Drogy a legislativa. Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drogy a legislativa. Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, 15. 5. 2004. Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP"

Transkript

1 Drogy a legislativa Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP

2 Obsah prezentace Obecný rámec Mezinárodní smlouvy Trestné činy, přestupky, vězeňství Kontrola legálního zacházení Legislativa v oblasti prevence a léčby Drogy ve školách Zahraniční legislativa Legislativa EU

3 Obecný legislativní rámec (ČR) legislativa související s užíváním drog je primárně zaměřena prohibičně cílem je omezení jejich užívání, a to zejména trestněprávními prostředky jiné způsoby snižování zdravotních a sociálních rizik v důsledku užívání drog jsou (z hlediska legislativy) akcentovány méně trestní legislativa a kontrola legálního zacházení s OPL jsou v zásadě vyhovující a plně v souladu s mezinárodními závazky platná legislativa v oblasti prevence a léčby není dostačující, neodpovídá aktuálním poznatkům a potřebám základem pro trestněprávní úpravu jsou mezinárodní úmluvy OSN ke kontrole drog

4 Historie mezinárodní kontroly drog britsko-čínské opiové války vítězství Británie a Francie - Tien-tsinské smlouvy (1858) otevření čínských přístavů Britům a Francouzům pro obchod s opiem (mj. i postoupení ostrova Hong-Kong Británii) 1912 (Haag) - Mezinárodní opiová úmluva potlačování výroby, prodeje a užívání opia, morfia a kokainu 1925 (Ženeva) - Mezinárodní opiová úmluva první z úmluv pod záštitou Společnosti národů vztahovala se na opium, koku a konopí a jejich deriváty (heroin, kokain a hašiš) 1931 Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce OL kontrola legálního zacházení

5 Historie mezinárodní kontroly drog 1936 Úmluva o potlačování nedovoleného obchodu s OL přísné tresty pro nezákonné obchodníky 1946 Protokol z Lake Success pravomoc OSN v oblasti mezinárodní kontroly drog, zřízení CND (Komise pro omamné látky) 1948 Protokol z Paříže vztahoval se i na syntetické drogy pravomoc WHO posuzovat, které látky budou podřízeny mezinárodní kontrole 1953 Protokol o omezení a úpravě pěstování máku kontrola zásob opia pro lékařské a vědecké účely jen 7 států mohlo nadále vyrábět opium pro export

6 Platné mezinárodní úmluvy OSN 1) Jednotná úmluva o omamných látkách z r ) Úmluva o psychotropních látkách z r ) Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s OPL z r nahradily dřívější mezinárodní smlouvy ČR - signatářem všech 3 úmluv hlavní cíl: omezení užívání OPL k lékařským a vědeckým účelům závazek států přijmout zákonná a administrativní opatření mezinárodn rodní spolupráce (extradice, právn vní pomoc atd.) nezavazují fyzické a právnické osoby, pouze státy

7 Základní východiska úmluv Vyjádřena v preambulích úmluv: Toxikomanie (užívání omamných látek) je pohromou pro jednotlivce a hospodářským a sociálním nebezpečím pro lidstvo (Úmluva 1961) Ze zneužívání určitých psychotropních látek vznikají problémy pro zdraví obyvatelstva a problémy společenské. (Úmluva 1971) Rozsah a stoupající trend nezákonné výroby, poptávky a obchodu s OPL... představují vážné ohrožení zdraví a blaha lidí a nepříznivě ovlivňují ekonomické, kulturní a politické základy společnosti. (Úmluva 1988)

8 Trestní ustanovení mezinárodních úmluv trestní ustanovení - klíčový nástroj všech 3 úmluv různé formy zacházení s drogami mají být považovány v signatářských státech za trestné činy (pěstování, výroba, obchod, dovoz, vývoz...) výhrada ústavních předpisů a právních zásad států výslovně umožňují uložení alternativ k uvěznění (léčení, výchovy, doléčování) pro uživatele nejkomplexnější a nejpřísnější je úmluva z r (postih praní špinavých peněz, přechovávání a získávání pro osobní potřebu)

9 Trestní postih držení drog pro osobní potřebu podle úmluv OSN úmluva z r ponechává volbu prostředků (zákonných či administrativních) na státech: Strany nepovolí držbu drog bez zákonného povolení. úmluva z r. 1971: Je žádoucí,, aby strany nepovolovaly držbu (psychotropních) látek jinak než za podmínek stanovených zákonem. úmluva z r. 1988: S výhradou svých ústavních předpisů a základních zásad svého právního systému přijme každá strana opatření, jež mohou být nezbytná k uznání za trestné činy... přechovávání, získávání nebo pěstování jakýchkoli OPL pro osobní potřebu při porušení Úmluvy z r nebo Úmluvy z r

10 Trestní zákon (č. 140/1961 Sb.) tzv. drogové trestné činy a 89 pojem návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování 195 OPL definuje zvláštní zákon - o návykových látkách (přílohy) 167 nepřekažení tr. činu ( 187 a 188) neoznámení drogových tr. činů ( 168) není trestné ČR - zásada subsidiární role trestního práva

11 Nedovolená výroba a držení OPL podle 187 a 188 základní ustanovení namířená proti nezákonnému obchodu s OPL, prekursory, přípravky 187 postih nedovolené výroby, dovozu, vývozu, prodeje i přechovávání pro jiného trestní sazby: základní let, 2-88 let (org( org.. skupina, větší rozsah, nezletilí), 8-12 let (<15let, značný prospěch, těžká újma na zdraví), let (těžká újma na zdraví více osob/smrt, mezinárodně působící organizovaná skupina) 188 postihuje výrobu, opatření (pro jiného/pro sebe) nebo přechovávání předmětu určeného k výrobě OPL

12 Nedovolená výroba a držení OPL podle 187a (držení pro osobní potřebu) platnost od argumenty: mezinárodní závazky, preventivní signál, obtížnost dokazování úmyslu obchodovat množství větší než malé není vymezeno zákonem interní pokyn nejvyšší státní zástupkyně 6/2000 (množství malé, větší rozsah) řídí se jím policie a státní zástupci soudy judikáty Nejvyššího soudu množství vázáno na individuální denní/jednorázovou dávku a zdravotní rizika; vyžadovány znalecké posudky studie PAD zadaná vládou mapování důsledků zavádění novely do praxe (první 2 roky) nesplnila se očekávání předkladatelů + nenaplnily se obavy z postihu uživatelů a zásadních změn na trhu navrhovaná opatření: rozdělení drog, revize skutkových podstat tr. činů

13 Šíření toxikomanie - 188a zákonné omezení ústavně zaručené svobody projevu v zájmu ochrany zdraví vztahuje se na návykové látky kromě alkoholu (i na látky, které nejsou na seznamech OPL např. rajský plyn) pachatel svádí nebo podporuje jiného ve zneužívání nebo zneužívání jinak podněcuje nebo šíří rozhodující je úmysl vyvolat či podporovat rozhodnutí jiných osob užívat OPL novela z r rozšířila kvalifikovanou skutkovou podstatu o spáchání činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem apod. (1-5 5 let)

14 Další trestné činy související s drogami 201 Ohrožení pod vlivem návykové látky všechny návykové látky včetně alkoholu činnost schopná ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku stav vylučující způsobilost navozený vlivem NL + za současného splnění 1 z dalších podmínek (recidiva, zvlášť nebezpečná činnost, závažný následek) maximální trest 1 rok odnětí svobody 201a - Opilství spáchání činu jinak trestného ve stavu nepříčetnosti vlivem návykové látky 3-88 let nebo mírnější trest 252 Legalizace výnosů z trestné činnosti zastírání původu majetkového prospěchu získaného trestnou činností (až na 2 léta) obchod s OPL okolnost podmiňující použití zvýšené trestní sazby (2-8 8 let)

15 Drogové přestupky zákon č. 200/1990 o přestupcích přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ( 30) neoprávněné přechovávání OPL v množství malém (odhalují a vyšetřují orgány PČR) pokuta do Kč podání, prodej, umožnění požití alkoholu osobě ml. 18 let pokuta do Kč po požití NL vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví/poškodit majetek - pokuta do přestupky na úseku zdravotnictví porušení povinností při legálním zacházení s návykovými látkami

16 Alternativní tresty a ochranná opatření 2002: 55 % trestů za drogové tr. činy podmíněný trest odnětí svobody (popř. s dohledem), 31 % nepodmíněný trest odnětí svobody ( 187a 17 %) trest obecně prospěšných prací 9,3 % u drogových tr. činů stále více využíván: %, % (všechny tr. činy) samostatně i vedle jiného trestu; rozsah: 50 až 400 hodin tr. činy s horní hranicí trestní sazby do 5 let upuštění od potrestání ( 24 a 25) zmenšená příčetnost (není relevantní, pokud je důsledkem užívání drog) upuštění od potrestání s dohledem ( 26) soud ukládá zároveň omezení a povinnosti lze uložit povinnost podrobit se léčení závislosti, které není ochranným léčením (dohled PMS)

17 Ochranné léčení ( 72 TZ) není trestem, ale ochranným opatřením pokud byl tr. čin spáchán pod vlivem drogy či v souvislosti s jejím zneužíváním závislým pachatelem lze uložit vedle trestu (případné snížení dolní hranice sazby) i místo něj nebo při upuštění od potrestání u drogových tr. činů jen zřídka soud OL neuloží, pokud je vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout v praxi málo využíváno (4,5 % u drogových tr. činů, 0,5 % u krádeží) - neefektivní ve srovnání s dobrovolnou léčbou

18 Probační a mediační služba zřízena zákonem č. 257/2000 o PMS organizace, činnost, součinnost se státními orgány a dalšími institucemi aj. v rámci středisek PMS zřizována oddělení specializovaná na práci s uživateli OPL úkoly probačních úředníků: organizování a výkon dohledu nad obviněným, obžalovaným, odsouzeným kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody sledování podmíněně propuštěných osob individuální pomoc interní pokyny standardizují spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) a věznicemi

19 Trestné činy trendy

20 Trestné činy trendy

21 Osoby ve výkonu vazby a trestu za drogové trestné činy pokles počtu vězněných osob o 30 % (z 23 tis. na 16,2 tis. osob); 2003 mírný nárůst novela tr. řádu (2002) zpřísnění podmínek pro uložení vazby a změna lhůt počet odsouzených za drogové tr. činy stabilní od r ( osob) podíl odsouzených za drogové tr. činy mírně stoupá: z 3,4 % (1998) na 4,8 % (2002)

22 Legislativa v oblasti vězeňství zákon č. 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody zákon č. 293/1993 o výkonu vazby odsouzení a obvinění mají právo na zajištění v zásadě stejné zdravotní péče jako jiní občané výroba, přechovávání a užívání drog jsou kázeňskými přestupky kázeňské tresty vyhlášky min. spravedlnosti řád výkonu vazby, řád výkonu trestu poskytování zdravotní péče generální ředitel VS vydává interní pokyny (např. režim bezdrogových zón)

23 Kontrola legálního zacházení s návykovými látkami zákon č. 167/1998 o návykových látkách zacházení s NL, přípravky, prekursory, pomocnými látkami povolovací režim povolení k zacházení (IOPL MZ) na dobu 2 let okruh ze zákona oprávněných subjektů vyhláš áška MZ (soudně-toxikologick toxikologické a hygienické laboratoře, pracoviště VŠ a AV ČR...) OPL a prekursory 11 skupin (viz úmluvy OSN) nejpřísnější režim přílohy 3 a 4 (heroin, THC, MDMA, psilocybin, LSD aj.)

24 Zákon č. 37/1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi základní kompetence ministerstev, krajů a obcí obecný rámec pro poskytování léčebně-preventivní a sociální péče koordinace na celostátní úrovni MZ kraje mohou zřizovat zařízení léčebně-preventivní a sociální péče a zabezpečovat jejich provoz zákon neodpovídá současným potřebám a poznatkům, nezohledňuje kompetence orgánů veřejné správy, reformu veřejné správy, vede ke kompetenčním nejasnostem při odpovědnosti za jeho prosazování a dodržování je projednáván n zákon z o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami l (předkladatelem je MZ)

25 Prevence a léčba zákon č. 160/1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních podmínky poskytování poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní... zdravotní péče ve formě ambulantní a ústavní FO/PO oprávněná provozovat na základě registrace krajským úřadem (druh a rozsah zdravotní péče) vyhláška MZSV ČSR č. 187/1989, kterou se provádí zákon o ochraně... rozvádí některá ustanovení zákona, podrobněji upravuje činnost záchytných stanic, podmínky pro poskytování jednotlivých typů léčebné péče závislým osobám

26 Prevence a léčba zákon č.. 258/2000 o ochraně veřejn ejného zdraví upravuje mj. soustavu orgánů ochrany veřejn ejného zdraví (MZ, MO, MV, KHS), jejich působnost p a pravomoc zákon č.. 109/2002 o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízen zeních a o preventivně výchovné péči i ve školských zařízen zeních vymezuje účel a působnost p diagnostických ústavů, dětských domovů,, výchovných ústavů a středisek výchovné péče SVP - odborná pomoc nezletilým s poruchami chování; spolupráce s pedagogicko-psych. psych. poradnami a organizacemi prevence

27 Drogy ve školách Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / povinnost zaměstnanců ohlašovat užívání drog a jiné sociálně-patologické jevy řediteli Metodický pokyn ministra školství č.j / ředitel zajistí, aby školní řád obsahoval zákaz držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole včetně stanovení sankcí a informuje o užívání drog krajského školského koordinátora prevence nebo jiného odpovědného pracovníka krajského/obecního úřadu školní metodik prevence zodpovědnost za sledování rizik vzniku a projevů nežádoucích jevů a navrhuje cílená opatření k jejich odhalování a řešení, informuje ostatní pracovníky školy

28 Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení spolupráce školy s policií závazný pokyn Policejního prezidenta č. 179/2000 preventivní působení policistů na děti a mládež a odhalování a dokumentování kriminality dětí a tr. činnosti páchané na mládeži doporučena spolupráce s obvodním oddělením PČR (předběžná dohoda postupu) kontakt s Preventivní informační skupinou PČR (PIS) preventivní a poradenská činnost závažné přestupky/trestné činy při šetření ohled na děti do 15 let (účast 3. osob apod.) výskyt drogy/neznámé látky zajistit, uschovat v trezoru, vyrozumět policii, která identifikuje; pokud intoxikace přivolání lékaře a předání látky k identifikaci jemu

29 Testování moči a vyhledávání drog pomocí psů ve školách Závěry jednání zástupců MŠMT, MV, MZ, srvkpp (3/2003): nevhodná intervence, nejde o primární prevenci možné jen v mimořádných případech důvodného podezření (užití přímo ve škole, je pod vlivem a nemůže se účastnit odborného výcviku/vyučování či podezření ze spáchání závažného trestného činu) a dle platných předpisů pouze testy prováděné ve zdravotnických zařízeních jsou prokazatelné nalezení podezřelé látky prohledání jen konkrétního žáka, předání drogy policii akutní zdravotní nebezpečí přivolání lékaře, v ostatních případech poslat žáka domů (u nezletilých souhlas rodičů)

30 Legislativa států EU různé přístupy; částečné sbližování legislativy prakticky ve všech státech EU je respektován rozdíl mezi uživatelem a obchodníkem rozdílné právní principy možnosti využívat diskreční pravomoci (rozhodnutí zda stíhat či nestíhat čin formálně trestný) užívání drog trestné ve Finsku, Švédsku a Francii některé státy rozlišují užívání v soukromí a na veřejnosti (Nizozemí, Německo, Španělsko)

31 Legislativa států EU držba drog všude platí výslovné či faktické (na základě množství) rozlišování držby pro sebe či pro jiného Portugalsko, Nizozemsko, některé spolkové země pevná hranice množství; většina států určité malé množství drog, 5 států nemá zákonnou definici Španělsko od r držení v soukromí je správně postižitelné; na veřejnosti - závažný správní delikt Itálie hranice se posuzuje dle individuální denní dávky Nizozemí, Německo trestné, ovšem v praxi záleží na množství drogy Nizozemí princip účelnosti trestního stíhání Německo možnost v těchto případech upustit od potrestání

32 Legislativa států EU opatřování drogy rozlišuje se pro sebe (držba) či pro jiného (obchod) typ deliktu, přísnost postihu poskytování třetím osobám obvykle rozdíl mezi sdílením drog, běžnou distribucí a organizovaným zločinem (vliv judikatury a diskreční pravomoci) obchod: různá kritéria pro přísnost postihu (množství, počet osob, organizovaná skupina apod.) rozlišení druhu drogy Británie, NL, Dánsko, Španělsko, Finsko, Itálie; ne Francie, Švédsko NL coffee shops prodej je trestným činem, nejsou stíháni, pokud dodržují pravidla (ne > 5 g najednou, ne tvrdé drogy, ne reklama, pořádek v okolí, zákaz vstupu mladistvým, skladovat jen do 500 g); významná role místní samosprávy

33 Legislativa EU Acquis JHA - Justice and Home Affairs (výběr): mezinárodní úmluvy OSN 1961, 1971 a 1988 Joint Actions, Joint Positions (Maastricht Treaty); Common Positions, Framework Decisions, Decisions (Amsterdam Treaty) Společný postup zaměřený na sbližování legislativy a praxe členských států EU v oblasti drogových závislostí a nedovoleného obchodu s drogami (Joint( Action of 29 November 1996 concerning the exchange of information on the chemical profiling of drugs to facilitate improved cooperation between Member States in combating illicit drug trafficking: : OJ L 322 of 12 December 1996) Společný postup v oblasti výměny informací, zhodnocení rizik a kontroly nových syntetických drog (Joint( Action of 16 June 1997 concerning the information exchange,, risk assessment and the control of new synthetic drugs: OJ L 167 of 25 June 1997)

34 Legislativa EU Rozhodnutí Rady o podřízení nové syntetické drogy PMMA kontrole a trestním postihům (Council( Decision of 28 February 2002 concerning control measures and criminal sanctions in respect of the new synthetic drug PMMA. L63 of p 14) Směrnice Rady o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (Council( Regulation (EEC) No. 302/93 of 8 February 1993 on the establishment of a European drugs and drug addiction monitoring centre) Nařízení Rady o návrhu policejních a celních dohod v oblasti boje proti drogám (Council( Resolution of 29 November 1996 on the drawing up of police/customs customs agreements in the fight against drugs [Official[ Journal C 375 of ])

35 Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (1) Prosazování práva: zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává v řád výkonu trestu odnětí svobody vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává v řád výkonu vazby zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

36 Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (2) pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce 6/2001, jímž se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství při postihu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187a tr.zák. závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/1999, kterým se upravuje postup příslušníků policie ČR při odhalování protiprávních jednání souvisejících s toxikomanií Příloha č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/ sazebník pokut za nález drogy s obsahem THC příloha k závaznému pokynu policejního prezidenta č. 39/ Orientační hodnoty malého množství omamných a psychotropních látek Kurzívou jsou vyznačeny interní předpisy - nejsou obecně závaznými právními předpisy, mnohdy ale mají značný praktický význam; normy v nich obsažené mohou zavazovat pouze podřízené orgány a osoby ve struktuře státní správy a podřízené státní organizace)

37 Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (3) Prevence, léčba a sociální péče: zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi omaniemi vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů pokyn MŠMT č /96-22 k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních pokyn MŠMT č. SK20/98 - Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog

38 Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (4) Legální zacházení s návykovými látkami: zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž jichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory Mezinárodní smlouvy: vyhláška ministra zahraničních věcí 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., o Úmluvě o psychotropních látkách sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 458/1991 Sb., S o Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb., S o Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamil Jiné předpisy: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

39 Vybrané odkazy - web (>info >drogy a zákon) (>www >Úřad vlády) odrogach.cz europa.eu.int/scadplus/leg/en/s /leg/en/s22001.htm

40 Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Ondřej Petroš sekretariát RVKPP Vladislavova 4, Praha 1 tel: petros.ondrej pošt. adresa: Úřad vlády ČR, nábř.. E. Beneše 4, Praha 1

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH PhDr. Alena Marešová, PhDr. Jan Sochůrek a PhDr. Jana Válková Tento text neprošel jazykovou

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu NEJVYŠŠÍ SOUD TRESTNÍ KOLEGIUM sp. zn. Tpjn 301/2013 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu pojmu množství větší než malé u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících

Více

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Bakalářská práce Pardubice 2009 Petr Šrubař Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (za období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1999) I. OBECNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI IMPLEMENTACE A. Úvod 1.

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Úplné znění Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 byla schválena usnesením vlády č. 340 dne 10. května 2010. Revize:

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe IZRAEL Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva Překlad: Agentura PYLON Tento text nemá charakter

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více