Problematika sportovní přípravy mládeže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika sportovní přípravy mládeže"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Problematika sportovní přípravy mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D. Vypracoval: Bc. Eduard Novák Praha, srpen 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma Problematika sportovní přípravy mládeže zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. V Praze, dne Podpis diplomanta...

3 Evidenční list Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny. Jméno a přímení: Fakulta / katedra: Datum vypůjčení: Podpis

4 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům mládežnické kategorie U16 ročníku 1997, kteří byli ochotni podrobit se testování v laboratoři Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze. Zároveň děkuji všem rodičům testovaných hráčů za projevenou vstřícnost, a to ve smyslu, že ochotně svolili a podpořili hráče k možnosti jejich testování ve sportovní laboratoři tělesné motoriky. Mé poděkování patří rovněž hlavnímu trenérovi, který byl velmi nakloněn k prováděnému výzkumu a s ochotou a vstřícností jej podporoval. Mé zvláštní poděkování patří panu PaeDr. Tomáši Malému, Ph.D., který mi byl velmi nápomocný a maximálně vstřícný při řešení klíčových otázek v oblasti sestavení struktury výzkumu, testování probandů, získávání potřebných dat a s interpretací výsledků výzkumu. Celkově mi byl oporou s komplexním vedením diplomové práce. Panu doktorovi děkuji za to, že otázky ohledně diplomové práce se mnou řešil operativním způsobem a reagoval na danou problematiku. Děkuji panu doc. Ing. Františku Zahálkovi, Ph.D., který mi pomohl s testováním hráčů, zajistil potřebné vybavení, prostor v laboratoři FTVS, vyhodnocení testových baterií a poskytl mi potřebné informace.

5 Abstrakt Název Cíle Problematika sportovní přípravy mládeže. Cílem práce je zjistit efektivitu intervenčního programu s využitím cvičení se specifickým a semi-specifických charakterem ve vztahu k zvýšení kondičních předpokladů mladých fotbalových hráčů kategorie U16. Metoda Skupina, která byla podrobena testování, se skládala z 12 hráčů mladšího dorostu ve věku 16 let (ročník 1997) hrající dorosteneckou ligu. Tato skupina absolvovala dvouměsíční proces intervence. Cvičení byla aplikována každý týden v obou měsících, a to v hlavním soutěžním období. Hráči před zahájením intervence museli být podrobeni vstupnímu testování, poté započal dvouměsíční cyklus tréninku, a následně byli hráči otestováni závěrečnými testy, které byly totožné s testy provedenými před zahájením intervence. Výsledky Výsledková část obsahuje konkrétní vyhodnocení, které je dostupné z předložených protokolů. Výsledné hodnoty jsou sepsány do tabulek a graficky znázorněny a vyhodnoceny. Závěr Ovlivňování rychlostních a koordinačních schopností pomocí specifických a semi-specifických cvičení je důležitou součástí tréninkových jednotek v každém fotbalovém mužstvu, a to proto, že dochází ke kultivaci pohybu a rozvoji explozivní síly. Klíčová slova Fotbal, rychlost, rychlostní vytrvalost, koordinace, koordinační schopnosti, rychlostní schopnosti, kondiční trénink.

6 Title: Youth Sports Preparation Issues Objectives: The objective of the diploma thesis is to find out the intervention programme effectiveness using specific and semi-specific character exercises in relation to the enhancement of fitness training pre-conditions of the young football players belonging to the U 16 category. Methods: A group of players, who were subjected to testing, consisted of 12 players of younger junior category at the age of 16 years (year of birth 1997) who are playing younger junior league. This group was involved in a two-month process of intervention. The exercises were applied every day in both months during the main contest period. Before joining the intervention, players were subjected to entry tests, then, a two-month training cycle began. After that, the players underwent final tests which were exactly the same as the entry tests. Results: The section of the diploma thesis bringing tangible results involves their evaluation which is available in the submitted protocols. Final results are presented in a well arrange way in the form of charts and graphs followed by their evaluation. Conclusion: Direct influence on the speed and coordination abilities using specific and semispecific exercises is an important constituent part of training units in any football match namely because of the fact that movement cultivation is enhanced and explosive forces are developed. Keywords: Football, speed, speed endurance, coordination, coordination abilities, speed abilities, fitness training.

7 Úvod Cílem této diplomové práce je navržení specifických a non-specifických cvičení, která působí na rychlá svalová vlákna (fast oxidative glycolitic) a aktivují je. Zároveň by tato cvičení měla být směřována na rozvoj koordinačních schopností. Hlavním smyslem těchto specifických cvičení je docílení pozitivní dráždivosti CNS (centrální nervové soustavy), to znamená adaptace hráčů na rychlejší a přesnější provedení pohybů. Ve fotbale jsou tyto dvě schopnosti velmi důležité, jelikož každý hráč v zápasovém provedení nejčastěji akceleruje na společný předmět, tím je míč, který se snaží získat tak, jako i výhodu pro svůj tým. Akcelerace, neboli zrychlení, je vedeno různými směry a je charakteristické vynaložením maximální energie do počátečních kroků, aby hráč získal co nejvyšší rychlost. Tento pohyb je charakteristický šlapavým pohybem, spotřebou energie a provedením běhu v maximálním silovém vypětí do 15 s. Hráčům bude nejdříve vysvětleno, jak má být provedeno jednotlivé cvičení, jak má být veden pohyb paží a zároveň jaký pohyb nohou mají využít k dosažení maximální efektivity pohybu a dosažení maximální rychlosti. V dalším kroku se budeme soustředit na koordinačně specifické a méně specifické cvičení, která by svým charakterem a sestavením měli pozitivně dráždit CNS (centrální nervovou soustavu), aby docházelo k adaptaci na nezvyklé polohy těla. Také by mělo dojít k zautomatizování a zrychlení změn poloh a orientaci v prostoru. Změny poloh jsou ve fotbale další komponentou, která ovlivňuje správné provedení a rychlé získání společného předmětu, nebo přesný pohyb u zakončení, zpracování nebo vedení přihrávky z nezvyklých poloh. Pokud si hráči zvyknou na tyto nezvyklé polohy a dokáží se obratně pohybovat po hřišti, stávají se více nebezpečnější pro soupeře. Cílem této diplomové práce je navrhnout taková cvičení, aby hráčům pomohla pozitivním způsobem rozvinout rychlostní a koordinační komponentu. Také by měla být srozumitelná na pochopení, aby se hráči dokázali rychle zorientovat a nedocházelo ke zbytečným prostojům. Cvičení by měla být replikovatelná. Hráči budou moci tyto cvičení využít i samostatně, pokud se budou chtít jednotlivě po tréninkovém procesu seberealizovat. Závěrem budou analyzovány výsledky hráčů, kteří se buď posunuli,

8 nebo kteří hráči stagnují, nebo dokonce byl zjištěn pokles v jednotlivých schopnostech po provedeném testování.

9 Obsah 1 Fyziologie a energetické zajištění Fyziologie ve sportovních hrách brankového typu Charakteristika tělesného zatížení Typizace svalových vláken Stavba a funkce vláken kosterního svalu Svalová vlákna oxidativního typu Svalová vlákna oxidativně-glykolitická Svalová vlákna glykolitická Mechanismus svalového stahu Druhy zatížení dopadající na metabolismus Maximální intenzita zatížení organismu Submaximální intenzita zatížení organismu Střední intenzita zatížení organismu Mírnou intenzitu zatížení organismu Dýchací systém Změny reaktivní Změny adaptační Nervosvalový systém Kardiovaskulární systém Pojetí sportovního výkonu ve sportovních hrách Definice sportovního výkonu Charakteristika sportovního tréninku Sportovní trénink ve fotbale a jeho složky Funkční charakteristiky hráčů ve fotbale Zajištění energií v herním výkonu Alaktátový neoxidativní (anaerobní) způsob Laktátový neoxidativní (anaerobní) způsob Oxidativní (aerobní) způsob Charakteristika vývojového období sledované populace Ontogeneze mladšího dorostu Tréninkový proces starších žáku Trénink a koncepce rozvoje pohybových schopností... 21

10 4.1 Rozvoj rychlostních schopností Rozvoj koordinačních schopností Výběr cvičení, ovlivnění rychlostní komponenty Různé druhy měření rychlostních schopností a jejich trénink Modely anaerobních tréninků: Únava organismu a jeho zotavovací procesy ve fotbale Únava organismu Regenerace, zotavení organismu Shrnutí teoretické části Cíl, hypotézy a úkoly práce Cíle Hypotézy Úkoly práce Metodika výzkumu Charakteristika výzkumného souboru Organizace výzkumu Docházka Rozložení cvičení pro dvouměsíční cyklus testování rychlostních a koordinačních schopností Metody získávání výzkumných údajů Tělesné složení Posturální stabilita Explozivní síla Izokinetická dynamometrie Metoda vyhodnocení výzkumných údajů Hodnoty obsažené v grafech ve výsledcích Výsledková část Výsledky: tělesného složení Výsledky: posturální stability Výsledky: výskoků Výsledky: analýzy tělesného složení... Chyba! Záložka není definována. 9.5 Výsledky: izokinetické síly extenzoru a flexoru kolena Diskuze Závěr výzkumu... 76

11 12 Bibliografie Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů Seznam příloh... I

12 1 Fyziologie a energetické zajištění 1.1 Fyziologie ve sportovních hrách brankového typu Fyziologie je vědní obor, který se zabývá podstatou procesů a činnosti v organismu. Zkoumá funkční projevy na úrovni buněk, tkání, orgánů, orgánových soustav a organismu jako celku. Jedním z významných fyziologických oborů je fyziologie tělesné zátěže, která zkoumá funkční projevy organismu při pohybové činnosti (Šeflova in Buzek a kol., 2007). Bartůňková (2006) popisuje fyziologii jako vědu, která se zabývá různými jevy a pochody odehrávající se v živém organismu. Tyto jevy zkoumá na systémových, buněčných, orgánových, a v poslední době především subbuněčných úrovních (molekulární fyziologie). Důležitou roli přitom hrají řídící systémy organismu ( endokrinní, imunitní a nervový), které svou činností udržují stálost vnitřního prostředí, tj. homeostázou, ve vztahu k měnícím se podmínkám zevního i vnitřního prostředí. 1.2 Charakteristika tělesného zatížení Nejdříve je nutné rozdělit a vymezit druh pohybu v této sportovní hře a poukázat na tělesnou zátěž, kterou tato hra klade na organismus v určitých situacích. Pokud rozdělíme pohyb obecně, tak můžeme analyzovat pohyb ze dvou různých hledisek, a to jako cyklickou činnost, kde je pohyb doprovázen stejnou systematikou a složením stále dokola se opakujícím pohybem. Podle Gerstnera (2012) je cyklický pohyb charakteristický pravidelným opakováním pohybových cyklů jako běh, chůze, plavání, jízda na kole. Fotbal jako sportovní hra patří do druhé kategorie, a to k zatížení acyklického typu, kde se střídají jednotlivé fáze pohybu, ať už v utkání, nebo v tréninkovém procesu. Zároveň se zde střídá intenzita zatížení a spotřeba kyslíku a využití energetického krytí. V tomto sportu dochází tedy ke střídáním pohybových aktivit jako běhu, skoku, poskoku, chůze, výskoků, přihrávání, střelby, vedení míče. V každé této aktivitě se 4

13 střídá i zatížení na organismus, které je acyklického typu, což nám můžou potvrdit i výsledky fyziologického zatížení za pomocí použití sporttesteru. Průběh fotbalového utkání vyžaduje vysoké nároky na aerobní i anaerobní připravenost. Hráči opakovaně vykonávají krátké činnosti vysoké intenzity s krátkou a nepravidelnou dobou na zotavení (Rampinini et al. 2009, Bangsbo et al. 2006, Mohr et al. 2003). Vliv na obnovu energetických zdrojů po činnostech vysoké intenzity má rovněž absolvovaná vzdálenost. Tabulka č. 1: Intenzita tělesných cvičení podle VO 2max (Šeflová v Buzek, 2007) Supermaximální intenzita Maximální intenzita Submaximální intenzita Intenzita cvičení vyšší než VO2max Intenzita na VO2max Intenzita na úrovni AN prahu Přes100% max. odporu % max. odporu 80-90% max. odporu Střední intenzita Intenzita pod úrovní AN prahu 50-80% max. odporu Nízká intenzita Intenzita pod AE prahem 30-50% max. odporu Ve fotbale se v průběhu utkání můžeme setkat se střídáním všech druhů intenzit tělesné činnosti. Kolem 60% z celkové hrací doby se odehrává v mírných intenzitách odpovídajících stání, chůzi nebo mírnému klusu, i když se tento podíl v moderním pojetí kopané stále snižuje (Stolen et al., 2005). 1.3 Typizace svalových vláken Činné svaly, jsou podle Dovalila (2009) tvořeny svalovými vlákny. Ta se typologicky dělí na vlákna červená (oxidativní), přechodová (oxidativně - glykolitická) a bílá (glykolitická). Existují tedy tři druhy svalových vláken. Každý druh svalových vláken má jinou vlastnost. Vlastnosti těchto svalových vláken se rozcházejí nejenom u barevnosti, která 5

14 je závislá na koncentraci myoglobinu, ale také mají rozdílnou rychlost stahu, rozdílný obsah a aktivitu enzymů. Můžeme tedy rozdělit typy svalových vláken, které jsou vyobrazeny a popsány v tabulce č. 2 a určit jejich funkci, energetické krytí a jejich unavitelnost. V rychlostních schopnostech se využívají zejména rychlá svalová vlákna (fast oxidative glycolytic muscle fibres). Která jsou využívána, pokud tedy budeme mluvit o sportovní hře brankového typu jako je fotbal, k akceleraci na míč, akceleraci s míčem, akceleraci za hráčem. Tabulka č. 2: Typy svalových vláken a jejich rozdělení (Melichna, 1990) Typy svalových vláken SO FOG FG Doba izometrické kontrakce Maximální tenze Unavitelnost Pomalá Rychlá Obsah ATP (mol.g -1 ) 4,9 5,3 4,9 Obsah CP (mol.g -1 ) 12,6 14,5 14,8 Obsah glykogenu (mol.g -1 ) 77,8 83,1 89,2 Aktivita glykolytických enzymů Nízká Střední Vysoká Aktivita oxidativních enzymů Vysoká Střední Nízká Poznámka: jedná se o hodnoty dospělých netrénovaných jedinců. Legenda: SO slow oxidative, FOG fast oxidative glycolytic, FG fast glycolytic Stavba a funkce vláken kosterního svalu Za základní stavební jednotku kosterního svalu tedy můžeme považovat svalové vlákno. Představuje mnohojadernou buňku o šířce μ mnohdy dosahující délky až několik cm. Vlákno kosterního svalu má na povrchu elastickou buněčnou membránu (tzv. sarkolemu), na jejímž povrchu jsou zakončení výběžků hybných nervů. Uvnitř svalového vlákna se nachází myofibrily, které jsou obaleny a z části prostoupeny sarkoplazmatickým retikulem (Semiginovský, a kol, 2001). 6

15 1.3.2 Svalová vlákna oxidativního typu Červené vlákno obsahuje více myoglobinu (váže ve svalu kyslík), je velmi odolné vůči únavě, stahuje se pomaleji, reaguje méně pohotově, vlákna jsou proto běžně nazývána pomalá, tyto vlákna se většinou označují jako SO (z anglického překladu slow-oxidative). Tyto vlákna funkčně zabezpečují pomalejší činnosti vytrvalostního charakteru Svalová vlákna oxidativně-glykolitická Přechodné vlákno je ve srovnání s předchozím méně odolnější vůči únavě, kontrahuje se však rychleji, považuje se spíše za typ vláken rychlých, která se většinou značí jako FOG (z anglického překladu fast oxidative glycolytic) Svalová vlákna glykolitická Bílá vlákna obsahují méně myoglobinu, stahují se rychleji, jsou více unavitelná, s ohledem na typické vlastnosti se obvykle nazývalo vlákno rychlé, takovéto druhy vláken se označují symbolem FG (z anglického překladu fast glycolytic). Glykolitická vlákna (rychlá FG vlákna) mají malé množství myoglobinu, vysokou aktivitu a obsah enzymů neoxidativní přeměny glukózy. Objevuje se zde nízká aktivita enzymů oxidativní přeměny a vysoká aktivita myozinové ATPázy. Funkčně zabezpečují intenzivní rychlé krátkodobé činnosti Mechanismus svalového stahu Myofibrily zaujímají výchozí postavení (v klidu). Cytoplazma v klidových podmínkách obsahuje značné množství ATP (adenozintrifosfátu), z části se váže na myozin a podmiňuje uvolnění aktinu. V této fázi je afinita (vzájemný vztah) aktinu ke komplexu myozinu ATP velmi nízká. ATP se nehydrolizuje, protože ionty Ca 2+ jsou uloženy v cisternách. Dochází k nerovému impulsu a část Ca 2+ iontů unikne do cytoplazmy. Ionty Ca+ aktivují ATPázovou aktivitu myozinu, hydrolizuje se tedy ATP (adenozintrifosfátu) na ADP (adenozindifosfát). Poté aktinomiozin reaguje s dalšími molekulami ATP. Uvolní se spoje mezi aktinem a myozinem, hydrolizuje se ATP a následně dojde k vytvoření nových spojů aktinu a myozinu. Tento děj se opakuje 7

16 až do odeznění nervových podniků, odstranění Ca+ iontů vápníkovou pumpou do cisteren nebo do vyčerpání zásob i přísunu ATP (Vodrážka, 2002) 1.4 Druhy zatížení dopadající na metabolismus Při posuzování intenzity cvičení můžeme vycházet z metabolické náročnosti činnosti. Tuto metabolickou náročnost můžeme rozdělit do čtyř kategorií známé pod názvem maximální, submaximální, střední a mírnou Maximální intenzita zatížení organismu Jedná se o intenzitu, ve vysoké tepové frekvenci, většinou nad 180 tep/min (u dospělého hráče). Pro tuto intenzitu je charakteristické rychlostní provedení, které nepřesahuje více než 15s. Energetické zajištění při této činnosti je hrazeno výhradně anaerobně (by přístupu kyslíku), to znamená okamžitými či pohotovostními zdroji, zejména z ATP CP (adenozintrifosfátu, kreatinfosfátu), které slouží jako rychlá zásobárna energie. Tyto zásoby kreatin fosfátu se ale velmi rychle vyčerpávají, proto dochází k rychlému poklesu výkonnosti v rychlostním cvičení. Intenzita energetického metabolismu dosahuje okolo 200 násobku základní energetické přeměny (=100% basálního metabolismu) (Dovalil, 2009) Submaximální intenzita zatížení organismu Jedná se o běh ve vysokých rychlostech okolo kmh -1. Většinou tento pohyb trvá pouze několik desítek vteřin. Intenzita metabolismu se může rovnat až 100 násobku basálního metabolismu. Energetické nároky jsou hrazeny výhradně anaerobní glykolýzou, kde je hlavním zdrojem energie glukóza zpracována bez přítomnosti kyslíku. Produktem této metabolické proměny je laktát, který se v krvi výrazně začne hromadit. Jansa, a kol. (2007) ještě doplňují, že zatížení submaximální intenzity (rychlostně vytrvalostního či silově vytrvalostního typu) trvá řádově desítky sekund, intenzita metabolismu dosahuje okolo 100 násobku bazálního metabolismu, 8

17 rozhodujícím způsobem energetické úhrady je rychlá či anaerobní glykolýza, ale na energetické úhradě se různou měrou podílejí jak pohotovostní zdroje (ATP+CP), tak i aerobní energetické procesy. Zatížení submaximální intenzity lze funkčně a metabolicky (a snad i subjektivně, tj. pocitově) považovat za nejnáročnější, lze tedy zaznamenat nejvyšší vytížení oběhového systému, nejvyšší hodnoty kyslíkového dluhu i koncentrace laktátu v krvi Střední intenzita zatížení organismu Šeflová (in Buzek, 2007) uvádí, že zatížení střední intenzity, např. běhy ve středních rychlostech do 15 km/h, mohou probíhat řádově minuty až desítky minut. Intenzita metabolismu se pohybuje od 10 až do 50 násobku BM. Hlavními metabolickými drahami jsou anaerobní glykolýza a aerobní fosforylace. Oxidativním způsobem se hradí cca 50-90%, neoxidativním 50-10% energetických nároků Mírnou intenzitu zatížení organismu Můžeme charakterizovat jako nízkou frekvenci pohybu, kde nedochází k výraznému zatížení metabolismu. Jedná se o pohyby, které mohou trvat až hodiny, jako například chůze nebo klus. Intenzita takovéto činnosti se pohybuje od tří až pěti násobku bazálního metabolismu. K tomuto pohybu se využívá oxidativního systému, kterým se hradí až % energetických nároků. Využívá se zejména aerobní fosforylace. 1.5 Dýchací systém Zvýšená intenzita metabolismu vyžaduje zvýšenou výměnu plynů, ať už odvodu oxidu uhličitého z metabolismu, tak dopravu kyslíku do tkání a krve. Tento postup metabolismu zabezpečuje dostatečnou dodávku kyslíku tkáním, tak i rychlé odstranění oxidu uhličitého z organismu (Havlíčková, 2008). Dechová frekvence se zvyšuje na dechů/min. Dechový objem může dosahovat hodnot až kolem 3,5 l, plicní ventilace téměř 150 l/min -1. Spotřeba kyslíku 9

18 při utkání se zvyšuje podle výkonnostní úrovně hráčů a kvalitě zápasu od 3,1 l/min -1 až na 5,1 l/min -1. U dorostenecké kategorie na 2,8 l/min -1. Kyslíkový dluh ve fotbale činí 5-10 l (což představuje asi 10% celkové spotřeby kyslíku), (Havlíčková, 1993) Změny reaktivní Tyto změny je možno pozorovat již před začátkem práce. Tyto změny souvisejí s předstartovními stavy. Začátek práce je charakterizován dvěma fázemi: iniciální fází rychlých změn (30 40 s) a fází přechodnou, se změnami pomalejšími. Při výkonech střední až maximální intenzity, trvající déle než s, může dojít k projevům tzv. mrtvého bodu (Gerstner, 2012) Změny adaptační Tyto změny můžeme pozorovat pouze u dlouhodobého zatěžování organismu v tréninkovém procesu. Adaptace metabolismu vzniká až opakováním a drážděním CNS a svalových vláken, které se postupně začínají adaptovat a vyrovnávat se s určitou zátěží. Nejvýraznější změny přináší trénink vytrvalostního charakteru. U trénovaných jedinců se vykytuje: - Vhodnější mechanika dýchání (vyšší pohyblivost bránice). - Vhodnější plicní difuze (při větším počtu aktivních alveolů a při nižším fyziologickém mrtvém prostoru). - Nižší dechová frekvence při standardním i maximálním zatížení. - Vyšší maximální dechový objem 3 5 l, (60 80 % VC). - Vyšší vitální kapacitu (u mužů 5 8 l), což odpovídá % nál. VC. - Nižší minutovou ventilaci při standardním zatížení a vyšší maximální hodnotu (muž l), což představuje % nál. V max. - Rychlejší nástup setrvalého stavu při vyšší intenzitě zatížení ( W). - Vyšší maximální aerobní výkon (VO 2max ) u mužů ml/kg -1 /min Anaerobní práh při vyšší intenzitě zatížení a vyšší spotřebě kyslíku. 1.6 Nervosvalový systém Podle Dovalila (2009) nervosvalový systém hraje při sportovním výkonu zásadní roli. Svalová činnost je řízena z primární korové oblasti mozku pyramidovou drahou, 10

19 končící ve svalových vláknech na nervosvalové ploténce. Volní činnosti kosterních svalů jsou velmi těsně propojeny s motorickou oblastí kůry mozkové a jsou dolaďovány vzruchovou aktivitou z proprioreceptorů. Tyto dráhy mají funkční podíl na koordinaci svalového pohybu a udržení svalového tonu. 1.7 Kardiovaskulární systém Srdečně cévní systém velice dobře rozebírá Dovalil (2009). Ten spojuje srdečně cévní systém s dýchacím systémem. Tento komplex se terminologicky označuje jako systém kardio-respirační. Tento komplex má řadu funkcí jako zajištění přísunu živin do činných svalů, následně odvádí zplodiny látkové přeměny, tj. katabolity (např. laktát, amoniak), podílí se na termoregulaci, zajišťuje stálost vnitřního prostředí, imunitu a další děje. Podle Havlíčkové (2003) procházejí jednotlivé parametry tohoto systému pod vlivem pohybového zatížení během tréninkového procesu řadou změn. Změny, které pozorujeme, je možné charakterizovat jako reaktivní (bezprostřední reakce na pohybové zatížení) a jako adaptační (výsledek dlouhodobého tréninkového procesu). V oblasti sportu hraje kardiovaskulární systém důležitou roli, hlavně jako ukazatel zatížení. V zátěži dochází ke značným změnám ukazatelů krevního oběhu (mnohé z nich jsou důležitým diagnostickým činitelem při kontrole tréninkového efektu a intenzity zatížení). 11

20 2 Pojetí sportovního výkonu ve sportovních hrách Sportovní hry, v tomto případě fotbal, je charakteristický střídavým pohybovým zatížením. Jednotlivé úseky, které se vyskytují v utkání, jsou prováděny maximální či submaximální intenzitou v délce od 2 s do 10 s. Jedná se například o různé druhy sprintů, změn směru a střelbu. Jsou prokládány úseky s nižší intenzitou pohybu nebo klidu, v době trvání do 60 s. Úseky, které slouží převážně k obnově energetických zdrojů. Intervaly nižších intenzit převažují nad maximální či submaximálními v poměru 1:7 až 1:14 (Bangsbo, 1994), což tento druh sportu odlišuje od ostatních sportů, které se vyznačují typickým intervalovým charakterem (tenis, squash), poměr intenzity v těchto sportech je 1:1 až 1:5 (Glaister, 2005). Z těchto důvodu získaly sportovní hry označení jako sporty s mnohonásobnými sprinty (Williams, 1990). 2.1 Definice sportovního výkonu Dovalil (2009) charakterizuje sportovní výkony, které se realizují ve specifických pohybových činnostech. Tyto činnosti mají řešit úkoly, které jsou vymezeny určitými pravidly příslušného sportu a v nichž sportovec usiluje o maximální možné uplatnění výkonnostních předpokladů. Můžeme říci, že vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení. Rozvinout tedy sportovní výkon znamená získat potřebné znalosti o sportovních výkonech, vyhledávat a shromažďovat dílčí informace, zejména tyto informace integrovat a pro účely sportovního tréninku transformovat do roviny didaktické. 2.2 Charakteristika sportovního tréninku Havlíčková a kol. (2003) chápe sportovní trénink jako proces, jehož cílem je dosahování individuálně maximální sportovní výkonnosti jedince ve vybraném sportovním odvětví na základě adaptace organismu. V nejširším smyslu lze tréninkový proces chápat jako proces složité biologicko-sociální adaptace. Jde o vysoce organizovaný proces, ve kterém sportovec není pouhým pasivním vykonavatelem příkazů, neboť bez jeho aktivního přístupu, samostatnosti a iniciativy se trénink mění v neplodný proces. Ve fyziologii předpokládáme výklad tohoto procesu z hlediska 12

21 cílevědomého vnějšího ovlivňování organismu formou tréninkového zatěžování. V tomto smyslu je sportovní trénink fyziologickým tedy adaptačním procesem. 2.3 Sportovní trénink ve fotbale a jeho složky Veškeré složky sportovního tréninku se prolínají a navzájem spolu souvisejí, aby sportovec vydal optimální sportovní výkon, pro daný sport. Většinou se rozlišují složky, jako jsou technická, kondiční, psychologická a taktická příprava. Rozvojem fyzické kondice můžeme docílit zlepšení celkové výkonnosti, sportovec pociťuje méně únavy v déletrvajících soutěžích, dochází k rychlejšímu obnovení sil a energetického potenciálu po namáhavých trénincích či utkáních, dochází také k menšímu výskytu svalových bolestí (Martens, 2006). 2.4 Funkční charakteristiky hráčů ve fotbale Fotbal je sportovní hra brankového typu, která je charakterizována intermitentním zatížením (Bangsbo 1995, Krustrup et al. 2005, Krustrup et al. 2006, Mohr et al. 2003, Rampinini et al. 2009, Young et al. 2005). Jak se zmiňuje (Teplan, a kol, 2012), tak se během utkání z hlediska intenzity zatížení překrývají energetické systémy jako aerobní a anaerobního typu. Hráč tedy musí během utkání provádět opakovaně činnosti ve vysoké intenzitě s rychlou obnovou energetických zdrojů a maximálním oddálením nastupující únavy. Rozdíl mezi hráči elitní a nižší úrovně je v objemu vykonávaných pohybových činností vyznačující se vysokou intenzitou. Vlivem únavy ke konci utkání u hráčů dochází ke snížení úrovně jemné koordinace a provedení technických dovedností. Hoff (2004) zastává názor, že individuální technika, taktika a kondiční připravenost jsou důležitými determinanty při hodnocení rozdílů sportovního výkonu ve fotbale. 13

22 2.5 Zajištění energií v herním výkonu Bunc in Buzek a kol. (2007) tvrdí, že štěpení živin k poskytnutí energie pro obnovu ATP může probíhat dvěma způsoby, jednak za dostatečného přísunu kyslíku, kdy se netvoří kyslíkový dluh jedná se o aerobní režim úhrady energetických požadavků. Další, druhou možností je skutečnost, že intenzita zatížení je již natolik vysoká, že přísun kyslíku už není dostačující a vytváří se tudíž kyslíkový dluh mluvíme o anaerobní úhradě energetických požadavků Alaktátový neoxidativní (anaerobní) způsob Systém lze přiřadit k rychlostním schopnostem hráče. Název je odvozen od skutečnosti vyjádřené fází energetické úhrady potřeb činného kosterního svalu. Tento způsob se uplatňuje v metabolických situacích s vysokými nároky na rychlosti přísunu energie ve formě makroergních fosfátů. Jeho kapacita je pohotovou zásobou makroergních fosfátů ve svalové tkáni (ATP + CP systém). Celková pohotovostní nabídka ATP + CP je malá, celkové množství energie v aktuální zásobě je 21-33KJ (5-8 Kcal). Tento systém má své nezastupitelné místo při energetickém zajištění začátku náročné pohybové činnosti a při svalových aktivitách maximální pohybové aktivity do sec.. Aktuální alaktátovou neoxidativní kapacitu spoluvytvářejí koenzymy oxido redukčních dějů (anaerobních dehydrogenáz) (Semiginovský a kol 2001). Aktuální alaktátovou neoxidativní kapacitu nepochybně spoluvytvářejí také koenzymy oxido-redukčních dějů, zejména tzv. anaerobních dehydrogenáz, které mohou zabezpečit přenos elektronů, a tím realizaci části dýchacího řetězu, až do vyčerpání své pohotové vazební kapacity. Semiginovský (2001) tvrdí, že i tato složka energetického krytí je rozvinutelná řízenou sportovní přípravou, a tudíž plastická. 14

23 2.5.2 Laktátový neoxidativní (anaerobní) způsob Systém lze přiřadit k rychlostně vytrvalostním schopnostem. Název je odvozen od skutečnosti vyjádřené fází energetické úhrady potřeb činného kosterního svalu. V tomto systému dochází k nedostatečnému zásobení O2 v laktátové přeměně. Vzestup kyseliny mléčné a jejich solí v krvi jsou dokladem neoxidativního odbourávání svalového glykogenu. Tento systém se uplatňuje zejména v situacích, které kladou nároky na rychlost přísunu energie ve formě makroergních fosfátů. Můžeme tedy říci, že nabídka kyslíku a podíl laktátové přeměny je nízký. Kapacita tohoto systému je KJ ( Kcal). Hlavní uplatnění tohoto systému můžeme nalézt při pohybové činnosti submaximální intenzity s trváním s a při dalších činnostech všude tam, kde intenzita zatížení a odpovídající nároky na úhradu energie převažují nad možnostmi oxidativního způsobu energetického krytí. O účasti alaktátového neoxidativního systému informuje zejména hladina kyseliny mléčné a jejích solí v krvi. Základním předpokladem herního výkonu hráče je nejen schopnost opakovaně vykonávat krátkodobou činnost vysoké až maximální intenzity v krátkých intervalech za sebou, ale i schopnost udržet vysokou intenzitu pohybové činnosti po delší dobu. Metabolicky zajišťuje intenzita štěpení ATP - CP a anaerobní glykolytický systém s tvorbou laktátu. Hodnoty tvorby laktátu se pohybují okolo 4-12 mmol/l dle pohybové aktivity (Semiginovský a kol, 2001; Buzek, 2007; Dovalil, 2009; Havlíčková, 2008) Oxidativní (aerobní) způsob Systém lze přiřadit k vytrvalostním schopnostem hráče. Aerobní procesy jsou reakce, při nichž se energie uvolňuje za přítomnosti kyslíku. Tento systém podmiňuje úspěch v soutěžních nebo herních výkonech dlouhodobého charakteru. Již od činnosti delších než 90 s. Hovoříme o oxidativním (aerobním) způsobu hrazení energie, s převažující dostatečnou dodávkou kyslíku pro potřeby kosterního svalstva. Při pouze oxidativním způsobu energetického krytí nedochází ke zvýšení hladiny laktátu v krvi. Systém funguje při štěpení cukrů, tuků a bílkovin. Kapacita tohoto systému je teoreticky 15

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY NÁVRH INOVACÍ TRÉNINKOVÝCH METOD V PŘÍPRAVNÉM OBDOBÍ ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE KATEGORIE MLADŠÍHO

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní.

Faktory sportovní výkonnosti (vnitřní osobnostní) předpoklady) Psychické faktory. Motivace Sebevědomí Sebekontrol a Koncentrace Herní. Kondiční trénink Vedoucí trenér : Veronika Vostálová Telefon, email : 736668878, VercaWosty@seznam.cz Cena za hodinu : 40,- Kč ( minimální skupina 6ti hráčů ) Termíny : Pondělí, středa od 16:00 17:00 hod.

Více

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2 13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část Základy sportovního tréninku 2 Kyselina adenosintrifosforečná (ATP ATP) nejpoužívanější a nejdůležitější sloučenina Zóny energetického krytí se dělí podle typu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu I Co obsahuje tento díl: - co rozumíme pod pojmem regenerace - čím a jak optimálně doplnit svalový glykogen - důvody, proč nepodceňovat regeneraci Může správná

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012. Faktory ovlivňující sportovní výkon

Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012. Faktory ovlivňující sportovní výkon Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012 Faktory ovlivňující sportovní výkon Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport vše, co víme o lidském potenciálu. (Marie Dalloway)

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Rudolf Psotta, Václav Bunc, Andrea Mahrová, Jan Netscher, Hana Nováková

Rudolf Psotta, Václav Bunc, Andrea Mahrová, Jan Netscher, Hana Nováková Rudolf Psotta, Václav Bunc, Andrea Mahrová, Jan Netscher, Hana Nováková Fotbal Kondiční trénink Odborní recenzenti doc. MUDr. Jan Heller, CSc., PhDr. Mario Buzek, CSc. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rudolf Psotta, Václav Bunc, Andrea Mahrová, Jan Netscher, Hana Nováková Fotbal Kondiční trénink Odborní recenzenti doc. MUDr. Jan Heller, CSc., PhDr.

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě aqua-fitness Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pod pojmem aqua-fitness rozumíme různé druhy

Více

Fyziologie svalů. Autor přednášky: Mgr. Martina Novotná, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Fyziologie svalů. Autor přednášky: Mgr. Martina Novotná, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Fyziologie svalů Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu dfgdfgdfgdfgdfg Fyziologie. Autor přednášky:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí! SVALSTVO Typy svalové tkáně: 1. Hladké svalstvo Stavba je tvořeno jednojader. b. jádro je tyčinkovité, leží uprostřed buňky Nachází se: v trávicí trubici v děloze v močovodech v moč. měchýři ve vejcovodech

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Sporotvní trénink Tréninkem rozumíme proces, který se zaměřuje na osvojování a zdokonalování určité dovednosti a na rozvoj schopností. Pojem trénink se využívá nejen v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Fotbalová cvičení a hry druhé, doplněné vydání Hana Volfová, Jaromír Votík Ilona Kolovská Grada Publishing Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Energetické systémy lidského těla

Energetické systémy lidského těla RYCHLOST Energetické systémy lidského těla Svaly získávají ATP na pohyb příčných můstků prostřednictvím tří základních energetických reakcí: 1. Regenerací ATP z kreatinfosfátu ( ATP-CP systém ) 2. Anaerobní

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 7 2 Jaromír Votík Fotbalová

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů

Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Charakteristika zatížení v plavecké části tréninku triatlonistů Josef Horčic Uveřejněno: HORČIC, J. Charakteristika zatížení v plavecké části

Více

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Trénink a závodz vodění ve vícebojíchch PaedDr. Jitka Vinduškov ková, CSc. katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Cíle a úkoly Cílem vícebojav cebojařského tréninku je je dosažen ení nejlepší šího

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více