MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/ Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy)

2 Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 vychází ze Školního preventivního programu (Školní preventivní strategie) na období Minimální preventivní program je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Jeho každoroční vyhodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy. I. Východiska Nejrozšířenější sociálně negativní jevy na škole vzájemné vztahy mezi dětmi ve škole i mimo školu bez dozoru dospělých špatný prospěch a vysoká absence dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, neochota jejich rodičů problémy řešit nezájem některých rodičů o výsledky a problémy svých dětí užívání návykových látek (kouření) vandalismus Osvědčené programy z minulých let široká nabídka zájmové činnosti ve školní družině a školním klubu práce dle vlastního ŠVP zaměřená na činnostní vyučování a osobnostní výchovu schránka důvěry, dotazníková šetření projektové dny dobré vztahy mezi pracovníky školy, společné zásady při výchovném působení, spolupráce pěstování pocitu sounáležitosti (logo školy, školní trika, Bulletin, internetové stránky školy, prezentace školy při různých příležitostech...) vlastní akce školy (vánoční koledy, Alfonz Cup...) Silné stránky: vysoce aprobovaný pedagogický sbor možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prestiž školy s rozšířenou výukou jazyků, výuka angličtiny od 1. třídy naplňování zásad programu Zdravá škola akce pro bývalé kolegy (besídky pro důchodce...) Slabé stránky: poměrně stará budova školy potřeba náročných postupných rekonstrukcí neutěšený stav školního hřiště Příležitosti: důkladná znalost každého žáka zavedení elektronické databáze v systému iškoly, internetové ŽK pro žáky II. stupně a žáky 3.,

3 4. a 5. tříd, internetové třídní knihy zohledňování žáků se specifickými poruchami učení úzká spolupráce s rodiči a znalost rodinného zázemí Hrozby: odchod nadaných žáků na nižší gymnázia nedostatek financí na materiální vybavení a vzdělávací aktivity školy nedůslednost řešení výchovných problémů v některých rodinách malá podpora práce pedagogů některými rodiči II. Cílové skupiny žáci I. a II. stupně ZŠ žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí pedagogové a veřejnost III. Cíle prevence 1. zajistit informovanost všech žáků školy o problematice sociálně patologických jevů 2. boj proti nudě = poskytnutí dostatečného zázemí ke trávení volného času v prostorách školy 3. vytvoření pozitivního sociálního klimatu s minimem kázeňských problémů ve škole 4. při plnění MPP vycházet z principů projektu Zdravá škola, tj. vést žáky ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, sebepoznání a stanovení si reálných životních cílů 5. problematiku sociálně patologických jevů přiblížit žákům a především rodičům prostřednictvím webových stránek školy 6. rozvíjet a podporovat sociální kompetence Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě: odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi schopné řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů s vyhraněným vztahem k návykovým látkám podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek IV. Realizační prostředky programu prevence 1. náplň ve vyučovacích hodinách (zařazení jednotlivých témat do ŠVP - viz.příloha) 2. jednorázové akce a aktivity: KPPPŠ (viz příloha) projekty dle nabídek ostatních institucí ( Vila Doris,Poradna Zdraví...)

4 využívání metodických materiálů k dané tématice ( Zione, Volání naděje,...) V. Organizace volného času dětí viz příloha Kroužky školního klubu a školní družiny VI. Spolupráce školy s jinými subjekty viz Školní preventivní strategie, bod 9 C) VII. Seznam příloh 1. Komplexní primárně preventivní program 2. Zakomponování preventivních témat do ŠVP 3. Kroužky školního klubu a školní družiny

5 Příloha č. 1 Komplexní primárně preventivní program (KPPPŠ) I v tomto školním roce se naše škola zapojí do tohoto projektu, na kterém se podílí 7 subjektů tohoto regionu. Jedná se o preventivní program zaměřený na 3., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník a jeho cílem je předcházení sociálně patologickým jevům v třídních kolektivech. Přehled témat v jednotlivých ročnících: 3. třída: Policie ČR Dopravní výchova chodec 5. třída: Pontis Šumperk Učíme se odmítat 6. třída: PPP Šumperk Klima v naší třídě Pontis Šumperk - Sociální sítě MěÚ Šumperk - Práva a povinnosti 7.třída Pontis Šumperk - Výchova k toleranci Poradna zdraví Šumperk - Poruchy příjmu potravy SVP Dobrá Vyhlídka - Efektivní komuniksce Abatop Dospívání, zázrak života 8. třída: Pontis Šumperk - Subkultury naší společnosti ABATOP HPV SVP Dobrá Vyhlídka - Právo a morálka 9. třída: Policie ČR Trestně právní odpovědnost Poradna zdraví - Rizikové sexuální chování

6 Příloha č. 2 Zakomponování preventivních témat do ŠVP Ve Školním vzdělávacím programu jsou témata směřující k předcházení všem formám rizikového chování zařazena především v těchto vzdělávacích oborech: Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství 1.stupeň: Člověk a jeho svět 5. ročník: Odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 2.stupeň: Výchova ke zdraví 9.ročník: Návykové látky-drogy, závislost, dělení drog, kouření, alkoholismus, drogy a zákon Agrese, šikana, gamblerství, netolismus, náboženské sekty, záškoláctví Prevence a léčba závislostí Budování zdravého sebevědomí, odmítnutí drogy, manipulativní chování, reklamní vlivy Nežádoucí sexuální chování - sexuální deviace, sexualita a zákon Výchova k občanství 6. ročník: Vztahy mezi lidmi 7. ročník: Morálka, mravnost, svoboda 8. ročník: Ochrana kulturních a přírodních památek a majetku, vandalismus, asociální chování 9. ročník: Ochrana základních lidských práv a práv dítěte, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace

7 Příloha č. 3 Kroužky školního klubu a školní družiny 2014/2015 Školní klub Volejbal třídy Mgr. Irena Rutarová úterý 13:40 15:40 Volejbal třídy Mgr. Irena Rutarová středa 13:40 15:40 Florbal IA třídy Mgr. Michal Marošek čtvrtek. 14:00 15:00 Florbal IB třídy Mgr. Michal Marošek čtvrtek 15:00 16:00 Florbal/ Sportovní hry třídy Mgr. Michal Marošek pondělí 13:40 15:40 Sportovní hry třídy Mgr. Michal Marošek úterý 13:40 15:40 Programování třídy Mgr. Daniel Krhánek úterý 13:45 15:45 Výtvarný kroužek třídy Mgr. Jolana Ondráčková pondělí 12:50 14:50 Kytarový kroužek třídy Mgr. Alena Havlíčková úterý 14:00 15:00 Buď úspěšný v matematice 6. a 7. třídy Mgr. Josef Motl středa 14:00 15:00 Logopedické hrátky 1. třídy Mgr. Jolana Ondráčková středa 13:00 14:00 Knihovnický kroužek třídy Mgr. Martina Fišerová středa 13:30 15:30 Odpočinkový klub 8.A Mgr. Michal Marošek čtvrtek 12:50 13:40 Odpočinkový klub 8.B Mgr. Josef Václavík čtvrtek 12:50 13:40 Odpočinkový klub 9.A Mgr. Eva Suchanová středa 12:50 13:40 Odpočinkový klub 9.B PaedDr. Růžena Jílková středa 12:50 13:40 Odpočinkový klub 9.C Mgr. Martina Fišerová pondělí 12:50 13:40 Školní družina Počítače 3. třídy Lenka Janků středa 14:30 15:30 Výtvarná dílna 1. CD Dana Kovalová pondělí 14:30 16:00 Vaření třídy Věra Bartošová čtvrtek 14:30 16:00 Pohybové hry 2. třídy Luďka Vénosová pátek 14:30 15:30 Vyšívání třídy Dana Gabrielová úterý 14:30 16:00

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více