ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI MLADISTVÝCH A ABSOLVENTŮ V KRAJÍCH ČR 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI MLADISTVÝCH A ABSOLVENTŮ V KRAJÍCH ČR 1"

Transkript

1 ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI MLADISTVÝCH A ABSOLVENTŮ V KRAJÍCH ČR 1 Unemployment Analysis of Young and Graduates in Regions in the Czech Republic Martina Miskolczi Abstract Total unemployment is influenced by economic crisis. The article is concerned with unemployment analysis of young and graduates in regions in the Czech Republic and how was this particular group affected by crisis. It appears that specific rate of unemployment of young and graduates is higher than total unemployment rate in all regions in CR. Although trend is comparable, difference changes over a time. A hypothesis that young and graduates are affected by crisis more is confirmed: mentioned difference increased from 6.1 percentage point in period of economic boom (end of 2007) to more than 9 percentage point (end of 2009). It also appears that described trend and changes in difference between total unemployment rate and unemployment rate of young and graduates are consistent in all regions even though level of unemployment differs among regions. Keywords unemployment, young and graduates, regional differences Klíčová slova nezaměstnanost, mladiství a absolventi, regionální rozdíly Úvod Míra nezaměstnanosti patří mezi důležité makroekonomické indikátory v každé ekonomice. Ukazuje, kolik procent práce schopného obyvatelstva je bez práce a práci aktivně hledá. V tomto článku bude použita definice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), které měsíčně shromažďuje údaje z úřadů práce (ÚP), jež evidují uchazeče o zaměstnání podle bydliště. Míra nezaměstnanosti nazývaná jako registrovaná míra nezaměstnanosti se počítá jako podíl počtu dostupných uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP (Beránková, 2004) (to jsou ti uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do nového zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa) a pracovní síly (tj. celkový počet zaměstnaných v národním hospodářství včetně pracujících cizinců, doplněný o počet registrovaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání). Do června 2004 se v čitateli uváděl počet všech registrovaných uchazečů o zaměstnání, což neodpovídalo plně doporučením ILO a Eurostatu 1 Zpracováno za podpory výzkumného projektu 2D06026 Reprodukce lidského kapitálu financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II 1

2 a výsledná míra nezaměstnanosti bylo o zhruba jeden procentní bod vyšší. Ve jmenovateli se pracovní síla počítá na základě klouzavého průměru za posledních dvanáct měsíců. Ve většině států platí, že je uvedený ukazatel rozdílný pro různé věkové skupiny, muže a ženy, vzdělanostní skupiny, národnostní skupiny či regiony. Článek se zabývá analýzou nezaměstnanosti specifické skupiny definované dle věku (mladiství) a vzdělání (absolventi) ve vztahu k regionům, navíc ovlivněné ekonomickou krizí, jejíž průběh lze sledovat od konce roku Míra nezaměstnanosti mladistvých a absolventů Zvláštní skupinou, která se při registrování uchazeče na úřadě práce speciálně sleduje, jsou osoby mladistvé a absolventi. Tvoří skupinu osob, které obtížně hledají práci a mají větší riziko ztráty práce, opakované nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti. Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti. Za rizikové skupiny na trhu práce jsou považovány: fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby do 20 let věku, absolventi škol, uchazeči společensky nepřizpůsobiví, nekvalifikovaní uchazeči, fyzické osoby pečující o děti do věku 15 let, těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, fyzické osoby starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní. (Buchtová, 2002; zákon č.435/2004) Mladiství jsou definováni jako osoby ve věku let po skončení povinné školní docházky, která je v současné době devítiletá. Je to riziková skupina, protože mladistvým chybí pracovní zkušenosti, pracovní a sociální návyky, nemohou nabídnout odborné vzdělání nebo kvalifikaci. Často ztrácejí práci opakovaně, pracují převážně krátkodobě. Absolventi jsou osoby, které úspěšně ukončily studium nejdéle před dvěma roky, maximálně do věku 30ti let. Absolventi škol se hlásí do evidence ÚP podle místa svého trvalého bydliště, tzn., že se mohou objevit jako nezaměstnaní v jiném okrese, než v jakém studovali, což se děje zejména u absolventů vysokých škol. Jsou obtížně umístitelní, protože nemají žádnou nebo jen malou pracovní zkušenost. Obě skupiny jsou chráněny legislativně, zejména lidé s nízkým věkem, a to ještě zhoršuje jejich postavení pro případné zaměstnavatele. Zaměstnanec do 16ti let nesmí pracovat více než 33 hodin týdně, zaměstnanec do 18ti let nemá hmotnou odpovědnost, nesmí být zaměstnán ve vedlejším pracovním poměru, nelze s ním uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, pokud o to sám písemně nepožádá, nelze s ním sjednat zkušební dobu, nesmí vykonávat práci přesčas a práci v noci, mohou vykonávat pouze takové práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji. Počet uchazečů o zaměstnání mladiství a absolventi Z celkového počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání tvoří mladiství a absolventi 6,61 % (k ), přičemž se tento podíl za období 2005 až 2010 pohybuje kolem 7 %. V absolutním počtu mluvíme o 20 až 38 tisících osob s rostoucí tendencí během roku 2009 a první poloviny roku 2010, z nichž je v posledních třech letech více než 96 % dosažitelných. Poměr mezi mladistvými a absolventy se mezi uchazeči v čase měnil, jak ukazuje následující tabulka (protože jsou někteří uchazeči klasifikováni jako mladiství a současně jako absolventi, patří do obou skupin a součet absolutních počtů (2. a 4.řádek) a podílů (3. a 5.řádek) dávají více než základ). V době ekonomického růstu ( ) se podíl mladistvých zvyšoval až k hranici 22 %, zatímco ekonomická krize způsobila pokles podílu mladistvých pod 12 %. 2

3 Tab. 1: Počty registrovaných uchazečů o zaměstnání mladiství a absolventi ( ) Celkem ČR počet uchazečů- absolventů podíl uchazečů- absolventů 86,36% 84,07% 78,4 80,04% 86,31% 88,8 počet uchazečů- mladistvých podíl uchazečů- mladistvých 13,98% 16,2 21,84% 20,22% 13,87% 11,31% počet mladistvých a absolventů celkem z toho počet dosažitelných podíl dosažitelných 93,9 93,28% 93,26% 96,0 97,92% 98,69% Zdroj: MPSV ČR, vlastní výpočet Výpočet míry nezaměstnanosti pro mladistvé a absolventy Míra nezaměstnanosti mladistvých a absolventů je zde vypočítána jako podíl registrovaných uchazečů mladistvých a absolventů z celkového počtu absolventů denního studia ze středních, vyšších a vysokých škol a konzervatoří. Jedná se tedy o podíl těch absolventů, kteří pracovat chtějí, ale práci nemají, z celkového počtu všech absolventů, jež teoreticky tvoří celkovou pracovní sílu absolventů. Studenti dálkového studia nejsou specifickou skupinou, která je analyzována, protože již práci mají nebo se zabývají jinou činností, a do jmenovatele nejsou zařazeni. Studenti základních škol nejsou primárním zdrojem uchazečů o zaměstnání, i když o zařazení této skupiny do jmenovatele konstruované míry lze diskutovat. Většina absolventů základních škol však pokračuje v dalším vzdělávání a nepřicházejí na trh práce. Další nepřesností je to, že není k dispozici informace, kteří absolventi dále pokračují ve studiu, tj. kteří neplánují vstoupit na trh práce a najít si první zaměstnání. Časová dimenze zde také hraje roli: absolventi jsou sledováni vždy ke 4. a 9. měsíci v roce. Zejména absolventi z dubna-června daného roku po svých posledních prázdninách vytvoří sezónní výkyv směrem nahoru v evidencích úřadů práce. Z toho důvodu je analyzována až nezaměstnanost ke konci roku, kdy opadne počáteční vlna absolventů a situace se ustálí. U vysokoškoláků zase není publikovaná vazba mezi místem studia a trvalým bydlištěm, kde se registrují na úřadech práce v případě nezaměstnanosti. Pro účely výpočtu byl celkový počet absolventů přepočítán na kraje dle poměru jiných absolventů (SŠ, VOŠ). I přes uvedené nedostatky lze podíl registrovaných uchazečů mladistvých a absolventů k a celkového počtu absolventů v daném roce označit jako podíl nezaměstnaných či jakousi míru nezaměstnanosti mladistvých a absolventů. Vývoj míry nezaměstnanosti pro mladistvé a absolventy Vývoj míry nezaměstnanosti pro mladistvé a absolventy kopíruje vývoj celkové míry nezaměstnanosti v České republice. Celková míra nezaměstnanosti se po vstupu do Evropské unie snížila díky změně v metodice výpočtu o necelý jeden procentní bod. Přibližně od té doby se snižovala v souvislosti v ekonomickým růstem, kdy česká ekonomika dosahovala tempa růstu HDP nad 6 %. Od konce roku 2008 rostl počet registrovaných uchazečů o práci až nad 500 tisíc osob. Ve sledovaném období bylo minima dosaženo na konci června 2008 ( uchazečů) a maxima v únoru 2010 ( uchazečů). Od té doby dochází k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce. 3

4 Graf, který zobrazuje trend ve vývoji celkové a specifické míry nezaměstnanosti mladistvých a absolventů, jasně ukazuje, že mladiství a absolventi jsou více ohroženi nezaměstnaností. Dle článku Nezaměstnanost a chudoba tíživě dopadá na mladistvé (MPSV ČR) dokonce 3x více, jak ukazuje celosvětová studie ILO. Rozdíl mezi uvedenými hodnotami se pohyboval mezi 5,30 procentními body (rok 2007) a 12,71 procentními body (rok 2005). Na konci roku 2009 činil 7,95 p.b Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti mladistvých a absolventů, ČR Zdroj: MPSV ČR, ÚIV, vlastní výpočet Regionální rozdíly Jednotlivé kraje České republiky mají různou výši nezaměstnanosti. Rozdíly jsou dané zejména útlumem těžkého průmyslu a těžby v severních Čechách a severní Moravě, útlumem zemědělství nebo textilního průmyslu. V některých regionech zanikli velcí zaměstnavatelé, někde se podařilo vybudováním průmyslové zóny nebo pomocí podpůrných motivačních nástrojů přitáhnout nové investice. Je potřeba říci, že tyto rozdíly jsou dlouhodobě stabilní. Z pohledu jednotlivých krajů (viz Příloha 1) lze vysledovat stejné vlastnosti: míra nezaměstnanosti celková je vždy nižší než míra nezaměstnanosti mladistvých a absolventů, obě míry mají zhruba stejný trend, jedná se o tvar paraboly s minimem v roce 2007 a lokálními maximy na začátku a konci sledovaného období (2005, 2009), největšího rozdílu je dosahováno na začátku (rok 2005), nejmenšího rozdílu je dosahováno v roce 2007, v letech 2008 a 2009 se rozdíl opět zvětšuje. Rozdíly mezi oběma mírami, jež lze považovat za penalizaci mladistvých a absolventů v porovnání s celkovou ekonomicky aktivní populací, jsou nejnižší pro hlavní město Praha (2,64 p.b. v roce 2007) a pro Moravskoslezský kraj (3,66 p.b. v roce 2007), nejvyšší pro Středočeský a Karlovarský kraj. Kraje s vysokou úrovní nezaměstnanosti Ústecký a Moravskoslezský sice vykazovaly vysoký rozdíl obou měr v roce 2005, pak se ale rozdíl snížil a nyní patří k těm spíše nižší. Naopak kraje s nižší nezaměstnaností Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, částečně Královéhradecký vykazují spíše vyšší rozdíly mezi mírami nezaměstnanosti, a tedy horší postavení mladistvých a nezaměstnaných. 4

5 Závěr Z uvedených skutečností lze vyvodit dva závěry. Jednak se ukazuje, že prezentovaný rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti celkovou a mladistvých a absolventů, který se zvyšuje od roku 2007 do roku 2009, potvrzuje, že ekonomická krize či fáze ekonomického cyklu recese působí na zhoršení podmínek pro mladistvé a absolventy na trhu práce. Ti jsou nezkušení, bez praktických znalostí a zaměstnavatelé vyhledávají spíše zkušené pracovníky; při propouštění přicházejí o místo jako první. Zhoršení ekonomických podmínek tedy zhoršuje jejich postavení na trhu práce ještě více než už osob s pracovními zkušenostmi. Výsledkem je tlak na pokles mezd absolventů a jejich dlouhodobá nezaměstnanost. Druhým závěrem, který vychází z porovnání jednotlivých krajů, je nepřímo úměrný vztah mezi mírou nezaměstnanosti celkovou a vybrané skupiny nezaměstnaných osob, konkrétně mladistvých a absolventů. To naznačuje, že je-li již tak situace na trhu práce v daném regionu špatná, pak je postavení mladistvých a absolventů sice horší než u průměru, ale nikoliv tolikrát horší, než je tomu u regionů s nižší nezaměstnaností. Je možné, že pozitivní situace na trhu práce je vykoupena výrazně horším postavením mladistvých a absolventů? Tento vztah lze označit za disproporcionální, ale je potřeba dále analyzovat, proč tomu tak je, protože se nenabízí jasné přímočaré vysvětlení. Literatura BERÁNKOVÁ, K MPSV harmonizuje vykazování míry nezaměstnanosti s EU. Tisková zpráva. MPSV ČR. [Online] [Cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/272/090804a.pdf> BUCHTOVÁ, B. a kol Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing, s. ISBN FIALA, T., LANGHAMROVÁ, J Ekonomická aktivita mužů a žen od konce roku 2000 a vliv zvyšování důchodového věku. In: Demografie [CD-ROM] 52/1, s HAVLÍČEK, D. KRÁLÍČEK, T Jak měřit nezaměstnanost? V České republice se používají dvě základní metodiky pro měření nezaměstnanosti. Která je ta správná? Server ihned.cz. [Online] [Cit ]. Dostupné na WWW: <http://ekonomika.ihned.cz/c _d-jak-merit-nezamestnanost> HOLMAN, R Ekonomie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, s. ISBN JÍROVÁ, H Trh práce a politika nezaměstnanosti. Praha: Ediční vydání VŠE Praha, s. ISBN KOTÝNKOVÁ, M Trh práce na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Vysoká škole ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006, 256 s. ISBN: MACH, M Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2.část. Praha: Melandrium, ISBN MISKOLCZI, M Trends in Unemployment in the Czech Republic and Regions. In: Doucek, P., Chroust, G., Oškrdal, V. (eds.) IDIMT-2010, vol. 32, s Trauner Verlag, Linz MISKOLCZI, M Nezaměstnanost v ČR podle pohlaví, věku a vzdělání. In: Demografie, roč. 52, č. 4, s (bude publikováno). Nezaměstnanost a chudoba tíživě dopadá na mladistvé. Dokument MPSV ČR, převzato ze zprávy ILO Global employment trends for youth. [Online] [Cit ] Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/3811> 5

6 SEZEMSKÝ, J. Materiály MPSV předložené na jednání Vlády ČR 23. března Tisková informace MPSV ČR ze dne 24.března [Online] [Cit ] Dostupné na WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/6591/ pdf> ŠICHTAŘOVÁ, M Jak měřit nezaměstnanost? V České republice se používají dvě základní metodiky pro měření nezaměstnanosti. Která je ta správná? Server ihned.cz. [Online] [Cit ]. Dostupné na WWW: <http://ekonomika.ihned.cz/c _d-jak-merit-nezamestnanost> Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zdroje dat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Integrovaný portál MPSV, Zaměstnanost: Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), 6

7 Příloha 1: vývoj míry nezaměstnanosti celkové a pro mladistvé a absolventy v jednotlivých krajích ČR Hlavní město Praha Středočeský kraj 9% 8% 2 7% 2 6% 1 4% 3% 1 2% 1% Jihočeský kraj Plzeňský kraj 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj 2 18% Královéhradecký kraj 2 16% 14% 1 12% 1 1 8% 6% 4% 2% 2 Pardubický kraj 2 Vysočina

8 2 Jihomoravský kraj 2 Olomoucký kraj Zlínský kraj 3 Moravskoslezský kraj Obr. 2: Vývoj míry nezaměstnanosti mladistvých a absolventů, ČR Adresa autora (-ů): Ing. Mgr. Martina Miskolczi, MBA Katedra demografie, VŠE v Praze Nám. W. Churchilla Praha 3 Zdroj: MPSV ČR, ÚIV, vlastní výpočet 8

Nezaměstnanost v České republice a v členských státech EU

Nezaměstnanost v České republice a v členských státech EU Zastoupení Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu Závěrečná práce: Nezaměstnanost v České republice a v členských státech EU Vedoucí práce: Mgr. René Příhoda Autor: Ondřej Kohout V Bruselu dne

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

dvouměsíčník/ročník 6 2012

dvouměsíčník/ročník 6 2012 5 dvouměsíčník/ročník 6 2012 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál 2 Jitka Langhamrová,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace PS 3 Alois Kutscherauer a kol. DLOUHODOBÝ VÝVOJ REGIONÁLNÍCH

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2014 3 Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice 23 Povědomost mladší generace

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie:

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie: 1. ÚVOD Cíl studie Předmětem této studie je analyzovat a zobrazit aktuální situaci mladých (15-24 let) a starších (50-64 let) zaměstnanců a osob hledajících práci v Jihočeském kraji, se zaměřením především

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více