Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO"

Transkript

1 Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010

2 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík

3 Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva

4 Pojem obchodního práva Základním p edm tem obchodního práva jsou t i okruhy ( 1 odst. 1 obchodního zákoníku): postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, další vztahy s podnikáním související nap. obchodní rejst ík, ú etnictví podnikatel, hospodá ská sout ž.

5 Právní úprava obchodního práva Obchodn právní vztahy se ídí ( 1 odst. 2 obchodního zákoníku): obchodním zákoníkem (zák.. 513/1991 Sb.), p edpisy ob anského práva, zejména ob anským zákoníkem (zák.. 40/1964 Sb.) nelze-li n které otázky ešit podle obchodního zákoníku, obchodními zvyklostmi nelze-li otázky ešit ani podle p edpis ob anského práva, zásadami (principy) obchodního práva nelze-li li otázky ešit ani podle obchodních zvyklostí.

6 Vztah ob anského a obchodního zákoníku Ob anskoprávní úprava je obecná, úprava v obch. zák. je zvláštní (speciální). V právu platí zásada speciality speciální úprava má p ednost p ed obecnou úpravou a tato úprava se použije pouze tehdy, nestanoví-li speciální úprava jinak. Právní vztahy upravené v obchodním zákoníku se ídí tímto zákonem. Nelze-li li n které otázky ešit podle obchodního zákoníku, eší se podle p edpis práva ob anského ( 1 odst. 2 obch. zák.).

7 Obchodní zvyklosti V obchodním závazkovém právu mají velký význam obchodní zvyklosti zvyklosti, které jsou zachovávány obecn v p íslušném obchodním odv tví ( 264 odst. 1 obch. zák.). Obchodní zvyklosti se použijí: nelze-li obchodní závazky ešit podle obchodního zákoníku, ani podle p edpis ob anského práva, mají p ednost p ed dispozitivními ustanoveními obchodního zákoníku (ne p ed kogentními ust.). nestanoví-li smlouva jinak obsah smluvního ujednání má p ednost p ed obchodními zvyklostmi.

8 Zásady obchodního práva Obch. zák. nestanoví vý et zásad obchodního práva. Je nutné je dovodit z koncepce obch. zák. a z jeho ust. Pa í sem zásady: rovnost subjekt, autonomie v le, vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno, smluvní svoboda, závaznost smluvní vztah ( pacta sunt servanda ), poctivý obchodní styk, odpov dnost za své jednání, Použijí se podp rn, nelze-li li otázku ešit ani podle obchodních zvyklostí.

9 Obchodní právo 2. Podnikání, podnikatelé, podnik

10 Podnikání Ust. 2 odst. 1 obch. zák. definuje pojem podnikání v 5 znacích: soustavná innost, provád ná samostatn podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpov dnost, za ú elem dosažení zisku.

11 Podnikatelé V ust. 2 odst. 2 obch. zák. jsou podnikatelé rozd leni do 4 skupin: osoba zapsaná v obchodním rejst íku (zejména obchodní spole nosti nebo družstva, osoba, která podniká na základ živnostenského oprávn ní (podle živnostenského zákona zák.. 455/1991 Sb.), osoba, která podniká na základ jiného než živnostenského oprávn ní podle zvláštních zákon (nap. advokáti, notá i, da oví poradci, audito i), osoba, která provozuje zem d lskou výrobu (je zapsána do zvláštní evidence u obecních ú ad.

12 Neoprávn né podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dot ena tím, že ur ité osob je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávn ní k podnikání ( 3a odst. 1 obch. zák.).

13 Podnik Obchodní právo nechápe podnik jako subjekt, nýbrž jako objekt (p edm t) právních vztah. Podnik je v c hromadná ( 5 odst. 2 obch. zák.). Jde o soubor složek podnikání: hmotných pozemky, stavby, stroje, zboží apod., osobních struktura a kvalifikace zam stnanc, nehmotných pohledávky, práva duševního vlastnictví apod.

14 Obchodní majetek podnikatele Podle 6 odst. 1 obch. zák. obchodní majetek podnikatele tvo í: v ci movité a nemovité, pohledávky nap. pen žité pohledávky, jiná práva práva duševního vlastnictví (patenty, know-how, ochranné známky apod.), pen zi ocenitelné jiné hodnoty ochrana obchodní firmy a dobré pov sti, ochrana obchodního tajemství. t

15 Obchodní majetek podnikatele Obchodním majetkem ( 6 odst. 1 obch. zák.) se rozumí: u fyzické osoby majetek, který pat í podnikateli a slouží nebo je ur en k jeho podnikání, u právnické osoby veškerý majetek.

16 Obchodní jm ní Obchodním jm ním ( 6 odst. 2 obch. zák.) se rozumí: u fyzické osoby soubor obchodního majetku a závazk vzniklých podnikateli, u právnické osoby soubor veškerého obchodního majetku a závazk.

17 istý obchodní majetek istým obchodním majetkem ( 6 odst. 3 obch. zák.) se rozumí: u fyzické osoby obchodní majetek po ode tení závazk vzniklých v souvislosti s podnikáním, u právnické osoby obchodní majetek po ode tení veškerých závazk.

18 Vlastní kapitál Vlastním kapitálem ( 6 odst. 4 obch. zák.) se rozumí vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele. Vlastní kapitál se vykazuje v rozvaze na stran pasiv. Vlastní kapitál se zjiš uje pouze u podnikatel, kte í vedou ú etnictví.

19 Odšt pný závod Odšt pný závod organiza ní složka podniku, která se zapisuje do obchodního rejst íku ( 7 odst. 1 obch. zák.). Provozovna prostor, v n mž je uskute ována ur itá podnikatelská innost ( 7 odst. 3 obch. zák.).

20 Podnikání zahrani ních osob Podle 21 obch. zák. mohou zahrani ní osoby na území R podnikat: za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eské osoby. Podnikání zahrani ní osoby: má-li podnik nebo jeho organiza ní složku na území R. Oprávn ní zahrani ní osoby podnikat na území R vzniká ke dni zápisu do obchodním rejst íku, a to v rozsahu zapsaného p edm tu podnikání (to neplatí na FO, která je ob anem státu EU).

21 Obchodní právo 3. Obchodní firma

22 Obchodní firma Obchodní firmou (ve zkratce firma ) se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejst íku ( 8 odst. 1 obch. zák.). Podnikatel je povinen init právní úkony pod svoji firmou. Na podnikatele, který není zapsán v obchodním rejst íku, se nevztahují ustanovení o obchodní firm.

23 Obchodní firma (pokra.) Obchodní firmu ( 9 obch. zák.) tvo í: u fyzické osoby jméno a p íjmení (m že zde být také dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druhu podnikání), u právnické osoby název, pod kterým je zapsána v obchodním rejst íku (sou ástí obchodní firmy je dodatek ozna ující právní formu).

24 Obchodní jm ní (pokra.) K odlišení obchodní firmy nesta í rozdílný dodatek odlišující právní formu (nap. s.r.o. a spol. s r. o. ). Je-li podnikatelem fyzická osoba, která zm nila své jméno (nap. v d sledku uzav ením manželství), m že používat v obchodní firm i své d ív jší jméno s dodatkem obsahujícím nové jméno. P evod obchodní firmy bez sou asného p evodu podniku je nep ípustný.

25 Obchodní právo 4. Jednání podnikatele

26 Jednání podnikatele Pro jednání podnikatele platí ( 13 odst. 1 obch. zák.): fyzická osoba jedná osob, právnická osoba statutárním orgánem. Podle 20 odst. 1 ob. zák. m že statutární orgán init právní úkony právnické osoby ve v ch v cech. Statutární orgán je ur en nap. tzv. zakladatelským dokumentem ( 38i odst. 1 písm. a/ obch. zák.).

27 Jednání podnikatele Za podnikatele (FO nebo PO) m že dále jednat: zástupce zpravidla na základ plné moci ( 31-33b ob. zák.), prokurista (viz dále), pov ená osoba osoba pov ená p i provozování podniku ur itou inností ( 15 odst. 1 obch. zák.), jiná osoba v provozovn nemohla-li li t etí osoba v d t, že jednající osoba k tomu není oprávn na ( 16 obch. zák.).

28 Prokura Prokura ( 14 obch. zák.) m že ji ud lit pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejst íku. Prokuristou m že být pouze fyzická osoba. Jde o nejširší formu zmocn ní ke všem právním úkon m, k nimž dochází p i provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc (krom zcizování a zat žování nemovitostí). Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firm podnikatele p ipojí dodatek ozna ující prokuru a sv j podpis. Prokura m že být ud lena více osobám. Ud lení prokury je ú inné od zápisu do obchodního rejst íku. Omezení prokury vnit ními p edpisy nemá právní následky v i t etím osobám.

29 Obchodní právo 5. Obchodní rejst ík

30 Obchodní rejst ík Obchodní rejst ík ve ejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích ( 27 odst. 1 obch. zák.). Obchodní rejst ík vede rejst íkový soud krajský soud podle sídla právnické osoby nebo podle místa podnikání fyzické osoby. Obchodní rejst ík je veden v elektronické podob. Skute nosti zapsané do OR jsou ú inné v i každému ode dne jejich zve ejn ní v OR.

31 Zásady vedení obchodního rejst íku Zásady vedení obchodního rejst íku: ve ejnosti obchodní rejst ík je každému p ístupný, každý do n j m že nahlížet a po izovat si z n j kopie i výpisy, dobré víry proti tomu, kdo jedná v d v e v zápis v obchodní rejst ík, nem že ten, jehož se takový zápis týká, namítat, a že tento zápis neodpovídá dá skute nosti, dispozi ní zápis do obchodního rejst íku se provede na návrh podnikatele (má-li být dosažena shoda mezi zápisem v obchodním rejst íku a skute ným stavem, lze ízení zahájit i bez návrhu.

32 Osoby zapisované do obchodního rejst íku Do obchodního rejst íku se zapisují ( 34 obch. zák.): obchodní spole nosti a družstva, zahrani ní osoby podnikající v R fyzické osoby podnikající ve velkém rozsahu ( 34 odst. 2 obch. zák.), fyzické osoby, které jsou podnikateli (na vlastní žádost).

33 Skute nosti zapisované do obchodního rejst íku Do obch. rejst íku se zapíší ( 35 obch. zák.): obchodní firma (název) a sídlo (u PO) nebo místo podnikání a bydlišt (u FO), p edm t podnikání, právní forma právnické osoby (s.r.o., a.s.), identifika ní íslo osoby (tzv. I O), statutární orgán, prokurista, další údaje ( 36 obch. zák.).

34 Sbírka listin Rejst íkový soud vede též sbírku listin, která obsahuje listiny dle 38i obch. zák., nap.: zakladatelské dokumenty spole enskou smlouvu, zakladatelskou listinu, stanovy apod. (v etn jejich úplného zn ní), rozhodnutí o ustanovení a ukon ení funkce osob, které jsou statutárním orgánem, výro ní zprávy a ú etní záv rku.

35 Obchodní právo 6. Hospodá ská sout ž

36 Hospodá ská sout ž Fyzické i právnické osoby, které se ú astí hospodá ské sout že, i když nejsou podnikatelé (sout žitelé) jsou povinny dbát právn závazných pravidel hospodá ské sout že, nesm jí ú ast v sout ži zneužívat. Zneužití ú asti v hospodá ské sout ži: nekalá sout ž (nekalé sout žní jednání), nedovolené omezování hospodá ské sout že.

37 Nekalá sout ž obch. zák. Obecné vymezení nekalé sout že: jednání v hospodá ské sout ži, rozpor s dobrými mravy sout že, zp sobilost p ivodit újmu jiným sout žitel m nebo spot ebitel m. Nekalá sout ž se zakazuje.

38 Nekalá sout ž (pokra.) Obch. zák. uvádí v 44 odst. 2 p íklady nekalé sout že: klamavá reklama, klamavé ozna ování zboží a služeb, podplácení, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spot ebitel a životního prost edí.

39 Obchodní právo 7. Obchodní spole nosti obecn

40 Obchodní spole nosti V 56 odst. 1 obch. zák. je obchodní spole nost (spole nost) definována jako: právnická osoba, založená za ú elem podnikání. Formy spole ností: ve ejná obchodní spole nost (v.o.s.), komanditní spole nost (k.s.), spole nost s ru ením omezeným (s.r.o.), akciová spole nost (a.s.), evropská spole nost, evropské hospodá ské zájmové sdružení.

41 Zakladatelé, spole níci Zakladateli li a spole níky spole nosti mohou být fyzické nebo právnické osoby. Fyzická nebo právnická osoba m že být spole níkem s neomezeným ru ením pouze v jedné spole nosti. Jednotlivé formy spole ností stanoví, v jakém rozsahu ru í spole níci za závazky spole nosti. Po zániku spole nosti ru í spole níci za závazky spole nosti stejn jako za jejího trvání. Zneužití v tšiny nebo menšiny hlas ve spole nosti je zakázáno.

42 Základní kapitál Základní kapitál spole nosti je pen žní vyjád ení souhrnu pen žitých a nepen žitých vklad všech spole ník do základního kapitálu spole nosti ( 58 odst. 1 obch. zák.). Základní kapitál je sou ástí vlastního kapitálu. Povinn základní kapitál vytvá í: komanditní spole nost, spole nost s ru ením omezeným, akciová spole nost. Výše základního kapitálu se zapisuje do obch. rejst íku, pokud tak stanoví zákon (s.r.o., a.s.).

43 Vklad spole níka Vklad spole níka se chápe ve dvojím smyslu: pasivum jako sou ást základního kapitálu, aktivum jako majetek, který spole ník vkládá do spole nosti za ú elem nabytí nebo zvýšení ú asti ve spole nosti ( 59 odst. 1 obch. zák.). Vklad jako majetek m že mít formu: pen žitý vklad - souhrn pen žitých prost edk (v K ), nepen žitý vklad jiné pen zi ocenitelné hodnoty, které m že spole nost hospodá sky využít ve vztahu k p edm tu podnikání (zakázány vklady spo ívající v závazcích týkajících se provedení prací, poskytnutí služeb). Nepen žitý vklad musí být splacen p ed zápisem spol. do obchodního rejst íku.

44 Založení a vznik spole nosti Založení spole nosti spole enskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli (s ú ed. ov. podpis ), nevyplývá-li li ze zákona n co jiného. Formu notá ského zápisu musí mít: spole enská smlouva o založení s.r.o., zakladatelská smlouva o založení a.s. zakladatelská listina o založení s.r.o. nebo a.s. jedním zakladatelem. Spole nost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního bhdíh rejst íku. jt ík Spole nost je založena na dobu neur itou, není-li výslovn ur eno, že se zakládá na dobu ur itou.

45 Statutární orgán Každá právnická osoba musí mít statutární orgán. Statutární orgán je oprávn n init právní úkony právnické osoby ve všech v cech ( 20 odst. 1 ob. zák.). Statutárním orgánem jsou ti, kte í k tomu jsou oprávn ni smlouvou o z ízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem. Omezení statutárního orgánu není možno uplat ovat v i t etím osobám ani v p ípad zve ejn ní tohoto omezení. Vedle statutárního orgánu mohou za právnickou osobu init právní úkony i její j pracovníci nebo lenové, pokud je to stanoveno ve vnit ních p edpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu za azení obvyklé.

46 Zrušení a zánik spole nosti Zrušení spole nosti p edchází zániku spole nosti. Zrušení spole nosti má dv formy: s likvidací obchodní jm ní nep echází na právního nástupce bez likvidace obchodní jm ní p echází na právního nástupce. Zánik spole nosti ke dni výmazu z obchodního rejst íku ( 68 odst. 1 obch. zák.).

47 D vody zrušení spole nosti Spole nost se zrušuje ( 68 odst. 3 obch. zák.): uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením ú elu, pro který byla založena, dnem uvedeným v rozhodnutí spole ník nebo orgánu spole nosti (nap. valné hromady) o zrušení spole nosti, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zruš. spole., dnem uvedeným v rozhodnutí spole ník nebo orgánu spole nosti, pokud dochází k zániku spole nosti v d sledku fúze, p evodu jm ní na spole níka nebo v d sledku rozd lení, zrušením konkursu po spln ní rozvrhového usnesení,

48 Neplatnost spole nosti Po vzniku spole nosti nelze zrušit rozhodnutí rejst íkového soudu, kterým byl povolen zápis do obchodního rejst íku. Neplatnost spole nosti m že prohlásit soud, a i bez návrhu z d vod uvedených v 68a odst. 2 obch. zák.). Ke dni právní moci rozhodnutí o neplatnosti spole nosti vstupuje spole nost do likvidace. Právní vztahy, do nichž neplatná spole nost vstoupila, nejsou neplatností spole. dot eny.

49 Likvidace spole nosti Likvidace spole nosti ke dni k n muž je zrušena, nep echází-li její jm ní na právního nástupce nebo v dalších p ípadech stanovených obch. zák. Vstup do likvidace se zapisuje do ob. rejst íku. P sobnost statutárního orgánu p echází na likvidátora iní jménem spole nosti jen úkony sm ující k likvidaci spole nosti, oznámí vstup do likvidace všem známým v itel m a zárove zve ejní nejmén 2x rozhodnutí o likvidaci s výzvou pro v itele (v Obchodním v stníku), po skon ení likvidace podá do 30 dn návrh na výmaz z obchodního rejst íku.

50 Obchodní právo 8. Ve ejná obchodní spole nost

51 Ve ejná obchodní spole nost Ve ejná obchodní spole nost (v.o.s.) je spole nost osobní: alespo 2 osoby podnikají pod spole nou obchodní firmou, ru í za závazky spole n a nerozdíln (solidárn ). Spole níky mohou být: fyzická osoba musí spl ovat všeobecné podmínky provozování živnosti (dle 6 živnost. zák.). a u které nejsou p ekážky provozování živnosti, právnická osoba práva a povinnosti vykonává statutární orgán nebo jím pov ený zástupce.

52 Práva a povinnosti spole ník Práva a povinností spole ník se ídí spole enskou smlouvou. Spole ník je p i pln ní svých povinností povinen postupovat s pé í ádného hospodá e. Ve spole enské smlouv si mohou spole níci sjednat vkladovou povinnost. Spole ník m že vložit do spole nosti i více vklad. Zisk se d lí mezi spole níky rovným dílem a ztrátu nesou rovným dílem (nestanoví-li spole enská smlouva jinak).

53 Statutární orgán Statutárním orgánem v.o.s. všichni spole níci spole enská smlouva m že stanovit, že statut. orgánem jsou pouze n kte í spole níci nebo jeden z nich, je-li statutárním orgánem více osob, m že každá osoba jednat jménem v.o.s samostatn (nestanoví-li spole enská smlouva jinak). K obchodnímu vedení je oprávn n každý spole ník.

54 Odpov dnost a ru ení V.o.s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Spole níci ru í za závazky v.o.s. veškerým svým majetkem spole n a nerozdíln (tj. solidárn ) takto: spole ník, který do v.o.s. p istoupil, ru í i za závazky v.o.s. vzniklé p ed jeho p istoupením, jestliže zanikne ú ast spole níka za trvání v.o.s., ru í jen za závazky, které vznikly p ed vznikem jeho ú asti.

55 Zrušení a likvidace P i zrušení v.o.s. s likvidací mají spole níci nárok na podíl na likvida ním z statku. Likvida ní z statek se rozd lí mezi spole níky: nejprve do výše hodnoty jejich splacených vklad, zbytek rovným dílem. Spole enská smlouva m že upravit rozd lení likvida ního z statku jinak.

56 Obchodní právo 9. Komanditní spole nost

57 Komanditní spole nost Komanditní spole nost (k.s.) je spole nost osobní (pop. smíšená): komplementá jeden nebo více spole ník ru í celým svým majetkem, komanditista jeden nebo více spole ník ru í za závazky spole nosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejst íku. Pokud nestanoví obch. zák. jinak, použijí se na k.s. p im en ust. o v.o.s. a na právní postavení komanditist ust. o spole nosti s ru ením omezeným.

58 Práva a povinnosti spole ník Práva a povinností spole ník se ídí spole enskou smlouvou. Komplementá je p i pln ní svých povinností povinen postupovat s pé í ádného hospodá e. Ze zákona má vkladovou povinnost komanditista min ,- K (nestanoví-li spole enská smlouva vklad vyšší). Ve spole enské s smlouv si mohou ou spole níci sjednat vkladovou povinnost také pro komplementá e. Zákaz konkurence platí pro komanditistu (nestanoví-li spole enská smlouva jinak).

59 Statutární orgán Statutárním orgánem k.s. všichni komplementá i spole enská smlouva m že stanovit, že statut. orgánem jsou pouze n kte í komplementá i nebo jeden z nich, je-li statutárním orgánem více osob, m že každá osoba jednat jménem k.s. samostatn (nestanoví-li spole enská s smlouva jinak). K obchodnímu vedení je oprávn ni pouze komplementá i. V ostatních záležitostech rozhodují komplementá i s komanditisty v tšinou hlas, pokud spol. smlouva nestanoví jinak.

60 Odpov dnost a ru ení K.s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Komplementá ru í za závazky k.s. veškerým svým majetkem spole n a nerozdíln (tj. solidárn ) jako spole níci v.o.s. Komanditista ru í do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejst íku. komanditista také ru í za závazky ze smluv, které komanditista také ru í za závazky ze smluv, které jménem spole nosti uzav el bez zmocn ní (pak ve stejném rozsahu jako komplementá ).

61 Obchodní právo 10. Spole nost s ru ením omezeným

62 Spole nost s ru ením omezeným Spole nost s ru ením omezeným (s.r.o.) je spole nost kapitálová. základní kapitál je tvo en vklady spole ník, spole níci ru í za závazky s.r.o., dokud nebylo zapsáno splacení vklad do obchodního rejst íku. S.r.o. m že být založena jednou osobou (fyzickou nebo právnickou osobou). M že mít nejvýše 50 spole ník. S.r.o. s jediným spole níkem nem že být jediným zakladatelem nebo jediným spole níkem jiné s.r.o. Jedna fyzická osoba m že být jediným spole níkem nejvýše 3 s.r.o. S.r.o. m že být založena také za jiným ú elem než podnikání.

63 Základní kapitál, vklady Výše základního kapitálu s.r.o. musí í init italespo ,- K. Výše vkladu spole níka musí init alespo ,- K. Na základním kapitálu s.r.o. se m že každý spole ník ú astnit pouze jedním vkladem. Celková výše vklad musí souhlasit s výší základního kapitálu s.r.o. Spole ník, který nesplní svou povinnost splatit vklad ani v dodate né lh t, m že být ze spole nosti valnou hromadou vylou en. Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejst íku podepisují všichni jednatelé. P ed podáním návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejst íku musí být splaceno emisní ážio a na každý pen žitý vklad nejmén 30 %. Je-li s.r.o. založena jedním zakladatelem, musí být splacen celý základní kapitál.

64 Odpov dnost a ru ení S.r.o. odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Spole níci ru í za závazky s.r.o. spole n a nerozdíln (tj. (j solidárn ) do výše souhrnu nesplacených ástí vklad všech spole ník podle stavu zápisu v obchodím rejst íku. Zápisem splacení všech vklad do obchodního rejst íku ru ení zaniká.

65 Práva a povinnosti spole ník Práva a povinností spole ník se ídí spole enskou smlouvou (má-li s.r.o. jednoho spole níka, jde o zakladatelskou listinu). Každý spole ník má obchodní podíl p edstavuje ú ast spole níka na s.r.o. (dle pom ru vkladu). Každý spole ník m že mít pouze jeden obchodní podíl. Jeden obchodní podíl m že náležet více osobám. O p evodu obchodního podílu na jiné spole níka rozhoduje valná hromada. Spole enská smlouva m že vylou it rozd lení obchodního podílu. Obchodní podíl m že být p edm tem zástavního práva.

66 Skon ení ú asti spole níka Ú ast spole níka v s.r.o. m že skon it: p evodem obchodního podílu na jiného spole níka (se souhlasem valné hromady) nebo na jinou osobu (p ipouští-li to spole enská smlouva), dohodou o ukon ení ú asti souhlas všech spole ník, S.r.o. nem že spole níka vylou it, pokud není v prodlení se splacením svého vkladu. Zm na spole níka se zapisuje do obchodního rejst íku a do seznamu spole ník, který vedou jednatelé.

67 Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem s.r.o. Do p sobnosti valné hromady náleží v ci uvedené v 125 odst. 1 obch. zák. Neur í-li spole enská smlouva jinak, ud luje a odvolává valná hromada prokuru. Valná hromada si m že vyhradit rozhodování v cí, které jinak náleží do p sobnosti jiných orgán s.r.o. Má-li s.r.o. jediného spole níka, nekoná se valná hromada a p sobnost valné hromady vykonává tento spole ník.

68 Jednatelé Statutárním orgánem s.r.o. jeden nebo více jednatel. Je-li jednatel více, je oprávn n jednat jménem s.r.o. kaž z nich samostatn. Omezit jednatelská oprávn ní m že spole enská smlouva, stanovy, nebo valná hromada. Takové omezení je v i t etím osobám neú inné. Jednatele e e jmenuje valná hromada z ad spole ník nebo jiných fyzických osob. Jednateli náleží obchodní vedení s.r.o. Jednatelé jsou povinni zajistit ádné vedení p edepsané evidence, ú etnictví a vést seznam spole ník.

69 Dozor í rada S.r.o. vytvá í dozor í radu, pokud tak stanoví spole enská smlouva nebo zvláštní zákon. leny dozor í rady volí valná hromada. lenem dozor í rady nem že být jednatel. Dozor í rada musí mít alespo 3 leny. P sobnost dozor í rady stanoví 138 obch. zák. lenové dozor í rady jsou opráv ni ú astnit se valné hromady. Dozor í rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spole nosti.

70 Dozor í rada S.r.o. vytvá í dozor í radu, pokud tak stanoví spole enská smlouva nebo zvláštní zákon. leny dozor í rady volí valná hromada. lenem dozor í rady nem že být jednatel. Dozor í rada musí mít alespo 3 leny. P sobnost dozor í rady stanoví 138 obch. zák. lenové dozor í rady jsou opráv ni ú astnit se valné hromady. Dozor í rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spole nosti.

71 Obchodní právo 11. Akciová spole nost

72 Akciová spole nost Akciová spole nost (a.s.) je spole nost kapitálová základní kapitál je rozvržen na ur itý po et akcií o ur ité jmenovité hodnot. spole níci (akcioná i) neru í za závazky a.s. A.s. m že být založena jednou osobou (právnickou osobou), jinak dv ma nebo více zakladateli. A.s m že být založena: bez ve ejné nabídky akcií, s ve ejnou nabídkou akcií. Návrh na zápis do obchodního rejst íku podává p edstavenstvo (podepisují všichni lenové p edstav.).

73 Základní kapitál, vklady Výše základního kapitálu a.s. musí í init italespo ,- K (p i založení s ve ejnou nabídkou akcií musí základní kapitál init alespo ,- K ). Výše vkladu akcioná e (emisní kurs) obch. zák. nestanoví (v praxi alespo 1 000,- K ). Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvo í tento rozdíl emisní ážio. Souhrn jmenovitých hodnot všech akcií musí odpovídat základnímu kapitálu a.s.

74 Odpov dnost a ru ení A.s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Akcioná i neru í za závazky a.s. A.s. m že být založena i za jiným ú elem než podnikání.

75 Akcie Akcie cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcioná e podílet se na ízení, na zisku, na likvida ním z statku (p i zániku a.s.). Z hlediska podoby se akcie lení: listinné, zaknihované. Z hlediska formy se akcie lení: na majitele, na jméno. Náležitosti akcie ust. 155 odst. 3 obch. zák.

76 Práva a povinnosti spole ník Práva a povinností spole ník se ídí stanovami, které a.s. musí p ijmout vedle zakladatelské smlouvy (zakladatelské listiny). Mezi základní práva akcioná e pat í: právo podílet se na ízení a.s., právo podílet se na zisku. Akcioná má v podstat jedinou povinnost os splatit t emisní kurs upsaných akcií. Do doby splacení nemá akcie, nýbrž zatímní list (cenný papír, listinný, na jméno). Nahrazuje všechny akcioná em upsané a dosud nesplacené akcie.

77 Skon ení ú asti akcioná e Ú ast akcioná e v a.s. m že skon it p evodem akcie (prodejem, darováním, sm nou). akcie na majitele neomezen p evoditelné, akcie na jméno p evoditelnost mohou stanovy omezit (nap. souhlas orgánu spole nosti), nikoliv však vylou it.

78 Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem a.s. Do p sobnosti valné hromady náleží v ci uvedené v 187 odst. 1 obch. zák. Valná hromada si nem že vyhradit rozhodování v cí, které ji nesv uje zákon nebo stanovy. Akcioná se m že zú astnit valné hromady osobn nebo v zastoupení na základ písemné plné moci. Valná hromada se koná nejmén 1x za rok. Obecn valnou hromadu svolává p edstavenstvo.

79 Valná hromada (pokra.) O konání valné hromady se po izuje zápis. Jeho vyhotovení zabezpe uje p edstavenstvo. Zápis podepisuje: p edseda valné hromady, zapisovatel, dva zvolení ov ovatelé. Zápisy o valné hromad se uchovávají v archivu a.s. po celou dobu jejího trvání. Má-li a.s. jen jediného akcioná e, nekoná se valná hromada a p sobnost valné hromady vykonává tento akcioná.

80 P edstavenstvo Statutárním orgánem a.s. nejmén 3 leny. P edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech a.s., pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do p sobnosti valné hromady nebo dozor í rady. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozor í rady mohou omezit právo p edstavenstva jednat jménem a.s.. Takové omezení je v i t etím osobám neú inné. leny p edstavenstva volí valná hromada (stanovy mohou ur it, že leny p edstavenstva volí dozor í rada). Funk ní období jednotlivých len p edstavenstva ur ují stanovy a nesmí p esáhnou 5 let. P edsedu (místop edsedu) p edstavenstva volí p edstavenstvo. P edstavenstvo zabezpe uje obchodní vedení a.s.

81 Dozor í rada Dozor í rada se u a.s. vytvá í povinn. Dozor í rada dohlíží na výkon p sobnosti p edstavenstva t a na uskute ování podnikatelské innosti a.s. O výsledku své innosti podává zprávu valné hromad. Dozor í rada musí mít nejmén 3 leny. Funk ní období bí len dozor í rady stanoví stanovy (nesmí p esáhnout 5 let). lenem dozor í rady nesmí být len p edstavenstva.

82 Obchodní právo 11. Obchodní závazkové vztahy

83 Pojem závazek závazek Závazek závazkový právní vztah mezi: v itelem má právo (oprávn ní, pohledávku) v i dlužníku, dlužníkem má povinnost (závazek, dluh) v i v iteli. Z hlediska právní úpravy m žeme závazkové právní vztahy rozlišit: ob anskoprávní upraveny v ob. zák., obchodní (obchodn právní) upraveny v obch. zák.

84 Obchodní závazky (obchody) Obchodní závazky (obchody) se lení: relativní obchody, typové (nominální, absolutní) obchody, kombinované obchody, fakultativní obchody, obligatorní neobchody.

85 Relativní obchody Obchodní závazky (obchody) vznikají: mezi podnikateli p i jejich podnikatelské innosti ( 261 odst. 1 obch. zák.) není-li požadavek podnikatelské innosti spln n u obou podnikatel, nejedná se o obchodní závazkový vztah, mezi státem nebo samosprávnou jednotkou (tj. obcí nebo krajem) p i zabezpe ování ve ejných pot eb na jedné stran a podnikatelem p i jeho podnikatelské innosti ( 261 odst. 2 obch. zák.) nap. smlouva o tom, že podnikatel bude zajiš ovat svoz komunálního odpadu, vybudování ve ejného vodovodu nebo ve ejné kanalizace apod. (ze strany obce se jedná o zabezpe ování ve ejných pot eb, zatímco ze strany podnikatele jde o podnikatelskou innost).

86 Typové (nominální,absolutní) obchody Obchodní závazky (obchody) dále vznikají v p ípadech stanovených v 261 odst. 3 obch. zák. bez ohledu na povahu ú astník. Pat í sem nap.: závazky mezi zakladateli obchodních spole ností, mezi spole níkem a obchodní spole ností, závazky mezi spole níky navzájem (pokud jde o vztahy týkající se ú asti ve spole nosti), vztahy ze smluv, jimiž se p evádí podíl spole níka, závazky z úplatných smluv týkajících se cenných papír, závazky z taxativn ur ených obchodních smluv (nap. ze smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o úv ru, smlouvy o b žném ú tu, smlouvy o vkladovém ú tu).

87 Kombinované obchody Obchodní závazky (obchody) rovn ž vznikají p i uzavírání smluv, které jsou upraveny pouze v ob anském zákoníku (nap. kupní smlouva o p evodu nemovitostí, darovací smlouva, nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor). Jsou-li tt tyto smlouvy uzavírány íá mezi podnikateli p i jejichji podnikatelské innosti (nebo podnikatelem a státem i jednotkou ou územní samosprávy), postupuje se dle de 261 odst. 6 obch. zák.: podle ob anského zákoníku, zárove se použije obecná úprava závazkových vztah podle obchodního zákoníku.

88 Fakultativní obchody Obchodní závazky (obchody) dále vznikají, pokud se strany písemn dohodly, že se jejich závazkový vztah,, který nespadá mezi stanovené p ípady, p bude ídit obchodním zákoníkem ( 262 obch. zák.). Tím dochází ke zm n právního režimu místo ob anského zákoníku se použije obchodní zákoník. Je zde stanovena zvýšená ochrana ú astníka smlouvy, který není podnikatelem pokud dohoda o použití obchodního zákoníku sm uje ke zhoršení jeho právního postavení, je neplatná. Dohodou nelze vylou it použití ust. o spot ebitelských smlouvách a jiných formách ochrany spot ebitele.

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

NOVINKY CEFIF. Centrum fiktivních firem

NOVINKY CEFIF. Centrum fiktivních firem NOVINKY CEFIF Centrum fiktivních firem Aktuální informace Výzva 54 k OP VK a z ní vzešlé projekty Znehodnocení starých CD CEFIF Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze propozice ceny CEFIF Pravidelné

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy

Oddíl I Předmět a účel smlouvy POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku určují část obsahu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi společností TATSUNO EUROPE

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku PrÏõÂloha cï. 12 k vyhlaâsïce cï. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku 1 Adresa rejst íkového soudu Krajský/m stský soud v I. REJST ÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

SMLOUVA O DÍLO. Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598

SMLOUVA O DÍLO. Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598 Č.j.: SÚJB/OK/10188/2012 SMLOUVA O DÍLO Číslo u objednatele: 12/01/0073 Číslo u zhotovitele: OS/12/08 Smluvní strany: Objednatel: Název organizace: ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Sídlo

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Stavoka Kosice, a.s. se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 252 75 119, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 1689

Více

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti -------------------------------------------------------------------------------

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti ------------------------------------------------------------------------------- NÁVRH -------------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- --------------------------------------- akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. ----------

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

STANOVY Animalco a.s.

STANOVY Animalco a.s. STANOVY Animalco a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti 1. Obchodní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libor Hájek, nar. 29.11.1978, IČO 659 27 052, bytem 285 47 Křesetice,

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Smlouva o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany

Smlouva o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Smlouva o dílo Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany VISITECH a.s. Sídlo: Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno IČO: 255 43 415 DIČ: CZ255 43 415 Obchodní rejstřík: vedený

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více