ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ"

Transkript

1 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Kladno 8. července 2008 Věc: vyjádření Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k návrhu Zákona o ZZS Na základě konsensu členů výboru OS UM a MK ČLS JEP předkládáme tyto připomínky k návrhu paragrafového znění zákona o ZZS (zdravotnické záchranné službě): 4 Hlavní služby Vzhledem k tomu, že ZZS při poskytování přednemocniční neodkladné péče úzce spolupracuje s Horskou službou ( především v exponovaném terénu) a bez této spolupráce by PNP (přednemocniční neodkladná péče) mnohdy byla poskytnuta opožděně, doporučujeme po jednáních s vedením HS (Horské služby) doplnit návrh zákona o odst.: ( 6) Tam, kde končí dovednosti a technické možnosti zdravotnické záchranné služby jako hlavní služby, zasahuje Horská služba ČR, o.p.s. v oblastech své působnosti jako složka na vyžádání dle zákona o IZS. Při zásahu v exponovaném horském terénu, který není dosažitelný prostředky ZZS, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport raněných a nemocných Horská služba ČR, o.p.s., jako složka na vyžádání dle zákona o IZS. Zásah Horské služby má v této situaci charakter poskytnutí přednemocniční neodkladné služby. 5, odst.1- navrhujeme text: Vedlejšími službami se rozumí zdravotní služby poskytované poskytovatelem zdravotnické záchranné služby podle jiného právního předpisu Zdůvodnění: Tato obecně daná formulace je výhodnější než explicitně uvádět určité zdravotní služby, protože v praxi potom budou tyto služby (vzhledem k nedostupnosti jiných poskytovatelů) automaticky vyžadovány, i když jsou uvedeny ve vedlejších službách. Plně dostačuje odkaz na jiný právní předpis- např. u prohlídek těl zemřelých dle návrhu zákona o zdravotních službách jasně specifikováno, kdy ZZS prohlídky bude (může) provádět. 6, odst.b,- vypustit Zdůvodnění: Vypustit nejen z pohledu obecného proč zakládat obchodní společnost, která je obvykle zakládána za účelem zisku, což u tak typicky non profitního subjektu jako je ZZS je jistě více než diskutabilní, ale především z hlediska funkčnosti ZZS a naplnění jejích úkolů v praxi je velmi problematické poskytovatel zdravotnické záchranné služby je v rámci připravenosti na řešení krizových situací základní složkou IZS a tvoří záchranný sbor. Základní složky IZS by měly mít vzhledem k naplnění svých úkolů a povinností v této oblasti obdobné právní postavení a právní formu s bezpodmínečně zachovanou a jasně definovanou ingerencí státu. Nedovedeme si představit, jak tyto úkoly a činnosti budou naplněny u obchodní společnosti a proč potom nemohou být zakládány i u zbývajících základních složek IZS, tj. u Policie ČR a HZS. Tím jistě není vyloučena možnost, že do systému mohou na základě smlouvy se ZZS (tzn. pod jednotným řízením a za jednotných podmínek) vstoupit např. k zabezpečení výjezdových skupin privátní subjekty. 13, odst. b) vypustit a v případě mimořádné události a krizové situace v zájmu obnovy území postiženého mimořádnou událostí i pro obyvatelstvo

2 Zdůvodnění: zákon tímto ukládá povinnost, kterou ZZS v případě rozsáhlých mimořádných událostí nebude schopna vzhledem k jejím prioritním úkolům a činnostem naplnit. Tyto psychosociální intervenční služby pro obyvatelstvo musí zajistit jiné subjekty. 8, odst. 2 navrhovaná změna: (2) Součástí zařízení zdravotnické záchranné služby jsou i pomocná operační střediska podřízená zdravotnickému operačnímu středisku, vzdělávací a výcviková střediska a pracoviště pro vedlejší služby, jsou-li zřízena. navrhujeme nahradit slovo jsou textem mohou být (2) Součástí zařízení zdravotnické záchranné služby mohou být i pomocná operační střediska podřízená zdravotnickému operačnímu středisku, vzdělávací a výcviková střediska a pracoviště pro vedlejší služby, jsou-li zřízena. 12, odst. 1 navrhujeme doplnit text o ustanovení, týkající se všeobecných sester (1) Výjezdovou skupinou je skupina zdravotnických pracovníků 5),6) zajišťující rychlou lékařskou pomoc, jejímž členem je vždy lékař, nebo rychlou zdravotnickou pomoc, jejímž členem je vždy zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí. Výjezdová skupina zajišťuje vlastní výkon zdravotnické záchranné služby uvedené v 4 odst. 3 písm. f) až i). Část čtvrtá, 15, zásadní připomínka: v zákoně nemůže být uvedena dojezdová doba do 5 až 20 min. Uvedená doba 5 minut je v praxi zavádějící a nereálná a pokud by byla v zákoně, potom by zakládala předpoklad pro opakované porušování zákona. Dostupnost ZZS je v Zákoně stanovena ve dvou odstavcích jednak je definovaná Plánem plošného pokrytí, jednak dojezdovou dobou. Dojezdová doba, která zahrnuje pouze jízdu sanitky od přijetí tísňové výzvy, je však ze síťotvorného i funkčního hlediska parametr zcela nevhodný, protože: - nepopisuje celkovou kvalitu služby (nezahrnuje případnou dobu čekání na volnou posádku apod., ale pouze reakci posádky a čistý čas jízdy ); - požadavek na dosažení maximální dojezdové doby ve všech případech je i za běžného provozu a bezu ohledu na konkrétní limit v praxi ze statistického hlediska nesplnitelný, a tudíž zakládá předpoklad pro trvalé porušování zákona; - požadavek na dodržení stanovené dojezdové doby vede k dosahování vyšších rychlostí jízdy, ve snaze splnit tento parametr za každou cenu, bez ohledu na skutečný vliv rychlého dojezdu na další osud pacienta (který je prokázaný jen u velmi omezeného spektra událostí) a naopak s prokázaným negativním dopadem na bezpečnost silničního provozu. Proto navrhujeme: odst. (1), písmeno a) nahradit textem: počet a rozmístění výjezdových základen tak, aby jednotlivé oblasti byly dosažitelné v rozmezí minut v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech, ; odst. (1), písmeno c) nahradit chybně uvedený text parametrů uvedených v písmenu b) textem parametrů uvedených v písmenu a) ; odst. (2) vypustit první větu ( Dostupnost skupinou ); odst. (3) celý odstavec nahradit textem: Zdravotnická záchranná služba je povinna reagovat na tísňovou výzvu bez zbytečného prodlení, nejvhodnějším způsobem v závislosti a vyhodnocení stupně - 2 -

3 naléhavosti tísňové výzvy a aktuálním nebo přepokládaném zatížení výjezdových skupin na daném území.. Toto řešení: - zaručuje optimální a kontrolovatelnou dostupnost služby z hlediska každé události; - respektuje požadavek stanovení priority zdravotnickým operačním střediskem definovaný v tomto Zákoně ( 4, odst. 3, písmeno b)) a současně okamžité i předpokládané provozní zatížení záchranné služby, které může být legitimním důvodem prodlužení reakční doby při řešení méně závažných událostí; - síťotvorné parametry zůstávají definovány Plánem plošného pokrytí, který podle Zákona umožňuje stanovit oba parametry mající vliv na kvalitu sítě, tj. jak počet a rozmístění stanovišť, tak počet a strukturu výjezdových skupin; - opravuje chybný odkaz v odst. 1 písm. c). 16, odst.1) vypustit obchodní firmu ( viz zdůvodnění u 6) S pozdravy za výbor OS urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru OS Vančurova Kladno

4 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Kladno 8. července 2008 Věc: Věc: vyjádření Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k návrhu Zákona o zdravotních službách Na základě konsensu členů výboru OS UM a MK ČLS JEP předkládáme tyto připomínky k návrhu paragrafového znění Zákona o zdravotních službách: 1. 2, odst. 3, bod d- poskytováním zdravotních služeb se rozumí nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na zdravotní pitvu a ze zdravotní pitvy S převozy zemřelých na a ze zdravotní pitvy byly a jsou v dnešní době velké problémy, protože pohřební služby je mnohdy odmítají provádět. Dle dosud platné vyhlášky lékař indikující zdravotní pitvu zároveň zajistí převoz zemřelého na pitvu. ALE KÝM, KDYŽ V DANÉM REGIONU SE VŠECHNY POHŘEBNÍ SLUŽBY KARTELOVĚ DOHODNOU, ŽE TYTO PŘEVOZY PROVÁDĚT NEBUDOU? Opakovaně jsme toto zažili a v některých případech ( ač pitva nařízena) nebyl zemřelý odpitván, některé organizace ZZS vedou dokonce několik soudních sporů o poplatky za převoz k pitvě a z ní. Návrh zákona nejenže tento problém neřeší, ale jeho důsledky v praxi budou oproti nynějšímu stavu ještě závažnější, protože pohřební služby budou tyto převozy odmítat, protože převoz k pitvě je dle zákona zdravotní službou, i když dle odst.5 zákona je možné v těchto případech poskytovat odbornou zdravotní péči bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o převoz těla zemřelého na zdravotní pitvu a ze zdravotní pitvy.zásadní otázkou je, jaká odborná zdravotní péče je zemřelému při převozu k pitvě a z pitvy poskytována? Navíc tento odstavec je v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona- 2, odst. 7- zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání a výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Proto navrhujeme : Z 2, odst. 3 vypustit v bodě d- včetně převozu těla zemřelého na zdravotní pitvu a ze zdravotní pitvy a oprávnění pohřebních služeb k provádění převozu těla zemřelých k zdravotní pitvě a z ní řešit změnou jiného právního předpisu (např. zákona o pohřebnictví, zákona o živnostenském podnikání) a úhradu těchto činností, které jsou ve veřejném zájmu řešit jiným způsobem než z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 2. V 2, odst.6, bod g- nerozumíme termínu sanitní služby, není vůbec vysvětlen- jen vágně v důvodové zprávě k návrhu Zákona o ZZS. Není jasné rozhraní mezi sanitními převozy a dopravou nemocných, raněných a rodiček (DRNR). Pokud by to byly služby, které jsou nyní poskytovány v rámci DRNR a jsou v podstatě pouhou zdravotní taxislužbou, kdy není poskytována žádná zdravotní péče, potom bychom souhlasili. 3. S tím souvisí 4, odst.3,bod j- dopravní zdravotní služby- tj.přeprava pacientů, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje převoz za doprovodu zdravotnického pracovníka se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání tím se zcela zákonitě míní, že i v dopravní zdravotní službě bude dvoučlenná posádka, protože řidič nemůže jednak v jedné osobě zajistit roli řidiče i odborného doprovodu a dle zákona 96, 40, odst. Musí pracovat pod odborným dohledem.

5 , odst. (1) a (2). Formulace především bodu (2) postrádá některé situace, kdy by bylo nutno poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu, včetně například formulace bodu (1) písm. c), kdy je tato situace plně indikovaná i pro přednemocniční etapu, nejen pro hospitalizaci. Doporučuji proto tento bod zopakovat i v odst. (2), například jako zpřesněné znění původního písmene a) Dále nerozumíme odst. (2), písm, c), proč je situace vymezena jen sebepoškozením pacienta. (1) Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta lze pacienta hospitalizovat, jde-li o a) osoby, u nichž 1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení, 2. je nařízena izolace nebo karanténa podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, b) pacienta jevícímu známky duševní poruchy nebo intoxikace, který ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí, c) pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladných zdravotních služeb, a nemůže-li s ohledem na svůj zdravotní stav souhlas vyslovit, d) nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, u něhož je podezření na týrání nebo zanedbávání. (2) Neodkladné zdravotní služby lze pacientovi bez jeho souhlasu nebo zákonného zástupce pacienta poskytnout a) není-li možné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu si jeho souhlas vyžádat, b) v případě pacienta s vážnou duševní poruchou, jsou-li zdravotní služby zaměřeny na léčbu duševní poruchy, c) jde-li o ohrožení života nebo vážné poškození zdraví d) v případě nezletilého pacienta nebo pacientova zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je-li nezbytné poskytnout zdravotní služby vzniklé v souvislosti s týráním nebo zanedbáváním. 5. 2, odst. (2), Navrhujeme vypustit ustanovení písmene d), považujeme za neobhajitelné, aby stejný lékař, který naposledy léčil i provedl ohledání, byť bude zemřelý povinně v těchto případech pitván. Ohledání by nemělo patřit ani do vedlejších činností ZZS. Za výbor OS urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru OS Vančurova Kladno

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči Dne 6. března 2014 uspořádala Česká lékařská komora v Poslanecké sněmovně konferenci s názvem 24hodinová dostupnost lékařské péče.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VČETNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022

Více

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT

PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT PROJEKT ZDRAVÍ - GESUNDHEIT ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Červen 2011 Vypracovali: Ing. Harry Oberlerchner Josef Zimmermann Markus Glanzer Ing. Milan Klusák, MBA Ing. Naděžda Knězková MUDr. Hana Albrechtová

Více

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach J U D r. J a n M A C H Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach V uplynulých dnech bylo přijato několik nových zásadních zdravotnických zákonů. Jde zejména o: - zákon o zdravotních službách

Více

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování IV Připomínkové místo Ministerstvo dopravy K 63 Ministerstvo financí Připomínka Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Dle ustanovení 67b

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal

PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. Adam Doležal, Tomáš Doležal PRAKTICKÉ DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE Adam Doležal, Tomáš Doležal Recenzenti: Mgr. Jakub Uher JUDr. Bc. Martin Vlk Vydavatel: BOFIA Medical, s.r.o. Praha, 2014 ISBN:

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů září 2001 číslo 7 ročník 1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Autoimunní onemocnění štítné žlázy Kongenitální hypotyreóza Jód a jeho potřeba Struma tiráž... obsah... VOX PEDIATRIAE Časopis

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků. JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků. JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. Právní aspekty ve zdravotnictví - právní vědomí zdravotníků JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc. 1 Obsah přednášky 1. Právní minimum 2. Zdravotnické právo 3. Vybrané instituty 2 1. Právní minimum Právo -

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více