ŠKOLNÍ JÍDELNA VYŠŠÍ BROD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ JÍDELNA VYŠŠÍ BROD"

Transkript

1 Provozní řád ŠKOLNÍ JÍDELNA VYŠŠÍ BROD Zpracovala: vedoucí školní jídelny Reichensdörferová Anna Schválila: ředitelka školy Mgr. Marie Nováková Datum: Datum: Podpis: Podpis:

2 Provozní řád je součástí organizačního řádu školy a vyplývá z požadavků: Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení Vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Školského zákona 561/2004 Sb. Nařízení evropského parlamentu a rady ES 852/2004 o hygieně potravin Vyhlášky 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Zákoníku práce Bezpečnostních předpisů Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní hygiena Před nástupem do zaměstnání se musí všichni zaměstnanci kuchyně podrobit preventivní lékařské prohlídce. Musí si nechat vystavit zdravotní průkaz, který má mít každý pracovník u sebe. Všichni zaměstnanci jsou povinni hlásit ošetřujícímu lékaři a vedoucí školní jídelny každou změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci výrobků (alimentární nebo jiné přenosné onemocnění) a informovat o kontaktech s osobami s infekčními nemocemi. V případě drobného poranění na rukou si zaměstnanci ranku překryjí barevnou vodovzdornou náplastí a použijí rukavice. Všechny ozdoby rukou (prsteny, hodinky ) musí pracovník odložit v šatně. Nehty musí být krátce zastřižené, čisté a nenalakované. Pracovníci si musí před započetím práce a po každé činnosti umýt ruce mýdlem a kartáčkem pod tekoucí vodou. Ručníky jsou používány papírové jednorázové. Pracovní oděv musí být vždy čistý a při přechodu z jiné činnosti vždy vyměňován, v kapsách oděvu nesmí, kromě čistého kapesníku, nic být. Pracovníci musí při vaření používat pokrývku hlavy, před výdejem si vyměňují pracovní oděv za čistý. V pracovním oděvu se nesmí odcházet mimo pracoviště. Při cestě na toaletu je třeba pracovní oděv odložit a po pečlivém umytí rukou znovu obléci. V průběhu práce na pracovišti nesmí pracovník provádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku. Platí zákaz kouření, pití, konzumace jídla mimo vyhrazený prostor, zákaz vstupu cizím osobám a domácím zvířatům. Povinnosti provozovatele Provozovatel je povinen zajišťovat: vykonávání práce v kuchyni jen osobami zdravotně způsobilými seznámení pověřených pracovníků s hygienickými požadavky na přejímku, skladování, přípravu a oběh poživatin a do 1 roku po nástupu absolvování školení k rozšíření hygienických znalostí dodržování schválených technologických postupů přípravy jednotlivých jídel vhodné podmínky pro osobní hygienu, oddělené uložení pracovního a civilního oblečení osobní ochranné a pracovní pomůcky čistotu provozních a pomocných zařízení

3 oddělené uložení pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení, přicházejících do přímého styku s potravinami provádění technických úprav, nátěrů a malování dle potřeby ve výrobních a skladovacích prostorách provádění dezinsekce a deratizace (tuto činnost smějí provádět jen osoby k tomu způsobilé) zpracování sanitačního řádu a zajištění jeho dodržování Povinnosti pracovníků Všechny postupy jsou prováděné v souladu se systémem HACCP a pracovníci kuchyně jsou kromě povinností uvedených v prvním odstavci dále povinni: dodržovat pracovní dobu od 6:30 h. do 15:00 h. mít zdravotní způsobilost, kontrolovat záruční lhůty potravin znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání, skladování a přípravu pokrmů kontrolovat záruční lhůty potravin dodržovat zásady osobní a provozní hygieny znát a dodržovat jen schválené a předepsané pracovní postupy, všímat si kvality a nezávadnosti zpracovávaných potravin, potraviny podezřelé z nákazy nebo závadnosti vyřadit z dalšího zpracování chránit potraviny i hotové výrobky před znečištěním hmyzem, zvířaty a ptáky nebo nepovolanými osobami udržovat v čistotě své pracoviště, používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv mít na pracovišti zdravotní průkaz dbát na svůj zdravotní stav dodržovat provozní a sanitační řád na pracovišti Hygiena provozu Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů a nádobí: pravidelné mytí a čištění dle sanitačního řádu malování kuchyně dle potřeby provádění a obnova nátěrů dle potřeby odmrazování lednic a mrazáků1x měsíčně Inventář a strojní vybavení musí být udržováno v řádném technickém stavu, musí být snadno rozebíratelné a čistitelné. V kuchyni musí být používána jen pitná voda. Mytí nádobí se provádí v dostatečně teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku po předchozí očistě od zbytků. Bílé nádobí a příbory se myjí v myčce na nádobí. Bílé nádobí se nesmí utírat do utěrek. Čistící prostředky a pomůcky na úklid prostorů kuchyně jsou uloženy odděleně od prostředků na hrubý úklid podlah a hygienických zařízení. Likvidace odpadu je zajišťována pravidelně a včas. Veškeré vydávání obědů musí být zajištěno v jednorázových rukavicích.

4 Hygienické zásady pro zacházení s potravinami Přejímka zboží se musí provádět po stránce kvantitativní i kvalitativní. Za správnou přejímku nese zodpovědnost vedoucí ŠJ, v případě její nepřítomnosti vedoucí kuchařka. Skladováním nesmí dojít k poškození kvality skladovaného zboží, ani ke křížení tzv. čistých a nečistých linek. Potraviny, které je nutno před podáváním tepelně upravit se nesmí setkat s potravinami, které jsou již tepelně upravené nebo se podávají bez tepelné úpravy, či za studena. Příprava a zpracování pokrmů musí probíhat jednosměrně od nečistých surovin přes jejich očistu v přípravnách, tepelnou přípravu v kuchyni, k výdeji strávníkům. Pracovní plochy pro čistou úpravu potravin musí být samostatné a označené nebo je nutné tyto činnosti časově oddělit. Tepelná úprava surovin musí zabezpečit zničení mikroorganismů při zachování nutričních hodnot hotového výrobku. Zejména je třeba: - na přípravu pokrmů lze používat jen čerstvá slepičí vejce z veterinárně sledovaných chovů,která musí být řádně tepelně zpracována varem po dobu minimálně 12 minut - maso po vlastním umletí musí být do 3 hodin tepelně zpracováno, v době mezi umletím a tepelnou úpravou musí být v chladničce s uvedením údaje o čase semletí - na smažení pokrmů se používá vždy jednorázově čerstvý tuk - 20 minut před dokončením tepelné úpravy se do pokrmu nesmí nic přidávat(koření, mouka) - zařízeních společného stravování se nesmí používat ani přidávat: 1. vejce s porušenou skořápkou 2. vejce tepelně nezpracovaná a pokrmy z nich (míchaná, na měkko, oka s tekutým žloutkem,vlastní majonéza) 3..syrová masa typu tatarských bifteků Výdej stravy se provádí bezprostředně po dohotovení pokrmů. Doba výdeje nesmí překročit 4 hodiny od jeho dohotovení. Při výdeji je třeba používat vhodných pomůcek pro manipulaci s potravinami. Vydávané pokrmy musí mít dostatečnou teplotu. Mytí nádobí prostorově navazuje na jídelnu. Příjem použitého nádobí musí být prostorově oddělen od výdeje stravy. Mytí nádobí nesmí provádět stejný pracovník, který pracuje při výdeji stravy. Pokud není jiné řešení musí být tyto činnosti časově odděleny a pracovník se musí převléci do jiného pláště. K zabezpečení nezávadnosti a výživové hodnoty pokrmu volíme účelnou a šetrnou přípravu: mechanické odstraňování nepoživatelných částí provádíme šetrně syrové maso krájíme, naklepáváme a meleme těsně před dalším zpracováním všechny potraviny omýváme vcelku pod proudem pitné vody tuky se nesmí přepalovat vaříme v nádobách s neporušeným smaltovaným povrchem nebo s povrchem z nerezu nebo varného skla -v hliníkovém nádobí se nesmí vařit kyselá jídla Sestavování jídelního lístku provádíme podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel zajišťujeme nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbáme na střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých a zeleninových. Syrovou zeleninu a ovoce podáváme podle možnosti co nejčastěji. Z jídelníčku vylučujeme ty pokrmy, které v teplém období snadno podléhají zkáze.

5 Časový rozvrh: 6:30 zahájení provozu 6:30 9:45 příprava a výroba pokrmů dle jídelního lístku 9:45-10:15 zákonná přestávka 10:15 10:30 úklid varny a příprava před prvním výdejem 10:30 10:45 výdej obědů pro pečovatelský dům 10:45 11:15 výdej obědů ostatním cizím strávníkům a výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky 11:15 11:30 úklid varny a příprava před 2. výdejem 11:30 12:00 oběd žáků 1. stupeň 12:00 12:15 výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky 12:15 12:30 úklid varny a příprava před 3. výdejem 12:30 13:00 oběd žáků 2. stupeň 13:00 15:00 úklid varny a přilehlých místností ÚT, ČT 13:00 13:10 výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky týká se pouze PO, ST, PÁ 13:10 13:15 úklid varny a příprava před 4. výdejem PO, ST,PÁ 13:15 13:45 oběd žáků 2. stupeň týká se pouze PO, ST, PÁ 13:45 15:00 úklid varny a přilehlých místností PO, ST, PÁ 15:00 ukončení provozu Vlastní organizace provozu Školní kuchyně má přilehlou jídelnu. Vstup pro strávníky do školní jídelny je dovolen od 10,30h do 13,45h. Cizí strávníci mají možnost si svršky odložit v chodbě před jídelnou( škola za odložené věci neručí!!!) a žáci si, před vstupem do jídelny, odkládají svršky a obuv ve svých šatnách. Jídelní lístky jsou k dispozici na 14 dní dopředu a jsou sestavovány podle zásad zdravé výživy. Strávníci a rodiče se s nimi mohou seznámit na nástěnce v jídelně nebo na internetových stránkách školy. Ceník obědů platný od : žáci 3 6 let 21,-Kč žáci 7 10 let 23,-Kč žáci let 25,-Kč žáci 15 let a starší 27,-Kč zaměstnanci ZŠ 27,-Kč nepracující školní důchodci 27,-Kč cizí strávníci nad 70 let 55,-Kč cizí strávníci do 70 let 65,-Kč zaměstnanci Města Vyšší Brod 75,-Kč Částka pro cizí strávníky se skládá ze dvou položek: 27,-Kč tvoří náklady na potraviny + zbytek je podíl na ostatních nákladech, (část podílu nákladů je hrazena Městem Vyšší Brod v rámci jeho sociálního programu ). Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (vyhl. 107/2005Sb.). Školní rok začíná a končí následujícího kalendářního roku (Školský zákon 561 / 2004 Sb. 24)

6 Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů a nástupu jednotlivých tříd na oběd. Pedagogický dozor v jídelně zajišťuje ředitel ZŠ, rozvrh dozorujících pedagogů je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně. V případě dlouhodobé nepřítomnosti má strávník povinnost tuto skutečnost oznámit vedoucí ŠJ, aby se předešlo zbytečnému zaúčtování a platbě obědů. Jestliže se strávník neodhlásí (u dětí tato povinnost přechází na jejich rodiče) a oběd si neodebere, je povinen uhradit cenu ve výši nákladů za potraviny,tj.částku určenou jednotlivým věkovým kategoriím podle platného ceníku. Během prázdnin a státních svátků se obědy nevaří, všichni strávníci jsou automaticky odhlášeni Obědy se platí zálohově dopředu,výše zálohy je stanovena podle věkových a cenových kategorií strávníků. 3-6 let 470,-Kč 7-10 let 510,-Kč let 550,-Kč žáci nad 15 let 600,-Kč ŠZ 510,-Kč neprac. škol. důchodci 510,-Kč CS nad 70 let a držitelé ZTP 1.210,-Kč CS do 70 let 1.430,-Kč zaměstnanci Města V.Brod 1.650,-Kč Je možné si vybrat ze tří způsobů plateb:1)ze sporožira,2)z jakéhokoliv běžného účtu, 3) hotově.při bezhotovostní platbě je nutno doložit z bank.ústavu potvrzení o zřízení inkasa, které bude založeno k přihlášce strávníka. Každý má možnost si vybrat způsob úhrady podle svého uvážení a možností, způsob platby je možné, po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ, v průběhu školního roku změnit. Preferujeme bezhotovostní způsob platby a žádáme rodiče, aby tuto možnost upřednostnili. Bezhotovostní platby:první inkasní platba(záloha) bude námi provedena v posledním srpnovém týdnu,u nových strávníků je nutné do této doby zřídit inkaso.v následujících měsících (v září až květnu) budou platby provedeny vždy k 20.dni v měsíci (připadne-li tento den na víkend,prázdniny nebo státní svátek, pak se termín platby posouvá).výši částky určuje počet pracovních dní aktuálního měsíce a počet odhlášek provedených do okamžiku přípravy podkladů pro inkasní platby. Hotovostní platby:první platba(záloha) bude vybírána v posledním srpnovém týdnu, v následujících měsících(září až květen)je možné provádět platby,podle možností,v průběhu celého měsíce.výši částky určuje počet pracovních dní aktuálního měsíce a počet odhlášek provedených do okamžiku placení. Při řádném placení stravného bude srpnová záloha plynule převáděna z měsíce do měsíce a bude čerpána v červnu, kdy se na konci tohoto měsíce vyúčtuje a případné přeplatky budou vráceny. U hotovostních plateb je termín vrácení přeplatků do konce června,u bezhotovostních plateb nejpozději do 7.července. V případě nezaplacení stravného v řádném termínu, kdykoliv v průběhu školního roku, bude využita záloha a po jejím vyčerpání bude strávník zablokován a odhlášen ze školního stravování.

7 Pro lepší přehled a představu srpen zaplatit zálohu na stravování v průběhu posledního týdne září zaplatit skutečně přihlášené obědy za září,platba bude ponížena o případné odhlášky říjen zaplatit skutečně přihlášené obědy za říjen,platba bude ponížena o případné odhlášky listopad zaplatit skutečně přihlášené obědy za listopad,platba bude ponížena o případné odhlášky prosinec zaplatit skutečně přihlášené obědy za prosinec,platba bude ponížena o případné odhlášky leden zaplatit skutečně přihlášené obědy za leden,platba bude ponížena o případné odhlášky únor zaplatit skutečně přihlášené obědy za únor,platba bude ponížena o případné odhlášky březen zaplatit skutečně přihlášené obědy za březen,platba bude ponížena o případné odhlášky duben zaplatit skutečně přihlášené obědy za duben,platba bude ponížena o případné odhlášky květen zaplatit skutečně přihlášené obědy za květen,platba bude ponížena o případné odhlášky červen čerpání zálohy,budou vyúčtovány červnové obědy,případné přeplatky budou vráceny Školní jídelna nabízí 3xtýdně (úterý,středa,čtvrtek) možnost výběru ze dvou pokrmů. Všichni strávníci jsou přihlášeni podle svých požadavků a na tyto dny je jim automaticky přidělen pokrm č.1(1.menu), v případě zájmu o pokrm č.2 (2.menu) musí sami provést patřičnou změnu přes internet (podrobnější informace podá na vyžádání vedoucí ŠJ) nebo na chodbě u objednávkového terminálu (návod k obsluze je umístěn v jeho blízkosti). Jídelní lístek je k dispozici na 14 dní dopředu na obou místech. Z organizačních důvodů je možné provádět změnu ve výběru pokrmů do čtvrtka do 14h předchozího týdne. Provedená změna je závazná a při výdeji není možné druh pokrmu měnit.jestliže nebude o jeden pokrm dostatečný zájem a objednaný počet porcí bude menší než 20, bude automaticky všem strávníkům, kteří budou na ten den přihlášeni, přidělen pokrm,jehož počet bude převažovat, změna bude dopředu vyvěšena ve školní jídelně u jídelních lístků. Obědy do jídlonosičů se pro nemocné žáky a cizí strávníky připravují mimo hlavní výdejní dobu dětí. Výdejové časy: pečovatelský dům 10:30 10:45 ostatní cizí strávníci 10:45 11:15 výdej do jídlonosičů nemocným žákům PO, ST, PÁ 10:45 11:15 12:00 12:15 13:00 13:10 ÚT, ČT 10:45 11:15 12:00 12:15 žáci 1. stupeň 11:30 12:00 žáci 2. stupeň PO, ST, PÁ 12:30 13:00 13:15 13:45 ÚT, ČT 12:30 13:00 Každý, kdo odebírá pokrm v jídlonosiči, si vezme podnos, rozloží si na něm jídlonosiče, přesune se k výdeji stravy, kde přiloží čip ke čtečce. Kuchařkou mu bude vydána příslušná porce pokrmu a jídlonosiče si opět každý poskládá a zavře sám, podnos vrátí do okénka na špinavé stolní nádobí. Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování a ŠJ garantuje kvalitu oběda pouze do okamžiku předání pokrmu v jídlonosiči strávníkovi. V případě nedostatečné péče o čistotu jídlonosičů, odložené spotřeby a nedostatečné regenerace hrozí vznik alimentárního onemocnění, za které pracovnice ŠJ nenesou zodpovědnost.

8 Z organizačních důvodů se obědy přihlašují / odhlašují den předem do 14:00h, nabízíme tyto možnosti: 1. osobně nebo telefonicky ( , ) 2. u terminálu umístěného na chodbě školy před vstupem do školní jídelny Postup: zvolit týden, kterého se změna týká (tento týden / příští týden) přiložit čip ke čtečce (rozsvítí se červená kontrolka) provést změnu (odhlášení= 0 / přihlášení= 1 nebo případně 2) přiložit čip ke čtečce (rozsvítí se zelená kontrolka). NUTNÉ PROVÉST! bez tohoto kroku se žádná změna do systému neuloží! 3. přes internet Postup: zadat internetovou adresu školy otevřít odkaz odhlašování obědů,výběr pokrmů zadat uživatelské jméno a heslo strávníka (při koupi čipu strávník na vyžádání obdrží od vedoucí ŠJ) na hlavním panelu jsou viditelné základní informace (čas, datum, stav kreditu ten se průběžně aktualizuje a nemusí v ten okamžik zcela odpovídat skutečnosti, závisí na pořadí provedených operací a komunikaci řídící jednotky s internetem nebo terminálem) odhlásit / přihlásit obědy na současný a následující týden odhlásit = zrušit (v modrém rámečku) přihlásit = objednat (v šedém rámečku) zelenému nápisu Čeká na potvrzení zrušení terminálem nevěnujte žádnou pozornost odhlásit uživatele V případě akutního onemocnění, kdy rodič do určeného času nestihne provést odhlášení, má možnost si oběd dítěte první den nemoci odnést domů v jídlonosiči. Na další dny je povinen dítě odhlásit (Školský zákon 561 /2004 Sb. 119, vyhl.107/2005sb.). V případě, že dojde k opakovanému neoprávněnému odběru oběda v době absence žáka ve škole, bude tento žák vyloučen ze školního stravování. Z organizačních důvodů je poslední možnost odhlašování obědů na červen června!!! (v případě nemoci si strávníci odnesou obědy domů v jídlonosiči). Strávník se při odběru každého oběda prokazuje čipem, který má možnost si zakoupit u vedoucí ŠJ. Cena každého čipu je 100,-Kč, v případě ztráty nebo mechanického poškození je nutné si zakoupit čip nový. Jestliže žák uchová čip funkční a nepoškozený po celou dobu své školní docházky, na konci 9. třídy (nebo při časnějším ukončení stravování ve školní jídelně) mu bude tento poplatek v plné výši vrácen. Při náhodném zapomenutí čipu se strávník obrátí na vedoucí ŠJ a ta mu umožní si přihlášený oběd odebrat. Strávníkům je vydáván kompletní oběd, včetně masa a příloh, žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Nápoje i vydané jídlo jsou určené ke konzumaci v jídelně, pouze ovoce, není-li vydáváno v miskách, je možné si odnést. Žáci, kteří jdou na oběd, se shromažďují ve dvojstupu před vstupem do jídelny, ruce si mají možnost umýt ve vstupu jídelny. Ti, kteří přicházejí na oběd zvenku,se v šatnách přezují a svléknou bundy a ostatní svršky. Po celou dobu stravování je zajištěn pedagogický dozor, který dohlíží na čekající strávníky na chodbě i na strávníky v jídelně. Dozor v jídelně sleduje a usměrňuje chování žáků při stolování, při odnášení stravy a použitého nádobí včetně příborů.

9 Při přenosu jídla a nádobí žáci neběhají, nevhodně nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit úraz jim nebo ostatním zúčastněným. Strávníci jsou povinni se chovat při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly, řídit se provozním řádem ŠJ, pokyny vedoucí ŠJ, kuchařek a pedagogického dozoru. V případě nesrovnalostí a připomínek, technických a hygienických závad se obrací na vedoucí ŠJ. Ve školní jídelně si strávníci: -podnosy, příbory a nápoje odebírají sami, -polévku, hlavní jídlo, ovoce, salát, dezert nebo moučník (podle jídelního lístku) a případné přídavky obdrží u výdejního okénka, -použité nádobí odnesou ke sběrnému okénku Platí zákaz vynášení potravin ze ŠJ (vyhl. 107/2005Sb. 2), toto omezení se netýká pouze ovoce, které není podáváno v miskách. Běžný denní úklid zajišťují uklízečky, s výjimkou úklidu stolů, jež udržují v čistotě zaměstnankyně ŠJ. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje sám strávník za dohledu pedagog. dozoru, nebo personál ŠJ. Za čistotu stolů v průběhu výdejní doby odpovídá pedagogický dozor. Nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi, vedoucí ŠJ nebo kuchařkám. Úrazy hlásí vedoucí ŠJ, ta poskytne žáku první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a oznámí tuto skutečnost řediteli školy, který dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Všechny připomínky a názory žáků a rodičů ke stravování, které by vedly k větší spokojenosti strávníků je možno předkládat osobně a telefonicky vedoucí školní jídelny nebo vhazovat do schránky v jídelně. Tento provozní řád je k dispozici v jídelně ZŠ, u vedoucí ŠJ, u ředitelky ZŠ a na internetových stránkách ZŠ Úřední hodiny vedoucí ŠJ jsou denně 7:00 8:00, 11:00 14:00 Kontakty do ŠJ: tel.: , , web:

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Obsah: 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků a osobní hygiena

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří PROVOZNÍ ŘÁD KUCHYNĚ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÍ JÍDELNY Provozní řád školní jídelny vyplývá z: - zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 119 - vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. - vyhlášky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracován podle: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky min.školství

Více

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE :

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE : STANOVEN NA ZÁKLADĚ : - Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 119 - Vyhlášky ministerstva školství 107/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Dolní Bojanovice únor 2012 1 Řád školní jídelny Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Studená

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Studená Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Studená Za činnost školní jídelny odpovídá ředitel školy Mgr. Libor Hrbek (tel.: 384490020). Školní jídelna se dělí na školní kuchyni, která je

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Směrnice pro stravování ve školní jídelně, provozní řád školní jídelny, provozní řád školní kuchyně, sanitační řád školního zařízení

Směrnice pro stravování ve školní jídelně, provozní řád školní jídelny, provozní řád školní kuchyně, sanitační řád školního zařízení Č.j. ZSCL/537/14 Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace IČ: 48283070 Směrnice pro stravování ve školní jídelně, provozní řád školní jídelny, provozní řád školní kuchyně, sanitační

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

Provozní řád školní jídelny a školní kuchyně

Provozní řád školní jídelny a školní kuchyně Provozní řád školní jídelny a školní kuchyně Školní jídelna je součástí Základní a Mateřské školy Záhuní 408 Frenštát p./r. 1) PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY: vedoucí školní jídelny - Hrbáčková Eva administr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov příspěvková organizace Krnov, Opavská 49 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vydáno: v Krnově Dne: 31.8.2011 Útvar: kuchyň Účinnost: 1.9.2011 Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZSH/144/2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A10 Účinnost od: 1.9.2012 Vypracoval: Mgr. Lenka Pchálková Konec platnosti: 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Střední automobilní škola, Opavská 49, 794 01 KRNOV PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vydáno: v Krnově Dne: 31. 8. 2015 Útvar: kuchyň Účinnost: 1. 9. 2015 Vypracovala: Marcela Rychvalská Vedoucí ŠJ Schválil:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Provozní a organizační řád kuchyně a školní jídelny

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Provozní a organizační řád kuchyně a školní jídelny Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Provozní a organizační řád kuchyně a školní jídelny Provozní a organizační řád kuchyně a školní jídelny Mateřské školy Vlkava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Provozní řád školní jídelny Číslo jednací: Působnost: Zpracovala: SZSOs/2638/2015 uživatelé

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice Škola:Základní škola a mateřská škola Častolovice Vnitřní řád školní jídelny 262/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: V VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola Častolovice Vyplývá

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek, El.Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek Ič 68157797

Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek, El.Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek Ič 68157797 Základní škola a mateřská škola Frýdek - Místek, El.Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek Ič 68157797 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Ředitel školy: PaedDr. Horký Jaromír, tel.: 555 531 652 Vedoucí ŠJ: Salachová

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Na základě nařízení ES 852/2004, zákona 561/2004 Sb., školský zákon, zákona 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky 107/2005

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny V souladu s platnou legislativou - 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydávám tento provozní

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí tel: 465 321 061 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01

Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí tel: 465 321 061 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí tel: 465 321 061 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY V MŠ Naše č.j.: 139/2012/RE Vypracovala: R. Kolderová

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLNICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ Ředitelka MŠ Sokolnice Jarmila Fialová podle 123 zák.č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vypracoval: Andrejsová Jitka Schválil: Mgr. Janischová Hana Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Doubravky, příspěvkové organizace

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Doubravky, příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA Doubravčice 232, Vnitřní řád školní jídelny MŠ Doubravky, příspěvkové organizace I. Údaje o zařízení Školské zařízení: Školní jídelna při Mateřské škole Doubravce, příspěvkové

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Článek 1. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY PLATNOST OD 1. 10. 2014 (RUŠÍ SE PR 106/2005 A PR 231/2011) Základní ustanovení

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Provozní řád školní jídelny Číslo dokumentu: 01.23 01012015 Platnost: 01.01.2015 Účinnost: 01.01.2015 Zpracoval: Simona Janoušková Počet stran: 4 Počet

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okr. Brno-venkov příspěvková organizace Organizační řád školy ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYŇKY V MŠ Č. j. 325/2011 Vypracoval: Schválil: Lenka Balážová Mgr. Petr Juráček

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č. j.: 014/2015 A. 1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Nepedagogičtí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Čj.: SŠNM/652/2014 Zpracovala: Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a. PROVOZNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a. PROVOZNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a PROVOZNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ Základní škola: adresa sídla školy: Základní škola Mazurská, Svídnická 1a/599, 181 00 Praha 8 - Troja ředitelka:

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Školní jídelna - výdejna

Čl. 1 Informace o zařízení Školní jídelna - výdejna VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY NOE Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích Vypracoval: Ing. Dagmar Komárková, ekonom Schválil: Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy Č.j.: 286/2015

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 7/2013 Závodní stravování Č.j.: SPŠS/834/2015 Vypracoval: Ing. Marie Plechačová,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Provozní řád školní jídelny. Lenka Kolářová. Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511

Provozní řád školní jídelny. Lenka Kolářová. Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511 Základní škola, U Studny Centrum 2290/14 734 01 Karviná Mizerov IČO 48004511 Obsah 1. Účel školní jídelny... 3 2. Výdej jídla... 3 3. Příchod do jídelny, pobyt ve školní jídelně, dozor nad žáky... 3 4.

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Bezpečnostně právní akademie s.r.o. střední škola 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice RA 7 _ 08 RA 7 _ 08 3. vydání dne: 30.08.2013 Revize: 2 Planost od: 01.09.2013 Vypracoval: Dne: Podpis: Ing.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

Vnitřní předpis o stravovacím řádu

Vnitřní předpis o stravovacím řádu PŘÍLOHA k Organizačnímu řádu č. 2/2013 Školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis o stravovacím řádu S platností od 1. 9. 2013 ---------------------------- ředitelka

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní jídelny V Karlových Varech 31.srpna 2012 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní jídelny

Více

Vnitřní předpis o stravovacím řádu

Vnitřní předpis o stravovacím řádu PŘÍLOHA k Organizačnímu řádu č. 3/2015 Školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis o stravovacím řádu S platností od 1. 1. 2015 ---------------------------- ředitelka

Více

Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Hotelová škola Bohemia s.r.o. Hotelová škola Bohemia s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád školní jídelny a provozní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 29 a 30 zákona č.561/2004 Sb. (školský

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB Vnitřní řád školní jídelny Název organizace: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 IČ: 70987165 Telefon: 354422496 Banka: 8802490247/0100 Statutární zástupce:mgr. Pavel Černý Vedoucí školní jídelny: Lenka

Více

Vnitřní řád ZŠS Opava

Vnitřní řád ZŠS Opava Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 2678/23, 746 01 Opava IČ: 70999627 Vnitřní řád ZŠS Opava Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 6. PROVOZNÍ SMĚRNICE MŠ STRAVOVÁNÍ Č.j.:ZSDB/010/2014 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh Vnitřní řád školní jídelny I. Údaje o zařízení Školské zařízení: Sportovní gymnázium

Více

Zaměstnanci ŠJ: tel. 721232457 email: sjbosovice@seznam.cz

Zaměstnanci ŠJ: tel. 721232457 email: sjbosovice@seznam.cz Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Školní 106, Bošovice, 683 55, tel. /FAX/ 544240407 e-mail. zsbosovice@volny.cz Provozní řád ŠJ - MŠ Č.j. Účinnost od: 1.9.2015

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

Vnitřní řád školního stravování Číslo jednací: 22/2014 Platnost řádu od: 1. 9. 2014

Vnitřní řád školního stravování Číslo jednací: 22/2014 Platnost řádu od: 1. 9. 2014 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Veselí č. 67 E-mail: materska.skola@obecveseli.cz Tel: 466 972 181 Vnitřní řád školního stravování Číslo jednací: 22/2014 Platnost řádu od: 1. 9. 2014 Část I. Všeobecná

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okr. Brno-venkov příspěvková organizace Organizační řád školy ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY ZŠ Č. j. 129Z/2014 Vypracoval: Schválil: Lenka Balážová Mgr. Petr Juráček

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Géc Účinnost od: 1. září 2013 Č.j. ZSML174/2013 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5 Ruší se: Provozní řád ŠJ z 1. 10. 2010 Schválil (datum + podpis):.. Obecná ustanovení Základní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA EUREST- školní jídelny, spol. s r. o. odloučené pracoviště Školní jídelna Roztoky u Jilemnice Adresa školského

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Český Těšín pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 9 Účinnost: 18.11.2014 Evidenční číslo: 06. 01. 04 Revize: 1

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny s účinností od 1.9.2010 Provozní řád školní jídelny 1) Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 telefon: 312 681 165, 312 681 166 fax: 312 681 165 E-mail: reditel7.zs@volny.cz

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace E-mail:skola@mostzs15.cz Telefon: 478611502 478611501 www.mostzs15.cz IČO : 47324180 Vnitřní řád školní jídelny Ředitelka školy: Mgr.

Více

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování Vnitřní řád pro zařízení školního stravování školní jídelna základní školy Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Platnost od: 1. 9. 2013 email: zslubna@email.cz

Více

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Domažlice, Komenského 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Domažlice, Komenského 17 příloha č. 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Řád školní jídelny Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. srpna 2014 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,

Více

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo.

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ Školní jídelna Základní školy jméno a příjmení strávníka: adresa: třída rodné číslo telefon domů otec telefon do zaměstnání: matka telefon do zaměstnání: Závazně přihlašuji své

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ šk. rok 2014/2015

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ šk. rok 2014/2015 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 172/2015/ŘZŠ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010 Název školského zařízení: MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE ČAPKOVA 802/10, OKRES BLANSKO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO : 75024209, TEL.: 516 474 126 vydává 1. Společná ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.:

Více