PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:"

Transkript

1 Rozhodnutí číslo 1753/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. června 2000, vytvářející systém sledování specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 175(1), návrh Komise, názor Hospodářského a sociálního výboru, po konzultaci s Výborem regionů, jednajíce v souladu s postupem stanoveným v článku 251 smlouvy a ve světle společného textu (návrhu rozhodnutí), schváleného dohodovacím výborem 9. března 2000, protože 1) konečného cíle Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách se má dosáhnout stabilizací koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na takovou úroveň, aby se předešlo riziku antropogenních vlivů na klimatický systém. Protokol z Kyoto k Rámcové úmluvě, dohodnutý v prosinci 1997 na konferenci v Kyoto, má ustanovení o snížení hladiny koncentrací skleníkových plynů, 2) podle protokolu z Kyoto přijalo Společenství za cíl snížení emisí od roku 2008 do roku 2012 s ohledem na pokles objemu skleníkových plynů o 8 % v poměru k úrovni v roce 1990, 3) protokol z Kyoto požaduje, aby strany zmíněné v příloze I protokolu prokázaly prokazatelný pokrok v dosažení svých závazků do roku 2005, 4) rozhodnutí 93/389/EHS vytvořilo mechanismus pro sledování emisí CO 2 a ostatních skleníkových plynů ve Společenství, 5) na základě uznání významu osobních aut jako zdroje emisí CO 2 navrhla Komise strategii Společenství pro snížení emisí CO 2 osobních automobilů a zvýšení hospodárnosti ve spotřebě paliva. Ve svých závěrech z 25. června 1996 Rada přivítala přístup Komise, 6) Evropský parlament a Rada formulovaly cíl spotřeby 120 g/km (5 litrů/100 km u motorů na benzinovou směs a 4,5 litrů/100 km u dieselových motorů) jako střední hodnotu emisí CO 2 v roce 2005 (nejpozději ale v roce 2010). 7) Komise právě provádí studie zaměřené na to, aby v co nejbližší době byly koncipovány vhodné návrhy na harmonizované postupy pro měření specifických emisí CO 2 vozidel kategorie N podle přílohy II směrnice Rady 70/156/EHS z 6. února 1970 o sbližování zákonů členských států, vztahujících se k typovému schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 8) specifické emise CO 2 nových osobních automobilů se měří na harmonizovaném základu ve Společenství podle metodiky, stanovené směrnicí Rady 80/1268/EHS z 16. prosince 1980, vztahující se k emisím CO 2 a spotřebě paliva motorových vozidel, 9) je nezbytné vytvořit objektivní přístup k sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů prodávaných ve Společenství, aby se ověřila efektivnost strategie Společenství, jak je zmíněna ve sdělení Komise z 20. prosince 1995, jakož i realizace závazků, formálně přijatých organizacemi výrobců vozidel. Toto rozhodnutí poskytne Článek 175(1) smlouvy o ES: Rada rozhodne postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o činnostech Společenství v oblasti ochrany životního prostředí. Článek 251 upravuje postup při přijímání právních aktů, pro jejichž přijetí je podmínkou souhlas Evropského parlamentu (posuzování návrhu, posuzování společného stanoviska Komise a Rady, činnost dohodovacího výboru, lhůty pro jednotlivé kroky).

2 takové schéma. Komise oznámila, že co nejdříve posoudí potřebu právního rámce pro dohody, které by měly být v budoucnu uzavřeny s organizacemi výrobců vozidel, včetně opatření, která je zapotřebí přijmout v případě selhání fungování takovýchto dohod, 10) pro účely této směrnice by měla být shromažďována členskými státy jen oficiální data, konzistentní se směrnicí 70/156/EHS, 11) směrnice 70/156/EHS stanoví, že výrobci mají vydávat certifikáty shody, které musí mít každý nový osobní automobil, a že členské státy mají povolit registraci a uvedení do provozu nového osobního automobilu jen tehdy, pokud bude mít platný certifikát shody, 12) toto rozhodnutí nemá sloužit k harmonizaci systémů registrace vozidel členských států, ale staví na nich, aby se zajistila kompilace minimálního souboru dat, požadovaných k umožnění správného fungování schématu Společenství k sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, 13) je žádoucí zahrnout všechny nové alternativně poháněné osobní automobily, na které se vztahuje uplatnění směrnice 70/156/EHS, 14) takový systém sledování by měl být uplatněn jen na ty nové osobní automobily, které jsou poprvé evidovány ve Společenství a předtím nebyly evidovány nikde, 15) je nezbytné zachovat kontakty mezi Komisí a členskými státy, pokud jde o kontrolu kvality dat, aby se zajistila přiměřená realizace tohoto rozhodnutí, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Toto rozhodnutí vytváří schéma pro sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, registrovaných ve Společenství. Platí jen pro ty osobní automobily, které jsou registrovány ve Společenství poprvé a předtím nebyly registrovány nikde. Článek 2 Pro účely tohoto rozhodnutí: 1. osobní automobil znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M podle definice v příloze II směrnice 70/156/EHS a které spadá do uplatnění směrnice 80/1268/EHS. Nezahrnuje vozidla, spadající pod uplatňování směrnice 92/61/EHS a vozidla pro speciální účely, jak jsou definována v druhé odrážce článku 4 (1) a) směrnice 70/156/EHS; 2. nově registrované vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo, registrované poprvé ve Společenství. Zvlášť se vylučují ta vozidla, která již byla přeregistrována v jiném členském státě nebo byla předtím zaregistrována mimo Společenství; 3. certifikát shody znamená certifikát, zmíněný v článku 6 směrnice 70/156/EHS; 4. specifické emise CO 2 znamenají emise daného osobního automobilu, měřené v souladu se směrnicí 80/1268/EHS a stanovené v příloze VIII směrnice 70/156/EHS a připojené k dokumentaci pro typové schvalování; 5. výrobce znamená osobu nebo orgán, odpovědný schvalovacímu orgánu za všechny aspekty procesu typového schvalování a zajištění shody výroby. Není zásadní, zda je osoba nebo orgán přímo zapojen do všech etap konstrukce vozidla, systému, komponentů nebo oddělené technické jednotky, která je předmětem schvalovacího procesu; 6. ochranná značka znamená obchodní označení výrobce a je to to, co se objeví na certifikátu shody a dokumentaci k typovému schvalování; 7. maximální čistý výkon nového osobního automobilu znamená maximální výkon motoru, uvedený v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování, měřený v souladu se směrnicí 80/1269/EHS; 2

3 8. hmotnost znamená hmotnost vozu včetně karoserie v provozním stavu, jak je uvedeno v certifikátu shody a v dokumentaci typového schvalování, podle definice v sekci 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS; 9. kapacita motoru znamená jeho kapacitu, uvedenou v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 10. typ paliva znamená palivo, pro které bylo vozidlo původně typově schvalováno a které se objeví na certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 11. registrační soubor znamená elektronický soubor, obsahující informace, vztahující se k registraci jednotlivého osobního automobilu; 12. typ, varianta a verze znamená diferenciaci vozidel dané značky, které jsou uvedeny výrobcem, jak se popisuje v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a jednotně identifikované podle typu, varianty a verze znaky abecedy; 13. alternativně poháněné vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M, jak je definováno v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a které nespadá pod směrnici 80/1268/EHS; 14. dokumentace typového schvalování vozidel znamená informační balíček, obsahující informační složku (desky), certifikát typového schvalování a výsledky testu, které obíhají mezi orgány států, zabývajícími se typovým schvalováním v souladu s článkem 4(5) a (6) směrnice 70/156/EHS. Článek 3 1. Pro účely vytvoření schématu, zmíněného v článku 1, budou členské státy sbírat informace popsané v příloze 1 pro každý osobní automobil, zmíněný v tomto článku, který je zaregistrován na jeho území. 2. Členským státům bude povoleno převzít informace, zmíněné v odstavci 1, buď z dokumentace Společenství k typovému schvalování nebo z certifikátu shody. 3. Členské státy budou odpovědny za hodnověrnost a kvalitu dat, která shromažďují. Členské státy vezmou v úvahu potenciální zdroje chyb popsaných v příloze II, přijmou kroky k minimalizaci těchto chyb a sdělí Komisi vyhodnocení podílu nesprávných dat (pomocí statistické analýzy nebo jinak), spolu se zprávou zmíněnou v článku 4 (4). 4. Členské státy přijmou kroky k zvýšení kvality shromažďovaných dat a na žádost Komise ji o tom budou informovat. Na základě této informace může Komise po konzultaci s příslušným členským státem navrhnout tomuto státu opatření k dalšímu zvýšení kvality dat, které členský stát zváží. Na tomto základě bude členský stát informovat Komisi o dalších krocích, které v případě potřeby k zlepšení kvality dat přijme. Článek 4 1. Členské státy v každém kalendářním roce určí pomocí metod popsaných v příloze III jak podle výrobců, tak jako sumář za všechny výrobce, následující: a) odděleně pro každý druh paliva: i) celkový počet nově registrovaných osobních automobilů, jak je upřesněno v příloze III, ii) průměrné specifické emise CO 2 za nově registrované osobní automobily, jak je upřesněno v příloze III (1), b) za každý druh paliva a každou rozlišovanou kategorii pro emise CO 2, upřesněnou v příloze III (3): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, 3

4 ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III(3), c) pro každý druh paliva každou vyznačenou hmotnostní kategorii, upřesněnou v příloze III(4): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III, iii) průměrnou hmotnost, jak je upřesněna v druhém pododstavci přílohy III(4); d) pro každý druh paliva a každou rozlišenou kategorii čistého výkonu podle přílohy III (5): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak jsou upřesněny v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný maximální čistý výkon, jak je upřesněn v druhém pododstavci článku III (5); e) pro každý druh paliva a pro každou rozlišovanou kategorii obsahu motoru:, upřesněnou v příloze III (6): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný obsah motorů, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III (6). 2. Navíc, pokud jde o vozidla s alternativními pohony, stanoví členské státy počet takovýchto vozidel, která jsou registrována na jejich území. 3. Jestliže se liší způsob, jímž se měří hmotnost vozidel registrovaných na jejich území, budou o tom členské státy informovat Komisi. 4. Informace zmíněné v odstavcích 1 a 2 budou ročně předávány členskými státy Komisi. První předání bude provedeno nejpozději 1. července Následná předání budou provedena k 1. dubnu za data, sledovaná v předchozím kalendářním roce. Data se předají v souladu s formátem, upřesněným v příloze IV. 5. Na žádost Komise předají členské státy také úplný soubor dat shromážděných podle článku 3. Článek 5 Členské státy jmenují orgán pověřený sběrem a sdělováním sledovaných informací a budou o tom informovat Komisi nejpozději 6 měsíců po vstupu v platnost tohoto rozhodnutí. Článek 6 Členské státy podají Komisi zprávu, jak zamýšlejí realizovat ustanovení tohoto nařízení nejpozději šest měsíců po jeho vstupu v platnost. Na základě těchto zpráv může Komise pořizovat další informace nebo vyžadovat po konzultaci s členskými státy, že se provedou změny navržené metody realizace. Článek 7 Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2002 o fungování sledovacího systému, vytvořeného tímto nařízením. Článek 8 4

5 Data sebraná podle sledovacího systému od roku 2003 dále budou sloužit jako základ sledovacího systému pro sledování dobrovolných závazků ke snížení emisí CO 2 motorových vozidel, dohodnutých mezi Komisí a automobilovým průmyslem a v případě potřeby pro jejich revizi. Článek 9 Komise předloží za každý kalendářní rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu, založenou na sledovaných datech, která obdrží z členských států. Článek 10 Zprávy za etapové cílové roky a konečné cílové roky uvedou, zda bylo dosaženo snížení s ohledem na technická opatření, přijatá výrobci, nebo jiná opatření, jako jsou změny v chování spotřebitele. Článek 11 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. PŘÍLOHA I Data, která sbírají a předávají členské státy pro účely systému sledování CO 2 u nových osobních vozů S ohledem na provozování celokomunitárního schématu sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů budou členské státy sbírat za každé osobní auto, které je poprvé zaregistrováno ve Společenství, minimální množství informací. Berou se v úvahu jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté do legislativy Společenství k typovému schvalování. Když je osobní auto poprvé zaregistrováno ve Společenství, budou se sbírat a ukládat následující data: specifické emise CO 2 (g/km), druh paliva (např. benzinová směs, motorová nafta), výrobce, hmotnost (kg), maximální povolený výkon (kw), obsah motoru (cm 3 ). PŘÍLOHA II 5

6 Kvalita a přesnost dat 1.Úvod Výrobci mohou členit své typy osobních automobilů podle typů a dále ještě podle verzí. Pro každý daný typ automobilu jsou nejpřesnější data o emisích ta data, která jsou uváděna pro specifickou verzi, k níž automobil patří. Pro účely systému sledování by členské státy měly sbírat proto jen data, specifická pro verzi. 2. Využití dokumentace k typovému schvalování jako zdroje dat pro sledování a) Informace, které se použijí pro účely sledování emisí CO 2 (nebo k zahrnutí do elektronických bází dat), musí být vyjmuty z oficiálního informačního balíčku, provázeného oznámením o udělení typového schválení, jak proběhlo v národních schvalovacích orgánech v členských státech a jak se stanovilo ve směrnici 70/156/EHS. b) Informační balíček uvedený do oběhu národními orgány pro typové schvalování může obsahovat data specifická pro několik odlišných verzí. Je proto důležité, aby byla příslušná data za nové osobní automobily, na které se vztahuje toto rozhodnutí, správně v informačním balíčku stanovena. Data za specifickou verzi budou proto vybrána na základě počtů typů, variant a verzí, jak se objeví na certifikátu shody. Certifikát shody nezbytně obsahuje data, vztahující se k specifické verzi daného typu osobního automobilu. 3. Potenciální zdroje chyb a) Vytržení specifických dat pro verzi z dokumentace typového schvalování Jsou dva důležité potenciální zdroje chyb, spjaté s použitím dokumentace k typovému schvalování jako zdroje pro sledování dat pro účely tohoto rozhodnutí. První může vzniknout při konverzi dat obsažených na papírovém nosiči do elektronického formátu pro využití v bázi dat typového schvalování. Pravděpodobně vzniká z chyby člověka. Druhá se týká správné extrakce dat z elektronických bází dat typového schvalování. Data pro správnou verzi by se měla určit v takovéto bázi dat jednotnou kombinací počtů podle typu, varianty a verze s ohledem na certifikát shody. b) Přesun dat z certifikátu shody do elektronického souboru dat Když se data přejímají z certifikátu shody na papírovém mediu a zařazují do elektronického registračního souboru v průběhu registrace nového osobního automobilu, je tu riziko, že mohou vstoupit nesprávná data. Nejpravděpodobnějším zdrojem je chyba člověka. c) Automatizovaný přesun dat od výrobce k orgánům registrace V některých členských státech se žádá, aby výrobci předávali data obsažená v certifikátu shody registračním orgánům (nebo přímo do registračních souborů) elektronickou cestou. Zde je samozřejmě možnost přenosu nesprávných dat a systémy by proto měly být ověřeny. PŘÍLOHA III 6

7 Metodika stanovení CO 2 při sledování informací o nových osobních automobilech Tato příloha popisuje sledované informace, které se mají sdělit Komisi. Sledované informace mají být generovány z hrubých dat, nasbíraných v průběhu první registrace osobních automobilů (popsáno v příloze I) podle níže popsaných metod. Přesný formát, v němž by měly být tyto informace sdělovány Komisi, je popsán v příloze IV. Uvažují se jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté v současnosti do legislativy Společenství k typovému schvalování vozidel. Do tohoto sledovacího systému se zařazují jen osobní automobily, které nebyly předtím registrovány ve Společenství. Osobní automobily, které byly předtím registrovány ve Společenství nebo kdekoliv jinde, jsou z ustanovení této směrnice vyloučeny. 1. Počty nově registrovaných osobních automobilů, rozlišených podle druhu paliva (N f ) Pro každý zvláštní typ paliva (např. benzinová a dieselová paliva) stanoví členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných poprvé na svých územích. Pro každý druh paliva f se udává počet poprvé registrovaných nových osobních automobilů jako N f. 2. Průměrné specifické emise CO 2 nově registrovaných vozidel pro daný druh paliva (S f.ave ) Specifické emise CO 2 zprůměrované za všechna nově registrovaná vozidla pro daný typ paliva (označené S f.ave ) se vypočítávají ze součtu specifických emisí CO 2 za každý nově registrovaný osobní automobil pro určitý druh paliva S f, dělený počtem nově registrovaných osobních automobilů se stejným druhem paliva, N f : S f.ave = (1/N f ). Σ S f 3. Rozdělení emisí CO 2 nových osobních automobilů Zaznamená se počet nově registrovaných osobních automobilů podle každého druhu paliva, který spadá do každé z následujících emisních kategorií CO 2. Emisní kategorie CO 2 jsou: < 60 g/km, 60-80, , , , , , , , , , , , > 450 g/km. V počtu nových osobních automobilů v daných emisních kategoriích CO 2 c a druhu paliva f je dána hodnota N f.c, potom se průměr emisí CO 2 těchto vozidel C f.c.ave počítá ze součtu emisí CO 2 každého nového osobního automobilu C f.c a vydělí se N f.c : C. f.c.ave = (1/N f.c ). ΣC f.c 4.Rozdělení nových osobních automobilů podle hmotnosti Uvádí se počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrná hmotnost těchto vozidel a také jejich průměrné specifické emise podle následujících hmotnostních kategorií v kg: < 650 kg, , , , , , , , , , , , , a > 2800 kg. Je-li počet nových osobních automobilů v dané kategorii hmotnosti m a druhu paliva f dán jako N f.m, pak se průměrná hmotnost těchto vozidel M f.m.ave vypočítá ze součtu hmotností jednotlivých vozů, vydělených N f.m : M f.m.ave = (1/N f.m ). Σ M f.m 7

8 Jestliže jsou S f.m specifické emise CO 2 jednotlivých vozidel v určité hmotnostní kategorii a druhu paliva, pak analogicky budou specifické emise CO 2 těchto vozidel dány: S f.m.ave = (1/N f.m ). Σ S f.m 5. Rozložení maximálního povoleného výkonu nově registrovaných osobních automobilů Pro každou z následujících kategorií maximálního výkonu motoru v kw se uvádí počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrný maximální výkon a zaznamenávají se také jejich průměrné specifické emise: do 30 kw, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, , , , , , , , , , , , , nad 300 kw. Je-li počet nových vozidel v dané skupině výkonu p a druhu paliva f N f.p, pak se průměrný maximální čistý výkon těchto vozidel P f.p.ave vypočítá ze sumy hodnot jednotlivých maximálních hodnot čistého výkonu P f.p každého nového vozidla, dělené N f.p : P f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣP f.p Jestliže jsou S f.p specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů v určité skupině kategorií výkonu a druhu paliva, pak analogicky jsou průměrné specifické emise CO 2 za tato vozidla S f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣS f.p 6. Rozložení motorů nově registrovaných osobních automobilů podle obsahu Pro každou z následujících kategorií motorů podle obsahu válců se uvádí počet vozidel daného druhu paliva, průměrný obsah těchto vozidel a zaznamenávají se také průměrné specifické emise CO 2 : do 700 cm 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2801, 3000, , , nad 4500 cm 3. Jestliže je počet nových osobních automobilů v rozmezí obsahu válců c a druh paliva f dán N f.c, pak je průměrný obsah motorů těchto vozidel C f.c.ave dán sumou obsahu válců jednotlivých nových vozidel C f.c, vydělenou N f.c : C f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣC f.c Jestliže jsou S f.c specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů podle kategorií obsahu válců, pak jsou analogicky specifické průměrné emise CO 2 za tato vozidla: S f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣS f.c PŘÍLOHA IV 8

9 Formát sledovaných informací, přenášených Komisi Dále se uvádí formát, v němž členské státy sdělí Komisi sledované informace vypočítané podle metodiky v příloze III. 1. Specifické emise CO 2, zprůměrované za nově registrovaná vozidla a daný druh paliva Za každý odlišný druh paliva poskytnou členské státy počet nově registrovaných osobních automobilů a průměrné specifické emise CO 2 těchto vozidel. Tato data budou uvedena ve formě tabulky, jak je ilustrováno níže, v níž se data o emisích CO 2 uvádějí zaokrouhlena na nejbližší celá čísla. druh paliva benzinové směsi motorová nafta... počet nově registrovaných osobních automobilů průměrné specifické emise CO 2 (g/km) 2. Průměrné specifické emise CO 2 podle výrobce a druhu paliva Data týkající se všech nově registrovaných osobních automobilů se člení podle výrobců a podrobněji rozdělují podle druhu paliva (např. benzinová směs, motorová nafta). Za každou podskupinu předloží členské státy průměrné specifické emise CO 2 a počet osobních automobilů, z nichž byly odvozeny. Požadovaná informace se přenese v tabulkové formě, uvedené níže. Hodnoty emisí CO 2 se opět zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. výrobce druh paliva počet nově registrovaných aut benzinové směsi motorová nafta průměrné specifické emise CO 2 3. Rozdělení emisí CO 2 za park nových osobních automobilů Za každý odlišný druh paliva uvedou členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných v každé stanovené kategorii emise CO 2 podle výrobce a za všechny výrobce v následujícím formátu: výrobce druh paliva do 60 benzi n prům. emise nafta prům. emise druh paliva počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) nad Souhrn za všechny výrobce počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) 9

10 benzin do nad 450 prům. emise nafta prům. emise 4. Rozdělení hmotnosti, výkonu a obsahu motorů nově registrovaných vozidel Charakteristiky vozidel, vztahujících se k hmotnosti, výkonu a obsahu válců, se dělí do tříd a sdělují se agregovaná data za každý interval. Požadovaná data podle výrobce a za všechny výrobce se vztahují k průměrným hodnotám (hmotnost, výkon, obsah válců) a průměrným specifickým emisím CO 2 za osobní vozy v příslušné třídě. Všechny hodnoty se zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. V hlavičce se uvádějí hmotnostní rozpětí, v legendě podle druhu paliva počet nově registrovaných vozidel, průměrná hmotnost a průměrné emise CO 2. Pramen: Official Journal of European Communities L 202 z Překlad: Antonín Peltrám 10

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

SMĚRNICE RADY 2009/119/ES

SMĚRNICE RADY 2009/119/ES 9.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 265/9 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů RADA

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 2000L0053 CS 11.06.2013 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne

Více

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM Rada EU se zřetelem na SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM - Smlouvu o ustavení ES, zejména čl. 75 1), - návrh Komise, - názor Hospodářského a sociálního

Více

(1) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES byl zřízen komplexní systém Unie pro schvalování typu motorových vozidel ( 3 ).

(1) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES byl zřízen komplexní systém Unie pro schvalování typu motorových vozidel ( 3 ). 19.5.2015 L 123/77 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému ecall využívajícího linku tísňového volání 112

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

7.11.2013 Úřední věstník Evropské unie L 297/51

7.11.2013 Úřední věstník Evropské unie L 297/51 7.11.2013 Úřední věstník Evropské unie L 297/51 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4314 Sbírka zákonů č. 297 / 2009 Částka 90 297 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

TISKOVÉ OPRAVY. (Text s významem pro EHP) OBSAH. Strana Kapitola I Předmět a definice... 5. Oddíl 6 Tabulky... 10. Oddíl 7 Kódy a identifikátory...

TISKOVÉ OPRAVY. (Text s významem pro EHP) OBSAH. Strana Kapitola I Předmět a definice... 5. Oddíl 6 Tabulky... 10. Oddíl 7 Kódy a identifikátory... 9.6.2006 Úřední věstník Evropské unie L 156/19 TISKOVÉ OPRAVY Oprava nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

č. 287/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2010 o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových

č. 287/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2010 o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových č. 287/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2010 o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví Ministerstvo životního prostředí

Více