Tělesná výchova - 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělesná výchova - 1. ročník"

Transkript

1 Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické zásady spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích Řada, zástup, chůze ve dvojicích Bezpečný pohyb v tělocvičně a na hřišti, Přivolání pomoci, hygiena Reakce na signály Pojmy značka, čára, družstvo, dvojice, Kondiční, kompenzační a relaxační Posilování svalstva různých částí těla Správné držení těla Prvky jógy, uvolňovací cviky a rytmická gymnastika Kotouly vpřed, vzad Koordinace pohybů, vyjádření rytmu pohybem Nářadí: žíněnky, kruhy, bedny, švihadla Míčové hry Chytání míče, přihrávky Orientace v hřišti, dodržování pravidel Herní činnost: vybíjená Správná technika běhu, vytrvalostní běh (až do 10 min) Hod míčkem, skok do dálky Sportovní a soutěživé hry, pohybové hry Spolupráce se spolužáky Čestnost boje, dodržování pravidel Prv Hv PT - OSV (základní dovednosti pro spolupráci, rychlé rozhodování) PT - OSV (sebeovládání, komunikační dovednosti při společných hrách) Tělesná výchova - 2. ročník

2 si uvědomuje potřebu základní přípravy organizmu před pohybovou aktivitou reaguje na základní pokyny a povely k osvojováné činnosti a její organizaci dodržuje pravidla bezpečného chování při sportování rozlišuje kondiční, kompenzační a relaxační cviky dbá na správné držení těla při provádění cviků snaží se o správné dýchání při zvládá jednoduché pohybové činnosti, usiluje o jejich zlepšení osvojuje si správné postupy při provádění gymnastických cviků a sestav Pořadová a organizace žáků Prv Příprava na pohybovou činnost Okamžitá reakce na smluvený signál, pořadový povel Bezpečnost při pohybových činostech Přivolání pomoci, ošetření drobných poranění Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí Průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační Cvičení kompenzační a relaxační (správné držení těla) Cvičení s využitím běhu Cvičení s krátkým a dlouhým švihadlem Cvičení s plnými míči Cvičení s využitím lavičky, žebřiny, bedny Šplh Přeskok- skoky prosté, s odrazem snožmo Kotoul vpřed, vzad Cvičení s lavičkou Základní prvky akrobacie kooordinuje pohyb a rytmus Rytmická gymnastika a tanec Hv projevuje přiměřenou radost z vykonávaného pohybu osvojuje si základy atletiky Koordinace svalového napětí Rytmická chůze a běh Prostorové vyjádření s hudbou nebo rytmickým doprovodem Přísunný krok, jednoduché tance Běh metrů, technika rychlého běhu, zrychlování z klidu do maxima Vytrvalostní běh (do 10 minut) Skok do dálky z rozběhu (odraz, odrazová noha) Hod míčkem - dálka, na cíl učí se správné manipulaci s míčem Míčové hry PT - OSV (komunikační dovednosti,

3 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích je si vědom nutnosti dodržování herních pravidel snaží se o zdokonalení svých pohybových schopností ví o významu sportování pro zdraví člověka učí se smyslu pro fair play je poučen o prospěšnosti pohybu na čerstvém vzduchu Manipulace s míčem, přihrávky jednoruč, obouruč, chytání Driblink Základy vybíjené (smysl pro fair play) Hry pro rozvoj obratnosti, rychlosti, vytrvalosti, tvořivosti, pohybové představivosti Hry pro procvičování osvojených prvků Průpravné úkoly, pohybová tvořivost Sportovní hry Herní činnost jednotlivce Spolupráce ve hře Cvičení v přírodě Přesun do terénu, chůze v terénu Cvičení a hry v přírodě základní dovednosti pro spolupráci) PT - OSV (dovednosti pro etické zvládání situací soutěže) PT - OSV (respektování, schopnost rychlého rozhodování, dorozumívání verbální i neverbální, spolupráce v týmu) PT - MEGS (olympijské tradice, sportování jako pojítko mezi lidmi různých národností) PT - EV (zdravý životní styl) Tělesná výchova - 3. ročník reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech va známých prostorách školy spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení Pořadová a organizace žáků, činností a prostoru v Tv Okamžitá reakce na signál, povely Bezpečnost, zacházení s nářadím Cvičení v nástupovém a pochodovém tvaru Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a relaxační Pochopení a zvládnutí základní techniky jednoduchých cviků v různých postojích a polohách Cvičení s využitím běhu Cvičení s krátkým a dlouhým švihadlem Prv

4 učí se technice stoje na hlavě a na rukou dokáže vyjádřit pohybem charakter hudby spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích Cvičení s využitím lavičky, žebřiny, bedny jako překážky Hygiena, ošetření, přivolání pomoci Osvojení základních principů gymnastických ( přesnost, zpevnění těla, dynamika, rytmus, přeskok ) Kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou, stoj na hlavě (vše i ve vazbách) Rytmická gymnastika a tanec Koordinace svalového napětí Rytmická chůze, běh Prostorové vyjádření Přísunný krok zdokonaluje se v manipulaci s míčem Sportovní hry seznamuje se s pravidly míčových her provádí základy nácviku skoku do výšky uvědomuje si význam pohybu pro zdraví člověka Pro rozvoj obratnosti, rychlosti, vytrvalosti, tvořivosti, pohybové představivosti Pro procvičování osvojených prvků Základní manipulace s míčem: přihrávky, chytání, driblink, osvojení elementárního způsobu provedení základních herních činností jednotlivce Pochopení hráčské funkce (fair play, průpravné úkoly) Osvojení základní techniky rychlého a vytrvalostního běhu Skok do dálky a výšky Hod míčkem Výchova ke zdraví Význam pohybu pro zdraví-pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu Příprava organismu-příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací Zdravotně zaměřené činnosti-správné držení těla, správné zvedání zátěže Hygiena při TV- hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Bezpečnost při pohybových činnostech-organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a Hv PT- OSV (schopnost rychlého rozhodování, uvědomování si hodnoty různosti lidí) PT - OSV (základní dovednosti pro spolupráci, komunikační dovednosti, respektování) PT - MEGS (olympijské tradice) PT - EV (zdravý životní styl) Prv

5 Tělesná výchova - 4. ročník pomůcek, první pomoc v podmínkách TV Plavání dbá na správné držení těla při TV činnostech, taktéž při výuce ve třídě zařadí si sám kompenzační a dechová do vyučovacích hodin provádí odraz snožmo před skokem přez překážku spojuje jednotlivé akrobatické prvky do jednoduchých sestav spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravým pohybem s využitím nabízených příležitostí změří základní pohybové výkony a porovnává je s ostatními rozvíjí svou rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost spolupracuje v duchu fair play při hrách a soutěžích s ostatními spolužáky Cviky pro nápravu a správné držení těla Protahovací a strečinková Rychlostně silová Vytrvalostní Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti Kompenzační (po statické práci) a dechová Cviky pro správné držení těla v různých polohách Kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace Stoj na rukou Akrobatické kombinace Přeskok příprava k odrazu z můstku 2 4 díly bedny s odrazem z trampolíny Roznožka, skrčka našíř přes kozu Hrazda závěs Základní techniky běhů, skoků a hodů Startovní povely, 60 m, 1000 m vytrvalost 15 min. běh v terénu Nízký a polovysoký start, běžecká abeceda Skok dálka z rozběhu, měření rozběhu, výška s měřením Hod míčkem z rozběhu, technika odhozu Základní pravidla a variace her Hry soutěživé, bojové, strategické, kontaktní PT - MEGS (olympijské tradice) PT - OSV (schopnost rychlého rozhodování, zvládání vlastního

6 dodržuje pravidla her a soutěží, pozná přestupky proti pravidlům zná základní pravidla jednotlivých sportovních her reaguje na základní pokyny a povely k osvojování činností s ohledem na bezpečnost při TV uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při TV aktivitách i ve známých prostorách školy, v šatně poskytne první pomoc Sportovní hry Spolupráce ve hře,pohyb s míčem a bez něj Přihrávka jednoruč, obouruč Zjednodušená pravidla (mini fotbal, házená, basketbal, florbal) Chytání míče jednoruč, obouruč, střelba na koš Organizace a bezpečnost při pohybových činnostech Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí Organizace pohybových činností dle smluvených signálů Bezpečnost při TV aktivitách, příprava a úklid Nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV PT - OSV (komunikační dovednosti verbální i neverbální, schopnost spolupráce) PT - OSV (etické zvládání situací soutěže) Př Tělesná výchova - 5. ročník uvědomuje si potřebu základní přípravy organizmu před pohybovou aktivitou dodržuje pravidla bezpečného chování při sportování dbá na správné držení těla při provádění veškerých cviků snaží se o správné dýchání při samostatně provádí daná kondičního a relaxačního charakteru Organizace žáků, jejich činnosti a pohybu v prostoru tělocvičny a školních sportovišť Poučení o bezpečnosti při tv a sportovních akcích Poučení o poskytnutí první pomoci Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí Pořadová Kondiční a relaxační Pohybové zdravotně kondičního charakteru Cvičení se švihadly Kondiční a posilovací Cvičení s plnými míči Cvičení s balančními míči Cvičení s využitím tělocvičného chování, sebeovládání) Př

7 prohlubuje gymnastické dovednosti samostatně zařazuje gymnastické prvky do ucelených krátkých sestav nářadí Kultivace pohybového projevu Kotoul vpřed, vzad Nácvik přemetu stranou Nácvik výmyku na hrazdě Nácvik krátkých sestav Hry pro rozvoj obratnosti, rychlosti, vytrvalosti zlepšuje atletickou průpravu Běh na 60 metrů VV osvojuje si základy skoku do výšky Nácvik vytrvalostního běhu Hod kriketovým míčkem Nácvik skoku do výšky Skok do dálky s rozběhem Míčové hry PT - OSV (schopnost rychlého rozhodování) spolupracuje v týmu Přihrávky jednoruč, obouruč PT - OSV (komunikační dovednosti při společných hrách) dodržuje herní pravidla Driblink, hod na koš PT - OSV (komunikace verbální i neverbální) osvojuje si chování fair-play zdokonaluje se ve vybíjené uvědomuje si význam sportu pro zdravý život Základy přehazované, košíkové Vybíjená Sportovní hry Herní činnosti jednotlivce PT - OSV (respektování, pomoc, spolupráce ve skupině) PT - OSV (etické zvládání situací soutěže) spolupracuje při herních činnostech Spolupráce při hře PT - MEGS (olympiáda, tradice) je schopen využít základních pohybových schopností při v přírodě Cvičení v přírodě PT - EV (zdravý životní styl)

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 17 668/91-20

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova 2. stupeň Obsahové vymezení Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova,

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

C e Ce e Veškeé tělesné pohybové aktivity vedou k všestannému ozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho chaakteových vlastností (zodpovědnost, spolupáce,

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více