Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Pracovní plán školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Úvod 1. Pracovní plán školy je důležitý dokument, který je jedním z pilířů činnosti školy. Není dogmatem, dá se doplňovat a měnit. 2. Vychází z personálního obsazení školy na začátku škol.roku 2014/2015. Pracovní plán byl schválen pedagogickou radou dne Pracovní plán vychází z těchto dokumentů: Koncepce dalšího rozvoje ZŠ Příloha č. 1 ke koncepci rozvoje ZŠ Kamínky 5, Brno Příloha č. 2 ke koncepci rozvoje ZŠ Kamínky 5, Brno Koncepční záměry školy Příloha č. 3 ke koncepci rozvoje ZŠ Kamínky 5, Brno koncepční záměry na období Strategické cíle dalšího rozvoje školy (závěrečná práce vzděl. cyklu TOŠ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny Vnitřní mzdový předpis a v něm stanovené cílové úkoly Kolektivní smlouva Vyhláška 365/2012 Sb. o FKSP v platném znění Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění (včetně všech novel) Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění (včetně vyhl. 256/2012 Sb.) Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Zákon 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění Organizační směrnice Plán činnosti školy Obsahuje dvě základní složky: Má dvě základní části: 1) Problémy a situace jednoho škol.roku. 2) Koncepční dlouhodobé plánování. a) Roční plán školy. b) Koncepční dlouhodobý plán. Součástí pracovního plánu jsou cílové úkoly. Vychází ze základního úkolu školy - vychovávat šesti až patnáctileté žáky dle zřizovací listiny školy v souladu s výše citovanými zákony a vyhláškami.

2 2 Vychází z Rámcového vzdělávacího programu, z toho, že škola je situována na hranici jednoho z nejmladších brněnských sídlišť. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny Vychází z daných klíčových oblastí: rodiče a škola specifické poruchy učení u žáků s dysfunkcí vzdělávání učitelů DVPP výuka cizích jazyků výuka praktických činností dopravní výchova projekt Mentoři projekt ICT Kouč ekologie výuka informatiky kontrolní činnost evaluace a autoevaluace vzdělávání a výchova činnosti související s hlavní činností školy vzdělávání a výchova ekonomika školy mimoškolní zájmová činnost dětí Počítá se stálými úkoly: prohlídky BOZP kontroly PO nácvik opuštění školy provozní porady a pedagogické rady dle harmonogramu hospitace vedoucích pracovníků, vzájemné hospitace pedagogických pracovníků kontrolní činnost ŘŠ, ZŘ postupné vypracování organizačních směrnic a dalších dokumentů měsíční uzávěrky sledování absence spolupráce s PPP a soc. odborem ÚMČ, Policií ČR, Městskou policií, K centrem, Help me plánované revize stabilizace a zvyšování kvalifikace pedagogického sboru Zaměstnanci školního roku 2014/2015 Vedení školy: ředitel školy Mgr. Pavel Petr zástupce ředitele Mgr. Zdena Ticháčková, statutární zástupce Třídní učitelé I.A Mgr. Milada Adamová I.B Mgr. Radka Gregorová II.A Mgr. Jana Chytilová II.B Mgr. Bohdana Minářová II.C Ing. Lenka Brabcová III.A Mgr. Jana Zukalová III.B PaedDr. Zdenka Bučková IV.A Mgr. Barbora Čápová IV.B Mgr. Renata Halámková

3 3 V.A V.B VI. VII.A VII.B VIII. IX. Mgr. Anna Široká Mgr. Lucie Ziembová Mgr. Josef Pohanka Mgr. Jana Říhová Mgr. Kateřina Gorniaková Mgr. Helena Hanousková Mgr. Lenka Doležalová Netřídní: Vychovatelky ŠD: Mgr. Jaroslava Frišhansová, Mgr. Lucie Knoppová, Mgr. Jiří Melichar, Mgr. Václav Schreiber Hana Kašpárková, Jana Holíková, Ivana Sedláčková, Šárka Dostálová, Martina Hladná, Jaroslava Válková Zabezpečení materiálně technické základny školy, odpovědnost za pomůcky a potřeby investičního charakteru Za kmenové učebny odpovídají: třídní učitelé. Za odborné učebny odpovídají: Ch, F, laboratoř Frišhansová Aj II.st. Gorniaková Nj, Rj Čápová Ov Gorniaková dílna Doležalová tělocvičny Melichar, Bučková Vv Knoppová Hv Hanousková Inf I. a II., uč. s Interakt.tab. Schreiber Za kabinety odpovídají: I. stupeň Široká M Doležalová F Pohanka Čj Hanousková D Říhová Ch Frišhansová Aj Gorniaková Nj, Rj Čápová Vv Knoppová Hv Hanousková Př Frišhansová Tv Melichar, Bučková, Pohanka Ov Gorniaková Z Melichar Tč Doležalová ŠD Pospíšilová Pp Schreiber Sborovna Chytilová Sbírky, pomůcky: Školní knihovna Bučková, Hanousková Školní kronika Knoppová

4 4 Dopravní výchova Učebnice I.st. Metodiky I.st. Učebnice II.st. Pomůcky pro 1.třídy Didaktická technika Halámková Chytilová Chytilová Říhová Ticháčková Minářová Odpovědnost za investice: ŠD Kašpárková Školní jídelna Fiedlerová Ostatní Slaninová Inventarizační komise: Předseda komise p. Zdena Ticháčková Členové komise p.eva Slaninová p. Jan Vlach p. Anna Široká p. Josef Pohanka p. Šárka Fiedlerová HLAVNÍ ÚKOLY: Z hlediska žáků 1. Ve všech ročnících I. a II. stupně se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. Vyučující vycházejí plně z příslušných osnov, Rámcového vzdělávacího programu, navazují na Standard základního vzdělání a plně jej rozvíjejí. 2. Stále věnovat pozornost 5. třídám na I.stupni ZŠ. Hlavním úkolem je připravit zodpovědně žáky pro přechod na II.stupeň. Zabezpečit v 5.třídách vyučování učitelů I. i II. stupně jako přípravu na výuku na II. stupni ZŠ. 3. Rozvíjet systém povinně volitelných předmětů (technické činnosti, informatika, konverzace v cizím, jazyce, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky aj.) 4. Nabídnout žákům dostatečné množství nepovinných předmětů a kroužků, především s tělovýchovným zaměřením, aby zájemci měli možnost více hodin Tv, než jsou povinné dvě hodiny, dále výtvarně či umělecky zaměřené kroužky a kroužky zaměřené na praktické činnosti. 5. Zprostředkovat všem žákům základy kulturnosti a vzdělanosti a kultivovanosti. 6. Vycházet při výuce ze Standardu základního vzdělání jako nejdůležitějšího dokumentu, dále z osnov jednotlivých předmětů, tématických plánů a učebního plánu školy. 7. Soustavně vést k podpoře a formování takových volních vlastností, charakterových a mravních rysů žáka, které by vedly k ušlechtilým mezilidským vztahům, k odpovědnosti, ke smyslu pro rodinu a v dalším životě by pomohly k plnohodnotnému uplatnění ve společnosti. Z hlediska zaměstnanců 1. Usilovat o plně aprobované učitele. 2. Všichni perspektivní učitelé I. stupně by měli získat v rámci DVPP oprávnění vyučovat Aj (tj. učitelé mladší 50ti let a učitelé mající zájem zůstat na škole). 3. Výchovný poradce a protidrogový koordinátor rozšíří své znalosti v rámci nabízených vzdělávacích programů PPP.

5 5 4. Plnit úkoly stanovené plánem práce a rozpisem zastupování. 5. Plnit cílové úkoly. 6. Využívat výstupy a materiály (DUMy), vytvořené v rámci projektu EU peníze do škol Nacházíme společnou řeč 7. Zabránit šíření návykových omamných látek v prostorách školy a všemi silami usilovat o uchránění zdraví všech dětí zejména pomocí prevence. 8. Zabránit projevům šikany, rasismu, intolerance a xenofobie, při vzniku těchto projevů proti nim tvrdě a nekompromisně postupovat. 9. Zvýšit a podporovat nabídku pro talentované žáky. 10. Nabídnout žákům v rámci povinně volitelných předmětů či volitelných předmětů pestrou škálu možností výběru. 11. Nabídnout dle zájmu rodičů dětí předškolního věku seznámení se s prvními školskými dovednostmi formou Edukativně stimulační skupiny (dále ESS). 12. Pravidelně informovat rodiče a veřejnost o činnosti školy také na webových stránkách školy, v tisku. 13. Pokračovat v práci na Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. Z hlediska vedení školy 1. Zkvalitňovat kontrolní činnost v rámci celé školy. 2. Zpříjemňovat pracovní prostředí. 3. Podporovat kulturní akce. 4. Umožnit učitelům v klidu vzdělávat a vychovávat žáky. 5. Motivovat PP k aktivní práci na dalším rozvíjení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny 6. Maximálně podporovat DVPP s přímým dopadem na kvalitnější práci učitele. 7. Spolupracovat s ÚMČ. 8. Postupně odstraňovat nedostatky provozu školy: a. opravy podlah ve třídách b. opravy podlah na chodbách c. příprava projektové dokumentace pro generální opravu vodovodního potrubí 9. Podpora akcí ÚMČ, pomoc při zabezpečování akcí. 10. Spolupracovat při provozu hokejbalového hřiště. 11. Pokračovat v režimu bezpečného provozu na školním hřišti. Z hlediska rodičů 1. Řešit veškeré stížnosti ve smyslu zákona 561/2004 Sb. v platném znění 2. Vytvořit jednotné působení učitelů a vedení školy při řešení výchovných a vzdělávacích problémů. 3. Pokusit se zřídit na škole funkci školního psychologa (ve spolupráci s PPP). 4. Doplňovat informace na stránce Elektronický učitel matematiky.

6 6 Metodické působení Vedoucí metodických zařízení: 1. ročník Adamová 2. ročník Minářová 3. ročník Bučková 4. ročník Halámková 5. ročník Široká Vedoucí předmětových komisí: M Doležalová Č, D Hanousková Př Frišhansová Tv, VkZ Melichar Tč, Pp Doležalová Ov Gorniaková Inf Schreiber Aj Gorniaková (+ Bučková za I. st.) 2 Cj (Nj, Rj, Fj) Čápová Výchovný poradce pro 1. 5.: Výchovný poradce pro 6. 9.: Protidrogový koordinátor a metodik prevence: Mgr. Anna Široká Mgr. Jaroslava Frišhansová Mgr. Kateřina Gorniaková Další zabezpečení činnosti školy: Zápisy pedagogických rad Petr Výzdoba školy Melichar, Čápová, Knoppová Dopravní výchova Halámková Zdravotník Slaninová Projekt Zdravé zuby Zukalová Květinová výzdoba školy všichni PP Sběr druhotných surovin Vlach, Schreiber Bezpečnost práce Vlach Požární prevence Vlach Divadla, koncerty Ticháčková Soutěže Tv pro II.stupeň Melichar, Pohanka Akce ŠD Kašpárková Zapisování úrazů dozorující učitel, TU Umístění sešitu úrazů Slaninová Vedení soutěží a olympiád odpovědný učitel Spolupráce s MŠ Ticháčková Soutěže Tv pro I.stupeň Bučková, Široká Nástěnky v přízemí a 1.poschodí určení učitelé I.stupně, ŠD Nástěnky ve 2.poschodí Melichar, Frišhansová, Gorniaková, Knoppová Edukativně-stimulační skupina ve spolupráci s MŠ Čtvrtě Ticháčková, Široká ICT koordinátor Schreiber

7 7 Zkvalitňování připravenosti PP k plnění výchovných a vzdělávacích cílů, zvyšování odpovědnosti za dosažené výsledky nutnost samostudia k rozšíření pedagogické odbornosti dle připraveného plánu pracovat s integrovanými žáky věnovat zvýšenou pozornost problémovým žákům podporovat a rozšiřovat nabídku pro talentované žáky plně respektovat osnovy a učební plány spolupracovat s rodiči na patřičné úrovni a taktně, z každého jednání pořizovat zápis a nechat rodiče podepsat třídní schůzky se budou konat v měsících XI., I., IV., VI. ozřejmit Standardy jednotlivých předmětů a ročníků, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny a práci na jeho rozvíjení a doplňování. Prohlubování spolupráce školy s ostatními výchovnými činiteli spolupráce s ÚMČ a zastupitelstvem MČ ŘŠ spolupráce se zástupci rodičů ŘŠ, ZŘ, VP spolupráce s výrobními organizacemi, úřady, společenskými institucemi a dalšími možnými partnery ŘŠ, ZŘ, VP zprávy do Lískáčku ŘŠ, ZŘ, VP, PP zájmovou činnost koordinuje celoročně ZŘ výchovná komise školy ŘŠ, ZŘ, VP, MPA, TU Roční plán školy pro rok 2014 / 2015 Září Říjen schválení pracovního plánu školy stanovení termínovaných úkolů na I. pololetí šk.roku doplnění a schválení školního řádu doplnění a schválení organizačního řádu schůzka školní rady sestavení návrhu rozpočtu vzhledem ke zřizovateli stanovení osobních příplatků na období školního roku stanovení čerpání fin.prostředků na pomůcky a další náklady zahájení kontrolní činnosti kontrola radiátorů ÚT před topnou sezónou projednání případných změn v kolektivní smlouvě zahájení přípravných prací na inventarizaci školy Listopad pedagogická rada - čtvrtletní hodnocení činnosti školy průběžná kontrola plnění učebních plánů průběžná práce na ŠvP kontrola a zhodnocení

8 8 průběžná kontrola plnění cílových úkolů práce na inventarizaci školy Prosinec kontrola čerpání FKSP, závěrka FKSP příprava podkladů pro roční závěrku dokončení inventarizace přehled přesčasů za kalendářní rok kontrola zásob Leden Únor účetní závěrka, zúčtování finančních vztahů se zřizovatelem pedagogická rada pololetní hodnocení činnosti školy, vydání vysvědčení zápis do prvních tříd rozpočet od zřizovatele na provoz stanovení termínovaných úkolů pro II.pololetí škol.roku průběžná kontrola dokumentace TU plán dovolených zaměstnanců školy Březen průběžná práce na ŠvP kontrola a zhodnocení objednávky učebnic pro příští škol.rok zpracování plánu údržby o hlavních prázdninách stanovení rozpočtu na platy a ONIV od OŠMT MMB plán škol v přírodě, školních výletů a exkurzí Duben kontrola tělocvičného nářadí průběžná kontrola plnění hospitací pedagogická rada - hodnocení činnosti školy za třetí čtvrtletí veřejná prověrka BOZP cvičný požární poplach příprava organizace nového škol.roku (počet tříd, umístění, personální změny) Květen Červen plán letní činnosti ŠD zhodnocení přijímacího řízení vycházejících žáků stanovení úvazků jednotlivým vyučujícím II. stupně příprava příměstského tábora podklady pro výroční zprávu školy, výroční zpráva školy pedagogická rada - celoroční zhodnocení práce školy stanovení rozvrh jednotlivých stupňů školy určení termínů opravných zkoušek vracení vypůjčených pomůcek do kabinetů odevzdání audiovizuální techniky

9 9 kontrola investičních pomůcek pověřenými osobami zabezpečení květin a zeleně během hlavních prázdnin kontrola čerpání FKSP uzavření pedagogické dokumentace poučení žáků na hlavní prázdniny rozbor úrazovosti ve škole kontrola tříd a jejich připravenosti na prázdniny příprava pololetní závěrky zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu Červenec úklid školy uzavření dokumentace a archivace dokumentů školního roku 2014/15 plánované opravy školy čerpání dovolené PP a NeP Srpen čerpání dovolené PP a NeP dokončení generálního úklidu školy příprava školy na nový školní rok provedení opravných zkoušek dokončení oprav budovy dokončení opravných prací ve školní kuchyni proškolení pracovníků z BOZP a PO Pedagogické rady úvodní (pondělí) klasifikační za 1.Q (pondělí) klasifikační za 2.Q (pondělí) klasifikační za 3.Q (pondělí) klasifikační za 4.Q (středa) závěrečná (úterý) Třídní schůzky (pondělí) (pondělí) (pondělí) (pondělí)

10 10 Zápis dětí do prvních tříd Zápis dětí do prvního ročníku: Pátek 16. ledna 2015 v době od do hod, sobota 17. ledna 2015 v době od 9.00 do hod., neděle 18. ledna 2015 v době od 9.00 do hod. Vánoční JARMARK se uskuteční ve čtvrtek od do hod ve vestibulu školy. Školní AKADEMIE se uskuteční ve čtvrtek od do hod v tělocvičně školy. Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v hod. Seznamovací odpoledne pro žáky budoucích prvních tříd se uskuteční v hod. Provozní porady budou svolávány dle potřeby vedení školy, PP či VZO ČMOS (Veškeré časové údaje jsou pouze informativní, změna vyhrazena.) Prostředky realizace školního roku 1. Využívání výsledků pedagogické vědy a výzkumu 2. Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků, zvyšování jejich zodpovědnosti za dosahované výsledky, zlepšování podmínek pro jejich práci 3. Rozvíjet, modernizovat a efektivně využívat materiálně technickou základnu školy 4. V řídící činnosti uplatňovat takové metody a formy práce, které by aktivovaly všechny pracovníky pro tvůrčí činnost a účast na řízení. 5. Pokračování prací na doplňování a rozvíjení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny a hodnotit jeho ověřování v praxi. Ideová výchova Usilovat, aby se do výuky promítly základní demokratizační a humanizační prvky. Realizace: působení v třídnických hodinách působení při vyučování všichni, celoročně výzdoba, relace, názorná agitace všichni, celoročně Mravní a citová výchova Formovat charakterové vlastnosti žáků, vést je ke společenskému vystupování a disciplíně, využívat emotivní četby, prohlubovat city v oblasti výchovy k manželství a plánovanému rodičovství. Zdokonalovat znalosti pravidel společenského chování a jednání, potlačovat negativní vlivy Realizace: při vyučování a výchově všichni, celoročně Rozumová výchova Dát dětem pro jejich zařazení do života potřebné vědomosti a naučit je postupům při osvojování si nových postupů. Rozvíjet osobnost žáka, která stojí v ohnisku zájmů a je tím nejcennějším, s čím škola pracuje. Poskytnout a vštípit žákům takové vědomosti a postupy, na jejichž základě by si žák vytvořil správný názor, který by v dalším životě dokázal prosazovat a za kterým by stál. Výrazně zhodnocovat úlohu negativních životních projevů a návyků Realizace: vysvětlovat přírodní a společenské jevy, postupně vést žáky k tomu, aby si uměli se svým životem sami poradit, systematicky prověřovat vědomosti žáků v jednotlivých předmětech,

11 11 Estetická výchova kontrolovat úroveň vědomostí žáků vedením školy, zapojovat žáky do soutěží a olympiád, věnovat zvýšenou péči žákům s výukovými, výchovnými a zdravotními problémy, podporovat a rozvíjet nadání u talentovaných žáků Usměrňovat estetické cítění a vědomí žáků. Pěstovat smysl pro krásu a umění. Utvrzovat potřebné postoje a sociální návyky. Zušlechťovat zájmy, postoje, názory. Realizace: vést žáky k aktivnímu zájmu o osobní vzhled, hygienu, pořádek v osobních věcech, vést žáky k dodržování pořádku a čistoty ve třídách, na chodbách, v jídelně a okolí školy, zabezpečit návštěvu výchovných koncertů, divadelních představení, usměrňovat květinovou výzdobu, dbát na estetický vzhled nástěnek a všech prostor školy Tělesná, zdravotní a dopravní výchova Zvyšovat tělesnou zdatnost žáků a upevňovat jejich zdraví. Dbát na zvládnutí základních dopravních předpisů a pravidel u žáků a poučovat je o bezpečnosti silničního provozu. Soustavnou zdravotní výchovou a osvětou trvale ovlivnit spontánní jednání dětí. Realizace: výchova protikuřácká, protialkoholní a protidrogová důsledné potírání jakéhokoliv projevu šikany, tvorba návyků a forem jednání nezbytných pro ochranu svou a svého okolí před šířením nákazy, výchova ke správné výživě a pitnému režimu, výchova k prevenci úrazů, zvyšování náročnosti na tělesnou zdatnost žáků, besedy k dopravní kázni, plnění podmínek dopravních soutěží Koncepční plán Z analýzy současného stavu lze vybrat několik klíčových oblastí a stanovit dlouhodobé cíle. Ekologie, péče o životní prostředí, pozemek školy: vytvořit a rozvíjet ekologická praktika pokračovat ve výsadbě okrasných rostlin v atriu i na jiných součástech pozemku školy pokračovat ve zpracování návrhu využití školního pozemku a realizovat jej důsledně dbát na úpravu trávníků a keřů na pozemcích školy Prezentace školy: vytvořit pěvecký soubor vytvořit dramatický kroužek představení pro rodiče a přátele školy soutěže Vánoční jarmark Akademie pro žáky a pro rodiče pokračovat v doplňování informací na webových stránkách školy pokračovat ve výzdobě a zútulňování školy ustanovit nadaci nebo spolek rodičů a zákonných zástupců dětí připravovat články do Lískáčku o aktivitách ve škole i v rámci mimoškolních činností Vybavení stávajících či zřízení nových pracovišť: všechny kabinety dle požadavků a finančních možností

12 12 učebna Vv učebna Hv učebna informatiky učebny cizích jazyků Stavba ( nezajišťuje škola ): další opravy podlah ve třídách a na chodbách opravy školního nábytku nákup nového školního nábytku Mimoškolní aktivity: kroužky (vedou učitelé školy) kroužky (vedou pracovníci jiných organizací) výuka cizích jazyků tělovýchova nad rámec základní výuky Tv reprezentace školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků prioritu věnovat cizím jazykům, matematice, informatice v rámci různých projektů dle výběru vedení školy a jednotlivých pedagogů dále dle zájmu vyučujících dále dle potřeb školy Závěr Tyto klíčové oblasti nutno rozpracovat v rámci ročních plánů a v rámci cílových úkolů. Stanovit termíny, konkrétní úkoly, zodpovědné osoby, formu kontroly a zhodnocení. Cílem koncepčního plánu školy je plnění základního úkolu školy stanoveného zřizovací listinou školy. Vytvořit podmínky pro naplnění celé šíře osnov na I. a II. stupni základní školy. Děti by tak plnily základní povinnou docházku, jednak by se zde vytvořilo centrum pro volný čas dětí. Je nutno, aby žáci byli vzděláváni jak teoreticky, tak i prakticky, aby se u nich vytvářela manuální zručnost, vztah k práci, k přírodě a vytvořeným hodnotám. Aby mravní výchova a všechny složky výchovy rozvíjely žáka v harmonickou osobnost, která by byla schopna uplatnit se ve společnosti v plné šíři. Mgr. Pavel Petr ředitel školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E

R O Č N Í P L Á N P R Á C E Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne 28.8.2014 1 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Pracovní plán Šk. rok 2014/2015 Projednán v pedagogické radě dne 25. 8. 2014 V Benešově dne 29.8. 2014 PaedDr. Hana Procházková ředitelka školy 1 Obsah: strana I.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více