PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:"

Transkript

1 Rozhodnutí číslo 1753/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. června 2000, vytvářející systém sledování specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 175(1), návrh Komise, názor Hospodářského a sociálního výboru, po konzultaci s Výborem regionů, jednajíce v souladu s postupem stanoveným v článku 251 smlouvy a ve světle společného textu (návrhu rozhodnutí), schváleného dohodovacím výborem 9. března 2000, protože 1) konečného cíle Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách se má dosáhnout stabilizací koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na takovou úroveň, aby se předešlo riziku antropogenních vlivů na klimatický systém. Protokol z Kyoto k Rámcové úmluvě, dohodnutý v prosinci 1997 na konferenci v Kyoto, má ustanovení o snížení hladiny koncentrací skleníkových plynů, 2) podle protokolu z Kyoto přijalo Společenství za cíl snížení emisí od roku 2008 do roku 2012 s ohledem na pokles objemu skleníkových plynů o 8 % v poměru k úrovni v roce 1990, 3) protokol z Kyoto požaduje, aby strany zmíněné v příloze I protokolu prokázaly prokazatelný pokrok v dosažení svých závazků do roku 2005, 4) rozhodnutí 93/389/EHS vytvořilo mechanismus pro sledování emisí CO 2 a ostatních skleníkových plynů ve Společenství, 5) na základě uznání významu osobních aut jako zdroje emisí CO 2 navrhla Komise strategii Společenství pro snížení emisí CO 2 osobních automobilů a zvýšení hospodárnosti ve spotřebě paliva. Ve svých závěrech z 25. června 1996 Rada přivítala přístup Komise, 6) Evropský parlament a Rada formulovaly cíl spotřeby 120 g/km (5 litrů/100 km u motorů na benzinovou směs a 4,5 litrů/100 km u dieselových motorů) jako střední hodnotu emisí CO 2 v roce 2005 (nejpozději ale v roce 2010). 7) Komise právě provádí studie zaměřené na to, aby v co nejbližší době byly koncipovány vhodné návrhy na harmonizované postupy pro měření specifických emisí CO 2 vozidel kategorie N podle přílohy II směrnice Rady 70/156/EHS z 6. února 1970 o sbližování zákonů členských států, vztahujících se k typovému schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 8) specifické emise CO 2 nových osobních automobilů se měří na harmonizovaném základu ve Společenství podle metodiky, stanovené směrnicí Rady 80/1268/EHS z 16. prosince 1980, vztahující se k emisím CO 2 a spotřebě paliva motorových vozidel, 9) je nezbytné vytvořit objektivní přístup k sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů prodávaných ve Společenství, aby se ověřila efektivnost strategie Společenství, jak je zmíněna ve sdělení Komise z 20. prosince 1995, jakož i realizace závazků, formálně přijatých organizacemi výrobců vozidel. Toto rozhodnutí poskytne Článek 175(1) smlouvy o ES: Rada rozhodne postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o činnostech Společenství v oblasti ochrany životního prostředí. Článek 251 upravuje postup při přijímání právních aktů, pro jejichž přijetí je podmínkou souhlas Evropského parlamentu (posuzování návrhu, posuzování společného stanoviska Komise a Rady, činnost dohodovacího výboru, lhůty pro jednotlivé kroky).

2 takové schéma. Komise oznámila, že co nejdříve posoudí potřebu právního rámce pro dohody, které by měly být v budoucnu uzavřeny s organizacemi výrobců vozidel, včetně opatření, která je zapotřebí přijmout v případě selhání fungování takovýchto dohod, 10) pro účely této směrnice by měla být shromažďována členskými státy jen oficiální data, konzistentní se směrnicí 70/156/EHS, 11) směrnice 70/156/EHS stanoví, že výrobci mají vydávat certifikáty shody, které musí mít každý nový osobní automobil, a že členské státy mají povolit registraci a uvedení do provozu nového osobního automobilu jen tehdy, pokud bude mít platný certifikát shody, 12) toto rozhodnutí nemá sloužit k harmonizaci systémů registrace vozidel členských států, ale staví na nich, aby se zajistila kompilace minimálního souboru dat, požadovaných k umožnění správného fungování schématu Společenství k sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, 13) je žádoucí zahrnout všechny nové alternativně poháněné osobní automobily, na které se vztahuje uplatnění směrnice 70/156/EHS, 14) takový systém sledování by měl být uplatněn jen na ty nové osobní automobily, které jsou poprvé evidovány ve Společenství a předtím nebyly evidovány nikde, 15) je nezbytné zachovat kontakty mezi Komisí a členskými státy, pokud jde o kontrolu kvality dat, aby se zajistila přiměřená realizace tohoto rozhodnutí, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Toto rozhodnutí vytváří schéma pro sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, registrovaných ve Společenství. Platí jen pro ty osobní automobily, které jsou registrovány ve Společenství poprvé a předtím nebyly registrovány nikde. Článek 2 Pro účely tohoto rozhodnutí: 1. osobní automobil znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M podle definice v příloze II směrnice 70/156/EHS a které spadá do uplatnění směrnice 80/1268/EHS. Nezahrnuje vozidla, spadající pod uplatňování směrnice 92/61/EHS a vozidla pro speciální účely, jak jsou definována v druhé odrážce článku 4 (1) a) směrnice 70/156/EHS; 2. nově registrované vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo, registrované poprvé ve Společenství. Zvlášť se vylučují ta vozidla, která již byla přeregistrována v jiném členském státě nebo byla předtím zaregistrována mimo Společenství; 3. certifikát shody znamená certifikát, zmíněný v článku 6 směrnice 70/156/EHS; 4. specifické emise CO 2 znamenají emise daného osobního automobilu, měřené v souladu se směrnicí 80/1268/EHS a stanovené v příloze VIII směrnice 70/156/EHS a připojené k dokumentaci pro typové schvalování; 5. výrobce znamená osobu nebo orgán, odpovědný schvalovacímu orgánu za všechny aspekty procesu typového schvalování a zajištění shody výroby. Není zásadní, zda je osoba nebo orgán přímo zapojen do všech etap konstrukce vozidla, systému, komponentů nebo oddělené technické jednotky, která je předmětem schvalovacího procesu; 6. ochranná značka znamená obchodní označení výrobce a je to to, co se objeví na certifikátu shody a dokumentaci k typovému schvalování; 7. maximální čistý výkon nového osobního automobilu znamená maximální výkon motoru, uvedený v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování, měřený v souladu se směrnicí 80/1269/EHS; 2

3 8. hmotnost znamená hmotnost vozu včetně karoserie v provozním stavu, jak je uvedeno v certifikátu shody a v dokumentaci typového schvalování, podle definice v sekci 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS; 9. kapacita motoru znamená jeho kapacitu, uvedenou v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 10. typ paliva znamená palivo, pro které bylo vozidlo původně typově schvalováno a které se objeví na certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 11. registrační soubor znamená elektronický soubor, obsahující informace, vztahující se k registraci jednotlivého osobního automobilu; 12. typ, varianta a verze znamená diferenciaci vozidel dané značky, které jsou uvedeny výrobcem, jak se popisuje v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a jednotně identifikované podle typu, varianty a verze znaky abecedy; 13. alternativně poháněné vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M, jak je definováno v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a které nespadá pod směrnici 80/1268/EHS; 14. dokumentace typového schvalování vozidel znamená informační balíček, obsahující informační složku (desky), certifikát typového schvalování a výsledky testu, které obíhají mezi orgány států, zabývajícími se typovým schvalováním v souladu s článkem 4(5) a (6) směrnice 70/156/EHS. Článek 3 1. Pro účely vytvoření schématu, zmíněného v článku 1, budou členské státy sbírat informace popsané v příloze 1 pro každý osobní automobil, zmíněný v tomto článku, který je zaregistrován na jeho území. 2. Členským státům bude povoleno převzít informace, zmíněné v odstavci 1, buď z dokumentace Společenství k typovému schvalování nebo z certifikátu shody. 3. Členské státy budou odpovědny za hodnověrnost a kvalitu dat, která shromažďují. Členské státy vezmou v úvahu potenciální zdroje chyb popsaných v příloze II, přijmou kroky k minimalizaci těchto chyb a sdělí Komisi vyhodnocení podílu nesprávných dat (pomocí statistické analýzy nebo jinak), spolu se zprávou zmíněnou v článku 4 (4). 4. Členské státy přijmou kroky k zvýšení kvality shromažďovaných dat a na žádost Komise ji o tom budou informovat. Na základě této informace může Komise po konzultaci s příslušným členským státem navrhnout tomuto státu opatření k dalšímu zvýšení kvality dat, které členský stát zváží. Na tomto základě bude členský stát informovat Komisi o dalších krocích, které v případě potřeby k zlepšení kvality dat přijme. Článek 4 1. Členské státy v každém kalendářním roce určí pomocí metod popsaných v příloze III jak podle výrobců, tak jako sumář za všechny výrobce, následující: a) odděleně pro každý druh paliva: i) celkový počet nově registrovaných osobních automobilů, jak je upřesněno v příloze III, ii) průměrné specifické emise CO 2 za nově registrované osobní automobily, jak je upřesněno v příloze III (1), b) za každý druh paliva a každou rozlišovanou kategorii pro emise CO 2, upřesněnou v příloze III (3): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, 3

4 ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III(3), c) pro každý druh paliva každou vyznačenou hmotnostní kategorii, upřesněnou v příloze III(4): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III, iii) průměrnou hmotnost, jak je upřesněna v druhém pododstavci přílohy III(4); d) pro každý druh paliva a každou rozlišenou kategorii čistého výkonu podle přílohy III (5): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak jsou upřesněny v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný maximální čistý výkon, jak je upřesněn v druhém pododstavci článku III (5); e) pro každý druh paliva a pro každou rozlišovanou kategorii obsahu motoru:, upřesněnou v příloze III (6): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný obsah motorů, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III (6). 2. Navíc, pokud jde o vozidla s alternativními pohony, stanoví členské státy počet takovýchto vozidel, která jsou registrována na jejich území. 3. Jestliže se liší způsob, jímž se měří hmotnost vozidel registrovaných na jejich území, budou o tom členské státy informovat Komisi. 4. Informace zmíněné v odstavcích 1 a 2 budou ročně předávány členskými státy Komisi. První předání bude provedeno nejpozději 1. července Následná předání budou provedena k 1. dubnu za data, sledovaná v předchozím kalendářním roce. Data se předají v souladu s formátem, upřesněným v příloze IV. 5. Na žádost Komise předají členské státy také úplný soubor dat shromážděných podle článku 3. Článek 5 Členské státy jmenují orgán pověřený sběrem a sdělováním sledovaných informací a budou o tom informovat Komisi nejpozději 6 měsíců po vstupu v platnost tohoto rozhodnutí. Článek 6 Členské státy podají Komisi zprávu, jak zamýšlejí realizovat ustanovení tohoto nařízení nejpozději šest měsíců po jeho vstupu v platnost. Na základě těchto zpráv může Komise pořizovat další informace nebo vyžadovat po konzultaci s členskými státy, že se provedou změny navržené metody realizace. Článek 7 Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2002 o fungování sledovacího systému, vytvořeného tímto nařízením. Článek 8 4

5 Data sebraná podle sledovacího systému od roku 2003 dále budou sloužit jako základ sledovacího systému pro sledování dobrovolných závazků ke snížení emisí CO 2 motorových vozidel, dohodnutých mezi Komisí a automobilovým průmyslem a v případě potřeby pro jejich revizi. Článek 9 Komise předloží za každý kalendářní rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu, založenou na sledovaných datech, která obdrží z členských států. Článek 10 Zprávy za etapové cílové roky a konečné cílové roky uvedou, zda bylo dosaženo snížení s ohledem na technická opatření, přijatá výrobci, nebo jiná opatření, jako jsou změny v chování spotřebitele. Článek 11 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. PŘÍLOHA I Data, která sbírají a předávají členské státy pro účely systému sledování CO 2 u nových osobních vozů S ohledem na provozování celokomunitárního schématu sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů budou členské státy sbírat za každé osobní auto, které je poprvé zaregistrováno ve Společenství, minimální množství informací. Berou se v úvahu jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté do legislativy Společenství k typovému schvalování. Když je osobní auto poprvé zaregistrováno ve Společenství, budou se sbírat a ukládat následující data: specifické emise CO 2 (g/km), druh paliva (např. benzinová směs, motorová nafta), výrobce, hmotnost (kg), maximální povolený výkon (kw), obsah motoru (cm 3 ). PŘÍLOHA II 5

6 Kvalita a přesnost dat 1.Úvod Výrobci mohou členit své typy osobních automobilů podle typů a dále ještě podle verzí. Pro každý daný typ automobilu jsou nejpřesnější data o emisích ta data, která jsou uváděna pro specifickou verzi, k níž automobil patří. Pro účely systému sledování by členské státy měly sbírat proto jen data, specifická pro verzi. 2. Využití dokumentace k typovému schvalování jako zdroje dat pro sledování a) Informace, které se použijí pro účely sledování emisí CO 2 (nebo k zahrnutí do elektronických bází dat), musí být vyjmuty z oficiálního informačního balíčku, provázeného oznámením o udělení typového schválení, jak proběhlo v národních schvalovacích orgánech v členských státech a jak se stanovilo ve směrnici 70/156/EHS. b) Informační balíček uvedený do oběhu národními orgány pro typové schvalování může obsahovat data specifická pro několik odlišných verzí. Je proto důležité, aby byla příslušná data za nové osobní automobily, na které se vztahuje toto rozhodnutí, správně v informačním balíčku stanovena. Data za specifickou verzi budou proto vybrána na základě počtů typů, variant a verzí, jak se objeví na certifikátu shody. Certifikát shody nezbytně obsahuje data, vztahující se k specifické verzi daného typu osobního automobilu. 3. Potenciální zdroje chyb a) Vytržení specifických dat pro verzi z dokumentace typového schvalování Jsou dva důležité potenciální zdroje chyb, spjaté s použitím dokumentace k typovému schvalování jako zdroje pro sledování dat pro účely tohoto rozhodnutí. První může vzniknout při konverzi dat obsažených na papírovém nosiči do elektronického formátu pro využití v bázi dat typového schvalování. Pravděpodobně vzniká z chyby člověka. Druhá se týká správné extrakce dat z elektronických bází dat typového schvalování. Data pro správnou verzi by se měla určit v takovéto bázi dat jednotnou kombinací počtů podle typu, varianty a verze s ohledem na certifikát shody. b) Přesun dat z certifikátu shody do elektronického souboru dat Když se data přejímají z certifikátu shody na papírovém mediu a zařazují do elektronického registračního souboru v průběhu registrace nového osobního automobilu, je tu riziko, že mohou vstoupit nesprávná data. Nejpravděpodobnějším zdrojem je chyba člověka. c) Automatizovaný přesun dat od výrobce k orgánům registrace V některých členských státech se žádá, aby výrobci předávali data obsažená v certifikátu shody registračním orgánům (nebo přímo do registračních souborů) elektronickou cestou. Zde je samozřejmě možnost přenosu nesprávných dat a systémy by proto měly být ověřeny. PŘÍLOHA III 6

7 Metodika stanovení CO 2 při sledování informací o nových osobních automobilech Tato příloha popisuje sledované informace, které se mají sdělit Komisi. Sledované informace mají být generovány z hrubých dat, nasbíraných v průběhu první registrace osobních automobilů (popsáno v příloze I) podle níže popsaných metod. Přesný formát, v němž by měly být tyto informace sdělovány Komisi, je popsán v příloze IV. Uvažují se jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté v současnosti do legislativy Společenství k typovému schvalování vozidel. Do tohoto sledovacího systému se zařazují jen osobní automobily, které nebyly předtím registrovány ve Společenství. Osobní automobily, které byly předtím registrovány ve Společenství nebo kdekoliv jinde, jsou z ustanovení této směrnice vyloučeny. 1. Počty nově registrovaných osobních automobilů, rozlišených podle druhu paliva (N f ) Pro každý zvláštní typ paliva (např. benzinová a dieselová paliva) stanoví členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných poprvé na svých územích. Pro každý druh paliva f se udává počet poprvé registrovaných nových osobních automobilů jako N f. 2. Průměrné specifické emise CO 2 nově registrovaných vozidel pro daný druh paliva (S f.ave ) Specifické emise CO 2 zprůměrované za všechna nově registrovaná vozidla pro daný typ paliva (označené S f.ave ) se vypočítávají ze součtu specifických emisí CO 2 za každý nově registrovaný osobní automobil pro určitý druh paliva S f, dělený počtem nově registrovaných osobních automobilů se stejným druhem paliva, N f : S f.ave = (1/N f ). Σ S f 3. Rozdělení emisí CO 2 nových osobních automobilů Zaznamená se počet nově registrovaných osobních automobilů podle každého druhu paliva, který spadá do každé z následujících emisních kategorií CO 2. Emisní kategorie CO 2 jsou: < 60 g/km, 60-80, , , , , , , , , , , , > 450 g/km. V počtu nových osobních automobilů v daných emisních kategoriích CO 2 c a druhu paliva f je dána hodnota N f.c, potom se průměr emisí CO 2 těchto vozidel C f.c.ave počítá ze součtu emisí CO 2 každého nového osobního automobilu C f.c a vydělí se N f.c : C. f.c.ave = (1/N f.c ). ΣC f.c 4.Rozdělení nových osobních automobilů podle hmotnosti Uvádí se počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrná hmotnost těchto vozidel a také jejich průměrné specifické emise podle následujících hmotnostních kategorií v kg: < 650 kg, , , , , , , , , , , , , a > 2800 kg. Je-li počet nových osobních automobilů v dané kategorii hmotnosti m a druhu paliva f dán jako N f.m, pak se průměrná hmotnost těchto vozidel M f.m.ave vypočítá ze součtu hmotností jednotlivých vozů, vydělených N f.m : M f.m.ave = (1/N f.m ). Σ M f.m 7

8 Jestliže jsou S f.m specifické emise CO 2 jednotlivých vozidel v určité hmotnostní kategorii a druhu paliva, pak analogicky budou specifické emise CO 2 těchto vozidel dány: S f.m.ave = (1/N f.m ). Σ S f.m 5. Rozložení maximálního povoleného výkonu nově registrovaných osobních automobilů Pro každou z následujících kategorií maximálního výkonu motoru v kw se uvádí počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrný maximální výkon a zaznamenávají se také jejich průměrné specifické emise: do 30 kw, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, , , , , , , , , , , , , nad 300 kw. Je-li počet nových vozidel v dané skupině výkonu p a druhu paliva f N f.p, pak se průměrný maximální čistý výkon těchto vozidel P f.p.ave vypočítá ze sumy hodnot jednotlivých maximálních hodnot čistého výkonu P f.p každého nového vozidla, dělené N f.p : P f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣP f.p Jestliže jsou S f.p specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů v určité skupině kategorií výkonu a druhu paliva, pak analogicky jsou průměrné specifické emise CO 2 za tato vozidla S f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣS f.p 6. Rozložení motorů nově registrovaných osobních automobilů podle obsahu Pro každou z následujících kategorií motorů podle obsahu válců se uvádí počet vozidel daného druhu paliva, průměrný obsah těchto vozidel a zaznamenávají se také průměrné specifické emise CO 2 : do 700 cm 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2801, 3000, , , nad 4500 cm 3. Jestliže je počet nových osobních automobilů v rozmezí obsahu válců c a druh paliva f dán N f.c, pak je průměrný obsah motorů těchto vozidel C f.c.ave dán sumou obsahu válců jednotlivých nových vozidel C f.c, vydělenou N f.c : C f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣC f.c Jestliže jsou S f.c specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů podle kategorií obsahu válců, pak jsou analogicky specifické průměrné emise CO 2 za tato vozidla: S f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣS f.c PŘÍLOHA IV 8

9 Formát sledovaných informací, přenášených Komisi Dále se uvádí formát, v němž členské státy sdělí Komisi sledované informace vypočítané podle metodiky v příloze III. 1. Specifické emise CO 2, zprůměrované za nově registrovaná vozidla a daný druh paliva Za každý odlišný druh paliva poskytnou členské státy počet nově registrovaných osobních automobilů a průměrné specifické emise CO 2 těchto vozidel. Tato data budou uvedena ve formě tabulky, jak je ilustrováno níže, v níž se data o emisích CO 2 uvádějí zaokrouhlena na nejbližší celá čísla. druh paliva benzinové směsi motorová nafta... počet nově registrovaných osobních automobilů průměrné specifické emise CO 2 (g/km) 2. Průměrné specifické emise CO 2 podle výrobce a druhu paliva Data týkající se všech nově registrovaných osobních automobilů se člení podle výrobců a podrobněji rozdělují podle druhu paliva (např. benzinová směs, motorová nafta). Za každou podskupinu předloží členské státy průměrné specifické emise CO 2 a počet osobních automobilů, z nichž byly odvozeny. Požadovaná informace se přenese v tabulkové formě, uvedené níže. Hodnoty emisí CO 2 se opět zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. výrobce druh paliva počet nově registrovaných aut benzinové směsi motorová nafta průměrné specifické emise CO 2 3. Rozdělení emisí CO 2 za park nových osobních automobilů Za každý odlišný druh paliva uvedou členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných v každé stanovené kategorii emise CO 2 podle výrobce a za všechny výrobce v následujícím formátu: výrobce druh paliva do 60 benzi n prům. emise nafta prům. emise druh paliva počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) nad Souhrn za všechny výrobce počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) 9

10 benzin do nad 450 prům. emise nafta prům. emise 4. Rozdělení hmotnosti, výkonu a obsahu motorů nově registrovaných vozidel Charakteristiky vozidel, vztahujících se k hmotnosti, výkonu a obsahu válců, se dělí do tříd a sdělují se agregovaná data za každý interval. Požadovaná data podle výrobce a za všechny výrobce se vztahují k průměrným hodnotám (hmotnost, výkon, obsah válců) a průměrným specifickým emisím CO 2 za osobní vozy v příslušné třídě. Všechny hodnoty se zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. V hlavičce se uvádějí hmotnostní rozpětí, v legendě podle druhu paliva počet nově registrovaných vozidel, průměrná hmotnost a průměrné emise CO 2. Pramen: Official Journal of European Communities L 202 z Překlad: Antonín Peltrám 10

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Dodavatelský řetězec Dodavatelský řetězec výrobce (dovozce) následný uživatel distributor následný uživatel spotřebitel Následný uživatel usazen

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 305/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/88/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 202 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 32 32001R0884 L 128/32 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 10.5.2001 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 ROZHODNUTÍ KOMISE z 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu článku 20 (2) Směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25-39

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25-39 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0221(COD) 16. 2. 2009 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 25-39 Návrh stanoviska Rebecca Harms (PE420.089v01-00) Označování

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní informace Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1

2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 2003L0030 CS 01.04.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES ze dne

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

L 191/26 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009

L 191/26 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 L 191/26 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013

Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013 Kosmetogilance v souvislosti s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Ing. Miroslav Kapoun 27. 5. 2013 Definice kosmetovigilance Kosmetovigilance je sběr, hodnocení a monitoring průběžných

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 30.9.2014 2014/0047(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském

Více