PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VUT V PRAXI pro rok ukončení studia Klára Šeďová Viktor Šeďa Schválil: Ing. Ladislav Janíček, PhD, MBA Ředitel CVP VUT v Brně Brno, květen 2003

2 Vedoucí projektu: Anna Lukáčová Autoři publikace: Klára Šeďová, Viktor Šeďa Realizační tým projektu: Klára Šeďová, Viktor Šeďa, Anna Lukáčová, Ladislav Janíček, Jaromír Pěnčík, Magda Baničová ISBN

3 OBSAH 1. ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Teoretická část Kontext výzkumného problému Nezaměstnanost, nezaměstnanost vysokoškoláků a nezaměstnanost vysokoškolských absolventů v ČR Metodologická část Cíl výzkumu Metodologie výzkumu Základní výzkumné otázky Základní a výběrový soubor VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Návratnost Aktuální profesní situace absolventů VUT Aktuální pracovní status absolventů VUT Aktuální zaměstnavatel absolventů VUT Sektory hospodářství, v nichž absolventi VUT nalezli uplatnění Nezaměstnaní Vstup absolventů VUT na trh práce Doba hledání prvního místa Způsob získání prvního místa Kvalifikovaná práce a kontakt s budoucím zaměstnavatelem při studiu Nástupní plat Uplatnění absolventů VUT na trhu práce Využívání nabyté kvalifikace Spokojenost s aktuálním místem Pociťovaná obtížnost hledání nového místa Současné příjmy Platová dynamika Index uplatnění Vysokoškolská příprava ve vztahu k praxi Deficitní oblasti Celková míra deficitu Faktory deficitních oblastí Perspektivy dalšího vzdělávání Zájem o další vzdělávání na VUT Zájem o doktorské studium Stávající kvalifikační deficity Shrnutí nejdůležitějších výsledků ZÁVĚR...54 LITERATURA PŘÍLOHY..56 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek..56 Příloha č. 2: Dotazník. 57 2

4 1. ÚVOD Vysoké učení technické v Brně (VUT) patří mezi největší a nejstarší veřejné vysoké školy v České republice a o studenty rozhodně nemá nouzi. V současné době stále pokračuje růst významu vysokého školství nastartovaný již v 90. letech minulého století. Poptávka po vysokoškolském vzdělávání neustále roste a vysoké školy v ČR stále nejsou schopny zájem uchazečů plně uspokojit. Mohlo by se tedy zdát, že se vysoké školy při trvalém růstu zájmu o jejich služby a obecně nízké nezaměstnanosti vysokoškoláků nemusejí příliš pídit po informacích o uplatnění svých absolventů v praxi. To ale neplatí pro ty z nich, které se orientují na budoucnost a kvalitu svých služeb, a uvědomují si značnou a stále akcelerující dynamiku na pracovních trzích v praxi svých oborů, což platí pro technické obory možná dvojnásob. VUT je školou univerzitního typu a poskytuje převážně technické vzdělání na osmi fakultách. V brněnském vysokém školství je po Masarykově univerzitě hned druhou největší vysokou školou a pokud se má v obecných věcech v rámci lokálního prostředí s někým srovnávat, pak právě s touto školou. V celorepublikovém kontextu patří spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou báňskou - technickou univerzitou v Ostravě ke třem největším technickým univerzitám u nás. 1 Zdálo by se tedy, že významná konkurence je dostatečně vzdálená. Brněnské vysokoškolské prostředí je ovšem specifické právě hustotou vysokých škol. Brno je po Praze druhým nejvýznamnějším univerzitním a studijním centrem v zemi. To je vzhledem k velikosti a významu města sice přirozené, ale podíváme-li se na počty vysokých škol a jejich studentů, zjistíme, že je jich v přepočtu na počet obyvatel města Brna vůbec nejvíce v celé republice. Řada potencionálních studentů si dnes vybírá vysokou školu podle její pověsti a kvality a její vzdálenost v měřítku malé České republiky často nehraje významnější roli. A co může být lepším měřítkem skutečné kvality školy a její vizitkou, než právě uplatnění jejích absolventů v praxi? Tato studie si klade za cíl prověřit uplatnění absolventů VUT v praxi a zhodnotit tak jejich úspěšnost na pracovním trhu. Věříme, že ty z vás, kteří se o Vysoké učení technické teprve zajímáte, výsledky předkládané studie zaujmou a ty z vás, kteří s VUT již máte něco do činění, ať už pracovně nebo studijně, zároveň potěší. 1 Zatím méně významná je Technická univerzita v Liberci. Technické vzdělání poskytují i některé další vysoké školy, například Západočeská univerzita v Plzni na některých svých fakultách. 3

5 2. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 2. 1 Teoretická část Kontext výzkumného problému Kontext výzkumného problému je možné pracovně rozčlenit do několika dimenzí. Základní dimenze jsou ŠKOLA a PRAXE, dimenze ze kterých se tyto odvozují pak OBOR a TRH PRÁCE. Vzájemný vztah těchto oblastí můžeme vyjádřit v následujícím schématu. 2 ŠKOLA PRAXE OBOR TRH PRÁCE Stěžejní výzkumnou dimenzí našeho šetření je PRAXE. Svoji praxi (uplatnění) si absolvent volí z jedné strany na základě své vysokoškolské přípravy, ale v důsledku je praxe determinovaná především požadavky pracovního trhu. Jinými slovy absolvent volí z možností, které mu trh práce fakticky nabízí. Aktuální uplatnění absolventa na trhu práce tak může být značně vzdáleno od jeho vlastních představ a nemusí se dokonce shodovat s jeho vysokoškolskou přípravou (méně kvalifikovaná práce nebo práce mimo obor). Právě míra shody vysokoškolské přípravy s působením absolventů v praxi - kvalifikovanou prací v oboru - je významným měřítkem jejich uplatnění. Dimenzi OBOR chápeme jako komunitu odborníků, kteří daný obor tvoří, a její kulturu. Vysoké školy plní ze své povahy v zásadě dvojí funkci (viz. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách). Předně je to funkce kvalifikační přípravy, výuky studentů daného oboru, 2 Samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že vztahy mezi načrtnutými dimenzemi nejsou jednostranné, ale vzájemné. Vždy existuje různě silná zpětná vazba mezi jednotlivými dimenzemi. Navíc jednotlivé dimenze se ve skutečnosti značně prolínají. Schéma je tedy nutné brát pouze jako jednovrstevné zjednodušení reality, které se nepokouší o její komplexní vyčerpávající popis. Nicméně hlavní vztahy mezi jednotlivými dimenzemi platí hypoteticky tak, jak jsou popsány. 4

6 tedy funkce vzdělávací. Aby tuto funkci mohla vysoká škola perspektivně vykonávat, musí také zajistit dynamický růst svých oborů po odborné stránce. Plní tedy paralelně funkci vědeckovýzkumnou, která zajišťuje teoretické a empirické bádání a pokrok v daných oborech. Tuto funkci zajišťuje vědeckovýzkumná komunita, která je v různých oborech v různé míře propojena s běžnou praxí daného oboru v jeho hospodářské aplikaci. 3 Nesmíme také zapomenou, že výzkum a vývoj realizovaný na vysokých školách (tedy dimenze OBOR) je významnou dynamickou silou působící na praxi - aplikaci oboru - a tedy i na pracovní trh. To, jakým způsobem a do jaké míry je oborová komunita provázaná s vnějším pracovním trhem, do značné míry určuje, jestli je vysokoškolská příprava studentů zaměřena spíše prakticky, tedy podle požadavků trhu práce. Dimenze OBOR tímto způsobem přímo ovlivňuje dimenzi ŠKOLA, se kterou je úzce propojen. Dimenzí ŠKOLA máme na mysli celkovou vysokoškolskou přípravu, která se neomezuje jen na přípravu odbornou. Odborná oborová příprava je sice v rámci studia stěžejní, ale škola by měla studenty vybavit i po jiných než čistě odborných stránkách a má i další pedagogické funkce, včetně funkcí nezamýšlených. Škola má vytvářet u studentů určité znalosti a dovednosti čili kvalifikační předpoklady na základě daného oboru a tím u studentů spoluvytváří určitá očekávání, jak se mohou uplatnit na trhu práce. Tato očekávání jsou v různé míře realistická, což opět závisí především na praktičnosti zaměření oboru. Tedy na tom, jak se obor přizpůsobuje podmínkám hospodářství a trhu práce, či jak moc je daná pedagogická komunita, která obor vyučuje, svázána s vnějším pracovním trhem. 4 Můžeme vyslovit hypotézu, že u technických oborů je jejich poměr k hospodářské aplikaci a pracovnímu trhu výrazně flexibilní. Předestřené schéma bylo důležité pro pracovní operacionalizaci výzkumného problému. Je ovšem také významné pro obecný rámec interpretace sebraných a analyzovaných dat. Musíme si být vědomi jistých omezení korespondence přípravy a praxe plynoucích ze vzájemných vztahů jednotlivých dimenzí. Školní příprava musí usilovat o respektování požadavku co nejlepšího uplatnění absolventů na pracovním trhu. Zároveň musí umožňovat vnitřní růst vlastního oboru, tedy aby se nejlepší studenti mohli zapojit do jeho vědeckovýzkumné komunity. Ta může být praktikování oboru na vnějším pracovním trhu ovšem v některých případech značně odcizena a může se tak stát do jisté míry samoúčelnou. Zvláště pak, pokud vědečtí pracovníci neprojdou dostatečnou běžnou praxí před započetím výzkumné činnosti. Základní dilema provázanosti teorie a praxe a jeho řešení zůstává patrně jedním z nejdůležitějších úkolů, před kterým vysoké školy stojí. 3 Vysokoškolští učitelé se mohou kromě výuky zabývat buď čistě vědeckým výzkumem, nebo může jít spíše o externisty, kteří běžně praktikují obor v jeho skutečné hospodářské aplikaci. 4 Pro názornost můžeme uvést příklad oboru, který je definován čistě akademicky, neboť prakticky nemá žádné aplikované uplatnění, a tedy i zastoupení na vnějším (mimouniverzitním) trhu práce. Takovým oborem je filozofie. Jinak je tomu právě u technických oborů, které se vyznačují silnou hospodářskou aplikací, a tedy i zastoupením na vnějším pracovním trhu. Jejich kvalifikační dimenze je definována v daleko větší míře hospodářskou aplikací těchto oborů. Ovlivnění vysokoškolské přípravy ovšem není přímé, ale realizuje se zprostředkovaně, přes daný obor - oborovou komunitu. Profilace vysokoškolské přípravy tak není ani u technických oborů zcela flexibilní vzhledem k požadavkům hospodářské aplikace a pracovního trhu. 5

7 Nezaměstnanost, nezaměstnanost vysokoškoláků a nezaměstnanost vysokoškolských absolventů v ČR Počátkem roku 2003 překročila poprvé v historii České republiky obecná míra nezaměstnanosti hranici 10%. Bez práce je zhruba osob. Přitom až do konce roku 1996 se dařilo držet velmi nízkou míru nezaměstnanosti pod hranicí 3,5 % (zhruba nezaměstnaných). Začátkem roku 1997 ovšem nezaměstnanost poprvé dosáhla hranice 4 % a překročila počet 200 tisíc lidí bez práce. Od té doby nastává kontinuální růst nezaměstnanosti v ČR, který se daří zastavovat zatím vždy jen krátkodobě v sezónních výkyvech 5. Slibný vývoj na konci roku 2000, kdy se podařilo opět stlačit míru nezaměstnanosti pod hranici 9 %, která byla překročena o rok dříve, se zastavil počátkem léta Dnes máme tedy více než půl milionu nezaměstnaných a nedá se očekávat, že se situace v blízké době podstatně zlepší. Průměrné míry nezaměstnanosti v letech (%) ,6 9 8,6 9, ,1 5 4, , Zdroj: Vlastní výpočet podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR míra nezaměstnanosti (%) 3 3,1 4,4 6,1 8,6 9 8,6 9,2 rok Pro náš výzkum jsou důležitá především data z let , neboť v centru našeho zájmu stojí absolventi právě z těchto ročníků. Můžeme konstatovat, že naši absolventi vstupovali na trh práce v obtížné situaci v letech charakterizovaných dosud nejvyšší nezaměstnaností (kolem 9 %), přičemž rozdíly mezi mírami nezaměstnanosti v jednotlivých letech nejsou významné. 5 Nezaměstnanost je zpravidla nejvyšší na přelomu roku a nejnižší počátkem léta (viz. 6

8 Neustává vysoký zájem o vysokoškolské studium, kdy poptávka po něm stále asi dvojnásobně převyšuje nabídku. Celkový počet vysokoškolských studentů v denní formě bakalářského a magisterského studia vzrostl v ČR v letech o plných 80 %. Celkový počet absolventů se ale ve stejné době zvýšil jen o 45 %. 6 Tato disproporce je částečně vysvětlitelná fázovým posunem několika let mezi přijetím a absolutoriem. Dále tím, že řada studentů je přijata a zapsána na více vysokých škol současně. Je ovšem zřejmé, že vzrostl podíl studentů, kteří studium ukončí předčasně, a zároveň se prodloužila doba studia. Počty absolventů vysokých škol v ČR letech (bakalářské a magisterské studium v denní formě) Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání 7 Absolventi vysokých škol rok Zatímco celková obecná míra nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva sezónně mírně kolísá tak, že nejvyšší je zpravidla na přelomu roku a nejnižší počátkem léta, míra nezaměstnanosti vysokoškolských absolventů má zcela opačný průběh. Nejnižší je v dubnu a nejvyšší v září. Tyto rozdíly v průběhu roku jsou přitom značné - více než dvojnásobné. To je dáno tím, že nejvíce vysokoškoláků absolvuje počátkem léta a poté se postupně zapojuje do pracovního trhu. Uvádíme tedy zjištěné stavy nezaměstnaných absolventů v dubnu, kdy zůstávají nezaměstnaní většinou pouze ti absolventi, které trh práce v průběhu roku ještě nestačil absorbovat. 6 Dostupné online: 7 Dostupné online: Vývoj počtů a struktury absolventů vysokých škol je zde podrobně zpracován. 7

9 Počty nezaměstnaných absolventů vysokých škol - stav v dubnu Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání 8 Nezaměstnaní absolventi VŠ (duben) rok Známe-li počty absolventů vysokých škol a počty nezaměstnaných absolventů, můžeme z nich snadno odvodit míru nezaměstnaných absolventů vysokoškoláků. Zjištěná data uvedená v následujícím grafu sice sahají jen do roku 1999, ale můžeme si povšimnout, že v tomto roce je míra nezaměstnanosti absolventů oproti polovině 90. let v podstatě trojnásobná. 8 Dostupné online: 8

10 Míra nezaměstnaných absolventů vysokých škol (podle evidence nezaměstnaných v dubnu a počtu absolventů za celý rok) ,04 % , ,69 2,74 3, Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ (%) 2,69 2,74 3,33 5,19 9,04 rok Jak vyplývá z následujícího grafu, míra nezaměstnanosti vysokoškoláků zůstává relativně nízká - v roce 1999 dosáhla pouhých 3 % 9. Při interpretaci uvedených dat přitom nesmíme zapomenout na fakt, že podíl vysokoškoláků v ekonomicky aktivní populaci stoupá. Každopádně jsou na tom vysokoškoláci ze všech vzdělanostních skupin zdaleka nejlépe. Na konci roku 2000 bylo nezaměstnáno 21,2 % lidí se základním vzděláním a 5,8 % lidí se středním odborným vzděláním (Sirovátka, Nekuda 2002 : 6) 9 Přitom na konci roku 2000 činil podíl nezaměstnaných vysokoškoláků 2,6% (Sirovátka, Nekuda 2002 : 6) 9

11 Vývoj celkové míry nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti vysokoškoláků a absolventů vysokoškoláků v letech 1995 až ,6 míra nezaměstnanosti (%) ,1 2,7 2,7 1,2 1,1 1,5 3,3 4,4 2,2 5,2 6, vysokoškoláci mezi ekonomicky aktivními absolventi vysokoškoláci celkem (ekonomicky aktivní) Pokud jde o základní charakteristiku uplatnění na trhu práce - tedy míru nezaměstnanosti, můžeme uzavřít, že ve vysokoškolské populaci zůstává tato na velmi nízké úrovni. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol sice přibližně kopíruje nárůst celkové obecné míry nezaměstnanosti, ale můžeme předpokládat, že ve sledovaném čtyřletém intervalu se bude její agregovaná míra blížit nízké nezaměstnanosti vysokoškoláků, neboť většina nezaměstnaných absolventů najde práci již během prvního roku po absolutoriu. Jinými slovy můžeme vyslovit hypotézu, že absolventi VUT z let budou vykazovat jako celek velmi nízkou míru aktuální nezaměstnanosti Metodologická část Cíl výzkumu Cílem výzkumu uplatnění absolventů VUT je získat základní informace o jejich pozici na trhu práce. Výzkumné téma se dělí na několik hlavních dimenzí. Jednak jsou to vstupní zkušenosti absolventů, tedy to, jakým způsobem a jak rychle získávali své první zaměstnání a jednak aktuální uplatnění, tedy to, za jakých podmínek jsou momentálně zaměstnáni a nakolik cítí svoji pozici na trhu práce jako silnou a uspokojivou. Dalším cílem projektu je zjistit, jak absolventi zpětně hodnotí míru korespondence vysokoškolské přípravy s požadavky praxe. Všechny výše uvedené problémy jsou sledovány souhrnně v rámci celé školy a po jednotlivých fakultách, což poskytuje možnost jejich srovnání. 10

12 Výsledkem projektu by tedy měl být elementární přehled o tom, jak vybaveni odcházejí studenti VUT, respektive jednotlivých fakult, do praktického profesního života a jak v něm prospívají. Tento projekt navazuje na šetření realizované na VUT v roce 1999 a pokládá tak seriózní základ přepokládaného pravidelného longitudinálnímu výzkumu Metodologie výzkumu Výzkum byl pojat jako statistické reprezentativní šetření. Návrh a vedení celého výzkumného projektu podléhaly standardním sociologickým postupům kvantitativního výzkumu a byly řešeny praktikujícími výzkumníky. Obsahová struktura výzkumu naplňuje jeho vytčené cíle. Především byla provedena důkladná operacionalizace výzkumného problému tak, aby výsledky šetření bylo možno srovnat jak z předešlým výzkumem z roku 1999, který zjišťoval uplatnění absolventů VUT z let , tak z obdobným výzkumem uplatnění absolventů, provedeným na brněnské Masarykově univerzitě přesně přede dvěma roky. 11 S Masarykovou univerzitou se VUT může srovnávat jednak v obecné rovině - má totiž podobný počet absolventů a jednak i mezifakultně a to zejména v případě Fakulty informatiky MU a Ekonomicko-správní fakulty MU, protože na VUT existují fakulty s obdobným zaměřením Základní výzkumné otázky V rámci výzkumného tématu Uplatnění absolventů VUT na trhu práce byly stanoveny následující základní výzkumné otázky: 1) Jak absolventi VUT vstupují na trh práce? 2) Jak se absolventi VUT uplatňují na trhu práce? 3) Jak absolventi VUT zpětně ve vztahu k praxi hodnotí svoji vysokoškolskou přípravu? 4) Jaké perspektivy dalšího vzdělávání se před absolventy VUT otevírají? 1. Jak absolventi VUT vstupují na trh práce? Tato otázka si klade za cíl popsat některé důležité okolnosti vstupu na trh práce. Základním údajem je doba, za kterou absolventi jednotlivých fakult nalézají své první místo. Pro potřeby poradenské práce je zásadní také údaj o tom, jakým způsobem své první místo získali. S těmito údaji souvisí také skutečnost, zda absolventi pracovali v oboru již v době svého studia a také zda měli již v této době kontakt se svým budoucím zaměstnavatelem. Dále je zjišťována výše nástupního platu. 2. Jak se absolventi VUT uplatňují na trhu práce? V rámci této otázky jsou sledovány základní údaje o aktuální profesní situaci absolventů VUT: aktuální pracovní status (podíl nezaměstnaných, zaměstnanců, podnikatelů, dále 10 Do tohoto výzkumného šetření však byly zahrnuty pouze tři fakulty: FAST, FSI a FEI (dnes rozdělená na FEKT a FIT). 11 Výzkum uplatnění absolventů Masarykovy univerzity byl realizován pro ročníky pouze magisterského denního studia. Vzhledem k tomu, že 97,5% respondentů našeho šetření uvedlo, že jsou absolventy právě magisterského studia, dá se uplatnění absolventů obou největších brněnských univerzit dobře porovnávat. Jak uvidíme dále, oba výzkumy jsou si v mnohých svých parametrech i výsledcích velmi podobné. 11

13 studujících atd.), typy podniků či firem (podle vlastnictví i podle sektoru trhu práce), v nichž nacházejí uplatnění, a celková doba jejich nezaměstnanosti v průběhu let, které je dělí od absolutoria. Dále jsou sledovány některé ukazatele kvality praktického uplatnění absolventů VUT, tedy to, jak dobře a uspokojivě se absolventi dokázali na trhu práce prosadit. Jako důležité měřítko uplatnění sledujeme výšku platů - nástupních i aktuálních. Dále se zajímáme o to, do jaké míry využívají absolventi nabytou kvalifikaci. Jako subjektivní ukazatele kvality uplatnění jsme dále zvolili míru spokojenosti se stávajícím místem a sebehodnocení ve vztahu k případnému hledání nového místa. Tyto položky jsou vyhodnocovány jednak samostatně, jednak vytvářejí sumační index uplatnění, jehož cílem je podat komplexnější informaci o tom, jak dobře a sebejistě si absolventi na trhu práce vedou. 3. Jak absolventi VUT zpětně ve vztahu k praxi hodnotí svoji vysokoškolskou přípravu? Cílem této otázky je zjistit do jaké míry se kompetence získané na vysoké škole překrývaly s kompetencemi požadovanými v praxi. Tedy to, jak dobře škola své absolventy pro praxi vybavila a co jim ve školní přípravě z tohoto hlediska chybělo. Tento cíl je ošetřen v prvé řadě prostřednictvím indexu deficitu, který v několika klíčových oblastech zjišťuje, co respondentům z profesního hlediska chybělo bezprostředně po nástupu do praxe. Identifikujeme tak oblasti, ve kterých VUT vypravuje své absolventy do praxe adekvátně respektive méně adekvátně připravené. Index zahrnuje následující položky: - teoretické odborné znalosti - praktické odborné dovednosti - komunikační dovednosti - manažerské dovednosti - ovládnutí technického softwaru - schopnost analyzovat a řešit problémy - prosazování na trhu práce - jazyková příprava 4. Jaké perspektivy dalšího vzdělávání se před absolventy VUT otevírají? Cílem této otázky je zjistit, zda absolventi pociťují potřebu dalšího vzdělávání. Sledujeme jejich zájem o další zvyšování kvalifikace - doktorské studium nebo kurzy v rámci celoživotního vzdělávání na VUT. Zjišťujeme také, v jakých oblastech pociťují momentálně největší nedostatky. To nám umožní odhadnout směr, kterým by se jejich další vzdělávání mělo ubírat. Sledovány jsou následující oblasti: - teoretické odborné znalosti - praktické odborné dovednosti - komunikační dovednosti - manažerské dovednosti - ovládnutí technického softwaru - schopnost analyzovat a řešit problémy - prosazování na trhu práce - jazyková příprava - hlubší znalosti humanitních oborů 12

14 Základní a výběrový soubor Při tvorbě výběrového souboru byla zohledněna jak velikost jednotlivých fakult, tak rozložení absolventů podle pohlaví tak, aby vybraný soubor byl reprezentativní a pokud možno rovněž obsahoval pro analýzu dostačující množství respondentů z méně početných skupin. Výběr vzorku vycházel z faktické struktury absolventů (viz. tabulka základního souboru) a respektoval následující logiku. Absolventi fakult FIT, FCH, FA, FAVU byli vybráni všichni. 12 Absolventky (ženy) byly vybrány všechny z fakult FSI a FEKT. Absolventky (ženy) fakulty FAST byly zredukovány krokem vyřazena byla v roce 1999 každá 8., v roce 2000 každá 7., v roce 2001 a 2002 každá 6. absolventka. Zbylí absolventi, tj.z FAST (mimo žen), FSI, FEKT a FP byli zredukováni takto: v roce 1999 byl vyřazen každý 7., v roce 2000 každý 6. a v roce 2001 a 2002 každý 5. absolvent, neboť je známo, že s prodlužující se dobou od absolutoria se návratnost snižuje (Sirovátka, Nekuda 2002 : 13). Ve výběrovém souboru jsou zahrnuti rovněž všichni absolventi, kteří v daném období absolvovali na VUT více než jedenkrát - je jich 194. Absolventi VUT podle ročníků, fakult a pohlaví - základní soubor 13 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 celkově fakulta celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkem Absolventi VUT podle ročníků, fakult a pohlaví - výběrový soubor rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 celkově fakulta celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkem Pokud tito absolventi absolvovali později další studium na jiné fakultě, pak se započítávají do té fakulty, kde absolvovali nejpozději. 13 Mezi absolventy nejsou zařazeni absolventi doktorského studia, dále absolventi bakalářského studia, kteří mají v současné době rozestudované další studium a zahraniční absolventi (s údajem kód státu trvalého bydliště, kterým není Česká republika). 13

15 POZNÁMKA: Fakticky bylo obesláno 5992 respondentů, protože 8 jich bylo vyloučeno kvůli špatně zadané adrese v tiskárně. Konečná velikost výběrového souboru je tedy Celkem bylo tedy obesláno téměř 6000 absolventů z 7323, takže celkový objem výběrového souboru tvoří převážnou většinu 82 % - velikosti souboru základního. Můžeme uzavřít, že velikost a způsob výběru výběrového souboru zajišťuje jeho dostatečnou reprezentativnost. 14 Šetření z Masarykovy univerzity pracovalo s výběrovým souborem 5500 absolventů, což činilo asi 85 % základního souboru (viz Sirovátka, Nekuda 2002 : 13). 14

16 3. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Návratnost Absolventi VUT podle ročníků, fakult a pohlaví - návratnost rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 celkově fakulta celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži celk. ženy muži FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU kombin ace fakult celkem POZNÁMKA: 52 respondentů neuvedlo ročník absolutoria a 4 respondenti vystudovanou fakultu, ostatní data ovšem uvedli. Celkem bylo tedy sebráno 3500 dotazníků. 177 respondentů uvedlo více než jednu vystudovanou fakultu. Šlo o tyto kombinace FSI - FP (n = 19), FSI - FEKT (n = 16), FEKT - FP (n = 17), FCH - FP (n = 3), FAST - FP (n = 2) a FSI - FEKT - FP (n = 1). Sběr dat proběhl v březnu a dubnu 2003 formou poštovní ankety ve dvou po sobě následujících obesláních všech respondentů. Technickou zajímavostí sběru dat bylo, že všichni oslovení respondenti měli současně možnost vyplnit dotazník na webových stránkách Centra vzdělávání a poradenství VUT. Tuto možnost využilo plných 1050 respondentů, což činí 30 % všech sebraných dotazníků. Z 5992 rozeslaných dotazníků jich nenalezlo adresáta. Sebráno bylo přesně 3500 správně vyplněných dotazníků. To představuje velmi dobrou návratnost 58,4 %. Při odečtení slepých dotazníků od výběrového souboru (n = 5810) je pak faktická návratnost 60,2 %. 16 Můžeme konstatovat, že s ohledem na použitou techniku se podařilo docílit velmi dobré návratnosti a tím také poměrně dobré reprezentativnosti výzkumu. Srovnáme-li dosaženou návratnost s výzkumem absolventů VUT z roku 1999, pak jde o značný pokrok. Návratnost předešlého výzkumu byla pouhých 24,9 %. Nicméně je korektní podotknou, že i když o většině výběrového souboru máme potřebná data, o velké části výběrového souboru 40 % respondentů - nám tyto data chybí. Je možné, že ti, kteří neodpověděli, se ve svém úhrnu v určitých podstatných vlastnostech signifikantně liší od sebraného výzkumného vzorku. O těchto lidech nejsme bohužel schopni podat žádné další informace. 15 Toto číslo je velmi realistické a souvisí především s běžnou migrací. Můžeme ho srovnat se 170 nedoručenými dotazníky u výzkumu absolventů na Masarykově univerzitě (srv. Sirovátka, Nekuda 2002 : 14). 16 Výzkum na Masarykově univerzitě docílil téměř shodné návratnosti - 62,8 % (srv. Sirovátka, Nekuda 2002 : 14), přičemž je třeba si uvědomit, že na MU byla většina absolventů žen (asi 60 %), u kterých bývá návratnost zpravidla vyšší, kdežto na VUT tvoří většinu absolventů muži (asi 80 %). 15

17 Z respondentů, kteří odpověděli, bylo 97,2 % absolventů magisterského stupně, 2,8 % absolventů bakalářského stupně. Rozložení bakalářů a magistrů podle fakult proto uvádíme v absolutních počtech. fakulta bakalářský stupeň magisterský stupeň FA FEKT FCH FIT 1 85 FP FAST FSI FAVU 2 29 celkem Aktuální profesní situace absolventů VUT Cílem této části je poskytnout základní údaje o aktuální profesní situaci absolventů VUT: aktuální pracovní status (podíl nezaměstnaných, zaměstnanců, podnikatelů, dále studujících atd.), typy zaměstnavatelů, sektor hospodářství, v němž se absolventi uplatňují. Dílčím cílem je také přinést informace o skupině nezaměstnaných absolventů VUT Aktuální pracovní status absolventů VUT Aktuální pracovní status absolventů VUT (n = 3495) rodičovská dovolená 2% vojenská/civilní služba 7% nezaměstnaný 3% jiné 1% student 13% zaměstnanec a podnikatel 4% zaměstnanec 64% podnikatel 6% 16

18 aktuální pracovní status FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkově zaměstnanec 39,4 66,0 61,8 41,9 66,6 66,9 67,8 33,6 64,9 podnikatel 32,1 3,7 2, ,6 2,6 43,3 5,6 zaměstnanec a podnikatel 8,3 4,6 1,0 5,8 8,5 3,7 2,8 6,6 4,3 student 4, ,6 22 7,8 11,6 13,0 6,6 12,6 rodičovská dovolená 11,0 1,5 3,2 0 5,6 2,3 1,1 3,3 2,0 vojenská/civilní služba 0,9 8,3 3,8 21 2,5 6,1 9,0 3,3 7,0 nezaměstnaný 0,9 1,5 2,7 1,2 2,8 2,9 2,1 3,3 2,5 jiné 2,8 0,4 1,2 1,1 1,2 0,9 1,6 0 1,1 celkem Většina absolventů VUT se nachází v zaměstnaneckém poměru. Procento podnikatelů je oproti zaměstnancům na všech fakultách s výjimkou FA a FAVU řádově nižší. Pracuje nebo podniká celkem 74 % respondentů. 17 Tři čtvrtiny dotázaných absolventů je tedy aktivně zapojeno na pracovním trhu. U těch, kteří uvádějí zároveň zaměstnanecký poměr a podnikání, lze považovat ve většině případů za hlavní zaměstnanecký poměr. Jinými slovy, podnikáním si při zaměstnání pouze přivydělávají. Několik respondentek na rodičovské dovolené (n = 76) uvádí, že zároveň pracují (n = 9) nebo podnikají (n = 2). Početnější je skupina studentů, kteří současně pracují nebo podnikají (n = 128 tj. 29 % ze všech, kteří v současné době studují). Celkem dosud nepracovalo 25,9 % (n = 552) respondentů (vojenská/civilní služba, rodičovská dovolená, nezaměstnaní a absolventi pokračující ve studiu bez dosavadní pracovní zkušenosti). Z aktuálně nezaměstnaných dosud nepracovalo 53,6 % (n = 45). 17 Naprosto totožné jsou výsledky výzkumu z Masarykovy univerzity (srov. Sirovátka, Nekuda 2002 : 17). 17

19 Aktuální zaměstnavatel absolventů VUT Firma/organizace, kde absolventi VUT aktuálně pracují (n = 2829) podniká s vlastními zaměstnanci 2% podniká samostatně 5% nevládní 0% kombinace možností 3% jiné 1% státní/veřejná 12% zahraniční/nadnárodní 15% česká se zahraničním kapitálem 15% česká soukromá 47% firma/organizace kde FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkově absolventi pracují státní/veřejná 6,3 10,9 37,8 10, ,4 11,8 česká soukromá 54,2 43,2 26,7 54,5 33,9 61, ,7 47,4 česká se zahr. kap. 1 16,5 17 7,3 18,7 10,2 20,4 7,1 14,9 zahraniční/nadnárodní 3,1 20,5 13,3 10,9 18,4 6,7 18,5 0 14,7 nevládní 1 0, ,9 0,3 0,3 7,1 0,4 podniká samostatně 27 4,1 3,7 5,5 3,2 5,7 2,2 39,3 5,4 podniká se zaměstnanci 0 1,4 0,7 3,6 3,5 1,3 1 3,6 1,6 kombinace možností 4,2 2,2 0,8 5,5 7,1 1,2 1,2 10,8 2,6 jiné 3, ,8 1,3 0,8 1,4 0 1,2 celkem Absolventi jsou zaměstnáni v různých typech organizací či firem. Zhruba polovina pracujících absolventů pracuje v českých soukromých firmách případně živnostech ( česká soukromá, podniká s vlastními zaměstnanci, podniká samostatně ). Drtivá většina pracujících absolventů - 84% - působí v privátní sféře. Pouze 12 % respondentů působí ve státní či veřejné sféře, přičemž pouze 0,4 % (n = 11) z nich v nevládních organizacích. Rozdíly mezi fakultami jsou dány tím, jaké typy investorů ovládají jednotlivá odvětví - například ve strojírenství působí řada zahraničních/nadnárodních firem nebo firem se zahraničním kapitálem (zaměstnávají 38,9 % absolventů FSI), naopak architektura je doménou českých firem a samostatného podnikání. 18

20 Sektory hospodářství, v nichž absolventi VUT nalezli uplatnění Sektor hospodářství, kde absolventi VUT aktuálně pracují (n = 2746) zemědělství 1% jiné 14% státní služby 10% průmysl 46% komerční služby 21% výzkum a vývoj 8% sektor FA FEKT FCH FIT FP FAST FSI FAVU celkově hospodářství průmysl 14,3 38,4 26,6 5,7 24,6 51,6 65,8 8,3 45,4 výzkum a vývoj 0 19,1 19,3 24,5 1,6 1,6 9,1 4,2 8,4 komerční služby 19,0 27,1 14,9 49,0 53,0 10,2 11,9 45,8 21,4 státní služby 8,3 7,8 22,2 11,3 12,5 11,5 5,2 33,3 9,7 zemědělství 0 0,2 3,0 0 0,3 0,5 0,3 4,2 0,5 jiné 58,4 7,4 14,0 9,5 8,0 24,6 7,7 4,2 14,6 celkem Skoro polovina 46 % - pracujících absolventů působí v průmyslu, což je pochopitelné vzhledem k technickému zaměření školy. Téměř třetina absolventů působí v sektoru služeb ( komerční služby, státní služby ). Překvapivě vysoký podíl absolventů nachází uplatnění ve špičkovém sektoru výzkumu a vývoje. Při bližším pohledu na rozložení mezi fakultami však vidíme, že se takto uplatňují především absolventi FIT, FCH a FEKT, s odstupem následovaní ještě absolventy FSI. Z ostatních fakult směřuje do výzkumu jen malé procento absolventů. V primárním, zemědělském sektoru pracuje pouze 0,5 % (n = 14) respondentů. Bohužel poměrně vysoká část respondentů 14 % - se nenašla v přímo nabízených odpovědích, což může jejich vykázané podíly mírně zkreslovat. 19

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Zimní semestr, ak. rok 2007/2008 Úvod Vzdělání a různé typy speciálních kvalifikací (jazykových,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová UPLATNĚNÍ

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA (NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06, 2010/11, 2011/12) Rozvojové a poradenské centrum VŠE Autoři: Ing. Lucie Böhmová, Ing. Irena Vrňáková

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003 Údaje obsažené v následujících

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více