PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:"

Transkript

1 Rozhodnutí číslo 1753/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. června 2000, vytvářející systém sledování specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 175(1), návrh Komise, názor Hospodářského a sociálního výboru, po konzultaci s Výborem regionů, jednajíce v souladu s postupem stanoveným v článku 251 smlouvy a ve světle společného textu (návrhu rozhodnutí), schváleného dohodovacím výborem 9. března 2000, protože 1) konečného cíle Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách se má dosáhnout stabilizací koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na takovou úroveň, aby se předešlo riziku antropogenních vlivů na klimatický systém. Protokol z Kyoto k Rámcové úmluvě, dohodnutý v prosinci 1997 na konferenci v Kyoto, má ustanovení o snížení hladiny koncentrací skleníkových plynů, 2) podle protokolu z Kyoto přijalo Společenství za cíl snížení emisí od roku 2008 do roku 2012 s ohledem na pokles objemu skleníkových plynů o 8 % v poměru k úrovni v roce 1990, 3) protokol z Kyoto požaduje, aby strany zmíněné v příloze I protokolu prokázaly prokazatelný pokrok v dosažení svých závazků do roku 2005, 4) rozhodnutí 93/389/EHS vytvořilo mechanismus pro sledování emisí CO 2 a ostatních skleníkových plynů ve Společenství, 5) na základě uznání významu osobních aut jako zdroje emisí CO 2 navrhla Komise strategii Společenství pro snížení emisí CO 2 osobních automobilů a zvýšení hospodárnosti ve spotřebě paliva. Ve svých závěrech z 25. června 1996 Rada přivítala přístup Komise, 6) Evropský parlament a Rada formulovaly cíl spotřeby 120 g/km (5 litrů/100 km u motorů na benzinovou směs a 4,5 litrů/100 km u dieselových motorů) jako střední hodnotu emisí CO 2 v roce 2005 (nejpozději ale v roce 2010). 7) Komise právě provádí studie zaměřené na to, aby v co nejbližší době byly koncipovány vhodné návrhy na harmonizované postupy pro měření specifických emisí CO 2 vozidel kategorie N podle přílohy II směrnice Rady 70/156/EHS z 6. února 1970 o sbližování zákonů členských států, vztahujících se k typovému schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 8) specifické emise CO 2 nových osobních automobilů se měří na harmonizovaném základu ve Společenství podle metodiky, stanovené směrnicí Rady 80/1268/EHS z 16. prosince 1980, vztahující se k emisím CO 2 a spotřebě paliva motorových vozidel, 9) je nezbytné vytvořit objektivní přístup k sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů prodávaných ve Společenství, aby se ověřila efektivnost strategie Společenství, jak je zmíněna ve sdělení Komise z 20. prosince 1995, jakož i realizace závazků, formálně přijatých organizacemi výrobců vozidel. Toto rozhodnutí poskytne Článek 175(1) smlouvy o ES: Rada rozhodne postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o činnostech Společenství v oblasti ochrany životního prostředí. Článek 251 upravuje postup při přijímání právních aktů, pro jejichž přijetí je podmínkou souhlas Evropského parlamentu (posuzování návrhu, posuzování společného stanoviska Komise a Rady, činnost dohodovacího výboru, lhůty pro jednotlivé kroky).

2 takové schéma. Komise oznámila, že co nejdříve posoudí potřebu právního rámce pro dohody, které by měly být v budoucnu uzavřeny s organizacemi výrobců vozidel, včetně opatření, která je zapotřebí přijmout v případě selhání fungování takovýchto dohod, 10) pro účely této směrnice by měla být shromažďována členskými státy jen oficiální data, konzistentní se směrnicí 70/156/EHS, 11) směrnice 70/156/EHS stanoví, že výrobci mají vydávat certifikáty shody, které musí mít každý nový osobní automobil, a že členské státy mají povolit registraci a uvedení do provozu nového osobního automobilu jen tehdy, pokud bude mít platný certifikát shody, 12) toto rozhodnutí nemá sloužit k harmonizaci systémů registrace vozidel členských států, ale staví na nich, aby se zajistila kompilace minimálního souboru dat, požadovaných k umožnění správného fungování schématu Společenství k sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, 13) je žádoucí zahrnout všechny nové alternativně poháněné osobní automobily, na které se vztahuje uplatnění směrnice 70/156/EHS, 14) takový systém sledování by měl být uplatněn jen na ty nové osobní automobily, které jsou poprvé evidovány ve Společenství a předtím nebyly evidovány nikde, 15) je nezbytné zachovat kontakty mezi Komisí a členskými státy, pokud jde o kontrolu kvality dat, aby se zajistila přiměřená realizace tohoto rozhodnutí, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Toto rozhodnutí vytváří schéma pro sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, registrovaných ve Společenství. Platí jen pro ty osobní automobily, které jsou registrovány ve Společenství poprvé a předtím nebyly registrovány nikde. Článek 2 Pro účely tohoto rozhodnutí: 1. osobní automobil znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M podle definice v příloze II směrnice 70/156/EHS a které spadá do uplatnění směrnice 80/1268/EHS. Nezahrnuje vozidla, spadající pod uplatňování směrnice 92/61/EHS a vozidla pro speciální účely, jak jsou definována v druhé odrážce článku 4 (1) a) směrnice 70/156/EHS; 2. nově registrované vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo, registrované poprvé ve Společenství. Zvlášť se vylučují ta vozidla, která již byla přeregistrována v jiném členském státě nebo byla předtím zaregistrována mimo Společenství; 3. certifikát shody znamená certifikát, zmíněný v článku 6 směrnice 70/156/EHS; 4. specifické emise CO 2 znamenají emise daného osobního automobilu, měřené v souladu se směrnicí 80/1268/EHS a stanovené v příloze VIII směrnice 70/156/EHS a připojené k dokumentaci pro typové schvalování; 5. výrobce znamená osobu nebo orgán, odpovědný schvalovacímu orgánu za všechny aspekty procesu typového schvalování a zajištění shody výroby. Není zásadní, zda je osoba nebo orgán přímo zapojen do všech etap konstrukce vozidla, systému, komponentů nebo oddělené technické jednotky, která je předmětem schvalovacího procesu; 6. ochranná značka znamená obchodní označení výrobce a je to to, co se objeví na certifikátu shody a dokumentaci k typovému schvalování; 7. maximální čistý výkon nového osobního automobilu znamená maximální výkon motoru, uvedený v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování, měřený v souladu se směrnicí 80/1269/EHS; 2

3 8. hmotnost znamená hmotnost vozu včetně karoserie v provozním stavu, jak je uvedeno v certifikátu shody a v dokumentaci typového schvalování, podle definice v sekci 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS; 9. kapacita motoru znamená jeho kapacitu, uvedenou v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 10. typ paliva znamená palivo, pro které bylo vozidlo původně typově schvalováno a které se objeví na certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 11. registrační soubor znamená elektronický soubor, obsahující informace, vztahující se k registraci jednotlivého osobního automobilu; 12. typ, varianta a verze znamená diferenciaci vozidel dané značky, které jsou uvedeny výrobcem, jak se popisuje v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a jednotně identifikované podle typu, varianty a verze znaky abecedy; 13. alternativně poháněné vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M, jak je definováno v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a které nespadá pod směrnici 80/1268/EHS; 14. dokumentace typového schvalování vozidel znamená informační balíček, obsahující informační složku (desky), certifikát typového schvalování a výsledky testu, které obíhají mezi orgány států, zabývajícími se typovým schvalováním v souladu s článkem 4(5) a (6) směrnice 70/156/EHS. Článek 3 1. Pro účely vytvoření schématu, zmíněného v článku 1, budou členské státy sbírat informace popsané v příloze 1 pro každý osobní automobil, zmíněný v tomto článku, který je zaregistrován na jeho území. 2. Členským státům bude povoleno převzít informace, zmíněné v odstavci 1, buď z dokumentace Společenství k typovému schvalování nebo z certifikátu shody. 3. Členské státy budou odpovědny za hodnověrnost a kvalitu dat, která shromažďují. Členské státy vezmou v úvahu potenciální zdroje chyb popsaných v příloze II, přijmou kroky k minimalizaci těchto chyb a sdělí Komisi vyhodnocení podílu nesprávných dat (pomocí statistické analýzy nebo jinak), spolu se zprávou zmíněnou v článku 4 (4). 4. Členské státy přijmou kroky k zvýšení kvality shromažďovaných dat a na žádost Komise ji o tom budou informovat. Na základě této informace může Komise po konzultaci s příslušným členským státem navrhnout tomuto státu opatření k dalšímu zvýšení kvality dat, které členský stát zváží. Na tomto základě bude členský stát informovat Komisi o dalších krocích, které v případě potřeby k zlepšení kvality dat přijme. Článek 4 1. Členské státy v každém kalendářním roce určí pomocí metod popsaných v příloze III jak podle výrobců, tak jako sumář za všechny výrobce, následující: a) odděleně pro každý druh paliva: i) celkový počet nově registrovaných osobních automobilů, jak je upřesněno v příloze III, ii) průměrné specifické emise CO 2 za nově registrované osobní automobily, jak je upřesněno v příloze III (1), b) za každý druh paliva a každou rozlišovanou kategorii pro emise CO 2, upřesněnou v příloze III (3): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, 3

4 ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III(3), c) pro každý druh paliva každou vyznačenou hmotnostní kategorii, upřesněnou v příloze III(4): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III, iii) průměrnou hmotnost, jak je upřesněna v druhém pododstavci přílohy III(4); d) pro každý druh paliva a každou rozlišenou kategorii čistého výkonu podle přílohy III (5): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak jsou upřesněny v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný maximální čistý výkon, jak je upřesněn v druhém pododstavci článku III (5); e) pro každý druh paliva a pro každou rozlišovanou kategorii obsahu motoru:, upřesněnou v příloze III (6): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný obsah motorů, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III (6). 2. Navíc, pokud jde o vozidla s alternativními pohony, stanoví členské státy počet takovýchto vozidel, která jsou registrována na jejich území. 3. Jestliže se liší způsob, jímž se měří hmotnost vozidel registrovaných na jejich území, budou o tom členské státy informovat Komisi. 4. Informace zmíněné v odstavcích 1 a 2 budou ročně předávány členskými státy Komisi. První předání bude provedeno nejpozději 1. července Následná předání budou provedena k 1. dubnu za data, sledovaná v předchozím kalendářním roce. Data se předají v souladu s formátem, upřesněným v příloze IV. 5. Na žádost Komise předají členské státy také úplný soubor dat shromážděných podle článku 3. Článek 5 Členské státy jmenují orgán pověřený sběrem a sdělováním sledovaných informací a budou o tom informovat Komisi nejpozději 6 měsíců po vstupu v platnost tohoto rozhodnutí. Článek 6 Členské státy podají Komisi zprávu, jak zamýšlejí realizovat ustanovení tohoto nařízení nejpozději šest měsíců po jeho vstupu v platnost. Na základě těchto zpráv může Komise pořizovat další informace nebo vyžadovat po konzultaci s členskými státy, že se provedou změny navržené metody realizace. Článek 7 Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2002 o fungování sledovacího systému, vytvořeného tímto nařízením. Článek 8 4

5 Data sebraná podle sledovacího systému od roku 2003 dále budou sloužit jako základ sledovacího systému pro sledování dobrovolných závazků ke snížení emisí CO 2 motorových vozidel, dohodnutých mezi Komisí a automobilovým průmyslem a v případě potřeby pro jejich revizi. Článek 9 Komise předloží za každý kalendářní rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu, založenou na sledovaných datech, která obdrží z členských států. Článek 10 Zprávy za etapové cílové roky a konečné cílové roky uvedou, zda bylo dosaženo snížení s ohledem na technická opatření, přijatá výrobci, nebo jiná opatření, jako jsou změny v chování spotřebitele. Článek 11 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. PŘÍLOHA I Data, která sbírají a předávají členské státy pro účely systému sledování CO 2 u nových osobních vozů S ohledem na provozování celokomunitárního schématu sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů budou členské státy sbírat za každé osobní auto, které je poprvé zaregistrováno ve Společenství, minimální množství informací. Berou se v úvahu jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté do legislativy Společenství k typovému schvalování. Když je osobní auto poprvé zaregistrováno ve Společenství, budou se sbírat a ukládat následující data: specifické emise CO 2 (g/km), druh paliva (např. benzinová směs, motorová nafta), výrobce, hmotnost (kg), maximální povolený výkon (kw), obsah motoru (cm 3 ). PŘÍLOHA II 5

6 Kvalita a přesnost dat 1.Úvod Výrobci mohou členit své typy osobních automobilů podle typů a dále ještě podle verzí. Pro každý daný typ automobilu jsou nejpřesnější data o emisích ta data, která jsou uváděna pro specifickou verzi, k níž automobil patří. Pro účely systému sledování by členské státy měly sbírat proto jen data, specifická pro verzi. 2. Využití dokumentace k typovému schvalování jako zdroje dat pro sledování a) Informace, které se použijí pro účely sledování emisí CO 2 (nebo k zahrnutí do elektronických bází dat), musí být vyjmuty z oficiálního informačního balíčku, provázeného oznámením o udělení typového schválení, jak proběhlo v národních schvalovacích orgánech v členských státech a jak se stanovilo ve směrnici 70/156/EHS. b) Informační balíček uvedený do oběhu národními orgány pro typové schvalování může obsahovat data specifická pro několik odlišných verzí. Je proto důležité, aby byla příslušná data za nové osobní automobily, na které se vztahuje toto rozhodnutí, správně v informačním balíčku stanovena. Data za specifickou verzi budou proto vybrána na základě počtů typů, variant a verzí, jak se objeví na certifikátu shody. Certifikát shody nezbytně obsahuje data, vztahující se k specifické verzi daného typu osobního automobilu. 3. Potenciální zdroje chyb a) Vytržení specifických dat pro verzi z dokumentace typového schvalování Jsou dva důležité potenciální zdroje chyb, spjaté s použitím dokumentace k typovému schvalování jako zdroje pro sledování dat pro účely tohoto rozhodnutí. První může vzniknout při konverzi dat obsažených na papírovém nosiči do elektronického formátu pro využití v bázi dat typového schvalování. Pravděpodobně vzniká z chyby člověka. Druhá se týká správné extrakce dat z elektronických bází dat typového schvalování. Data pro správnou verzi by se měla určit v takovéto bázi dat jednotnou kombinací počtů podle typu, varianty a verze s ohledem na certifikát shody. b) Přesun dat z certifikátu shody do elektronického souboru dat Když se data přejímají z certifikátu shody na papírovém mediu a zařazují do elektronického registračního souboru v průběhu registrace nového osobního automobilu, je tu riziko, že mohou vstoupit nesprávná data. Nejpravděpodobnějším zdrojem je chyba člověka. c) Automatizovaný přesun dat od výrobce k orgánům registrace V některých členských státech se žádá, aby výrobci předávali data obsažená v certifikátu shody registračním orgánům (nebo přímo do registračních souborů) elektronickou cestou. Zde je samozřejmě možnost přenosu nesprávných dat a systémy by proto měly být ověřeny. PŘÍLOHA III 6

7 Metodika stanovení CO 2 při sledování informací o nových osobních automobilech Tato příloha popisuje sledované informace, které se mají sdělit Komisi. Sledované informace mají být generovány z hrubých dat, nasbíraných v průběhu první registrace osobních automobilů (popsáno v příloze I) podle níže popsaných metod. Přesný formát, v němž by měly být tyto informace sdělovány Komisi, je popsán v příloze IV. Uvažují se jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté v současnosti do legislativy Společenství k typovému schvalování vozidel. Do tohoto sledovacího systému se zařazují jen osobní automobily, které nebyly předtím registrovány ve Společenství. Osobní automobily, které byly předtím registrovány ve Společenství nebo kdekoliv jinde, jsou z ustanovení této směrnice vyloučeny. 1. Počty nově registrovaných osobních automobilů, rozlišených podle druhu paliva (N f ) Pro každý zvláštní typ paliva (např. benzinová a dieselová paliva) stanoví členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných poprvé na svých územích. Pro každý druh paliva f se udává počet poprvé registrovaných nových osobních automobilů jako N f. 2. Průměrné specifické emise CO 2 nově registrovaných vozidel pro daný druh paliva (S f.ave ) Specifické emise CO 2 zprůměrované za všechna nově registrovaná vozidla pro daný typ paliva (označené S f.ave ) se vypočítávají ze součtu specifických emisí CO 2 za každý nově registrovaný osobní automobil pro určitý druh paliva S f, dělený počtem nově registrovaných osobních automobilů se stejným druhem paliva, N f : S f.ave = (1/N f ). Σ S f 3. Rozdělení emisí CO 2 nových osobních automobilů Zaznamená se počet nově registrovaných osobních automobilů podle každého druhu paliva, který spadá do každé z následujících emisních kategorií CO 2. Emisní kategorie CO 2 jsou: < 60 g/km, 60-80, , , , , , , , , , , , > 450 g/km. V počtu nových osobních automobilů v daných emisních kategoriích CO 2 c a druhu paliva f je dána hodnota N f.c, potom se průměr emisí CO 2 těchto vozidel C f.c.ave počítá ze součtu emisí CO 2 každého nového osobního automobilu C f.c a vydělí se N f.c : C. f.c.ave = (1/N f.c ). ΣC f.c 4.Rozdělení nových osobních automobilů podle hmotnosti Uvádí se počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrná hmotnost těchto vozidel a také jejich průměrné specifické emise podle následujících hmotnostních kategorií v kg: < 650 kg, , , , , , , , , , , , , a > 2800 kg. Je-li počet nových osobních automobilů v dané kategorii hmotnosti m a druhu paliva f dán jako N f.m, pak se průměrná hmotnost těchto vozidel M f.m.ave vypočítá ze součtu hmotností jednotlivých vozů, vydělených N f.m : M f.m.ave = (1/N f.m ). Σ M f.m 7

8 Jestliže jsou S f.m specifické emise CO 2 jednotlivých vozidel v určité hmotnostní kategorii a druhu paliva, pak analogicky budou specifické emise CO 2 těchto vozidel dány: S f.m.ave = (1/N f.m ). Σ S f.m 5. Rozložení maximálního povoleného výkonu nově registrovaných osobních automobilů Pro každou z následujících kategorií maximálního výkonu motoru v kw se uvádí počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrný maximální výkon a zaznamenávají se také jejich průměrné specifické emise: do 30 kw, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, , , , , , , , , , , , , nad 300 kw. Je-li počet nových vozidel v dané skupině výkonu p a druhu paliva f N f.p, pak se průměrný maximální čistý výkon těchto vozidel P f.p.ave vypočítá ze sumy hodnot jednotlivých maximálních hodnot čistého výkonu P f.p každého nového vozidla, dělené N f.p : P f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣP f.p Jestliže jsou S f.p specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů v určité skupině kategorií výkonu a druhu paliva, pak analogicky jsou průměrné specifické emise CO 2 za tato vozidla S f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣS f.p 6. Rozložení motorů nově registrovaných osobních automobilů podle obsahu Pro každou z následujících kategorií motorů podle obsahu válců se uvádí počet vozidel daného druhu paliva, průměrný obsah těchto vozidel a zaznamenávají se také průměrné specifické emise CO 2 : do 700 cm 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2801, 3000, , , nad 4500 cm 3. Jestliže je počet nových osobních automobilů v rozmezí obsahu válců c a druh paliva f dán N f.c, pak je průměrný obsah motorů těchto vozidel C f.c.ave dán sumou obsahu válců jednotlivých nových vozidel C f.c, vydělenou N f.c : C f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣC f.c Jestliže jsou S f.c specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů podle kategorií obsahu válců, pak jsou analogicky specifické průměrné emise CO 2 za tato vozidla: S f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣS f.c PŘÍLOHA IV 8

9 Formát sledovaných informací, přenášených Komisi Dále se uvádí formát, v němž členské státy sdělí Komisi sledované informace vypočítané podle metodiky v příloze III. 1. Specifické emise CO 2, zprůměrované za nově registrovaná vozidla a daný druh paliva Za každý odlišný druh paliva poskytnou členské státy počet nově registrovaných osobních automobilů a průměrné specifické emise CO 2 těchto vozidel. Tato data budou uvedena ve formě tabulky, jak je ilustrováno níže, v níž se data o emisích CO 2 uvádějí zaokrouhlena na nejbližší celá čísla. druh paliva benzinové směsi motorová nafta... počet nově registrovaných osobních automobilů průměrné specifické emise CO 2 (g/km) 2. Průměrné specifické emise CO 2 podle výrobce a druhu paliva Data týkající se všech nově registrovaných osobních automobilů se člení podle výrobců a podrobněji rozdělují podle druhu paliva (např. benzinová směs, motorová nafta). Za každou podskupinu předloží členské státy průměrné specifické emise CO 2 a počet osobních automobilů, z nichž byly odvozeny. Požadovaná informace se přenese v tabulkové formě, uvedené níže. Hodnoty emisí CO 2 se opět zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. výrobce druh paliva počet nově registrovaných aut benzinové směsi motorová nafta průměrné specifické emise CO 2 3. Rozdělení emisí CO 2 za park nových osobních automobilů Za každý odlišný druh paliva uvedou členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných v každé stanovené kategorii emise CO 2 podle výrobce a za všechny výrobce v následujícím formátu: výrobce druh paliva do 60 benzi n prům. emise nafta prům. emise druh paliva počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) nad Souhrn za všechny výrobce počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) 9

10 benzin do nad 450 prům. emise nafta prům. emise 4. Rozdělení hmotnosti, výkonu a obsahu motorů nově registrovaných vozidel Charakteristiky vozidel, vztahujících se k hmotnosti, výkonu a obsahu válců, se dělí do tříd a sdělují se agregovaná data za každý interval. Požadovaná data podle výrobce a za všechny výrobce se vztahují k průměrným hodnotám (hmotnost, výkon, obsah válců) a průměrným specifickým emisím CO 2 za osobní vozy v příslušné třídě. Všechny hodnoty se zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. V hlavičce se uvádějí hmotnostní rozpětí, v legendě podle druhu paliva počet nově registrovaných vozidel, průměrná hmotnost a průměrné emise CO 2. Pramen: Official Journal of European Communities L 202 z Překlad: Antonín Peltrám 10

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM Rada EU se zřetelem na SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM - Smlouvu o ustavení ES, zejména čl. 75 1), - návrh Komise, - názor Hospodářského a sociálního

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2012/0190(COD) 3.1.2013 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.6.2005 KOM(2005) 269 v konečném znění. SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Provádění strategie Společenství na snížení emisí CO 2 z automobilů: Páté

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností 1. Úvodní ustanovení Český olympijský výbor (dále ČOV ) je nezávislým spolkem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

5. Vnitřní a vnější aspekty politiky ochrany životního prostředí vyžadují koherenci, aby bylo možno efektivně reagovat na výzvy předložené na

5. Vnitřní a vnější aspekty politiky ochrany životního prostředí vyžadují koherenci, aby bylo možno efektivně reagovat na výzvy předložené na Nařízení (ES) 2493/2000 Evropského parlamentu a Rady ze 7. listopadu 2000 k opatřením na podporu dimenze ochrany životního prostředí v rozvojovém procesu rozvojových zemí (Regulation (ES) No 2492/2000

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG) PŘÍLOHA K METODICKÉMU POKYNU 9/2008 - PROKÁZÁNÍ STUPNĚ PLNĚNÍ EMISNÍ ÚROVNĚ strana 1/8 PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG) SMĚRNICE EHS/ES 70/220/EHS 74/290/EHS 77/102/EHS 78/665/EHS

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument poskytuje kritéria zelených veřejných zakázek pro oblast dopravy. Podrobné vysvětlení důvodů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

MĚSTO VIMPERK. Zadání veřejné zakázky. dodávka osobního automobilu pro vedení města Vimperk. Steinbrenerova 6 385 17 VIMPERK

MĚSTO VIMPERK. Zadání veřejné zakázky. dodávka osobního automobilu pro vedení města Vimperk. Steinbrenerova 6 385 17 VIMPERK MĚSTO VIMPERK Steinbrenerova 6 385 17 VIMPERK Zadání veřejné zakázky Město Vimperk jako zadavatel podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku jejímž předmětem je: dodávka osobního automobilu pro

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více