Když Vám lékař nabízí léčbu za peníze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když Vám lékař nabízí léčbu za peníze"

Transkript

1 2015 Když Vám lékař nabízí léčbu za peníze Rady pro pojištěnce Pacienti se v praxi stále častěji setkávají s tím, že jim lékaři nabízejí moderní léčebné metody s tím, že léčbu nehradí pojišťovna a musejí si ji proto zaplatit sami, často velmi draze. Aby pacient neplatil zbytečně, měl by znát svá práva a vědět, co má dělat, požaduje-li lékař přímou platbu. To v některých případech není v souladu se zákonem, pacienti jsou uváděni v omyl, podváděni a platí zbytečně až statisícové částky. Následující návod slouží pacientům k tomu, aby uměli takové případy rozpoznat a účinně se bránit. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Platforma zdravotních pojištěnců

2 Právo na poučení a právo na druhý názor Aby se pacient mohl správně rozhodnout, jakou péči bude čerpat, dává mu zákon právo na poučení a lékaři ukládá poučovací povinnost. Pacient má právo dozvědět se o všech možnostech léčby jeho onemocnění, včetně jejich přínosů a rizik. Lékař nemusí nabízet jen léčbu, která je na pojišťovnu, může mu nabídnout i placené alternativy. Nesmí mu ale placenou péči nijak nutit, zatajovat existenci hrazené léčby, nebo říkat nepravdu o lepších účincích placené léčby, pokud je ve skutečnosti nemá. Tím by způsobil, že pacientův souhlas s léčbou nebude platný a vystavil se právnímu riziku. Rozsah péče, kterou proplácí zdravotní pojišťovna Platné zákony neříkají, že veškerá péče musí být zadarmo. Ačkoliv si platíme povinné zdravotní pojištění, jsou zákroky a léky, které nejsou veřejným pojištěním kryty. Právní nárok na péči hrazenou ze zdravotního pojištění je v ČR velmi široký. Takřka vždy existuje medicínsky vhodná léčba, za kterou se platit nemusí. Pokud pacient určitý zákrok opravdu potřebuje, existuje právní cesta, tzv. výjimečná úhrada, která zajistí, aby pojišťovna za pojištěnce zaplatila. Pojišťovna ovšem nehradí: léčbu neúčinnou, vědecky neověřenou nebo medicínsky nevhodnou léčbu, která je nepřiměřeně drahá, je-li možno se stejným účinkem léčit nemocného jinou, levnější metodou péči u lékaře, se kterým nemá smlouvu. V takovém případě ale musí pojištěnci doporučit jiného lékaře, se kterým smlouvu má Z uvedených pravidel je zjevné, že naprostou většinu potřebné péče pojišťovna hradí, resp. podle zákona hradit má. Pokud pacienti v praxi platí, může to být z některého z následujících důvodů: Pacient si vybral něco extra, co medicínsky nepotřebuje, ale přesto chce. Pacientovi nic nebrání zaplatit si z vlastního kosmetický zákrok, zákrok na žádost či komfort privátní (nesmluvní) kliniky. Lékař nebo zdravotnický podnikatel nehraje podle pravidel, např. požaduje od pacienta zaplacení péče hrazené ze zdravotního pojištění, nebo pacientovi neprozradil existenci pojišťovnou hrazené varianty léčby, aby mu mohl prodat nehrazené řešení. Pojišťovna či ministerstvo nehrají podle pravidel a nezahrnula svými regulemi do úhrady něco, co tam podle zákona patří, například ministerstvo nevytvořilo pro odzkoušený zákrok kód ve vyhlášce o Seznamu výkonů, nebo pojišťovna nezařadila do svého tzv. číselníku zdravotní pomůcku, která by podle zákona hrazena být měla. Doporučení pro pacienty: Jak neplatit zbytečně Pokud nechcete bezdůvodně platit, nebo alespoň chcete mít šanci vymoci později zaplacené peníze zpět, měli byste využít následující možnosti, které zákon dává: 1. Trvejte na úplném poučení, ptejte se na bezplatnou variantu léčby. Zákon Vám dává plné právo klást lékaři otázky, ještě než dáte s léčbou souhlas, a lékaři ukládá Vám je zodpovědět. Pokud Vám bude lékař tvrdit, že jediná léčebná metoda, která Vám pomůže, není hrazena a

3 musíte si ji zaplatit sami, nechte si vysvětlit proč a požadujte to písemně. Pokud se s Vámi o tom lékař odmítne bavit, využijte svého práva na volbu jiného lékaře. 2. Využijte práva na druhý názor. Pokud Vám lékař navrhuje jako jediné řešení léčbu, kterou si musíte zaplatit, ověřte si pravdivost jeho doporučení u nezávislého lékaře. Máte právo na kopie či výpis ze zdravotnické dokumentace, tak je vezměte s sebou, ať má nezávislý lékař podle čeho hodnotit. 3. Pokud za léčbu platíte, požadujte účtenku. Lékař je ze zákona povinen Vám ji vystavit. Mělo by z ní být zjevné, o jakou léčbu se jednalo, kdo Vám ji poskytl, kdy Vám ji poskytl a kolik činila zaplacená částka. Pokud dáte peníze bez účtenky, je jen velmi obtížné cokoliv v budoucnu dokazovat. Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu. Tam by Vám měli říci, zda je daná léčba hrazena z pojištění; pokud je, měli by Vám zajistit smluvního poskytovatele, který Vám ji řádně a včas poskytne, bez nutnosti platit. Pokud daná léčba hrazena není, měli by Vám buď schválit na výjimečnou úhradu (jdeli o jedinou možnost léčby), nebo Vám doporučit léčbu, která hrazena z pojištění je (nejde-li o jedinou možnost léčby). Pokud se s Vámi na pojišťovně nikdo nebaví, přejděte k jiné, ochotnější zdravotní pojišťovně. Můžete se obrátit na dozorující úřad, zpravidla půjde o krajský úřad, ten je oprávněn kontrolovat poskytovatele a ukládat sankce za porušení zákona. Současně se můžete obrátit na Lékařskou komoru. Vždy ke své žádosti či dotazu přiložte písemné podklady (například výpis z dokumentace či účtenku dokládající zaplacení). Obraťte se na pacientské sdružení. Pokud je v dané diagnóze činné pacientské sdružení, může Vám doporučit nezávislého odborníka, pomoci s hledáním při změně lékaře či za Vás vyjednávat s úřady. Obraťte se na Platformu zdravotních pojištěnců. Naše sdružení provozuje bezplatnou poradnu pro otázky dostupnosti a úhrady zdravotní péče mnohé problémy jsme schopni s lékaři a pojišťovnami vyřešit.

4 Co říká zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách? Vědecky neuznanou léčbu nesmí lékař vůbec nabízet. Zákon říká v 28 odst. 2 a 4 odst. 5, že lékaři musí léčit podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta. Léčbu medicínsky neověřenou, neúčinnou, nebezpečnou nebo pro daného pacienta nevhodnou nesmí tedy lékař pacientovi ani nabízet, natož za ni účtovat peníze. Bez souhlasu pacienta nelze léčit. Zákon říká v 28 odst. 1, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Léčba bez souhlasu je dle 117 odst. 1 písm. n) deliktem, za který lze dle 117 odst. 4) uložit pokutu až půl milionu korun. Informovaný souhlas musí pokrývat i případnou platbu za léčbu. Aby souhlas platil, musí pacient dostat informace potřebné k rozhodnutí. Podle 34 odst. 1) se souhlas pokládá za informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle 31. Pokud tedy lékař pacientovi neřekne předem všechny informace uvedené níže, potom pacientův souhlas není informovaný, jde o léčbu bez informovaného souhlasu, tedy za pokutu. Poučení musí zahrnovat všechny možnosti léčby. 31 odst. 1 říká, že poskytovatel zdravotních služeb (např. klinika či nemocnice) musí zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách a umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. V 31 odst. 2 potom říká, že součástí takového poučení vždy musí být informace o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji, dále o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, a v neposlední řadě i o alternativách, tedy slovy zákona o jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta. Pacient si může vybrat i placený zákrok, ale jen za předpokladu, že se dozvěděl i o léčebných metodách na pojišťovnu (existují-li) a měl možnost porovnat jejich přínosy s placenou variantou. U placených zákroků musí pacient znát cenu a dostat účtenku. Podle 45 odst. 2 je poskytovatel povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak a zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům. Pokud lékař pacientovi předem o ceně neřekne, nebo mu nevystaví řádnou účtenku, může dle 117 dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pacient má právo na druhý názor. Pokud si chce pacient informace ověřit nebo stojí o druhý názor, může navrženou léčbu prodiskutovat s nezávislým lékařem. Zákon říká v 28 odst. 3, že pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby. V tom mu ošetřující lékař nesmí nijak bránit, nechce-li se vystavit dle 117 pokutě až 50 tisíc korun. Co říká zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění? Základní pravidlo: Hradí se péče, která je účinná, bezpečná a medicínsky vhodná. Zákon stanoví v 13 odst. 1, že se ze zdravotního pojištění hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídají zdravotnímu stavu

5 pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, pokud jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, pokud jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, a současně pokud existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování. Většina péče, kterou nemocní skutečně potřebují, se do této definice vejde a je proto hrazena. Výjimkou jsou jen poměrně úzké oblasti, kde zákon úhradu výslovně vylučuje. Za péči hrazenou z pojištění pacient neplatí. 11 odst. 1 zákona říká, že pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Poskytovatel (nemocnice, klinika) tak může chtít od pacienta peníze jen za péči, která se podle zákona nehradí. Nejdůležitější výjimky, kdy může chtít lékař po pacientovi peníze. Zákon v některých případech výslovně stanoví, že se péče z pojištění nehradí, nebo se hradí jen zčásti. V takovém případě pacient, který péči požaduje, zcela po právu platí celou cenu nebo doplatek z vlastní kapsy. Jde zejména o následující: Regulační poplatky podle 16a zákona Výkony akupunktury, některé výkony v oblasti zubního lékařství, estetické chirurgie aj., výslovně vypočtené zejm. v 15 a Příloze 1 zákona Doplatky na léky, které dle rozhodnutí SÚKL nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění, ověřit lze na přičemž vzhledem k pravidlu v 15 odst. 5 zákona by měl pro každého pacienta existovat alespoň jeden vhodný plně hrazený lék Doplatky na zdravotnické pomůcky dle pravidel zejm. v 15 odst. 11 a Příloze 3 zákona Léčba ve zdravotnických zařízeních, které nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nejde-li o neodkladnou péči, dle pravidla 17 odst. 1 zákona, přičemž pojišťovna musí dle 46 zákona zajistit skutečnou dostupnost hrazené péče v zařízeních, která smlouvu mají Pacienty před placením chrání i paragraf o výjimečné úhradě. I péči jinak nehrazenou pojišťovna uhradí, je-li pro pacienta jedinou možností péče. Dle 16 zákona platí, že za předpokladu souhlasu revizního lékaře pojišťovna uhradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Toto pravidlo se použije typicky u pacientů s neobvyklými či vzácnými onemocněními, kteří vyžadují mimořádně nákladnou léčbu, protože u nich běžné metody nezabírají. I zde však musí platit, že je taková léčba medicínsky uznaná, účinná a bezpečná, jinak ji revizní lékař neodsouhlasí. Narazili jste na podvodníka? Kdo je podvodníkem? Podvodníkem je v řeči práva každý, kdo páchá trestný čin podvodu ( 209 Trestního zákoníku), tedy kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Jak vypadá takový podvod na pacientovi? V praxi se bohužel lze setkat s tím, že lékaři, léčitelé a zdravotničtí podnikatelé tahají z lidí peníze v rozporu se zákonem, protože to nikdo nekontroluje a nemocní se nebrání. V praxi jsme se tak setkali například s tím, že poskytovatelé:

6 Požadují peníze za péči, kterou již zaplatila zdravotní pojišťovna ( jsme soukromé zařízení, tady se musí platit ) Vynucují si sponzorský dar ( úhrada z pojištění nám nepokryje náklady na Vaši léčbu, musíte nám napřed darovat peníze, jinak nebudeme léčit ) Pacienty protiprávně odmítají nebo nechávají čekat, pokud nezaplatí ( v naší nemocnici je čekací doba na operaci dva roky pokud nejste prezident nebo nemáte naši zlatou kartu ) Směrují pacienta z veřejné nemocnice do svých soukromých, nesmluvních ordinací ( V této nemocnici budete čekat na operaci dva roky, ale na mé soukromé klinice Vás budu za peníze léčit hned ) Zatajují možnost léčit se bezplatně metodou, kterou pojišťovna hradí ( Vše, co hradí pojišťovna, je úplně nanic, pomůže Vám jedině naše léčebná metoda, za kterou si zaplatíte ) Brání pacientovi v přístupu k bezplatné péči ve smluvních zařízeních ( Nesplňujete tabulky pojišťovny, do smluvního centra vás nevezmou, musíte si léčbu koupit u nás ) Nabízejí medicínsky neověřenou, neúčinnou nebo nebezpečnou léčbu, kterou pojišťovna nehradí ( V USA právě vynalezli tuto metodu a my jsme první, kdo ji v ČR za spoustu peněz nabízí )

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Ukončování úhrady nákladné péče: Rady pro pojištěnce. Zpracoval JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s.

Ukončování úhrady nákladné péče: Rady pro pojištěnce. Zpracoval JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Ukončování úhrady nákladné péče: Rady pro pojištěnce Zpracoval JUDr. Ondřej Dostál, Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Návod reaguje na stále častější problém, kdy zdravotní pojišťovna provede v

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

Právo a úhrada zdravotních služeb 2013. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Právo a úhrada zdravotních služeb 2013. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a úhrada zdravotních služeb 2013 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Program Reformní balík k 1.4.2012 a další vývoj Zákon o zdravotních službách Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění

Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Ondřej Dostál JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health, s r.o. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Úvod

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach J U D r. J a n M A C H Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach V uplynulých dnech bylo přijato několik nových zásadních zdravotnických zákonů. Jde zejména o: - zákon o zdravotních službách

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

ochrana práv pacientů

ochrana práv pacientů ochrana práv pacientů návrhy k diskusi o mimosoudním řešení sporů ve zdravotnictví Zuzana Candigliota, Kateřina Červená, David Zahumenský a kol. práva v souvislostech ochrana práv pacientů Zuzana Candigliota,

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Posílení práv pacientů Více na stranách 3 6 Stop nelegálnímu připlácení Více na stranách 7 8 Změny ve financování zdravotnictví Více na straně

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

VN ITŘ N Í Ř ÁD LŮŽKO VÉHO ZDRAVO TN ICKÉHO ZAŘ ÍZEN Í

VN ITŘ N Í Ř ÁD LŮŽKO VÉHO ZDRAVO TN ICKÉHO ZAŘ ÍZEN Í VN ITŘ N Í Ř ÁD LŮŽKO VÉHO ZDRAVO TN ICKÉHO ZAŘ ÍZEN Í Nemocnice Písek, a. s. 1.4.2012 1 Všichni zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb jsou povinni chovat se ke všem pacientům s úctou, dodržovat

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Omyly českých spotřebitelů. www.dtest.cz. Omyly při uzavírání smluv a nakupování. Omyly okolo záruk a reklamací. Omyly spojené s odstupováním od smluv

Omyly českých spotřebitelů. www.dtest.cz. Omyly při uzavírání smluv a nakupování. Omyly okolo záruk a reklamací. Omyly spojené s odstupováním od smluv www.dtest.cz Omyly při uzavírání smluv a nakupování Omyly okolo záruk a reklamací Omyly spojené s odstupováním od smluv Omyly týkající se postupu státních orgánů Omyly českých spotřebitelů Haló, to je

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

Obezřetnost se vyplácí

Obezřetnost se vyplácí Obezřetnost se vyplácí Při své práci se často potkáváme s lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v nich zorientovat a najít rychlé a bezpečné východisko.

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více