Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní plán školy. pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Pracovní plán školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Úvod 1. Pracovní plán školy je důležitý dokument, který je jedním z pilířů činnosti školy. Není dogmatem, dá se doplňovat a měnit. 2. Vychází z personálního obsazení školy na začátku škol.roku 2014/2015. Pracovní plán byl schválen pedagogickou radou dne Pracovní plán vychází z těchto dokumentů: Koncepce dalšího rozvoje ZŠ Příloha č. 1 ke koncepci rozvoje ZŠ Kamínky 5, Brno Příloha č. 2 ke koncepci rozvoje ZŠ Kamínky 5, Brno Koncepční záměry školy Příloha č. 3 ke koncepci rozvoje ZŠ Kamínky 5, Brno koncepční záměry na období Strategické cíle dalšího rozvoje školy (závěrečná práce vzděl. cyklu TOŠ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny Vnitřní mzdový předpis a v něm stanovené cílové úkoly Kolektivní smlouva Vyhláška 365/2012 Sb. o FKSP v platném znění Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění (včetně všech novel) Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění (včetně vyhl. 256/2012 Sb.) Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Zákon 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění Organizační směrnice Plán činnosti školy Obsahuje dvě základní složky: Má dvě základní části: 1) Problémy a situace jednoho škol.roku. 2) Koncepční dlouhodobé plánování. a) Roční plán školy. b) Koncepční dlouhodobý plán. Součástí pracovního plánu jsou cílové úkoly. Vychází ze základního úkolu školy - vychovávat šesti až patnáctileté žáky dle zřizovací listiny školy v souladu s výše citovanými zákony a vyhláškami.

2 2 Vychází z Rámcového vzdělávacího programu, z toho, že škola je situována na hranici jednoho z nejmladších brněnských sídlišť. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny Vychází z daných klíčových oblastí: rodiče a škola specifické poruchy učení u žáků s dysfunkcí vzdělávání učitelů DVPP výuka cizích jazyků výuka praktických činností dopravní výchova projekt Mentoři projekt ICT Kouč ekologie výuka informatiky kontrolní činnost evaluace a autoevaluace vzdělávání a výchova činnosti související s hlavní činností školy vzdělávání a výchova ekonomika školy mimoškolní zájmová činnost dětí Počítá se stálými úkoly: prohlídky BOZP kontroly PO nácvik opuštění školy provozní porady a pedagogické rady dle harmonogramu hospitace vedoucích pracovníků, vzájemné hospitace pedagogických pracovníků kontrolní činnost ŘŠ, ZŘ postupné vypracování organizačních směrnic a dalších dokumentů měsíční uzávěrky sledování absence spolupráce s PPP a soc. odborem ÚMČ, Policií ČR, Městskou policií, K centrem, Help me plánované revize stabilizace a zvyšování kvalifikace pedagogického sboru Zaměstnanci školního roku 2014/2015 Vedení školy: ředitel školy Mgr. Pavel Petr zástupce ředitele Mgr. Zdena Ticháčková, statutární zástupce Třídní učitelé I.A Mgr. Milada Adamová I.B Mgr. Radka Gregorová II.A Mgr. Jana Chytilová II.B Mgr. Bohdana Minářová II.C Ing. Lenka Brabcová III.A Mgr. Jana Zukalová III.B PaedDr. Zdenka Bučková IV.A Mgr. Barbora Čápová IV.B Mgr. Renata Halámková

3 3 V.A V.B VI. VII.A VII.B VIII. IX. Mgr. Anna Široká Mgr. Lucie Ziembová Mgr. Josef Pohanka Mgr. Jana Říhová Mgr. Kateřina Gorniaková Mgr. Helena Hanousková Mgr. Lenka Doležalová Netřídní: Vychovatelky ŠD: Mgr. Jaroslava Frišhansová, Mgr. Lucie Knoppová, Mgr. Jiří Melichar, Mgr. Václav Schreiber Hana Kašpárková, Jana Holíková, Ivana Sedláčková, Šárka Dostálová, Martina Hladná, Jaroslava Válková Zabezpečení materiálně technické základny školy, odpovědnost za pomůcky a potřeby investičního charakteru Za kmenové učebny odpovídají: třídní učitelé. Za odborné učebny odpovídají: Ch, F, laboratoř Frišhansová Aj II.st. Gorniaková Nj, Rj Čápová Ov Gorniaková dílna Doležalová tělocvičny Melichar, Bučková Vv Knoppová Hv Hanousková Inf I. a II., uč. s Interakt.tab. Schreiber Za kabinety odpovídají: I. stupeň Široká M Doležalová F Pohanka Čj Hanousková D Říhová Ch Frišhansová Aj Gorniaková Nj, Rj Čápová Vv Knoppová Hv Hanousková Př Frišhansová Tv Melichar, Bučková, Pohanka Ov Gorniaková Z Melichar Tč Doležalová ŠD Pospíšilová Pp Schreiber Sborovna Chytilová Sbírky, pomůcky: Školní knihovna Bučková, Hanousková Školní kronika Knoppová

4 4 Dopravní výchova Učebnice I.st. Metodiky I.st. Učebnice II.st. Pomůcky pro 1.třídy Didaktická technika Halámková Chytilová Chytilová Říhová Ticháčková Minářová Odpovědnost za investice: ŠD Kašpárková Školní jídelna Fiedlerová Ostatní Slaninová Inventarizační komise: Předseda komise p. Zdena Ticháčková Členové komise p.eva Slaninová p. Jan Vlach p. Anna Široká p. Josef Pohanka p. Šárka Fiedlerová HLAVNÍ ÚKOLY: Z hlediska žáků 1. Ve všech ročnících I. a II. stupně se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. Vyučující vycházejí plně z příslušných osnov, Rámcového vzdělávacího programu, navazují na Standard základního vzdělání a plně jej rozvíjejí. 2. Stále věnovat pozornost 5. třídám na I.stupni ZŠ. Hlavním úkolem je připravit zodpovědně žáky pro přechod na II.stupeň. Zabezpečit v 5.třídách vyučování učitelů I. i II. stupně jako přípravu na výuku na II. stupni ZŠ. 3. Rozvíjet systém povinně volitelných předmětů (technické činnosti, informatika, konverzace v cizím, jazyce, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky aj.) 4. Nabídnout žákům dostatečné množství nepovinných předmětů a kroužků, především s tělovýchovným zaměřením, aby zájemci měli možnost více hodin Tv, než jsou povinné dvě hodiny, dále výtvarně či umělecky zaměřené kroužky a kroužky zaměřené na praktické činnosti. 5. Zprostředkovat všem žákům základy kulturnosti a vzdělanosti a kultivovanosti. 6. Vycházet při výuce ze Standardu základního vzdělání jako nejdůležitějšího dokumentu, dále z osnov jednotlivých předmětů, tématických plánů a učebního plánu školy. 7. Soustavně vést k podpoře a formování takových volních vlastností, charakterových a mravních rysů žáka, které by vedly k ušlechtilým mezilidským vztahům, k odpovědnosti, ke smyslu pro rodinu a v dalším životě by pomohly k plnohodnotnému uplatnění ve společnosti. Z hlediska zaměstnanců 1. Usilovat o plně aprobované učitele. 2. Všichni perspektivní učitelé I. stupně by měli získat v rámci DVPP oprávnění vyučovat Aj (tj. učitelé mladší 50ti let a učitelé mající zájem zůstat na škole). 3. Výchovný poradce a protidrogový koordinátor rozšíří své znalosti v rámci nabízených vzdělávacích programů PPP.

5 5 4. Plnit úkoly stanovené plánem práce a rozpisem zastupování. 5. Plnit cílové úkoly. 6. Využívat výstupy a materiály (DUMy), vytvořené v rámci projektu EU peníze do škol Nacházíme společnou řeč 7. Zabránit šíření návykových omamných látek v prostorách školy a všemi silami usilovat o uchránění zdraví všech dětí zejména pomocí prevence. 8. Zabránit projevům šikany, rasismu, intolerance a xenofobie, při vzniku těchto projevů proti nim tvrdě a nekompromisně postupovat. 9. Zvýšit a podporovat nabídku pro talentované žáky. 10. Nabídnout žákům v rámci povinně volitelných předmětů či volitelných předmětů pestrou škálu možností výběru. 11. Nabídnout dle zájmu rodičů dětí předškolního věku seznámení se s prvními školskými dovednostmi formou Edukativně stimulační skupiny (dále ESS). 12. Pravidelně informovat rodiče a veřejnost o činnosti školy také na webových stránkách školy, v tisku. 13. Pokračovat v práci na Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. Z hlediska vedení školy 1. Zkvalitňovat kontrolní činnost v rámci celé školy. 2. Zpříjemňovat pracovní prostředí. 3. Podporovat kulturní akce. 4. Umožnit učitelům v klidu vzdělávat a vychovávat žáky. 5. Motivovat PP k aktivní práci na dalším rozvíjení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny 6. Maximálně podporovat DVPP s přímým dopadem na kvalitnější práci učitele. 7. Spolupracovat s ÚMČ. 8. Postupně odstraňovat nedostatky provozu školy: a. opravy podlah ve třídách b. opravy podlah na chodbách c. příprava projektové dokumentace pro generální opravu vodovodního potrubí 9. Podpora akcí ÚMČ, pomoc při zabezpečování akcí. 10. Spolupracovat při provozu hokejbalového hřiště. 11. Pokračovat v režimu bezpečného provozu na školním hřišti. Z hlediska rodičů 1. Řešit veškeré stížnosti ve smyslu zákona 561/2004 Sb. v platném znění 2. Vytvořit jednotné působení učitelů a vedení školy při řešení výchovných a vzdělávacích problémů. 3. Pokusit se zřídit na škole funkci školního psychologa (ve spolupráci s PPP). 4. Doplňovat informace na stránce Elektronický učitel matematiky.

6 6 Metodické působení Vedoucí metodických zařízení: 1. ročník Adamová 2. ročník Minářová 3. ročník Bučková 4. ročník Halámková 5. ročník Široká Vedoucí předmětových komisí: M Doležalová Č, D Hanousková Př Frišhansová Tv, VkZ Melichar Tč, Pp Doležalová Ov Gorniaková Inf Schreiber Aj Gorniaková (+ Bučková za I. st.) 2 Cj (Nj, Rj, Fj) Čápová Výchovný poradce pro 1. 5.: Výchovný poradce pro 6. 9.: Protidrogový koordinátor a metodik prevence: Mgr. Anna Široká Mgr. Jaroslava Frišhansová Mgr. Kateřina Gorniaková Další zabezpečení činnosti školy: Zápisy pedagogických rad Petr Výzdoba školy Melichar, Čápová, Knoppová Dopravní výchova Halámková Zdravotník Slaninová Projekt Zdravé zuby Zukalová Květinová výzdoba školy všichni PP Sběr druhotných surovin Vlach, Schreiber Bezpečnost práce Vlach Požární prevence Vlach Divadla, koncerty Ticháčková Soutěže Tv pro II.stupeň Melichar, Pohanka Akce ŠD Kašpárková Zapisování úrazů dozorující učitel, TU Umístění sešitu úrazů Slaninová Vedení soutěží a olympiád odpovědný učitel Spolupráce s MŠ Ticháčková Soutěže Tv pro I.stupeň Bučková, Široká Nástěnky v přízemí a 1.poschodí určení učitelé I.stupně, ŠD Nástěnky ve 2.poschodí Melichar, Frišhansová, Gorniaková, Knoppová Edukativně-stimulační skupina ve spolupráci s MŠ Čtvrtě Ticháčková, Široká ICT koordinátor Schreiber

7 7 Zkvalitňování připravenosti PP k plnění výchovných a vzdělávacích cílů, zvyšování odpovědnosti za dosažené výsledky nutnost samostudia k rozšíření pedagogické odbornosti dle připraveného plánu pracovat s integrovanými žáky věnovat zvýšenou pozornost problémovým žákům podporovat a rozšiřovat nabídku pro talentované žáky plně respektovat osnovy a učební plány spolupracovat s rodiči na patřičné úrovni a taktně, z každého jednání pořizovat zápis a nechat rodiče podepsat třídní schůzky se budou konat v měsících XI., I., IV., VI. ozřejmit Standardy jednotlivých předmětů a ročníků, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny a práci na jeho rozvíjení a doplňování. Prohlubování spolupráce školy s ostatními výchovnými činiteli spolupráce s ÚMČ a zastupitelstvem MČ ŘŠ spolupráce se zástupci rodičů ŘŠ, ZŘ, VP spolupráce s výrobními organizacemi, úřady, společenskými institucemi a dalšími možnými partnery ŘŠ, ZŘ, VP zprávy do Lískáčku ŘŠ, ZŘ, VP, PP zájmovou činnost koordinuje celoročně ZŘ výchovná komise školy ŘŠ, ZŘ, VP, MPA, TU Roční plán školy pro rok 2014 / 2015 Září Říjen schválení pracovního plánu školy stanovení termínovaných úkolů na I. pololetí šk.roku doplnění a schválení školního řádu doplnění a schválení organizačního řádu schůzka školní rady sestavení návrhu rozpočtu vzhledem ke zřizovateli stanovení osobních příplatků na období školního roku stanovení čerpání fin.prostředků na pomůcky a další náklady zahájení kontrolní činnosti kontrola radiátorů ÚT před topnou sezónou projednání případných změn v kolektivní smlouvě zahájení přípravných prací na inventarizaci školy Listopad pedagogická rada - čtvrtletní hodnocení činnosti školy průběžná kontrola plnění učebních plánů průběžná práce na ŠvP kontrola a zhodnocení

8 8 průběžná kontrola plnění cílových úkolů práce na inventarizaci školy Prosinec kontrola čerpání FKSP, závěrka FKSP příprava podkladů pro roční závěrku dokončení inventarizace přehled přesčasů za kalendářní rok kontrola zásob Leden Únor účetní závěrka, zúčtování finančních vztahů se zřizovatelem pedagogická rada pololetní hodnocení činnosti školy, vydání vysvědčení zápis do prvních tříd rozpočet od zřizovatele na provoz stanovení termínovaných úkolů pro II.pololetí škol.roku průběžná kontrola dokumentace TU plán dovolených zaměstnanců školy Březen průběžná práce na ŠvP kontrola a zhodnocení objednávky učebnic pro příští škol.rok zpracování plánu údržby o hlavních prázdninách stanovení rozpočtu na platy a ONIV od OŠMT MMB plán škol v přírodě, školních výletů a exkurzí Duben kontrola tělocvičného nářadí průběžná kontrola plnění hospitací pedagogická rada - hodnocení činnosti školy za třetí čtvrtletí veřejná prověrka BOZP cvičný požární poplach příprava organizace nového škol.roku (počet tříd, umístění, personální změny) Květen Červen plán letní činnosti ŠD zhodnocení přijímacího řízení vycházejících žáků stanovení úvazků jednotlivým vyučujícím II. stupně příprava příměstského tábora podklady pro výroční zprávu školy, výroční zpráva školy pedagogická rada - celoroční zhodnocení práce školy stanovení rozvrh jednotlivých stupňů školy určení termínů opravných zkoušek vracení vypůjčených pomůcek do kabinetů odevzdání audiovizuální techniky

9 9 kontrola investičních pomůcek pověřenými osobami zabezpečení květin a zeleně během hlavních prázdnin kontrola čerpání FKSP uzavření pedagogické dokumentace poučení žáků na hlavní prázdniny rozbor úrazovosti ve škole kontrola tříd a jejich připravenosti na prázdniny příprava pololetní závěrky zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu Červenec úklid školy uzavření dokumentace a archivace dokumentů školního roku 2014/15 plánované opravy školy čerpání dovolené PP a NeP Srpen čerpání dovolené PP a NeP dokončení generálního úklidu školy příprava školy na nový školní rok provedení opravných zkoušek dokončení oprav budovy dokončení opravných prací ve školní kuchyni proškolení pracovníků z BOZP a PO Pedagogické rady úvodní (pondělí) klasifikační za 1.Q (pondělí) klasifikační za 2.Q (pondělí) klasifikační za 3.Q (pondělí) klasifikační za 4.Q (středa) závěrečná (úterý) Třídní schůzky (pondělí) (pondělí) (pondělí) (pondělí)

10 10 Zápis dětí do prvních tříd Zápis dětí do prvního ročníku: Pátek 16. ledna 2015 v době od do hod, sobota 17. ledna 2015 v době od 9.00 do hod., neděle 18. ledna 2015 v době od 9.00 do hod. Vánoční JARMARK se uskuteční ve čtvrtek od do hod ve vestibulu školy. Školní AKADEMIE se uskuteční ve čtvrtek od do hod v tělocvičně školy. Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v hod. Seznamovací odpoledne pro žáky budoucích prvních tříd se uskuteční v hod. Provozní porady budou svolávány dle potřeby vedení školy, PP či VZO ČMOS (Veškeré časové údaje jsou pouze informativní, změna vyhrazena.) Prostředky realizace školního roku 1. Využívání výsledků pedagogické vědy a výzkumu 2. Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků, zvyšování jejich zodpovědnosti za dosahované výsledky, zlepšování podmínek pro jejich práci 3. Rozvíjet, modernizovat a efektivně využívat materiálně technickou základnu školy 4. V řídící činnosti uplatňovat takové metody a formy práce, které by aktivovaly všechny pracovníky pro tvůrčí činnost a účast na řízení. 5. Pokračování prací na doplňování a rozvíjení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny a hodnotit jeho ověřování v praxi. Ideová výchova Usilovat, aby se do výuky promítly základní demokratizační a humanizační prvky. Realizace: působení v třídnických hodinách působení při vyučování všichni, celoročně výzdoba, relace, názorná agitace všichni, celoročně Mravní a citová výchova Formovat charakterové vlastnosti žáků, vést je ke společenskému vystupování a disciplíně, využívat emotivní četby, prohlubovat city v oblasti výchovy k manželství a plánovanému rodičovství. Zdokonalovat znalosti pravidel společenského chování a jednání, potlačovat negativní vlivy Realizace: při vyučování a výchově všichni, celoročně Rozumová výchova Dát dětem pro jejich zařazení do života potřebné vědomosti a naučit je postupům při osvojování si nových postupů. Rozvíjet osobnost žáka, která stojí v ohnisku zájmů a je tím nejcennějším, s čím škola pracuje. Poskytnout a vštípit žákům takové vědomosti a postupy, na jejichž základě by si žák vytvořil správný názor, který by v dalším životě dokázal prosazovat a za kterým by stál. Výrazně zhodnocovat úlohu negativních životních projevů a návyků Realizace: vysvětlovat přírodní a společenské jevy, postupně vést žáky k tomu, aby si uměli se svým životem sami poradit, systematicky prověřovat vědomosti žáků v jednotlivých předmětech,

11 11 Estetická výchova kontrolovat úroveň vědomostí žáků vedením školy, zapojovat žáky do soutěží a olympiád, věnovat zvýšenou péči žákům s výukovými, výchovnými a zdravotními problémy, podporovat a rozvíjet nadání u talentovaných žáků Usměrňovat estetické cítění a vědomí žáků. Pěstovat smysl pro krásu a umění. Utvrzovat potřebné postoje a sociální návyky. Zušlechťovat zájmy, postoje, názory. Realizace: vést žáky k aktivnímu zájmu o osobní vzhled, hygienu, pořádek v osobních věcech, vést žáky k dodržování pořádku a čistoty ve třídách, na chodbách, v jídelně a okolí školy, zabezpečit návštěvu výchovných koncertů, divadelních představení, usměrňovat květinovou výzdobu, dbát na estetický vzhled nástěnek a všech prostor školy Tělesná, zdravotní a dopravní výchova Zvyšovat tělesnou zdatnost žáků a upevňovat jejich zdraví. Dbát na zvládnutí základních dopravních předpisů a pravidel u žáků a poučovat je o bezpečnosti silničního provozu. Soustavnou zdravotní výchovou a osvětou trvale ovlivnit spontánní jednání dětí. Realizace: výchova protikuřácká, protialkoholní a protidrogová důsledné potírání jakéhokoliv projevu šikany, tvorba návyků a forem jednání nezbytných pro ochranu svou a svého okolí před šířením nákazy, výchova ke správné výživě a pitnému režimu, výchova k prevenci úrazů, zvyšování náročnosti na tělesnou zdatnost žáků, besedy k dopravní kázni, plnění podmínek dopravních soutěží Koncepční plán Z analýzy současného stavu lze vybrat několik klíčových oblastí a stanovit dlouhodobé cíle. Ekologie, péče o životní prostředí, pozemek školy: vytvořit a rozvíjet ekologická praktika pokračovat ve výsadbě okrasných rostlin v atriu i na jiných součástech pozemku školy pokračovat ve zpracování návrhu využití školního pozemku a realizovat jej důsledně dbát na úpravu trávníků a keřů na pozemcích školy Prezentace školy: vytvořit pěvecký soubor vytvořit dramatický kroužek představení pro rodiče a přátele školy soutěže Vánoční jarmark Akademie pro žáky a pro rodiče pokračovat v doplňování informací na webových stránkách školy pokračovat ve výzdobě a zútulňování školy ustanovit nadaci nebo spolek rodičů a zákonných zástupců dětí připravovat články do Lískáčku o aktivitách ve škole i v rámci mimoškolních činností Vybavení stávajících či zřízení nových pracovišť: všechny kabinety dle požadavků a finančních možností

12 12 učebna Vv učebna Hv učebna informatiky učebny cizích jazyků Stavba ( nezajišťuje škola ): další opravy podlah ve třídách a na chodbách opravy školního nábytku nákup nového školního nábytku Mimoškolní aktivity: kroužky (vedou učitelé školy) kroužky (vedou pracovníci jiných organizací) výuka cizích jazyků tělovýchova nad rámec základní výuky Tv reprezentace školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků prioritu věnovat cizím jazykům, matematice, informatice v rámci různých projektů dle výběru vedení školy a jednotlivých pedagogů dále dle zájmu vyučujících dále dle potřeb školy Závěr Tyto klíčové oblasti nutno rozpracovat v rámci ročních plánů a v rámci cílových úkolů. Stanovit termíny, konkrétní úkoly, zodpovědné osoby, formu kontroly a zhodnocení. Cílem koncepčního plánu školy je plnění základního úkolu školy stanoveného zřizovací listinou školy. Vytvořit podmínky pro naplnění celé šíře osnov na I. a II. stupni základní školy. Děti by tak plnily základní povinnou docházku, jednak by se zde vytvořilo centrum pro volný čas dětí. Je nutno, aby žáci byli vzděláváni jak teoreticky, tak i prakticky, aby se u nich vytvářela manuální zručnost, vztah k práci, k přírodě a vytvořeným hodnotám. Aby mravní výchova a všechny složky výchovy rozvíjely žáka v harmonickou osobnost, která by byla schopna uplatnit se ve společnosti v plné šíři. Mgr. Pavel Petr ředitel školy

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. školní rok 2015/2016. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. školní rok 2015/2016. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2015/2016 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2014/2015 A: Závěry minulého šk. roku B: Hlavní úkoly šk. roku 2014/2015 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více