HANDICAP. IV. ročník 1/2007. Slovo úvodem, ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Beseda k novému zákonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDICAP. IV. ročník 1/2007. Slovo úvodem, ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Beseda 12. 9. 06 k novému zákonu"

Transkript

1 IV. ročník 1/2007 ČASOPIS organizace zdravotně postižených HANDICAP Beseda k novému zákonu Zájezd Cibulový jarmark Hořovice Slovo úvodem,

2 dostává se Vám do rukou první číslo čtvrtého ročníku našeho časopisu, jehož cílem je zlepšení informovanosti občanů se zdravotním postižením a doufám, že Vám časopis pomůže s orientací v této problematice. Rok 2007 je pro naší organizaci zlomový. Od platí nový Zákon o sociálních službách a ten všem poskytovatelům sociálních služeb určuje pravidla. Do musí naše organizace podat žádost o registraci a doufat, že splní všechny podmínky registrace a bude nadále poskytovat služby, jako dosud. Držte nám palce a pomozte nám tím, že se zapojíte do chodu organizace buď jako aktivní člen anebo dobrovolník s tím, že nám pomůžete nahlédnout na naší práci jiným pohledem. Všechny návrhy, nápady, ale i kritika jsou pro nás velkým přínosem. Můžeme tak reagovat na vaše podněty a přizpůsobit tomu nové projekty a ty stávající vylepšit. Během loňského roku jsem obdržela jedinou připomínku ke změně obsahu a grafiky tohoto časopisu a proto výbor organizace spolu s našimi důvěrníky rozhodl, že se ponechá příprava časopisu v této verzi. Říká se, že člověk potřebuje jen 1 minutu na to, aby poznal, že se mu nějaká osoba líbí a našel v ní svého přítele! 1 hodinu, aby ji správně odhadl, 1 den, aby ji začal mít rád či milovat. STOP - NENÍ TO TAK DOCELA PRAVDIVÉ : člověk potřebuje celý život na to, aby mohl být někomu pravým přítelem stejně, jako jiná osoba jemu. Někteří lidé totiž odcházejí z našich životů, bez rozloučení aniž bychom za jedinou minutu postřehli proč. Proto hledejme nové kamarády, ale važme si těch, které můžeme považovat za pravé přátele. Za redakci časopisu Smočeková Světlana

3 které vstoupilo v účinnost od 1. ledna 2007, se skládá na rozdíl od stávajícího pouze z jedné složky. Výše částek životního minima bude odstupňována nejen podle věku, ale také podle toho, zda jde o občana osamělého, nebo zda je posuzováno více osob společně. Životní minimum jednotlivce je stanoveno částkou 3 126,Kč. Tato částka bude používána i pro více osob, které mohou bydlet v jednom bytě, ale písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně se až na výjimky posuzují : a) Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti b) Manželé c) Rodiče a : 1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené 2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d). d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Jde-li o společně posuzované osoby, činí částka životního minima osoby, která je posuzována jako 1. v pořadí, 2 880,-Kč. U osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí a která není nezaopatřeným dítětem, je to 2 660,-Kč. Rozhodujícím kritériem pro určení, zda osoba bude posuzována jako první, či druhá v pořadí, je věk. Pokud jde o nezaopatřené děti, činí částky životního minima : Věk nezaopatřeného dítěte Částka životního minima Dítě od 15 do 26 let 2 250,- Kč Dítě od 6 do 15 let 1 960,- Kč Dítě do 6 let věku 1 600,- Kč Oproti dosavadní úpravě tedy odpadne věková skupina 6 10 let.

4 Přídavek na dítě Bude náležet až do výše příjmu 4násobku životního minima namísto dosavadního trojnásobku. Zvýší se rovněž koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima dítěte. Sociální příplatek Bude náležet až do výše příjmu 2,2násobku životního minima namísto dosavadního 1,6násobku. Zvýší se rovněž koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima dítěte. Hodnoty koeficientů, jimiž se násobí životní minimum dítěte : Dítě Koeficient Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 3,00 Dítě dlouhodobě zdravotně postižené 2,67 Dítě dlouhodobě nemocné 1,34 Děti, které se narodily současně do 3 let věku 1,22 Dítě, které studuje střední školu v denní formě studia 1,20 nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání Příspěvek na bydlení Je zcela nově koncipován v důsledku toho, že odpadla částka životního minima určená k zabezpečení domácnosti. K tomu, abyste získali příspěvek na bydlení, musíte splnit dvě podmínky : náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 ( území Prahy 0,35 ) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 ( území Prahy 0,35 ) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Zda nárok máte zjistíte na sociálním odboru nebo v občanských či sociálních poradnách.

5 Upravovat vdovské důchody začala ČSSZ od září 2006 Celkem žádostí evidovala k 16. srpnu 2006 Česká správa sociálního zabezpečení v souvislosti s úpravou vdovských důchodů. Rozhodovat o nich začne koncem září, a to po nezbytné metodické přípravě a zajištění počítačové podpory. Úpravu vdovských důchodů umožňuje novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění. Účinná je od 1. července Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle novely zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů. Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před , na vdovský důchod stále nárok. Příklad úpravy vdovského důchodu: Žena ovdověla V té době již pobírala starobní důchod ve výši 2 625,- Kč. Vdovský důchod po zemřelém manželovi by činil 1 432,- Kč. Pro souběh se starobním důchod byl upraven na polovinu, tedy na částku 716,- Kč. Je třeba zdůraznit i v současné době, tedy i po změně výše uvedeného zákona, platí to, co platilo dříve: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina. Vdově tak od úmrtí manžela náleželo celkem 3 341,- Kč (tj.

6 2 625,- Kč jejího starobního důchodu plus 716,- Kč vdovského důchodu). Podle tehdejší právní úpravy však nesměl úhrn všech důchodů překročit 2 800,- Kč. Proto byl vdovský důchod omezen na 175,- Kč (tj ,- Kč mínus 2 625,- Kč starobního důchodu ženy). Tato částka se od přiznání až do současnosti zvyšovala o valorizace. Novela zákona umožňuje od červencové splátky 2006 upravit vdovský důchod na původních 716,- Kč, (tedy na částku, která by náležela bez omezení do souběhového maxima 2 800,- Kč). Tyto finanční prostředky se ještě navýší o valorizace. Stejně se postupuje v případě, když vdovský důchod 716,- Kč podle dřívější legislativy nenáležel vůbec. To bylo tehdy, když samotný starobní důchod dosahoval částky 2 800,- Kč. O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. ČSSZ připravila speciální formulář Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb., který je dostupný na webových stránkách ČSSZ na adrese : Žádost lze sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ či ji poslat na adresu: ústředí ČSSZ, odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění, Křížová 25, Praha 5. V případě elektronického podání žádosti je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem. Vdovský důchod se upravuje, případně obnovuje, od splátky důchodu v červenci O žádostech uplatněných do může podle přijaté právní úpravy ČSSZ rozhodnout ve lhůtě, která je ve srovnání s běžnými lhůtami správního řízení prodloužena o 90 dnů. Česká správa sociálního zabezpečení přitom odhaduje, že obdrží až několik desítek tisíc žádostí. Vdovy o své peníze v souvislosti se zvýšením vdovského důchodu od července 2006 rozhodně nepřijdou, ČSSZ jim je vyplatí formou doplatku.

7 Od února 2006 si může osoba pobírající částečný invalidní důchod (ČID) a plný invalidní důchod (PID) ještě vydělat libovolnou částku. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byl novelizován zákonem č. 24/2006 Sb. a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení již nenařizuje sledování příjmů invalidního důchodce. Jako osoba částečně nebo plně invalidní máte od 1. února 2006 nárok na celou výši ČID či PID bez ohledu na příjem z výdělečné činnosti. K posouzení, zda konkrétní práce na plný pracovní úvazek je vhodná pro konkrétního občana ať zdravého, nebo invalidního, je kompetentní lékař závodní preventivní péče. U plně invalidního občana by přitom měl zohlednit druh zdravotního postižení, aby při plném pracovním úvazku nedošlo k zhoršení zdravotního stavu v důsledku přetěžování organismu. Výše výdělku plně invalidního občana není současnou právní úpravou nijak omezována. PID, ať již občana plně invalidního podle 39 odst. 1 písm. a) nebo podle písmena b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů není nijak krácen z důvodu výše příjmu či délky pracovního úvazku, ani v souvislosti s procentní mírou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Osoby částečně invalidní tak mají od 1. února 2006 nárok na celou výši částečného invalidního důchodu bez ohledu na příjem z výdělečné činnosti. Úpravu důchodu provede ČSSZ automaticky, není třeba o to žádat, a to od května Spolu s upraveným důchodem obdrží klient také doplatek za únor, březen a duben 2006.

8 Ke změně také dochází v případě, kdy je poživatel plného anebo částečného invalidního důchodu výdělečně činný v cizině. Dříve v takovém případě důchod nedostával. Podle nové zákonné úpravy není výdělečná činnost v cizině překážkou pro výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. Podmínkou nároku na plný či částečný invalidní důchod je nadále zdravotní stav občana. Invaliditu posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení. Dotaz č. 1 Mohou příslušníci městské policie provést odtah vozidla s označením O1, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P? Odpověď : Odpověď najdeme v silničním zákonu č. 361/2001Sb. o provozu na pozemních komunikacích 45, který říká, že je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Žádná výjimka zde není. Zákon č. 283/1991Sb. 22a ještě zmiňuje jednu důležitou věc: policista nesmí použít technických prostředků ( botičky ) k zabránění odjetí vozidla, jde-li o auto, které je viditelně označeno znakem invalidy. Odtáhnout vás tedy může, ale nesmí vám bránit v odjetí. Dotaz č. 2 Letos mně bude 59 let a osobní automobil nepoužívám ke služebním účelům. Od známých jsem slyšel, že se musím podrobit lékařské prohlídce. Je to pravda? Odpověď : Zatím máte čas. Pravidelným lékařským prohlídkám se jako řidič osobního vozidla musíte podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let a nejpozději v den dovršení uvedeného

9 věku. Po dosažení 68 let musí řidič na lékařské prohlídky každé dva roky. Pokud byste řídil osobní automobil bez platného zdravotního vysvědčení, dopustil bysta se přestupku. Za něj hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení od jednoho do dvou let. JUDr. Zdeněk Svátek, expert na dopravní předpis Dotaz č. 3 Co se změnilo od zavedení nového silničního zákona pro držitele označení O1? Dříve jsme mohli zastavit i na zákazu stání a vjíždět do zákazu vjezdu. Platí to ještě nebo nám tyto výhody zákon zrušil? Odpověď : Nejdříve je třeba si říct, kdo na označení O1 do vozu má nárok. Je to osoba, které byly přiznány mimořádné výhody II.stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III.stupně (ZTP/P). Výhody pro držitele výše uvedeného označení jsou zakotveny v zákonu 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který byl novelizován zákonem č. 411/2006Sb. s platností od , v 67 uvádí následující výhody : 1. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky,,zákaz stání, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 2. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je značka,,zákaz vjezdu omezena dodatkovými tabulkami,,jen zásobování,,,mimo zásobování,,,jen dopravní obsluha a,,mimo dopravní obsluhy. 3. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou,,pěší zóna. Výjimky od zákazů uvedených v bodech 1 3 neplatí tehdy, pokud jsou tyto zákazy omezeny časovou dodatkovou tabulí. To znamená, že pokud je pod značkou,,zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí,,jen zásobování uvedeno ještě časové rozmezí např. od 19,00 do 7,00 hodin, tak do tohoto,,zákazu vjezdu můžete vjet pouze od

10 sedmi hodin večer do sedmi hodin ráno. Přes den zákaz platí i pro držitele označení O1. Zvláštní ceny veřejně dostupnýc h telefonníc h služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené Podle Nařízení vlády č. 336 ze dne nabízí od poskytovatel univerzální služby, zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené. Jedná se o Telefonica O2 ( pro pevné i mobilní linky ), T-Mobile a Vodafone. Zvláštní cenu bude operátor tvořit tak, aby sleva pro oprávněnou osobu činila měsíčně maximálně 200,-Kč. Pokud tato osoba prokazuje více důvodů na slevu, bude mít nárok pouze na jednu a jen u jednoho operátora. Oprávněný uživatel se může rozhodnout, zda slevu bude čerpat na svou pevnou nebo mobilní linku. Sleva je určen pro : Osoby zdravotně postižené podle zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích nárok na slevu tak budou mít zdravotně postižené osoby, a to konkrétně držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (nebo účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je držitelem jednoho z výše uvedených průkazů). Nárok na pronájem nebo koupi speciálně vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle ustanovení 43 odst. 2 písm.a) těmto osobám zůstává zachován. Žádost o zvláštní cenový program uplatní tyto osoby operátorovi a doloží ji rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod třetího stupně (ZTP/P), resp. rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod

11 druhého stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (ZTP), nebo rozhodnutím o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost. V případě, že se jedná o účastníka, který zastupuje nezletilého, přikládá tento účastník také doklad o tom, že je rodičem nebo rozhodnutí na základě kterého o tuto osobu osobně pečuje. Osoby sociálně slabé a se zvláštními sociálními potřebami. Sleva bude nově poskytována také osobám s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, tzn. uživatelům, kteří nepřetržitě alespoň šest měsíců nebo půl roku v průběhu dvanácti měsíců předcházejících dni, kdy jim bylo vydáno potvrzení, byli a stále jsou příjemci dávky sociální péče. Potřebné potvrzení pro žádost o slevu na telefonování budou sociálně slabým vydávat pověřené obecní úřady. Toto potvrzení, které nesmí být starší než jeden měsíc, předloží pak žadatel svému operátorovi. Potvrzení bude nutné operátorovi předkládat opakovaně každý rok. ( odpovídá ředitel VZP Pavel Horák ) Občané se zdravotním postižením si neustále stěžují na potíže při předepisování drahých léků a kompenzačních pomůcek. Lékaři argumentují regulací vyplývající z dnes již neplatné úhradové vyhlášky. Jak na tuto situaci reaguje VZP? Rozesíláme dodatky smluv o úhradě zdravotní péče ve 2. pololetí 2006 jak pro praktické lékaře, tak pro ambulantní specialisty. Úhradové mechanismy i regulace, které VZP nabízí svým partnerům, vycházejí z principů vyhlášky 101/2006Sb. Tento návrh předpokládá pokračování ve stejných úhradách a regulacích, jako byly ve 2. čtvrtletí Nadále tedy existuje možnost vyjmout z regulace nákladné léky a zdravotní prostředky, pokud nebyly lékařem předepsány v referenčním období. Které prostředky jsou regulovány a které nikoliv?

12 Nejsou regulovány jen ty nákladné položky za podmínek uvedených v předchozí větě. Celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (dále ZP) je výsledkem porovnání úhrady za tyto položky v aktuálním období s úhradou referenčního období. Pokud lékař předepíše léky a ZP, jejichž úhrada nepřevýší 100% celkové úhrady za tyto položky v referenčním období, žádná regulace se neuplatní. Pokud zdravotnické zařízení prokáže, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nemohlo předepsat jiný ZP nad ,-Kč schválený revizním lékařem, zdravotní pojišťovna rovněž regulaci neuplatní, i když v referenčním období žádný srovnatelný ZP předepsán nebyl. Oprava vozíků, včetně náhradních dílů, je předepisována na poukaz, posouzena schválena revizním lékařem. Při dodržení tohoto postupu je při dodržení platných právních předpisů ( příloha 3, oddíl C zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění ) bez jakýchkoli regulací uhrazena. Systém regulací u levnějších prostředků např. pro stomiky nebo pro inkontinentní pacienty vede často k předepisování nedostatečného množství prostředků. Chystáte změnu úhrad těchto prostředků, která by byla například vázána na pacienta? Úhrada ZP hrazených na poukaz se řídí přílohou 3, oddíl C zákona č. 48/1997 Sb. U jednotlivých skupin ZP jsou stanovené podmínky úhrady, jedná se v podstatě o regulaci. Prostředky pro stomiky mají u celého sortimentu zákonem stanovený počet kusů, které lze předepsat na poukaz. Jiná regulace není stanovená, už vůbec ne VZP ČR. Podle našich informací z terénu jsou podmínky našich stomiků na evropské úrovni. Prostředky pro inkontinenci mají zákonem stanovené dvě regulační omezení, a to měsíční limit v korunách a počtu kusů. Oba tyto parametry nesmí být překročeny a vzhledem k růstu cen těchto prostředků ( při dodržení finančního limitu ) nelze vždy vyčerpat množstevní paušál v maximální výši. Oba tyto sortimenty mají stanovenou cenu Ministerstvem financí ČR. Současny stav úhrad umožňuje bez regulací předepsat 3-5% léčiv a ZP navíc proti roku 2005, a to ve vyjádření na jednoho

13 pacienta. Jistá vazba na pacienta zde tedy existuje, ale jedná se o průměrného pacienta daného zařízení. VZP je připravena jednat o specifických průměrných nákladech na diagnostickou skupinu ( např. na diabetika léčeného inzulínem ). Od 1. srpna platí nový seznam úhrad za léky. Zdá se, že postihuje některé pacienty, např. onkologicky nemocné. Jak v této situaci může vaše pojišťovna pomoci? Nová vyhláška díky provedené kategorizaci a změně přirážky naopak napomáhá lékařům u drahých pacientů předepsat za stejné množství finančních prostředků více léků. Důslednou centralizací nákladné péče usiluje VZP zejména o zkvalitnění péče. VZP připravuje přesun finančních prostředků do zařízení, která jsou podle nové vyhlášky oprávněna poskytovat nákladnou léčbu pacientům. V centrech bude zajištěna komplexní léčba : např. chirurgická, zářením i protinádorovými léky. Menší pracoviště, která nejsou komplexní, by měla spolupracovat s centry, přebírat od nich nemocné k doléčení i některým druhům léčby dle toho, jak budou nastaveny standardy léčby. Pacient pak tam, kde to bude možné, dostane léčbu co nejblíže bydlišti a komplexní léčbu v plně vybaveném zařízení. Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní pacienti mají strach, že v budoucnu nebudou mít prostředky na léky. Připravujete systém úhrad, který by byl více solidární s pacienty, kteří jsou víceméně závislí na lécích, a méně solidární ke krátkodobým onemocněním? Vymezení rozsahu solidarity není řešitelné pouze na úrovni zdravotních pojišťoven. Jedná se o politické rozhodnutí, které musí být provázeno i legislativními změnami. Za naší VZP potvrzuji jasné vymezení rozsahu zdravotní péče kryté z veřejného zdravotního pojištění, stanovení míry solidarity u jednotlivých druhů péče a položek ( např. léků ) s cílem posílit solidaritu s těžce a dlouhodobě nemocnými a dále omezit solidaritu u péče banální, občasné, doplňkové a u té, kde dochází k jejímu zneužívání na úkor těch, kteří péči potřebují.

14 Co dělat, když vás navštíví? Exekutor může vstoupit do bytu a vykonat exekuci bez předběžného upozornění. Exekutoři takto postupují záměrně, jinak by se dlužníci snažili svůj majetek schovat. I majetek, který dlužník sám dosud nesplatil, např. televizor na spotřebitelský úvěr, je považován za majetek dlužníka. Podléhá tedy soudní exekuci. Obecně se považují i věci nabyté před manželstvím za součást společného jmění manželů a podléhají exekuci. Posuzuje se ale vždy konkrétní situace. Dlužník opravdu nemusí dostat po provedené exekuci kopii soupisu. Takový soupis dlužník podepsat může, ale nemusí. Zákon totiž pomatuje na možnost, že by se dlužník odmítnutím podpisu mohl pokusit exekuci zabránit. Pokud si myslíte, že některé věci byly zabaveny v rozporu se zákonem, můžete se svých věcí domáhat u soudu. Nejdůležitější je : Neuzavírejte smlouvy narychlo bez možnosti se svobodně rozhodnout. Pořádně si přečtěte smlouvy před podpisem. Podepisujte smlouvy pouze v případě, že jim rozumíte a s tím co je ve smlouvě souhlasíte. Řádně plaťte splátky, popřípadě dohodnutý splátkový kalendář.

15 Před případnou exekucí se pokuste o dohodu splátkového kalendáře a ten řádně splácejte. Nejlépe je, exekucím předcházet

16 Pracovníci a dobrovolníci Informačního centra a organizace V roce 2006 Informační centrum připravilo pro členy a širokou veřejnost tyto služby : sociálně právní poradenství, terénní práce, půjčovnu pomůcek, asistenční doprovod, bezplatnou právní poradna. Volnočasové aktivity : Jízda na koni a kočárem Výuku práce na PC a s Internetem, Zážitkové semináře pro MŠ, ZŠ a SŠ Zájezdy do Lysé nad Labem na výstavu květin a cibulový jarmark a zámek v Hořovicích

17 V září jsme uspořádali besedu se zástupci MPSV a MÚ Žatec k chystanému novému Zákonu o sociálních službách o kterou byl velký zájem. Během roku jsme se snažili připomínkami upozorňovat na problémy v našem městě. Připravili jsme mapu poskytovatelů sociálních služeb a zároveň i seznam, který jsme navrhli zveřejnit na webových stránkách města. Umožňujeme pracovníkům IC zvyšování kvalifikace účastí na kurzech a školení se uskutečnil 4. ročník vyhlášení Dobrovolníka roku 2006 Žatecký grál, kde jako jediná organizace jsme ocenili dobrovolníky za jejich práci ve prospěch druhých.

18 Problematická pleť : na problematickou kůži doporučuje babská rada čaj z 50g jetele, 30g kosatce a lopuchu a 15g sasafrasu. Dvě polévkové lžíce bylinné směsi zalijete ¾ litrem studené vody, do rána nechte vyluhovat a pak výluh svařte. Po 15 až 20 minutách varu ho nechte vychladnout a sceďte. Pijte třikrát denně čtvrtlitrový šálek což byste měli vydržet tři týdny. Problematická a nečistá kůže se do té doby vyčistí. Pokud by však nebyla stále podle vašich představ nepřehánějte to s dalším užíváním čaje. Doba kúry by neměla přesáhnout tři měsíce. Jak na moly? : Moly ničí textil, neohrožují tím však naše zdraví, zatímco kuličky proti molům ano. Sáčky naplněné levandulí, kafrem, rozmarýnem, celým pepřem nebo cedrovými třískami uložíme do prádelníku a skříní s vlněným prádlem. Před uložením prádlo vypereme a usušíme na vzduchu a poté je ještě buď proženeme sušákem nebo vyžehlíme napařovací žehličkou, abychom zlikvidovali vajíčka molů. Spáleniny : Na spáleniny od slunce se osvědčuje třezalkový olej. Stačí jím postižená místa jemně potírat. Drobné popáleniny dobře uklidňuje také mast z třezalky. Její příprava není složitá. Stačí do zahřátého tuku (vazelíny, indulony nebo čistého sádla) vmíchat prášek z bylinky (roztlučte ji dobře v hmoždíři) a důkladně rozetřít. Jak na odřené brašny? : Odřené brašny obnovujeme takto : omyjeme je teplou vodou a trochou octa a po usušení vetřeme do kůže směs z ušlehaného bílku a terpentýnového oleje. Nakonec vyleštíme flanelem.

19 organizace zdravotně postižených Informační centrum: Jiráskova 151, Žatec telefon: IČO bankovní spojení : ČSOB / Kontakty : Smočeková Světlana předsedkyně organizace Vedoucí Informačního centra : Smoček Rudolf jednatel organizace Pospíšilová Libuše kulturní referentka Bejčková Libuše hospodářka organizace Příprava a grafická úprava časopisu : Gabriel Miloš Smočeková Světlana

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči V Praze dne 26.června 2013 Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči Vážení kolegové, dovolte nám, abychom reagovali na mnohé žádosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

podporujících sólo rodiče jinde v Evropě 13.1.20141 JUDr. Jana Seemanová

podporujících sólo rodiče jinde v Evropě 13.1.20141 JUDr. Jana Seemanová Náhradní výživné a dlší další příklady legislativních opatření podporujících sólo rodiče jinde v Evropě 13.1.20141 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová koordinátorka webové právní poradny APERIO,

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016.

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. A) Hodnota bodu a výše úhrad 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s

Více

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015 Příloha č. 1 k protokolu z DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016 14.7.2015 Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Aktualizace Sociálně právního minima na stav od 1. 1. 2010

Aktualizace Sociálně právního minima na stav od 1. 1. 2010 Aktualizace Sociálně právního minima na stav od 1. 1. 2010 1) V důsledku změny koncepce invalidních důchodů je třeba všude tam, kde se mluví o plné invaliditě nebo plném invalidním důchodu rozumět tímto

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více