OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7"

Transkript

1 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Správní uspořádání sídla Geomorfologie zájmového území Charakteristika říční sítě a odtokové poměry Základní hydrologické charakteristiky Historické povodně Údaje o N-letých vodách Postupové doby povodňových průtoků Údaje o srážkách Záplavová území Charakteristika ohrožených objektů Soupis ohrožených objektů DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Objekty zhoršující odtok Objekty zmírňující odtok Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Povodňové plány nemovitostí právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby HLÁSNÉ PROFILY A STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY Hlásné profily a srážkoměrné stanice Hlásné profily Srážkoměrné stanice Stupně povodňové aktivity První stupeň stav bdělosti Druhý stupeň stav pohotovosti Třetí stupeň stav ohrožení KOORDINACE POVODŇOVÝCH AKTIVIT Výňatky z povodňových plánů firem a fyzických osob Výňatky z manipulačních řádů vodních děl manipulace za povodní POUŽITÉ PODKLADY PŘÍLOHY Odborná stanoviska správců toků 8.1. Stanovisko ZVHS obl. Povodí Moravy, prac. Uh. Hradiště 8.2. Odborné stanovisko Povodí Moravy s.p. z

2 8.3. Odborné stanovisko LČR s.p. a) Správce povodí a významných vodních toků: Olšava, Luhačovický potok (Štávnice), Nivnička, Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Brno, Dřevařská 11, tel.: , fax: generální ředitel: Ing. Ivan Pospíšil , fax: , mobil: technicko provozní ředitel: Ing. Miroslav Konečný , , , fax: útvar VHD: Ing. Dagmar Adámková , , , fax: závod Střední Morava-Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Moravní nám.766 Ředitel závodu: Ing. Libor Dostál, tel.: , fax: , Správci drobných vodních toků: Vinohradský potok (část), Bánovský potok, Černý potok, Chrástka Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy, Brno, Hlinky 60, ředitel: Ing. Jiří Halačka, CSc. tel.: , kl.49,47, fax: , pracoviště Uherské Hradiště, Nádražní ul.25, vedoucí pracoviště: Ing.Dušan Hruška, tel.: , mobil: Hořenůšek Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, ved.odd.vod. hospodářství: Ing. Tomáš Hofmeister tel.: , ved. oblastní správy toků Vsetín, U Skláren 781: Ing. Alena Janišová, tel.: pracoviště OST57-Luhačovice: Luhačovice, Uherskobrodská 81: Ing.Vlastimil Hudeček: tel.: , mobil: , Město Uherský Brod: Havřický potok, Vinohradský potok (část), Těšovský potok, Mlýnský potok (zaklenuté úseky a úseky v zástavbě) Uherský Brod, Masarykovo nám.100 Ing. Ladislav Kryštof-starosta, , mobil: , fax: Významná vodní díla: VD Bojkovice: Roman Huťka: , VD Luhačovice, nachází se na území správního obvodu ORP Luhačovice, ale je významné pro území ORP Uherský Brod: František Kučera, , VD Ludkovice dtto VD Luhačovice: Pavel Blahoš: ,

3 b) Příslušný povodňový orgán v době mimo povodeň - vodoprávní úřad: - Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Uherský Brod, Uh.Brod, Nerudova Ing. Petr Vozár : tel.: , mobil: , fax: , době povodně Povodňová komise města Uherský Brod (viz část B-Organizační část a příloha č. 1a části B/1-Přílohy organizační části). c) Příslušné související povodňové komise: Povodňové komise obcí (PKOb správního obvodu Uh. Brod): Šumice a Luhačovice -výše na toku nad městem, Drslavice-níže na toku pod městem Povodňová komise ORP Uherský Brod, Povodňová komise ORP Uherské Hradiště- níže na toku, Povodňová komise ORP Luhačovice-výše na toku, Povodňová komise Zlínského kraje (PKK), d) Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů: - Balt po vyrovnání (B. p. v.) Souřadnicový systém SJTSK. Zpracováno pro: Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uh.Brod. Předkládá: Povodňová komise města Uherský Brod Ing. Ladislav Kryštof Předseda PK města Soulad věcné a grafické části s PP ORP potvrzuje: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství... dne.7. prosince č.j.KUZL 23797/2004 ŽPZE-PH.s platností do.na dobu neurčitou

4 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Správní uspořádání sídla Geomorfologie zájmového území Charakteristika říční sítě a odtokové poměry Základní hydrologické charakteristiky Historické povodně Údaje o N-letých vodách Postupové doby povodňových průtoků Údaje o srážkách Záplavová území Charakteristika ohrožených objektů Soupis ohrožených objektů DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ Přirozená povodeň Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Objekty zhoršující odtok Objekty zmírňující odtok Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Povodňové plány nemovitostí právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob Povodňové prohlídky Předpovědní povodňová služba Organizace hlásné povodňové služby Organizace hlídkové služby HLÁSNÉ PROFILY A STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY Hlásné profily a srážkoměrné stanice Hlásné profily Srážkoměrné stanice Stupně povodňové aktivity První stupeň stav bdělosti Druhý stupeň stav pohotovosti Třetí stupeň stav ohrožení KOORDINACE POVODŇOVÝCH AKTIVIT Výňatky z povodňových plánů firem a fyzických osob Výňatky z manipulačních řádů vodních děl manipulace za povodní POUŽITÉ PODKLADY PŘÍLOHY Odborná stanoviska správců toků 8.1. Stanovisko ZVHS obl. Povodí Moravy, prac. Uh. Hradiště 8.2. Odborné stanovisko Povodí Moravy s.p. z 8.3. Odborné stanovisko LČR s.p.

5 Poznámka: Kompletní Povodňový plán v plném znění najdete na přiloženém CD-R. Vysvětlivky zkratek použitých v Povodňovém plánu města Uherský Brod: ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČOV čistírna odpadních vod GŘ HZS generální ředitelství hasičského záchranného sboru HZS hasičský záchranný sbor IZS Integrovaný záchranný systém MO MRS místní organizace Moravského rybářského svazu MěPK městská povodňová komise MŘ manipulační řád PA povodňová aktivita PK povodňová komise PKK povodňová komise kraje PKOb povodňová komise obce PKORP - povodňová komise obce s rozšířenou působností PM Povodí Moravy ORP obec s rozšířenou působností OÚ obecní úřad SPA stupeň povodňové aktivity VHD vodohospodářský dispečink Povodí Moravy ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa SVK Slovácké vodárny a kanalizace a.s. 1. ÚVOD Aktualizace Povodňového plánu města Uherský Brod vznikla kompletním přepracováním posledního Povodňového plánu z října 2003, který vypracoval odbor ŽP a Zem MěÚ Uh.Brod. Jedním z opatření preventivního charakteru je i vypracování Povodňového plánu města Uherský Brod, který si na základě smlouvy o dílo č. SG-GIS-06/05, ze dne u odborné firmy SURGEO, s.r.o., Hodonín zajistilo město Uherský Brod. Povodňový plán města Uherský Brod je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území města Uherský Brod a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise města Uherský Brod (dále jen MěPK). Povodní ve smyslu 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může působit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Z právního hlediska je povodeň, je-li vyhlášen alespoň II. SPA. Nebezpečí povodně jsou situace: - dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, - déletrvající srážky, prognóza intenzivních srážek, náhlé tání, nebezpečí chodu ledů nebo vznikajících ledových zácp a nápichů, - vznik mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí poruchy.

6 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA UHERSKÝ BROD 2.1. Správní uspořádání sídla Povodňový plán města Uherský Brod je zpracován pro všechna katastrální území, která pod město Uherský Brod spadají, tj.: Uherský Brod, Maršov u Uherského Brodu, Újezdec u Luhačovic, Těšov a Havřice. K.ú. Maršov se nachází v pramenné oblasti a jeho možné ohrožení povodní je minimální. Toto k.ú. může být ohroženo pouze přívalovými dešti, nikoli rozlivy vodotečí, jako zbývající 4 katastry: Uherský Brod, Újezdec u Luhačovie, Těšov a Havřice. V dalším se proto zabýváme podrobněji pouze těmito 4 katastry Geomorfologie zájmového území Z geomorfologického hlediska lze území města zařadit k Vizovické vrchovině, respektive jižní část a JZ část k Hlucké pahorkatině a severní a SV část k Luhačovické pahorkatině. K nejvyšším bodům patří na JZ Černá hora (362,6 m n.m.) a na S Loučka (377,0 m n.m.). K nejnižším bodům patří koryto Olšavy, které do území města vstupuje na kótě 210,5 m n.m. a město opouští na kótě cca 195,0 m n.m. S výjimkou severní a SV část není území města souvisleji zalesněno. Jižně od Olšavy a v SZ části města převládají plochy intenzivě obdělávané zemědělské půdy. Tato skutečnost předurčuje území k vodní erozi, která se může projevit i masivními splachy ornice při intenzivních dešťových přívalech, viz grafická příloha č Charakteristika říční sítě a odtokové poměry Hydrologicky je zájmové území města Uherský Brod součástí povodí řeky Moravy a jejího levobřežního přítoku: Olšavy celková plocha povodí: 520 km 2. Tento tok tvoří kostru říční sítě města Uherský Brod (viz též grafická část C přílohy č. 2 až 4). S výjimkou tří toků na území města (Olšava, Luhačovický potok a Nivnička) ostatní vodní toky na území města charakterizovat jako drobné. Kromě Olšavy, Luhačovického potoka (Šťávnice), Nivničky (Korečnice) a Bánovského potoka, které do města přitékají ze sousedních katastrů, všechny ostatní drobné vodních toky pramení na území města Uh. Brod a vlévají se do Olšavy z leva i z prava. - Řeka Olšava -ČHP: je významný vodohospodářský tok (podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř.číslem 711 a v kategorii významný je 38,3 km toku od ústí po soutok s Kolelačem). Řeka pramení jižně od Šanova, ve výšce 585 m n.m., ústí zleva do Moravy u Kostelan ve 178 m n.m. Řeka Olšava odvodňuje severovýchodní svahy Bílých Karpat a jihovýchodní svahy Vizovické vrchoviny. Ve správním obvodu ORP Uherský Brod začíná tento tok v obci Pitín, kde pramení a správní obvod opouští v obci Veletiny směrem do správního obvodu ORP Uherské Hradiště. Celková plocha povodí Olšavy je 520 km 2, délka toku 46 km, průměrný roční průtok u ústí 2,50 m 3. s -1. Z celkové plochy povodí připadá 143,086 km 2 na Luhačovický potok (Šťávnici). Řeka Olšava je nejvodnatějším tokem zájmového území a nejvíce ohrožuje město Uherský Brod. Povodňové průtoky Olšavy se rozlévají do inundačních území převážně v polích tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Veletinami. V Uh. Brodě voda vybřežuje i v zastavěném území nad Vlčnovským mostem. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Havřic a níže v polních tratích k.ú. Drslavic, Hradčovic a Veletin.

7 V zastavěném území Uh. Brodu až po Nivničku (Bystřičku) je koryto Olšavy upraveno na kapacitu 210 m 3. s -1. Nad Nivničkou až po Šumice na 180 m 3. s -1. Hydrologické stanice: Uherský Brod (lg.1949-dosud, vč.1915, 1925-dosud), Kunovice (vč ). V povodí Olšavy se nacházejí vodárenské nádrže: Ludkovice, Bojkovice a ochranná nádrž Luhačovice, které mohou ovlivnit průběh povodně i ve městě Uh. Brod. Největší protipovodňový význam z výše uvedených nádrží má VN Luhačovice s velkým akumulačním prostorem. Do Olšavy se na území města Uherský Brod vlévají tyto další vodní toky: Přítoky Staničení levostranný pravostranný Olšavy 25,4 Luhačovický potok (Šťávnice) 24,705 Hořenůšek 23,493 Těšovský p. 23,033 Bánovský p. 22,103 Vinohradský p. 21,286 Nivnička (Korečnice, Bystřička) 20,610 Mlýnský p. 18,685 Černý potok 18,244 Havřický p. 17,641 Chrástka Řeka Olšava přímo ohrožuje Uherský Brod (včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice, viz rovněž grafické přílohy č.4 a 7 až 9. Přítoky Olšavy pak ohrožují: Luhačovický p.(šťávnice) Uherský Brod-Újezdec Hořenůšek - Uherský Brod-Újezdec Těšovský potok - Uherský Brod-Těšov Bánovský potok Uherský Brod-Těšov (extravilán) Vinohradský potok - Uherský Brod Havřický potok - Uherský Brod-Havřice Nivnička (Korečnice, Bystřička) Uherský Brod Mlýnský potok - Uherský Brod Černý potok - Uherský Brod (extravilán) Chrástka Uherský Brod-Havřice(extravilán) - Nivnička (Bystřička, dříve též Korečnice), ČHP , je vodohospodářsky významný tok (podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř.číslem 716 a v kategorii významný je 20,1 km toku). Pramení východně od Bystřice pod Lopeníkem ve výšce 570 m n.m., ústí zleva do Olšavy v Uherském Brodě v 208 m n.m. Plocha povodí je 82,3 km 2, délka toku 20,2 km, průměrný průtok u ústí 0,42 m 3.s -1. Povodňové průtoky mohou být částečně transformovány v nádrži Ordějov, která je přímo na Nivničce nad obci Suchá Loz, nebo v menších nádržích na levostranných přítocích Hradecký járek a Lubná. Nivnička(Bystřička) přímo ohrožuje i město Uherský Brod

8 - Luhačovický potok (Šťávnice), ČHP , je vodohospodářsky významný tok (podle vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je veden pod poř. číslem 714 a v kategorii významný je 25,2 km toku pramen u Lán). Pramení severovýchodně od obce Slopné ve výšce 385 m n.m., ústí zprava do Olšavy u Újezdce v 216 m n.m. Plocha povodí je 143 km 2, délka toku 23,5 km, průměrný průtok u ústí 0,80 m 3.s -1. Hydrologická stanice Luhačovice je pod přehradou (lg dosud). Povodňové průtoky na tomto toku mohou být transformovány v nádrži Luhačovice a částečně na vodárenské nádrži Ludkovice na Ludkovickém potoku, který je PB přítokem Luhačovického potoka. VN Luhačovice má pro správní obvod ORP Uh. Brod největší protipovodňový význam. Tento nejvýznamnější přítok řeky Olšavy ohrožuje město Uherský Brod jen u svého ústí do Olšavy místní část Uherský Brod-Újezdec. Správci výše uvedených toků viz grafická příloha č Základní hydrologické charakteristiky Historické povodně Rok 1959 Rok 1972 Červenec průběh ve správním obvodu Uherský Brod Údaje o N-letých vodách Základní hydrologické údaje Označ. Název vodního toku Čís.hydrolog.pořadí Plocha povodí [km 2 ] A Olšava ,7 2,142 B Luhačovický potok ,1 (Šťávnice) C Bánovský potok ,7 D Nivnička (též Bystřička (123) 83,2 0,40 či Korečnice) E Hořenůšek ,0 0,013 F Těšovský potok ,0 G Vinohradský potok ,8 H Mlýnský potok ,7 I Černý potok ,53 J Havřický potok ,7 K Chrástka ,15 Průměrný průtok Q r [m 3 s - 1 ] A - Olšava, ohrožuje Uherský Brod (včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice),

9 Základní hydrologické údaje pro tok Olšava (hydrologický profil limnigrafická stanice Uherský Brod Olšava, ČHP: , Povodňové průtoky - N-leté vody v profilech: PF1 Olšava v Bojkovicích nad Koménkou, ČHP: , plocha povodí F p = 36,46 km 2 PF2 Olšava nad Kladenkou, ČHP: , plocha povodí F p = 36,46 km 2, PF3 Nezdenice, ČHP: , plocha povodí F p =112,16 km 2 PF4 Olšava v Šumicích(100 m nad Ovčírkou), ČHP: PF5 Olšava v Šumicích(100 m pod Ovčírkou), PF6 Olšava pod Luhačovickým potokem, ČHP: , plocha povodí F p = 288,28 km 2, PF7 limnigrafická stanice v Uh. Brodě, ČHP: , plocha povodí : F p =401,2 km 2, PF8 Olšava pod Holomňou, ČHP: , plocha povodí : F p =446,11 km 2, PF9 - Olšava pod Vlčnovským potokem, ČHP: , plocha povodí : F p =472,49 km 2, PF10 - Olšava -ústí, ČHP: , plocha povodí : F p =520,02 km 2, Povodňové průtoky - N-leté vody: Profil N [roky] PF1 Q N [m 3. s -1 ] 8,0 13,0 24,0 21,0 37,0 50,5 62,0 PF2 Q N [m 3. s -1 ] 13, ,0 PF3 Q N [m 3. s -1 ] PF4 Q N [m 3. s -1 ] PF5 Q N [m 3. s -1 ] PF6 Q N [m 3. s -1 ] 43,5 59,5 83,5 102, PF7 Q N [m 3. s -1 ] 51 71, , ,5 225 PF8 Q N [m 3. s -1 ] PF9 Q N [m 3. s -1 ] 53 72, PF10 Q N [m 3. s -1 ] 54,5 73, ,5 146, ,5 Pozn.: Údaje ČHMÚ z r (PF3 a 4) a 1998-viz též [21] a [22]. SPA Uherský Brod (limnigraf pod Bajovským mostem): I.st.p.a.: 270 cm, 29,5 m 3. s -1 II.st.p.a.: 400 cm, 72,6 m 3. s -1 III.st.p.a.: 500 cm, 122 m 3. s -1 B - Luhačovický potok (též Štávnice), ohrožuje k.ú.: Uherský Brod Újezdec, ČHP: , Plocha povodí: F p =44,87 km 2 Průměrný průtok : 0,31 m 3. s -1 I.st.p.a.: 70 cm, 8,0 m 3. s -1 II.st.p.a.: 100 cm, 16,3 m 3. s -1 III.st.p.a.: 140 cm, 29,3 m 3. s -1 PF2: profil nad Ludkovickým potokem PF3: profil pod Ludkovickým potokem Povodňové průtoky - N-leté vody: Profil N [roky] PF1 Q1 [m 3.s -1 ] 8,5 25,0 34,0 45,0 62,0 79,0

10 PF1* Q1* [m 3.s -1 ] 5,2 11,0 14,0 17,5 22,0 26,0 PF2 Q2 [m 3.s -1 ] 10 14,5 22,0 28,5 35,5 46,5 55,0 PF3 Q3 [m 3.s -1 ] 20 31,5 45,5 57,5 70,0 88,0 103,0 * - průtoky ovlivněné transformačním účinkem nádrže C - Bánovský potok oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici. Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=13,53 km 2 vypočten Q max = 41,8 m 3.s -1 D- Nivnička (též Bystřička nebo Korečnice), ohrožuje k.ú.: Bystřice pod Lopeníkem, Suchá Loz, Nivnice a Uherský Brod ČHP: a 121, PF 1 profil VN Ordějov, F p =14,45 km 2 PF 2 Nivnice, 800 m nad Topolovským potokem, F p =58,96 km 2 PF 3 pod Topolovským potokem, F p =68,29 km 2 PF m pod Topolovským potokem, F p =70,62 km 2 PF 5 ústí do Olšavy, F p =83,238 km 2 Povodňové průtoky - N-leté vody: Profil N [roky] PF 1 Q N [m 3. s -1 ] 3,2 5,5 9,5 13,5 18, PF 2 Q N [m 3. s -1 ] 9, ,5 PF 3 Q N [m 3. s -1 ] PF 4 Q N [m 3. s -1 ] PF 5 Q N [m 3. s -1 ] Pozn.: Údaje ČHMÚ z r pro PF 1 až 4, pro PF 5 (ústí) údaje převzaty z PP města Uh.Brod. E Hořenůšek oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici. Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=4,72 km 2 vypočten Q max = 21,0 m 3.s -1 F Těšovský potok oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici. Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=0,94 km 2 vypočten Q max = 7,3 m 3.s -1 G - Vinohradský potok, ohrožuje k.ú.: Uherský Brod ČHP: , profil: ústí plocha povodí A=1,92 km 2 Povodňové průtoky - N-leté vody: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] 0,70 1,3 2,4 3,5 4,7 7,0 9,0 Údaje převzaty z MŘ pro VN-Vinohradský rybník,2002. H - Mlýnský potok, ohrožuje k.ú.: Uherský Brod ČHP: , profil: ústí plocha povodí A=4,78 km 2 Povodňové průtoky - N-leté vody: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] 1,0 2,0 4,0 6,5 9,5 15,0 20,0 Údaje převzaty z původního PP města Uh.Brod. I - Černý potok oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici.

11 Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=1,53 km 2 vypočten Q max = 10,1 m 3.s -1 J - Havřický potok, ohrožuje k.ú.: Uherský Brod-Havřice ČHP: , profil: ústí Povodňové průtoky - N-leté vody: N [roky] Q N [m 3 /s] 1,3 4,0 5,6 10,3 13,0 Údaje převzaty z PP města Uh.Brod. K - Chrástka oficielní hydrologické údaje nejsou k dispozici Výpočtem dle podkladu [25] pro plochu povodí A=4,15 km 2 vypočten Q max = 19,3 m 3.s -1 Za povodně v 07/1997 byly na některých mostech přes řeku Olšavu v Uh. Brodě vyznačeny dosažené kulminační stavy. Jedná se o tyto mosty: Havřický, Vlčnovský, Bajovský, Nivnický a Šumický Postupové doby povodňových průtoků Pro většinu vodních toků na území správního obvodu ORP Uherský Brod zatím nejsou stanoveny postupové doby povodní. Pouze pro Luhačovický potok, jehož dolní část zasahuje do správního obvodu ORP Uh. Brod a města Uherský Brod byly vypočteny doby doběhu při povodňových průtocích, viz tabulka č. 1: Tabulka č. 1: Luhačovický potok Doby doběhu povodňové vlny Úsek toku Délka úseku Doba doběhu [min] [km] Q 5 Q 20 Q 100 VN Luhačovice- Uh.Brod-Újezdec Údaje o srážkách Tabulka č. 2: Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období Uh.Brod: Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok Srážky v mm Záplavová území 66 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Dosud byla úředně stanovena tato záplavová území, která se týkají území města Uherský Brod: A - Záplavové území vodního toku Olšava (od ústí do Moravy až po soutok s Kolelačem) od ř. km 0,000 po 38,300, stanoveno odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlín dne pod č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH.

12 Vypracoval pro Povodí Moravy s.p.: fa Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. Veškeré simulace nerovnoměrného proudění byly provedeny pomocí programu amerického programu HEC-RAS. Záplavové území bylo stanoveno pro průtoky Q 5, Q 20 a Q 100. Jako aktivní zóna se v této práci považují hloubky vody v intravilánu obcí, které přesahují 0,8 m. Stanovené záplavové území tohoto vodního toku se týká obcí: Bojkovice, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Uherský Brod, Drslavice, Hradčovice a Veletiny. Poznámka: V červenci 2005 bylo záplavové území v km 16,600 až 24,700 (k.ú.uherský Brod) změněno viz B. B - Záplavové území vodního toku Olšava - změna stanovení záplavového území vodního toku Olšava ř. km 0,000 38,300 vyhlášeného Krajským úřadem Zlín, odborem ZP a Z dne , č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH stanovená č.j. KUZL 2407/2005 ŽPZE-RH dne nově stanovuje rozsah záplavového území v úseku km 16,600-24,700 v k.ú. Uherský Brod a ruší vymezení aktivní zóny záplavového území ř.km ,768 Uherský Brod. Nově stanovené záplavové území je vyznačeno v situaci 1:10000, viz grafická příloha č.10. Při novém stanovení záplavového území Olšava na katastrálním území města Uherský Brod (od balvanitého skluzu v Drslavicích po hospodářský most v Újezdci u Luhačovic) se přihlíželo k podkladům, které vypracovalo Povodí Moravy, s.p., v 04/2002 pro město Uherský Brod. C - Záplavové území vodního toku Luhačovický potok (celý tok) od ř. km 0,000 po 24,816, stanoveno odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlín dne pod č.j. KUZL 7825/2004 ŽPZE-DZ. Vypracoval pro Povodí Moravy s.p.: fa Agroprojekt PSO Brno, s.r.o. v 11/2003. Stanovené záplavové území tohoto vodního toku se týká obce: Uherský Brod (Újezdec). Záplavové území dle A,B a C je zpracováno v grafických přílohách č.4 a 7 až 9. U některých drobných vodních toků, kde není stanoveno záplavové území, je v grafické příloze č. 4 a 9 vyznačeno orientační záplavové území Charakteristika ohrožených objektů Obecně jsou zaplavením ohroženy pozemky a stavby v blízkosti vodních toků nebo na těchto tocích. V horních úsecích toků má povodní ohrožené území menší rozlohu a povodeň má relativně krátkou dobu trvání, voda zde však mívá s ohledem na větší sklon dna vodotečí větší rychlost a tím i větší devastační účinky, zejména v bezprostřední blízkosti toku. Z významných objektů jsou ohroženy: 1) Objekty na komunikacích, viz rovněž grafická část příloha č. 12: Mapa ohroženosti komunikací: - Železniční mosty a propustky - Zájmovým územím města Uh.Brod procházejí dvě trati ČD: č. 341: Kunovice-Bylnice-Trenčianská Teplá (možné ohrožení v úseku Hostětín-Veletiny), č. 346: Újezdec u Luhačovic-Luhačovice (možné ohrožení v úseku Uh. Brod-město Uh. Brod-Újezdec).

13 - Silniční mosty, propustky a lávky - Z důležitějších silničních komunikací mohou být vodou ohroženy a zatopeny tyto úseky komunikací: - státní silnice č. I/50 v prostoru ul. U Korečnice a křižovatky se sil. II/490-ul. Nivnická, -státní silnice č. II/490 v prostoru Těšova a ul. 26.dubna, - státní silnice č. II/495 poblíž napojení na silnici I/50 a v ul.vlčnovská - státní silnice č. III/05019-ul.Pod Valy a v Havřicích viz též Grafická část C tohoto Povodňového plánu, příloha č. 12 a dále část B - Organizační část, kapitola ) Objekty na vodních tocích, vodní díla - viz rovněž grafická část příloha č. 2 a 6 a následující kapitola ) Objekty pro bydlení V území s rizikem záplav se nacházejí převážně rodinné domy max.3 podlažní s vnitřní infrastrukturou (garáže, chovy drobného domácího zvířectva, příp. hospodářského zvířectva, dílny, sklady, sklepy, zahrady apod.) a několik bytových domů (ul. Trávníky), dále viz samostatný elaborát A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí. 4) Objekty občanské vybavenosti jako např.: Zimní stadion, Prodejny potravin (Meinl, Rojal), Restaurace (ul. Nová, zámostní) Pálenice (Šumická), TJ Sokol Újezdec hřiště, Centrum pohybových aktivit Dále viz samostatný elaborát A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí. 5) Objekty pro výrobu, skladování, podnikání a dopravu Dále viz samostatný elaborát A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí Soupis ohrožených objektů Soupis ohrožených stavebních objektů je zpracován v samostatném elaborátu A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí. Vychází se při tom z povodňových průtoků a zpracovaných záplavových území pro Q 5, Q 20 a Q 100 viz grafické přílohy č. 7 až 9. Doporučujeme tyto údaje každoročně aktualizovat. Zejména bude potřebné aktualizovat údaje na nový stav vzniklý schválením změny záplavového území města Uherský Brod v 07/2005, viz kapitola 2.5. ad B. Údaje dodané oddělením informatiky pro tento povodňový plán již nejsou z toho důvodu aktuální. 3. DRUH A ROZSAH POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný Přirozená povodeň

14 Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při: - déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečí chodu ledů nebo vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů; - dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci. V obvodu města Uherský Brod se mohou vyskytnout povodně na 2 typech vodotečí: typ 1 řeka Olšava s Luhačovickým potokem a Nivničkou mající charakter vodohospodářsky významného toku, typ 2 drobné toky: Bánovský potok, Hořenůšek, Těšovský potok, Vinohradský potok, Mlýnský potok a Havřický potok, dají se očekávat tyto případy povodňových stavů: a) Regionální povodeň vzniklá v důsledku silných srážek s vysokými denními a vícedenními úhrny (letní povodeň), tání sněhu a srážky (zimní a jarní povodeň), které zasáhnou výše položené části povodí vodotečí typu 1 - Olšavy (Luhačovický potok ČHP , Nivnička ČHP ) a do obvodu města Uherský Brod přitečou. Povodeň tohoto typu lze celkem úspěšně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Nejčastější výskyt v jarních až letních měsících, případně podzimních měsících. Průtoky jsou sledovány v hlásných profilech kategorie A (Bojkovice, Luhačovice, Uh. Brod) případně v již existujících pomocných hlásných profilech kategorie C (Bojkovice, Uh. Brod-Újezdec, Suchá Loz). S ohledem na reálné postupové rychlosti a doběhové doby lze vývoj povodně předvídat a činit potřebná opatření jak na úrovni MePK, tak na úrovni PKORP. Ohrožené obce na řece Olšavě, typ 1 - Pitín, Bojkovice, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Uherský Brod (včetně jeho místních částí Újezdec, Těšov a Havřice), Drslavice, Hradčovice a Veletiny.Charakteristika ohrožení: Při povodňových stavech na řece Olšavě může voda na mnoha místech vybřežovat na okolní pozemky a zaplavovat nemovitosti (pozemky a stavby) po delší dobu (desítky hodin až dny). b) Lokální letní povodeň z krátkodobých přívalových srážek velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin), tzv blesková povodeň, jejíž jádro postihne část města Uherský Brod. Tento typ povodně se může vyskytnout pouze na malých povodích typu 2, jakým jsou všechny drobné vodoteče na území města. U těchto drobných toků, které mají z větší části bystřinný charakter, má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý průběh. Povodně se vyskytují převážně po letních přívalových srážkách lokálního charakteru, případně po náhlém oteplení a tání sněhu v jarním období. Tyto povodňové situace na základě předpovědní služby nelze prakticky předvídat. Proti tomuto typu povodně je obrana nemožná (extrémně rychlý průběh povodně). Vzhledem k velmi rychlému průběhu povodně na těchto tocích budou povodňové orgány řešit převážně již jen odstraňování povodňových škod. O to více by povodňová ochrana na těchto tocích měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci (zejména důsledné provádění preventivních povodňových prohlídek). Na řece Olšavě nemohou lokální přívalové deště postihující plochu řádově v km 2 a ž desítkách km 2 vyvolat větší povodeň, na většině ostatních drobných tocích a jejích přítocích však již ano.

15 Ohrožené obce a charakteristika ohrožení: Tímto typem povodně může být postižitelna prakticky kterákoliv část města Uh. Brod. Tyto povodně místního významu jsou způsobeny náhlými přívalovými srážkami (průtržemi mračen). Jsou to srážky krátkodobé (trvající několik minut či desítek minut) o velké intenzitě (50 až 130 mm), viz též kapitola historické povodně. V důsledku zanedbaných protierozních opatření dochází pak na styku soustředěných odtoků (ronů) se zastavěným územím obcí k záplavám nemovitostí a ke značným škodám v nich, způsobených jednak značnou rychlostí a unášecí silou vody, jejím vzdutím nebo zaplavením spodních staveb (sklepů) vodou z kanalizace. V zastavěných úsecích jsou tyto drobné vodoteče často zaklenuty (zatrubněny), např. v místních částech Újezdec, Těšov a Havřice, ale i v samotném Uh. Brodu Vinohradský potok, přičemž kapacita zaklenutých úseků je zpravidla menší než jsou průtoky Q 100. Kapacita zaklenutých úseků je dále snižována nánosy na dně zaklenutí, které se jen obtížně odstraňují, tyto úseky jsou prakticky bez kontroly. Je-li překročena průtočná kapacita zaklenutého úseku, dochází ke vzdouvání vody u vtoku do zaklenutého úseku a proudění vody (ronu) po povrchu terénu, zpravidla v původní trase dřívějšího otevřeného koryta, kde se nacházejí zpravidla komunikace, volné plochy, nebo i nové stavby. Přívalová voda pak proudí místy, kde není očekávána a působí při tom velké škody. Za povodní proto tyto zaklenuté úseky toků vyžadují maximální pozornost. Pokud se voda soustředí do vodních toků, rychle plní průtočnou kapacitu jejich koryt a tím, že sbírá po cestě odtoku vše, co je odplavitelné, rychle zanáší průtočné profily propustků a mostů a vybřežené vody u těchto objektů zaplavují přilehlé nemovitosti. Takovéto povodně rychle odeznívají (během hodiny, či několika hodin) a je obtížné, ba nemožné, se na ně připravit a účinně jim čelit (v těchto případech je významná hlavně prevence spočívající v pravidelných a důsledných povodňových prohlídkách, případně v realizaci takových protipovodňových opatření, která působí zcela automaticky- např. zpětné klapky na kanalizačních přípojkách a výustích apod.). Nebezpečí vzniku povodní přináší též zimní období, kdy často koryta drobných vodních toků zcela promrzají, jsou vyplněna ledem a navíc může dojít k jejich zavátí sněhem z okolních pozemků. V případě, že pak dojde k náhlé oblevě a současně i dešťovým srážkám, stačí i běžné soustředění odtoku do vodotečí k tomu, aby vody z nich vybřežovaly na okolní pozemky a zaplavovaly okolní nemovitosti. Velmi nebezpečná je pak zejména situace, kdy vybřežené vody při náhlém ochlazení opět zamrznou. V takovém případě je téměř nemožné úspěšně čelit odtoku vod z povodí, i když nejsou nijak v období normální situace a počasí nebezpečné. Zimní povodeň způsobená ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích se vyskytují v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Takové úseky se na území města prakticky nevyskytují, snad jedině Těšovský jez by zasluhoval v tomto ohledu pozornost, dále viz kapitola Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Při přirozené povodni mohou vznikat problémy při ucpání profilů propustků, vtoků do zatrubněných úseků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů, lávek či jezů, dále ledovými jevy a sesuvy půdy. Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty, lávky a jezy. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde k vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích, jako je Olšava. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku Povodí Moravy s. p. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů), viz též část A/2-Výňatky z

16 povodňových a havarijních plánů firem na území města a manipulačních řádů VD, je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP. Sesuvy půdy hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobnějších toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky Objekty zhoršující odtok V zájmovém prostoru správního obvodu Uherského Brodu se nachází na vodotečích řada objektů (železniční a silniční mosty, lávky, propustky, některá vodní díla a pod.), která příčně kříží osu toku vodotečí a která mohou zhoršit odtok povodňového průtoku na vodních tocích v případech, kdy dojde např. k ucpání plaveninami, ledovými krami, nebo k jejich případné destrukci a podobně. Tím může dojít ke vzdutí hladiny vody před uvedenými objekty, přelití hrází a vybřežení vody mimo vlastní tok, viz též grafické přílohy č.4 a 6 až 10. Přehled významných příčných objektů na tocích protékajících intravilánem města Uh Brod je uveden v samostatném elaborátu A/3 Přehled ohrožených objektů v záplavovém území, objektů na tocích zhoršujících odtok a kanalizačních vyústí Objekty zmírňující odtok Přehledná mapa významných nádrží v povodí Moravy, které spravuje Povodí Moravy, s.p., které mají vliv na průběh povodní v městě Uh.Brod:

17 Pro město Uherský Brod mají z hlediska povodňového význam tyto významné nádrže: VN Luhačovice (protipovodňová a rekreační nádrž), VN Bojkovice a Ludkovice (vodárenské nádrže) vybudované na vodohospodářsky významných tocích a spravované Povodím Moravy s.p. Lokální vliv na průběh povodní (zejména bleskových z dešťových přívalů) ve městě pak mají: Vinohradský rybník a Škrlovské rybníky. Základní technické údaje o nádržích ovlivňujících průběh povodní se správním obvodu města Uherský Brod jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.

18 3.3 Tabulka č.3 Základní údaje o nádržích ovlivňujících průběh povodní v obvodu města Uherský Brod Technické Měrná VN VN VN VN VN Vinohradský Škrolvské rybníky údaje jedn. Bojkovice Ludkovice Luhačovice Ordějov Lubná rybník Poř.číslo ČHP Tok Kolelač, km 1,5 Ludkovický p., Luhačovický p., Nivnička, km 14,25 Lubná, km 2,6 Vinohradský potok, Mlýnský potok 0,65 km 6,250 km 14,4 km 0,90 V provozu rok (1988) 1967 Není známo Není známo od Provozovatel Povodí Moravy Povodí Moravy Povodí Moravy ZVHS ZVHS Město Uh.Brod Plocha km 2 13,79 13,1 44,77 14,45 9,90 povodí Hladina stálého nadržení (B.p.v.) m n.m. 312,00 277,50 275,00 323,60 316,37 99,30 / 99,30 (relativní výška) Max.zatop. ha 15,45 12,43 40,0 15,60 1,82 0,56 / 0,056 vodní plocha Stálý objem m Užitkový (zásobní) objem m / 943 Retenční ovl. objem Celkový ovladatelný objem m m Retenční m neovl. objem Celkový m objem-max. Q 100 m 3 s -1 36,0 35,0 68,0 33,0 9,0 Kapacita m 3 s -1 50,0 47,3 125,0 43,0 33,0 1,86 bezp.přepadu Kóta přelivu m n.m 321,46 284,60 283,27 323,60 316,37 99,30 (rel.výška) Kapacita spod. výpustí DN600 DN500 m 3 s -1 12,3 2 x 3,45 2 x 11,0=22,0 +2 x 4,82= 9,64 Délka hráze m 198,0 181,16 240, /75 v koruně Kóta koruny m n.m 323,30 285,88 286,47 325,00 317,80 100,0 (rel.výška) Výška hráze nade dnem (terénem) m 16,0 15,15 17,47 7,00 6,15 4,60 / 1,2 Šířka v koruně hráze Kapacita koryta pod nádrží Q 100TRANS pod nádrží Kategorie (podle TBD) Poznámka m 4,50 4,72 6,0 4,0 3,0 m 3 s -1 6,0 6,7 10,0 m 3 s -1 32,2 39,0 41,0 Jedná se VN na území ORP Uh.Brod Jedná se VN na území ORP Luhačovice Jedná se VN na území ORP Luhačovice IV IV IV IV Jedná se VN na území ORP Uh.Brod Jedná se VN na území ORP Uh.Brod Jedná se o protékanou nádrž na území města Jedná se o boční nádrže na území města

19 . Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy 69 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Povodeň způsobená umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla je teoreticky možná. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů: - technická příčina havárie díla, - silné zemětřesení, velmi malá pravděpodobnost - letecká katastrofa pád středně velikého letadla do hráze, velmi malá pravděpodobnost - válečný konflikt, velmi malá pravděpodobnost - teroristický útok, velmi malá pravděpodobnost VN Bojkovice, VN Luhačovice, VN Ludkovice rozsah pravděpodobné záplavy při zvláštní povodni na některé z uvedených vodních nádrží, které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p., je znázorněn v části C - grafické příloze č. 11. Podklady poskytl správce toku. Plán ochrany před zvláštní povodní pod vybranými vodními díly je součástí příslušného havarijního plánu Zlínského kraje a není součástí tohoto povodňového plánu. V zájmovém území města Uh.Brod rozsah záplavy při zvláštní povodni přesahuje záplavové území při Q OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI Opatřeními na ochranu před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní a přípravná opatření prováděná mimo povodeň a operativní opatření v době povodně. Nezahrnují se sem investice vyvolané povodněmi (výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi). Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán Povodňové prohlídky ( 72 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Preventivní prohlídky je nutno provést zejména na těchto místech: 1)Ve spolupráci s Povodím Moravy s.p., závod Střední Morava - celý úsek Olšavy, Nivničky a Luhačovického potoka v obvodu města. 2)Ve spolupráci Lesy ČR s.p., OST Vsetín, pracoviště Luhačovice drobné vodoteče: Hořenůšek 3)Ve spolupráci se ZVHS oblast povodí Moravy, pracoviště Uherské Hradiště drobné vodoteče: Havřický potok, Vinohradský potok, Bánovský potok (na území města), Černý potok a Chrástku. 4)Úseky vodotečí ve správě města: Těšovský potok, Vinohradský potok, Mlýnský potok včetně vtoků a výtoků zaklenutých úseků, včetně nádrží: Vinohradský rybník a Škrlovské rybníky. 5)Ve spolupráci se správci dopravních zařízení - stav všech objektů na komunikacích, které zasahují do vodotečí a jejich inundací (mosty, propustky), které tvoří překážky na vodních tocích v zájmovém území města. Dále se kontrolují místa křížení údolnic (ronů) s komunikacemi. 6) Místa skladování životnímu prostředí škodlivých látek a materiálu v záplavových územích, který by mohl být za povodně zaplaven a odplaven.

20 Povodňový orgán města může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v měsíci únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových srážek a jsou nižší teploty než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina na všech výše uvedených tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér (jezy, mosty apod.) u významnějších vodních toků (Olšava a její hlavní přítoky). Dalším případem provedení mimořádné povodňové prohlídky je vyhlášení III. stupně p. a. na území správního obvodu ORP, pokud před tím nebyla provedena řádná povodňová prohlídka. Kdo provádí : Prohlídky konají povodňové orgány a jiné orgány a organizace podle povodňových plánů a za spolupráce se správci toků, vlastníky nemovitostí, resp. vodních děl. Povodňovou prohlídku na území města svolá předseda povodňové komise nebo její tajemník. Zápis, dokumentace: O všech prohlídkách se pořizuje zápis, v němž jsou uvedeny všechny nedostatky a poznatky včetně návrhů na opatření, a to nejlépe do Povodňové knihy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě přijatých opatření vodoprávní orgán ukládá opatření jednotlivým vlastníkům (správcům) nemovitostí, případně občanům Předpovědní povodňová služba 73 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Hlavním účelem předpovědní povodňové služby je informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku přirozené povodně a o jejím dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní pracoviště CPP/RPP vydávají při očekávání extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů upozornění a výstrahy, v průběhu povodně pak informační zprávy o jejím dosavadním a očekávaném vývoji. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných toků (Povodí). Na předpovědní povodňové službě se v ČHMÚ podílí úsek meteorologie, úsek hydrologie a regionální pobočky ústavu. Ústav má vybudováno centrální předpovědní pracoviště (CPP) v Praze- Komořanech a 6 regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách. Meteorologická služba na CPP v Praze a RPP v Ústí n.labem a v Ostravě je zajišťována v nepřetržitém provozu. Hydrologická služba funguje za normálních podmínek v jedné pracovní směně (včetně volných dnů), za povodní se provoz podle potřeby prodlužuje až po nepřetržitou službu. Předpovědní služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o očekávaných vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ve spolupráci se správci

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povinnosti Povodňového orgánu obce Základní předpis Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s

Více

Příloha č.1 Umístění hlásných profilů použitelných pro město Uherský Brod, situace 1: 135000

Příloha č.1 Umístění hlásných profilů použitelných pro město Uherský Brod, situace 1: 135000 OBSAH: Příloha č.1 Umístění hlásných profilů použitelných pro město Uherský Brod, situace 1: 135000 Tabulka č.1 Umístění hlásných profilů ve městě Uherský Brod a blízkém okolí3 EVIDENČNÍ LISTY: Stávající

Více

UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007

UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007 SURGEO, s.r.o., Hodonín POVODŇOVÝ PLÁN PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU obce s rozšířenou působností UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007 A. VĚCNÁ ČÁST Doplněk č. 1 k 31.8.2007 tvořící komplet s původním

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise

Více

OBCE D R A Ž I Č K Y

OBCE D R A Ž I Č K Y POVODŇOVÝ PLÁN OBCE D R A Ž I Č K Y Schválil: MěÚ Tábor odbor životního prostředí Datum: Revize povodňového plánu:... 1 x za rok Revize povodňového plánu:... Revize povodňového plánu:... Revize povodňového

Více

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány 3. PŘEHLED HLÁSNÝCH PROFILŮ B C B 3.1. Stupně povodňové aktivity (SPA) / 70 čl.2 zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů/ Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí.

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBEC OKRES:Příbram A) Věcná část 1/ Charakteristika území: se vyznačuje stabilním horninovým podložím bez evidovaných poddolovaných území a důlních děl. Vodní režim je poměrně vyrovnaný,

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí 5.5.2016 Hana Zahradníková, KÚ - OZZL Povodně byly, jsou a budou Srpen/září 1890 Povodňové epizody do konce 60. let 20. století Červenec 1997 Morava

Více

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST Obsah: Aktuální informace o odtokových poměrech na internetu:... 3 Presentace hlásné a předpovědní povodňové služby... 3 Hlásná povodňová služba...

Více

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby)

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby) OBSAH ČÁSTI A/3: str.: 1. Dosavadní analýza ohroženého území a vývoj stanovení záplavového území 3 2. Přehled ohrožených objektů při novém stanovení záplavového území města Uh. Brod 4 2.1. Ohrožení při

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Činnost povodňových orgánů, základní ustanovení k ochraně před povodněmi Ing. Helena Skálová Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 853 E-mail: helena.skalova@mzp.cz Ochrana před povodněmi HLAVA

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

5. Stupně povodňové aktivity

5. Stupně povodňové aktivity 5. Stupně povodňové aktivity Věcná část Povodeň je definice - 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění 64 vodního zákona

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ Zpracoval: Miroslav Válek, starosta obce Ing. Jaromír Štach, člen rady obce Hvozdná, září 2011 Schváleno radou obce, září 2011 Strana 1 (celkem 14) OBSAH 1 STUPNĚ POVODŇOVÉ

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Ochrana před povodněmi Upravuje ji Hlava IX, ustanovení

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Obsah: Struktura řízení ochrany před povodněmi... 3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek...

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV Správce významných vodních toků (na nichž je stanoveno záplavové území): řeka Ohře,

Více

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Povodně 95/96 (1) Cíl studie: Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Určení příčin povodní a jejich: - Analýza - Souhrn následků (Popis škod na objektech a v povodí) - Návrh

Více

Ochrana před povodněmi - výpis ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi - výpis ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi - výpis ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi 63 (1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Okres: Jičín. Obec : CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ. Vodní tok : Bystřice. správce: Povodí Labe, a.s. Hradec Králové

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Okres: Jičín. Obec : CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ. Vodní tok : Bystřice. správce: Povodí Labe, a.s. Hradec Králové POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Obec : CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ Okres: Jičín Vodní tok : Bystřice správce: Povodí Labe, a.s. Hradec Králové Vypracoval : Milan Tobolka datum: 28.05.204 Schválil : Zastupitelstvo obce

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 1 Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN Správci vodních toků v obci: Povodí Moravy s.p. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 2 OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU Stránka

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI. Díl 1

HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI. Díl 1 Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA658 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi 63 (1) Ochranou

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 9. června 2015 Ing. Marcela Tichá KUZL 35811/2015 KUSP

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Zlín, 22.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007

UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007 SURGEO, s.r.o., Hodonín POVODŇOVÝ PLÁN PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU obce s rozšířenou působností UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007 A/1 - HLÁSNÉ PROFILY (Nová dokumentace se stavem k 31.8.2007) Povodňová

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi 1. Úroveň obcí (měst, městysů a městských a místních částí statutárního

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ POVODŇOVÝCH SITUACÍ V ČESKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ POVODŇOVÝCH SITUACÍ V ČESKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ POVODŇOVÝCH SITUACÍ V ČESKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ UKÁZKOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN Tento ukázkový povodňový plán byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu přeshraniční

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY KOLELAČ 10101493_1 (PM-114) - Ř. KM 0,000 1,334 OLŠAVA 10100083_3 (PM-115) - Ř. KM

Více

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7 5. ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 5.1. Povodňová komise obce Kamberk Telefonní spojení Bydliště 1 předseda (starostka obce) Ing. Alena JENŠÍKOVÁ 606 461 229 317 852 728 OÚ 317 852 745 byt Kamberk 91 2 místopředseda

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY OLŠAVA (PM-59) - Ř. KM 16,6 24,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 28. února 2017 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 72330/2014 V Olomouci 31. 07. 2014 SpZn.: KÚOK/54081/2014/OŽPZ/7124 Sp. a skart. znak:

Více

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu : Obec: Chodov ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.240549 E 12.735611 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria

Více

VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA

VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk Určeno pro statutární představitele subjektů VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA PŮSOBNOST MĚSTA ŠUMPERKA V Šumperku 2.12.2004 Počet listů:

Více

NÁZEV DOKUMENTACE: ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LITVÍNOV 2. ČÁST

NÁZEV DOKUMENTACE: ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LITVÍNOV 2. ČÁST NÁZEV DOKUMENTACE: ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LITVÍNOV 2. ČÁST březen 2004 Obsah textové části A. Základní údaje: A.1 Identifikační údaje 3 A.2 Hlavní cíle řešení 4 A.3 Zhodnocení vztahu dříve zpracované

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

POVODŇOVÝ PLÁN PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU obce s rozšířenou působností UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007

POVODŇOVÝ PLÁN PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU obce s rozšířenou působností UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007 SURGEO, s.r.o., Hodonín POVODŇOVÝ PLÁN PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU obce s rozšířenou působností UHERSKÝ BROD 1. aktualizace k 31.8.2007 A/2 VÝŇATKY Z POVODŇOVÝCH PLÁNŮ OBCÍ, MANIPULAČNÍCH ŘÁDŮ A ZÁPLAVOVÁ

Více

UHERSKÝ BROD 2. aktualizace k

UHERSKÝ BROD 2. aktualizace k POVODŇOVÝ PLÁN PRO ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU obce s rozšířenou působností UHERSKÝ BROD 2. aktualizace k 30.11.2010 A. VĚCNÁ ČÁST Povodňová komise města Uherský Brod listopad 2010 Strana 1 (celkem 66) a) Správce

Více

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z OBCE TAŠOV

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z OBCE TAŠOV ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z OBCE TAŠOV POVODŇOVÝ PLÁN PO DOBU REALIZACE STAVBY email: info@pro-ject.cz strana 1 Identifikační údaje stavby... 3 A. Věcná část... 4 A.1. Přehled výchozích podkladů...

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 5. května 2014 Ing. Dana Zápecová KUZL 26330/2014 KUSP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

Povodňový plán. k zabránění povodňovým škodám v Řetězárně a.s. Platí od Obsah:

Povodňový plán. k zabránění povodňovým škodám v Řetězárně a.s. Platí od Obsah: ovodňový plán k zabránění povodňovým škodám v Řetězárně a.s. Obsah: 1. Cíl a účel...2 2. Rozsah platnosti...2 3. Zkratky, pojmy, definice...2 4. Věcná, organizační a grafická část povodňového plánu...3

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MÍROVKA (PM-110) - Ř. KM 1,488 3,306 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TŘEBĚTÍNKY KM 0,000 1,716 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací: Ing. Iva Jelínková Vypracoval: Ing. Gimun,

Více

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov Článek 1 Základní ustanovení 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Sudkov 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 3. Komise je v době povodně povodňovým

Více

metodické pokyny a návody

metodické pokyny a návody ROČNÍK xxi prosinec 2011 ČÁSTKA 12 OBSAH Metodické pokyny a návody 9. metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby...1 10. metodický

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území 3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro budovy,

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl. Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl. Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s. www.vdtbd.cz svarc@vdtbd.cz Vyhodnocení povodní v červnu 2013, seminář 16.10.2014 Ve skupině

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více