Svatoanenské listy 1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoanenské listy 1/11"

Transkript

1 Svatoanenské listy MK ČR E /11 II. chirurgická klinika jako specializované cévně-chirurgické pracoviště Kvalita života a prevence Práce na stavbě ICRC pokračují Na jarní prázdniny do Beskyd

2 Elektrofyziologické pracoviště I. IKAK

3 Svatoanenské listy Slovo ředitele Vážení přátelé, je mi velkou ctí, že vás mohu pozdravit v Novém roce 2011 a současně být u toho, kdy Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně oslavila 2. ledna své 225. výročí. Svůj provoz zahájila v roce 1786 jako Císařskokrálovský všeobecný zaopatřovací ústav přestavbou původního kláštera dominikánek, který zrušil císař Josef II. Tehdy měla celkem 80 lůžek pro porodnici, nalezinec, sirotčinec a pro pomatené. Její historie je vskutku pestrá a bohatá. V pantheonu Hansenovy budovy při vstupu do nemocnice z ulice Pekařské a také v jejím areálu jsou vystaveny busty a sochy významných osobností a předních, v České republice i v zahraničí vysoce ceněných, odborníků dané doby. Velmi si vážíme těchto i mnohých dalších osobností spjatých s historií i současností sv. Anny. V současné době zažívá Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně asi největší rozvoj, související s výstavbou Mezinárodního centra klinického výzkumu. Jeho smysl spočívá ve zkvalitňování a špičkové péči o naše pacienty ve specializovaných oborech, kde věda a výzkum jdou mílovými kroky kupředu a musí se odrazit v konkrétní praxi, léčebné a ošetřovatelské péči. Zvyšují se počty onkologicky nemocných, přibývá nemocných s neurologickými onemocněními, s kardiovaskulárními onemocněními. Přes veškerou prevenci se zdravotníkům nedaří snižovat počty diabetiků, hemodialyzovaných pacientů nebo např. obézních. Tato onemocnění s sebou nesou řadu velmi závažných komplikací a bohužel se vyskytují ve stále mladších věkových skupinách, což je alarmující. Chceme se zaměřit na tyto závažné stavy a specializovat se na obory jakými jsou především kardiologie a kardiochirurgie, neurologie a neurochirurgie, onkologická chirurgie, ortopedie a traumatologie, otorinolaryngologie. Jsme přesvědčeni, že jen ve specializovaných centrech, kde je soustředěna špičková péče s odpovídajícím technickým zázemím se pacientům dostane to nejkvalitnější, co současná medicína může nabídnout, abychom navrátili nemocnému zdraví či ho aspoň významně zlepšili. I tento rok nám přináší řadu úkolů a výzev. Naším prvořadým cílem je věnovat se našim pacientům s veškerou odpovědností, s maximálním nasazením a zajistit jim při poskytování služeb jistotu kvality a bezpečí. Dovolte mi, abych všem čtenářům Svatoanenských listů popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FNUSA OBSAH II. chirurgická klinika 4 Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace 7 Nejen o vědě a výzkumu s děkanem lékařské fakulty 9 80 let od otevření budovy Ústavu soudního lékařství v Brně 11 Metody a náročnost práce fyzioterapeuta 12 Kvalita života a prevence 13 Zajištění sociální péče v naší nemocnici 14 Rádce a průvodce pro pomoc nevidomým ve zdravotnickém zařízení 14 Komunikujeme s pacientem anglicky 15 Z historie vzniku nemocnic (4) 17 Ekonomika nemocnice ve 3. čtvrtletí Rekonstrukce objektu na ulici Výstavní Práce na stavbě Mezinárodního centra klinického výzkumu pokračují 20 Tajemství úsměvu 21 Jsme nejusměvavější nemocnicí v ČR 21 Pomáhají nám charitativní projekty 22 Radost dětským pacientům 23 Pečujeme o naše zaměstnance v důchodu 23 Mikulášské hrátky 24 Novoroční koncert ve svatoanenské kapli 24 Na jarní prázdniny do Beskyd 24 Mozaika Dany Teturové oceněna v Americe 1. místem 25 Redakční rada: Šéfredaktorka: Členové: Vydává: Mgr. Šárka Urbánková (aktuality) tel.: , Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína) Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství) Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Evidenční číslo: MK ČR E Adresa redakce: Grafika a tisk: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno GRAFEX AGENCY s.r.o. Ročník III. Číslo Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu kusů. Za obsah dodaných textů odpovídají autoři. Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková fotostředisko FNUSA. 3

4 Svatoanenské listy II. chirurgická klinika jako specializované cévně-chirurgické pracoviště Hlavním úkolem po zahájení transformace II. CHK na cévně-chirurgické pracoviště bylo zaplnit dostatečným počtem cévních výkonů vakuum, které vzniklo přesunem všeobecně chirurgických programů na I. chirurgickou kliniku (I. CHK). Vyrovnat se se snížením počtu lůžek (odd. 3 přešlo pod I. CHK) a dále stabilizovat personální situaci kliniky, která vznikla odchodem několika lékařů, jež nebyli cévně-chirurgicky zaměřeni. Dnes můžeme konstatovat, že se to podařilo. Výkon II. CHK se zvýšil, i při menším počtu lékařů a na menším počtu lůžek vzrostla bodová produkce o 14 % (Graf 1). V ročním sledování došlo také k významnému navýšení počtu cévních operací o 33 % (Tab. 1). 20 % všech operací jsou akutní cévní výkony. Na kliniku nastoupili 2 mladí lékafoto autora článku V první části svého příspěvku bych vás rád seznámil s novými trendy a směry, kterými se cévní chirurgie a péče o cévního pacienta ubírá. Ve druhé části bych chtěl stručně představit současné programové zaměření a náplň našeho pracoviště. Přikládám také dvě kazuistiky pacientů léčených na naší klinice. V rámci racionalizace chirurgické péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se II. chirurgická klinika (II. CHK) stala úzce specializovaným pracovištěm zaměřeným na léčbu cévních onemocnění. Dělení péče o cévního pacienta na chirurgickou, endovaskulární a angiologickou je zastaralé. Jednoznačným trendem na moderních pracovištích ve světě je co nejužší spolupráce a prolínání těchto tří odborností při léčbě cévních onemocnění. Modelů spolupráce při tom může být několik. Ideálním se jeví model, se kterým jsem měl možnost se seznámit při letošní návštěvě Gonda Vascular Center na Mayo Clinic v Rochesteru. Veškerá péče o cévního pacienta je soustředěna do jednoho centra, ve kterém velice úzce spolupracují cévní chirurgové (edukovaní také v endovaskulárních metodách) s intervenčními radiology a angiology. Vzájemně si nekonkurují, ale ke spokojenosti všech a především pacientů, velice úzce spolupracují, a to nejen v léčebně-preventivní péči, ale také ve vědecko-výzkumných programech. Šéfem centra je mezinárodně uznávaná cévně-chirurgická osobnost prof. Peter Gloviczki, který ocenil některé programy našeho pracoviště, jež jsem měl možnost představit v rámci své Visiting Professor Lecture. Prof. Gloviczki jako generální sekretář prestižní Society for Vascular Surgery projevil zájem o spolupráci s Českou společností kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH). Model péče o cévní pacienty na Mayo Clinic ale není jediný, jak jsem měl možnost poznat na řadě zahraničních pobytů a stáží, např. v Dallasu na Southwestern University of Texas nebo na některých významných evropských pracovištích. Cévní chirurgie zde pracuje jako samostatné pracoviště, ovšem v co nejužší spolupráci s intervenčními radiology a angiology. To je model, který se snažíme realizovat také v naší fakultní nemocnici, protože nejvíce odpovídá současnému rozdělení léčebných kompetencí daného odbornými společnostmi v ČR a také našim lokálním podmínkám. Přesto i v ČR již pozorujeme trend vzájemného prolínání uvedených odborností, konkrétně např. zapojení se angiologů, ale také cévních chirurgů do intervenčně radiologických metod. V rámci cévní chirurgie se tímto trendem poměrně intenzivně zabývá nejen European Society for Vascular Surgery, ale také European Board of Vascular Surgery (EUMS SBVS) jehož členem za ČR jsem se stal v dubnu tohoto roku. Také nový výbor ČSKVCH se této problematice úzce věnuje a ačkoliv jednání s Českou společností intervenční radiologie nadále pokračují, model edukace cévních chirurgů v endovaskulárních metodách již začíná nabývat konkrétní podobu. V této souvislosti bych rád zmínil, že např. angiochirurgické pracoviště KTCH IKEM Praha, ale také právě II. CHK jdou v tomto směru ostatním pracovištím v ČR příkladem, protože edukaci cévních chirurgů v intervenčně radiologických metodách již zahájily. Jsem také velice rád, že v naší nemocnici je trend úzké spolupráce cévních chirurgů, intervenčních radiologů a angiologů podporován nejen vedením příslušných klinik, ale také vedením nemocnice. Věřím, že některé překážky budou společným úsilím zdolány, a že se to odrazí v ještě lepší kvalitě péče o cévního pacienta v naší FN leden únor b e en duben en er en Graf 1. Srovnání bodové produkce II. chirurgické kliniky v 1. pololetí roku 2010 s referenčním obdobím roku V období leden červen 2010 došlo k nárůstu bodové produkce o 14 %. 4

5 Svatoanenské listy ři, jeden do angiochirurgického rezidenčního programu, druhý do angiochirurgické přípravy, od ledna 2011 posílí naše řady absolvent LF UK. Také personální situaci nelékařského zdravotnického personálu se podařilo stabilizovat. Tab. 1. Roční srovnání počtu cévních operací na II. chirurgické klinice Období počet cévních operací 9/2008 8/ /2009 8/ V současné době II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně spolu s Oddělením cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce patří počtem lékařů s angiochirurgickou specializací (nebo u nichž specializace probíhá), počtem lůžek, ale především počtem cévních výkonů mezi největší angiochirurgická pracoviště v ČR. Kromě celého spektra angiochirurgických výkonů tato dvě pracoviště, jako jediná v ČR, rozvíjejí program robotické cévní chirurgie. Jedná se o vysoce prestižní program (náš soubor roboticky operovaných cévních pacientů je druhý největší na světě), a není zdaleka jediným, v rámci ČR ojedinělým programem, kterým se na II. CHK zabýváme. Dalším takovým je program Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žilou, který se zaměřuje na řešení jedné z nejzávažnějších a nejobávanějších komplikací v cévní chirurgii (kazuistika I). Metodu jsme zavedli jako první ve střední a východní Evropě a naše klinika je v současné době jediným pracovištěm v ČR, které tyto výkony provádí programově a školí v této operativě angiochirurgy z jiných pracovišť. K vysoce specializovaným patří také program Pedální bypass při záchraně kriticky ischemické končetiny (kazuistika II). Máme největší soubor pacientů s pedálním bypassem v ČR a zásadním způsobem jsme přispěli k rozšíření této metody v zemi. V rámci léčby syndromu diabetické nohy používáme moderní metody léčby chronických defektů a ran vlhké krytí, V.A.C. systém, Maggot terapii. Z dalších programů bych chtěl jmenovat nově zavedený program LeMaitre in-situ bypass s peroperační dopplerometrií nebo program Biosyntetická cévní protéza u pacientů s gangrénou a absencí autologní žíly. A v neposlední řadě také nedávno zavedené moderní chirurgické přístupy při léčbě chronické žilní insuficience, jako je laserová či radiofrekvenční ablace varixů. Zavádění a rozvíjení moderních chirurgických přístupů a s tím spojená vědecko-výzkumná činnost nám otevírá cestu do impaktovaných Kazuistika I: Náhrada infikované aortální cévní protézy autologními femorálními žílami FDG-PET/CT obraz infekce aorto-bifemorální cévní protézy v celém jejím průběhu. Preparace femorální vény na pravé dolní končetině. V levé části obrázku je vidět odstup vena profunda femoris, jejíž kvalita byla předem ověřena dopplerometricky, a která po odběru femorální žíly zajišťuje drenáž končetiny. Explantovaná infikovaná aorto-bifemorální cévní protéza. Pacient 2 týdny po explantaci infikované aorto-bifemorální cévní protézy a její náhradě pomocí štěpů z autologních femorálních žil. Všechny operační rány se zhojily per primam, nejsou známky otoku dolních končetin po oboustranném odběru femorálních žil. Kontrolní CTA aorto-bifemorálního bypassu vytvořeného z autologních femorálních žil poté, co infikovaná aorto-bifemorální cévní protéza byla explantována. Angiografie prokazuje dobrou průchodnost a morfologii nově vytvořené aorto-bifemorální rekonstrukce. 5

6 Svatoanenské listy Kazuistika II: Zhojení diabetické gangrény nohy po revaskularizaci pedálním bypassem Diabetická gangréna halluxu s flegmónou nártu levé nohy u pacienta s uzávěrem bércových tepen. Peroperační angiografie pedálního bypassu s distální anastomózou na a. dorsalis pedis Zhojení 4 týdny po revaskularizaci pedálním bypassem. periodik, na mezinárodní kongresy a do prestižních multicentrických studií. Příkladem je nedávno akceptovaný článek z našeho pracoviště v prestižním Journal of Vascular Surgery nebo přijetí naší přednášky jako jediného příspěvku z ČR do programu letošního evropského kongresu cévní chirurgie v Amsterdamu. Podobně účast v mezinárodní multicentrické randomizované studii ACST II zaměřené na problematiku stenózy krkavic zvyšuje prestiž kliniky a naší fakultní nemocnice. V impaktovaném periodiku jsme publikovali také výstupy společných projektů s University of Limerick (Irsko) a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Pokračujeme v již tradiční spolupráci s Výzkumným ústavem pletařským v Brně při vyvíjení nových typů cévních náhrad, nově jsme navázali spolupráci s Ústavem biomechaniky FSI VUT v Brně při studiu napětí stěny aneuryzmatu abdominální aorty a s Přírodovědeckou fakultou MU při vývoji fágové terapie. Věříme, že tyto aktivity a impakt faktor publikací zlepší naši pozici při ucházení se o granty. Na poslední výzvu IGA MZ ČR jsme reagovali vypracováním dvou žádostí o grantovou podporu. Nabídka výkonů, které naše klinika poskytuje, pokrývá kompletní spektrum cévně-chirurgických operací a ve spolupráci s intervenčními radiology a angiology také spektrum výkonů endovaskulárních, včetně trombolýzy při řešení akutních tepenných uzávěrů: chirurgie končetinových tepen (bypassy, endarterektomie, plastiky) chirurgie extrakraniálních tepen (stenózy a tortuozity krkavic, subklaviální steal syndrom) chirurgie abdominální aorty a pánevních tepen (Leriche syndrom) řešení výdutí abdominální aorty, pánevních tepen, periferních a viscerálních tepen řešení výdutí břišní aorty stentgraftem (EVAR) ve spolupráci s intervenčními radiology hybridní výkony (kombinace chirurgického a endovaskulárního zákroku) robotická cévní chirurgie in-situ bypass pedální bypass pro záchranu kriticky ischemické končetiny (syndrom diabetické nohy) kombinace distálního bypassu a volného svalového laloku ke krytí defektu (ve spolupráci s plastickými chirurgy) chirurgické řešení TOS řešení infekce cévní protézy (autologní femorální žilou, klasicky) akutní cévní chirurgie náhlé tepenné uzávěry, ruptura aneuryzmatu břišní aorty, cévní trauma trombolýza u akutních tepenných uzávěrů (ve spolupráci s angiology a intervenčními radiology) endovaskulární zákroky (poskytujeme ve spolupráci s intervenčními radiology) přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty) operace varixů (klasicky, pomocí laseru-e- VLT, radiofrekvenční ablace-rfa) subfasciální endoskopická disekce insuficientních perforátorů (SEPS) podvazy cév a tepenné rekonstrukce u ortopedických, urologických nebo otorinolaryngologických onkologických pacientů léčba chronických defektů a ran (spolupráce s podology) Kromě Kliniky zobrazovacích metod a I. interní kardioangiologické kliniky spolupracujeme při realizaci některých programů s řadou dalších pracovišť, jako je např. I. neurologická klinika, II. interní klinika, Anesteziologicko-resuscitační klinika, I. chirurgická klinika (Centrum robotické chirurgie), Klinika plastické a estetické chirurgie, I. ortopedická klinika, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a další. Doplňkovým programem naší kliniky je chirurgie štítné žlázy v objemu cca 200 operací/rok. Úzce přitom spolupracujeme především s endokrinology naší fakultní nemocnice. Po stránce výuky se II. CHK podílí na pregraduální i postgraduální edukaci. Je akreditovaným školícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ. Je zapojena do angiochirurgického rezidenčního programu a postgraduálního doktorandského studia. Realizuje odborné angiochirurgické stáže pro české i zahraniční lékaře a rovněž specializované tématické stáže. Pořádá semináře pro lékaře FN a pro extramurální lékaře. V rámci pregraduální edukace se podílí na výuce mediků ošetřovatelská péče (2. ročník), chirurgická propedeutika (3. ročník), výuka studentů zubního lékařství, angiochirurgie (4. ročník), jeden týden předpromoční praxe zaměřený angiochirurgicky. Podobně participujeme také na výuce v angličtině. Klinika zajišťuje rovněž výuku nelékařského zdravotnického personálu a pořádá pravidelné sesterské interklinické semináře. Organizujeme přípravu cévního čísla Rozhledů v chirurgii a pravidelně, v rámci ČSKVCH, spoluorganizujeme největší domácí kardio-angiochirurgický kongres s mezinárodní účastí. Na závěr mi dovolte připomenout, že II. CHK se stala spolu s dalšími pracovišti naší FN a FN Brno součástí Komplexního kardiovaskulárního centra a Cerebrovaskulárního centra, která byla nedávno ustavena MZ ČR. Očekáváme, že v rámci těchto center dojde nejen ke zlepšení technického vybavení pracovišť, ale také k dalšímu zúžení mezioborové spolupráce a ke zkvalitnění péče o cévního pacienta. Uvědomujeme si však, že kvalita péče o nemocného začíná již při prvním kontaktu s pacientem klientem. Proto naší velkou snahou je, kromě kvality chirurgických výkonů s minimem komplikací, také dobrá komunikace s pacientem a jeho blízkými a maximální ochota a vstřícnost nejen vůči nemocným, ale také vůči všem, se kterými spolupracujeme. prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. přednosta II. chirurgické kliniky 6

7 Svatoanenské listy Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Charakteristika oboru a propojenost metod foto autora článku Stále důležitější pozice oboru Sportovní medicíny Sportovní medicína nebo-li tělovýchovné lékařství (TVL) není novým oborem, avšak v současnosti patří k jedné z nejrychleji rostoucích oblastí zdravotnictví. Ne proto, že modly moderní společnosti profesionální sportovci tuto péči potřebují z důvodů vyšší frekvence zranění a přetížení, ale proto, že pro velkou část současné mladé generace je sport, fitness a pohyb vůbec jistou formou obsese a denní potřeby. Díky pokroku v biologii a medicíně, a v důsledku zlepšeného socio-ekonomického zázemí se v průběhu jednoho století průměrná délka lidského života téměř zdvojnásobila. Řadu dříve smrtelných chorob lze dnes vyléčit, avšak v posledních letech se stále intenzivněji projevuje velký zlozvyk současné civilizace, kterým je stále rostoucí vliv technizace na snižující se úroveň pohybové aktivity většiny populace. V boji proti tomuto negativnímu fenoménu naší civilizace zaujímá tělesná výchova a sport klíčovou pozici. Velmi důležitou a ničím nenahraditelnou roli v tomto procesu může hrát právě sportovní medicína. Je nepochybné, že otázka prevence je celosvětově považována za jeden z pilířů současné sportovní medicíny. Vznik zranění nebude možné nikdy úplně odstranit, ale jak prokázaly špičkové výzkumy týkající se zabezpečení tréninkového procesu u různých typů sportů, toto riziko může být podstatně sníženo. Fyzická aktivita jakéhokoliv druhu či intenzity je běžnou součástí každodenního života a její příznivé působení na organismus člověka je nepochybné. To je také hlavním důvodem, proč je současný vývojový trend oboru tělovýchovného lékařství intenzívně zaměřen na celospolečenskou podporu významu fyzické aktivity a na otázky jejího bezpečného provádění. Především z těchto důvodů se Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR) v současnosti mnohem intenzivněji orientuje na problematiku a posilování programu tělovýchovného lékařství a prevence. Proces současného profilování KTLR se však neobejde bez úzké vazby na paralelní rozvoj léčebné rehabilitace. Propojení léčebné rehabilitace s metodami funkční diagnostiky v minulých letech prokázalo jednoznačně svoji prospěšnost, a to jak z hlediska kvality léčebně-preventivní péče, tak i z hlediska rozvoje vědecko-výzkumných aktivit. Respektování současné klinickou praxí prověřené strukturalizace kliniky umožňuje zachovat a dále prohlubovat vědecké a pedagogické kontakty s českými i zahraničními pracovišti, zvyšovat erudici a profesionální zdatnost pracovníků a dále rozvíjet současnou velmi dobrou úroveň spolupráce s ostatními klinikami a pracovišti FNUSA. Vedle problematiky sportovní medicíny a prevence klinika podporuje intenzívně rozvoj oboru léčebné rehabilitace při respektování mezinárodně uznávané koncepce tzv. ucelené rehabilitace. Ucelenou rehabilitaci lze charakterizovat jako obor, zajišťující v souladu s deklarací Council of Europe (Strasbourg, 1993) návrat člověka do aktivního života. Ucelená rehabilitace je vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož základní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení jedince. Podle využívaných prostředků a metod ji můžeme rozdělit do oblastí léčebné rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogické rehabilitace, psychologické a pracovní rehabilitace. Rehabilitace musí být komplexní, interdisciplinární a integrovaná s ostatními léčebnými postupy; při její aplikaci v praxi musí být přísně respektovány individuální zvláštnosti diagnóz a pacientů a musí být využity v širším rozsahu i některé speciální metody a prostředky. V současnosti je KTLR akreditována pro pregraduální výuku fyzioterapie bakalářského a magisterského studia. Velmi příznivou okolností je skutečnost, že současná KTLR je v rámci ČR špičkovým pracovištěm s unikátním zdravotnicko-pedagogickým programem v mnoha směrech. To představuje jedinečnou příležitost společně rozvíjet široké oblasti léčebně-preventivní péče a kvality studia medicínských věd. Sportovní medicína je typickým interdisciplinárním oborem s návazností zejména na léčebnou rehabilitaci, vnitřní i všeobecné lékařství, kardiologii, diabetologii, onkologii, pediatrii a dorostové lékařství, chirurgii, ortopedii, preventivní, pracovní a posudkové lékařství či imunologii. TVL využívá pracovní náplně těchto oborů a současně pro ně zabezpečuje řadu konziliárních vyšetření. Pracoviště kliniky V současnosti se Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace skládá z oddělení funkční diagnostiky, rehabilitačního ambulantního oddělení a rehabilitačního lůžkového oddělení s 32 lůžky, na kterých je nemocným poskytována časná rehabilitace. Klinika splňuje Požadavky na akreditované pracoviště oboru Rehabilitační a fyzikální medicína a Požadavky na akreditované pracoviště oboru tělovýchovné lékařství. Je akreditovaným pracovištěm 3. typu, specificky zaměřeným pracovištěm oboru RFM, s publikační aktivitou v odborném tisku, s bohatou přednáškovou aktivitou a s odbornými zkušenostmi s pre i postgraduální výukou. Důsledkem bezkoncepčních a naprosto neuvážených zásahů byl po roce 1990 obor TVL prakticky vymazán ze systému lékařské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Logickým důsledkem pak bylo zrušení řady TVL oddělení a rušení zařízení pro talentovanou mládež. Je velmi potěšitelné, že se tato situace v posledních několika letech podstatně zlepšila, a to zejména díky postavení oboru TVL v zemích EU. Denní náplní ambulantního provozu oddělení funkční diagnostiky KTLR je kromě jiného také vyšetřování zdravotního stavu mladých sportovců. Zaměření se na prevenci Preventivní prohlídky sportovců však nejsou v současnosti hrazeny z prostředků veřejného pojištění a v důsledku toho je jejich význam podceňován a opomíjen. Výsledkem pak jsou tragické situace a rostoucí počet případů náhlého úmrtí mladých lidí při sportu. V této souvislosti je nutno přiznat, že obrovský zájem veřejnosti o problematiku zdravotního zabezpečení sportovců byl značně ovlivněn rozsáhlou medializací nedávných případů náhlého úmrtí špičkových fotbalistů a hokejistů. Nápravu současného stavu může přinést pouze zásadní přehodnocení současné ekonomické politiky veřejného pojišťovnictví a znovuobnovení finanční úhrady preventivních sportovních prohlídek tělovýchovným lékařem. Současný vývojový trend je charakterizován zvýšeným zájmem o TVL v důsledku zvyšování zdravotního uvědomění obyvatelstva (pohyb a zdraví) a také díky stoupající společenské úloze vrcholového sportu (státní reprezentace). Ignorovat nadále tyto skutečnosti by bylo fatální chybou. Proto také budoucí rozvoj KTLR počítá s maximální podporou náplně TVL a za hlavní cíl si klade plnou revitalizaci tohoto tradičního oboru v rámci FNUSA. Těmto snahám vyjádřili plnou podporu vedoucí představitelé FN, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a České společnosti tělovýchovného lékařství. Velmi významným příznivým podnětem bylo také úspěšné jednání s představiteli VZP, jehož výsledkem bylo přiznání několika tělovýchovných výkonů a příslušných kódů. 7

8 Svatoanenské listy Je jisté, že při budoucích jednáních bude třeba otevřít otázku dalšího rozšíření spektra výkonů, zejména již výše zmíněných komplexních, cílených a kontrolních vyšetření (prohlídek) tělovýchovným lékařem. Pro nejbližší období však bude nutno počítat s tím, že program preventivních prohlídek tělovýchovným lékařem bude i nadále přímo placenou službou. Program léčebně-preventivní péče zabezpečovaný KTLR se zejména týká oblastí léčby a sekundární prevence nemocí kardiovaskulárních, bronchopulmonálních, neurovegetativních, endokrinních, metabolických a poruch pohybového aparátu. U těchto onemocnění je fyzická aktivita řazena k prostředkům sekundární prevence i léčby. Základním kamenem tělovýchovného lékařství jsou funkční testy založené na fyzické zátěži. Je potěšitelné, že v současnosti je úroveň zátěžových testů na kliniky metodologicky na nejvyšší úrovni v Jihomoravském kraji (v tomto směru patří klinika mezi špičková pracoviště v rámci ČR). V souladu s moderními trendy a postupy budou všechny metodiky aktualizovány a využívány k upřesnění funkčního stadia řady nemocí, které může být značně odlišné od stadia patologicko-anatomického či některých klinických klasifikací. Funkční testy umožňují nejen spolehlivé posouzení závažnosti aktuálního onemocnění, ale navíc při opakovaných hodnoceních také sledování vývoje a účinnosti léčby medikamentózní, operační a zejména rehabilitační. V záležitostech posuzování schopností k pohybovým činnostem (sportovní, rekreační, pracovní či habituální aktivity) má zátěžová diagnostika zřejmě nezastupitelnou roli, neboť přistupuje ke klinické problematice z hlediska kvalitativně odlišného od ostatních klinických oborů, které zátěžové podmínky nezohledňují. KTLR nyní poskytuje servis pro I. interní kliniku, II. interní kliniku a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (a spádově pro celou FNUSA). Moderní technické vybavení Současné přístrojové vybavení kliniky je v mnoha ohledech na špičkové úrovni, srovnatelné s předními světovými pracovišti, jako např. Mayo Clinic v USA. Klinika vlastní ojedinělý přístrojový systém Task Force Monitor pro vyšetřování autonomních funkcí, komplex ER- GOLINE SYSTEM pro řízený pohybový trénink v rámci rehabilitace kardiaků a také přístroj Vasera 1500 (Fukuda Denshi, J), využívaný v programu monitorování a prevence aterosklerózy v české populaci. Lékaři KTLR se účastní programu boje proti sportovnímu dopingu při zabezpečování domácích i zahraničních sportovních akcí (Český olympijský výbor, UEFA, apod.). KTLR poskytuje specializované kardiologické a zátěžové vyšetření (tzv. komplexní ergometrie nebo spiroergometrie ), stanovení individuálního anaerobního prahu (pomocí laktátové křivky a ventilačně-respiračních hodnot), provádí diagnostiku anaerobních schopností (Wingate test), komplexní vyšetření plicních funkcí pomocí bodypletysmografické kabiny, dlouhodobé monitorování krevního tlaku (24 h, 48 h nebo 7 dní), vyšetření autonomního nervového systému (Task Force Monitor), měření energetického výdeje (nepřímá energometrie) a analýzu tělesného složení se stanovením pohybových programů pro úpravu tělesné hmotnosti (základní antropometrie a stanovení složení těla). Rozvojové programy kliniky Za hlavní (nosné) rozvojové programy KTLR je třeba považovat program kardiovaskulární rehabilitace, rehabilitaci pacientů s metabolickými poruchami, Rehabilitace pacientů na hemodialýze, program preventivních sportovních prohlídek a program tzv. manažerských preventivních prohlídek. V současnosti poskytuje KTLR kompletní preventivní péči hokejistům HC KOMETA Brno všech věkových kategoriích. Zvláštní pozornost je věnována extraligovému týmu mužů, na jehož zabezpečení KTLR úzce spolupracuje s vedením klubu a hlavními trenéry. Pedagogická činnost V oblasti pedagogické KTLR zabezpečuje v současnosti blokovou výuku studentů medicíny ročníku (blok interna V.) se zaměřením na funkční (zátěžovou) diagnostiku a základy rehabilitace ve vnitřním lékařství pro posluchače všeobecného a stomatologického směru. Tato výuka je prováděna i v anglickém jazyce pro zahraniční posluchače všeobecného a stomatologického směru samoplátce. KTLR úzce spolupracuje s Katedrou fyzioterapie a společně s ní organizuje výuku bakalářského a magisterského pregraduálního studia fyzioterapie, optometrie, výživa člověka a ošetřovatelství. Pro posluchače bakalářského studia fyzioterapie klinika m. j. zajišťuje výuku patologické fyziologie, fyziologie tělesné zátěže, klinické fyziologie, úvodu do fyzikální léčby, úvodu do rehabilitace, kineziologie, LTV a spec. techniky, dále výuku propedeutiky v rehabilitaci, základy diagnostiky a terapie funkčních poruch, fyzikální terapie a ergoterapie. V neposlední řadě také klinika zajišťuje výuku posluchačů magisterského studia se zaměřením na speciální výuku kinezioterapie ve vnitřním lékařství, v chirurgii, traumatologii, ortopedii, neurologii. Klinika garantuje a zabezpečuje organizaci a odbornou úroveň vedení magisterských diplomových prací. Magisterský studijní program je koncipován tak, aby absolventům studia poskytl co nejvíce praktických i teoretických vědomostí pro následné uplatnění v klinické praxi. Výuka fyzioterapie je jediná v Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Vysočině. Na výukovém procesu participují prakticky všichni zaměstnanci kliniky. Pedagogický i vědecko-výzkumný proces na KTLR podporuje rozvoj diagnostických a terapeutických postupů ve funkční diagnostice a rehabilitaci v souladu se současnými požadavky na zajištění tzv. evidence based practice praxi založené na důkazech. Lidské zdroje a spolupráce Není třeba zdůrazňovat, že kvalitní a dostatečné lidské zdroje jsou pro klinické pracoviště zásadním předpokladem plnění úkolů. Současný tým odborníků kliniky kontinuálně sleduje moderní léčebně-diagnostické postupy a uvádí je do klinické a ambulantní léčebné praxe. Také proto věnuje KTLR velkou pozornost oblasti vědecko-výzkumné práce, publikační aktivitě, rozšiřování vzájemné spolupráce s dalšími vysokými školami a využívání partnerských programů se zahraničními pracovišti (Dijon, Graz, Rochester, Tokio a Sendai). Tradice, řadu let budovaná prestiž, moderní vybavení, vysoká erudice a odbornost lékařů, fyzioterapeutů a sester staví současné pracoviště na jedno z předních míst v pomyslném žebříčku TVL center v ČR. To je dostatečnou zárukou očekávaného přínosu kliniky v rámci prevence, odborné péče a rehabilitace pacientů i sportovců všech věkových kategorií. Současné vedení kliniky je přesvědčeným zastáncem týmové práce a bude i nadále pokračovat ve vytváření týmu profesionálů, garantujících špičkovou kvalitu léčebně-preventivní péče i vysokou úroveň vědecko-pedagogických aktivit. Vysokoškolští pracovníci a nelékařský zdravotnický personál kliniky získali v uplynulých letech rozsáhlé odborné zkušenosti, které denně uplatňují v racionálních léčebných postupech u jednotlivých pacientů. Celý kolektiv byl vždy veden k hluboké lidskosti a úctě k pacientům, vyznačuje se laskavostí a trpělivostí, která nepomíjí ani ve stresových situacích. Vedení kliniky se proto snaží dle možností vytvářet optimální podmínky všem zaměstnancům a postgraduálním studentům. K tomu využívá mechanismy aktivní motivační politiky, systém interního vzdělávání formou doplňkových kurzů nebo kurzů celoživotního vzdělávání. Proces zabezpečování kvalitní léčebně-preventivní, vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti KTLR se neobejde bez trvalého vytváření optimálního pracovního klimatu a kolegiálních vztahů s dalšími pracovišti v rámci FN, se studenty a s nadřízenými institucemi, především LF MU a FNUSA. V rámci fakultní nemocnice a lékařské fakulty chce i v budoucnosti Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace vystupovat jako důstojný reprezentant public relations ve vztahu k odborné i laické veřejnosti. Smyslem výše uvedených návrhů je nejen úspěšný rozvoj pracoviště, ale rovněž zachování jeho integrity v návaznosti na vše pozitivní, co bylo doposud vykonáno. prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace 8

9 Svatoanenské listy Nejen o vědě a výzkumu s děkanem lékařské fakulty Já svou odpověď hodně zjednoduším, neboť je to problematika velmi široká. My jsme se rozhodli, že v rámci nového vedení LF půjdeme cestou, kterou se pokusíme pro všechny předměty nadefinovat minimální množství teoretických znalostí, ale i praktických dovedností, co by lékaři měli umět a že navzájem tyto věci provážeme. Uvedu příklad. Otázka farmakologie pokud nebude provázána teorie s reálnou klinickou praxí, pak půjde o scholastické memofoto děkana Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je ve funkci děkana od 1. února 2010, je 39. děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zastává celou řadu významných pozic, ve vztahu k FN Brno je náměstkem ředitele pro onkologii, vedoucím Transplantačního centra kliniky a od 1. září 2010 také přednostou Interní hematoonkologické kliniky. Jak byste zhodnotil své dosavadní působení v náročné funkci? Já jsem samozřejmě měl určitou představu, co tato pozice bude obnášet. V minulých letech jsem byl nablízku jednomu z děkanů a takovou tu rutinní práci na klinice jsem dělal do jisté míry místo pana děkana, který byl velmi svými povinnostmi vytížen. Ale vždy je to tak, že když do problematiky proniknete hlouběji, protože musíte, potom je ten pohled trošku jiný. Jako jeden z velmi důležitých úkolů, který jsme si s kolegy předsevzali do konce kalendářního roku splnit, je připravit strategii směřování fakulty v dalších letech. Museli jsme udělat řadu organizačních a strukturálních kroků, jako např. ustavit novou Vědeckou radu. A myslím si, že je velmi dobrá. Šli jsme cestou zařadit tam spíše mladší, i když relativně velmi vytížené lidi, kteří tu práci opravdu chtějí dělat. Co považuji za velmi důležité, některé komise doposud působící na fakultě jsme zrušili a některé nové jsme naopak vytvořili, nastartovali jsme vytvoření nových webových stránek LF, nový organizační a provozní řád, připravujeme nově smlouvy s fakultními nemocnicemi. Vážím si toho, že se podařilo dát dohromady velmi kvalitní aprobační komisi, a že na podkladě hluboké analýzy jsme zpracovali nová kritéria pro habilitace a profesury na LF. To vnímám jako velmi pozitivní, protože se domnívám, že někteří z těch, kteří habilitací u nás prošli by na západ či na jih od našich hranic pravděpodobně neuspěli a jít i nadále tímto směrem nepovažuji za dobrou cestu. Co ještě považuji za naprosto zásadní je, že jsme bez vyjímky začali konkurzovat všechny vedoucí a přednosty ústavů. V rámci Ph.D. studentů, jejich studia a jejich další spolupráce s fakultními nemocnicemi, tam jsou také nastavena nějaká nová pravidla? To je další z bodů na kterém intenzivně pracujeme a to je analýza úrovně současných Ph. D. studentů. Pan proděkan Čapov už to má nachystané a tady bychom také jednoznačně chtěli dát minimální nepodkročitelná pravidla kvality. Stejně tak se pracuje na analýze reálného vědeckého potenciálu LF a na restrukturalizaci výuky na fakultě. Daří se nám řešit strategické koncepční záležitosti. Jak vidíte postavení MU ve vzdělávací systému v České republice a v mezinárodním kontextu? MU má jednoznačně obrovský potenciál. Má v současné době k dispozici i řadu velmi kvalitní a moderní infrastruktury. Nový Univerzitní kampus, kde jsou lokalizovány tři fakulty a v blízkosti vyrůstá nová čtvrť s kvalitním zázemím, krásnou budovu na Komenského náměstí a další. A vypadá to, že za pomocí evropských fondů se další záležitosti dobudují a dotvoří. Ten hardware je podmínkou nutnou a potenciál lidských mozků, software, je to, bez čeho se neposuneme dále. Nutné je soustředit se na to, abychom obstáli i v kontextu se zahraničím. To je výzva, které musíme čelit a na všech jednáních, která se zabývají těmito záležitostmi se snažím vystupovat trošku více kritičtěji, abychom nežili v nějakém sebeklamu, že jsme úžasní. Jak se vám daří zapojovat do výuky a výzkumných programů zahraniční studenty a zahraniční odborníky a výzkumníky? Zrovna nedávno jsme tuto záležitost velmi podrobně rozebírali na našem výjezdním zasedání, protože si myslím, že internacionalizace LF je naprostý základ. Já opakovaně naříkám, že je strašná škoda, že nemohu vypsat nějaké výběrové řízení, do kterého by se přihlásili profesoři např. ze Salzburku, Berlína, Londýna. Kdyby se tady objevilo 5-10 špičkových lidí ze zahraničí, tak to pohne celou fakultou. To je mimo jakoukoli pochybnost. Snažíme se postupně aspoň o tom mluvit. Na jedno ze zasedání proděkanů byl pozván ředitel agentury SoMoPro, která realizuje program na podporu příchodu špičkových vědců do ČR. Do výzkumných projektů našeho pracoviště jsou zapojeni Ph.D. studenti a zahraničtí studenti, což považuji za naprosto zásadní. Jsou pak také uvedeni jako spoluautoři výzkumných projektů. Je nutné, aby se na LF objevovali zahraniční studenti pregraduální, postgraduální, zahraničtí výzkumníci. Nebude to jednoduchý úkol, ale je to jednoznačná priorita. Vnímáte tedy pozitivně spolupráci mezi FNUSA a americkou Mayo Clinic? Jednoznačně. Pokud tady budou špičkoví odborníci působit, je to cesta správným směrem. Například když se sjednotilo Německo, tak na řadu významných pracovišť v bývalém východním Německu přišli významní profesoři buďto ze západního Německa nebo i Rakouska. A je to poznat. Třeba v Německu platí, že někdo, kdo na klinice vyrostl, se na ní nemůže stát šéfem, musí se jím stát někde jinde. A teď si představte, že nějaký mladý úžasný profesor třeba z Heidelbergu, by se stal šéfem na některé naší klinice. Přinesl by sem kontakty, jiný styl uvažování. Je tedy nutné, aby k nám zahraniční profesoři jezdili, strávili tady signifikantní čas, byli v bezprostředním vztahu s kolegy, aby jim ukázali jak dotahovat věci precizně do konce. Podtrhuji však, že to nelze, pokud je práce vykonávána jen občas či na nějaký částečný úvazek. Co je potřeba změnit v systému vzdělávání budoucích lékařů? 9

10 Svatoanenské listy Pokud se tedy bavíme o výzkumu a ne nějakém hraní si, tak výzkum má skutečně jen několik relevantních parametrů. Na klinice kde působím, jsme tato kritéria ctili dlouho a někdy jsme byli i terčem ironických úsměvů, proč se zbytečně snažíme, když stejný počet bodů do toho tzv. RIVu lze získat i podstatně jednodušším způsobem. Předvídal jsem, že jednou tato doba nastane a já doufám, že již konečně nastává. Přežijí jen ti nejlepší. Opakovaně říkám, že výsledek výzkumu který neobstojí nejen v evropském, ale globálním výzkumu, nemá hodnotu. Muselo by jít výhradně o záležitost naprosto úzce a specificky se vážící na ČR. Kam se ubírá české zdravotnictví? rování bez skutečných znalostí. Stylem výuky by mělo být řešení problémů. Významně chceme akcentovat část výuky v teoretických a preklinických i klinických oborech, a proto považuji za naprosto zásadní novou smlouvu s fakultními nemocnicemi, kdy chceme zabezpečit, aby řízeným způsobem medici mohli a v podstatě museli chodit na kliniky i mimo stáže. Tím myslím na vizitu s lékaři, do pohotovostních služeb atd. Aby byli schopni se analytičtěji postavit k určení diagnozy, ke stanovení léčby atd. Je běžné, že lékař slouží konziliární službu po pracovištích fakultních nemocnic a za jednu noc má 20 a více konzilií. To je teda katastrofa. Kdyby ten medik tady byl a pobyl s ním pět takovýchto služeb, musel spolurozhodovat, kdy k tomu ještě přistupuje stres a práce pod tlakem, tak to považuji za tu pravou školu života. Jak byste zhodnotil současnou spolupráci LF MU a FNUSA, která je se zrodem MU spojena? Domnívám se, že tak jak je nastavena současná legislativa, tak jsme prostě předurčeni k tomu, aby LF spolupracovala s fakultními nemocnicemi. Žádná jiná cesta není. Ano, voláme po univerzitních nemocnicích, a kdyby se to dobře nastavilo, mohla by se řada věcí zjednodušit. ICRC a CEITEC by byly projekty univerzity a asi by se podal jeden velký projekt, nikoli dva jak je tomu v současnosti. Na druhou stranu z filosofických směrů mám rád Hegelovu dialektiku. Je tam pravidlo o jednotě a boji protikladů, což vede k vývoji. Když si vezmete řízení FN ředitel, jeho tým, přeci jen trochu direktivní styl řízení a na druhé straně univerzita volení představitelé, vyloženě akademická obec, která volí senát, senát volí děkana a musí schválit proděkany. Tyto dva systémy se navzájem mohou obohacovat a mohou fungovat dohromady. Proto jsem rozhodně pro, aby ředitelé FN byli členové vědecké rady. Vedou-li se tvrdé, ale korektní diskuse jakou představu máme o směřování klinik, o složitých koncepčních věcech, najde se optimální cesta. A pokud obě tyto silné instituce spojí síly, tak je jisté, že výsledek ke kterému směřujeme musí dopadnout dobře. Nemusíme spolu vždy souhlasit, ale musíme se spolu domlouvat, jak to jde nejlépe. V září 2010 jste navštívil Mayo Clinic. Jaký na Vás lidé a prostředí udělali dojem? Mayo Clinic (MC) je instituce, která by pravděpodobně v jiných zemích v této podobě než ve spojených státech nemohla existovat. Máme s některými odborníky MC své vlastní projekty v mém oboru, v oblasti výzkumu leukémií, a to nezávisle na projektu ICRC. Je to jedna z absolutních špičkových institucí jak v medicíně tak výzkumu. Jejich simulační centrum pro vzdělávání je opravdu skvělé, kdyby tady něco takového existovalo a bylo to provozovatelé a financovatelné, tak by to bylo významné nejen pro partikulární organizaci, ale rozhodně i pro celou MU. Je tam koncentrace špičkových lidí, kteří nepotřebují vedení za ručičku. Co považuji za nejdůležitější je duch firemní kultury, který bych velmi rád alespoň částečně transferoval na LF. Třeba aby bylo zřejmé, že budoucí docenti či profesoři musí splňovat mnohem více než jen minimální požadavky, ty musí několikrát překračovat a musí za nimi být kus hodnotné práce. Jaké konkrétní parametry má kvalitní výzkum splňovat? Jsem členem komise Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, v komisi Vědy o živé přírodě jsem místopředsedou. Zastávám poměrně radikální názor jak se má hodnotit kvalitní výzkum. A jsem rád, že je více takových lidí. Při našich jednáních nakonec převážilo velmi racionální a vyvážené stanovisko komise, které navrhlo Radě vlády, aby valná většina měkkých až nulových kritérií zahrnovaných pod vědu a výzkum byla eliminována. Jako reálný výstup výzkumu v oblasti věd o živé přírodě byly uznány následující kritéria solidní zahraniční publikace v impaktovaném časopise, patent, nová odrůda nebo nové plemeno, nový léčebný postup. Věc je dost komplikovaná, ale bude se muset velmi precizně definovat, co si Česká republika dovolit může a na co prostě nemá. Nemyslím si, že je možné na všechno precizně definovat tzv. standardy. Je to jako v životě, ten je také mnohdy komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. Ale v řadě aspektů jako jsou např. postupy lege artis, velmi drahá lečba, to řešitelné je. Lidem by se mělo říci, že když se někde péče omezí a soustředí se do špičkových center, že je to pro jejich dobro. Protože si nedovedu představit, že by se všude dělalo všechno špičkově. To je mimo jakoukoli diskuzi. A dále se bude moci podstatně šířeji mluvit o tom, aby lidé byli zapojeni do preventivních programů, aby se o sebe mnohem více starali. Musíme si otevřeně říci, zda na velmi drahé technologie, kdy přínos není úplně jednoznačný a nebo za cenu extrémních nákladů jen velmi malý, máme a jsme schopni vše financovat. Je naprosto nemyslitelné, aby uštvaní lékaři na které je možno si kdykoli stěžovat, pracující mnohdy za minimální peníze a v extrémně špatných podmínkách, že tito budou úžasní a poskytnou bez vyjímky ve všech nemocnicích všem pacientům špičkovou péči. To je prostě blud a pokud se o těchto věcech nezačne naprosto otevřeně mluvit, tak se v českém zdravotnictví nic nezmění. Jak zvládáte pozici děkana, šéfa kliniky a dalších funkcí, které zastáváte? Zvládám, ale ne zcela lehce. Snažím se mít dobré spolupracovníky a nedržet se úsloví káže vodu, pije víno. Snažím se, aby bylo vidět že také sám něco dělám, a snad to kolegové i vidí. Řekl jsem si, že v současném roce se budu věnovat investici jak do lékařské fakulty tak do kliniky, práci s lidmi, organizačním a koncepčním věcem. Běží také řada našich výzkumných projektů a snažíme se rozjíždět další. Je to náročné, na své záliby a koníčky mnoho času opravdu nezbývá, občas si vyjedu na kole či přečtu zajímavou knihu. Ale to je opravdu vše. Za rozhovor děkuje Šárka Urbánková tisková mluvčí FNUSA 10

11 Svatoanenské listy 80 let od otevření budovy Ústavu soudního lékařství v Brně foto autora článku Dne 11. října loňského roku jsme si připomněli 80. výročí otevření budovy Ústavu soudního lékařství (ÚSL) v Brně na ulici Tvrdého. Budova byla slavnostně otevřena v sobotu 11. října 1930 v 11 hod. za účasti zástupců všech brněnských vysokých škol, zemského úřadu, zástupců města Brna, policejního ředitelství, zemského vojenského velitelství, četnictva, soudů a mnoha posluchačů medicíny a práv Masarykovy univerzity, jak o této události referovaly i tehdejší Lidové noviny. Rozhodující zásluhu na vybudování této unikátní budovy měl první přednosta Ústavu pro soudní lékařství prof. Dr. František Berka. Un. Prof. Dr. František Berka se narodil roku 1876 ve Strážnici, promoval na lékařské fakultě ve Vídni v roce 1900, po promoci pracoval na prosekturách v Brně a Olomouci. Po založení Masarykovy univerzity v roce 1919 byl vybrán jako nejpovolanější osoba k vybudování Ústavu soudního lékařství v Brně. Do Brna na Masarykovu univerzitu přichází dr. Berka na podzim roku 1920 a v říjnu tohoto roku je jmenován profesorem soudního lékařství. Mezi jeho první úkoly náleželo zajistit prostory pro nový ústav a započít ve výuce studentů. Ze všeho nejdříve však podnikl velkou studijní cestu po Evropě (Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Německo), kterou si sám financoval a při níž vždy po určitý čas pobýval na významných soudně lékařských pracovištích. Tam sledoval jak architekturu budov samotných, tak i vnitřní vybavení a způsoby každodenní práce i výuky studentů. Informací z této cesty pak maximálně využil při plánování nové budovy soudního lékařství společně s architekty, zejména s arch. Lamlem. Po velkých potížích zejména byrokratického charakteru započala stavba budovy v roce 1926, hrubá stavba byla hotova do jednoho roku, kompletně vnitřně vybavit ústav však trvalo ještě další 3 roky. Hotová budova byla úspěšně zkolaudována v květnu 1930 a slavnostně pak otevřena v říjnu. Zcela bez nadsázky se dá konstatovat, že v Brně vznikla taková budova soudního lékařství, jaká neměla v tehdejší střední a snad i v celé Evropě obdoby. O její kvalitě svědčí i fakt, že svému ryze specifickému účelu slouží i v dnešní době, kdy např. počet pitev provedených za rok je více než osminásobný oproti 30. létům minulého století. 80. výročí otevření jsme si připomněli mimořádným soudně lékařským dnem , a to přímo ve velké posluchárně Ústavu soudního lékařství i v dalších prostorách našeho ústavu za přítomnosti vzácných hostí z lékařské fakulty, obou brněnských fakultních nemocnic, Policie ČR, státního zastupitelství i odjinud. Přítomné účastníky přivítal prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., současný, v pořadí šestý, přednosta ústavu. Poté jsme se za pomoci moderní techniky telemostem spojili s posledním žijícím účastníkem otevření tohoto ústavu se čtyřiadevadesátiletým doc. MUDr. Vladimírem Berkou, CSc., synem zakladatele prof. Berky, který se ze zdravotních důvodů nemohl této akce zúčastnit přímo na místě. Jeho slova, jimiž vzpomenul počátky ústavu, byla odměněna bouřlivým potleskem. Po něm se ujal slova děkan lékařské fakulty MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., který zdůraznil mimo jiné i prospěšnost připomínání si historie pracovišť lékařské fakulty. Následovaly krátké příspěvky současného ředitele FN u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA a ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA o současné situaci Ústavu soudního lékařství z pohledu vedení obou fakultních nemocnic. V dalších přednáškách MUDr. Jan Krajsa, Ph. D. seznámil přítomné ve stručnosti s historií ústavu od jeho založení až do nedávné minulosti, prim. MUDr. Michal Zelený, Ph. D. nastínil možnou budoucnost ústavu, zejména co se týká jeho možné rekonstrukce, MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph. D. informoval o veškeré výuce na ústavu a Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph. D. pak o činnosti toxikologického oddělení. Po těchto projevech pak následovala prohlídka jednotlivých prostor ústavu včetně našeho unikátního muzea. MUDr. Jan Krajsa, Ph. D. lékař Ústavu soudního lékařství 11

12 Svatoanenské listy Metody a náročnost práce fyzioterapeuta foto autora článku Mým původním záměrem ve snaze představit vám práci fyzioterapeutů a ostatních zaměstnanců Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR) byl výčet diagnóz, u kterých se realizuje rehabilitační péče ve větší či menší míře. Jenže takovým výčtem jsem popsala několik stránek a zároveň jsem si uvědomila, jak široké je pole naší působnosti a jak dlouhé a možná i nudné by to bylo čtení. Pokusím se tedy o maximální stručnost. S prací fyzioterapeutů se nejspíš setkáte i na vaší klinice, protože zajišťujeme rehabilitační péči na obou interních klinikách i ARK, na chirurgických klinikách, Neurochirurgické klinice i na I. dermatovenerologické klinice, na I. ortopedické klinice a I. neurologické klinice, Klinice nemocí očních a optometrie, Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i Oddělení onkologicko-chirurgickém. Součástí KTLR (tento název je i pro nás stále ještě nový, do nesla naše klinika název Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace) jsou také detašovaná pracoviště rehabilitace při Klinice plastické a estetické chirugie na Berkové ulici a DRO v Novém Lískovci. Na všech lůžkových odděleních i na oddělení lůžkové rehabilitace 23, které je rovněž součástí KTLR realizují fyzioterapeuti (záměrně jsem nepoužila ženský rod, protože součástí našeho týmu jsou i muži) léčebnou tělesnou výchovu u pacientů částečně i zcela imobilních za účelem reedukace pohybů, zlepšení samostatnosti a soběstačnosti pacienta (jako součást rehabilitačního ošetřovatelství ve spolupráci s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NZP), provádí základní respirační fyzioterapii, kardiovaskulární fyzioterapii, polohování aj. Využívají k tomu nejrůznějších speciálních technik za všechny např. Kabattovu, Bobathovu, Vojtův princip, bazální stimulaci a další. a pokud nepracujete na klinice, kde je fyzioterapie zajišťována, pak jste možná sami vyhledali některou z našich ambulancí. Na pracovišti tělovýchovného lékařství jsou ambulance funkční diagnostiky, ambulance tělovýchovného lékařství a ambulance interní a kardiologická, kde jsou prováděna vyšetření kardiovaskulárního systému včetně zátěžových a kde probíhá rehabilitace kardiaků. Ambulance kardiovaskulární rehabilitace je součástí KTLR již jedenáctým rokem. Tato ambulance pracuje zejména s klienty spadajícími do II. a III. fáze kardiovaskulární rehabilitace (časná posthospitalizační a stabilizační fáze). Cílem rehabilitace je dosažení optimálního psychického i fyzického stavu pacientů. V rámci časné posthospitalizační fáze (po propuštění z nemocnice) jsou klienti zařazováni do ambulantně řízeného programu, který navštěvují 3 x týdně po dobu 3 měsíců. V této ambulanci probíhá také III. fáze rehabilitace kardiaků, která je fází udržovací a je plně hrazena klienty. V poslední z ambulancí ambulanci rehabilitace je realizována komplexní fyzioterapie poúrazových stavů, pooperačních stavů, neurologických diagnóz i vertebrogenních syndromů za použití nesčetného množství různých technik (za všechny: techniky měkkých tkání a mobilizační techniky, spirální dynamika, Kabattova technika, Vojtův princip, metoda Ludmily Mojžíšové nejen k léčbě funkční ženské neplodnosti) a kde je i pracoviště fyzikální terapie, kde provádíme i placené služby Laseroterapii v ceně 55 Kč za 1 sezení a aplikaci obložek s ozonem v ceně 99 Kč za 10 obložek. Současně se většina fyzioterapeutů podílí na realizaci výuky studentů fyzioterapie a všeobecného lékařství LF MU, participujeme i na výuce všeobecných sester a sanitářů, jako akreditované pracoviště spolupracujeme na specializačním vzdělávání aplikované fyzioterapie, na praktické výuce certifikovaných kurzů : Bobath koncept u dospělých pacientů s CMP, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a kurzu Léčení některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, které organizuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Mojí snahou bylo představit vám práci fyzioterapeutů očima jednoho z nich a pevně doufám, že se mi to alespoň z části podařilo, ač jsem zdaleka nemohla shrnout veškerou neúnavnou práci fyzioterpeutů a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků naší kliniky. Pavlína Svobodová vrchní fyzioterapeut Kliniky tělovýchovného kékařství a rehabilitace 12

13 Kvalita života a prevence Prevence vím, ale nedbám Svatoanenské listy foto autora článku Ze všech stran slyšíme, že nejdůležitější pro to, abychom byli zdraví, zvládali každodenní stres v pracovním i osobním životě, a přežili tuto hektickou dobu bez závažnější újmy na vlastním fyzickém a psychickém zdraví, a nakonec se dožili i predikovaného vysokého věku (s nízkým důchodem), je prevence. Toto úvodní dlouhé souvětí s podstatným slovem na konci mělo lehce naznačit, čím dnes všichni procházíme a kam aspoň většina z nás chce směřovat (ovšem bez toho nízkého důchodu). Co však to je prevence? Hovoří se o ní v souvislosti s mnoha oblastmi lidské činnosti. V obecné rovině jde o soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu. A tak se snažíme předcházet výchovou na školách i v rodinách tomu, aby naše děti neužívaly drogy, alkohol, nekouřily, nepřicházely ke zbytečným úrazům, nechovaly se násilnicky. V právním systému, aby nedocházelo k trestným činům a předcházelo se recidivám, v politice a ekonomice předcházíme krizím (prý se to daří, ale co ty důchody?), které by mohly mít neblahý dopad na celou společnost, v ekologii se snažíme zabránit katastrofám, které si však mnohdy nejdříve přivodíme sami svým bezohledným chováním k přírodě, a tak bych mohla pokračovat do nekonečna. Chtěla bych se ale věnovat tomu, co v životě považujeme a myslím, že bez vyjímky, za naprosto nejpodstatnější. A tím je zdraví. Bez zdraví nejsme šťastní, nejsou šťatstní ani naši nejbližší. Zdraví je částí kvality našeho života. Ale to určitě neznamená, že zdravý člověk = šťastný člověk. Nemoc je dle Buchborna necítění se dobře v důsledku subjektivní případně objektivní tělesně duševní újmy, s nebo bez subjektivní, medicínské nebo sociální potřebnosti pomoci, v důsledku poruch v harmonické součinnosti jednotlivých funkčních součástí a subsystémů organizmu. Složité vyjádření k ještě složitější záležitosti nemoci. Jsme-li nemocní, nejsme schopni plnit své sociální ani společenské role. Nemoc zasáhne celého člověka, proto hovoříme o psychosomatických a somatopsychických chorobách. Tyto pojmy zjednodušeně znamenají, že objeví-li se problém v našem duševním stavu, odrazí se ve zhoršených funkcích tělesných orgánů a opačně. A přece všichni víme, že zdraví se nedá koupit v lékárně, i když se nás o opaku snaží přesvědčit reklamou řada médií. V této souvislosti si dovolím ocitovat už mnohokrát zveřejněnou (a dle mého soudu utopistickou definici) WHO (World Health Organization Světová zdravotnická organizace 1948) a část Otawské charty (Otawská charta podpory zdraví 1986). Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. K dosažení stavu úplné fyzické, duševní a sociální pohody musí být jednotlivec nebo skupina lidí schopni stanovit a realizovat své cíle, uspokojit své potřeby, změnit své prostředí nebo se s ním vyrovnat. Zdraví je tedy nahlíženo jako zdroj každodenního života, a nikoli jako životní cíl. Zdraví je pozitivní pojem zdůrazňující sociální a osobní zdroje právě tak jako fyzické schopnosti. Takže zpět k prevenci. Rozlišujeme několi typů prevence, dnes bych se v obecné rovině dotkla primární prevence. Primární prevence je soustředěna na populaci jako celek nebo na tzv. cílové skupiny. Má za cíl snížit počet nových onemocnění. Specifická se zaměřuje proti konkrétním nemocem či rizikům, která vedou ke vzniku onemocnění. Nespecifická představuje aktivity, které vedou k posilování a rozvíjení zdraví zdravotní výchovou spojenou s propagací zdravého životního stylu. Primární prevence je zacílena na každého z nás. Je v naší osobní kompetenci, podílí se na ní zdravotníci, jednotlivé komunity, regiony a stát. Názorným příkladem nespecifické primární prevence je snaha o pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci rizikových faktorů, které mají prokazatelný vliv na vznik malignit (varujeme před kouřením, alkoholismem, slunečním zářením, možnou karcinogenitou produktů a životního prostředí atd. a podporujeme již zmiňovaný zdravý životní styl). K primární specifické prevenci patří např. vakcinace proti hepatitidám, proti papilomavirům, které jsou mj. příčinou vzniku nevzhledných bradavic, ale také jsou spojovány s karcinomem děložního čípku. V souvislosti s prevencí onkologických nemocí se můžeme podrobit tzv. screeningu. Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění. Více v dalším čísle Svatoanenských listů. Avšak už dnes nezapomínejte, že kvalita vašeho života je především na vás, od vás musí vycházet vlastní iniciativa a vy musíte chtít prožít spokojený život. Mgr. Šárka Urbánková asistent Katedry ošetřovatelství LF MU 13

14 Svatoanenské listy Zajištění sociální péče v naší nemocnici foto autora článku Sociální oddělení vede terapeutické pohovory s pacienty i jejich rodinnými příslušníky. Zajišťuje poradenskou pomoc při vyřizování žádosti o sociální dávky. Navrhuje a zprostředkovává umístění pacientů do léčeben, ústavů, rehabilitačních zařízení apod. Poskytuje odbornou sociálně zdravotní pomoc a podporu. Podílí se i na plánovaném propuštění nemocných. Sociální služba je určena všem pacientům či jejich rodinám, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami, ani s pomocí svých blízkých. Ať již v důsledku nemoci, postižení, věku, krizové situace či nevhodných životních návyků. Naši práci využívají zejména senioři. Lidský věk se prodlužuje a s tím souvisí skutečnost, že lidí, kteří potřebují naši zdravotní a sociální pomoc, stále přibývá. Co si představit pod pojmem stáří? Odchod do penze, ztráta povinností, bilancování... Stáří je přirozenou součástí a etapou života. Je těžké odpovědět na otázku, kdy je člověk starý, protože každý stárne jinak. Někdo je starý somaticky a psychicky ne, druhý naopak. Změny ve stáří se odehrávají v rovině tělesné, psychické a sociální. Stáří není choroba, je však spojené se zvýšeným výskytem nemocí a zdravotních potíží. Kromě smrti je hlavní hrozbou choroba a ztráta soběstačnosti. Mít nějaké zájmy, je pro staršího člověka zásadní a výběr vhodných aktivit má nemalý význam pro jeho psychickou pohodu. Péče o seniora v domácím prostředí je jedním z trendů při poskytování sociálních služeb. Domov znamená pro každého klid, jistotu a bezpečí. Pokud je senior soběstačný a své životní potřeby je schopen si zajistit sám, tak se jeho budoucnost většinou neřeší. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy se senior, vzhledem ke svému tělesnému či duševnímu onemocnění, stane závislý na péči druhé osoby. Zatímco krátké akutní onemocnění se obvykle snadno zvládne, při chronickém onemocnění se objevují vážné problémy. Rodina se dostává do situace, kdy je zaskočena a není na tento fakt připravena. Rodina nemá představu co dělat a co obnáší péče o seniora. K řešení těchto vážných problémů slouží pomoc zdravotně-sociálních pracovníků. Prvotní povinností zdravotně sociálních pracovníků naší nemocnice je návštěva klienta u lůžka. Dle aktuálního stavu klienta provede sociální sestra rozhovor, díky němuž zjistí, jaké má klient představy o své budoucnosti po propuštění z nemocnice. Dalším krokem je kontakt s rodinou, kdy zjišťujeme, jakou má rodina představu a možnosti další péče. Ne vždy je rodina plně smířena s aktuální situací a v první fázi si neumí představit další postup. V případě, že rodina nemůže zajistit další péči o svého příbuzného, doporučí sociální sestra příslušné zdravotnické zařízení vhodné vzhledem ke zdravotnímu stavu a potřebám klienta. Jsou to např. asistenční služby, pečovatelské služby, denní stacionáře, rehabilitační oddělení. Nabídne i tzv. odlehčovací pobyt přechodný pobyt pro klienta, umožňující pečující osobě odpočinout si. Radí a pomáhá s vyřízením např. příspěvku na péči nebo jiných dalších dokumentů. Svým empatickým přístupem je oporou klientovi i rodině. Sociální oddělení je zde i pro pomoc našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Motto: Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv. Bc. Ivana Bannertová sociální pracovnice Oddělení sociálně-zdravotní a domácí péče Rádce a průvodce pro pomoc nevidomým ve zdravotnickém zařízení Poradenské centrum Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých, které již 10 let působí v oblasti pomoci lidem se zrakovým postižením vydalo publikaci s názvem Váš nevidomý pacient. Vydání této publikace finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Cílem tohoto malého průvodce je poskytnout srozumitelnou formou informace, doporučení i návody pro praktickou a oboustranně příjemnou pomoc nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým pacientům v nejrůznějších zdravotnických zařízeních. 14

15 Svatoanenské listy Komunikujeme s pacientem anglicky 4. lekce angličtiny NEUROLOGY, NEUROSURGERY Neurologie Neurochirurgie Neurolog Neurochirurg Nervová soustava Centrální nervová soustava Periferní nervová soustava Nerv(y) Nervové vlákno Neuron Výběžek neuronu Nervová uzlina Mícha Prodloužená mícha Mozkomíšní mok Páteř Lebka Bezvědomí, koma V bezvědomí Vědomí, při vědomí Smyslový Smyslový orgán Přenášet Přenos EEG Neurologické sledování neurology/nurolodži/ neurosurgery/nurosrdžery/ neurologist/nurolodžist/ neurosurgeon/nurosrdžeron/ nervous system/nerves sistem/ central nervous system/sentral nerves sistem/ peripheral nervous system/periferl nerves sistem/ nerve(s)/nrv, nrvs/ nerve fibre/nrv faibr/ neuron/njueron/ dendrite/denrait/ ganglion/genglien/ spinal cord/spainl kord/ medulla oblongata/medala oblongeita/ cerebrospinal fluid/seribrospainl fluid/ backbone/bekboun/ scull/skal/ unconsciousness, coma/ankonšesnis, kouma/ unconscious/ankonšes/ conscious/konšes/ sensory/sensori/ sense organ/sens orgen/ transmit/trenzmit/ transmitions/trenzmišn/ electro-encephalogram/ilektro-ensefelogrem/ neuro-observation/nuro observeišn/ THE NEURONS THE BRAIN dendrites corpus callosum thalamus cell 's body dendrites hypothalamus most (pons) brain sten cerebellum 15

16 Svatoanenské listy THE BRAIN Mozek Malý mozek, mozeček Přední mozek Střední mozek Zadní mozek Mezimozek Talamus, zadní část mezimozku hypotalamus,bazální část mozku Mozkový kmen Polokoule Pravá polokoule Levá polokoule Lalok Čelní lalok Týlní lalok Temenní lalok Spánkový lalok Šedá hmota Most Bolest hlavy Migréna Bolest zad Kolaps Epileptický záchvat Mrtvice Parkinsonova choroba Roztroušená skleróza Ztráta citlivosti Ztráta vědomí Svalová slabost Porucha rovnováhy Porucha Třes Poškození mozku Poranění hlavy Poranění páteře brain/brein/ cerebellum/seribelem/ forebrain/forbrein/ midbrain/midbrein/ hindbrain/haindbrein/ diencephalon/dajensefelon/ thalamus/selemes/ hypothalamus/haipouselemes/ brain stem/brein stem/ hemisphere/hemisfir/ right hemisphere/rait hemisfír/ left hemisphere/left hemisfír/ lobe/loub/ frontal lobe/frantl loub/ occipital lobe/oksipitl loub/ parietal lobe/peraietl loub/ temporal lobe/temporel loub/ grey matter/grei metr/ pons/ponz/ headache/hedeik/ migraine/maigrein/ backache/bekeik/ collapse/kouleps/ epileptic fit/epileptik fit/ stroke/strouk/ Parkinson s disease/parkinsns dizís/ multiple sclerosis/maltipl sklirousis/ loss of sensation/los of senseišn/ blackout/blekaut/ muscle weakness/masl víknes/ imbalance/imbelens/ disorder/disordr/ shivering/šivering/ brain damane/brein dimidž/ head injury/hed indžury/ backbone injury/bekboun indžury/ FRÁZE Už jste někdy měl takové potíže? Have you ever had such troubles? / Hev ju evr hed sač trabls?/ Jak se cítíte nyní? How are you feeling now? / Hau ár ju fílin nau?/ Trpíte epileptickými záchvaty? Do you suffer from epileptic fits? / Du ju safr from epileptik fits?/ Jak často? How often? / Hau ofn?/ Pamatujete si po záchvatu, co se stalo? After a fit can you remember what happened? / Aftr e fit ken ju rimembr vot hapnd?/ Trpíte dočasnou ztrátou vědomí? Do you suffer from blackouts? / Du ju safr from blekauts?/ Trpíte bolestmi hlavy? Do you suffer from headache? / Du ju safr from hedeik?/ Omdlíváte? Do you tend to faint? / Du ju tend tu feint?/ Pozoroval jste někdy svalovou slabost? Have you ever noticed any muscle weakness? / Hev ju evr notisd eny masl viknes?/ Prosím, postavte se. Stand up please. / Stend ap plís./ Stůjte s chodidly u sebe. Please stand with your feet together. / Plís stend vis jór fít togedr./ Nyní popojděte dopředu, otočte se a jděte zpět. Now walk forwards, turn around and walk back. / Nau wolk forvard, trn eraund end wolk bek./ Předpažte. Now raise your arms forwards. / Nau reiz jór arms forvords./ Pohybujte pažemi vodorovně před tělem. Move your arms across the front of your body. / Múv jór arms ekros d frant of jór bady./ Zavřete oči a dotkněte se ukazováčkem svého nosu. Close your eyes and touch your nose with your index finger. / Clos jór ajs end tač jór nous vis jór index fingr./ Otočte hlavou dokola. Please turn your head round. / Plís trn jór hed raund./ Pokuste se dotknout prstů u nohou. Please try to touch your toes. / Plíst trai t tač jór tous./ Nyní budu zkoušet vaše reflexy. Now I shall test your reflexes. / Nau ai šel test jór reflexis./ Hana Řiháčková Odbor zdravotních pojišťoven 16

17 Z historie vzniku nemocnic (4) Svatoanenské listy foto autora článku Svatoanenská nemocnice představovala už další stupeň ve vývoji nemocnic, organicky vyšla z nemocnice klášterního typu. Její prazáklad vznikl v Královské zahradě se svrateckým náhonem, v níž roku 1312 založil Jan Lucemburský na přání manželky Elišky Přemyslovny klášter dominikánek. K němu byl o pět let později přistavěn kostel zasvěcený sv. Anně. Za obléhání Švédů (1645) byl klášter vykraden a poničen, jen obtížně se vzpamatovával. V následujícím století přišla další rána, 2. května 1782 vydal císař Josef II. dekret, jímž klášter zrušil. Po roce nařídil zřídit v něm špitál u sv. Anny. Tehdy měl dva velké sály, v původním kostele pro ženy a v jeho prefektáři pro muže. Nebylo to nic nezvyklého, špitály byly umisťovány v kostelích po celé Evropě. (V Brně už v té době existovala poměrně dobrá nemocnice s chudobincem založená Milosrdnými bratřími v roce 1747, ale ta byla pouze pro muže.) Poměrně brzy bylo rozhodnuto o přestavbě, a tak už 2. ledna 1786 byl otevřen Císařsko-královský všeobecný zaopatřovací ústav, obdoba Všeobecné nemocnice ve Vídni (ta ovšem měla lůžek, všeobecná nemocnice v Praze na Karlově náměstí byla otevřena později). Nemocnice měla celkem šest oddělení interní a chirurgické (80 lůžek), porodnici, nalezinec, sirotčinec (po 20 lůžkách) a ústav pro pomatené (5 lůžek). Do areálu byl včleněn chudobinec z Křenové ulice. Byla tak překonána roztříštěnost někdejších městských špitálů a zaručena vyšší odbornost poskytované léčebné i sociální péče, což vyhovovalo osvícenské představě o podobě nemocnice. Do té doby měly brněnské nemocnice pouze úroveň chudobinců a starobinců typu hospes a spital, jak jsme o tom psali dříve. Nemocnice měla už kvalifikované síly, vedl ji moravský protomedikus Michael Valenzi, měla lékaře (Thomas Pötzel a Josef Polzer), ranlékaře (Václav Kroczak), lékárníka (František Petke) a duchovního. Obslužný personál tvořili 2 správci, kontrolor, domácí lékař, 2 ranhojiči, vrchní sestra, 2 porodní báby, 26 ošetřovatelů a zřízenců, kuchař a správce. Pozapomnělo se při tom na infekční choroby, proto byly dodatečně ještě přistavěny v zahradě dva dřevěné domky, jeden pro černé neštovice, druhý pro vzteklinu. Platba za léčení byla odstupňována podle tříd, 4. třída pro chudobné byla zdarma. Nemocnice byla v počátcích bohatě dotována moravskými stavy, zemskými a stavovskými fondy a penězi ze zrušených klášterů. Postupně se rozrůstala, v roce 1814 k ní přibylo další oddělení chorobinec pro nevyléčitelné a zvláštní odpor vzbuzující nemocné, třídy byly už jen dvě a ještě vznikl vzorový očkovací ústav, který vedl Vincenc Kayser. Nemocniční zařízení sloužila Brňanům (bylo jich tehdy kolem a na cizinců) a Moravě. Finanční situace se časem horšila, proto po roce 1817 převzal, kromě chirurgie a interny, všechno stát. Další změny proběhly v roce 1853 (byly vytvořeny zemské ústavy) a nemocnice se stala veřejným ústavem pod vedením Ignáce Mayera. Pod zemskou správu byla celá a definitivně převedena 1863 a hned poté se začalo uvažovat o její přestavbě, neboť už nevyhovovala rozvíjející se lékařské péči a dobovým představám o podobě takového veřejného ústavu. Evropské lékařství postupně začalo respektovat jako základ své činnosti patologickoanatomický nález, pokrok se prosazoval i ve vztahu k duševním chorobám, blázni přestali být vystavováni v klecích na veřejných prostranstvích k pobavení kolemjdoucích. Přesto ještě stále byli přikováváni ke zdi a leželi na slámě. Novátorstvím byla také péče o rodičky a jejich anonymitu, nebyly-li vdané. Velký posun byl i v léčebných metodách, např. byla zaváděna elektroléčba a léčba srdečních chorob vyluhovaným náprstníkem. V ústavu se léčily chronické choroby, pohlavní nemoci, ošetřovaly se zuby, operoval se šedý zákal, léčily se úrazy, popáleniny, prováděly se amputace. Chirurgové z počátku ještě neotevírali hrudník a břicho, k tomu dosud chyběly zkušenosti a spolehlivá anestetika. Stále ještě převažoval podíl sociální péče, přetrvávalo milosrdenství, které stálo na samém počátku vývoje nemocnic bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. Svědčily o tom latinské nápisy nad jednotlivými vchody na nemocničních oddělení zemí spravované nemocnice u sv. Anny. Ale o tom zase příště. doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. Kabinet dějin medicíny Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU 17

18 Svatoanenské listy Ekonomika nemocnice ve 3. čtvrtletí 2010 foto autora článku I třetí kvartál roku 2010 byl pro naši nemocnici i s ohledem na aktuální vývoj úspěšný. I přesto, že došlo k nárůstu celkových krátkodobých závazků z obchodního styku o 16 % a nárůstu celkových nákladů o 5,5 mil. Kč oproti stejnému období v roce 2010, jsme dokázali vykázat kladný hospodářský výsledek ve výši 2,728 mil. Kč. Žádným překvapením není meziroční nárůst spotřeby léků o 29,4 mil. Kč, což je způsobeno především zvýšením spotřeby léčiv ve specializovaných centrech. Stejně tak v oblasti SZM, jehož spotřeba vzrostla o 44 mil. Kč, a to především v oblasti kardiologické, angiologické a neurologické péče. Nárůst léků a SZM je finančně zajištěn z prostředků individuálně smluvně sjednaných kontraktů se zdravotními pojišťovnami určenými na specifickou zdravotní péči. V meziročním sledování došlo k poklesu výnosů o 25,6 mil. Kč a to vlivem meziročního poklesu úhrad od zdravotních pojišťoven o 23 mil. Kč, snížením výnosů za prodané zboží v Nemocniční lékárně o 58,5 mil. Kč a snížením objemu dotačních prostředků od zřizovatele a samosprávných celků o 14,8 mil. Kč. Dalším faktorem, který se podílel na snížení výnosů byl i nárůst osobních nákladů způsobený legislativními změnami, a to o 64,2 mil. Kč. prodané zbo í NL 13% I přes nárůst výše uvedených faktorů se nám podařilo společnými silami všech zaměstnanců snížit nákladovou cenu bodu o 4%, což je způsobeno nárůstem vykázaných bodů o 4,4% a ZUP o 14,9%. Nacházíme se v posledním čtvrtletí roku, a tak jako i v uplynulých letech nás čeká náročné jednání o rozpočtech pracovišť na následující rok s tím, že v rámci dohodovacího řízení nedošlo k dohodě mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče. V tuto chvíli tedy neznáme přesné znění úhradové vyhlášky pro rok Již nyní je nám všem bohužel jasné, že rok 2011 se nadále ponese v duchu hledání opravy a údr ba energie 2% odpisy 6% 2% ostatní náklady 7% léky 11% SZM 20% dalších nutných úspor v oblasti nákupu zboží, služeb, ale také v oblasti poskytování léčebně-preventivní péče. S ohledem na tuto skutečnost je nutné, aby rozpočet na rok 2011 byl sestaven z racionálních návrhů limitů na jednotlivé položky rozpočtu pracovišť. Věřím, že společnými silami a racionálním rozhodováním budeme nadále plnit náš cíl, kterým je nejenom ekonomicky zdravá instituce, ale také špičkové pracoviště v oblasti medicíny, vědy a výzkumu. Ing. Zuzana Krátká Ekonomický náměstek osobní náklady 39% graf číslo2 Procentuální zastoupení jednotlivých druhů nákladů vůči celkovým nákladům Pohl. z obch. styku Závazky z obch. styku Rozdíl mezi pohledávkami a závazky tis / / / /2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/2010 graf číslo1 Vývoj závazků, pohledávek a zadluženosti FNUSA 18

19 Svatoanenské listy Jihomoravská plynárenská, a.s. ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA 19

20 Svatoanenské listy Rekonstrukce objektu na ulici Výstavní 17 Příprava investiční akce byla zahájena již v roce 2008 zpracováním projektové dokumentace stavby. Rekonstrukce byla zahájena dne , jedná se konkrétně o prostory 2. a 3. NP pro provoz Kliniky pracovního lékařství a Oddělení rodinných a závodních lékařů a nového provozu Nemocniční lékárny při vstupu v 1. NP. Tato rekonstrukce zahrnuje kompletní staveb- ní úpravy, změny dispozic dle potřeb nových uživatelů prostor, výměnu podlahové krytiny, rozvodů vody, kanalizace, topení, rozvodů slaboproud a silnoproud, svítidla, výmalby, nová sociální zařízení. Nové prostory byly vybaveny novými interiérovými nábytkovými prvky dle sjednocujícího barevného řešení a dle jednotlivých pater uživatelských či zdravotnických požadavků nových provozů. Součástí rekonstrukce byla dodávka nového evakuačního výtahu v daném objektu. Rekonstrukce stavební části byla dokončena dne , vybavení interiéru k a samotná kolaudace nových prostor proběhla dne Celkové náklady akce: 1) Zpracování projektové dokumentace Kč vč. DPH 2) Náklady na stavební část stavby byly Kč vč. DPH 3) Náklady na interiér Kč vč. DPH Celková cena díla Kč. vč. DPH, dotace MZ ČR Kč, vlastní zdroje FNUSA Kč. Ing. Antonín Pařízek náměstek pro investiční rozvoj, techniku a provoz Práce na stavbě ICRC pokračují foto autora článku V měsíci červenci až říjnu 2010 výrazně pokročily stavební práce ve výstavbě Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Po dokončení demoličních prací na dnes již bývalých objektech D a B1 došlo ke zvětšení rozsahu staveniště, kde následně vrtné soupravy pokračují v pažení zemní jámy stavby a umožnily zahájit nezbytnou přeložku parovodu DN 500 a DN 200. Práce na pažení zemní jámy byly ukončeny v listopadu 2010 a na ně navázaly zemní práce a trysková injektáž. Jsme si vědomi toho, že hluk, který je bohužel vždy součástí takto velkých staveb, je obtěžující jak pro nemocné, tak pro personál. Děkujeme tímto za vaše pochopení. V minulých dnech bylo provedeno místní šetření stavebního objektu SO 05 (Průjezd v budově C ) za účasti zástupce místně příslušného stavebního úřadu. Na místě nebyly zjištěny žádné závady bránící k užívání části díla a dne nabylo stavební povolení právní moci. Od bylo zahájeno jeho užívání nejprve jako prostý průchod (nikoli průjezd) a od jako jediná příjezdová a přístupová cesta k I. neurologické klinice, tedy k budově C. Ing. Michal Doležal vedoucí Oddělení strategických investic 20

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Již 40. robotická cévní operace v Brně rekonstrukce břišní aorty bez řezu na břiše Špičkové robotické operace, které jsou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA - ICRC Tvoříme budoucnost medicíny Creating Future of Medicine Petr Koška, Tomáš Kára FNUSA - ICRC v kontextu zdravotnictví, vědy, výzkumu a výuky Co je FNUSA-ICRC

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Irena Zounková, Veronika Hlaváčová, Stanislav Machač, Kryštof Slabý, Michal Procházka, Jiří Radvanský, Jan Vejvalka Fakultní nemocnice v Motole

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více