HANDICAP. IV. ročník 1/2007. Slovo úvodem, ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Beseda k novému zákonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDICAP. IV. ročník 1/2007. Slovo úvodem, ČASOPIS. organizace zdravotně postižených. Beseda 12. 9. 06 k novému zákonu"

Transkript

1 IV. ročník 1/2007 ČASOPIS organizace zdravotně postižených HANDICAP Beseda k novému zákonu Zájezd Cibulový jarmark Hořovice Slovo úvodem,

2 dostává se Vám do rukou první číslo čtvrtého ročníku našeho časopisu, jehož cílem je zlepšení informovanosti občanů se zdravotním postižením a doufám, že Vám časopis pomůže s orientací v této problematice. Rok 2007 je pro naší organizaci zlomový. Od platí nový Zákon o sociálních službách a ten všem poskytovatelům sociálních služeb určuje pravidla. Do musí naše organizace podat žádost o registraci a doufat, že splní všechny podmínky registrace a bude nadále poskytovat služby, jako dosud. Držte nám palce a pomozte nám tím, že se zapojíte do chodu organizace buď jako aktivní člen anebo dobrovolník s tím, že nám pomůžete nahlédnout na naší práci jiným pohledem. Všechny návrhy, nápady, ale i kritika jsou pro nás velkým přínosem. Můžeme tak reagovat na vaše podněty a přizpůsobit tomu nové projekty a ty stávající vylepšit. Během loňského roku jsem obdržela jedinou připomínku ke změně obsahu a grafiky tohoto časopisu a proto výbor organizace spolu s našimi důvěrníky rozhodl, že se ponechá příprava časopisu v této verzi. Říká se, že člověk potřebuje jen 1 minutu na to, aby poznal, že se mu nějaká osoba líbí a našel v ní svého přítele! 1 hodinu, aby ji správně odhadl, 1 den, aby ji začal mít rád či milovat. STOP - NENÍ TO TAK DOCELA PRAVDIVÉ : člověk potřebuje celý život na to, aby mohl být někomu pravým přítelem stejně, jako jiná osoba jemu. Někteří lidé totiž odcházejí z našich životů, bez rozloučení aniž bychom za jedinou minutu postřehli proč. Proto hledejme nové kamarády, ale važme si těch, které můžeme považovat za pravé přátele. Za redakci časopisu Smočeková Světlana

3 které vstoupilo v účinnost od 1. ledna 2007, se skládá na rozdíl od stávajícího pouze z jedné složky. Výše částek životního minima bude odstupňována nejen podle věku, ale také podle toho, zda jde o občana osamělého, nebo zda je posuzováno více osob společně. Životní minimum jednotlivce je stanoveno částkou 3 126,Kč. Tato částka bude používána i pro více osob, které mohou bydlet v jednom bytě, ale písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně se až na výjimky posuzují : a) Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti b) Manželé c) Rodiče a : 1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené 2. zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d). d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Jde-li o společně posuzované osoby, činí částka životního minima osoby, která je posuzována jako 1. v pořadí, 2 880,-Kč. U osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí a která není nezaopatřeným dítětem, je to 2 660,-Kč. Rozhodujícím kritériem pro určení, zda osoba bude posuzována jako první, či druhá v pořadí, je věk. Pokud jde o nezaopatřené děti, činí částky životního minima : Věk nezaopatřeného dítěte Částka životního minima Dítě od 15 do 26 let 2 250,- Kč Dítě od 6 do 15 let 1 960,- Kč Dítě do 6 let věku 1 600,- Kč Oproti dosavadní úpravě tedy odpadne věková skupina 6 10 let.

4 Přídavek na dítě Bude náležet až do výše příjmu 4násobku životního minima namísto dosavadního trojnásobku. Zvýší se rovněž koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima dítěte. Sociální příplatek Bude náležet až do výše příjmu 2,2násobku životního minima namísto dosavadního 1,6násobku. Zvýší se rovněž koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima dítěte. Hodnoty koeficientů, jimiž se násobí životní minimum dítěte : Dítě Koeficient Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené 3,00 Dítě dlouhodobě zdravotně postižené 2,67 Dítě dlouhodobě nemocné 1,34 Děti, které se narodily současně do 3 let věku 1,22 Dítě, které studuje střední školu v denní formě studia 1,20 nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání Příspěvek na bydlení Je zcela nově koncipován v důsledku toho, že odpadla částka životního minima určená k zabezpečení domácnosti. K tomu, abyste získali příspěvek na bydlení, musíte splnit dvě podmínky : náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 ( území Prahy 0,35 ) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 ( území Prahy 0,35 ) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Zda nárok máte zjistíte na sociálním odboru nebo v občanských či sociálních poradnách.

5 Upravovat vdovské důchody začala ČSSZ od září 2006 Celkem žádostí evidovala k 16. srpnu 2006 Česká správa sociálního zabezpečení v souvislosti s úpravou vdovských důchodů. Rozhodovat o nich začne koncem září, a to po nezbytné metodické přípravě a zajištění počítačové podpory. Úpravu vdovských důchodů umožňuje novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění. Účinná je od 1. července Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle novely zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů. Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před , na vdovský důchod stále nárok. Příklad úpravy vdovského důchodu: Žena ovdověla V té době již pobírala starobní důchod ve výši 2 625,- Kč. Vdovský důchod po zemřelém manželovi by činil 1 432,- Kč. Pro souběh se starobním důchod byl upraven na polovinu, tedy na částku 716,- Kč. Je třeba zdůraznit i v současné době, tedy i po změně výše uvedeného zákona, platí to, co platilo dříve: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina. Vdově tak od úmrtí manžela náleželo celkem 3 341,- Kč (tj.

6 2 625,- Kč jejího starobního důchodu plus 716,- Kč vdovského důchodu). Podle tehdejší právní úpravy však nesměl úhrn všech důchodů překročit 2 800,- Kč. Proto byl vdovský důchod omezen na 175,- Kč (tj ,- Kč mínus 2 625,- Kč starobního důchodu ženy). Tato částka se od přiznání až do současnosti zvyšovala o valorizace. Novela zákona umožňuje od červencové splátky 2006 upravit vdovský důchod na původních 716,- Kč, (tedy na částku, která by náležela bez omezení do souběhového maxima 2 800,- Kč). Tyto finanční prostředky se ještě navýší o valorizace. Stejně se postupuje v případě, když vdovský důchod 716,- Kč podle dřívější legislativy nenáležel vůbec. To bylo tehdy, když samotný starobní důchod dosahoval částky 2 800,- Kč. O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. ČSSZ připravila speciální formulář Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb., který je dostupný na webových stránkách ČSSZ na adrese : Žádost lze sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ či ji poslat na adresu: ústředí ČSSZ, odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění, Křížová 25, Praha 5. V případě elektronického podání žádosti je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem. Vdovský důchod se upravuje, případně obnovuje, od splátky důchodu v červenci O žádostech uplatněných do může podle přijaté právní úpravy ČSSZ rozhodnout ve lhůtě, která je ve srovnání s běžnými lhůtami správního řízení prodloužena o 90 dnů. Česká správa sociálního zabezpečení přitom odhaduje, že obdrží až několik desítek tisíc žádostí. Vdovy o své peníze v souvislosti se zvýšením vdovského důchodu od července 2006 rozhodně nepřijdou, ČSSZ jim je vyplatí formou doplatku.

7 Od února 2006 si může osoba pobírající částečný invalidní důchod (ČID) a plný invalidní důchod (PID) ještě vydělat libovolnou částku. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byl novelizován zákonem č. 24/2006 Sb. a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení již nenařizuje sledování příjmů invalidního důchodce. Jako osoba částečně nebo plně invalidní máte od 1. února 2006 nárok na celou výši ČID či PID bez ohledu na příjem z výdělečné činnosti. K posouzení, zda konkrétní práce na plný pracovní úvazek je vhodná pro konkrétního občana ať zdravého, nebo invalidního, je kompetentní lékař závodní preventivní péče. U plně invalidního občana by přitom měl zohlednit druh zdravotního postižení, aby při plném pracovním úvazku nedošlo k zhoršení zdravotního stavu v důsledku přetěžování organismu. Výše výdělku plně invalidního občana není současnou právní úpravou nijak omezována. PID, ať již občana plně invalidního podle 39 odst. 1 písm. a) nebo podle písmena b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů není nijak krácen z důvodu výše příjmu či délky pracovního úvazku, ani v souvislosti s procentní mírou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Osoby částečně invalidní tak mají od 1. února 2006 nárok na celou výši částečného invalidního důchodu bez ohledu na příjem z výdělečné činnosti. Úpravu důchodu provede ČSSZ automaticky, není třeba o to žádat, a to od května Spolu s upraveným důchodem obdrží klient také doplatek za únor, březen a duben 2006.

8 Ke změně také dochází v případě, kdy je poživatel plného anebo částečného invalidního důchodu výdělečně činný v cizině. Dříve v takovém případě důchod nedostával. Podle nové zákonné úpravy není výdělečná činnost v cizině překážkou pro výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. Podmínkou nároku na plný či částečný invalidní důchod je nadále zdravotní stav občana. Invaliditu posuzují lékaři České správy sociálního zabezpečení. Dotaz č. 1 Mohou příslušníci městské policie provést odtah vozidla s označením O1, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P? Odpověď : Odpověď najdeme v silničním zákonu č. 361/2001Sb. o provozu na pozemních komunikacích 45, který říká, že je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Žádná výjimka zde není. Zákon č. 283/1991Sb. 22a ještě zmiňuje jednu důležitou věc: policista nesmí použít technických prostředků ( botičky ) k zabránění odjetí vozidla, jde-li o auto, které je viditelně označeno znakem invalidy. Odtáhnout vás tedy může, ale nesmí vám bránit v odjetí. Dotaz č. 2 Letos mně bude 59 let a osobní automobil nepoužívám ke služebním účelům. Od známých jsem slyšel, že se musím podrobit lékařské prohlídce. Je to pravda? Odpověď : Zatím máte čas. Pravidelným lékařským prohlídkám se jako řidič osobního vozidla musíte podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let a nejpozději v den dovršení uvedeného

9 věku. Po dosažení 68 let musí řidič na lékařské prohlídky každé dva roky. Pokud byste řídil osobní automobil bez platného zdravotního vysvědčení, dopustil bysta se přestupku. Za něj hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení od jednoho do dvou let. JUDr. Zdeněk Svátek, expert na dopravní předpis Dotaz č. 3 Co se změnilo od zavedení nového silničního zákona pro držitele označení O1? Dříve jsme mohli zastavit i na zákazu stání a vjíždět do zákazu vjezdu. Platí to ještě nebo nám tyto výhody zákon zrušil? Odpověď : Nejdříve je třeba si říct, kdo na označení O1 do vozu má nárok. Je to osoba, které byly přiznány mimořádné výhody II.stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III.stupně (ZTP/P). Výhody pro držitele výše uvedeného označení jsou zakotveny v zákonu 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který byl novelizován zákonem č. 411/2006Sb. s platností od , v 67 uvádí následující výhody : 1. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky,,zákaz stání, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 2. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je značka,,zákaz vjezdu omezena dodatkovými tabulkami,,jen zásobování,,,mimo zásobování,,,jen dopravní obsluha a,,mimo dopravní obsluhy. 3. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou,,pěší zóna. Výjimky od zákazů uvedených v bodech 1 3 neplatí tehdy, pokud jsou tyto zákazy omezeny časovou dodatkovou tabulí. To znamená, že pokud je pod značkou,,zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí,,jen zásobování uvedeno ještě časové rozmezí např. od 19,00 do 7,00 hodin, tak do tohoto,,zákazu vjezdu můžete vjet pouze od

10 sedmi hodin večer do sedmi hodin ráno. Přes den zákaz platí i pro držitele označení O1. Zvláštní ceny veřejně dostupnýc h telefonníc h služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené Podle Nařízení vlády č. 336 ze dne nabízí od poskytovatel univerzální služby, zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené. Jedná se o Telefonica O2 ( pro pevné i mobilní linky ), T-Mobile a Vodafone. Zvláštní cenu bude operátor tvořit tak, aby sleva pro oprávněnou osobu činila měsíčně maximálně 200,-Kč. Pokud tato osoba prokazuje více důvodů na slevu, bude mít nárok pouze na jednu a jen u jednoho operátora. Oprávněný uživatel se může rozhodnout, zda slevu bude čerpat na svou pevnou nebo mobilní linku. Sleva je určen pro : Osoby zdravotně postižené podle zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích nárok na slevu tak budou mít zdravotně postižené osoby, a to konkrétně držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (nebo účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je držitelem jednoho z výše uvedených průkazů). Nárok na pronájem nebo koupi speciálně vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle ustanovení 43 odst. 2 písm.a) těmto osobám zůstává zachován. Žádost o zvláštní cenový program uplatní tyto osoby operátorovi a doloží ji rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod třetího stupně (ZTP/P), resp. rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod

11 druhého stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (ZTP), nebo rozhodnutím o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost. V případě, že se jedná o účastníka, který zastupuje nezletilého, přikládá tento účastník také doklad o tom, že je rodičem nebo rozhodnutí na základě kterého o tuto osobu osobně pečuje. Osoby sociálně slabé a se zvláštními sociálními potřebami. Sleva bude nově poskytována také osobám s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, tzn. uživatelům, kteří nepřetržitě alespoň šest měsíců nebo půl roku v průběhu dvanácti měsíců předcházejících dni, kdy jim bylo vydáno potvrzení, byli a stále jsou příjemci dávky sociální péče. Potřebné potvrzení pro žádost o slevu na telefonování budou sociálně slabým vydávat pověřené obecní úřady. Toto potvrzení, které nesmí být starší než jeden měsíc, předloží pak žadatel svému operátorovi. Potvrzení bude nutné operátorovi předkládat opakovaně každý rok. ( odpovídá ředitel VZP Pavel Horák ) Občané se zdravotním postižením si neustále stěžují na potíže při předepisování drahých léků a kompenzačních pomůcek. Lékaři argumentují regulací vyplývající z dnes již neplatné úhradové vyhlášky. Jak na tuto situaci reaguje VZP? Rozesíláme dodatky smluv o úhradě zdravotní péče ve 2. pololetí 2006 jak pro praktické lékaře, tak pro ambulantní specialisty. Úhradové mechanismy i regulace, které VZP nabízí svým partnerům, vycházejí z principů vyhlášky 101/2006Sb. Tento návrh předpokládá pokračování ve stejných úhradách a regulacích, jako byly ve 2. čtvrtletí Nadále tedy existuje možnost vyjmout z regulace nákladné léky a zdravotní prostředky, pokud nebyly lékařem předepsány v referenčním období. Které prostředky jsou regulovány a které nikoliv?

12 Nejsou regulovány jen ty nákladné položky za podmínek uvedených v předchozí větě. Celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (dále ZP) je výsledkem porovnání úhrady za tyto položky v aktuálním období s úhradou referenčního období. Pokud lékař předepíše léky a ZP, jejichž úhrada nepřevýší 100% celkové úhrady za tyto položky v referenčním období, žádná regulace se neuplatní. Pokud zdravotnické zařízení prokáže, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nemohlo předepsat jiný ZP nad ,-Kč schválený revizním lékařem, zdravotní pojišťovna rovněž regulaci neuplatní, i když v referenčním období žádný srovnatelný ZP předepsán nebyl. Oprava vozíků, včetně náhradních dílů, je předepisována na poukaz, posouzena schválena revizním lékařem. Při dodržení tohoto postupu je při dodržení platných právních předpisů ( příloha 3, oddíl C zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění ) bez jakýchkoli regulací uhrazena. Systém regulací u levnějších prostředků např. pro stomiky nebo pro inkontinentní pacienty vede často k předepisování nedostatečného množství prostředků. Chystáte změnu úhrad těchto prostředků, která by byla například vázána na pacienta? Úhrada ZP hrazených na poukaz se řídí přílohou 3, oddíl C zákona č. 48/1997 Sb. U jednotlivých skupin ZP jsou stanovené podmínky úhrady, jedná se v podstatě o regulaci. Prostředky pro stomiky mají u celého sortimentu zákonem stanovený počet kusů, které lze předepsat na poukaz. Jiná regulace není stanovená, už vůbec ne VZP ČR. Podle našich informací z terénu jsou podmínky našich stomiků na evropské úrovni. Prostředky pro inkontinenci mají zákonem stanovené dvě regulační omezení, a to měsíční limit v korunách a počtu kusů. Oba tyto parametry nesmí být překročeny a vzhledem k růstu cen těchto prostředků ( při dodržení finančního limitu ) nelze vždy vyčerpat množstevní paušál v maximální výši. Oba tyto sortimenty mají stanovenou cenu Ministerstvem financí ČR. Současny stav úhrad umožňuje bez regulací předepsat 3-5% léčiv a ZP navíc proti roku 2005, a to ve vyjádření na jednoho

13 pacienta. Jistá vazba na pacienta zde tedy existuje, ale jedná se o průměrného pacienta daného zařízení. VZP je připravena jednat o specifických průměrných nákladech na diagnostickou skupinu ( např. na diabetika léčeného inzulínem ). Od 1. srpna platí nový seznam úhrad za léky. Zdá se, že postihuje některé pacienty, např. onkologicky nemocné. Jak v této situaci může vaše pojišťovna pomoci? Nová vyhláška díky provedené kategorizaci a změně přirážky naopak napomáhá lékařům u drahých pacientů předepsat za stejné množství finančních prostředků více léků. Důslednou centralizací nákladné péče usiluje VZP zejména o zkvalitnění péče. VZP připravuje přesun finančních prostředků do zařízení, která jsou podle nové vyhlášky oprávněna poskytovat nákladnou léčbu pacientům. V centrech bude zajištěna komplexní léčba : např. chirurgická, zářením i protinádorovými léky. Menší pracoviště, která nejsou komplexní, by měla spolupracovat s centry, přebírat od nich nemocné k doléčení i některým druhům léčby dle toho, jak budou nastaveny standardy léčby. Pacient pak tam, kde to bude možné, dostane léčbu co nejblíže bydlišti a komplexní léčbu v plně vybaveném zařízení. Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní pacienti mají strach, že v budoucnu nebudou mít prostředky na léky. Připravujete systém úhrad, který by byl více solidární s pacienty, kteří jsou víceméně závislí na lécích, a méně solidární ke krátkodobým onemocněním? Vymezení rozsahu solidarity není řešitelné pouze na úrovni zdravotních pojišťoven. Jedná se o politické rozhodnutí, které musí být provázeno i legislativními změnami. Za naší VZP potvrzuji jasné vymezení rozsahu zdravotní péče kryté z veřejného zdravotního pojištění, stanovení míry solidarity u jednotlivých druhů péče a položek ( např. léků ) s cílem posílit solidaritu s těžce a dlouhodobě nemocnými a dále omezit solidaritu u péče banální, občasné, doplňkové a u té, kde dochází k jejímu zneužívání na úkor těch, kteří péči potřebují.

14 Co dělat, když vás navštíví? Exekutor může vstoupit do bytu a vykonat exekuci bez předběžného upozornění. Exekutoři takto postupují záměrně, jinak by se dlužníci snažili svůj majetek schovat. I majetek, který dlužník sám dosud nesplatil, např. televizor na spotřebitelský úvěr, je považován za majetek dlužníka. Podléhá tedy soudní exekuci. Obecně se považují i věci nabyté před manželstvím za součást společného jmění manželů a podléhají exekuci. Posuzuje se ale vždy konkrétní situace. Dlužník opravdu nemusí dostat po provedené exekuci kopii soupisu. Takový soupis dlužník podepsat může, ale nemusí. Zákon totiž pomatuje na možnost, že by se dlužník odmítnutím podpisu mohl pokusit exekuci zabránit. Pokud si myslíte, že některé věci byly zabaveny v rozporu se zákonem, můžete se svých věcí domáhat u soudu. Nejdůležitější je : Neuzavírejte smlouvy narychlo bez možnosti se svobodně rozhodnout. Pořádně si přečtěte smlouvy před podpisem. Podepisujte smlouvy pouze v případě, že jim rozumíte a s tím co je ve smlouvě souhlasíte. Řádně plaťte splátky, popřípadě dohodnutý splátkový kalendář.

15 Před případnou exekucí se pokuste o dohodu splátkového kalendáře a ten řádně splácejte. Nejlépe je, exekucím předcházet

16 Pracovníci a dobrovolníci Informačního centra a organizace V roce 2006 Informační centrum připravilo pro členy a širokou veřejnost tyto služby : sociálně právní poradenství, terénní práce, půjčovnu pomůcek, asistenční doprovod, bezplatnou právní poradna. Volnočasové aktivity : Jízda na koni a kočárem Výuku práce na PC a s Internetem, Zážitkové semináře pro MŠ, ZŠ a SŠ Zájezdy do Lysé nad Labem na výstavu květin a cibulový jarmark a zámek v Hořovicích

17 V září jsme uspořádali besedu se zástupci MPSV a MÚ Žatec k chystanému novému Zákonu o sociálních službách o kterou byl velký zájem. Během roku jsme se snažili připomínkami upozorňovat na problémy v našem městě. Připravili jsme mapu poskytovatelů sociálních služeb a zároveň i seznam, který jsme navrhli zveřejnit na webových stránkách města. Umožňujeme pracovníkům IC zvyšování kvalifikace účastí na kurzech a školení se uskutečnil 4. ročník vyhlášení Dobrovolníka roku 2006 Žatecký grál, kde jako jediná organizace jsme ocenili dobrovolníky za jejich práci ve prospěch druhých.

18 Problematická pleť : na problematickou kůži doporučuje babská rada čaj z 50g jetele, 30g kosatce a lopuchu a 15g sasafrasu. Dvě polévkové lžíce bylinné směsi zalijete ¾ litrem studené vody, do rána nechte vyluhovat a pak výluh svařte. Po 15 až 20 minutách varu ho nechte vychladnout a sceďte. Pijte třikrát denně čtvrtlitrový šálek což byste měli vydržet tři týdny. Problematická a nečistá kůže se do té doby vyčistí. Pokud by však nebyla stále podle vašich představ nepřehánějte to s dalším užíváním čaje. Doba kúry by neměla přesáhnout tři měsíce. Jak na moly? : Moly ničí textil, neohrožují tím však naše zdraví, zatímco kuličky proti molům ano. Sáčky naplněné levandulí, kafrem, rozmarýnem, celým pepřem nebo cedrovými třískami uložíme do prádelníku a skříní s vlněným prádlem. Před uložením prádlo vypereme a usušíme na vzduchu a poté je ještě buď proženeme sušákem nebo vyžehlíme napařovací žehličkou, abychom zlikvidovali vajíčka molů. Spáleniny : Na spáleniny od slunce se osvědčuje třezalkový olej. Stačí jím postižená místa jemně potírat. Drobné popáleniny dobře uklidňuje také mast z třezalky. Její příprava není složitá. Stačí do zahřátého tuku (vazelíny, indulony nebo čistého sádla) vmíchat prášek z bylinky (roztlučte ji dobře v hmoždíři) a důkladně rozetřít. Jak na odřené brašny? : Odřené brašny obnovujeme takto : omyjeme je teplou vodou a trochou octa a po usušení vetřeme do kůže směs z ušlehaného bílku a terpentýnového oleje. Nakonec vyleštíme flanelem.

19 organizace zdravotně postižených Informační centrum: Jiráskova 151, Žatec telefon: IČO bankovní spojení : ČSOB / Kontakty : Smočeková Světlana předsedkyně organizace Vedoucí Informačního centra : Smoček Rudolf jednatel organizace Pospíšilová Libuše kulturní referentka Bejčková Libuše hospodářka organizace Příprava a grafická úprava časopisu : Gabriel Miloš Smočeková Světlana

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením Skutečnost, že je občan zdravotně postižený, zohledňují i předpisy o daních a poplatcích. Jde zejména o zákon č. 586/1992 Sb., o dani příjmů

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více