PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI pro rok ukončení studia Klára Šeďová Viktor Šeďa Schválil: Ing. Ladislav Janíček, PhD, MBA Ředitel CVP VUT v Brně Brno, květen 2003

2 Vedoucí projektu: Anna Lukáčová Autoři publikace: Klára Šeďová, Viktor Šeďa Realizační tým projektu: Klára Šeďová, Viktor Šeďa, Anna Lukáčová, Ladislav Janíček, Jaromír Pěnčík, Magda Baničová ISBN

3 OBSAH 1. ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Teoretická část Kontext výzkumného problému Nezaměstnanost, nezaměstnanost vysokoškoláků a nezaměstnanost vysokoškolských absolventů v ČR Metodologická část Cíl výzkumu Metodologie výzkumu Základní výzkumné otázky Základní a výběrový soubor VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Návratnost Aktuální profesní situace absolventů VUT Aktuální pracovní status absolventů VUT Aktuální zaměstnavatel absolventů VUT Sektory hospodářství, v nichž absolventi VUT nalezli uplatnění Nezaměstnaní Vstup absolventů VUT na trh práce Doba hledání prvního místa Způsob získání prvního místa Kvalifikovaná práce a kontakt s budoucím zaměstnavatelem při studiu Nástupní plat Uplatnění absolventů VUT na trhu práce Využívání nabyté kvalifikace Spokojenost s aktuálním místem Pociťovaná obtížnost hledání nového místa Současné příjmy Platová dynamika Index uplatnění Vysokoškolská příprava ve vztahu k praxi Deficitní oblasti Celková míra deficitu Faktory deficitních oblastí Perspektivy dalšího vzdělávání Zájem o další vzdělávání na VUT Zájem o doktorské studium Stávající kvalifikační deficity Shrnutí nejdůležitějších výsledků ZÁVĚR...54 LITERATURA PŘÍLOHY..56 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek..56 Příloha č. 2: Dotazník. 57 2

4 1. ÚVOD Vysoké učení technické v Brně (VUT) patří mezi největší a nejstarší veřejné vysoké školy v České republice a o studenty rozhodně nemá nouzi. V současné době stále pokračuje růst významu vysokého školství nastartovaný již v 90. letech minulého století. Poptávka po vysokoškolském vzdělávání neustále roste a vysoké školy v ČR stále nejsou schopny zájem uchazečů plně uspokojit. Mohlo by se tedy zdát, že se vysoké školy při trvalém růstu zájmu o jejich služby a obecně nízké nezaměstnanosti vysokoškoláků nemusejí příliš pídit po informacích o uplatnění svých absolventů v praxi. To ale neplatí pro ty z nich, které se orientují na budoucnost a kvalitu svých služeb, a uvědomují si značnou a stále akcelerující dynamiku na pracovních trzích v praxi svých oborů, což platí pro technické obory možná dvojnásob. VUT je školou univerzitního typu a poskytuje převážně technické vzdělání na osmi fakultách. V brněnském vysokém školství je po Masarykově univerzitě hned druhou největší vysokou školou a pokud se má v obecných věcech v rámci lokálního prostředí s někým srovnávat, pak právě s touto školou. V celorepublikovém kontextu patří spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou báňskou - technickou univerzitou v Ostravě ke třem největším technickým univerzitám u nás. 1 Zdálo by se tedy, že významná konkurence je dostatečně vzdálená. Brněnské vysokoškolské prostředí je ovšem specifické právě hustotou vysokých škol. Brno je po Praze druhým nejvýznamnějším univerzitním a studijním centrem v zemi. To je vzhledem k velikosti a významu města sice přirozené, ale podíváme-li se na počty vysokých škol a jejich studentů, zjistíme, že je jich v přepočtu na počet obyvatel města Brna vůbec nejvíce v celé republice. Řada potencionálních studentů si dnes vybírá vysokou školu podle její pověsti a kvality a její vzdálenost v měřítku malé České republiky často nehraje významnější roli. A co může být lepším měřítkem skutečné kvality školy a její vizitkou, než právě uplatnění jejích absolventů v praxi? Tato studie si klade za cíl prověřit uplatnění absolventů VUT v praxi a zhodnotit tak jejich úspěšnost na pracovním trhu. Věříme, že ty z vás, kteří se o Vysoké učení technické teprve zajímáte, výsledky předkládané studie zaujmou a ty z vás, kteří s VUT již máte něco do činění, ať už pracovně nebo studijně, zároveň potěší. 1 Zatím méně významná je Technická univerzita v Liberci. Technické vzdělání poskytují i některé další vysoké školy, například Západočeská univerzita v Plzni na některých svých fakultách. 3

5 2. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 2. 1 Teoretická část Kontext výzkumného problému Kontext výzkumného problému je možné pracovně rozčlenit do několika dimenzí. Základní dimenze jsou ŠKOLA a PRAXE, dimenze ze kterých se tyto odvozují pak OBOR a TRH PRÁCE. Vzájemný vztah těchto oblastí můžeme vyjádřit v následujícím schématu. 2 ŠKOLA PRAXE OBOR TRH PRÁCE Stěžejní výzkumnou dimenzí našeho šetření je PRAXE. Svoji praxi (uplatnění) si absolvent volí z jedné strany na základě své vysokoškolské přípravy, ale v důsledku je praxe determinovaná především požadavky pracovního trhu. Jinými slovy absolvent volí z možností, které mu trh práce fakticky nabízí. Aktuální uplatnění absolventa na trhu práce tak může být značně vzdáleno od jeho vlastních představ a nemusí se dokonce shodovat s jeho vysokoškolskou přípravou (méně kvalifikovaná práce nebo práce mimo obor). Právě míra shody vysokoškolské přípravy s působením absolventů v praxi - kvalifikovanou prací v oboru - je významným měřítkem jejich uplatnění. Dimenzi OBOR chápeme jako komunitu odborníků, kteří daný obor tvoří, a její kulturu. Vysoké školy plní ze své povahy v zásadě dvojí funkci (viz. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách). Předně je to funkce kvalifikační přípravy, výuky studentů daného oboru, 2 Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že vztahy mezi načrtnutými dimenzemi nejsou jednostranné, ale vzájemné. Vždy existuje různě silná zpětná vazba mezi jednotlivými dimenzemi. Navíc jednotlivé dimenze se ve skutečnosti značně prolínají. Schéma je tedy nutné brát pouze jako jednovrstevné zjednodušení reality, které se nepokouší o její komplexní vyčerpávající popis. Nicméně hlavní vztahy mezi jednotlivými dimenzemi platí hypoteticky tak, jak jsou popsány. 4

6 tedy funkce vzdělávací. Aby tuto funkci mohla vysoká škola perspektivně vykonávat, musí také zajistit dynamický růst svých oborů po odborné stránce. Plní tedy paralelně funkci vědeckovýzkumnou, která zajišťuje teoretické a empirické bádání a pokrok v daných oborech. Tuto funkci zajišťuje vědeckovýzkumná komunita, která je v různých oborech v různé míře propojena s běžnou praxí daného oboru v jeho hospodářské aplikaci. 3 Nesmíme také zapomenou, že výzkum a vývoj realizovaný na vysokých školách (tedy dimenze OBOR) je významnou dynamickou silou působící na praxi - aplikaci oboru - a tedy i na pracovní trh. To, jakým způsobem a do jaké míry je oborová komunita provázaná s vnějším pracovním trhem, do značné míry určuje, jestli je vysokoškolská příprava studentů zaměřena spíše prakticky, tedy podle požadavků trhu práce. Dimenze OBOR tímto způsobem přímo ovlivňuje dimenzi ŠKOLA, se kterou je úzce propojen. Dimenzí ŠKOLA máme na mysli celkovou vysokoškolskou přípravu, která se neomezuje jen na přípravu odbornou. Odborná oborová příprava je sice v rámci studia stěžejní, ale škola by měla studenty vybavit i po jiných než čistě odborných stránkách a má i další pedagogické funkce, včetně funkcí nezamýšlených. Škola má vytvářet u studentů určité znalosti a dovednosti čili kvalifikační předpoklady na základě daného oboru a tím u studentů spoluvytváří určitá očekávání, jak se mohou uplatnit na trhu práce. Tato očekávání jsou v různé míře realistická, což opět závisí především na praktičnosti zaměření oboru. Tedy na tom, jak se obor přizpůsobuje podmínkám hospodářství a trhu práce, či jak moc je daná pedagogická komunita, která obor vyučuje, svázána s vnějším pracovním trhem. 4 Můžeme vyslovit hypotézu, že u technických oborů je jejich poměr k hospodářské aplikaci a pracovnímu trhu výrazně flexibilní. Předestřené schéma bylo důležité pro pracovní operacionalizaci výzkumného problému. Je ovšem také významné pro obecný rámec interpretace sebraných a analyzovaných dat. Musíme si být vědomi jistých omezení korespondence přípravy a praxe plynoucích ze vzájemných vztahů jednotlivých dimenzí. Školní příprava musí usilovat o respektování požadavku co nejlepšího uplatnění absolventů na pracovním trhu. Zároveň musí umožňovat vnitřní růst vlastního oboru, tedy aby se nejlepší studenti mohli zapojit do jeho vědeckovýzkumné komunity. Ta může být praktikování oboru na vnějším pracovním trhu ovšem v některých případech značně odcizena a může se tak stát do jisté míry samoúčelnou. Zvláště pak, pokud vědečtí pracovníci neprojdou dostatečnou běžnou praxí před započetím výzkumné činnosti. Základní dilema provázanosti teorie a praxe a jeho řešení zůstává patrně jedním z nejdůležitějších úkolů, před kterým vysoké školy stojí. 3 Vysokoškolští učitelé se mohou kromě výuky zabývat buď čistě vědeckým výzkumem, nebo může jít spíše o externisty, kteří běžně praktikují obor v jeho skutečné hospodářské aplikaci. 4 Pro názornost můžeme uvést příklad oboru, který je definován čistě akademicky, neboť prakticky nemá žádné aplikované uplatnění, a tedy i zastoupení na vnějším (mimouniverzitním) trhu práce. Takovým oborem je filozofie. Jinak je tomu právě u technických oborů, které se vyznačují silnou hospodářskou aplikací, a tedy i zastoupením na vnějším pracovním trhu. Jejich kvalifikační dimenze je definována v daleko větší míře hospodářskou aplikací těchto oborů. Ovlivnění vysokoškolské přípravy ovšem není přímé, ale realizuje se zprostředkovaně, přes daný obor - oborovou komunitu. Profilace vysokoškolské přípravy tak není ani u technických oborů zcela flexibilní vzhledem k požadavkům hospodářské aplikace a pracovního trhu. 5

7 Nezaměstnanost, nezaměstnanost vysokoškoláků a nezaměstnanost vysokoškolských absolventů v ČR Počátkem roku 2003 překročila poprvé v historii České republiky obecná míra nezaměstnanosti hranici 10%. Bez práce je zhruba osob. Přitom až do konce roku 1996 se dařilo držet velmi nízkou míru nezaměstnanosti pod hranicí 3,5 % (zhruba nezaměstnaných). Začátkem roku 1997 ovšem nezaměstnanost poprvé dosáhla hranice 4 % a překročila počet 200 tisíc lidí bez práce. Od té doby nastává kontinuální růst nezaměstnanosti v ČR, který se daří zastavovat zatím vždy jen krátkodobě v sezónních výkyvech 5. Slibný vývoj na konci roku 2000, kdy se podařilo opět stlačit míru nezaměstnanosti pod hranici 9 %, která byla překročena o rok dříve, se zastavil počátkem léta Dnes máme tedy více než půl milionu nezaměstnaných a nedá se očekávat, že se situace v blízké době podstatně zlepší. Průměrné míry nezaměstnanosti v letech (%) ,6 9 8,6 9, ,1 5 4, , Zdroj: Vlastní výpočet podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR míra nezaměstnanosti (%) 3 3,1 4,4 6,1 8,6 9 8,6 9,2 rok Pro náš výzkum jsou důležitá především data z let , neboť v centru našeho zájmu stojí absolventi právě z těchto ročníků. Můžeme konstatovat, že naši absolventi vstupovali na trh práce v obtížné situaci v letech charakterizovaných dosud nejvyšší nezaměstnaností (kolem 9 %), přičemž rozdíly mezi mírami nezaměstnanosti v jednotlivých letech nejsou významné. 5 Nezaměstnanost je zpravidla nejvyšší na přelomu roku a nejnižší počátkem léta (viz. 6

8 Neustává vysoký zájem o vysokoškolské studium, kdy poptávka po něm stále asi dvojnásobně převyšuje nabídku. Celkový počet vysokoškolských studentů v denní formě bakalářského a magisterského studia vzrostl v ČR v letech o plných 80 %. Celkový počet absolventů se ale ve stejné době zvýšil jen o 45 %. 6 Tato disproporce je částečně vysvětlitelná fázovým posunem několika let mezi přijetím a absolutoriem. Dále tím, že řada studentů je přijata a zapsána na více vysokých škol současně. Je ovšem zřejmé, že vzrostl podíl studentů, kteří studium ukončí předčasně, a zároveň se prodloužila doba studia. Počty absolventů vysokých škol v ČR letech (bakalářské a magisterské studium v denní formě) Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání 7 Absolventi vysokých škol rok Zatímco celková obecná míra nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva sezónně mírně kolísá tak, že nejvyšší je zpravidla na přelomu roku a nejnižší počátkem léta, míra nezaměstnanosti vysokoškolských absolventů má zcela opačný průběh. Nejnižší je v dubnu a nejvyšší v září. Tyto rozdíly v průběhu roku jsou přitom značné - více než dvojnásobné. To je dáno tím, že nejvíce vysokoškoláků absolvuje počátkem léta a poté se postupně zapojuje do pracovního trhu. Uvádíme tedy zjištěné stavy nezaměstnaných absolventů v dubnu, kdy zůstávají nezaměstnaní většinou pouze ti absolventi, které trh práce v průběhu roku ještě nestačil absorbovat. 6 Dostupné online: 7 Dostupné online: Vývoj počtů a struktury absolventů vysokých škol je zde podrobně zpracován. 7

9 Počty nezaměstnaných absolventů vysokých škol - stav v dubnu Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání 8 Nezaměstnaní absolventi VŠ (duben) rok Známe-li počty absolventů vysokých škol a počty nezaměstnaných absolventů, můžeme z nich snadno odvodit míru nezaměstnaných absolventů vysokoškoláků. Zjištěná data uvedená v následujícím grafu sice sahají jen do roku 1999, ale můžeme si povšimnout, že v tomto roce je míra nezaměstnanosti absolventů oproti polovině 90. let v podstatě trojnásobná. 8 Dostupné online: 8

10 Míra nezaměstnaných absolventů vysokých škol (podle evidence nezaměstnaných v dubnu a počtu absolventů za celý rok) ,04 % , ,69 2,74 3, Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ (%) 2,69 2,74 3,33 5,19 9,04 rok Jak vyplývá z následujícího grafu, míra nezaměstnanosti vysokoškoláků zůstává relativně nízká - v roce 1999 dosáhla pouhých 3 % 9. Při interpretaci uvedených dat přitom nesmíme zapomenout na fakt, že podíl vysokoškoláků v ekonomicky aktivní populaci stoupá. Každopádně jsou na tom vysokoškoláci ze všech vzdělanostních skupin zdaleka nejlépe. Na konci roku 2000 bylo nezaměstnáno 21,2 % lidí se základním vzděláním a 5,8 % lidí se středním odborným vzděláním (Sirovátka, Nekuda 2002 : 6) 9 Přitom na konci roku 2000 činil podíl nezaměstnaných vysokoškoláků 2,6% (Sirovátka, Nekuda 2002 : 6) 9

11 Vývoj celkové míry nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti vysokoškoláků a absolventů vysokoškoláků v letech 1995 až ,6 míra nezaměstnanosti (%) ,1 2,7 2,7 1,2 1,1 1,5 3,3 4,4 2,2 5,2 6, vysokoškoláci mezi ekonomicky aktivními absolventi vysokoškoláci celkem (ekonomicky aktivní) Pokud jde o základní charakteristiku uplatnění na trhu práce - tedy míru nezaměstnanosti, můžeme uzavřít, že ve vysokoškolské populaci zůstává tato na velmi nízké úrovni. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol sice přibližně kopíruje nárůst celkové obecné míry nezaměstnanosti, ale můžeme předpokládat, že ve sledovaném čtyřletém intervalu se bude její agregovaná míra blížit nízké nezaměstnanosti vysokoškoláků, neboť většina nezaměstnaných absolventů najde práci již během prvního roku po absolutoriu. Jinými slovy můžeme vyslovit hypotézu, že absolventi VUT z let budou vykazovat jako celek velmi nízkou míru aktuální nezaměstnanosti Metodologická část Cíl výzkumu Cílem výzkumu uplatnění absolventů VUT je získat základní informace o jejich pozici na trhu práce. Výzkumné téma se dělí na několik hlavních dimenzí. Jednak jsou to vstupní zkušenosti absolventů, tedy to, jakým způsobem a jak rychle získávali své první zaměstnání a jednak aktuální uplatnění, tedy to, za jakých podmínek jsou momentálně zaměstnáni a nakolik cítí svoji pozici na trhu práce jako silnou a uspokojivou. Dalším cílem projektu je zjistit, jak absolventi zpětně hodnotí míru korespondence vysokoškolské přípravy s požadavky praxe. Všechny výše uvedené problémy jsou sledovány souhrnně v rámci celé školy a po jednotlivých fakultách, což poskytuje možnost jejich srovnání. 10

12 Výsledkem projektu by tedy měl být elementární přehled o tom, jak vybaveni odcházejí studenti VUT, respektive jednotlivých fakult, do praktického profesního života a jak v něm prospívají. Tento projekt navazuje na šetření realizované na VUT v roce 1999 a pokládá tak seriózní základ přepokládaného pravidelného longitudinálnímu výzkumu Metodologie výzkumu Výzkum byl pojat jako statistické reprezentativní šetření. Návrh a vedení celého výzkumného projektu podléhaly standardním sociologickým postupům kvantitativního výzkumu a byly řešeny praktikujícími výzkumníky. Obsahová struktura výzkumu naplňuje jeho vytčené cíle. Především byla provedena důkladná operacionalizace výzkumného problému tak, aby výsledky šetření bylo možno srovnat jak z předešlým výzkumem z roku 1999, který zjišťoval uplatnění absolventů VUT z let , tak z obdobným výzkumem uplatnění absolventů, provedeným na brněnské Masarykově univerzitě přesně přede dvěma roky. 11 S Masarykovou univerzitou se VUT může srovnávat jednak v obecné rovině - má totiž podobný počet absolventů a jednak i mezifakultně a to zejména v případě Fakulty informatiky MU a Ekonomicko-správní fakulty MU, protože na VUT existují fakulty s obdobným zaměřením Základní výzkumné otázky V rámci výzkumného tématu Uplatnění absolventů VUT na trhu práce byly stanoveny následující základní výzkumné otázky: 1) Jak absolventi VUT vstupují na trh práce? 2) Jak se absolventi VUT uplatňují na trhu práce? 3) Jak absolventi VUT zpětně ve vztahu k praxi hodnotí svoji vysokoškolskou přípravu? 4) Jaké perspektivy dalšího vzdělávání se před absolventy VUT otevírají? 1. Jak absolventi VUT vstupují na trh práce? Tato otázka si klade za cíl popsat některé důležité okolnosti vstupu na trh práce. Základním údajem je doba, za kterou absolventi jednotlivých fakult nalézají své první místo. Pro potřeby poradenské práce je zásadní také údaj o tom, jakým způsobem své první místo získali. S těmito údaji souvisí také skutečnost, zda absolventi pracovali v oboru již v době svého studia a také zda měli již v této době kontakt se svým budoucím zaměstnavatelem. Dále je zjišťována výše nástupního platu. 2. Jak se absolventi VUT uplatňují na trhu práce? V rámci této otázky jsou sledovány základní údaje o aktuální profesní situaci absolventů VUT: aktuální pracovní status (podíl nezaměstnaných, zaměstnanců, podnikatelů, dále 10 Do tohoto výzkumného šetření však byly zahrnuty pouze tři fakulty: FAST, FSI a FEI (dnes rozdělená na FEKT a FIT). 11 Výzkum uplatnění absolventů Masarykovy univerzity byl realizován pro ročníky pouze magisterského denního studia. Vzhledem k tomu, že 97,5% respondentů našeho šetření uvedlo, že jsou absolventy právě magisterského studia, dá se uplatnění absolventů obou největších brněnských univerzit dobře porovnávat. Jak uvidíme dále, oba výzkumy jsou si v mnohých svých parametrech i výsledcích velmi podobné. 11

13 studujících atd.), typy podniků či firem (podle vlastnictví i podle sektoru trhu práce), v nichž nacházejí uplatnění, a celková doba jejich nezaměstnanosti v průběhu let, které je dělí od absolutoria. Dále jsou sledovány některé ukazatele kvality praktického uplatnění absolventů VUT, tedy to, jak dobře a uspokojivě se absolventi dokázali na trhu práce prosadit. Jako důležité měřítko uplatnění sledujeme výšku platů - nástupních i aktuálních. Dále se zajímáme o to, do jaké míry využívají absolventi nabytou kvalifikaci. Jako subjektivní ukazatele kvality uplatnění jsme dále zvolili míru spokojenosti se stávajícím místem a sebehodnocení ve vztahu k případnému hledání nového místa. Tyto položky jsou vyhodnocovány jednak samostatně, jednak vytvářejí sumační index uplatnění, jehož cílem je podat komplexnější informaci o tom, jak dobře a sebejistě si absolventi na trhu práce vedou. 3. Jak absolventi VUT zpětně ve vztahu k praxi hodnotí svoji vysokoškolskou přípravu? Cílem této otázky je zjistit do jaké míry se kompetence získané na vysoké škole překrývaly s kompetencemi požadovanými v praxi. Tedy to, jak dobře škola své absolventy pro praxi vybavila a co jim ve školní přípravě z tohoto hlediska chybělo. Tento cíl je ošetřen v prvé řadě prostřednictvím indexu deficitu, který v několika klíčových oblastech zjišťuje, co respondentům z profesního hlediska chybělo bezprostředně po nástupu do praxe. Identifikujeme tak oblasti, ve kterých VUT vypravuje své absolventy do praxe adekvátně respektive méně adekvátně připravené. Index zahrnuje následující položky: - teoretické odborné znalosti - praktické odborné dovednosti - komunikační dovednosti - manažerské dovednosti - ovládnutí technického softwaru - schopnost analyzovat a řešit problémy - prosazování na trhu práce - jazyková příprava 4. Jaké perspektivy dalšího vzdělávání se před absolventy VUT otevírají? Cílem této otázky je zjistit, zda absolventi pociťují potřebu dalšího vzdělávání. Sledujeme jejich zájem o další zvyšování kvalifikace - doktorské studium nebo kurzy v rámci celoživotního vzdělávání na VUT. Zjišťujeme také, v jakých oblastech pociťují momentálně největší nedostatky. To nám umožní odhadnout směr, kterým by se jejich další vzdělávání mělo ubírat. Sledovány jsou následující oblasti: - teoretické odborné znalosti - praktické odborné dovednosti - komunikační dovednosti - manažerské dovednosti - ovládnutí technického softwaru - schopnost analyzovat a řešit problémy - prosazování na trhu práce - jazyková příprava - hlubší znalosti humanitních oborů 12

14 Základní a výběrový soubor Při tvorbě výběrového souboru byla zohledněna jak velikost jednotlivých fakult, tak rozložení absolventů podle pohlaví tak, aby vybraný soubor byl reprezentativní a pokud možno rovněž obsahoval pro analýzu dostačující množství respondentů z méně početných skupin. Výběr vzorku vycházel z faktické struktury absolventů (viz. tabulka základního souboru) a respektoval následující logiku. Absolventi fakult FIT, FCH, FA, FAVU byli vybráni všichni. 12 Absolventky (ženy) byly vybrány všechny z fakult FSI a FEKT. Absolventky (ženy) fakulty FAST byly zredukovány krokem vyřazena byla v roce 1999 každá 8., v roce 2000 každá 7., v roce 2001 a 2002 každá 6. absolventka. Zbylí absolventi, tj.z FAST (mimo žen), FSI, FEKT a FP byli zredukováni takto: v roce 1999 byl vyřazen každý 7., v roce 2000 každý 6. a v roce 2001 a 2002 každý 5. absolvent, neboť je známo, že s prodlužující se dobou od absolutoria se návratnost snižuje (Sirovátka, Nekuda 2002 : 13). Ve výběrovém souboru jsou zahrnuti rovněž všichni absolventi, kteří v daném období absolvovali na VUT více než jedenkrát - je jich 194. Absolventi VUT podle ročníků, fakult a pohlaví - základní soubor 13 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 celkově fakulta celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkem Absolventi VUT podle ročníků, fakult a pohlaví - výběrový soubor rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 celkově fakulta celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkem Pokud tito absolventi absolvovali později další studium na jiné fakultě, pak se započítávají do té fakulty, kde absolvovali nejpozději. 13 Mezi absolventy nejsou zařazeni absolventi doktorského studia, dále absolventi bakalářského studia, kteří mají v současné době rozestudované další studium a zahraniční absolventi (s údajem kód státu trvalého bydliště, kterým není Česká republika). 13

15 POZNÁMKA: Fakticky bylo obesláno 5992 respondentů, protože 8 jich bylo vyloučeno kvůli špatně zadané adrese v tiskárně. Konečná velikost výběrového souboru je tedy Celkem bylo tedy obesláno téměř 6000 absolventů z 7323, takže celkový objem výběrového souboru tvoří převážnou většinu 82 % - velikosti souboru základního. Můžeme uzavřít, že velikost a způsob výběru výběrového souboru zajišťuje jeho dostatečnou reprezentativnost. 14 Šetření z Masarykovy univerzity pracovalo s výběrovým souborem 5500 absolventů, což činilo asi 85 % základního souboru (viz Sirovátka, Nekuda 2002 : 13). 14

16 3. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Návratnost Absolventi VUT podle ročníků, fakult a pohlaví - návratnost rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 celkově fakulta celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU kombin ace fakult celkem POZNÁMKA: 52 respondentů neuvedlo ročník absolutoria a 4 respondenti vystudovanou fakultu, ostatní data ovšem uvedli. Celkem bylo tedy sebráno 3500 dotazníků. 177 respondentů uvedlo více než jednu vystudovanou fakultu. Šlo o tyto kombinace FSI - FP (n = 19), FSI - FEKT (n = 16), FEKT - FP (n = 17), FCH - FP (n = 3), FAST - FP (n = 2) a FSI - FEKT - FP (n = 1). Sběr dat proběhl v březnu a dubnu 2003 formou poštovní ankety ve dvou po sobě následujících obesláních všech respondentů. Technickou zajímavostí sběru dat bylo, že všichni oslovení respondenti měli současně možnost vyplnit dotazník na webových stránkách Centra vzdělávání a poradenství VUT. Tuto možnost využilo plných 1050 respondentů, což činí 30 % všech sebraných dotazníků. Z 5992 rozeslaných dotazníků jich nenalezlo adresáta. Sebráno bylo přesně 3500 správně vyplněných dotazníků. To představuje velmi dobrou návratnost 58,4 %. Při odečtení slepých dotazníků od výběrového souboru (n = 5810) je pak faktická návratnost 60,2 %. 16 Můžeme konstatovat, že s ohledem na použitou techniku se podařilo docílit velmi dobré návratnosti a tím také poměrně dobré reprezentativnosti výzkumu. Srovnáme-li dosaženou návratnost s výzkumem absolventů VUT z roku 1999, pak jde o značný pokrok. Návratnost předešlého výzkumu byla pouhých 24,9 %. Nicméně je korektní podotknou, že i když o většině výběrového souboru máme potřebná data, o velké části výběrového souboru 40 % respondentů - nám tyto data chybí. Je možné, že ti, kteří neodpověděli, se ve svém úhrnu v určitých podstatných vlastnostech signifikantně liší od sebraného výzkumného vzorku. O těchto lidech nejsme bohužel schopni podat žádné další informace. 15 Toto číslo je velmi realistické a souvisí především s běžnou migrací. Můžeme ho srovnat se 170 nedoručenými dotazníky u výzkumu absolventů na Masarykově univerzitě (srv. Sirovátka, Nekuda 2002 : 14). 16 Výzkum na Masarykově univerzitě docílil téměř shodné návratnosti - 62,8 % (srv. Sirovátka, Nekuda 2002 : 14), přičemž je třeba si uvědomit, že na MU byla většina absolventů žen (asi 60 %), u kterých bývá návratnost zpravidla vyšší, kdežto na VUT tvoří většinu absolventů muži (asi 80 %). 15

17 Z respondentů, kteří odpověděli, bylo 97,2 % absolventů magisterského stupně, 2,8 % absolventů bakalářského stupně. Rozložení bakalářů a magistrů podle fakult proto uvádíme v absolutních počtech. fakulta bakalářský stupeň magisterský stupeň FA FEKT FCH FIT 1 85 FP FAST FSI FAVU 2 29 celkem Aktuální profesní situace absolventů VUT Cílem této části je poskytnout základní údaje o aktuální profesní situaci absolventů VUT: aktuální pracovní status (podíl nezaměstnaných, zaměstnanců, podnikatelů, dále studujících atd.), typy zaměstnavatelů, sektor hospodářství, v němž se absolventi uplatňují. Dílčím cílem je také přinést informace o skupině nezaměstnaných absolventů VUT Aktuální pracovní status absolventů VUT Aktuální pracovní status absolventů VUT (n = 3495) rodičovská dovolená 2% vojenská/civilní služba 7% nezaměstnaný 3% jiné 1% student 13% zaměstnanec a podnikatel 4% zaměstnanec 64% podnikatel 6% 16

18 aktuální pracovní status FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkově zaměstnanec 39,4 66,0 61,8 41,9 66,6 66,9 67,8 33,6 64,9 podnikatel 32,1 3,7 2, ,6 2,6 43,3 5,6 zaměstnanec a podnikatel 8,3 4,6 1,0 5,8 8,5 3,7 2,8 6,6 4,3 student 4, ,6 22 7,8 11,6 13,0 6,6 12,6 rodičovská dovolená 11,0 1,5 3,2 0 5,6 2,3 1,1 3,3 2,0 vojenská/civilní služba 0,9 8,3 3,8 21 2,5 6,1 9,0 3,3 7,0 nezaměstnaný 0,9 1,5 2,7 1,2 2,8 2,9 2,1 3,3 2,5 jiné 2,8 0,4 1,2 1,1 1,2 0,9 1,6 0 1,1 celkem Většina absolventů VUT se nachází v zaměstnaneckém poměru. Procento podnikatelů je oproti zaměstnancům na všech fakultách s výjimkou FA a FAVU řádově nižší. Pracuje nebo podniká celkem 74 % respondentů. 17 Tři čtvrtiny dotázaných absolventů je tedy aktivně zapojeno na pracovním trhu. U těch, kteří uvádějí zároveň zaměstnanecký poměr a podnikání, lze považovat ve většině případů za hlavní zaměstnanecký poměr. Jinými slovy, podnikáním si při zaměstnání pouze přivydělávají. Několik respondentek na rodičovské dovolené (n = 76) uvádí, že zároveň pracují (n = 9) nebo podnikají (n = 2). Početnější je skupina studentů, kteří současně pracují nebo podnikají (n = 128 tj. 29 % ze všech, kteří v současné době studují). Celkem dosud nepracovalo 25,9 % (n = 552) respondentů (vojenská/civilní služba, rodičovská dovolená, nezaměstnaní a absolventi pokračující ve studiu bez dosavadní pracovní zkušenosti). Z aktuálně nezaměstnaných dosud nepracovalo 53,6 % (n = 45). 17 Naprosto totožné jsou výsledky výzkumu z Masarykovy univerzity (srov. Sirovátka, Nekuda 2002 : 17). 17

19 Aktuální zaměstnavatel absolventů VUT Firma/organizace, kde absolventi VUT aktuálně pracují (n = 2829) podniká s vlastními zaměstnanci 2% podniká samostatně 5% nevládní 0% kombinace možností 3% jiné 1% státní/veřejná 12% zahraniční/nadnárodní 15% česká se zahraničním kapitálem 15% česká soukromá 47% firma/organizace kde FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkově absolventi pracují státní/veřejná 6,3 10,9 37,8 10, ,4 11,8 česká soukromá 54,2 43,2 26,7 54,5 33,9 61, ,7 47,4 česká se zahr. kap. 1 16,5 17 7,3 18,7 10,2 20,4 7,1 14,9 zahraniční/nadnárodní 3,1 20,5 13,3 10,9 18,4 6,7 18,5 0 14,7 nevládní 1 0, ,9 0,3 0,3 7,1 0,4 podniká samostatně 27 4,1 3,7 5,5 3,2 5,7 2,2 39,3 5,4 podniká se zaměstnanci 0 1,4 0,7 3,6 3,5 1,3 1 3,6 1,6 kombinace možností 4,2 2,2 0,8 5,5 7,1 1,2 1,2 10,8 2,6 jiné 3, ,8 1,3 0,8 1,4 0 1,2 celkem Absolventi jsou zaměstnáni v různých typech organizací či firem. Zhruba polovina pracujících absolventů pracuje v českých soukromých firmách případně živnostech ( česká soukromá, podniká s vlastními zaměstnanci, podniká samostatně ). Drtivá většina pracujících absolventů - 84% - působí v privátní sféře. Pouze 12 % respondentů působí ve státní či veřejné sféře, přičemž pouze 0,4 % (n = 11) z nich v nevládních organizacích. Rozdíly mezi fakultami jsou dány tím, jaké typy investorů ovládají jednotlivá odvětví - například ve strojírenství působí řada zahraničních/nadnárodních firem nebo firem se zahraničním kapitálem (zaměstnávají 38,9 % absolventů FSI), naopak architektura je doménou českých firem a samostatného podnikání. 18

20 Sektory hospodářství, v nichž absolventi VUT nalezli uplatnění Sektor hospodářství, kde absolventi VUT aktuálně pracují (n = 2746) zemědělství 1% jiné 14% státní služby 10% průmysl 46% komerční služby 21% výzkum a vývoj 8% sektor FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkově hospodářství průmysl 14,3 38,4 26,6 5,7 24,6 51,6 65,8 8,3 45,4 výzkum a vývoj 0 19,1 19,3 24,5 1,6 1,6 9,1 4,2 8,4 komerční služby 19,0 27,1 14,9 49,0 53,0 10,2 11,9 45,8 21,4 státní služby 8,3 7,8 22,2 11,3 12,5 11,5 5,2 33,3 9,7 zemědělství 0 0,2 3,0 0 0,3 0,5 0,3 4,2 0,5 jiné 58,4 7,4 14,0 9,5 8,0 24,6 7,7 4,2 14,6 celkem Skoro polovina 46 % - pracujících absolventů působí v průmyslu, což je pochopitelné vzhledem k technickému zaměření školy. Téměř třetina absolventů působí v sektoru služeb ( komerční služby, státní služby ). Překvapivě vysoký podíl absolventů nachází uplatnění ve špičkovém sektoru výzkumu a vývoje. Při bližším pohledu na rozložení mezi fakultami však vidíme, že se takto uplatňují především absolventi FIT, FCH a FEKT, s odstupem následovaní ještě absolventy FSI. Z ostatních fakult směřuje do výzkumu jen malé procento absolventů. V primárním, zemědělském sektoru pracuje pouze 0,5 % (n = 14) respondentů. Bohužel poměrně vysoká část respondentů 14 % - se nenašla v přímo nabízených odpovědích, což může jejich vykázané podíly mírně zkreslovat. 19

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová UPLATNĚNÍ

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit profil univerzity Univerzita s více než 110letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899) Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit Prestižní ocenění ECTS a DS Label

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

[UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA] NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06 A 2010/11

[UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA] NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06 A 2010/11 Prosinec 2011 Rozvojové a poradenské centrum VŠE Martin Lukeš Miroslav Švára Miroslav Lorenc [UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA] NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06 A 2010/11

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Reflex 2010: zpráva třetí. Současné zaměstnání absolventů. Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011. Z obsahu. Úvod

Reflex 2010: zpráva třetí. Současné zaměstnání absolventů. Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011. Z obsahu. Úvod Reflex 2010: zpráva třetí Současné zaměstnání absolventů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Úvod Česká republika se více než deset let účastní mezinárodních projektů, které se zabývají postavením

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Přechod absolventů středních škol na trh práce Přechod absolventů středních škol na trh práce vybrané skupiny maturitních a učebních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 2 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ Vědunka Kopečná (FDV) Markéta Nekolová (FDV) Martin Nekola (FSV UK) Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Obecné informace o stážích pracovní

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých

Více