Veřejná zakázka na služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná zakázka na služby"

Transkript

1 Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007Sb., zákona č. 76/2008 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb. (dále jen Zákon) s názvem Výběr poskytovatele dalšího vzdělávání zaměstnanců pracujících v zařízeních zajišťující sociálních služby na území hl.m. Prahy ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení TECHNICKÉ PODMÍNKY zpracované ve smyslu ustanovení 44 a následujících Zákona Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a obsahují upřesňující informace k požadavkům zadavatele, které byly obsaženy v Oznámení o zakázce uveřejněném v souladu s ustanovením 146 a souvisejících Zákona v informačním systému a je pro zájemce závazná. Obsahují technické podmínky zadavatele v zadávacím řízení, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Technické podmínky v tištěné formě jsou součástí kompletní zadávací dokumentace, kterou obdrží všichni zájemci, kteří si objednali zadávací dokumentaci ve lhůtě a způsobem uvedeným v Oznámení o zakázce uveřejněném v souladu s ustanovením 146 a souvisejících Zákona v informačním systému. Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence (pokud to Zákon vyžaduje), písemně osobně nebo písemně em či faxem (pokud to Zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením 148 Zákona, a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. OBSAH TECHNICKÝCH PODMÍNEK: 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení 2. Údaje o zadavateli 3. Údaje o uchazeči 4. Údaje o zadávací dokumentaci 5. Prohlídka místa plnění 6. Údaje pro podání nabídky 7. Charakteristika veřejné zakázky 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 13. Platební podmínky 14. Obchodní podmínky 15. Technické podmínky 16. Varianty nabídky 17. Požadavek na poskytnutí jistoty 18. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 19. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení V Praze dne 26. října 2009 Zpracoval: Ing. Jiří Kudělka, Ing. Luděk Kaňák ikis, s.r.o. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 1

2 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení: Oznámení o zakázce: Číslo objednávky: IKu261009/001 Evidenční číslo veřejné zakázky: Datum odeslání žádosti k uveřejnění: Datum rozhodné pro stanovení lhůt: Předpokládané datum uveřejnění v IS VZ: Předpokládané datum uveřejnění v Doplňku Úředního věstníku EU (TED): Údaje o zadavateli: Zadavatel ve smyslu Zákona: Právní forma: Název zadavatele: ÚSC - 2 odstavec (2) písmeno c) Zákona 804 kraj Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Odbor sociální péče a zdravotnictví Sídlo zadavatele: Charvátova 145/9, Praha 1 IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: telefon: fax: Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Ing. Ilona MATULOVÁ, ředitelka odboru JUDr. Leoš KABÁT MBA., pověřený vedením oddělení příspěvkových organizací Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen zastupující zadavatel ) Název: Sídlo: ikis s.r.o. IČ: Kaštanová 496/123a, Brno DIČ: CZ Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, Brno Kontaktní osoby pracoviště Brno: pracoviště Brno: Ing. Jiří Kudělka, Milena Černá, Iva Momirovová telefon pracoviště Brno: ; fax pracoviště Brno: Kontaktní adresa pracoviště Praha: Slovinská 751/9, Praha - Vršovice Kontaktní osoby pracoviště Praha: pracoviště Praha: telefon pracoviště Praha: fax pracoviště Praha: Údaje o uchazeči: Ing. Jiří Kudělka,Ing. Luděk Kaňák, Klára Kodrasová Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením 68 odst. 2 Zákona v návaznosti na ustanovení 17 písm. d) Zákona své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 2

3 Fyzické osoby: Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Kontaktní spojení telefon, fax, Společná nabídka několika dodavatelů: Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je v souladu s ustanovením 51 odstavec (5) Zákona; každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavce 1 písmena b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou v souladu s ustanovením 51 odstavec (6) Zákona zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ve společné nabídce několika dodavatelů bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku: V případě právnické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Údaje o zápisu do obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán nebo o zápisu do jiné evidence pokud je uchazeč zapsán v ní Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, V případě fyzické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Údaje o živnostenském oprávnění, na jehož základě bude předmětná veřejná zakázka realizována včetně orgánu, který vydal příslušný živnostenský list Kontaktní spojení telefon, fax, V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele musí uchazeč splnit požadavky stanovené v 51 odstavec (4) Zákona. 4. Údaje o zadávací dokumentaci: V souladu s ustanovením 44 odstavec 9) Zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Součásti zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace tvoří tyto části: Technické podmínky (v tištěné podobě) Kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě) Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy (v tištěné podobě zabezpečené) Tabulka Krycí list nabídky (v tištěné a datové podobě) Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 3

4 Podrobný harmonogram projektu Zadávací dokumentace je přístupna na Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci poskytuje zástupce zadavatele ve lhůtě uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE (od do ) na základě písemné žádosti dodavatele doručené na adresu zastupujícího zadavatele ve lhůtě uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE (od do ). Písemná žádost o zadávací dokumentaci bude mít podobu objednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefonického, faxového a ového spojení. Písemnou žádost je možné doručit em nebo faxem. Zadávací dokumentaci poskytuje zástupce zadavatele osobně po předchozí telefonické dohodě (telefon , nebo ) na pražské adrese zástupce zadavatele ikis,s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Jiří Kudělka, ing. Luděk Kaňák a jimi pověřená osoba asistentka Klára Kodrasová, Milena Černá nebo Iva Momirovová Náklady na zadávací dokumentaci V souladu s ustanovením 48 odstavec (4) Zákona zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace (náklady na reprodukci zadávací dokumentace případně náklady na balné a poštovné) ve výši 250 Kč bez DPH. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace se provádí při převzetí zadávací dokumentace. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace je považována za závaznou objednávku. V případě, že si dodavatel objedná zadávací dokumentaci a tuto neodebere, bude úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace vymáhána Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce musí být zastupujícímu zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě uvedené v 49 odstavec (1) Zákona. Zadavatel doručí prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději ve lhůtě uvedené v 49 odstavec (2) Zákona. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, em a poštou na kontaktní adresy, které uvedli v objednávce zadávací dokumentace. Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s asistentkou zastupujícího zadavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny v plném rozsahu na webových stránkách Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Jiří Kudělka a jím pověřená osoba asistentka Milena Černá nebo Iva Momirovová. 5. Prohlídka místa plnění: V souladu s ustanovením 49 odstavec (4) Zákona zadavatel vzhledem k charakteru předmětu této veřejné zakázky nepovažuje pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídek prohlídku místa plnění za nezbytnou. 6. Údaje pro podání nabídky: Podle ustanovení 68 Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a dále musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v této textové části zadávací dokumentace. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této textové části zadávací dokumentace jinak. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením 69 Zákona. Podle ustanovení 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec (6) Zákona. Obálka s nabídkou bude označena nápisem NEOTVÍRAT Závaznost nabídky Podle ustanovení 43 Zákona je uchazeč vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty. Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením 43 Zákona na 6 měsíců po ukončení lhůty pro podání nabídek. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 4

5 6.2. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( ) a končí dnem uvedeným v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( ) v Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky Adresa pro podání nabídky Nabídky se podávají výhradně na pražské adrese zástupce zadavatele - ikis, s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny od 9 00 hod. do hod. V poslední den lhůty se nabídky podávají do hodiny skončení lhůty pro podání nabídek uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( v ). Nabídky bude přebírat Ing. Jiří Kudělka nebo jím pověřená osoba Ing. Luděk Kaňák nebo asistentka Klára Kodrasová. V souladu s ustanovením 148 odstavec (2) Zákona lze nabídky doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem. Podle ustanovení 148 odstavec (1) Zákona nesmí být při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání Potvrzení o převzetí nabídky V souladu s ustanovením 69 odstavec (6) Zákona zástupce zadavatele bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek zástupce zadavatele bude přiřazovat podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zástupce zadavatele tak, že číselná řada nabídek podaných elektronickými prostředky se předřadí číselné řadě nabídek podaných v listinné podobě. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 7. Charakteristika veřejné zakázky: 7.1. Název veřejné zakázky Výběr poskytovatele dalšího vzdělávání zaměstnanců pracujících v zařízeních zajišťující sociálních služby na území hl.m. Prahy 7.2. Místo plnění veřejné zakázky Česká republika, Praha, kód obce NUTS CZ Doba plnění veřejné zakázky Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno Zadavatel předpokládá ukončení plnění veřejné zakázky do Jednotlivé uzlové termíny jsou uvedeny v příloze podrobný harmonogram projektu Klasifikace veřejné zakázky Služby CPV m.j. rozsah Vzdělávání a školení soubor 1 Analytické služby soubor 1 Reklamní a marketingové služby soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ( Kč bez DPH) Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na další vzdělávání zaměstnanců pracujících v 13 zařízeních, které poskytují sociální služby na území hl.m. Prahy (dále jen organizace). Jedná se následující, vybrané organizace: Domov pro seniory Háje, Domov pro seniory Chodov, Domov pro seniory Krč, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Domov pro seniory Kobylisy, Domov pro seniory Slunečnice, Domov pro seniory Ďáblice, Domov pro seniory Malešice, Domov pro seniory Zahradní Město, Palata-Domov pro zrakově postižené, Domov sociálních služeb Vlašská, Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Dětské centrum Paprsek. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 5

6 Tato veřejná zakázka bude financována z Operačního programu Praha Adaptabilita a na jejím spolufinancování se podílí Evropský sociální fond. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je rozdělen do následujících částí aktivit: Tvorba individuálních profesních rozvojových plánů organizací (aktivita č.01) Vybraný uchazeč navrhne a sestaví individuální profesní rozvojové plány (dále jen IPRP) pro jednotlivé organizace, které budou obsahovat zejména: popis současné situace v oblasti poskytovaných služeb a personální zajištění, popis ideální situace ve stejných oblastech v horizontu dvou let, příležitosti rozvoje organizace, stanovení a popis pracovních dovedností a kompetencí zaměstnanců organizace, vybrané cíle rozvoje a nástroje k jejich plnění, plán rozvoje služeb, plán personálního rozvoje, rizikový plán, stanovení postupu pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců, adaptační plán Vybraný uchazeč zajistí konzultace ve vybraných organizacích za účelem vypracování IPRP vybraný uchazeč zajistí odborného pracovníka pro poskytnutí metodické podpory po celou dobu trvání aktivity, vybraný uchazeč na základě vypracované metodiky zrealizuje individuální konzultace s vedoucími pracovníky zapojených organizací za účelem vypracování IPRP, vybraný uchazeč zajistí a proškolí 13 klíčových pracovníků (konzultantů) individuálního plánování, kteří shromáždí veškeré potřebné informace pro sestavení IPRP dle výše specifikovaného zadání a posléze budou garantovat udržitelnost IPRP v návaznosti na činnost a rozvoj organizací, konzultační proces bude probíhat po dobu 6 měsíců, přičemž časová dotace na veškeré expertní práce (zajištění metodické podpory, proškolení konzultantů, konzultace, zpracování IPRP) bude činit 144 hodin v každé ze 13 organizací, konzultace budou probíhat výhradně v působišti každé zapojené organizace Stanovení plánu dalšího vzdělávání zaměstnanců (aktivita č.02) Vybraný uchazeč v rámci této aktivity sestaví konkrétní plán dalšího vzdělávání vybraných zaměstnanců každé ze zapojených organizací a to v návaznosti na již vytvořené IPRP. Vybraný uchazeč vyspecifikuje okruhy vzdělávání vhodné pro každou organizaci a navrhne počet zaměstnanců jednotlivých organizací, kteří se zúčastní pořádaných vzdělávacích kurzů. Dále vytvoří přesný časový harmonogram pořádání jednotlivých kurzů. Aby byla realizace vzdělávacích aktivit co nejefektivnější, uchazeč vytvoří tzv. studijní skupiny po max. 20 účastnících složené ze zaměstnanců jednotlivých organizací s obdobně zaměřeným plánem dalšího vzdělávání Vybraný uchazeč zajistí a proškolí 13 klíčových pracovníků (konzultantů) pro tvorbu individuálních profesních plánů dalšího vzdělávání (po jednom z každé organizace) Vybraný uchazeč sestaví individuální profesní plány celkem pro 788 zaměstnanců počet zaměstnanců přímé péče: 749 počet řídících pracovníků managementu: Vybraný uchazeč připraví a organizačně zajistí pro zaměstnance přímé péče zúčastněných organizací kurzy s následujícími tematickými okruhy vzdělávání: komunikační dovednosti, řešení konfliktní situace, komunikace s klientem, jednání s agresivním klientem, základy sociální péče, prevence syndromu vyhoření, kompenzační pomůcky, podpora soběstačnosti, první pomoc a náhlé příhody, základní norma zdravotních znalostí. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 6

7 Vybraný uchazeč připraví a organizačně zajistí pro řídící pracovníky managementu zúčastněných organizací kurzy s následujícími tematickými okruhy vzdělávání: Efektivní manažer, Finanční management, Projektový management, Řešení konfliktů a komunikace na pracovišti. Vybraný uchazeč navrhne složení jednotlivých kurzů v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců, tak aby odpovídalo skutečným potřebám jednotlivých organizací, resp. jejich zaměstnanců. Jednotlivé kurzy budou sestaveny na základě pohovorů s vedoucími pracovníky zapojených organizací, kteří vyspecifikují své požadavky a potřeby v rámci tvorby individuálních profesních plánů zaměstnanců V rámci této aktivity vybraný uchazeč dále připraví podklady pro zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců všech 13 zařízení ( přesný časový harmonogram konání vyspecifikovaných vzdělávacích kurzů, stanoví počet potřebných kurzů, jejich konkrétní náplň a rozsah, počet účastníků kurzů dle jednotlivých zařízení) Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (aktivita č.03) Vybraný uchazeč zajistí proškolení 180 zaměstnanců zapojených organizací v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), který definuje předpoklady a odbornou způsobilost pro výkon činnosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Vybraný uchazeč zajistí pro doplnění vzdělání pracovníků dle výše uvedeného zákona následující vzdělávací kvalifikační kurzy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Kvalifikační kurz pro sociální pracovníky Zajištění kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách: kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části, minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 78 výukových hodin, jejichž náplní bude nácvik odborných dovedností a praxe, tohoto kvalifikačního kurzu se zúčastní během trvání aktivity celkem 160 osob (předpokládá se organizace min. 8 kurzů) (120 současných pracovníků a 40 dalších zaměstnanců, přijatých v průběhu programu), náplň tohoto kvalifikačního kurzu je plně v souladu s požadavky výše uvedeného zákona a obsahuje následující vzdělávací bloky: právní minimum, osobní asistence, standardy kvality soc. služeb, typologie sociálních služeb, bezpečnost domova, sociální dávky, komunikace, krizová intervence, úvod do psychologie, estetika, epidemiologie stárnutí a praxe Zajištění kvalifikačního kurzu pro sociální pracovníky: rozsah kurzu je stanoven na minimálně 198 výukových hodin, požadovaná kapacita kurzu je 20 osob, náplň tohoto kvalifikačního kurzu je plně v souladu s požadavky výše uvedeného zákona a obsahuje následující vzdělávací bloky: sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika,sociální péče a speciální pedagogika, sociálně právní činnost, sociální a humanitární práce, charitní a sociální činnost Organizačně technické požadavky na zajištění vzdělávání Vybraný uchazeč zajistí komplexní organizaci vzdělávacích kurzů, a to zejména: zajistí pronájem školicích prostor, které se nacházejí výhradně na území hl. města Prahy v místě s dobrou dostupností MHD, zajistí pronájem veškeré techniky potřebné k výuce, zajistí potřebné výukové materiály pro účastníky kurzu (skripta, tištěné materiály apod.), zajistí maximální počet školených osob: Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb (aktivita č. 04) Vybraný uchazeč zajistí realizaci dalšího vzdělávání 749 zaměstnanců podle individuálně stanovených vzdělávacích plánů, tedy v návaznosti na bod (aktivitu č.02) Vybraný uchazeč zajistí následující formy dalšího vzdělávání: specializované vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazujícími na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, účast ve vzdělávacích kurzech, odborné stáže v zařízeních sociálních služeb, účast na školících akcích, Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 7

8 účast na konferencích, samostudium, interní školení (zajišťované zaměstnanci či externími pracovníky) Vzdělávací kurzy, které budou realizovány v rámci této aktivity a jejich rozsah: Počet jednotlivých kurzů bude stanoven na základě individuálních profesních plánů zaměstnanců, časový fond vzdělávání na 1 školenou osobu je 54 hodin. Komunikační dovednosti (min.6 hodin, 1 výukový den) verbální a neverbální komunikace, efektivní komunikace, jednání s klienty. Konfliktní situace (min.6 hodin, 1 výukový den) prevence konfliktu, metody a techniky zvládání konfliktu. Komunikace s klientem (min.6 hodin, 1 výukový den) komunikační schopnosti ve vztahu ke klientům, komunikace s klienty s různými druhy postižení, komunikace za pomoci klíčového pracovníka, možné reakce klienta. Agresivní klient (min.6 hodin, 1 výukový den) řešení konfliktů s agresivním klientem, techniky prevence agrese, techniky zklidnění. Základy sociální péče (min.6 hodin, 1 výukový den) právní aspekty sociálních služeb, potřeby klientů s určitým omezením. Prevence syndromu vyhoření (min.10 hodin, 2 výukové dny) techniky relaxace, prevence, vliv stresu, týmová a individuální supervize. Kompenzační pomůcky (min.6 hodin, 1 výukový den) způsoby obstarání kompenzačních pomůcek, způsoby úhrady (plnění zdravotních pojišťoven, základní nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek. Podpora soběstačnosti (min.6 hodin, 1 výukový den) pomoc klientům při zachovávání soběstačnosti při běžných denních činnostech, metody testování soběstačnosti a aktivizace. První pomoc a náhlé příhody (min.10 hodin, 2 výukové dny) kardiopulmonální resuscitace, reakce v případě náhlých příhod (infarkt, křeče, koma), ošetření popálenin,krvácení,šokových stavů. Základní norma zdravotních znalostí (min.16 hodin, 2 výukové dny komplexní znalosti z oblasti ošetřovatelství, paliativní péče Organizačně technické zajištění vzdělávání vybraný uchazeč zajistí komplexní organizaci vzdělávacích kurzů, a to zejména: zajistí pronájem školicích prostor, které se nacházejí výhradně na území hl. města Prahy v místě s dobrou dostupností MHD, zajistí pronájem veškeré techniky potřebné k výuce, zajistí potřebné výukové materiály pro účastníky kurzu (skripta, tištěné materiály apod.), zajistí maximální počet: 20 školených osob, zorganizuje výuku ve všední den, v běžné pracovní době, zajistí pro úspěšné absolventy kurzu osvědčení (certifikát) o zdárném dokončení daného vzdělávacího kurzu, zajistí občerstvení pro účastníky kurzů Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 8

9 Manažerské vzdělávání pro řídící pracovníky (aktivita č.05) Vybraný uchazeč zrealizuje 4 manažerské vzdělávací kurzy pro celkem 39 řídících pracovníků managementu dle následující specifikace: Efektivní manažer úvod do teorie řízení, manažerské styly, manažerské role, řízení kvality, procesní řízení, time management. Finanční management hospodaření příspěvkových organizací ve veřejné správě, hospodaření hl.města Prahy, hospodaření s majetkem, nákladovost sociálních služeb. Projektový management metodika zpracování projektů, rozpočet projektů, projektové řízení. Řešení konfliktů a komunikace na pracovišti typologie konfliktů, modely řešení konfliktů, styly řešení konfliktů, komunikační bariéry, jednání s podřízenými Organizačně technické zajištění vzdělávání vybraný uchazeč zajistí komplexní organizaci vzdělávacích kurzů, a to zejména: zajistí pronájem školicích prostor, které se nacházejí výhradně na území hl. města Prahy v místě s dobrou dostupností MHD, zajistí pronájem veškeré techniky potřebné k výuce, zajistí učební materiály pro účastníky kurzů ( skripta, apod.) zorganizuje výuku ve všední den, v běžné pracovní době zajistí pro úspěšné absolventy kurzu osvědčení (certifikát) o zdárném dokončení daného manažerského kurzu, zajistí občerstvení pro účastníky kurzů Monitoring a průběžná evaluace (aktivita č. 06) V rámci této aktivity bude monitorována efektivita dopadu vzdělávání na rozvoj jednotlivých organizací.vybraný uchazeč zajistí monitoring výstupů, přičemž toto sledování bude rozděleno do dvou bloků: Monitoring odborného růstu pracovníků, Monitoring dopadu vzdělávání na rozvoj organizace Monitoring odborného růstu pracovníků monitoring odborného růstu vybraný uchazeč zajistí prostřednictvím revize individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců na konci projektu, předmětem bude zkoumání, kolik z původně stanovených cílů pracovník naplnil-zda úspěšně absolvoval vzdělávací kurz a zúčastnil se supervize, průběžné výstupy monitoringu odborného růstu zanese vybraný uchazeč formou monitorovacích ukazatelů do každé monitorovací zprávy. Monitorovací ukazatele a jejich hodnoty: vybraný uchazeč zajistí archivaci průběhu kurzů - průkaznou evidenci (záznamy o jednotlivých účastnících vzdělávání, prezenční listiny kurzů, záznamy o vydaných certifikátech apod.), vybraný uchazeč zajistí zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, vybraný uchazeč zajistí průběžné sledování následujících závazných monitorovací ukazatelů: Počet úspěšně podpořených osob 591 (75% z celkem podpořených osob) Poznámka: úspěšně podpořená osoba je osoba, která splní předepsané podmínky vzdělávacího kurzu (zúčastňuje se Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 9

10 pravidelně kurzů, úspěšně absolvuje závěrečnou zkoušku) a obdrží certifikát, Počet podpořených osob celkem- 788 Poznámka: podpořená osoba je zaměstnanec organizace cílové skupiny, která je zahrnuta do projektu, Počet nově vytvořených / inovovaných produktů - 5 Poznámka: Inovovaným produktem se rozumí: 13 individuálních profesních rozvojových plánů organizací. 788 individuálních vzdělávacích plánů pracovníků. 4 druhy sborníků z konferencí, Implementovaný systém dalšího vzdělávání v organizacích poskytujících sociální služby, která jsou zřízena hl. městem Prahou, Rezervační systém (web. aplikace) Monitorovací zpráva: vybraný uchazeč bude zpracovávat monitorovací zprávy (v intervalu 1 zpráva za období 6 měsíců) Návrh zprávy vždy předloží ke kontrole koordinátorovi projektu, který zkontroluje soulad monitorovací zprávy, veškerých relevantních dokumentů a výstupů projektu s projektovou žádostí, s platnou projektovou příručkou, s příslušným operačním programem a jeho dodatky. Poté koordinátor předloží monitorovací zprávu zadavateli, Poznámka:koordinátor zprostředkovává kontakt mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, provádí průběžnou kontrolu, vybraný uchazeč předloží odsouhlasenou monitorovací zprávu vždy do 20.dne prvního měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období koordinátorovi, Nezbytné náležitosti monitorovací zprávy: Detailní vyúčtování vzniklých nákladů projektu, Popis realizace klíčových aktivit, Plnění monitorovacích ukazatelů, Popis problémů při realizaci projektu a opatření na jejich odstranění, Vyúčtování vzniklých nákladů a žádost o další platbu (včetně nezbytných dokumentů prokazujících náklady, jako jsou kopie účetních dokladů, výpisy z bankovních účtů apod.), Informace o zadávacích řízeních, Informace o poskytnutých veřejných podporách, Informace o zajištění publicity projektu Monitoring dopadu vzdělávání na rozvoj organizace vybraný uchazeč zajistí monitoring dopadu vzdělávání na rozvoj organizace prostřednictvím průběžné evaluace jednotlivých vzdělávacích kurzů, a to nezávisle na jejich realizaci, aby bylo dosaženo co nejvyšší objektivity (uchazeč provede postupně evaluaci všech druhů vzdělávacích akcí), vybraný uchazeč provede zápis z každé vykonané evaluace, vybraný uchazeč provede před ukončením projektu analýzu dopadu vzdělávání zaměstnanců na uživatele služeb prostřednictvím dotazníkového šetření. V rámci dotazníkového šetření zahrne do analýzy minimálně 70 % uživatelů služeb jednotlivých zapojených organizací, tzn. zpracuje analýzu z vyplněných dotazníků od 70% uživatelů služeb každé ze 13 organizací, výstupy analýzy předloží s monitorovací zprávou Supervize Vybraný uchazeč zajistí nezávislé supervizory, které bude najímat individuálně po dohodě s jednotlivými zapojenými organizacemi a s důrazem na proškolenou problematiku v jednotlivých organizacích. Supervize, jako kontrolní a podpůrný nástroj navazující na přímou aplikaci nových dovedností v praxi u konkrétních pracovníků bude sledovat především následující cíle: zvýšit kvalitu práce jednotlivých pracovníků: mentorská supervize bude vedena formou couchingu vedoucího k lepšímu pochopení souvislostí mezi naučenou látkou a přímou aplikací, vzdělávací supervize povede k rozšíření a doplnění znalostí, případová supervize bude řešit konkrétní problémové situace, podpůrná supervize povede k posílení motivace a odhodlání k další práci. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 10

11 podpořit týmovou spolupráci: týmová supervize se zaměří na komunikační a systémová řešení v rámci týmové spolupráce zlepšit a zrychlit řídící procesy v organizaci, naučit týmy spolupracovníků provozovat samostatnou intervizi Četnost supervizí Vybraný uchazeč zajistí 6 supervizí (6 hodin) na jednoho pracovníka přímé péče, který se zúčastnil vzdělávání. Supervize mohou zaměstnanci jednotlivých organizací využít vždy jednou za 3 měsíce. Předpokládaný počet zaměstnanců, kteří využijí nabídku supervize, je Semináře o supervizích Vybraný uchazeč zajistí v každé organizaci seminář, který bude předcházet samotné supervizi. Cílem těchto seminářů bude objasnit zaměstnancům přínosy a možnosti supervize a dále odstranit obavy zaměstnanců ze supervize, jako kontrolního nástroje Pořádání konferencí na aktuální témata v sociální oblasti (aktivita č. 08) Vybraný uchazeč zorganizuje a kompletně zajistí 4 jednodenní konference na témata sociální oblasti: Konference Vzdělávání v sociálních službách termín konání: do , Mezinárodní konference Komparace vybraných sociálních služeb v rámci EU za účasti alespoň 3 zahraničních přednášejících, termín konání: do , Konference Multikulturní problematika v ošetřovatelství termín konání: do , Závěrečná konference termín konání: listopad Vybraný uchazeč zajistí pro výše uvedené konference: pronájem prostor pro 100 účastníků, které se nacházejí výhradně na území hl. města Prahy v místě s dobrou dostupností MHD konference se uskuteční v prostorách MHMP nebo v prostorách některé z příspěvkových organizací, pronájem nezbytného technického vybavení (projekční, záznamovou a ozvučovací techniku), konference se budou konat v pracovní dny, přednášející specialisty v oboru sociálních služeb (konkrétní osoby budou upřesněny na základě konzultace se zadavatelem), zahraniční přednášející hosty a jednoho přednášejícího odborníka z ČR pro mezinárodní konferenci (konkrétní osoby budou upřesněny na základě konzultace se zadavatelem), ubytování pro zahraniční hosty v 3 * hotelu účastníky mezinárodní konference, dopravu zahraničních hostů do místa konání konference (letenky, místní dopravu), dopravu pro mimopražské přednášející do místa konference, tlumočnické služby pro potřeby mezinárodní konference, min.3 hostesky na každou konferenci, pozvánky na konference, pro účastníky konferencí personifikované visačky a dále zajistí jmenovky na stůl přednášejících hostů, směrové informační tabulky v lokalitě konání konference a v budově konference, pro každou konferenci zajistí propagaci dle následující specifikace: 30 ks plakátů formátu A3, v barevném provedení. Vybraný uchazeč zajistí grafický návrh plakátů, přičemž musí dbát na dodržování veškerých náležitostí, které jsou uvedeny v platné projektové příručce OPPA, pro splnění požadavků na publicitu a propagaci projektu. Plakát musí obsahovat minimálně tyto základní informace: místo, datum a čas konference, program a jména přednášejících hostů. dle aktuálních možností zajistí vybraný uchazeč zveřejňování článků týkajících se konferencí v periodikách. vybraný uchazeč zajistí výrobu a distribuci materiálů pro všechny účastníky konference a dále zajistí dodání a potisk upomínkových předmětů Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 11

12 veškeré grafické materiály musí být opatřeny logy dle požadavků na publicitu a propagaci projektu uvedených v platné projektové příručce Operačního programu Praha- adaptabilita. vybraný uchazeč zajistí catering pro min.100 osob po celý den k dispozici teplé nápoje (káva, čaj) - samoobslužný bufet zpracování grafického návrhu a zajištění tisku sborníku příspěvků dle následující specifikace: formát A4, černobílý tisk, termovazba, kroužková vazba, hřebenová vazba, náklad ks na 1konferenci, vybraný uchazeč zajistí distribuci sborníků do všech zapojených organizací a do úřadů jednotlivých městských částí Prahy Řízení projektu (aktivita č. 09) Vybraný uchazeč bude působit v roli administrativních kapacit, konzultantských a expertních služeb, a to v souladu se smlouvou uzavřenou se zadavatelem. Zároveň bude předkládat veškeré relevantní dokumenty ke kontrole řediteli koordinátorovi projektu. Vybraný uchazeč se bude v rámci této aktivity zabývat následující činnostmi: Finanční řízení Mezi tyto poskytované služby bude patřit zejména: evidence účetních dokladů a jejich příprava pro zaúčtování příjemcem podpory ( hl. město Praha), zpracování a příprava k proplacení žádosti o zálohy ze strany příjemce podpory, zpracování žádosti o platby, zpracování finanční části monitorovacích zpráv, zajištění finančního a ekonomického řízení projektu Zpracování monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy Vybraný uchazeč je povinen informovat zadavatele (hl. město Praha) o průběhu podpořeného projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv. (viz. monitoring, bod aktivita č. 06). Vybraný uchazeč odpovídá za uznatelnost způsobilých nákladů dle projektové příručky OPPA v platném znění a za plnění monitorovacích ukazatelů Archivace vybraný uchazeč zajistí přípravu pro řádnou archivaci - dle pravidel OPPA, platí povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem. Jedná se zejména o následující povinnosti: doba archivace: 10 let od ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1.ledna následujícího kalendářního roku poté, co byla realizace ukončena, veškerá dokumentace musí být vedena přehledně a být lehce dosažitelná, vybraný uchazeč pro tyto účely vytvoří vnitřní směrnici. Vlastní archivaci zajistí po kompletaci a protokolárním předání jednotlivých částí zadavatel Rezervační systém v rámci této aktivity vybraný uchazeč zajistí dodávku on-line rezervačního systému pro zájemce o jednotlivé vzdělávací kurzy, který bude mít formu webové aplikace (nejpozději do ). Systém bude sloužit k registraci a evidenci účastníků kurzů a bude součástí internetového portálu Magistrátu hl. města Prahy. Vybraný uchazeč dále zajistí řádné fungování on-line systému, včetně jeho obsahové aktualizace a systémové údržby Zadávací řízení v případě potřeby vybraný uchazeč kompletně organizačně a technicky zajistí zadávací řízení na jednotlivé subdodavatele Zajištění propagace a publicity projektu dle pravidel OPPA Vybraný uchazeč bude při realizaci projektu respektovat nařízení Komise (ES) č.1828/2006, které kromě dalších bodů stanovuje povinnost o podpoře projektů ze zdrojů EU informovat cílovou skupinu i veřejnost Pravidla pro publicitu OPPA informační a propagační předměty či články, další dokumenty a výstupy vzniklé v rámci projektu musí obsahovat: Symbol Evropské unie (vlajku EU) včetně slovního odkazu Evropská unie, Logo hl.m. Prahy, Logo OPPA, Slovní odkaz na Evropský sociální fond, Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 12

13 Prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti (Pokud jde o malé propagační předměty, poslední dva body nejsou nutné) vybraný uchazeč zajistí následující propagační předměty: Propagační materiál Propisovací tužka Blok Šňůrka na krk s karabinkou Antistresový balonek Igelitová taška Plánovací kalendář Bavlněné tričko Celkové množství (včetně propagace konferencí) 1000 ks 1000 ks 1000 ks 500 ks 600 ks 1200 ks 500 ks Informovanost cílové skupiny: všechny organizace i fyzické osoby, které mají z projektu nějaký prospěch, musí být informovány o zdrojích financování OPPA a že je projekt spolufinancován ESF. Toto informování vybraný uchazeč zajistí vyvěšením písemné informace na místě, kde vzdělávací akce probíhá nebo může být umístěno na písemné materiály distribuované během vzdělávacích akcí apod.. Vybraný uchazeč zajistí informovanost v jednotlivých zapojených zařízeních formou vyvěšení informačních letáků v každé z těchto 13 organizacích a dále prostřednictvím webové aplikace, kde zajistí průběžnou aktualizaci veškerých informací o projektu, pořádaných akcích, školeních a možnostech zapojení se do projektu. Vybraný uchazeč zajistí celkem 120 ks plakátů pro pořádané konference (30 ks na 1 konferenci) dle specifikace viz.bod Vybraný uchazeč zajistí tištěné informace o jednotlivých kurzech dle následující specifikace: informace budou mít formu letáku, formát A4, barevný tisk, musí splňovat nároky na publicitu a propagaci dle projektové příručky OPPA, rozsah informací: časový harmonogram kurzu, možnosti přihlášení-rezervační systém, náplň školení, místo apod., množství: 50 ks na každou pořádanou vzdělávací akci. Dle aktuálních možností zajistí vybraný uchazeč zveřejňování článků o projektu v periodikách. Vybraný uchazeč zajistí distribuci informačních materiálů do úřadů jednotlivých městských částí Prahy a do všech 13 zapojených organizací Udržitelnost Vybraný uchazeč zajistí vytvoření plánu udržitelnosti-popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z Evropského soc.fondu Výměna zkušeností se zahraničím (aktivita č. 10) V rámci této aktivity vybraný uchazeč zrealizuje 3 běhy odborných 4 denních stáží v zařízeních sociálních služeb ve Francii, v Německu a Rakousku dle následujících požadavků: Vybraný uchazeč vybere 26 konkrétních účastníků stáží na základě pohovoru s vedoucími pracovníky všech 13 sociálních zařízení podle následujícího klíče: z každého zapojeného zařízení se bude jednat o 2 osoby (1 vedoucí pracovník přímé péče a 1 pracovník managementu příspěvkové organizace), každé stáže se zúčastní 1 osoba jako doprovod (člen realizačního týmu). Vybraný uchazeč bude klást důraz na to, aby náplň vybraných stáží maximálně korespondovala s individuálním plánem každého příslušníka cílové skupiny, který se této stáže účastní. Vybraný uchazeč zajistí dopravu pro účastníky stáží a jejich doprovod v rozsahu letenky v ekonomické třídě a zajištění místního cestovného zahraničí. Vybraný uchazeč zajistí ubytování a stravu pro účastníky stáží a jejich doprovod v rozsahu: Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 13

14 čtyřdenního ubytování min. v 3* hotelu plná penze včetně nápojů (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina) Vybraný uchazeč zajistí pro každý turnus tlumočnické služby pro tlumočení na zahraniční cestě Harmonogram stáží Vybraný uchazeč zrealizuje celkem 3 turnusy zahraničních stáží v následujících časových horizontech: 1.turnus: v průběhu 12. měsíce realizace projektu (nejpozději k ) 2.turnus: v průběhu 20. měsíce realizace projektu (nejpozději k ) 3.turnus: v průběhu 24. měsíce realizace projektu (nejpozději k ) 7.6. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky Vybraný uchazeč je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny Příjemce služby, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Vybraný uchazeč je povinen upozornit Příjemce služby na případnou nevhodnou povahu těchto pokynů Vybraný uchazeč je povinen zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým v dostatečném rozsahu Vybraný uchazeč je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí a dat Příjemce služby a třetích osob. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že jakékoliv věci a data Příjemce služby a třetích osob nebudou Poskytovatelem služby ani jeho výkonnými pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Vybraný uchazeč je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Příjemce služby Vybraný uchazeč se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Příjemce služby budou použity pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy a současně se Vybraný uchazeč zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu deseti let po skončení plnění předmětu veřejné zakázky Vybraný uchazeč bude chránit majetek a data Příjemce služby a třetích osob (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v místě provádění služeb) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li Vybraný uchazeč při provádění prací škodu na majetku nebo datech Příjemce služby nebo třetích osob bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky Poskytovatele služby tím není dotčeno. Vybraný uchazeč je odpovědný za škodu na majetku, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám Vybraný uchazeč je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činností Příjemce služby a životních podmínek třetích osob, a to zejména chybnou organizací práce. Při plnění povinností ze smlouvy bude Vybraný uchazeč provádění jednotlivých prací koordinovat s provozem a plněním úkolů Příjemce služby Závazek dodavatele, kterým se zaváže umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu deseti let po skončení plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž lhůta se počítá od 1.1. následujícího kalendářního roku poté, co byla realizace dokončena Poskytovatel služby bude při plnění povinností dodržovat pravidla udržitelného rozvoje dle aktuálně platné Projektové příručky OPPA. Nebude přispívat ke zvyšování negativních vlivů na životní prostředí, a to v míře vyšší než běžné. Poskytovatel služby proškolí příjemce služby o pravidlech udržitelného rozvoje a zajistí jejich dodržování. Za dodržování pravidel udržitelného rozvoje bude odpovídat Poskytovatel služby bude při plnění povinností dodržovat pravidla rovných příležitostí dle aktuálně platné Projektové příručky OPPA. Nebude přispívat ke vzniku předsudků vůči některé skupině obyvatel. Poskytovatel služby proškolí příjemce služby o pravidlech rovných příležitostí a zajistí jejich dodržování. Za dodržování pravidel rovných příležitostí bude odpovídat Vybraný uchazeč zajistí a připraví veškerou projektovou dokumentaci k archivaci pro zadavatele dle pokynů koordinátora a bude se řídit vnitřní směrnicí pro archivaci projektové dokumentace vytvořené koordinátorem projektu.. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 14

15 Vybraný uchazeč se zaváže odpovídat za plnění monitorovacích ukazatelů a za jejich vykazování dle pravidel OPPA Vybraný uchazeč vykazuje pravdivé a závazné údaje související s realizací projektu dle pravidel OPPA Vybraný uchazeč se zaváže spolupracovat na jednotném webovém portálu zadavatele Vybraný uchazeč se zaváže dokumentovat a přikládat v příloze jím vystavovaných faktur způsobilé náklady v nákladové tabulce, dle pokynů zadavatele. 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány komisí pro otevírání obálek v den a hodinu uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE (dne ve 12:00) v zasedací místnosti v sídle zadavatele na adrese uvedené v této výzvě Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami Osoby zadavatele: Členové nebo jejich náhradníci komise pro otevírání obálek, případně jiné osoby které určí zadavatel. Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek jmenuje zadavatel. Členové a náhradníci komise pro otevírání obálek, případně jiné osoby které určí zadavatel budou splňovat podmínku nepodjatosti podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona a budou vázáni mlčenlivostí podle ustanovení 71 odstavec (2) Zákona. Zástupce zadavatele: 1 2 osoby zástupce zadavatele, kteří budou splňovat podmínku nepodjatosti podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona a budou vázáni mlčenlivostí podle ustanovení 71 odstavec (2) Zákona. Osoby zastupujícího zadavatele pořizují protokol o otevírání obálek. Zástupce uchazečů: Otevírání obálek se v souladu s ustanovením 71 odstavec (7) Zákona mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů Postup jednání komise pro otevírání obálek při otevírání obálek V souladu s ustanovením 71 odstavec (8) Zákona komise pro otevírání obálek otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda: a) je nabídka zpracována v českém jazyku b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle 68 odst. 2 podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované Zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle 71 odstavec (8) Zákona sdělí komise pro otevírání obálek přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče podle 17 písmeno d) Zákona a informaci o tom, zda: b) je nabídka zpracována v českém jazyku b) jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle 68 odst. 2 podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované Zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Jestliže komise pro otevírání obálek zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části postupuje se obdobně u každé z jednotlivých části veřejné zakázky. 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace: Požadavky zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace jsou součástí Kvalifikační dokumentace. 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky: Zadavatel zvolil základní kriterium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií pro která stanovil váhu takto: Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 15

16 1. dílčí kritérium: Celková výše nabídkové ceny bez DPH váha kriteria 60 % 2. dílčí kritérium: Výše smluvní sankce za prodlení s plněním smluvních povinností váha kriteria 15 % 3. dílčí kritérium: Výše smluvní sankce za nesplnění monitorovacích ukazatelů váha kriteria 15 % 4. dílčí kritérium: Výše smluvní sankce za prodlení s odstraněním vadného plnění váha kriteria 10 % 1. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. 2. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ jeho prodlení s plněním smluvních povinností, přičemž výše sankce bude uchazečem stanovena v návrhu smlouvy jako smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení. Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení. 3. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nesplnění monitorovacích ukazatelů, přičemž výše sankce bude uchazečem stanovena v návrhu smlouvy jako smluvní pokuta za každý takovýto případ. Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší smluvní pokutu pro případ nesplnění monitorovacích ukazatelů. 4. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ prodlení s odstraněním vadného plnění v dohodnutých lhůtách, přičemž výše sankce bude uchazečem stanovena v návrhu smlouvy jako smluvní pokuta za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení. Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší smluvní pokutu pro případ pro případ prodlení s odstraněním vadného plnění v dohodnutých lhůtách Údaje uchazečů k dílčím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: K 1. dílčímu kritériu: Ke 2. dílčímu kritériu: K 3. dílčímu kritériu: K 4. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pokud bude hodnota jiného dílčího kritéria, než je cena, zjevně nepřiměřená, nabídce bude v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů. Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 16

17 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce nejnižší nabídková cena v Kč x 100 (bodů) hodnocená nabídková cena v Kč 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ jeho prodlení s plněním smluvních povinností podle její výše v Kč bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce hodnocená výše smluvní sankce v Kč x 100 (bodů) nejvyšší výše smluvní sankce v Kč 3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ pro případ nesplnění monitorovacích ukazatelů podle její výše v Kč bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce hodnocená výše smluvní sankce v Kč x 100 (bodů) nejvyšší výše smluvní sankce v Kč 4. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ pro případ prodlení s odstraněním vadného plnění v dohodnutých lhůtách podle její výše v Kč bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce hodnocená výše smluvní sankce v Kč x 100 (bodů) nejvyšší výše smluvní sankce v Kč 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní provedení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním prováděním služeb včetně veškerých rizik a vlivů (s výjimkou uvedenou v odstavci 12. níže) během trvání smlouvy, provozní náklady, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena vč. DPH. Uchazeč zapíše jednotlivé položky a celkovou nabídkovou cenu do Krycího nabídky DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele. 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v těchto případech Pokud v průběhu provádění plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle smlouvy); 13. Platební podmínky: Platební podmínky tvoří nedílnou součást obchodních podmínek konceptu smlouvy. 14. Obchodní podmínky: Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou konceptu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli Smluvní podmínky obsažené v připojeném návrhu smlouvy jsou neměnné. Uchazeč je oprávněn ve své nabídce přiložit návrh na případné změny smlouvy a to formou návrhu dodatku smlouvy, který však zadavatel není povinen bezvýhradně akceptovat Smlouva (včetně případného návrhu dodatku k ní) bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku. Takto nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 17

18 15. Technické podmínky: Technické podmínky jsou stanoveny touto zadávací dokumentací. 16. Varianty nabídky: Zadavatel varianty nepřipouští s případnou výjimkou dále uvedenou. V souladu s ustanovením 44 odstavec 9) Zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 17. Požadavek na poskytnutí jistoty: Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu. 18. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky: Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení 84 Zákona Zadávací podmínkou zadavatele je podání nabídky v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat i jedno vyhotovení uchazečem zpracované nabídkové ceny v datové podobě na CD ROM ve formátu MS Excel 2003 nebo vyšším. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Zabezpečení bude provedeno tak, že všechny listy nabídky (s výjimkou případných prospektových materiálů) budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní straně nabídky bílou samolepící páskou, která bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku (obdobným způsobem jako jsou zabezpečovány notářské zápisy). Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Další zadávací podmínkou zadavatele je číslování listů nabídky nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Uchazeči doplní do textu obchodních podmínek povinné údaje pro zpracování návrhu na uzavření smlouvy a takto zpracovaný návrh na uzavření smlouvy přiloží jako součást nabídky, aniž poruší přelepku. Případný návrh dodatku ke smlouvě uchazeč zařadí za smlouvu a zabezpečí jej obdobným způsobem, jako je zabezpečena vlastní smlouva. Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu kupní smlouvy zpracuje uchazeč formou návrhu dodatku ke smlouvě. Zadavatel však není povinen uchazečem v dodatku ke smlouvě navržené změny akceptovat Uchazeč v souladu s ustanovením 44 odstavec (6) Zákona jako součást nabídky předloží písemnou specifikaci částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů každého subdodavatele. Tato písemná specifikace bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku a je pro uchazeče závaznou při plnění předmětu veřejné zakázky Uchazeč jako součást nabídky předloží písemný souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené v nabídce ve smyslu Zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Podmínkou zadavatele je, aby v nabídce byla doložena plná moc uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: krycí list nabídky; obsah nabídky; smlouva o podání společné nabídky více dodavatelů (pokud předkládá nabídku více dodavatelů společně); doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů; Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 18

19 doklady o prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů; další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem výše neuvedené; nabídková cena uchazeče; ostatní dokumenty a informace uchazeče, které uchazeč považuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za relevantní (prospektové a obrazové materiály apod.); písemná specifikace částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů každého subdodavatele; podepsaný návrh na uzavření smlouvy zpracovaný podle této zadávací dokumentace; souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu Zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím; plná moc zadavateli k ověřování skutečností v nabídce uvedených; poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky. 19. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení: Obsah tohoto článku nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka) a pro uchazeče předloživší nabídky, které se umístily ve druhém a třetím pořadí Předložení čistopisu smlouvy Vybraný uchazeč, který obdržel oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, bude po uplynutí zákonem stanovených termínů zadavatelem vyzván k podpisu smlouvy. V souladu s ustanovením 82 odstavec (2) Zákona musí být stejnopisy smlouvy identické s textem smlouvy, která byla součástí nabídky. Stejnopisy smluv budou ze strany vybraného uchazeče doplněny o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny). Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se Zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy V souladu s ustanovením 82 odstavec (3) Zákona je vybraný uchazeč povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě uvedené v 82 odstavec (2) Zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve lhůtě podle ustanovení 82 odstavec (2) Zákona uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy Uveřejnění výsledku zadávacího řízení V souladu s ustanovením 83 odstavec (1) Zákona je zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému veřejných zakázek. Ing. Jiří Kudělka Ing. Luděk Kaňák ikis, s.r.o. Samostatné přílohy textové části zadávací dokumentace: Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě) Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy (v tištěné podobě - zabezpečené) Tabulka Krycí list nabídky (v tištěné a datové podobě) Podrobný harmonogram projektu (v tištěné podobě) Technické podmínky otevřené řízení nadlimitní zakázky na služby strana 19

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle metodického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Dodávka osobního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE TECHNICKÉ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: ČSAD Havířov a.s. Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, PSČ 736 01 IČ: 451 92 081 Veřejná zakázka: Dodávka autobusů pro ČSAD Havířov a.s. v letech 2015-2016 otevřené zadávací řízení na

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více