Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP"

Transkript

1 Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen ). 1. Účel Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu. Samostudium pedagogických pracovníků podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) bude součástí plánu čerpání dovolené. 2. Základní podmínky školy je organizováno na základě následujících zásad: - Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost vzdělávat se v různých formách a druzích, za podmínek a možností uvedených v tomto plánu. - Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. - Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy. - Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů, koordinátora environmentální výchovy ) má přednost před dalším studiem. - Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (metodik informačních a komunikačních technologií). - S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady.

2 - Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná. 3. Právní předpisy: až 144 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvýšení) - 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících () - Čl. 8 Prac. řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / ,(Povinnosti PP) - Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (Druhy ) - Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: / (Samostudium). Další vzdělávání pedagogických pracovníků (1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. (2) Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu 9) rozumí též její získání nebo rozšíření. (3) Ředitelka školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. (4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje a) na vysokých školách, b) samostudiem, c) dalším vzděláváním pracovníků na akreditovaných seminářích v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních (dále jen "vzdělávací instituce") na základě akreditace udělené ministerstvem, (5) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 4 písm. a) je osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání pořádala. Zvláštním právním předpisem je vyhláška MŠMT ř. 317/2005 Sb., která upřesňuje druhy další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků. Plán dalšího vzdělávání je rozdělen podle druhů dalšího vzdělávání Ředitelka školy se bude snažit vytvářet předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců. Jasnou strukturací zájmů o určité oblasti života školy dosáhneme efektivního využívání finančních prostředků. Při vysílání na semináře a školení je nutno brát v úvahu aktuální personální situaci a přizpůsobit rozsah vzdělávacích aktivit každého pracovníka potřebám školy jako celku. Vedení školy bude při individuálním i projektovém vzdělávání takové formy, které nebudou vyžadovat neúčast pedagogů ve škole v době jejich přímé vyučovací činnosti. 4. Konkrétní formy a druhy 4.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ( 2-5 V317) 4.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 4.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 4.4. Samostudium PLÁN 4.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky Ing. Alena Zejdová studia / akce

3 PLÁN studia / akce c) Studium pro asistenty pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 4.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradenství c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost BOZP a PO g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 4.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace PŘEDMĚT PRACOVNÍK NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA DĚJEPIS ZEMĚPIS OBČANSKÁ A RODINNÁ FYZIKA CHEMIE PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA HUDEBNÍ a DRAMATICKÁ

4 PLÁN studia / akce PRACOVNÍ ČINNOSTI a VÝTVARNÁ TĚLESNÁ a KE ZDRAVÍ VÝCHOVNÁ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Samostudium Např. školní vzdělávací program, osnovy, tematické plány Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. Témata budou zařazena do ročních plánů školy tak, aby pro každý školní rok bylo vybráno jedno téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si chybějící lekce. Témata se ale také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. Dokončení v jedné oblasti neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších letech budou zařazovány opakovací a doplňovací lekce o aktuálním dění v této oblasti. Kurz/seminář bude vždy akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení. 5. Realizace plánu REALIZACE 5.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky Ing. Alena Zejdová Březen červen 2014, 1.semestr VŠERS, o.p.s. Žižkova 5, České Budějovice Studium v oblasti pedagogických věd Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ c) Studium pro asiat.pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 5.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Hrazeno studentem

5 REALIZACE (včetně kurzů a seminářů) a) Studium pro Mgr. Ilona NIDV České vedoucí pedagogické Vránková 2014 Budějovice pracovníky b) Studium pro výchovné poradenství Komunikace pro vedoucí pracovníky; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT / ; 600,- Kč + cestovné hrazeno z ONIV c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná Mgr. Karel činnost tvorba a Novotný následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost BOZP a PO g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Mgr. Jana Tesařová Mgr. Ilona Vránková Ing. Alena Zejdová ČŠI Praha, České Budějovice Seminář ČŠI k systému pro úpravy ŠVP ZŠ Bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV Hasičský Ochrana člověka za běžných rizikbezplatný záchranný sbora mimořádných událostí seminář, Jihočeského kraje základní vzdělávání; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci cestovní náhrady č.j. : MSMT-42437/ ONIV NIDV České Budějovice KEV + KÚ Jihočeského kraje Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika se zaměřením na BOZ; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT-1881/ VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje 5.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace PŘEDMĚT PRACOVNÍK NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE ČESKÝ JAZYK Hrazeno z ONIV Hrazeno z ONIV CIZÍ JAZYK MATEMATIKA Mgr. Marie Bumerlová Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT- 1881// ; NIDV České Budějovice, hrazeno z ONIV

6 REALIZACE INFORMATIKA Mgr. Jana Tesařová 30. Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (informatika); viz výchova a vzdělávání Mgr. Ilona Vránková Využití tabletu jako nástroje zpětné vazby; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT-1881/ / ; NIDV České Budějovice; bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV DĚJEPIS Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století letní škola; č.j. akreditace instituce: MŠMT 19872/ , Vzděl. program MŠMT v č.j. MSMT 17656/ , Institut Tere-zínské iniciativy Jáchymova 3, Praha 1, hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu MMT ČR, cestovní náklady ONIV Multimédia ve výuce dějepisu; Vzděl. program MŠMT v č.j. MSMT-12005/ ; Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272/2a, Polanka nad Odrou , akreditace MŠMT ČR: / ; bezplatný seminář (grant), cestovní náklady z ONIV Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (dějepis,); bezplatný seminář, viz zeměpis ZEMĚPIS OBČANSKÁ a RODINNÁ BIOLOGIE 29. Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (zeměpis); vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT / ; NIDV Jihlava; bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV Mgr. Jana Tesařová 24. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí základní vzdělávání; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci č.j. : MSMT-42437/ ; hrazeno z grantu, cestovní náhrady ONIV FYZIKA CHEMIE PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA Mgr. Pavlína Kozibratková Mgr. Jana Tesařová 30. Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století letní škola; č.j. akreditace instituce: MŠMT 19872/ , Vzděl. program MŠMT v č.j. MSMT 17656/ , Institut Tere-zínské iniciativy Jáchymova 3, Praha 1, hrazeno z prostřed-ků Evropského sociálního fondu a rozpočtu MMT ČR, cestovní náklady ONIV Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (člověk a jeho svět); viz výchova a vzdělávání HUDEBNÍ a DRAMATICKÁ PRACOVNÍ ČINNOSTI a VÝTVARNÁ Mgr. Jana Tesařová 30. Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (hudební výchova); viz výchova a vzdělávání Mgr. Jana Tesařová 30. Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (výtvarná výchova); viz výchova a vzdělávání Ing. Alena Zejdová 13. RecyklART výtvarný seminář; Krajský úřad jihočeského kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví a Výtvarný atelier Tvor

7 REALIZACE TĚLESNÁ a KE ZDRAVÍ VÝCHOVNÁ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ a VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ DOPRAVNÍ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, EVVO FINANČNÍ GRAMOTNOST ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ŠVP/RVP ZV Samostudium Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Mgr. Ilona Vránková, 16. Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika se zaměřením na BOZ; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT-1881/ ; NIDV České Budějovice; 610,- Kč + cestovné hrazeno z ONIV Mgr. Jana Tesařová 30. Standardy pro základní vzdělávání pracovní seminář (hudební výchova, výtvarná výchova, informatika, člověk a jeho svět); vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT / ; NIDV Jihlava; bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV 15. Mgr. Marie Chroustová Multimédia ve výuce dějepisu; Vzděl. program MŠMT v č.j. MSMT-12005/ ; Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272/2a, Polanka nad Odrou , akreditace MŠMT ČR: / ; bezplatný seminář (grant), cestovní náklady z ONIV Dopravní výchova metody a formy práce; vzděl. program akreditován MŠMT v rámci systému č.j.: MSMT / ; NIDV České Budějovice; bezplatný seminář, cestovné hrazeno z ONIV Např. školní vzdělávací program, osnovy, tematické plány Aktualizace a doplnění tematických a časových plánů učiva s doplňky a úpravami ŠVP platnými od Příprava variant možného doplnění nových témat formou besed, přednášek nebo projektových akcí s příslušným tematickým zaměřením. Příprava plánovaných projektových dnů, kontrola plnění osnov a naplňování kompetencí, aktualizace a sladění individuálních plánů nově zařazených žáků. Příprava školení Moderní technologie ve výuce přináší radost a užitek Výzva 51. Semináře školení Moderní technologie ve výuce přináší radost a užitek Výzva 51. Autorský zákon zpracování a používání citací z různých mediálních nebo tištěných zdrojů, princip používání převzatých materiálů pro školní výuku. Práce s digitální třídou seznámení v moderní didaktickou technikou, zapojení tabletů do výuky, využití výukových programů na IA tabuli.

8 REALIZACE Ve Veselí nad Lužnicí Aktualizace ke dni koordinátor.. Mgr. Ilona Vránková ředitelka školy

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Č.j.: 2ZŠ 181/14 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková Projednáno pedag. radou dne: 27. 8. 2014 Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2014 V Ý R

Více

Směrnice ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ Kunratice

Směrnice ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ Kunratice Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2, mobil: 724370813, e-mail:

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Hlava

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více