ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

2 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen lidé v důchodovém věku 2. K čemu slouží zdravotní pojištění? a) K vyplácení nemocenské b) K zajištění nadstandardní péče c) K úhradě nákladů na zdravotní péči d) Pouze k zajištění zdravotní péče po úrazu 3. Kolik procent z hrubé měsíční mzdy jde na zdravotní pojištění? a) 9 % b) 13,5 % c) 4 % d) 15 % 4. Při neplaceném volnu je zdravotní pojištění placeno: a) Státem b) Zaměstnavatelem c) Úřadem práce d) Jen zaměstnavatelem 5. Pojišťovna může vymáhat nedoplatek, který přesáhl: 7. Pokud plánujete cestu do zahraničí na dobu delší než 6 měsíců tak: a) Musíte o tom písemně informovat svou pojišťovnu b) Pojišťovnu informovat nemusíte c) Musíte si platit pojišťění v zahraničí d) Pojišťovna by se vás každý rok měla sama dotazovat 8.Stát platí zdravotní pojišťění: a) Za všechny občany ČR b) Jen za nezaměstnané hlášené na úřadu práce c) Za děti, studenty, nezaměstnané hlášené na úřadu práce, za lidi v důchodu d) Pouze za studenty 9.Zaměstnancům se každý měsíc strhává na zdravotní pojišťění: a) 10 % b) 5 % c) 6 % d) 4,5 % 10. Z jaké částky se vypočítává zdravotní pojištění při neplaceném volnu? a) Z minimální mzdy b) Z průměrného hrubého platu za celý rok c) Z průměrného čistého platu za celý rok d) Záleží na zaměstnavateli jakou částku vám vymezí a) 25 korun b) 50 korun c) 100 korun d) 400 korun 6. Máte-li dluh na zdravotním pojištění, jako první musíte splatit: a) Přirážku k pojistnému b) Penále c) Nejstarší nedoplatky pojistného d) Pokuty

3 Zdravotní pojišťovna je zvláštní typ zdravotní a finanční instituce, jejímž hlavním cílem je uskutečňovat všeobecné zdravotní pojištění

4 Činnosti zdravotní pojišťovny: výběr zdravotního pojištění od pojištěncŧ, zaměstnavatelŧ pojištěncŧ a českého státu úhrada zdravotní péče podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními úhrada nákladŧ za neodkladné léčení pojištěncŧ a to jak na území České republiky tak i v cizině úhrada částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky výběr regresŧ a náhrad v případě cizího zavinění, např. autonehody, pracovní úrazy, poranění a nemoce vzniklé v dŧsledku trestné činnosti apod.

5

6 PRÁVA POJIŠTĚNCE: Každý občan ČR má právo na zdravotní péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění. Tato péče zahrnuje především léčebnou a diagnostickou zdravotní péči, pohotovostní a záchrannou zdravotnickou službu, poskytování léčebných a zdravotnických prostředků, rehabilitační a lázeňskou péči a dopravní zdravotní službu ve stanovených indikacích.

7 Právo pojištěnce na poskytnutí zdravotní péče bez přímé úhrady. Neodkladnou a urgentní péči na území ČR nemusí účastník zdravotního pojištění nikdy platit sám přímou platbou, protože tato péče je vždy hrazena z veřejného zdravotního pojištění - žádný lékař nemůže odmítnout ošetřit pacienta při náhle vzniklé potřebě zdravotní péče.

8 Právo na výběr zdravotní pojišťovny Změnit zdravotní pojišťovnu lze pouze jedenkrát ročně vždy k prvému dni kalendářního čtvrtletí.

9 Právo zvolit si lékaře, klinického psychologa, zdravotnické zařízení a dopravní zdravotní službu. Vybírat si může ze všech, které mají uzavřen smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou, jejímž je pojištěncem. Lékaře či zdravotnické zařízení lze měnit nejvýše jedenkrát za tři měsíce.

10 POVINNOSTI POJIŠTĚNCE: Oznamovací povinnost Pod pokutou až 500 Kč je povinen oznámit své pojišťovně změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. + změny o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, skutečnost, že se poplatník stal osobou bez zdanitelných příjmů, narození dítěte nebo ztrátu či poškození průkazu pojištěnce.

11 Je-li pojištěnec zaměstnancem je povinen sdělit svému zaměstnavateli při nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. V osmidenní lhůtě pak musí zaměstnavateli oznámit změnu zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatel je především povinen své zaměstnance přihlásit a odvádět za ně pojistné jim zvoleným zdravotním pojišťovnám.

12 Všichni pojištěnci jsou povinni poskytnout spolupráci při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim. Také jsou povinni vyvarovat se jednání, jehož cílem by bylo vědomé poškození vlastního zdraví, a dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí.

13 Každý pojištěnec je povinen se prokazovat prŧkazem pojištěnce při poskytování zdravotní péče. Prokázal-li by se pojištěnec průkazem jiné zdravotní pojišťovny než té, u které je v době čerpání zdravotní péče pojištěn, může mu být uložena pokuta až do výše Kč.

14 Pojištěnec musí platit pojistné a neníli zaplaceno včas nebo je-li zaplaceno v nesprávné výši, je povinen platit penále. Výše minimálního zdravotního pojištění (pro rok 2011) je stanovena u osob bez zdanitelných příjmŧ (OBZP) na Kč a u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na Kč za měsíc.

15 Povinnosti vŧči zdravotní pojišťovně mohou vyplynout i studentŧm. Pokračují-li ve studiu po dosažení 26 let věku a neplatí-li za ně pojistné zaměstnavatel, ani si neplatí pojistné sami z výdělečné činnosti jako OSVČ, jsou povinni tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně, u níž jsou pojištěni, a sami si platit pojistné jako OBZP, tedy ve výši Kč měsíčně.

16 Zdravotní pojišťovny ČR (pŧsobící v roce 2011) Odborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví NÁZEV ZKRATKA KÓD POČET KLIENTŦ OZP tisíc Revírní bratrská pokladna RBP tisíc Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VOZP tisíc Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR VZP 111 6,2 mil. Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA ZPŠ tisíc Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ZPMA tisíc Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ZPMV 211 1,1 mil. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP tisíc

17

18

19

20 Srovnání nabídek pojišťoven ČR pro kategorii let VZP 111 VOZP 201 ČPZP 205 ZP M-A 217 ZP MV 211 RBP 213 OZP 207 ZPŠ 209 příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě 500,- 300,- 600,- 200,- 300,- 1000,- 300,- příspěvek na očkování proti žloutence A+B 500,- 500,- 300,- 600,- 200,- 300,- 1000,- 1000,- příspěvek na očkování proti chřipce 350,- 300,- 600,- 200,- 300,- 1000,- 200,- příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku Věk dávka zdarma Věk ,- Věk ,- Věk , dávka zdarma Věk dávka zdarma Věk dávka zdarma Věk příspěvek na 3. dávku Věk ,- příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám 500,- 500,- 300,- 600,- 300,- 1000,- 300,- prevence vzniku onkologického onemocnění 2500,- 400,- vyšetření zdarma příspěvek na ortodoncii (rovnátka) 2400,- Věk do ,- Věk ,- příspěvek na preventivní prohlídky sportovců 200,- 500,- 600,- Věk do ,- vyšetření zdarma podpora dárcovství krve sleva na cest.poj. 2000,- 4500,- 4000,- 3000,- 1200,- 2500,- 1500,- příspěvek pro dárce kostní dřeně 2000,- 4500,- 6000,- 3000,- 3000,- 3000,- 600,- příspěvek pro těhotné 1000,- 2000,- 300,- 600,- 200,- 1500,- příspěvek na laserové oční operace Věk od ,- 1000,- Speciální nabídka pro klienty Moje ambulance a.s. 4500,-

21 Děkuji za pozornost Kristýna Boháčová, 2.D LA

22 Zdroje:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další -

Sociální revue. neznám ani jedno české přísloví, které by nebylo pravdivé. Jedno z nich je, že změna je život. Ale napadá mě hned další - Kvalita života osob se zdravotním postižením a ve stáří je nedocenitelná hodnota! Téma přesahuje hranice administrativních kompetencí a úrovní veřejné správy a vyžaduje ucelený a komplexní přístup a spolupráci

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob

Varování: Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem. 1/12 140101 dovoz zboží, clo, DPH bull str. 2, 3/III/2014 140101 srážková daň jen DPP, možnost odečet srážkové daně v

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více