Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Moneyvation, s.r.o. (dále jen obchodní podmínky nebo také jen VOP ) tvoří ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako NOZ ) nedílnou součást Smlouvy o užití Systému Moneyvation, která je specifikována těmito VOP. Kdekoliv jsou v těchto VOP použity níže specifikované výrazy, odpovídá jejich význam popsané definici, nevyplývá-li z VOP něco jiného. Definice IZ je zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Pohledávka je pohledávka Uživatele za třetími osobami vložená Uživatelem do Systému v souladu s těmito VOP. Postupník je jiný Uživatel, na kterého bude na základě Smlouvy o postoupení Pohledávky převedena pohledávka Uživatele Prováděcí dokumenty jsou taková právní jednání, zejména Smlouva o postoupení Pohledávky, Dohoda o započtení a jakékoliv další listiny, která jsou nezbytná pro zánik Pohledávek a Závazků konkrétního Uživatele způsobem upraveným těmito VOP Provozovatel je společnost Moneyvation, s.r.o., se sídlem Labská louka 655/5, Třebeš, Hradec Králové, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Smlouva (označovaná také Smlouva o užití Systému Moneyvation ) je inominátní smlouva ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 NOZ uzavřená způsobem popsaným v těchto VOP mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž účelem je dosažení uhrazení Uživatelovy pohledávky Support Moneyvation je kontaktní místo Provozovatele, který je jednak kontaktním místem Systém (označovaný také Systém Moneyvation ) je soubor technických, organizačních a administrativních postupů provozovaný Provozovatelem, jehož smyslem je zajistit uhrazení Pohledávky nebo splnění Závazku provedením Transakce. Tarif je dokument vydávaný Provozovatelem, který obsahuje cenu jednotlivých služeb Provozovatele poskytovaných prostřednictvím Systému Uživateli. Provozovatel si vyhrazuje právo Tarif průběžně měnit. Odměna Provozovatele za služby poskytnuté Uživateli na základě konkrétní Smlouvy se řídí Tarifem platným v době uzavření Smlouvy. Tarif nabývá platnosti zveřejněním na webových stránkách Provozovatele

2 Transakce je souborem právních jednání směřujících k tomu, aby na základě údajů vložených do Systému vybral Provozovatel skupinu Uživatelů, připravil návrhy Prováděcích dokumentů vytvářející pro tuto skupinu Uživatelů předpoklady, aby jejich pohledávky a závazky mohly za podmínek vyplývajících z těchto VOP zaniknout, a aby Uživatelé mezi sebou uzavřeli Prováděcí dokumenty. Uživatel je osoba, která splňuje podmínky stanovené těmito VOP, provedla platnou registraci k užívání Systému a vložila Pohledávku do Systému v souladu s těmito VOP. Uživatelem může být výlučně podnikatel. Uživatelem může být fyzická i právnická osoba. Uživatelem nemůže být zejména spotřebitel. Výchozí smlouva je smlouva, z jejíhož titulu vznikla Pohledávka či Závazek Závazek je závazek Uživatele vůči třetím osobám vložený Uživatelem do Systému v souladu s těmito VOP. 1

3 Část I. Úvodní ustanovení 1. Smyslem činnosti Provozovatele vyplývající ze Smlouvy je vytvořit pro Uživatele předpoklady, aby prostřednictvím Systému při dodržení podmínek vyplývajících z těchto VOP mohlo dojít k zániku Pohledávky nebo Závazku Uživatele na základě Transakce, a obdržet za tuto činnost od Uživatele po skončení Transakce odměnu. Provozovatel neodpovídá a nemůže odpovídat za správnost a platnost právních jednání, která budou v rámci Transakce provedena. Provozovatel zejména neodpovídá a nemůže odpovídat za správnost a úplnost údajů vložených do Systému uživateli. 2. Do Systému lze vkládat jak splatné Pohledávky a Závazky, tak Pohledávky a Závazky před splatností; tím není dotčeno právo Uživatele stanovit v Tarifu rozdílnou cenu za Transakce se splatnými a s nesplatnými Pohledávkami a Závazky. 3. Základní podmínkou pro používání Systému Uživatelem je řádná a úplná registrace Uživatele způsobem specifikovaným na webových stránkách Část II. Uzavření Smlouvy 4. Smlouva je uzavřena splněním všech podmínek stanovených Provozovatelem pro registraci Uživatele do Systému. 5. Uživatel výslovně prohlašuje, že uzavřením Smlouvy dává souhlas s tím, aby Pohledávky vyplývající z Výchozích smluv, kterých byl Uživatel smluvní stranou a které jiný Uživatel vložil do Systému, bylo možné postoupit i v případě, že ve Výchozí smlouvě bylo zakázáno Pohledávku postoupit. 6. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv jeho právní jednání činěné prostřednictvím Systému vůči Provozovateli nebo jiným Uživatelům musí být učiněno buď písemnou formou s úředně ověřeným podpisem, elektronicky zaručeným podpisem nebo datovou schránkou. Část III. Povinnosti Uživatele 7. Uživatel prohlašuje, že veškerá jím vložená data jsou správná, přesná a aktuální. Uživatel je povinen aktualizovat vložená data do tří dnů po jakékoliv změně. Uživatel prohlašuje, že za něj jedná osoba oprávněná uzavřít Smlouvu, tedy statutární orgán či zmocněnec, kterým nic nebrání v uzavření Smlouvy či Prováděcích dokumentů. Uživatel je povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy zajistit a nese výlučnou odpovědnost za to, aby Prováděcí dokumenty byly uzavírány vždy osobou oprávněnou zastupovat Uživatele. 8. Uživatel je povinen kontrolovat obsah veškerých návrhů Prováděcích dokumentů a na případné chyby bezodkladně upozornit Provozovatele. Do doby dokončení Transakce je Uživatel povinen bezodkladně informovat Provozovatele o jakýchkoliv změnách týkajících se vložené Pohledávky nebo Závazku, zejména jakékoliv změně výše Pohledávky nebo Závazku v důsledku jejich změny nebo zániku. 9. Uživatel bere na vědomí, že Pohledávky a/nebo Závazky může do Systému vkládat pouze subjekt, na jehož majetek není vedena žádná exekuce či výkon rozhodnutí, proti kterému není vedeno insolvenční řízení, který se nenachází objektivně ve stavu úpadku ve smyslu 3 IZ ani není ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu 3 odst. 4 IZ. Uživatel dále bere na vědomí, že do Systému nemůže být vložena Pohledávka, která je předmětem jakéhokoliv zajišťovacího instrumentu. Objektivně nesmí existovat žádná překážka, která by Uživateli bránila platně uzavřít Prováděcí dokumenty. Splnění uvedených podmínek se Uživatel zavazuje potvrdit písemným prohlášením svého statutárního orgánu. Uživatel se zavazuje, že nastane-li po dobu účinnosti Smlouvy kterákoliv ze situací uvedených v tomto bodě, bude Provozovatele o této skutečnosti bezodkladně informovat. 2

4 10. Uživatel nese plnou odpovědnost za správnost a pravdivost listin osvědčujících existenci pohledávky, zejména faktur, dodacích listů apod. 11. Uživatel je povinen nahradit veškerou škodu, která vznikne jiným Uživatelům nebo Provozovateli v důsledku porušení pravdivosti prohlášení a povinností uvedených v bodech 5 až Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje a nese plnou odpovědnost za zneužití těchto údajů a případné škody vzniklé jiným Uživatelům, Provozovateli či třetím osobám. Část IV. Zpracování osobních údajů 13. Uživatel bere na vědomí, že pro zajištění funkčnosti Systému je nezbytné, aby Provozovatel zpracovával a spravoval ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. osobní údaje Uživatelů. Uživatel výslovně dobrovolně souhlasí s tím, aby Provozovatel jeho osobní údaje za uvedeným účelem zpracovával a spravoval, a to po dobu trvání registrace Uživatele v Systému a po dobu následujících pěti let, aby byla chráněna potřeba Uživatelů i Provozovatele prokazovat obsah Transakce mezi sebou navzájem i vůči orgánům státu. Takto zpracovávané informace budou v rozsahu nezbytném pro poskytované služby využity k realizaci Transakce. Část V. Realizace Transakce 14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Provozovatel pomocí Systému aktivně vyhledával způsoby, jakým lze realizovat Transakci, tedy zajistit zaplacení Pohledávky nebo splnění Závazku. 15. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude-li Provozovatelem vyzván k uzavření Smlouvy o postoupení Pohledávky vložené Uživatelem do Systému, uzavře smlouvu o postoupení pohledávky, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, kterou postoupí Pohledávku na Postupníka určeného Provozovatelem za cenu odpovídající nominální hodnotě Pohledávky. Uživatel se zavazuje uzavřít smlouvu, jejíž návrh mu bude předložen. 16. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavře dohodu o započtení, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 těchto VOP, kterou bude započítána jeho pohledávka Postupníka za Uživatelem z titulu jiné pohledávky vložené Postupníkem do Systému proti pohledávce Uživatele z titulu cena za postoupenou Pohledávku. Uživatel se zavazuje uzavřít dohodu, jejíž návrh mu bude předložen. 17. Přestože Systém je provozován s cílem, aby zásadně došlo pokud možno k zániku všech Pohledávek a Závazků vložených Uživatelem do Systému, Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k situaci, že Uživatel bude mít v důsledku Transakce pohledávku za jiným dlužníkem nebo bude mít závazek vůči jinému věřiteli, než tomu bylo na začátku Transakce. 18. Každá Smlouva o postoupení Pohledávky i Dohoda o započtení ve smyslu bodu 15. a 16. těchto VOP je vázána na odkládací podmínku, kterou je vydání písemného potvrzení Provozovatele o realizaci Transakce ve smyslu těchto VOP. Uvedené potvrzení vydá Provozovatel pouze tehdy, když se z předložených Prováděcích dokumentů jeví, že došlo k postoupení, případně započtení Pohledávky. 19. Existencí odkládací podmínky dle bodu 15. těchto VOP není nijak dotčena skutečnost, že Provozovatel neodpovídá za správnost a řádnost právních jednání Uživatelů, nýbrž pouze vytváří příležitost pro realizaci uvedených právních jednání. 20. Provozovateli náleží odměna za užití Systému, jejichž výše se stanoví způsobem popsaným v příloze č. 3 těchto VOP a která je splatná do 15 dnů od realizace Transakce, kterou se pro účely tohoto ustanovení rozumí splnění odkládací podmínky uvedené v bodě 15. těchto VOP. 3

5 21. Uživatel bere na vědomí, že i tehdy, pokud již došlo ze strany Uživatele k podpisu Prováděcích dokumentů, je Provozovatel kdykoliv oprávněn prováděnou Transakci, jejíž součástí jsou Prováděcí dokumenty, zrušit. Provozovatel tak učiní zejména tehdy, bude-li se mu zdát jako pravděpodobné, že Transakce neprobíhá ze strany Uživatelů řádně a že dochází v důsledku počínání Uživatelů k ohrožení správnosti a úplnosti Transakce. 22. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neřeší daňové souvislosti účasti Uživatele v Systému a řádné splnění daňových povinností je výlučnou odpovědností Uživatelů. 23. Uživatel odpovídá za veškeré případné škody a ztráty, které způsobí porušením svých povinností při realizaci Transakce. Uživatel se zavazuje kdykoliv odškodnit Provozovatele v případě, že ze strany orgánu státní správy či samosprávy bude po Provozovateli požadována náhrada škody nebo těmito orgány bude Provozovateli uložena správní sankce (pokuta) a tento požadavek bude mít svůj původ v protiprávním jednání Uživatele např. porušení zákonů, nařízení, vyhlášek, nebo jiných obecně závazných předpisů a směrnic, stejně jako Uživateli předaných pravomocných rozhodnutí. 24. V případě, kdy z titulu porušení povinností Uživatele dojde na straně Provozovatele k majetkové újmě, která vyplývá z jeho dalších smluvních vztahů uzavřených v souvislosti s poskytovanou službou s třetími stranami, je Uživatel povinen Provozovateli nahradit příslušné škody a vícenáklady. Část VI. Trvání smlouvy 25. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 26. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu i bez udání důvodu s okamžitou účinností, avšak pouze do doby, kdy mu bude Provozovatelem doručen návrh Prováděcího dokumentu. Právo na vypovězení smlouvy bez udání důvodu s okamžitou účinností se znovu obnoví až po uplynutí třech měsíců ode dne, kdy Uživatel doručil Provozovateli jím podepsaný Prováděcí dokument. 27. Uživatel bere na vědomí, že může být kdykoliv Provozovatelem bez udání důvodu ze Systému vyřazen na základě jednostranného oznámení Provozovatele. Vyřazení Provozovatele ze Systému má účinky vypovězení smlouvy Provozovatelem s účinky k okamžiku odeslání oznámení Provozovatele podle předchozí věty. 28. Vypovězení smlouvy či odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na vznik odměny, pokud na ni Provozovateli do data vypovězení či odstoupení vzniknul nárok, na nároky z titulu smluvních pokut a na nároky z titulu náhrady škody. Část VII. Doručování 29. Za adresu pro doručování písemností se považuje poštovní, ová adresa, adresa (identifikátor) datové schránky či jiná adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 30. Za okamžik doručení písemnosti se považuje okamžik jejího převzetí adresátem, nestanoví-li tyto VOP jinak. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní. Nebude-li jednoznačně prokázán opak, platí, že v případě pochybností o doručení jakékoli písemnosti prostřednictvím doporučené pošty se považuje písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou řádně na adresu zhotovitele vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, považuje se den vrácení nedoručné písemnosti objednateli za den jejího doručení, i když se o ní adresát nedozvěděl. 31. Doručování faxem strany pro účely Smlouvy vylučují. 32. Za okamžik doručení ové zprávy nebo zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek se považuje okamžik, kdy odesílatel obdrží elektronické potvrzení o doručení 4

6 zprávy. Nebude-li jednoznačně prokázán opak, platí, že v případě pochybností o doručení jakékoli ové nebo datové zprávy se zpráva považuje za doručenou první den po jeho odeslání na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Jestliže odesílatel obdrží oznámení o nemožnosti doručit řádně odeslanou a adresovanou ovou, datovou či faxovou zprávu, považuje se den oznámení o nedoručitelnosti poskytovateli za den doručení zprávy, i když se o obsahu zprávy adresát nedozvěděl. Část VIII. Ochrana informací 33. Smluvní strany se zavazují, že informace předané druhou smluvní stranou využijí výlučně pro účely přípravy a realizace Transakce. 34. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících 5 letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných (utajovaných) informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán. 35. Pro účely těchto VOP se důvěrnou informací rozumí obsah Smlouvy a Prováděcích dokumentů, stejně jako veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po uzavření Smlouvy, které smluvní strana získala během jednání s druhou stranou s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a), b), c): a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě, b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat, c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat. 36. Uživatel se dále zavazuje, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty pracovníky Uživatele, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito pracovníci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle tohoto článku VOP. Část IX. Oddělitelnost ustanovení 37. Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy nebo Prováděcího dokumentu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat na dotčené ustanovení pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by byla zrušena platnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy nebo Prováděcího dokumentu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře. Část X. Závěrečná ustanovení 38. Ustanovení těchto VOP nabývají účinnosti uzavřením Smlouvy. 39. Tato smlouva se řídí českým právem. 40. Uživatel ve smyslu 630 odst. 1 NOZ prohlašuje, že souhlasí s prodloužením promlčecí doby, po kterou je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nároky vzniklé ze smlouvy a z těchto VOP, a to celkově na dobu patnácti let od počátku běhu příslušné promlčecí doby. 5

7 41. Uživatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené. 6

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Tyto VOP upravují obecné podmínky smluvních závazků mezi Společností a Investorem vzniklých na základě Rámcové smlouvy. 1.2 Investor ve vztahu ke Společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ (DÁLE JEN OBCHODNÍ PODMÍNKY ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Obchodní

Více