Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným."

Transkript

1 Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž je návrh ur en. Aktuální adresy jednotlivých rejst íkových soud lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti R ( II. Navrhovatel V této ásti formulá e se uvádí seznam všech navrhovatel. Navrhovateli mohou být fyzické i právnické osoby. 2 Vyplní se p ípadný titul, jméno a p íjmení navrhovatele, pokud je navrhovatelem fyzická osoba. V p ípad, že je navrhovatelem osoba právnická, pak se vyplní obchodní firma nebo název a identifika ní íslo. 3 Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, vyplní se adresa jejího trvalého bydlišt, v p ípad, že je navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná-li se o zahrani ní adresu, pak se za název obce uvede i stát. III. Údaje o zapisovaném subjektu Do této ásti formulá e se uvedou základní identifika ní údaje o již zapsané spole nosti s ru ením omezeným, u níž je podáván návrh na zm nu. V p ípad návrhu na prvozápis se vyzna í pouze požadovaná akce, ostatní pole z stanou nevypln ná. 4 V p ípad prvozápisu z stává pole nevypln né, v ostatních p ípadech se uvede obchodní firma spole nosti, která je p edm tem podávaného návrhu. 5 V p ípad prvozápisu z stává pole nevypln né, v ostatních p ípadech se uvede adresa sídla spole nosti, která je p edm tem podávaného návrhu. 6 V p ípad prvozápisu z stává pole nevypln né, v ostatních p ípadech se uvede identifika ní íslo spole nosti, která je p edm tem podávaného návrhu. 7 V p ípad prvozápisu z stává pole nevypln né, v ostatních p ípadech se uvede ozna ení rejst íkového soudu u n hož je spole nost, která je p edm tem podávaného návrhu, vedena. 8 V p ípad prvozápisu z stává pole nevypln né, v ostatních p ípadech se uvede oddíl a íslo vložky spisové zna ky pod kterou je spole nost, která je p edm tem podávaného návrhu, vedena u p íslušného rejst íkového soudu. 9 Zaškrtn te, která z uvedených akcí je p edm tem podávaného návrhu (viz Všeobecné pokyny). IV. Návrh na zápis V této ásti se vypl ují hodnoty údaj, které mají být p edm tem podávaného návrhu. Tyto hodnoty se uvád jí do sloupc ZAPISOVANÝ a VYMAZÁVANÝ podle toho, zda je podáván návrh na jejich zápis nebo výmaz. V p ípad prvozápisu se tedy u žádného údaje hodnota do sloupce VYMAZÁVANÝ neuvádí, ale všechny požadované údaje budou vypl ovány ve sloupci ZAPISOVANÝ. Pokud je podáván návrh na zm nu údaj, pak se do sloupce VYMAZÁVANÝ zapíše p vodní hodnota (podle výpisu z obchodního rejst íku) a do sloupce ZAPISOVANÝ se uvede nová hodnota. Údaje ve sloupci VYMAZÁVANÝ musí být uvedeny kompletní, aby jejich hodnoty nebylo možno zam nit. Proto se u fyzických osob uvedou všechny zapsané osobní údaje v etn rodného ísla nebo data narození a adresy bydlišt, u právnických osob se uvede obchodní firma nebo název, identifika ní íslo a adresa sídla. U všech ostatních údaj se postupuje obdobn.

2 U jednotlivých údaj nebo u jejich ucelených skupin je ve formulá i položka Zapsat ke dni:, která se vyplní pouze v p ípad, že je v návrhu požadováno aby byl p íslušný údaj zapsán do obchodního rejst íku k jinému datu než ostatní údaje návrhu. Všechny údaje které nebudou mít tuto položku vypln nu budou do obchodního rejst íku zapsány ke stejnému termínu specifikovanému v ásti VI. formulá e. 10 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn i vymazávaná, obchodní firma spole nosti, jestliže je její zápis nebo zm na p edm tem návrhu. 11 V p ípad návrhu na výmaz d íve zapsané jazykové mutace obchodní firmy se tato vyplní do sloupce VYMAZÁVANÝ. Nov se již tento údaj do obchodního rejst íku nezapisuje. 12 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn i vymazávaná, úplná adresa sídla spole nosti, jestliže je její zápis nebo zm na p edm tem návrhu. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se uvedou v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede íslo popisné nebo íslo popisné lomené íslem orienta ním, pokud jsou ísla orienta ní v dané obci zavedena. Na ádku PS se zapíše poštovní sm rovací íslo dodací pošty. ádka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z historického d vodu, u nov zapisovaných adres se neuvádí a rozumí se jím vždy eská republika. 13 Identifika ní íslo se p i návrhu na prvozápis do obchodního rejst íku obvykle neuvádí - p id lí je rejst íkový soud. Pokud má spole nost podklad pro zápis identifika ního ísla již d íve p id leného, uvede se v návrhu na prvozápis do p íslušného sloupce. 14 P ípadný text, který ve zvláštních p ípadech rozši uje popis dané právní formy se vyplní pouze v p ípad, že byl již d íve zapsán a nyní je navrhován jeho výmaz. Nov se do obchodního rejst íku nezapisuje. 15 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, p edm ty podnikání, tak jak jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich po et není omezen a vzájemn se odd lují vodorovnou arou. 16 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, p edm ty inností. Jejich po et není omezen a vzájemn se odd lují vodorovnou arou. 17 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného, jednatele, je-li jím fyzická osoba. Na ádku funkce je možno zapsat hodnotu pouze p i výmazu, u nov zapisovaných bude vždy jednatel. Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 18 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt jednatele - fyzické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.17. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede 19 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum vzniku funkce výše uvedeného jednatele, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud funkce jednatele spole nosti vznikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 20 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum zániku funkce výše uvedeného jednatele, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud funkce jednatele spole nosti zanikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 21 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému jednateli, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není Mají-li nap íklad jednotliví jednatelé stanoveny rozdílné zp soby jednání, uvede se zde zp sob jednání p íslušného jednatele. 22 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní obchodní firma nebo název a identifika ní íslo nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného, jednatele, je-li jím právnická osoba. Na ádku funkce je možno zapsat hodnotu pouze p i výmazu, u nov zapisovaných bude vždy jednatel. 23 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa sídla jednatele - právnické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.22. Vypln ní ádky Obec je

3 povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede 24 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum vzniku funkce výše uvedeného jednatele, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud funkce jednatele spole nosti vznikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 25 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum zániku funkce výše uvedeného jednatele, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud funkce jednatele spole nosti zanikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 26 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému jednateli, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není Mají-li nap íklad jednotliví jednatelé stanoveny rozdílné zp soby jednání, uvede se zde zp sob jednání p íslušného jednatele. 27 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se ke všem jednatel m spole nosti, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není Uvádí se sem p edevším zp sob jednání jednatel, pokud je v rámci spole nosti pro všechny jednatele stejný. 28 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného likvidátora, je-li jím fyzická osoba. Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 29 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt likvidátora - fyzické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.28. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede 30 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému likvidátorovi, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 31 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se ke všem likvidátor m spole nosti, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 32 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného prokuristy. Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 33 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt prokuristy, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.32. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede íslo popisné nebo íslo popisné lomené íslem orienta ním, pokud jsou ísla orienta ní v dané obci zavedena. Na ádku PS se zapíše poštovní sm rovací íslo dodací pošty. ádka Stát se vyplní pouze v p ípad, že se nejedná o adresu na území eské republiky. 34 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému prokuristovi, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 35 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se ke všem prokurist m spole nosti, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není

4 36 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného, lena dozor í rady. Na ádku funkce se uvádí p ípadné ozna ení funkce v dozor í rad (nap íklad: p edseda, místop edseda, len). Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 37 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt lena dozor í rady, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.36. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede 38 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum vzniku funkce výše uvedeného lena dozor í rady, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud funkce v dozor í rad spole nosti vznikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 39 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum zániku funkce výše uvedeného lena dozor í rady, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud funkce v dozor í rad spole nosti zanikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 40 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum vzniku lenství výše uvedeného lena v dozor í rad spole nosti, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud lenství v dozor í rad spole nosti vznikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 41 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané, datum zániku lenství výše uvedeného lena v dozor í rad spole nosti, p ípadn text dnem zápisu do rejst íku, pokud lenství v dozor í rad spole nosti zanikne zápisem návrhu do obchodního rejst íku. 42 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému lenu dozor í rady, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 43 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se ke všem len m dozor í rady, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 44 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného spole níka, je-li jím fyzická osoba. Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 45 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt spole níka - fyzické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.44. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede íslo popisné nebo íslo popisné lomené íslem orienta ním, pokud jsou ísla orienta ní v dané obci zavedena. Na ádku PS se zapíše poštovní sm rovací íslo dodací pošty. ádka Stát se vyplní pouze v p ípad, že se 46 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše vkladu spole níka, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.44. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy nebo textovým popisem. 47 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaný, p ípadn vymazávaný rozsah splacení vkladu spole níka, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.44. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy, procentem v rozsahu 0% až 100% nebo textovým popisem. 48 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše obchodního podílu spole níka ve spole nosti formou textového popisu. 49 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané zástavní právo k obchodnímu podílu spole níka, formou textového popisu.

5 50 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému spole níkovi, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není samostatn specifikována - nap. místo podnikání. 51 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní obchodní firma nebo název a identifika ní íslo nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného spole níka, je-li jím právnická osoba. 52 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa sídla spole níka - právnické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.51. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede 53 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše vkladu spole níka, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.51. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy nebo textovým popisem. 54 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaný, p ípadn vymazávaný rozsah splacení vkladu spole níka, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.51. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy, procentem v rozsahu 0% až 100% nebo textovým popisem. 55 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše obchodního podílu spole níka ve spole nosti formou textového popisu. 56 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané zástavní právo k obchodnímu podílu spole níka, formou textového popisu. 57 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému spole níkovi, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 58 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se ke všem spole ník m spole nosti, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 59 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše vkladu spole ného obchodního podílu. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy nebo textovým popisem. 60 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaný, p ípadn vymazávaný rozsah splacení vkladu spole ného obchodního podílu. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy, procentem v rozsahu 0% až 100% nebo textovým popisem. 61 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše spole ného obchodního podílu ve spole nosti formou textového popisu. 62 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané zástavní právo ke spole nému obchodnímu podílu, formou textového popisu. 63 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému spole nému obchodnímu podílu, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 64 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného podílníka spole ného obchodního podílu, je-li jím fyzická osoba. Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 65 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt podílníka spole ného obchodního podílu - fyzické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.64. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec

6 len na. Na ádku íslo domu se uvede íslo popisné nebo íslo popisné lomené íslem orienta ním, pokud jsou ísla orienta ní v dané obci zavedena. Na ádku PS se zapíše poštovní sm rovací íslo dodací pošty. ádka Stát se vyplní pouze v p ípad, že se 66 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní obchodní firma nebo název a identifika ní íslo nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného podílníka spole ného obchodního podílu, je-li jím právnická osoba. 67 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa sídla podílníka spole ného obchodního podílu - právnické osoby, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.66. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede íslo popisné nebo íslo popisné lomené íslem orienta ním, pokud jsou ísla orienta ní v dané obci zavedena. Na ádku PS se zapíše poštovní sm rovací íslo dodací pošty. ádka Stát se vyplní pouze v p ípad, že se 68 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše vkladu uvoln ného obchodního podílu. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy nebo textovým popisem. 69 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaný, p ípadn vymazávaný rozsah splacení vkladu uvoln ného obchodního podílu. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy, procentem v rozsahu 0% až 100% nebo textovým popisem. 70 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše obchodního podílu uvoln ného obchodního podílu ve spole nosti formou textového popisu. 71 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané zástavní právo k uvoln nému obchodnímu podílu, formou textového popisu. 72 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému uvoln nému obchodnímu podílu, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 73 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná výše základního kapitálu spole nosti. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy nebo textovým popisem. 74 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaný, p ípadn vymazávaný rozsah splacení základního kapitálu spole nosti. Hodnotu je možno uvést bu íselnou ástkou v eských korunách maximáln se dv mi desetinnými místy, procentem v rozsahu 0% až 100% nebo textovým popisem. 75 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému základnímu kapitálu spole nosti, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není 76 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná ostatní skute nost vztahující se k celé spole nosti, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není samostatn specifikována. Jejich po et není omezen a vzájemn se odd lují vodorovnou arou. 77 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané ozna ení odšt pného závodu, který náleží spole nosti. 78 V p ípad požadavku na výmaz d íve zapsaného identifika ního ísla odšt pného závodu se jeho hodnota vyplní do sloupce VYMAZÁVANÝ. Nov se již identifika ní íslo odšt pným závod m nep id luje. 79 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, úplná adresa sídla odšt pného závodu spole nosti, jehož ozna ení je uvedeno v p edchozím údaji.77. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede

7 80 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisované, p ípadn vymazávané p edm ty podnikání p ináležející uvád nému odšt pnému závodu, tak jak jsou uvedeny na p íslušných živnostenských listech. Jejich po et není omezen a vzájemn se odd lují vodorovnou arou. 81 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nacionále nov zapisovaného, p ípadn vymazávaného vedoucího odšt pného závodu. Na ádku funkce se uvádí p ípadné ozna ení funkce v odšt pném závodu. Na ádku jméno je možno napsat i dv k estní jména. Do poslední ádky údaje se uvádí rodné íslo a u osob, které rodné íslo nemají (cizinci), se zapíše datum narození. 82 Do p íslušného sloupce se na odpovídající ádky vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, adresa trvalého bydlišt vedoucího odšt pného závodu, jehož nacionále jsou uvedeny v p edchozím údaji.81. Vypln ní ádky Obec je povinné, ádky ást obce a Ulice se vyplní v p ípad, že je na n obec len na. Na ádku íslo domu se uvede íslo popisné nebo íslo popisné lomené íslem orienta ním, pokud jsou ísla orienta ní v dané obci zavedena. Na ádku PS se zapíše poštovní sm rovací íslo dodací pošty. ádka Stát se vyplní pouze v p ípad, že se 83 Do p íslušného sloupce se vyplní nov zapisovaná, p ípadn vymazávaná, libovolná informace vztahující se k výše uvedenému odšt pnému závodu, která se má dle zákona zapisovat do obchodního rejst íku a ve formulá i není V. P ílohy Do tabulky se zapíše seznam všech listin, které navrhovatel p ikládá k návrhu na zápis nebo zápis zm ny do obchodního rejst íku. Po adové íslo - Uvádí se po adové íslo v seznamu p íloh - vzestupné íslování po ínaje íslem 1. P edkládaná listina - Výstižný popis druhu listiny, kterou navrhovatel p ikládá jako podklad návrhu na zápis nebo zápis zm ny do obchodního rejst íku (nap. notá ský zápis, výpis z rejst íku trest, výpis z evidence nemovitostí a pod.). Po et vyhotovení - Po et p ikládaných listin, uvedených pod daným po adovým íslem. VI. Datum provedení zápisu a) Pokud mají být údaje zapsány v zákonem stanovené lh t, zaškrtne se polí ko v prvním ádku. b) Pokud navrhovatel požaduje zápis návrhu do obchodního rejst íku ke konkrétnímu datu, zaškrtne polí ko ve druhém ádku a uvede v n m datum, ke kterému mají být údaje v návrhu zapsány. VII. Záv re ná ást a) Pokud návrh na zápis nebo návrh na zápis zm ny podává navrhovatel, vyplní tabulku Tento návrh podává navrhovatel - v prvním sloupci uvede jméno a p íjmení a ve druhém sloupci vlastnoru ní podpis. Ve t etím sloupci nechá ú edn ov it pravost podpisu (v p ípad nedostatku místa na ú ední ov ení se použije druhá strana listu formulá e). b) Pokud návrh podává právní zástupce navrhovatele, vyplní údaje v tabulce Tento návrh podává zástupce navrhovatele. V prvním sloupci uvede jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince datum narození ve tvaru den, m síc a rok), ve druhém sloupci vlastnoru ní podpis, ve t etím sloupci údaj o tom, zda právní zástupce navrhovatele je advokátem, notá em nebo obecným zmocn ncem a další dle 21 ob anského soudního ádu. Ve tvrtém sloupci nechá ú edn ov it pravost podpisu (v p ípad nedostatku místa na ú ední ov ení se použije druhá strana listu formulá e). c) Na záv r uvede navrhovatel místo a datum vypln ní formulá e.

8 P ehled p íloh k formulá i.9 spole nost s ru ením omezeným: IV. Návrh na zápis Základní údaje Skute nosti zapisované v ásti základní údaje se dokládají: a) spole enská smlouva nebo zakladatelská listina ve form notá ského zápisu, b) oprávn ní k podnikatelské innosti, c) listina osv d ující právní d vod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 m síc osv d ující vlastnické právo k prostorám, do nichž spole nost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka t chto prostor, nebo správce zmocn ného k ud lení souhlasu s umíst ním sídla a zmocn ní tohoto správce d) kopie rozhodnutí správního ú adu vydaného podle zvláštního zákona s vyzna enou doložkou právní moci. Statutární orgán Skute nosti zapisované v ásti statutární orgán se dokládají: a) zápis o usnesení valné hromady o jmenování nebo odvolání jednatele, b) prohlášení jednatele o odstoupení z funkce a doklad o jeho doru ení c) p i zápisu jednatele - ob ana R do obchodního rejst íku: výpis z Rejst íku trest ne starší 3 m síc, d) p i zápisu jednatele - ob ana jiného lenského státu Evropské unie: výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel ob anem, vydaným p íslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát p íslušný výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad nevydává, p edloží se estné prohlášení u in né jednatelem p ed notá em nebo orgánem lenského státu Evropské unie, jehož je ob anem, nebo lenského státu Evropské unie posledního pobytu, e) p i zápisu jednatele, který není ob anem R ani jiného lenského státu Evropské unie: výpis z Rejst íku trest ne starší 3 m síc a výpis z evidence trest nebo odpovídající doklad státu, jehož je jednatel ob anem a státy, ve kterých se po dobu nep etržit alespo 3 m síc zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 m síc, estné prohlášení jednatele, že 1) je pln zp sobilý k právním úkon m, 2) spl uje podmínky provozování živnosti podle 6 zák.. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis, a nenastala u n ho skute nost, jež je p ekážkou provozování živnosti dle 8 zák.. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis 3) spl uje podmínky podle 38l obchodního zákoníku; podpis musí být ú edn ov en, f) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního ú adu dokládající, že jednatel p estal spl ovat n kterou z podmínek zp sobilosti pro výkon funkce jednatele, v d sledku ehož mu zanikla jeho funkce jednatele, Likvidátor Skute nosti zapisované v ásti likvidátor se dokládají: a) doklad o jmenování likvidátora, b) doklad o zániku funkce likvidátora, c) estné prohlášení likvidátora, že spl uje podmínky podle 38l obchodního zákoníku; podpis musí být ú edn ov en. Prokura Skute nosti zapisované v ásti prokura se dokládají: a) listiny o vzniku, zániku, rozší ení nebo zúžení prokury, b) doklad o jmenování prokuristy, c) estné prohlášení prokuristy, že spl uje podmínky podle 38l obchodního zákoníku; podpis musí být ú edn ov en. Dozor í rada Skute nosti zapisované v ásti dozor í rada se dokládají: a) zápis o usnesení valné hromady o zvolení nebo odvolání lena dozor í rady, b) prohlášení lena dozor í rady o odstoupení z lenství v dozor í rad, doklad o jeho doru ení a projednání odstoupení p íslušným orgánem spole nosti c) p i zápisu lena dozor í rady - ob ana R do obchodního rejst íku: výpis z Rejst íku trest ne starší 3 m síc,

9 d) p i zápisu lena dozor í rady - ob ana jiného lenského státu Evropské unie: výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad státu, jehož je len dozor í rady ob anem vydaným p íslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát p íslušný výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad nevydává, p edloží se estné prohlášení u in né lenem dozor í rady p ed notá em nebo orgánem lenského státu Evropské unie, jehož je ob anem, nebo lenského státu Evropské unie posledního pobytu, e) p i zápisu lena dozor í rady, který není ob anem R ani jiného lenského státu Evropské unie: výpis z Rejst íku trest a výpis z evidence trest nebo odpovídající doklad státu, jehož je len dozor í rady ob anem a státy, ve kterých se po dobu nep etržit alespo 3 m síc zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 m síc, f) estné prohlášení lena dozor í rady, že 1) je pln zp sobilý k právním úkon m, 2) spl uje podmínky provozování živnosti podle 6 zák.. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis,, a nenastala u n ho skute nost, jež je p ekážkou provozování živnosti dle 8 zák.. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis 3) spl uje podmínky podle 38l obchodního zákoníku, podpis musí být ú edn ov en, g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního ú adu dokládající, že len dozor í rady p estal spl ovat n kterou z podmínek zp sobilosti pro lenství v dozor í rad, v d sledku ehož mu zaniklo jeho lenství v dozor í rad. Spole níci, Spole ný obchodní podíl Skute nosti zapisované v ásti spole níci nebo spole ný obchodní podíl se dokládají: a) notá ský zápis o rozhodnutí valné hromady o zm n obsahu spole enské smlouvy nebo zakladatelské listiny, b) smlouvu o p evodu obchodního podílu nebo jeho ásti, c) smlouvu o zastavení obchodního podílu, d) listina osv d ující p echod obchodního podílu (nap. pravomocného usnesení d dického soudu), e) listina osv d ující zánik zástavního práva k obchodnímu podílu, f) notá ský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl ud len souhlas ke vzniku zástavního práva, g) notá ský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl ud len souhlas s p evodem obchodního podílu, h) notá ský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl ud len souhlas s rozd lením obchodního podílu, j) dohoda spole ník o ukon ení ú asti n kterého z nich ve spole nosti podle 149a obchodního zákoníku; j) pokud je spole níkem zahrani ní právnická osoba, doklad o její existenci k) listina osv d ující jinou zm nu zapisovaného údaje (nap. p i zm n bydlišt fotokopie ob anského pr kazu). Základní kapitál Skute nosti zapisované v ásti základní kapitál se dokládají: a) doklad(y) o spln ní vkladové povinnosti, b) usnesení soudu o jmenování znalce podle 59 odst. 3 obchodního zákoníku, c) posudek/posudky znalce o ocen ní nepen žitých vklad, d) doklady splacení vklad ve smyslu 60 odst. 2 a 4 obchodního zákoníku, e) notá ský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu f) prohlášení o p evzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu g) potvrzení auditora o existenci pohledávky zapo ítávané na vklad spole níka, v etn dokladu prokazujícího právní d vod vzniku pohledávky, h) smlouva o zapo tení pohledávky i) notá ský zápis o rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu j) doklad o zve ejn ní rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle 147 odst. 1 obchodního zákoníku Ostatní skute nosti Informace, sd lení a návrhy rejst íkovému soudu obsažená v ostatních skute nostech. se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel u init dobrovoln z vlastní v le. Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka Skute nosti zapisované v ásti odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka se dokládají: a) rozhodnutí o z ízení nebo o zrušení odšt pného závodu nebo jiné organiza ní složky, b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném zp sobu skon ení výkonu funkce vedoucího odšt pného závodu nebo jiné organiza ní složky, VII. Záv re ná ást

10 Je-li spole nost s ru ením omezeným v ízení o zápis do obchodního rejst íku zastoupena advokátem, notá em nebo jiným zástupcem, vždy se p ikládá: - plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem spole nosti s ru ením omezeným ud lily, musí být ú edn ov eny. Jestliže se v rámci zápisu spole nosti s ru ením omezeným zapisují do obchodního rejst íku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit: a) písemné prohlášení, z n hož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo zm nou zápisu do obchodního rejst íku; podpis(y) na prohlášení musí být ú edn ov en(y); nebo b) ve ejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejst íku. Je-li navrhovatelem zahrani ní osoba, musí navrhovatel p iložit sd lení o doru ovací adrese na území eské republiky nebo zmocn nce pro p ijímání písemností s doru ovací adresou v eské republice.

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u evropského zájmového hospodá ského sdružení I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u družstva.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u družstva. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u družstva. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž je návrh ur en. Aktuální

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u akciové spole nosti.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u akciové spole nosti. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u akciové spole nosti. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž je návrh ur

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku PrÏõÂloha cï. 9 k vyhlaâsïce cï. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku 1 Adresa rejst íkového soudu Krajský/m stský soud v I. REJST ÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku PrÏõÂloha cï. 12 k vyhlaâsïce cï. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku 1 Adresa rejst íkového soudu Krajský/m stský soud v I. REJST ÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku Adresa rejst íkového soudu M stský soud v Praze Ulice Slezská íslo domu 9 PS 12000 I. REJST ÍKOVÝ SOUD P íloha.2 k vyhlá ce.250/2005

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u komanditní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u komanditní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

I. Rejstříkový soud. 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze

I. Rejstříkový soud. 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

II. Navrhovatel. 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- resu, pak se za název obce uvede i stát.

II. Navrhovatel. 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- resu, pak se za název obce uvede i stát. 1 najít na internetových stránkách Ministerstva www.justice.cz) II. Navrhovatel V osoby. 2 V 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- resu, pak se za název obce uvede i stát.

Více

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich

obci zavedena. Na odací pošty. ka Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 15 jsou uvedeny na živnostenských listech. Jejich 09ORZapisDoORAS_info.pdf Pokyny k akciové 10 i jestliže je 11 návrh 12 i vymazávaná, úplná, jestliže je. Obec je povinné, ky obce a Ulice se uvedou v a. Na domu se dané obci zavedena. Na odací pošty. ka

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

obci zavedena. Na Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z

obci zavedena. Na Stát je ve sloupci VYMAZÁVANÝ z 09ORZapisDoORCPO_info.pdf Pokyny k 10 lo i vymazávaný, název cizí osoby, jestliže je jeho 11 i vymazávaná, úplná adresa sídla cizí osoby, jestliže je. Obec je povinné, obce a Ulice se uvedou v a. Na domu

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD 1. Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v CEFIF Weilova Číslo domu 6 PSČ 102 00 Místo pro nalepení

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také dr_12zmenlist_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY K podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele 01 Uvede se živnost (živnosti), u 02 závazky. Pokud podnikatel ruší p i kolonce

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 Jméno

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 a příjmení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.5 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY P íloha. 6 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen Podmínky V )

Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen Podmínky V ) #367/SBN/2017-SBNH@. 367/SBN/2017-SBNH.j.: UZSVM/SBN/436/2017-SBNH ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Odbor Odlou ené pracovišt Benešov, Poštovní 2079, 256 35 Benešov Podmínky výb rových ízení

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.10 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.8 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v Místo pro nalepení

Více

Výzva k jednání v jednacím ízení bez uve ejn ní

Výzva k jednání v jednacím ízení bez uve ejn ní AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ M STO ÚST EDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU #46360/A/2011-REMR@/ 46360/A/2011-REMR BSP Softwaredistribution

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.1 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová zna ka Ur eno: Katastrálnímu ú adu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální ú ad I. Údaje o ú astnících ízení fyzických

Více

Žádost o za ízení výplaty d chodu poukazem na ú et v eské republice - majitel ú tu

Žádost o za ízení výplaty d chodu poukazem na ú et v eské republice - majitel ú tu Eviden ní štítek Žádost o za ízení výplaty d chodu poukazem na ú et v eské republice - majitel ú tu A. Základní identifikace - majitel ú tu íjmení Jméno Titul Rodné íslo Vepřovský František 550707/2560

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne... P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona. 183/2006 Sb., o územním

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel přístupu na regulovaný trh RMS a Pravidel přístupu na mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :... #24165/U/2016-HMSO@h 24165/U/2016-HMSO.j.: UZSVM/U/18192/2016-HMSO eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Informace . 14/2010/14/OLVV. Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky

Informace . 14/2010/14/OLVV. Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky Krajský ú ad Jiho eského kraje, Odbor legislativy a vnit ních v cí Informace. 14/2010/14/OLVV Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky 1. Rozhodnutí prezidenta republiky

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více