PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:"

Transkript

1 Rozhodnutí číslo 1753/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. června 2000, vytvářející systém sledování specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE se zřetelem na smlouvu o vytvoření Evropského společenství, zejména článku 175(1), návrh Komise, názor Hospodářského a sociálního výboru, po konzultaci s Výborem regionů, jednajíce v souladu s postupem stanoveným v článku 251 smlouvy a ve světle společného textu (návrhu rozhodnutí), schváleného dohodovacím výborem 9. března 2000, protože 1) konečného cíle Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách se má dosáhnout stabilizací koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na takovou úroveň, aby se předešlo riziku antropogenních vlivů na klimatický systém. Protokol z Kyoto k Rámcové úmluvě, dohodnutý v prosinci 1997 na konferenci v Kyoto, má ustanovení o snížení hladiny koncentrací skleníkových plynů, 2) podle protokolu z Kyoto přijalo Společenství za cíl snížení emisí od roku 2008 do roku 2012 s ohledem na pokles objemu skleníkových plynů o 8 % v poměru k úrovni v roce 1990, 3) protokol z Kyoto požaduje, aby strany zmíněné v příloze I protokolu prokázaly prokazatelný pokrok v dosažení svých závazků do roku 2005, 4) rozhodnutí 93/389/EHS vytvořilo mechanismus pro sledování emisí CO 2 a ostatních skleníkových plynů ve Společenství, 5) na základě uznání významu osobních aut jako zdroje emisí CO 2 navrhla Komise strategii Společenství pro snížení emisí CO 2 osobních automobilů a zvýšení hospodárnosti ve spotřebě paliva. Ve svých závěrech z 25. června 1996 Rada přivítala přístup Komise, 6) Evropský parlament a Rada formulovaly cíl spotřeby 120 g/km (5 litrů/100 km u motorů na benzinovou směs a 4,5 litrů/100 km u dieselových motorů) jako střední hodnotu emisí CO 2 v roce 2005 (nejpozději ale v roce 2010). 7) Komise právě provádí studie zaměřené na to, aby v co nejbližší době byly koncipovány vhodné návrhy na harmonizované postupy pro měření specifických emisí CO 2 vozidel kategorie N podle přílohy II směrnice Rady 70/156/EHS z 6. února 1970 o sbližování zákonů členských států, vztahujících se k typovému schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 8) specifické emise CO 2 nových osobních automobilů se měří na harmonizovaném základu ve Společenství podle metodiky, stanovené směrnicí Rady 80/1268/EHS z 16. prosince 1980, vztahující se k emisím CO 2 a spotřebě paliva motorových vozidel, 9) je nezbytné vytvořit objektivní přístup k sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů prodávaných ve Společenství, aby se ověřila efektivnost strategie Společenství, jak je zmíněna ve sdělení Komise z 20. prosince 1995, jakož i realizace závazků, formálně přijatých organizacemi výrobců vozidel. Toto rozhodnutí poskytne Článek 175(1) smlouvy o ES: Rada rozhodne postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů o činnostech Společenství v oblasti ochrany životního prostředí. Článek 251 upravuje postup při přijímání právních aktů, pro jejichž přijetí je podmínkou souhlas Evropského parlamentu (posuzování návrhu, posuzování společného stanoviska Komise a Rady, činnost dohodovacího výboru, lhůty pro jednotlivé kroky).

2 takové schéma. Komise oznámila, že co nejdříve posoudí potřebu právního rámce pro dohody, které by měly být v budoucnu uzavřeny s organizacemi výrobců vozidel, včetně opatření, která je zapotřebí přijmout v případě selhání fungování takovýchto dohod, 10) pro účely této směrnice by měla být shromažďována členskými státy jen oficiální data, konzistentní se směrnicí 70/156/EHS, 11) směrnice 70/156/EHS stanoví, že výrobci mají vydávat certifikáty shody, které musí mít každý nový osobní automobil, a že členské státy mají povolit registraci a uvedení do provozu nového osobního automobilu jen tehdy, pokud bude mít platný certifikát shody, 12) toto rozhodnutí nemá sloužit k harmonizaci systémů registrace vozidel členských států, ale staví na nich, aby se zajistila kompilace minimálního souboru dat, požadovaných k umožnění správného fungování schématu Společenství k sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, 13) je žádoucí zahrnout všechny nové alternativně poháněné osobní automobily, na které se vztahuje uplatnění směrnice 70/156/EHS, 14) takový systém sledování by měl být uplatněn jen na ty nové osobní automobily, které jsou poprvé evidovány ve Společenství a předtím nebyly evidovány nikde, 15) je nezbytné zachovat kontakty mezi Komisí a členskými státy, pokud jde o kontrolu kvality dat, aby se zajistila přiměřená realizace tohoto rozhodnutí, PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Toto rozhodnutí vytváří schéma pro sledování průměrných specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů, registrovaných ve Společenství. Platí jen pro ty osobní automobily, které jsou registrovány ve Společenství poprvé a předtím nebyly registrovány nikde. Článek 2 Pro účely tohoto rozhodnutí: 1. osobní automobil znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M podle definice v příloze II směrnice 70/156/EHS a které spadá do uplatnění směrnice 80/1268/EHS. Nezahrnuje vozidla, spadající pod uplatňování směrnice 92/61/EHS a vozidla pro speciální účely, jak jsou definována v druhé odrážce článku 4 (1) a) směrnice 70/156/EHS; 2. nově registrované vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo, registrované poprvé ve Společenství. Zvlášť se vylučují ta vozidla, která již byla přeregistrována v jiném členském státě nebo byla předtím zaregistrována mimo Společenství; 3. certifikát shody znamená certifikát, zmíněný v článku 6 směrnice 70/156/EHS; 4. specifické emise CO 2 znamenají emise daného osobního automobilu, měřené v souladu se směrnicí 80/1268/EHS a stanovené v příloze VIII směrnice 70/156/EHS a připojené k dokumentaci pro typové schvalování; 5. výrobce znamená osobu nebo orgán, odpovědný schvalovacímu orgánu za všechny aspekty procesu typového schvalování a zajištění shody výroby. Není zásadní, zda je osoba nebo orgán přímo zapojen do všech etap konstrukce vozidla, systému, komponentů nebo oddělené technické jednotky, která je předmětem schvalovacího procesu; 6. ochranná značka znamená obchodní označení výrobce a je to to, co se objeví na certifikátu shody a dokumentaci k typovému schvalování; 7. maximální čistý výkon nového osobního automobilu znamená maximální výkon motoru, uvedený v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování, měřený v souladu se směrnicí 80/1269/EHS; 2

3 8. hmotnost znamená hmotnost vozu včetně karoserie v provozním stavu, jak je uvedeno v certifikátu shody a v dokumentaci typového schvalování, podle definice v sekci 2.6 přílohy I směrnice 70/156/EHS; 9. kapacita motoru znamená jeho kapacitu, uvedenou v certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 10. typ paliva znamená palivo, pro které bylo vozidlo původně typově schvalováno a které se objeví na certifikátu shody a dokumentaci typového schvalování; 11. registrační soubor znamená elektronický soubor, obsahující informace, vztahující se k registraci jednotlivého osobního automobilu; 12. typ, varianta a verze znamená diferenciaci vozidel dané značky, které jsou uvedeny výrobcem, jak se popisuje v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a jednotně identifikované podle typu, varianty a verze znaky abecedy; 13. alternativně poháněné vozidlo znamená jakékoliv motorové vozidlo kategorie M, jak je definováno v příloze II (B) směrnice 70/156/EHS a které nespadá pod směrnici 80/1268/EHS; 14. dokumentace typového schvalování vozidel znamená informační balíček, obsahující informační složku (desky), certifikát typového schvalování a výsledky testu, které obíhají mezi orgány států, zabývajícími se typovým schvalováním v souladu s článkem 4(5) a (6) směrnice 70/156/EHS. Článek 3 1. Pro účely vytvoření schématu, zmíněného v článku 1, budou členské státy sbírat informace popsané v příloze 1 pro každý osobní automobil, zmíněný v tomto článku, který je zaregistrován na jeho území. 2. Členským státům bude povoleno převzít informace, zmíněné v odstavci 1, buď z dokumentace Společenství k typovému schvalování nebo z certifikátu shody. 3. Členské státy budou odpovědny za hodnověrnost a kvalitu dat, která shromažďují. Členské státy vezmou v úvahu potenciální zdroje chyb popsaných v příloze II, přijmou kroky k minimalizaci těchto chyb a sdělí Komisi vyhodnocení podílu nesprávných dat (pomocí statistické analýzy nebo jinak), spolu se zprávou zmíněnou v článku 4 (4). 4. Členské státy přijmou kroky k zvýšení kvality shromažďovaných dat a na žádost Komise ji o tom budou informovat. Na základě této informace může Komise po konzultaci s příslušným členským státem navrhnout tomuto státu opatření k dalšímu zvýšení kvality dat, které členský stát zváží. Na tomto základě bude členský stát informovat Komisi o dalších krocích, které v případě potřeby k zlepšení kvality dat přijme. Článek 4 1. Členské státy v každém kalendářním roce určí pomocí metod popsaných v příloze III jak podle výrobců, tak jako sumář za všechny výrobce, následující: a) odděleně pro každý druh paliva: i) celkový počet nově registrovaných osobních automobilů, jak je upřesněno v příloze III, ii) průměrné specifické emise CO 2 za nově registrované osobní automobily, jak je upřesněno v příloze III (1), b) za každý druh paliva a každou rozlišovanou kategorii pro emise CO 2, upřesněnou v příloze III (3): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, 3

4 ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III(3), c) pro každý druh paliva každou vyznačenou hmotnostní kategorii, upřesněnou v příloze III(4): i) počet nově registrovaných osobních automobilů, ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III, iii) průměrnou hmotnost, jak je upřesněna v druhém pododstavci přílohy III(4); d) pro každý druh paliva a každou rozlišenou kategorii čistého výkonu podle přílohy III (5): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak jsou upřesněny v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný maximální čistý výkon, jak je upřesněn v druhém pododstavci článku III (5); e) pro každý druh paliva a pro každou rozlišovanou kategorii obsahu motoru:, upřesněnou v příloze III (6): i) počet nově registrovaných osobních automobilů; ii) průměrné specifické emise CO 2, jak je upřesněno v třetím pododstavci přílohy III (6); iii) průměrný obsah motorů, jak je upřesněno v druhém pododstavci přílohy III (6). 2. Navíc, pokud jde o vozidla s alternativními pohony, stanoví členské státy počet takovýchto vozidel, která jsou registrována na jejich území. 3. Jestliže se liší způsob, jímž se měří hmotnost vozidel registrovaných na jejich území, budou o tom členské státy informovat Komisi. 4. Informace zmíněné v odstavcích 1 a 2 budou ročně předávány členskými státy Komisi. První předání bude provedeno nejpozději 1. července Následná předání budou provedena k 1. dubnu za data, sledovaná v předchozím kalendářním roce. Data se předají v souladu s formátem, upřesněným v příloze IV. 5. Na žádost Komise předají členské státy také úplný soubor dat shromážděných podle článku 3. Článek 5 Členské státy jmenují orgán pověřený sběrem a sdělováním sledovaných informací a budou o tom informovat Komisi nejpozději 6 měsíců po vstupu v platnost tohoto rozhodnutí. Článek 6 Členské státy podají Komisi zprávu, jak zamýšlejí realizovat ustanovení tohoto nařízení nejpozději šest měsíců po jeho vstupu v platnost. Na základě těchto zpráv může Komise pořizovat další informace nebo vyžadovat po konzultaci s členskými státy, že se provedou změny navržené metody realizace. Článek 7 Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2002 o fungování sledovacího systému, vytvořeného tímto nařízením. Článek 8 4

5 Data sebraná podle sledovacího systému od roku 2003 dále budou sloužit jako základ sledovacího systému pro sledování dobrovolných závazků ke snížení emisí CO 2 motorových vozidel, dohodnutých mezi Komisí a automobilovým průmyslem a v případě potřeby pro jejich revizi. Článek 9 Komise předloží za každý kalendářní rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu, založenou na sledovaných datech, která obdrží z členských států. Článek 10 Zprávy za etapové cílové roky a konečné cílové roky uvedou, zda bylo dosaženo snížení s ohledem na technická opatření, přijatá výrobci, nebo jiná opatření, jako jsou změny v chování spotřebitele. Článek 11 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. PŘÍLOHA I Data, která sbírají a předávají členské státy pro účely systému sledování CO 2 u nových osobních vozů S ohledem na provozování celokomunitárního schématu sledování specifických emisí CO 2 nových osobních vozů budou členské státy sbírat za každé osobní auto, které je poprvé zaregistrováno ve Společenství, minimální množství informací. Berou se v úvahu jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté do legislativy Společenství k typovému schvalování. Když je osobní auto poprvé zaregistrováno ve Společenství, budou se sbírat a ukládat následující data: specifické emise CO 2 (g/km), druh paliva (např. benzinová směs, motorová nafta), výrobce, hmotnost (kg), maximální povolený výkon (kw), obsah motoru (cm 3 ). PŘÍLOHA II 5

6 Kvalita a přesnost dat 1.Úvod Výrobci mohou členit své typy osobních automobilů podle typů a dále ještě podle verzí. Pro každý daný typ automobilu jsou nejpřesnější data o emisích ta data, která jsou uváděna pro specifickou verzi, k níž automobil patří. Pro účely systému sledování by členské státy měly sbírat proto jen data, specifická pro verzi. 2. Využití dokumentace k typovému schvalování jako zdroje dat pro sledování a) Informace, které se použijí pro účely sledování emisí CO 2 (nebo k zahrnutí do elektronických bází dat), musí být vyjmuty z oficiálního informačního balíčku, provázeného oznámením o udělení typového schválení, jak proběhlo v národních schvalovacích orgánech v členských státech a jak se stanovilo ve směrnici 70/156/EHS. b) Informační balíček uvedený do oběhu národními orgány pro typové schvalování může obsahovat data specifická pro několik odlišných verzí. Je proto důležité, aby byla příslušná data za nové osobní automobily, na které se vztahuje toto rozhodnutí, správně v informačním balíčku stanovena. Data za specifickou verzi budou proto vybrána na základě počtů typů, variant a verzí, jak se objeví na certifikátu shody. Certifikát shody nezbytně obsahuje data, vztahující se k specifické verzi daného typu osobního automobilu. 3. Potenciální zdroje chyb a) Vytržení specifických dat pro verzi z dokumentace typového schvalování Jsou dva důležité potenciální zdroje chyb, spjaté s použitím dokumentace k typovému schvalování jako zdroje pro sledování dat pro účely tohoto rozhodnutí. První může vzniknout při konverzi dat obsažených na papírovém nosiči do elektronického formátu pro využití v bázi dat typového schvalování. Pravděpodobně vzniká z chyby člověka. Druhá se týká správné extrakce dat z elektronických bází dat typového schvalování. Data pro správnou verzi by se měla určit v takovéto bázi dat jednotnou kombinací počtů podle typu, varianty a verze s ohledem na certifikát shody. b) Přesun dat z certifikátu shody do elektronického souboru dat Když se data přejímají z certifikátu shody na papírovém mediu a zařazují do elektronického registračního souboru v průběhu registrace nového osobního automobilu, je tu riziko, že mohou vstoupit nesprávná data. Nejpravděpodobnějším zdrojem je chyba člověka. c) Automatizovaný přesun dat od výrobce k orgánům registrace V některých členských státech se žádá, aby výrobci předávali data obsažená v certifikátu shody registračním orgánům (nebo přímo do registračních souborů) elektronickou cestou. Zde je samozřejmě možnost přenosu nesprávných dat a systémy by proto měly být ověřeny. PŘÍLOHA III 6

7 Metodika stanovení CO 2 při sledování informací o nových osobních automobilech Tato příloha popisuje sledované informace, které se mají sdělit Komisi. Sledované informace mají být generovány z hrubých dat, nasbíraných v průběhu první registrace osobních automobilů (popsáno v příloze I) podle níže popsaných metod. Přesný formát, v němž by měly být tyto informace sdělovány Komisi, je popsán v příloze IV. Uvažují se jen paliva a pohonné systémy, zahrnuté v současnosti do legislativy Společenství k typovému schvalování vozidel. Do tohoto sledovacího systému se zařazují jen osobní automobily, které nebyly předtím registrovány ve Společenství. Osobní automobily, které byly předtím registrovány ve Společenství nebo kdekoliv jinde, jsou z ustanovení této směrnice vyloučeny. 1. Počty nově registrovaných osobních automobilů, rozlišených podle druhu paliva (N f ) Pro každý zvláštní typ paliva (např. benzinová a dieselová paliva) stanoví členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných poprvé na svých územích. Pro každý druh paliva f se udává počet poprvé registrovaných nových osobních automobilů jako N f. 2. Průměrné specifické emise CO 2 nově registrovaných vozidel pro daný druh paliva (S f.ave ) Specifické emise CO 2 zprůměrované za všechna nově registrovaná vozidla pro daný typ paliva (označené S f.ave ) se vypočítávají ze součtu specifických emisí CO 2 za každý nově registrovaný osobní automobil pro určitý druh paliva S f, dělený počtem nově registrovaných osobních automobilů se stejným druhem paliva, N f : S f.ave = (1/N f ). Σ S f 3. Rozdělení emisí CO 2 nových osobních automobilů Zaznamená se počet nově registrovaných osobních automobilů podle každého druhu paliva, který spadá do každé z následujících emisních kategorií CO 2. Emisní kategorie CO 2 jsou: < 60 g/km, 60-80, , , , , , , , , , , , > 450 g/km. V počtu nových osobních automobilů v daných emisních kategoriích CO 2 c a druhu paliva f je dána hodnota N f.c, potom se průměr emisí CO 2 těchto vozidel C f.c.ave počítá ze součtu emisí CO 2 každého nového osobního automobilu C f.c a vydělí se N f.c : C. f.c.ave = (1/N f.c ). ΣC f.c 4.Rozdělení nových osobních automobilů podle hmotnosti Uvádí se počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrná hmotnost těchto vozidel a také jejich průměrné specifické emise podle následujících hmotnostních kategorií v kg: < 650 kg, , , , , , , , , , , , , a > 2800 kg. Je-li počet nových osobních automobilů v dané kategorii hmotnosti m a druhu paliva f dán jako N f.m, pak se průměrná hmotnost těchto vozidel M f.m.ave vypočítá ze součtu hmotností jednotlivých vozů, vydělených N f.m : M f.m.ave = (1/N f.m ). Σ M f.m 7

8 Jestliže jsou S f.m specifické emise CO 2 jednotlivých vozidel v určité hmotnostní kategorii a druhu paliva, pak analogicky budou specifické emise CO 2 těchto vozidel dány: S f.m.ave = (1/N f.m ). Σ S f.m 5. Rozložení maximálního povoleného výkonu nově registrovaných osobních automobilů Pro každou z následujících kategorií maximálního výkonu motoru v kw se uvádí počet nově registrovaných osobních automobilů podle druhu paliva, průměrný maximální výkon a zaznamenávají se také jejich průměrné specifické emise: do 30 kw, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, , , , , , , , , , , , , nad 300 kw. Je-li počet nových vozidel v dané skupině výkonu p a druhu paliva f N f.p, pak se průměrný maximální čistý výkon těchto vozidel P f.p.ave vypočítá ze sumy hodnot jednotlivých maximálních hodnot čistého výkonu P f.p každého nového vozidla, dělené N f.p : P f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣP f.p Jestliže jsou S f.p specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů v určité skupině kategorií výkonu a druhu paliva, pak analogicky jsou průměrné specifické emise CO 2 za tato vozidla S f.p.ave = (1/ N f.p ). ΣS f.p 6. Rozložení motorů nově registrovaných osobních automobilů podle obsahu Pro každou z následujících kategorií motorů podle obsahu válců se uvádí počet vozidel daného druhu paliva, průměrný obsah těchto vozidel a zaznamenávají se také průměrné specifické emise CO 2 : do 700 cm 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2801, 3000, , , nad 4500 cm 3. Jestliže je počet nových osobních automobilů v rozmezí obsahu válců c a druh paliva f dán N f.c, pak je průměrný obsah motorů těchto vozidel C f.c.ave dán sumou obsahu válců jednotlivých nových vozidel C f.c, vydělenou N f.c : C f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣC f.c Jestliže jsou S f.c specifické emise CO 2 jednotlivých osobních automobilů podle kategorií obsahu válců, pak jsou analogicky specifické průměrné emise CO 2 za tato vozidla: S f.c.ave = (1/ N f.c ). ΣS f.c PŘÍLOHA IV 8

9 Formát sledovaných informací, přenášených Komisi Dále se uvádí formát, v němž členské státy sdělí Komisi sledované informace vypočítané podle metodiky v příloze III. 1. Specifické emise CO 2, zprůměrované za nově registrovaná vozidla a daný druh paliva Za každý odlišný druh paliva poskytnou členské státy počet nově registrovaných osobních automobilů a průměrné specifické emise CO 2 těchto vozidel. Tato data budou uvedena ve formě tabulky, jak je ilustrováno níže, v níž se data o emisích CO 2 uvádějí zaokrouhlena na nejbližší celá čísla. druh paliva benzinové směsi motorová nafta... počet nově registrovaných osobních automobilů průměrné specifické emise CO 2 (g/km) 2. Průměrné specifické emise CO 2 podle výrobce a druhu paliva Data týkající se všech nově registrovaných osobních automobilů se člení podle výrobců a podrobněji rozdělují podle druhu paliva (např. benzinová směs, motorová nafta). Za každou podskupinu předloží členské státy průměrné specifické emise CO 2 a počet osobních automobilů, z nichž byly odvozeny. Požadovaná informace se přenese v tabulkové formě, uvedené níže. Hodnoty emisí CO 2 se opět zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. výrobce druh paliva počet nově registrovaných aut benzinové směsi motorová nafta průměrné specifické emise CO 2 3. Rozdělení emisí CO 2 za park nových osobních automobilů Za každý odlišný druh paliva uvedou členské státy počet nových osobních automobilů, registrovaných v každé stanovené kategorii emise CO 2 podle výrobce a za všechny výrobce v následujícím formátu: výrobce druh paliva do 60 benzi n prům. emise nafta prům. emise druh paliva počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) nad Souhrn za všechny výrobce počet nově registrovaných osobních aut v emisní kategorii CO 2 (g/km) 9

10 benzin do nad 450 prům. emise nafta prům. emise 4. Rozdělení hmotnosti, výkonu a obsahu motorů nově registrovaných vozidel Charakteristiky vozidel, vztahujících se k hmotnosti, výkonu a obsahu válců, se dělí do tříd a sdělují se agregovaná data za každý interval. Požadovaná data podle výrobce a za všechny výrobce se vztahují k průměrným hodnotám (hmotnost, výkon, obsah válců) a průměrným specifickým emisím CO 2 za osobní vozy v příslušné třídě. Všechny hodnoty se zaokrouhlují na nejbližší celá čísla. V hlavičce se uvádějí hmotnostní rozpětí, v legendě podle druhu paliva počet nově registrovaných vozidel, průměrná hmotnost a průměrné emise CO 2. Pramen: Official Journal of European Communities L 202 z Překlad: Antonín Peltrám 10

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

SDĚLENÍ KOMISE. o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů

SDĚLENÍ KOMISE. o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2010 KOM(2010) 657 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů CS CS SDĚLENÍ KOMISE o sledování a hlášení

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I P7_TA(2011)0448 Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pneumatikách

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6214/17 ENV 124 ENT 35 MI 122 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D048925/03 Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie L 291/36 Úřední věstník Evropské unie 9.11.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES 30.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 198/15 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských

Více

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor)

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor) SMĚRNICE KOMISE 2000/73/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92/EHS o instalaci světelných zařízení a světelných signalizačních zařízení na dvoukolových

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/80/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/80/ES L 202/16 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ L 146/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, L 161/12 CS Úřední věstník Evropské unie 14.6.2006 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. července 2010 (22.07) (OR. en) 12022/10 ENV 468 MAR 61 MI 238

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. července 2010 (22.07) (OR. en) 12022/10 ENV 468 MAR 61 MI 238 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. července 2010 (22.07) (OR. en) 12022/10 ENV 468 MAR 61 MI 238 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za Evropskou komisi Datum přijetí: 7. července 2010

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 28.3.2015 CS L 84/67 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/56/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/56/EU 10.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 329/5 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) 15756/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8383 final Předmět: ENT 239 MI 810 ENV 822

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

PŘÍLOHA. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

PŘÍLOHA. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti {SWD(2016) 399 final}

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v příslušných výborech při Evropské hospodářské komisi

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 305/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/88/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 ROZHODNUTÍ KOMISE z 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu článku 20 (2) Směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 17.9.2007 KOM(2007) 525 v konečném znění 2007/0192 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Strana 4010 Sbírka zákonů č. 312 / 2012 312 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje?

Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje? Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje? Drážní úřad Ing. Jiří Hanuš a Ing. Karel Růžička Schválení, autorizace, uvedení do provozu Homologace, kterou v minulosti

Více