3 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období , duben 2006, Ministerstvo průmyslu a obchodu, strana 3 7

8 v hospodářském růstu Evropy, neboť vytvářejí 60% evropského HDP. Tito dynamičtí podnikatelé mají zvlášť dobré předpoklady pro to, aby těţili z příleţitostí, jeţ přináší globalizace, současná ekonomická krize, a ze zrychlujícího technologického pokroku. 4 V České republice bylo k vydáno tis. ţivnostenských oprávnění, coţ oproti roku 2007 značí pokles o tis. vydaných ţivnostenských oprávnění, tj. o 28,9%. Sníţení počtu vydaných ţivnostenských oprávnění způsobila novela ţivnostenského zákona. Místo původních 125 volných ţivností vznikla jedna volná ţivnost Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona, která zahrnuje 80 oborů činnosti. K redukci došlo i u ţivností řemeslných, vázaných i koncesovaných. 5 Ţivnostenská oprávnění vlastnilo k celkem tis. podnikatelů, z toho bylo 285 tis. právnických osob. Celkový počet podnikatelů vlastnících ţivnostenská oprávnění se zvýšil oproti roku 2007 o 2,83 %, tj. o 58 tisíc podnikatelů. 5 Podle Českého statistického úřadu vykazovalo podnikatelskou činnost na konci minulého roku celkem právnických a fyzických osob, z toho bylo 99% v kategorii malých a středních podniků. K největšímu nárůstu celkového počtu malých a středních podniků došlo oproti předchozímu roku ve sluţbách a průmyslu Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, květen 2009, Ministerstvo průmyslu a obchodu, strana 3 8

9 Vývoj počtu platných ŽO Graf č. 1 Vývoj počtu platných ţivnostenských oprávnění od roku 1992 do 2008 (zdroj ČSÚ) U právnických osob MSP došlo k nárůstu o subjektů, a to zejména ve sluţbách a v průmyslu. U fyzických osob došlo k poklesu o subjektů na celkových podnikajících fyzických osob. K poklesu došlo především v obchodu, peněţnictví a sluţbách. 6 Důvodů ke sníţení počtu samostatně podnikajících osob je několik: a) postupující hospodářská krize b) vysoké zatíţení ţivnostníků sociálním a zdravotním zabezpečením, nadměrnou administrativou, odpovědností a vyšší počet odpracovaných hodin ve srovnání se zaměstnanci c) přechod dobře podnikajících osob do jiných forem podnikatelských subjektů, např. s.r.o., v.o.s., a.s. z důvodu úspory nákladů především u sociálního a zdravotního pojištění

10 V ývoj počtu aktivních subjektů M SP v Č R v letech P očet M SP - právnické osoby P očet M SP - fyzické osoby P očet M SP celkem Graf č. 2 Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v ČR v letech (zdroj ČSÚ) 1.2 Vývoj zaměstnanosti v MSP Celkový počet zaměstnanců v malých a středních podnicích se v roce 2008 zvýšil o 28 tis. na celkový počet tis. zaměstnanců. K největšímu sníţení došlo v uvedeném roce v zemědělství. K největšímu zvýšení opět v obchodu a sluţbách. Počet zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v roce 2008 klesl oproti předchozímu roku pouze o 0,1 %. 7 U velkých podniků nedochází k tak prudkému nárůstu objemu výkonů jako u malých a středních podniků. Velké podniky nově vznikají jen velmi pomalu a to jen se zahraniční účastí, zatímco malé a střední dobře řízené podniky zvyšují výkony rychleji a získávají kapitál, který investují do rozšíření výnosů nebo sluţeb, logicky zaměstnávají i více pracovníků. Ke zvýšení počtu zaměstnanců v MSP dochází také přechodem ţivnostníků do právnických forem podnikání, kde se z ţivnostníka stává zaměstnanec právnické osoby. Velké podniky rychleji zvýší produktivitu práce díky dodávkám vyspělých technologií zahraničních mateřských firem, čímţ potřebují k zvýšení stejné produkce menší počet pracovních sil. 7 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, květen 2009, Ministerstvo průmyslu a obchodu, strana 4 10

11 Sníţení počtu pracovníků v zemědělském sektoru je dlouhodobá záleţitost, která souvisí se sniţujícími se počty chovných hospodářských zvířat, přechodem k pěstování plodin pro technické a energetické účely (řepka olejná, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny) od potravinářských účelů. Tyto plodiny jsou daleko méně náročné na potřebu lidských zdrojů neţ např. výroba cukrové řepy, brambor, ovoce a zeleniny. Potřeba domácích potravin neustále klesá díky dovozům nadměrně dotovaných potravin a surovin pro výrobu potravin ze zemí především Evropské unie. Dotované dovozy mají vliv na sníţení zaměstnanosti v resortu nejen zemědělství, ale i potravinářského a zpracovatelského průmyslu. V ývoj počtu zam ěstnanců M SP v Č R v letech Graf č. 3 Vývoj počtu zaměstnanců, počet zaměstnanců v tis. (zdroj ČSÚ) 1.3 Vývoj ekonomických ukazatelů v MSP V roce 2008 vytvořily MSP výkony ve výši mil. Kč, coţ je oproti roku 2007 zvýšení o mil. Kč, tj. 2,1%. Meziroční nárůst v roce 2008 vykazují výkony hlavně v obchodu, dále také ve stavebnictví a sluţbách. Podíl MSP na celkových výkonech podnikatelské sféry v roce 2008 dosáhl 51,53%. 8 V roce 2008 vytvořily MSP celkem mil. Kč účetní přidané hodnoty, oproti roku 2007 došlo ke zvýšení o mil. Kč, tj. o 1,91%. K meziročnímu zvýšení přidané hodnoty došlo především v obchodu, stavebnictví a peněţnictví. Největší pokles byl zaznamenán v dopravě díky začátku ekonomické krize. Doprava je jedním z odvětví, která kaţdý pokles výroby/zprostředkování sluţeb pocítí jako jedna z prvních. Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků v ČR vzrostl na 54,57%. 8 8 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, květen 2009, Ministerstvo průmyslu a obchodu, strana

12 V ývoj účetní přidané hodnoty M SP v Č R v letech Graf č. 4 Vývoj účetní přidané hodnoty MSP v ČR v letech , v mil. Kč (zdroj ČSÚ) V sektoru malých a středních podniků dosáhly průměrné měsíční mzdy v roce 2008 výše Kč, meziročně došlo k nárůstu o 8,77%. Průměrné mzdy v sektoru MSP byly v roce 2008 niţší o 9,14% neţ celostátní průměr podnikatelské sféry, který je podle ČSÚ vykazován ve výši Kč. 8 Ke zvýšení průměrných mezd v malých a středních podnicích dochází v průběhu posledních let rychleji neţ u velkých podnikatelských subjektů, vzhledem k tomu, ţe zde roste zainteresovanost na výsledku práce a nepatří do této kategorie bankovní a pojišťovací instituce, kde růstový potenciál především manaţerských platů je vyčerpán ve vztahu ke stoupajícím, příp. klesajícím výkonům a zisku. Přestoţe mzdy u malých a středních podniků rostou rychleji neţ u velkých podniků, zřejmě v dohledné době nedosáhnou průměru mezd u velkých podniků, kde je průměr značně ovlivněn průměrnou mzdou v bankovním a pojišťovacím sektoru. V případě, ţe by došlo k vyčlenění těchto 2 sektorů, domnívám se, ţe by průměrné mzdy byly srovnatelné Podíl investic MSP na celkových investicích v ČR v roce 2008 dosáhl 56%, coţ je oproti předchozímu roku nárůst o 0,22%. Oproti roku 2007 je nárůst investic mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo v průmyslu, naopak nejvýraznější sníţení bylo opět zaznamenáno v dopravě. 9 9 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008, květen 2009, Ministerstvo průmyslu a obchodu, strana 6 12

13 V ývoj investičních nákladů M SP v Č R v letech Graf č. 5 Vývoj investičních nákladů MSP v ČR, investice celkem v mil. Kč (zdroj ČSÚ) V roce 2008 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu MSP o mil. Kč, tj. o 0,82%. V absolutní hodnotě dosahuje vývoz MSP od roku 1998 nepřetrţitý nárůst. Podíl vývozu MSP na celkovém vývozu z ČR v roce 2008 vykazuje 46,04%, oproti roku 2007 vzrostl o 0,63%. Podíl MSP na celkovém dovozu v roce 2008 vykazuje 56,01%. Vyšší podíl malých a středních podniků v dovozu souvisí se zaměřením obchodních organizací tohoto sektoru zajišťujících dovozy i pro velké podniky. 10 V ývoj zahraničního obchodu M SP v Č R v letech V ývoz (m il. K č) D ovoz (m il. K č) Graf č. 6 Vývoj zahraničního obchodu MSP v ČR, v mil. Kč (zdroj ČSÚ)

14 2. Legislativní rámec pro poskytování podpory malým a středním podnikatelům Pravidla pro poskytování podpor malým a středním podnikatelům z prostředků státního rozpočtu na podporu jejich výkonnosti, konkurenceschopnosti a pro zmírnění nevýhod vyplývajících z jejich malé ekonomické síly upravuje Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Dalším předpisem, kterým se řídí poskytování podpor je nařízení Komise ES 800/2008. Zákon č. 47/2002 Sb. Zákon č. 47/2002 Sb., stanovuje zásady pro poskytování podpory při zahájení podnikání, jakoţ i při upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů, tento zákon se nevztahuje na podpory poskytované do oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Ţadatel o podporu musí mít trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Dle toho zákona můţe být podpora poskytnuta na projekty: - zaměřené na investice - výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem - zvyšování odbornosti dospělých - hospodářské a technické poradenství - získávání informací o podnikání - projekty výzkumu a vývoje, jejichţ výsledky MSP vyuţívají - projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichţ podporování státem je ţádoucí z jiných důvodů - vytváření nových pracovních míst - navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích - zavedení systému zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a vyuţití sluţeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti 14

15 - projekty zaměřené na investice spojené s ochranou ţivotního prostředí, poskytování technických informací a poradenských sluţeb nebo vybraných provozních nákladů určených na činnosti spojené s ochranou ţivotního prostředí Podpora se poskytuje ve formě návratné finanční výpomoci, dotace, finančního příspěvku, záruky, nebo úvěru se sníţenou úrokovou sazbou. Podle tohoto zákona byla zřízena agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. 11 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických sluţeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat ţádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých sluţeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. 12 Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon č. 219/2000 Sb. upravuje tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva, finanční hospodaření organizačních sloţek státu a příspěvkových organizací zřízených organizačními sloţkami státu, finanční kontrolu, podmínky zřizování státních fondů, způsob řízení likvidity státní pokladny a likvidity státního dluhu a hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu. 11 Zákon č. 47/2002 Sb

16 Hlava III účast státního rozpočtu na financování programu a poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu Program Programem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údrţbu a opravy, případně i pro jiné činnosti potřebné k dosaţení stanovených cílů. Účast státního rozpočtu na financování programu Účastí na financování programu se nerozumí pouze výdaje na financování programů, ale také poskytování státní záruky za úvěry přijaté právnickými nebo fyzickými osobami. Výše účasti je posouzena ministerstvem, je- li účast státního rozpočtu niţší neţ Kč, je-li účast vyšší, tak rozhoduje vláda. Výdaje na financování programu se člení dle účelu: - individuálně posouzené výdaje organizační sloţky státu, které jsou určeny na konkrétní akci - systémově určené výdaje organizační sloţky státu na financování vymezeného okruhu finančních potřeb, správce stanoví výdaje na konkrétní akce - individuální dotace právnickým a fyzickým osobám účelově určená na konkrétní akci, zpravidla vyšší neţ Kč. - systémové dotace stanovené na financování vymezeného okruhu finančních potřeb, v jejichţ rámci poskytne správce kapitoly dotaci právnickým nebo fyzickým osobám na konkrétní akce - nevratné finanční výpomoci poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na financování konkrétních akcí nebo vymezeného okruhu finančních potřeb Poskytování a odnětí dotací a nevratných finančních výpomocí Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu můţe poskytnout pouze ústřední orgán státní správy, Akademie věd České republiky a Grantová agentura ČR, nebo ten, koho určí zvláštní zákon. Při rozhodování o poskytnutí je označen příjemce, účel a podmínky pouţití finanční výpomoci. K odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci můţe dojít při doloţení neúplných nebo chybných informací v ţádosti, případně bylo udělení v rozporu se zákonem. 16

17 Dotace a finanční výpomoc se poskytují převodem z účtu na účet, nebo umoţněním čerpání z rozpočtového výdajového účtu do výše stanoveného limitu. 13 Nařízení Komise ES 800/2008 Výrazem politické vůle Komise vyjádřit malým a středním podnikům uznání za jednu z hlavních úloh, kterou v hospodářství Evropské unie sehrávají, je její iniciativa na podporu malých a středních podniků. Jejím cílem je celkově zlepšit přístup k podnikání, napevno zakotvit princip mysli nejdříve v malém a podpořit růst malých a středních podniků pomocí při řešení zbývajících problémů, které brzdí jejich vývoj. Iniciativa přichází s řadou opatření, jeţ mají malým a středním podnikům pomáhat na různých úrovních. Jedním z největších problémů, s nímţ se malé a střední podniky v EU potýkají, je přístup k financování. V současné situaci ekonomického zpomalení a finanční krize čelí malé a střední podniky v přístupu k financování ještě větším obtíţím neţ jiné společnosti, coţ vede k tomu, ţe odkládají či dokonce upouštějí od nezbytného financování plánovaných investic. Záměrem tohoto plánu na oţivení ekonomiky, jenţ vychází z iniciativy na podporu malých a středních podniků, je poskytovat další pomoc malým a středním podnikům. Jeho dalším cílem je usnadnit malým a středním podnikům přístup k financování za pomoci Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu. Státní podpora malým a středním podnikům v Evropě se na jejich konkurenceschopnosti projeví pouze tehdy, bude-li zacílena na strukturální zlepšení trţních podmínek, jeţ povedou k hojnějším inovacím a výzkumu, vyšší energetické účinnosti, lepšímu vzdělání a kvalitnějším pracovním místům. Na podporu malých a středních podniků lze dále maximálně vyuţít výdajových programů EU, např. programu pro konkurenceschopnost a inovace a rámcového programu pro výzkum. Tento program je určen zejména takovým společnostem, které vyvinuly nová funkční zelená řešení, která dosud nenašla své místo na trhu. Návrhem financování eko-inovací chce EU podporovat inovační produkty, sluţby a technologie, které mohou vést k lepšímu vyuţití přírodních zdrojů a redukovat ekologickou stopu v Evropě. 14 Ve stejném duchu lze posílit vzájemnou součinnost Lisabonské strategie a evropské agendy pro změnu klimatu a energetiku, a to podporou investic do inovativních nízkouhlíkových technologií a opatření na zvýšení energetické účinnosti. Tyto kroky posílí 13 Zákon č. 218/2000 Sb

18 evropskou konkurenceschopnost a současně splní evropské cíle v oblasti energetické bezpečnosti a změny klimatu. 15 Od vstoupila v platnost novela Ţivnostenského zákona, která přinesla ulehčení administrativní zátěţe podnikatelů a jejich vstupu do podnikání. Tato novela přinesla změnu struktury ţivností, zrušení ţivnostenských listů a koncesních listin, místní příslušnost ţivnostenských úřadů, omezení oznamovací povinnosti a sníţení poplatků. Bývalý ministr Martin Říman (Ministerstvo průmyslu a obchodu) ji označil za administrativní revoluci v podnikání v České republice. 16 Významnou změnou je úprava volné ţivnosti, která byla nahrazena jedinou ţivností,,výroba, obchod a sluţby, pod kterou spadá 80 oborů podnikání. Podnikatel, který chce vykonávat obor činnosti, který nemá charakter ţivností řemeslných, vázaných a koncesovaných, pouze oznámí své podnikatelské aktivity. Ţivnostenské a koncesní listiny nový zákon nahrazuje výpisem ze ţivnostenského rejstříku. Zrušení místní příslušnosti ţivnostenských úřadů znamená, ţe ţivnost můţe ţadatel ohlásit na jakémkoliv ţivnostenském úřadě -,,Centrálním registračním místě bez ohledu na své trvalé bydliště. Úřady mají moţnost si některé potřebné informace zjistit a nebude to tak zatěţující povinností pro podnikatele. U řemeslných ţivností byla sníţena poţadovaná délka praxe. Vybrané řemeslné, vázané nebo koncesované obory novela přesunula pod ţivnost volnou. Novela například zpřísnila postihy za nepovolené podnikání. 17 Unie malých a středních podnikatelů upozorňuje, ţe dopady novely se projeví spíše postupně. Mezi nedostatky řadí, ţe se nezkrátily lhůty pro vydání výpisu ze ţivnostenského úřadu. Mezi podnikateli se objevil názor, ţe ministerstvo nezašlo ve změnách příliš daleko a ţe úpravy jsou pouze kosmetické. 18 K opatřením na podporu malým a středním podniků se řadí i Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími subjekty od Základními principy projektu jsou objektivita a nestrannost řízení, časová úspora, niţší náklady a jednodušší postup. Při řešení problémů mezi 15 Příručka pravidel společenství pro poskytování státní podpory malým a středním podnikům, , Komise Evropského společenství, str

19 podnikatelem a spotřebitelem můţe dojít ke vzniku spotřebitelského sporu. Namísto soudní cesty můţe spotřebitel nebo podnikatel vyuţít k řešení tento projekt tak, ţe se obrátí na kontaktní místo se svým podnětem a ţádostí řešit jej mimosoudní cestou. Pokud obě strany souhlasí s tímto způsobem řešení sporu, tak je zvolen mediátor, nebo rozhodce. Pilotní fáze Projektu potrvá 2 roky, poté budou výsledky vyhodnoceny a bude navrţen další postup. 19 V zájmu vytváření příznivého podnikatelského prostředí byl usnesením vlády č. 446 dne schválen Plán sniţování administrativní zátěţe, jenţ počítá s redukcí administrativy v podnikání do konce roku 2010 o 20%. V roce 2005 byla provedena analýza, která vyčíslila administrativní zátěţ podnikatelů na 86,4 mld. Kč/rok. Z analýzy téměř 250 právních předpisů týkajících se podnikání bylo zjištěno různých povinností spadajících zejména pod ministerstva financí, ţivotního prostředí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a zemědělství. 20 Z průzkumů vyplývá, ţe více neţ 10% podniků o jedné osobě by přijalo zaměstnance, pokud by byla byrokratická menší. Nadměrnou byrokratickou zátěţí se rozumí subjektům ukládaná byrokratická zátěţ v situaci, kdy by cíle byrokratické zátěţe mohlo být ve srovnatelné míře dosaţeno vlastním svobodným rozhodováním subjektů, svobodnou dohodou subjektů nebo jinými mechanismy bez přímých či nepřímých zásahů státu, jednotek územní samosprávy, jakoţ i právnické osoby, která byla zaloţena nebo zřízena zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu. 21 Zaměstnavatel účtuje za zaměstnance daňové povinnosti, odvody OSSZ a zdravotní pojišťovně. Jako největší komplikace se mi jeví, ţe zaměstnavatel musí prvních 14 pracovních dní platit svému zaměstnavateli nemocenskou. Vzhledem k tomu, ţe tyto podniky představují více neţ polovinu všech podniků v EU, mohla by pozitivní změna znamenat 1,5 milionu nových pracovních míst. V roce 2010 se počítá v těchto resortech s úsporou ve výši 16,7 mld. Kč/rok. Odstraňování administrativních překáţek ve všech podobách je obecně nejlepší podporou podnikání, ke zlepšení právního prostředí pro podnikání by měly přispět ještě další projekty esbírka a legislativa. Tyto projekty vznikly z důvodů, ţe politická reprezentace potřebuje mít nutně pro

20 realizaci svých programových cílů kvalitní a odborně fundovaný koncept. S rostoucím počtem právních předpisů, narůstá byrokratická zátěţ. 12 Mezi hlavní přínosy patří transparentnost legislativního procesu, moţnost dopředu modelovat dopady regulace, sníţení nákladů na publikaci sbírky zákonů (200 mil. Kč/rok) a zefektivnění práce. I v této části je počítáno s velkým podílem IT a IS. Obr. č. 1 Zjednodušený náhled na legislativní proces (zdroj estat.cz) 2.1 Srovnání podmínek malých a středních podniků s nadnárodními společnostmi Nadnárodní společnosti jsou podniky, jejichţ některé pobočky nemají lokalizaci pouze v zemi původu, ale i v zahraničí. Prostřednictvím přímých zahraničních investic mateřského podniku (formou akvizice existující firmy, nebo výstavbou nových provozních kapacit) jsou v zahraničí zakládány pobočky nebo dceřiné firmy. Nadnárodní společnosti mohou vzniknout i na základě fúze dvou firem z odlišných zemí původu. Tři výše uvedené formy vzniku slouţí i k expanzi existujících nadnárodních společností

21 Nadnárodní společnosti jsou charakteristické vývojem ekonomické aktivity na několika národních trzích. Mohou tak vyuţívat odlišností mezi jednotlivými zeměmi, včetně rozdílů v politických prioritách, legislativních diferencích, regulačních mechanismech a například rozsahu pobídek pro příliv zahraničního kapitálu. Nadnárodní společnosti mají vysokou geografickou flexibilitu a na změny v daném teritoriu mohou rychle reagovat přesunem svých aktivit do vhodnější lokality v jiné části světa. Nadnárodní společnosti mají klíčovou roli v globalizačním procesu, protoţe iniciují a zavádějí technologické inovace, přispívají k většině toků mezinárodních transakcí, jsou jediným aktérem přeshraniční aktivity. 23 Mezinárodní obchodní centrum definuje nadnárodní společností široce: Stačí, aby korporace měla alespoň jednu filiálku v zahraničí. Počet takových je pak odhadován na a počet jejich filiálek po celém světě na půl milionu. Výhodná geografická poloha, kvalifikovaná a relativně levná pracovní síla, investiční pobídky, krásy země, vstřícnost Čechů. To je několik důvodů, proč se u nás doposud líbilo zahraničním investorům. Vláda ČR poskytuje nadnárodnímu kapitálu různé stimulace velkou volnost v oblasti investic, neomezenou svobodu pokud jde o transfer zisků a úroků do zahraničí, daňové úlevy a jiné záruky. Přesně tyto investiční pobídky eliminuje Zákon č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách. Tento zákon upravuje, v návaznosti na nařízení Komise č. 1628/2006, všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy za účelem hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území ČR. Dle tohoto zákon se investičními pobídkami rozumí: - slevy na daních z příjmu - převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu - hmotná podpora vytváření nových pracovních míst - hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců - převod pozemků jako zemědělské půdy a převod ostatních druhů pozemků za ceny zjištěné podle zvláštního předpisu, příp. zdarma

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb 1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb VEŘEJNÁ EKONOMIKA Analýza struktury fungování a financování veřejného sektoru neziskový sektor vládní, přerozdělovací procesy Racionální, efektivní a

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program podnikání a inovace. Ondřej Štefan Praha 20.03.2008

Operační program podnikání a inovace. Ondřej Štefan Praha 20.03.2008 Operační program podnikání a inovace Ondřej Štefan Praha 20.03.2008 Obsah prezentace krátké představení agentury CzechInvest programy podpory OPPI aktuální výzvy proces podání žádosti o dotaci Kdo jsme

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více