OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7"

Transkript

1 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Správní uspořádání sídla Geomorfologie zájmového území Charakteristika říční sítě a odtokové poměry Základní hydrologické charakteristiky Historické povodně Údaje o N-letých vodách Postupové doby povodňových průtoků Údaje o srážkách Záplavová území Charakteristika ohrožených objektů Soupis ohrožených objektů DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Objekty zhoršující odtok Objekty zmírňující odtok Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Povodňové plány nemovitostí právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby HLÁSNÉ PROFILY A STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY Hlásné profily a srážkoměrné stanice Hlásné profily Srážkoměrné stanice Stupně povodňové aktivity První stupeň stav bdělosti Druhý stupeň stav pohotovosti Třetí stupeň stav ohrožení KOORDINACE POVODŇOVÝCH AKTIVIT Výňatky z povodňových plánů firem a fyzických osob Výňatky z manipulačních řádů vodních děl manipulace za povodní POUŽITÉ PODKLADY PŘÍLOHY Odborná stanoviska správců toků 8.1. Stanovisko ZVHS obl. Povodí Moravy, prac. Uh. Hradiště 8.2. Odborné stanovisko Povodí Moravy s.p. z

2 8.3. Odborné stanovisko LČR s.p. a) Správce povodí a významných vodních toků: Olšava, Luhačovický potok (Štávnice), Nivnička, Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Brno, Dřevařská 11, tel.: , fax: generální ředitel: Ing. Ivan Pospíšil , fax: , mobil: technicko provozní ředitel: Ing. Miroslav Konečný , , , fax: útvar VHD: Ing. Dagmar Adámková , , , fax: závod Střední Morava-Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Moravní nám.766 Ředitel závodu: Ing. Libor Dostál, tel.: , fax: , Správci drobných vodních toků: Vinohradský potok (část), Bánovský potok, Černý potok, Chrástka Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy, Brno, Hlinky 60, ředitel: Ing. Jiří Halačka, CSc. tel.: , kl.49,47, fax: , pracoviště Uherské Hradiště, Nádražní ul.25, vedoucí pracoviště: Ing.Dušan Hruška, tel.: , mobil: Hořenůšek Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, ved.odd.vod. hospodářství: Ing. Tomáš Hofmeister tel.: , ved. oblastní správy toků Vsetín, U Skláren 781: Ing. Alena Janišová, tel.: pracoviště OST57-Luhačovice: Luhačovice, Uherskobrodská 81: Ing.Vlastimil Hudeček: tel.: , mobil: , Město Uherský Brod: Havřický potok, Vinohradský potok (část), Těšovský potok, Mlýnský potok (zaklenuté úseky a úseky v zástavbě) Uherský Brod, Masarykovo nám.100 Ing. Ladislav Kryštof-starosta, , mobil: , fax: Významná vodní díla: VD Bojkovice: Roman Huťka: , VD Luhačovice, nachází se na území správního obvodu ORP Luhačovice, ale je významné pro území ORP Uherský Brod: František Kučera, , VD Ludkovice dtto VD Luhačovice: Pavel Blahoš: ,

3 b) Příslušný povodňový orgán v době mimo povodeň - vodoprávní úřad: - Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Uherský Brod, Uh.Brod, Nerudova Ing. Petr Vozár : tel.: , mobil: , fax: , době povodně Povodňová komise města Uherský Brod (viz část B-Organizační část a příloha č. 1a části B/1-Přílohy organizační části). c) Příslušné související povodňové komise: Povodňové komise obcí (PKOb správního obvodu Uh. Brod): Šumice a Luhačovice -výše na toku nad městem, Drslavice-níže na toku pod městem Povodňová komise ORP Uherský Brod, Povodňová komise ORP Uherské Hradiště- níže na toku, Povodňová komise ORP Luhačovice-výše na toku, Povodňová komise Zlínského kraje (PKK), d) Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů: - Balt po vyrovnání (B. p. v.) Souřadnicový systém SJTSK. Zpracováno pro: Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uh.Brod. Předkládá: Povodňová komise města Uherský Brod Ing. Ladislav Kryštof Předseda PK města Soulad věcné a grafické části s PP ORP potvrzuje: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství... dne.7. prosince č.j.KUZL 23797/2004 ŽPZE-PH.s platností do.na dobu neurčitou

4 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Správní uspořádání sídla Geomorfologie zájmového území Charakteristika říční sítě a odtokové poměry Základní hydrologické charakteristiky Historické povodně Údaje o N-letých vodách Postupové doby povodňových průtoků Údaje o srážkách Záplavová území Charakteristika ohrožených objektů Soupis ohrožených objektů DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Objekty zhoršující odtok Objekty zmírňující odtok Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Povodňové plány nemovitostí právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby HLÁSNÉ PROFILY A STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY Hlásné profily a srážkoměrné stanice Hlásné profily Srážkoměrné stanice Stupně povodňové aktivity První stupeň stav bdělosti Druhý stupeň stav pohotovosti Třetí stupeň stav ohrožení KOORDINACE POVODŇOVÝCH AKTIVIT Výňatky z povodňových plánů firem a fyzických osob Výňatky z manipulačních řádů vodních děl manipulace za povodní POUŽITÉ PODKLADY PŘÍLOHY Odborná stanoviska správců toků 8.1. Stanovisko ZVHS obl. Povodí Moravy, prac. Uh. Hradiště 8.2. Odborné stanovisko Povodí Moravy s.p. z 8.3. Odborné stanovisko LČR s.p.

5 Poznámka: Kompletní Povodňový plán v plném znění najdete na přiloženém CD-R. Vysvětlivky zkratek použitých v Povodňovém plánu města Uherský Brod: ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod GŘ HZS generální ředitelství hasičského záchranného sboru HZS hasičský záchranný sbor IZS Integrovaný záchranný systém MO MRS místní organizace Moravského rybářského svazu MěPK městská povodňová komise MŘ manipulační řád PA povodňová aktivita PK povodňová komise PKK povodňová komise kraje PKOb povodňová komise obce PKORP - povodňová komise obce s rozšířenou působností PM Povodí Moravy ORP obec s rozšířenou působností OÚ obecní úřad SPA stupeň povodňové aktivity VHD vodohospodářský dispečink Povodí Moravy ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa SVK Slovácké vodárny a kanalizace a.s. 1. ÚVOD Aktualizace Povodňového plánu města Uherský Brod vznikla kompletním přepracováním posledního Povodňového plánu z října 2003, který vypracoval odbor ŽP a Zem MěÚ Uh.Brod. Jedním z opatření preventivního charakteru je i vypracování Povodňového plánu města Uherský Brod, který si na základě smlouvy o dílo č. SG-GIS-06/05, ze dne u odborné firmy SURGEO, s.r.o., Hodonín zajistilo město Uherský Brod. Povodňový plán města Uherský Brod je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území města Uherský Brod a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise města Uherský Brod (dále jen MěPK). Povodní ve smyslu 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může působit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Z právního hlediska je povodeň, je-li vyhlášen alespoň II. SPA. Nebezpečí povodně jsou situace: - dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, - déletrvající srážky, prognóza intenzivních srážek, náhlé tání, nebezpečí chodu ledů nebo vznikajících ledových zácp a nápichů, - vznik mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí poruchy.

6 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA UHERSKÝ BROD 2.1. Správní uspořádání sídla Povodňový plán města Uherský Brod je zpracován pro všechna katastrální území, která pod město Uherský Brod spadají, tj.: Uherský Brod, Maršov u Uherského Brodu, Újezdec u Luhačovic, Těšov a Havřice. K.ú. Maršov se nachází v pramenné oblasti a jeho možné ohrožení povodní je minimální. Toto k.ú. může být ohroženo pouze přívalovými dešti, nikoli rozlivy vodotečí, jako zbývající 4 katastry: Uherský Brod, Újezdec u Luhačovie, Těšov a Havřice. V dalším se proto zabýváme podrobněji pouze těmito 4 katastry Geomorfologie zájmového území Z geomorfologického hlediska lze území města zařadit k Vizovické vrchovině, respektive jižní část a JZ část k Hlucké pahorkatině a severní a SV část k Luhačovické pahorkatině. K nejvyšším bodům patří na JZ Černá hora (362,6 m n.m.) a na S Loučka (377,0 m n.m.). K nejnižším bodům patří koryto Olšavy, které do území města vstupuje na kótě 210,5 m n.m. a město opouští na kótě cca 195,0 m n.m. S výjimkou severní a SV část není území města souvisleji zalesněno. Jižně od Olšavy a v SZ části města převládají plochy intenzivě obdělávané zemědělské půdy. Tato skutečnost předurčuje území k vodní erozi, která se může projevit i masivními splachy ornice při intenzivních dešťových přívalech, viz grafická příloha č Charakteristika říční sítě a odtokové poměry Hydrologicky je zájmové území města Uherský Brod součástí povodí řeky Moravy a jejího levobřežního přítoku: Olšavy celková plocha povodí: 520 km 2. Tento tok tvoří kostru říční sítě města Uherský Brod (viz též grafická část C přílohy č. 2 až 4). S výjimkou tří toků na území města (Olšava, Luhačovický potok a Nivnička) ostatní vodní toky na území města charakterizovat jako drobné. Kromě Olšavy, Luhačovického potoka (Šťávnice), Nivničky (Korečnice) a Bánovského potoka, které do města přitékají ze sousedních katastrů, všechny ostatní drobné vodních toky pramení na území města Uh. Brod a vlévají se do Olšavy z leva i z prava. - Řeka Olšava -ČHP: je významný vodohospodářský tok (podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř.číslem 711 a v kategorii významný je 38,3 km toku od ústí po soutok s Kolelačem). Řeka pramení jižně od Šanova, ve výšce 585 m n.m., ústí zleva do Moravy u Kostelan ve 178 m n.m. Řeka Olšava odvodňuje severovýchodní svahy Bílých Karpat a jihovýchodní svahy Vizovické vrchoviny. Ve správním obvodu ORP Uherský Brod začíná tento tok v obci Pitín, kde pramení a správní obvod opouští v obci Veletiny směrem do správního obvodu ORP Uherské Hradiště. Celková plocha povodí Olšavy je 520 km 2, délka toku 46 km, průměrný roční průtok u ústí 2,50 m 3. s -1. Z celkové plochy povodí připadá 143,086 km 2 na Luhačovický potok (Šťávnici). Řeka Olšava je nejvodnatějším tokem zájmového území a nejvíce ohrožuje město Uherský Brod. Povodňové průtoky Olšavy se rozlévají do inundačních území převážně v polích tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Veletinami. V Uh. Brodě voda vybřežuje i v zastavěném území nad Vlčnovským mostem. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Havřic a níže v polních tratích k.ú. Drslavic, Hradčovic a Veletin.

7 V zastavěném území Uh. Brodu až po Nivničku (Bystřičku) je koryto Olšavy upraveno na kapacitu 210 m 3. s -1. Nad Nivničkou až po Šumice na 180 m 3. s -1. Hydrologické stanice: Uherský Brod (lg.1949-dosud, vč.1915, 1925-dosud), Kunovice (vč ). V povodí Olšavy se nacházejí vodárenské nádrže: Ludkovice, Bojkovice a ochranná nádrž Luhačovice, které mohou ovlivnit průběh povodně i ve městě Uh. Brod. Největší protipovodňový význam z výše uvedených nádrží má VN Luhačovice s velkým akumulačním prostorem. Do Olšavy se na území města Uherský Brod vlévají tyto další vodní toky: Přítoky Staničení levostranný pravostranný Olšavy 25,4 Luhačovický potok (Šťávnice) 24,705 Hořenůšek 23,493 Těšovský p. 23,033 Bánovský p. 22,103 Vinohradský p. 21,286 Nivnička (Korečnice, Bystřička) 20,610 Mlýnský p. 18,685 Černý potok 18,244 Havřický p. 17,641 Chrástka Řeka Olšava přímo ohrožuje Uherský Brod (včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice, viz rovněž grafické přílohy č.4 a 7 až 9. Přítoky Olšavy pak ohrožují: Luhačovický p.(šťávnice) Uherský Brod-Újezdec Hořenůšek - Uherský Brod-Újezdec Těšovský potok - Uherský Brod-Těšov Bánovský potok Uherský Brod-Těšov (extravilán) Vinohradský potok - Uherský Brod Havřický potok - Uherský Brod-Havřice Nivnička (Korečnice, Bystřička) Uherský Brod Mlýnský potok - Uherský Brod Černý potok - Uherský Brod (extravilán) Chrástka Uherský Brod-Havřice(extravilán) - Nivnička (Bystřička, dříve též Korečnice), ČHP , je vodohospodářsky významný tok (podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř.číslem 716 a v kategorii významný je 20,1 km toku). Pramení východně od Bystřice pod Lopeníkem ve výšce 570 m n.m., ústí zleva do Olšavy v Uherském Brodě v 208 m n.m. Plocha povodí je 82,3 km 2, délka toku 20,2 km, průměrný průtok u ústí 0,42 m 3.s -1. Povodňové průtoky mohou být částečně transformovány v nádrži Ordějov, která je přímo na Nivničce nad obci Suchá Loz, nebo v menších nádržích na levostranných přítocích Hradecký járek a Lubná. Nivnička(Bystřička) přímo ohrožuje i město Uherský Brod

8 - Luhačovický potok (Šťávnice), ČHP , je vodohospodářsky významný tok (podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř. číslem 714 a v kategorii významný je 25,2 km toku pramen u Lán). Pramení severovýchodně od obce Slopné ve výšce 385 m n.m., ústí zprava do Olšavy u Újezdce v 216 m n.m. Plocha povodí je 143 km 2, délka toku 23,5 km, průměrný průtok u ústí 0,80 m 3.s -1. Hydrologická stanice Luhačovice je pod přehradou (lg dosud). Povodňové průtoky na tomto toku mohou být transformovány v nádrži Luhačovice a částečně na vodárenské nádrži Ludkovice na Ludkovickém potoku, který je PB přítokem Luhačovického potoka. VN Luhačovice má pro správní obvod ORP Uh. Brod největší protipovodňový význam. Tento nejvýznamnější přítok řeky Olšavy ohrožuje město Uherský Brod jen u svého ústí do Olšavy místní část Uherský Brod-Újezdec. Správci výše uvedených toků viz grafická příloha č Základní hydrologické charakteristiky Historické povodně Rok 1959 Rok 1972 Červenec průběh ve správním obvodu Uherský Brod Údaje o N-letých vodách Základní hydrologické údaje Označ. Název vodního toku Čís.hydrolog.pořadí Plocha povodí [km 2 ] A Olšava ,7 2,142 B Luhačovický potok ,1 (Šťávnice) C Bánovský potok ,7 D Nivnička (též Bystřička (123) 83,2 0,40 či Korečnice) E Hořenůšek ,0 0,013 F Těšovský potok ,0 G Vinohradský potok ,8 H Mlýnský potok ,7 I Černý potok ,53 J Havřický potok ,7 K Chrástka ,15 Průměrný průtok Q r [m 3 s - 1 ] A - Olšava, ohrožuje Uherský Brod (včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice),

9 Základní hydrologické údaje pro tok Olšava (hydrologický profil limnigrafická stanice Uherský Brod Olšava, ČHP: , Povodňové průtoky - N-leté vody v profilech: PF1 Olšava v Bojkovicích nad Koménkou, ČHP: , plocha povodí F p = 36,46 km 2 PF2 Olšava nad Kladenkou, ČHP: , plocha povodí F p = 36,46 km 2, PF3 Nezdenice, ČHP: , plocha povodí F p =112,16 km 2 PF4 Olšava v Šumicích(100 m nad Ovčírkou), ČHP: PF5 Olšava v Šumicích(100 m pod Ovčírkou), PF6 Olšava pod Luhačovickým potokem, ČHP: , plocha povodí F p = 288,28 km 2, PF7 limnigrafická stanice v Uh. Brodě, ČHP: , plocha povodí : F p =401,2 km 2, PF8 Olšava pod Holomňou, ČHP: , plocha povodí : F p =446,11 km 2, PF9 - Olšava pod Vlčnovským potokem, ČHP: , plocha povodí : F p =472,49 km 2, PF10 - Olšava -ústí, ČHP: , plocha povodí : F p =520,02 km 2, Povodňové průtoky - N-leté vody: Profil N [roky] PF1 Q N [m 3. s -1 ] 8,0 13,0 24,0 21,0 37,0 50,5 62,0 PF2 Q N [m 3. s -1 ] 13, ,0 PF3 Q N [m 3. s -1 ] PF4 Q N [m 3. s -1 ] PF5 Q N [m 3. s -1 ] PF6 Q N [m 3. s -1 ] 43,5 59,5 83,5 102, PF7 Q N [m 3. s -1 ] 51 71, , ,5 225 PF8 Q N [m 3. s -1 ] PF9 Q N [m 3. s -1 ] 53 72, PF10 Q N [m 3. s -1 ] 54,5 73, ,5 146, ,5 Pozn.: Údaje ČHMÚ z r (PF3 a 4) a 1998-viz též [21] a [22]. SPA Uherský Brod (limnigraf pod Bajovským mostem): I.st.p.a.: 270 cm, 29,5 m 3. s -1 II.st.p.a.: 400 cm, 72,6 m 3. s -1 III.st.p.a.: 500 cm, 122 m 3. s -1 B - Luhačovický potok (též Štávnice), ohrožuje k.ú.: Uherský Brod Újezdec, ČHP: , Plocha povodí: F p =44,87 km 2 Průměrný průtok : 0,31 m 3. s -1 I.st.p.a.: 70 cm, 8,0 m 3. s -1 II.st.p.a.: 100 cm, 16,3 m 3. s -1 III.st.p.a.: 140 cm, 29,3 m 3. s -1 PF2: profil nad Ludkovickým potokem PF3: profil pod Ludkovickým potokem Povodňové průtoky - N-leté vody: Profil N [roky] PF1 Q1 [m 3.s -1 ] 8,5 25,0 34,0 45,0 62,0 79,0

10 PF1* Q1* [m 3.s -1 ] 5,2 11,0 14,0 17,5 22,0 26,0 PF2 Q2 [m 3.s -1 ] 10 14,5 22,0 28,5 35,5 46,5 55,0 PF3 Q3 [m 3.s -1 ] 20 31,5 45,5 57,5 70,0 88,0 103,0 * - průtoky ovlivněné transformačním účinkem nádrže C - Bánovský potok oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici. Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=13,53 km 2 vypočten Q max = 41,8 m 3.s -1 D- Nivnička (též Bystřička nebo Korečnice), ohrožuje k.ú.: Bystřice pod Lopeníkem, Suchá Loz, Nivnice a Uherský Brod ČHP: a 121, PF 1 profil VN Ordějov, F p =14,45 km 2 PF 2 Nivnice, 800 m nad Topolovským potokem, F p =58,96 km 2 PF 3 pod Topolovským potokem, F p =68,29 km 2 PF m pod Topolovským potokem, F p =70,62 km 2 PF 5 ústí do Olšavy, F p =83,238 km 2 Povodňové průtoky - N-leté vody: Profil N [roky] PF 1 Q N [m 3. s -1 ] 3,2 5,5 9,5 13,5 18, PF 2 Q N [m 3. s -1 ] 9, ,5 PF 3 Q N [m 3. s -1 ] PF 4 Q N [m 3. s -1 ] PF 5 Q N [m 3. s -1 ] Pozn.: Údaje ČHMÚ z r pro PF 1 až 4, pro PF 5 (ústí) údaje převzaty z PP města Uh.Brod. E Hořenůšek oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici. Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=4,72 km 2 vypočten Q max = 21,0 m 3.s -1 F Těšovský potok oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici. Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=0,94 km 2 vypočten Q max = 7,3 m 3.s -1 G - Vinohradský potok, ohrožuje k.ú.: Uherský Brod ČHP: , profil: ústí plocha povodí A=1,92 km 2 Povodňové průtoky - N-leté vody: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] 0,70 1,3 2,4 3,5 4,7 7,0 9,0 Údaje převzaty z MŘ pro VN-Vinohradský rybník,2002. H - Mlýnský potok, ohrožuje k.ú.: Uherský Brod ČHP: , profil: ústí plocha povodí A=4,78 km 2 Povodňové průtoky - N-leté vody: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] 1,0 2,0 4,0 6,5 9,5 15,0 20,0 Údaje převzaty z původního PP města Uh.Brod. I - Černý potok oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici.

11 Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=1,53 km 2 vypočten Q max = 10,1 m 3.s -1 J - Havřický potok, ohrožuje k.ú.: Uherský Brod-Havřice ČHP: , profil: ústí Povodňové průtoky - N-leté vody: N [roky] Q N [m 3 /s] 1,3 4,0 5,6 10,3 13,0 Údaje převzaty z PP města Uh.Brod. K - Chrástka oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=4,15 km 2 vypočten Q max = 19,3 m 3.s -1 Za povodně v 07/1997 byly na některých mostech přes řeku Olšavu v Uh. Brodě vyznačeny dosažené kulminační stavy. Jedná se o tyto mosty: Havřický, Vlčnovský, Bajovský, Nivnický a Šumický Postupové doby povodňových průtoků Pro většinu vodních toků na území správního obvodu ORP Uherský Brod zatím nejsou stanoveny postupové doby povodní. Pouze pro Luhačovický potok, jehož dolní část zasahuje do správního obvodu ORP Uh. Brod a města Uherský Brod byly vypočteny doby doběhu při povodňových průtocích, viz tabulka č. 1: Tabulka č. 1: Luhačovický potok Doby doběhu povodňové vlny Úsek toku Délka úseku Doba doběhu [min] [km] Q 5 Q 20 Q 100 VN Luhačovice- Uh.Brod-Újezdec Údaje o srážkách Tabulka č. 2: Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období Uh.Brod: Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok Srážky v mm Záplavová území 66 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Dosud byla úředně stanovena tato záplavová území, která se týkají území města Uherský Brod: A - Záplavové území vodního toku Olšava (od ústí do Moravy až po soutok s Kolelačem) od ř. km 0,000 po 38,300, stanoveno odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlín dne pod č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH.

12 Vypracoval pro Povodí Moravy s.p.: fa Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. Veškeré simulace nerovnoměrného proudění byly provedeny pomocí programu amerického programu HEC-RAS. Záplavové území bylo stanoveno pro průtoky Q 5, Q 20 a Q 100. Jako aktivní zóna se v této práci považují hloubky vody v intravilánu obcí, které přesahují 0,8 m. Stanovené záplavové území tohoto vodního toku se týká obcí: Bojkovice, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice a Veletiny. Poznámka: V červenci 2005 bylo záplavové území v km 16,600 až 24,700 (k.ú.uherský Brod) změněno viz B. B - Záplavové území vodního toku Olšava - změna stanovení záplavového území vodního toku Olšava ř. km 0,000 38,300 vyhlášeného Krajským úřadem Zlín, odborem ZP a Z dne , č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH stanovená č.j. KUZL 2407/2005 ŽPZE-RH dne nově stanovuje rozsah záplavového území v úseku km 16,600-24,700 v k.ú. Uherský Brod a ruší vymezení aktivní zóny záplavového území ř.km ,768 Uherský Brod. Nově stanovené záplavové území je vyznačeno v situaci 1:10000, viz grafická příloha č.10. Při novém stanovení záplavového území Olšava na katastrálním území města Uherský Brod (od balvanitého skluzu v Drslavicích po hospodářský most v Újezdci u Luhačovic) se přihlíželo k podkladům, které vypracovalo Povodí Moravy, s.p., v 04/2002 pro město Uherský Brod. C - Záplavové území vodního toku Luhačovický potok (celý tok) od ř. km 0,000 po 24,816, stanoveno odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlín dne pod č.j. KUZL 7825/2004 ŽPZE-DZ. Vypracoval pro Povodí Moravy s.p.: fa Agroprojekt PSO Brno, s.r.o. v 11/2003. Stanovené záplavové území tohoto vodního toku se týká obce: Uherský Brod (Újezdec). Záplavové území dle A,B a C je zpracováno v grafických přílohách č.4 a 7 až 9. U některých drobných vodních toků, kde není stanoveno záplavové území, je v grafické příloze č. 4 a 9 vyznačeno orientační záplavové území Charakteristika ohrožených objektů Obecně jsou zaplavením ohroženy pozemky a stavby v blízkosti vodních toků nebo na těchto tocích. V horních úsecích toků má povodní ohrožené území menší rozlohu a povodeň má relativně krátkou dobu trvání, voda zde však mívá s ohledem na větší sklon dna vodotečí větší rychlost a tím i větší devastační účinky, zejména v bezprostřední blízkosti toku. Z významných objektů jsou ohroženy: 1) Objekty na komunikacích, viz rovněž grafická část příloha č. 12: Mapa ohroženosti komunikací: - Železniční mosty a propustky - Zájmovým územím města Uh.Brod procházejí dvě trati ČD: č. 341: Kunovice-Bylnice-Trenčianská Teplá (možné ohrožení v úseku Hostětín-Veletiny), č. 346: Újezdec u Luhačovic-Luhačovice (možné ohrožení v úseku Uh. Brod-město Uh. Brod-Újezdec).

13 - Silniční mosty, propustky a lávky - Z důležitějších silničních komunikací mohou být vodou ohroženy a zatopeny tyto úseky komunikací: - státní silnice č. I/50 v prostoru ul. U Korečnice a křižovatky se sil. II/490-ul. Nivnická, -státní silnice č. II/490 v prostoru Těšova a ul. 26.dubna, - státní silnice č. II/495 poblíž napojení na silnici I/50 a v ul.vlčnovská - státní silnice č. III/05019-ul.Pod Valy a v Havřicích viz též Grafická část C tohoto Povodňového plánu, příloha č. 12 a dále část B - Organizační část, kapitola ) Objekty na vodních tocích, vodní díla - viz rovněž grafická část příloha č. 2 a 6 a následující kapitola ) Objekty pro bydlení V území s rizikem záplav se nacházejí převážně rodinné domy max.3 podlažní s vnitřní infrastrukturou (garáže, chovy drobného domácího zvířectva, příp. hospodářského zvířectva, dílny, sklady, sklepy, zahrady apod.) a několik bytových domů (ul. Trávníky), dále viz samostatný elaborát A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí. 4) Objekty občanské vybavenosti jako např.: Zimní stadion, Prodejny potravin (Meinl, Rojal), Restaurace (ul. Nová, zámostní) Pálenice (Šumická), TJ Sokol Újezdec hřiště, Centrum pohybových aktivit Dále viz samostatný elaborát A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí. 5) Objekty pro výrobu, skladování, podnikání a dopravu Dále viz samostatný elaborát A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí Soupis ohrožených objektů Soupis ohrožených stavebních objektů je zpracován v samostatném elaborátu A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí. Vychází se při tom z povodňových průtoků a zpracovaných záplavových území pro Q 5, Q 20 a Q 100 viz grafické přílohy č. 7 až 9. Doporučujeme tyto údaje každoročně aktualizovat. Zejména bude potřebné aktualizovat údaje na nový stav vzniklý schválením změny záplavového území města Uherský Brod v 07/2005, viz kapitola 2.5. ad B. Údaje dodané oddělením informatiky pro tento povodňový plán již nejsou z toho důvodu aktuální. 3. DRUH A ROZSAH POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný Přirozená povodeň

14 Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při: - déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečí chodu ledů nebo vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů; - dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci. V obvodu města Uherský Brod se mohou vyskytnout povodně na 2 typech vodotečí: typ 1 řeka Olšava s Luhačovickým potokem a Nivničkou mající charakter vodohospodářsky významného toku, typ 2 drobné toky: Bánovský potok, Hořenůšek, Těšovský potok, Vinohradský potok, Mlýnský potok a Havřický potok, dají se očekávat tyto případy povodňových stavů: a) Regionální povodeň vzniklá v důsledku silných srážek s vysokými denními a vícedenními úhrny (letní povodeň), tání sněhu a srážky (zimní a jarní povodeň), které zasáhnou výše položené části povodí vodotečí typu 1 - Olšavy (Luhačovický potok ČHP , Nivnička ČHP ) a do obvodu města Uherský Brod přitečou. Povodeň tohoto typu lze celkem úspěšně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Nejčastější výskyt v jarních až letních měsících, případně podzimních měsících. Průtoky jsou sledovány v hlásných profilech kategorie A (Bojkovice, Luhačovice, Uh. Brod) případně v již existujících pomocných hlásných profilech kategorie C (Bojkovice, Uh. Brod-Újezdec, Suchá Loz). S ohledem na reálné postupové rychlosti a doběhové doby lze vývoj povodně předvídat a činit potřebná opatření jak na úrovni MePK, tak na úrovni PKORP. Ohrožené obce na řece Olšavě, typ 1 - Pitín, Bojkovice, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Uherský Brod (včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice), Drslavice, Hradčovice a Veletiny.Charakteristika ohrožení: Při povodňových stavech na řece Olšavě může voda na mnoha místech vybřežovat na okolní pozemky a zaplavovat nemovitosti (pozemky a stavby) po delší dobu (desítky hodin až dny). b) Lokální letní povodeň z krátkodobých přívalových srážek velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin), tzv blesková povodeň, jejíž jádro postihne část města Uherský Brod. Tento typ povodně se může vyskytnout pouze na malých povodích typu 2, jakým jsou všechny drobné vodoteče na území města. U těchto drobných toků, které mají z větší části bystřinný charakter, má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý průběh. Povodně se vyskytují převážně po letních přívalových srážkách lokálního charakteru, případně po náhlém oteplení a tání sněhu v jarním období. Tyto povodňové situace na základě předpovědní služby nelze prakticky předvídat. Proti tomuto typu povodně je obrana nemožná (extrémně rychlý průběh povodně). Vzhledem k velmi rychlému průběhu povodně na těchto tocích budou povodňové orgány řešit převážně již jen odstraňování povodňových škod. O to více by povodňová ochrana na těchto tocích měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci (zejména důsledné provádění preventivních povodňových prohlídek). Na řece Olšavě nemohou lokální přívalové deště postihující plochu řádově v km 2 a ž desítkách km 2 vyvolat větší povodeň, na většině ostatních drobných tocích a jejích přítocích však již ano.

15 Ohrožené obce a charakteristika ohrožení: Tímto typem povodně může být postižitelna prakticky kterákoliv část města Uh. Brod. Tyto povodně místního významu jsou způsobeny náhlými přívalovými srážkami (průtržemi mračen). Jsou to srážky krátkodobé (trvající několik minut či desítek minut) o velké intenzitě (50 až 130 mm), viz též kapitola historické povodně. V důsledku zanedbaných protierozních opatření dochází pak na styku soustředěných odtoků (ronů) se zastavěným územím obcí k záplavám nemovitostí a ke značným škodám v nich, způsobených jednak značnou rychlostí a unášecí silou vody, jejím vzdutím nebo zaplavením spodních staveb (sklepů) vodou z kanalizace. V zastavěných úsecích jsou tyto drobné vodoteče často zaklenuty (zatrubněny), např. v místních částech Újezdec, Těšov a Havřice, ale i v samotném Uh. Brodu Vinohradský potok, přičemž kapacita zaklenutých úseků je zpravidla menší než jsou průtoky Q 100. Kapacita zaklenutých úseků je dále snižována nánosy na dně zaklenutí, které se jen obtížně odstraňují, tyto úseky jsou prakticky bez kontroly. Je-li překročena průtočná kapacita zaklenutého úseku, dochází ke vzdouvání vody u vtoku do zaklenutého úseku a proudění vody (ronu) po povrchu terénu, zpravidla v původní trase dřívějšího otevřeného koryta, kde se nacházejí zpravidla komunikace, volné plochy, nebo i nové stavby. Přívalová voda pak proudí místy, kde není očekávána a působí při tom velké škody. Za povodní proto tyto zaklenuté úseky toků vyžadují maximální pozornost. Pokud se voda soustředí do vodních toků, rychle plní průtočnou kapacitu jejich koryt a tím, že sbírá po cestě odtoku vše, co je odplavitelné, rychle zanáší průtočné profily propustků a mostů a vybřežené vody u těchto objektů zaplavují přilehlé nemovitosti. Takovéto povodně rychle odeznívají (během hodiny, či několika hodin) a je obtížné, ba nemožné, se na ně připravit a účinně jim čelit (v těchto případech je významná hlavně prevence spočívající v pravidelných a důsledných povodňových prohlídkách, případně v realizaci takových protipovodňových opatření, která působí zcela automaticky- např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách a výustích apod.). Nebezpečí vzniku povodní přináší též zimní období, kdy často koryta drobných vodních toků zcela promrzají, jsou vyplněna ledem a navíc může dojít k jejich zavátí sněhem z okolních pozemků. V případě, že pak dojde k náhlé oblevě a současně i dešťovým srážkám, stačí i běžné soustředění odtoku do vodotečí k tomu, aby vody z nich vybřežovaly na okolní pozemky a zaplavovaly okolní nemovitosti. Velmi nebezpečná je pak zejména situace, kdy vybřežené vody při náhlém ochlazení opět zamrznou. V takovém případě je téměř nemožné úspěšně čelit odtoku vod z povodí, i když nejsou nijak v období normální situace a počasí nebezpečné. Zimní povodeň způsobená ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích se vyskytují v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Takové úseky se na území města prakticky nevyskytují, snad jedině Těšovský jez by zasluhoval v tomto ohledu pozornost, dále viz kapitola Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Při přirozené povodni mohou vznikat problémy při ucpání profilů propustků, vtoků do zatrubněných úseků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů, lávek či jezů, dále ledovými jevy a sesuvy půdy. Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty, lávky a jezy. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde k vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích, jako je Olšava. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku Povodí Moravy s. p. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů), viz též část A/2-Výňatky z

16 povodňových a havarijních plánů firem na území města a manipulačních řádů VD, je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP. Sesuvy půdy hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobnějších toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky Objekty zhoršující odtok V zájmovém prostoru správního obvodu Uherského Brodu se nachází na vodotečích řada objektů (železniční a silniční mosty, lávky, propustky, některá vodní díla a pod.), která příčně kříží osu toku vodotečí a která mohou zhoršit odtok povodňového průtoku na vodních tocích v případech, kdy dojde např. k ucpání plaveninami, ledovými krami, nebo k jejich případné destrukci a podobně. Tím může dojít ke vzdutí hladiny vody před uvedenými objekty, přelití hrází a vybřežení vody mimo vlastní tok, viz též grafické přílohy č.4 a 6 až 10. Přehled významných příčných objektů na tocích protékajících intravilánem města Uh Brod je uveden v samostatném elaborátu A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí Objekty zmírňující odtok Přehledná mapa významných nádrží v povodí Moravy, které spravuje Povodí Moravy, s.p., které mají vliv na průběh povodní v městě Uh.Brod:

17 Pro město Uherský Brod mají z hlediska povodňového význam tyto významné nádrže: VN Luhačovice (protipovodňová a rekreační nádrž), VN Bojkovice a Ludkovice (vodárenské nádrže) vybudované na vodohospodářsky významných tocích a spravované Povodím Moravy s.p. Lokální vliv na průběh povodní (zejména bleskových z dešťových přívalů) ve městě pak mají: Vinohradský rybník a Škrlovské rybníky. Základní technické údaje o nádržích ovlivňujících průběh povodní se správním obvodu města Uherský Brod jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.

18 3.3 Tabulka č.3 Základní údaje o nádržích ovlivňujících průběh povodní v obvodu města Uherský Brod Technické Měrná VN VN VN VN VN Vinohradský Škrolvské rybníky údaje jedn. Bojkovice Ludkovice Luhačovice Ordějov Lubná rybník Poř.číslo ČHP Tok Kolelač, km 1,5 Ludkovický p., Luhačovický p., Nivnička, km 14,25 Lubná, km 2,6 Vinohradský potok, Mlýnský potok 0,65 km 6,250 km 14,4 km 0,90 V provozu rok (1988) 1967 Není známo Není známo od Provozovatel Povodí Moravy Povodí Moravy Povodí Moravy ZVHS ZVHS Město Uh.Brod Plocha km 2 13,79 13,1 44,77 14,45 9,90 povodí Hladina stálého nadržení (B.p.v.) m n.m. 312,00 277,50 275,00 323,60 316,37 99,30 / 99,30 (relativní výška) Max.zatop. ha 15,45 12,43 40,0 15,60 1,82 0,56 / 0,056 vodní plocha Stálý objem m Užitkový (zásobní) objem m / 943 Retenční ovl. objem Celkový ovladatelný objem m m Retenční m neovl. objem Celkový m objem-max. Q 100 m 3 s -1 36,0 35,0 68,0 33,0 9,0 Kapacita m 3 s -1 50,0 47,3 125,0 43,0 33,0 1,86 bezp.přepadu Kóta přelivu m n.m 321,46 284,60 283,27 323,60 316,37 99,30 (rel.výška) Kapacita spod. výpustí DN600 DN500 m 3 s -1 12,3 2 x 3,45 2 x 11,0=22,0 +2 x 4,82= 9,64 Délka hráze m 198,0 181,16 240, /75 v koruně Kóta koruny m n.m 323,30 285,88 286,47 325,00 317,80 100,0 (rel.výška) Výška hráze nade dnem (terénem) m 16,0 15,15 17,47 7,00 6,15 4,60 / 1,2 Šířka v koruně hráze Kapacita koryta pod nádrží Q 100TRANS pod nádrží Kategorie (podle TBD) Poznámka m 4,50 4,72 6,0 4,0 3,0 m 3 s -1 6,0 6,7 10,0 m 3 s -1 32,2 39,0 41,0 Jedná se VN na území ORP Uh.Brod Jedná se VN na území ORP Luhačovice Jedná se VN na území ORP Luhačovice IV IV IV IV Jedná se VN na území ORP Uh.Brod Jedná se VN na území ORP Uh.Brod Jedná se o protékanou nádrž na území města Jedná se o boční nádrže na území města

19 . Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy 69 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Povodeň způsobená umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla je teoreticky možná. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů: - technická příčina havárie díla, - silné zemětřesení, velmi malá pravděpodobnost - letecká katastrofa pád středně velikého letadla do hráze, velmi malá pravděpodobnost - válečný konflikt, velmi malá pravděpodobnost - teroristický útok, velmi malá pravděpodobnost VN Bojkovice, VN Luhačovice, VN Ludkovice rozsah pravděpodobné záplavy při zvláštní povodni na některé z uvedených vodních nádrží, které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p., je znázorněn v části C - grafické příloze č. 11. Podklady poskytl správce toku. Plán ochrany před zvláštní povodní pod vybranými vodními díly je součástí příslušného havarijního plánu Zlínského kraje a není součástí tohoto povodňového plánu. V zájmovém území města Uh.Brod rozsah záplavy při zvláštní povodni přesahuje záplavové území při Q OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Opatřeními na ochranu před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní a přípravná opatření prováděná mimo povodeň a operativní opatření v době povodně. Nezahrnují se sem investice vyvolané povodněmi (výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi). Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán Povodňové prohlídky ( 72 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Preventivní prohlídky je nutno provést zejména na těchto místech: 1)Ve spolupráci s Povodím Moravy s.p., závod Střední Morava - celý úsek Olšavy, Nivničky a Luhačovického potoka v obvodu města. 2)Ve spolupráci Lesy ČR s.p., OST Vsetín, pracoviště Luhačovice drobné vodoteče: Hořenůšek 3)Ve spolupráci se ZVHS oblast povodí Moravy, pracoviště Uherské Hradiště drobné vodoteče: Havřický potok, Vinohradský potok, Bánovský potok (na území města), Černý potok a Chrástku. 4)Úseky vodotečí ve správě města: Těšovský potok, Vinohradský potok, Mlýnský potok včetně vtoků a výtoků zaklenutých úseků, včetně nádrží: Vinohradský rybník a Škrlovské rybníky. 5)Ve spolupráci se správci dopravních zařízení - stav všech objektů na komunikacích, které zasahují do vodotečí a jejich inundací (mosty, propustky), které tvoří překážky na vodních tocích v zájmovém území města. Dále se kontrolují místa křížení údolnic (ronů) s komunikacemi. 6) Místa skladování životnímu prostředí škodlivých látek a materiálu v záplavových územích, který by mohl být za povodně zaplaven a odplaven.

20 Povodňový orgán města může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v měsíci únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových srážek a jsou nižší teploty než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina na všech výše uvedených tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér (jezy, mosty apod.) u významnějších vodních toků (Olšava a její hlavní přítoky). Dalším případem provedení mimořádné povodňové prohlídky je vyhlášení III. stupně p. a. na území správního obvodu ORP, pokud před tím nebyla provedena řádná povodňová prohlídka. Kdo provádí : Prohlídky konají povodňové orgány a jiné orgány a organizace podle povodňových plánů a za spolupráce se správci toků, vlastníky nemovitostí, resp. vodních děl. Povodňovou prohlídku na území města svolá předseda povodňové komise nebo její tajemník. Zápis, dokumentace: O všech prohlídkách se pořizuje zápis, v němž jsou uvedeny všechny nedostatky a poznatky včetně návrhů na opatření, a to nejlépe do Povodňové knihy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě přijatých opatření vodoprávní orgán ukládá opatření jednotlivým vlastníkům (správcům) nemovitostí, případně občanům Předpovědní povodňová služba 73 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Hlavním účelem předpovědní povodňové služby je informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku přirozené povodně a o jejím dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní pracoviště CPP/RPP vydávají při očekávání extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů upozornění a výstrahy, v průběhu povodně pak informační zprávy o jejím dosavadním a očekávaném vývoji. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných toků (Povodí). Na předpovědní povodňové službě se v ČHMÚ podílí úsek meteorologie, úsek hydrologie a regionální pobočky ústavu. Ústav má vybudováno centrální předpovědní pracoviště (CPP) v Praze- Komořanech a 6 regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách. Meteorologická služba na CPP v Praze a RPP v Ústí n.labem a v Ostravě je zajišťována v nepřetržitém provozu. Hydrologická služba funguje za normálních podmínek v jedné pracovní směně (včetně volných dnů), za povodní se provoz podle potřeby prodlužuje až po nepřetržitou službu. Předpovědní služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o očekávaných vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ve spolupráci se správci

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY OLŠAVA (PM-59) - Ř. KM 16,6 24,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_3 (PM-39) - Ř. KM 94,551 100,064 JIHLAVA 10100008_4 (PM-40) - Ř. KM 109,390 111,068

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

Prolog. Orientace v příručce

Prolog. Orientace v příručce Prolog Publikace, kterou právě držíte v ruce, navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost Co dělat. aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Zatímco tato příručka byla určena

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY VLÁRA 10100138_1 (PM-54) - Ř. KM 17,900 33,595 ŘÍKA 10100555_1 (PM-55) - Ř. KM 0,000

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BEČVA 10100043_2 (PM-74) - Ř. KM 58,053 61,253 ROŽNOV. BEČVA 10100102_1 (PM-75) -

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Víceúčelové vodní nádrže

Víceúčelové vodní nádrže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 34 NÁZEV OPATŘENÍ Víceúčelové vodní nádrže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Škodlivé účinky vod jsou zejména v posledních letech spojovány především s povodňovou

Více

Obsah projektového záměru:

Obsah projektového záměru: Operační program životní prostředí - XXXVII. Výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pöyry Environment a.s. květen 2007 STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 3. NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 602

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE KOŠTICE 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU OBCE KOŠTIC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

VD Jesenice. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

VD Jesenice. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Jesenice Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně Terezín, září 2003 Zvláštní povodeň v důsledku

Více

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA TÝNEC NAD LABEM PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obec s rozšířenou působností Kolín, Středočeský kraj Výtisk číslo: 1 Části města: Týnec nad Labem, Lžovice, Vinařice Výtisk

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 785 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N

P O V O D Ň O V Ý P L Á N B.4. P O V O D Ň O V Ý P L Á N Frýdlantu nad Ostravicí jako obce s rozšířenou působností Vypracoval: Ing. Ševčík červenec 2003 Poslední aktualizace: leden 11 datum (měsíc, rok) Stanovisko správce vodního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY TRUSOVICKÝ P. 10100157_1 (PM-3) - Ř. KM 0,000 1,262 MORAVA (PM-4) - Ř. KM 226,352

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice

330 35, CZ 00325 Plzeň - sever. Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Povodňový plán ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obec: Kunějovice Č. p.: 28 PSČ: 330 35, CZ 00325 Plzeň - sever prosinec 2011 Vodní tok: Nekmířský potok Povodňový orgán: Povodňová komise obce Kunějovice Vyšší

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Seznam důležitých telefonních čísel

Seznam důležitých telefonních čísel Městská policie Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Vojsko Olomouc 153. ženijní prapor Olomouc stálá služba tísňové volání 585209511,585209540-dispečink,

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE CHOTOVICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

Možnosti minimalizace povodňových rizik v Olomouci

Možnosti minimalizace povodňových rizik v Olomouci Možnosti minimalizace povodňových rizik v Olomouci Magistrát města Olomouce Odbor ochrany, 22.11.2012 Typy povodní Povodeň: hydrologická situace, kdy množství protékající vody překročí z různých příčin

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

h e-mail: j.mierva@kr-olomoucky.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKÄ to,ednaoí» ^ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

h e-mail: j.mierva@kr-olomoucky.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKÄ to,ednaoí» ^ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MIZPP00TKN3O Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc C.j.: KUOK 49320/2013 V Olomouci 4. 6. 2013 SpZn.: KÚOK/13610/2013/OŽPZ/7625 Sp. a skart.

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a

Více

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Seminární práce z matematiky Martin Kubala, Gymnasium prof. Jana Patočky, VII.B 2013/2014 Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracoval sám a případné zdroje

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K.

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX Krajský úřad Pardubického kraje Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX ČERVENEC - SRPEN 2003 ZPRACOVAL ADONIX spol.s r.o. (IČO 601 10 589)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více