17 Základy algoritmizace a programování Algoritmus Možnosti zápisu algoritmů. Základy algoritmizace a programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17 Základy algoritmizace a programování. 17.1 Algoritmus. 17.1.1 Možnosti zápisu algoritmů. Základy algoritmizace a programování"

Transkript

1 17 Základy algoritmizace a programování 17.1 Algoritmus Algoritmus je posloupnost operací, která řeší daný úkol v konečném počtu kroků. Je to přesný postup, který je potřeba k vykonání určité činnosti. Jinak řečeno - algoritmus je jednoznačný a přesný popis řešení problému. Kaţdý algoritmus musí mít tyto vlastnosti: Rezultativnost (konečnost) algoritmus musí mít začátek a konec.musí proběhnout v konečném počtu kroků Determinovanost (předurčenost) algoritmus musí být jednoznačný. Všechny operace i jejich návaznosti musí být jednoznačně určeny (definovány) a nic nesmí být náhodné. Činnost algoritmu nesmí záviset na libovůli osoby ani na vlastnostech zařízení, které ho realizují. Obecnost (hromadnost) algoritmus musí řešit úlohu pro různé vstupní hodnoty. Opakovatelnost při stejných vstupních hodnotách musíme dostat vţdy stejný výsledek. Správnost algoritmus musí být věcně správný. Srozumitelnost algoritmus musí být srozumitelný i pro uţivatele, který daný algoritmus nevytvářel Možnosti zápisu algoritmů Slovní vyjádření Pouţívá se pro skupinu lidí, která nemá programátorské vzdělání návody k obsluze, recepty, postup práce. Výhodou je, ţe se lze domluvit i s laikem. Nevýhodou je malá přehlednost a absence nástrojů k dodrţení vlastností algoritmu. Příklad: Algoritmus přípravy polévky ze sáčku Formulace problému: Uvař polévku ze sáčku. Analýza úlohy Vstupní údaje: polévka, voda, hrnec, lţíce, vařič Výstupní údaje: uvařená polévka Analýza: Polévku nesmíme převařit ani vyvařit Sestavení algoritmu Slovní popis: - vyber poţadovanou polévku - do hrnce napusť studenou vodu - rozmíchej polévku ve studené vodě lţící - zapni vařič - vař polévku 10 minut - Vypni vařič 393

2 Matematické vyjádření Pouţívá se tam, kde je moţné daný problém popsat matematickým vyjádřením. Výhodou je, ţe jednoznačný. Nevýhodou můţe být, ţe při neošetření vstupních podmínek nemusí být věcně správný Vývojový diagram Je to symbolický, algoritmický jazyk, který se pouţívá pro názorné zobrazení algoritmu. Je to jednoznačný komunikační prostředek při týmové práci, je přehledný a má nástroje k dodrţení algoritmu. Výborně se hodí k dokumentačním účelům, kde je přehlednější neţ výpis programu. Nevýhodou můţe být, ţe mu laik nemusí rozumět. Rozhodovací tabulka Tento zápis se pouţívá v případě, kdy se v dané úloze vyskytuje několik moţností a vlastní řešení je pro kaţdou moţnost jednoznačně popsatelné (rozvrh, tabulka logického součinu..) Výhodou jednoznačný a přehledný zápis. Je výhodný zejména při větším počtu moţností řešení. Bývá srozumitelný i laikům. Nevýhodou můţe být u velkých tabulek ztráta přehlednosti a nemusí se hodit pro kaţdý typ úlohy. Počítačový program Pouţívá se pro zápis instrukcí z vytvořeného algoritmu, kterému počítač rozumí a umí z něho vytvořit strojový kód. Výhodou je forma zápisu, které rozumí člověk i počítač (pokud je vybaven příslušným překladačem). Nevýhodou je, ţe zápisu rozumí pouze programátor, který umí daný programovací jazyk. Výpis počítačového programu můţe být málo názorný a nepřehledný. Objektová analýza Tato metoda se pouţívá v objektově orientovaném programování. Výhodou je forma zápisu, které rozumí člověk i počítač (pokud je vybaven příslušným překladačem). Nevýhodou je, ţe zápisu rozumí pouze programátor, který umí daný programovací jazyk. Výpis počítačového programu můţe být málo názorný a nepřehledný Algoritmizace Algoritmizace je postup při tvorbě programu pro počítač, kterým lze prostřednictvím algoritmu řešit nějaký problém. Algoritmizaci lze rozdělit do několika částí - formulace problému - analýza úlohy - vytvoření algoritmu - sestavení programu - odladění programu 394

3 Formulace problému V této části je třeba přesně formulovat poţadavky, určit výchozí hodnoty, poţadované výsledky, jejich formu a přesnost řešení. Analýza úlohy Při analýze úlohy si ověříme, zda je úloha řešitelná a uděláme si první představu o jejím řešení. Dále zjistíme, zda výchozí hodnoty jsou k řešení postačující a zda má úloha více řešení. Podle charakteru úlohy vybereme nejvhodnější řešení. Vytvoření algoritmu úlohy Provádí se při tvorbě jakéhokoliv programu. Sestavíme jednoznačný sled jednotlivých operací, které je třeba provést, aby byla úloha správně vyřešena. Algoritmus přesně popisuje postup zpracování daného úkolu, nedává však odpověď na daný problém, ale pouze postup, jak ji získat. Sestavení programu Na základě algoritmu řešené úlohy sestavíme program (zdrojový text) v konkrétním programovacím jazyce. Ze zdrojového textu se pomocí překladače do strojového kódu vytvoří spustitelný program. Dá se tedy říci, ţe dobře provedená analýza úlohy a algoritmizace daného problému je základním předpokladem sestavení programu pro počítač. Odladění programu Cílem odladění je odstranění chyb z programu. Chyby se nejčastěji projeví nesprávnou činností programu nebo špatnými výsledky. Chyby v programech mohou být syntaktické nebo logické. Syntaktické - špatně zapsaný nějaký příkaz. Překlad programu se zastaví a zobrazí se hlášení o chybě. Tyto chyby jsou snadno opravitelné. Logické - program je funkční, ale nedělá co má. Můţe skončit v nekonečném cyklu. Pro ladění se vţdy pouţívá několik kontrolních příkladů. Při odstraňování těchto chyb můţe pomoci ladící program (debugger) umoţňující sledování aktuálního stavu proměnných a krokování. Teprve po odstranění všech druhů chyb můţeme program pouţít k praktickému řešení úloh. Tyto chyby se velmi špatně identifikují. Důležité pojmy v rámci algoritmizace a programování Proměnná - je to místo v paměti počítače, ve kterém se nachází určitá hodnota Identifikátor - je název proměnné Datový typ - je to určitý typ proměnné char - znak integer - celé číslo real - reálné číslo boolean - logická proměnná Deklarace stanovení proměnných jakého jsou typu. Provádí se vţdy na začátku programu. Syntaxe přesné určení, jak se mají jednotlivé příkazy a části programu zapisovat Strojový kód je to programový kód, který jediný dokáţe počítač přímo zpracovávat. 395

4 17.3 Rozdělení programovacích jazyků Strojově orientované - strojový jazyk (jazyk fyzického procesoru) - asembler (jazyk symbolických adres) Vyšší programovací jazyk je to programovací jazyk, jehoţ příkazy jsou tvořeny pomocí klíčových slov, jejichţ význam musí být převeden do strojového kódu, aby mohl program napsaný ve vyšším programovacím jazyce být spuštěn. - obecné - (C, C++, C#, Objekt Pascal, Visual Basic,.NET Framework, Java) - databázové (MS Fox Pro, Oracle) - pro webové klienty (Java, JavaScript, ActiveX) - specializované (makrojazyky, simulační jazyky) Aby mohl procesor napsaný program zpracovat musí být před zpracování přeloţen do strojového kódu. To zajistí tzv. překladače. Rozeznáváme dva druhy těchto překladačů. - Překladač neboli kompilátor je program, který ze zdrojového kódu vytvoří spustitelný soubor. Vytvoří instrukce pro procesor. - Iterpreter načítá program v textovém zápisu a okamţitě jednotlivé příkazy vykonává. Program tedy není předem přeloţený. Pouţívá se například u skriptů ve webových stránkách Strukturované programování Je to soubor doporučení, jak by měl dobře napsaný program vypadat. Tato doporučení vytvářejí jakési mantinely pro programátory. Strukturované programování je zaloţeno na dvou principech. - Sloţitou úlohu rozdělíme na dílčí úkoly, které řešíme samostatně a metodou shora dolů propojíme úlohu v jeden celek. - Při návrhu řešení dílčích úloh pouţijeme pouze povolené řídící struktury - sekvence - větvení - cykly - přepínače Objektové programování Je to soubor doporučení, jak by měl dobře napsaný program vypadat. Přínosem objektového programování je také větší strukturovanost a modularita vytvářeného programu. Objektově orientovaný přístup tvorby programu je charakterizován třemi základními vlastnostmi. 396 Obalení (zapouzdření) - je realizováno novým datovým typem objekt. Obsahuje kromě datových poloţek také řídící struktury metody. Oním obalením tedy můţete rozumět obalení datových poloţek řídícími strukturami metodami, které zajišťují přístup k datovým poloţkám.

5 Dědičnost inheritance - umoţňuje vytvářet nové objekty jako potomky jiţ existujících objektů předků, přebírat od nich datové poloţky a metody a modifikovat je či upřesňovat. Polymorfismus (mnohotvarost) - polymorfismus je vlastnost objektové programování, která umoţňuje pojmenovat metodu jedním jménem a tato metoda můţe být společná pro různé objekty ve stromové hierarchii, i kdyţ pro kaţdý objekt v této hierarchii se bude chovat různě. Při objektovém přístupu k tvorbě programu nezkoumáme způsob funkce programu, ale způsob změn dat. Objektový program je řízem tokem událostí. Vizuální programování Vizuální programování je dnes většinou objektové a současně strukturované. Spočívá v tom, ţe velké mnoţství standardně pouţívaných objektů (tlačítka, políčka, práci se soubory) je jiţ připraveno a jen je myší přetahujeme do vytvářeného programu. Vývojové prostředí Je to komplexní nástroj na tvorbu programů. Obsahuje: - překladač pro určený programovací jazyk - nástroje na vizuální tvorbu programu - hotové komponenty programů - nástroje pro ladění a odstraňování chyb 17.4 Vývojový diagram Vývojový diagram je grafické vyjádření poţadovaného algoritmu (znázornění jednotlivých příkazů, ze kterých se algoritmus skládá). Pro vývojový diagram se pouţívají stanovené značky, které nelze měnit. Spojnice - orientované - neorientované 397

6 Mezní značky ZAČÁTEK KONEC RETURN Ruční zadání vstupních dat R= A Zpracování VÝPOČET C=A+B Výstup TISK Vstup ČTI: A, B Spojka 3 Podmínka (rozhodování) A>20 ANO NE Přepínání 1 12 k= k=

7 Cyklus I= 2,8,15 I= 2,8,15 tělo tělo Konec I Konec I Podprogram Chyby v algoritmech Při psaní programů musíte dbát na správný zápis matematických vzorců. V programech nelze pouţít zlomkové čáry. Místo zlomkové čáry se pouţívá lomítko /. Rovnici musíme zapsat takto: X:=(A+B)/(C+D) V programech nelze dále pouţít (odmocninu) a. (násobení). Místo znaku pouţíváme výraz SQRT a místo znaku. pouţíváme znak *. Místo znaku pouţíváme výraz PI. Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka rezultativnosti - konečnosti - algoritmus musí proběhnout v konečném počtu kroků. Písnička se bude zpívat pořád dokola a nikdy neskončí. Došlo k zacyklení programu. 399

8 Správné řešení Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka rezultativnosti - konečnosti - algoritmus musí proběhnout v konečném počtu kroků. Co kdyţ hned ze začátku je I větší neţ 10? Došlo k zacyklení programu. Správné řešení 400

9 Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka věcné správnosti. Algoritmus je funkční, ale dostanete nesprávný výsledek Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka jednoznačnosti (determinovanost - podmíněnost) - všechny operace i jejich návaznosti musí být jednoznačně určeny (definovány) a nic nesmí být náhodné. Správné řešení 401

10 Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka jednoznačnosti (determinovanost - podmíněnost) - všechny operace i jejich návaznosti musí být jednoznačně určeny (definovány) a nic nesmí být náhodné. Co kdyţ ve jmenovateli bude 0? Musíme ošetřit hodnoty, které se blíţí k nekonečnu. Pokud je řešení v oboru reálných čísel, nesmí být výraz pod odmocninou záporný Jsou to nejzávaţnější chyby v programech. Správné řešení Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka obecnosti (hromadnosti) - algoritmus musí řešit úlohu pro různé vstupní hodnoty. 402

11 Správné řešení Špatný algoritmus, protoţe byla porušena podmínka opakovatelnosti - při stejných vstupních hodnotách musíme dostat vţdy stejný výsledek. Proměnná I je neznámá. Správné řešení 403

12 Ukázky algoritmů Sekvence Sekvence je nejjednodušším typem algoritmu, který se skládá (kromě mezních značek) pouze ze sekvenčních bloků. Během sekvence nesmí docházet k větvení algoritmu ani k návratu zpět. Větvení Nejčastějším důvodem větvení je ošetření neţádoucích důsledků. Musí být ošetřeny všechny moţnosti, které mohou nastat. Situace se musí nejdříve vyhodnotit. Teprve poté se provede činnost. - dělení - výpočet výrazů s odmocninou - další funkce (goniometrické) 404

13 Cykly Cykly jsou jedním z nejsilnějších nástrojů algoritmů. Podstatou je opakování určité části algoritmu. Cyklus musí být konečný. - cykly s pevným počtem opakování - cykly řízené podmínkou s podmínkou na začátku cyklu - cykly řízené podmínkou s podmínkou na konci cyklu Cyklus s pevným počtem opakování Cyklus řízený podmínkou - podmínka je na začátku Cyklus řízený podmínkou - podmínka je na konci 405

14 Čekací smyčka Příklady 1. Je dán obdélník o stranách A, B. Vytvořte algoritmus pro výpočet obvodu (O) a obsahu (S) tohoto obdélníka. 2. Je dána kruţnice o poloměru R. Vytvořte algoritmus pro výpočet obvodu (O) této kruţnice a výpočet obsahu (S) kruhu, který leţí uvnitř této kruţnice. 3. Je dán rovnostranný trojúhelník o stranách A. Vytvořte algoritmus pro výpočet obvodu (O) a obsahu (S) tohoto trojúhelníka. 4. Je dán pravoúhlý trojúhelník o stranách A, B, C. Vypočítejte stranu C. 5. Vytvořte algoritmus pro výpočet výrazu tak, aby se výpočet alespoň jednou uskutečnil. 6. Vytvořte algoritmus pro výpočet výrazu 7. Vytvořte algoritmus pro výpočet výrazu 8. Vytvořte algoritmus pro zjištění zda zadané číslo je kladné, či záporné. 9. Vytvořte algoritmus pro porovnávání a řazení dvou čísel od největšího do nejmenšího. 10. Vytvořte algoritmus pro nalezení největšího ze tří zadaných čísel. 11. Vytvořte algoritmus pro určení, zda tři čísla A, B, C mohou tvořit strany trojúhelníka. 12. Vytvořte algoritmus pro řešení lineární rovnice - A*X + B =0 - proměnné A, B jsou načítány zvenčí - X hledaný kořen rovnice 13. Vytvořte algoritmus pro vytvoření kalkulačky, která bude pracovat se dvěma čísly. Poţadované matematické operace - sčítání, odečítání, násobení, dělení 14. Vytvořte algoritmus pro výpočet veličin rychlost, dráha a čas pohybu rovnoměrného přímočarého. 15. Vytvořte algoritmus pro výpočet výsledného odporu R, který se skládá ze dvou paralelních odporů R1 a R2. Algoritmus bude fungovat tak, ţe budete moci postupně zadávat různé hodnoty odporů R1 a R2 pro výpočet výsledného odporu R. 16. Vytvořte algoritmus pro zobrazení čísel od jedničky do desítky. 17. Vytvořte algoritmus pro sečtení čísel od jedničky do desítky. 18. Vytvořte algoritmus pro výpočet faktoriálu zadaného čísla. 406

15 18 Základy programování v PHP Programovací jazyk PHP (Hypertext preprocessor) je skriptovací jazyk, který běţí na straně serveru. Server posílá do vašeho počítače pouze výsledky. Pouţívá se pro tvorbu webových aplikací dynamických stránek. Je postaven na základech jazyka C. Skriptovací jazyk PHP je neustále velmi rychle vyvíjen. Je to nejčastěji pouţívaný modul na internetových serverech. Výhody jazyka PHP: PHP je jazyk, který je relativně jednoduchý na pochopení PHP má syntaxi velmi podobnou jazyku C a je tedy většině vývojářů dost blízký PHP podporuje širokou řadu souvisejících technologií, formátů a standardů Je to otevřený projekt s rozsáhlou podporou komunity Dá se najít velké mnoţství jiţ hotového kódu k okamţitému pouţití nebo funkční PHP aplikace Podstatná část z hotového kódu je šířena pod nějakou svobodnou licencí a dá se pouţít ve vlastních projektech PHP si dobře rozumí s webovým serverem Apache i IIS PHP snadno komunikuje s databázemi, jako je MySQL, PostgreSQL atd. PHP je multiplatformní a lze jej provozovat s většinou webových serverů a na většině dnes existujících operačních systémů PHP podporuje mnoho existujících poskytovatelů webhostingových sluţeb Nevýhody jazyka PHP: PHP je interpretovaný, ne kompilovaný jazyk Interpretovaný jazyk je překládán aţ za běhu programu. Je pomalejší, ale nemá tak velké formální poţadavky. Překládají se interpretrem, ten instrukce zároveň při překladu provádí a to vše na straně serveru. Kompilovaný jazyk je nejdříve celý přeloţen a aţ potom můţe být spuštěn. Je rychlejší neţ jazyk interpretovaný, má však vyšší nároky na formální správnost kódu. Překládá se kompilátorem, výsledkem překladu je (většinou).exe soubor. Kdokoli má přímý přístup k serveru, můţe nahlédnout do vašich PHP skriptů Podpora objektového programování není v PHP na moc dobré úrovni. Protoţe je PHP aktivně vyvíjen, v budoucích verzích jazyka se mohou některé funkce změnit nebo se mohou chovat jinak neţ dosud. Mezi nejčastější aplikace psané v PHP patří například: - diskusní fóra - chaty - internetové obchody - informační systémy - redakční systémy -firemní prezentace - dynamické osobní stránky - vyhledávače a katalogy - drobnosti typu počitadla, ankety a mnoho dalších 407

16 18.1 Princip PHP PHP skriptovací jazyk, který běţí na serveru. Typický PHP skript obsahuje jednak kusy normálního HTML (XHTML) kódu, a jednak kusy programového kódu PHP. Kdyţ webový server obdrţí poţadavek na zpracování takového skriptu, všechny kusy HTML kódu přeskočí a zpracuje pouze PHP programový kód. Výsledky ze zpracování programového kódu vloţí do HTML kódu. Všechny příklady musí být pro svou funkčnost vloţeny na internetový server. Příklad: Kód bez PHP //xml version="1.0" encoding="utf-8" <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>úvod do PHP</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <p>stránka bez PHP. Nevím kolik je hodin.</p> </body> </html> U prvního řádku vloţte před značku xml dvě lomítka. Tím zajistíte, ţe se tento řádek nebude zpracovávat v interpreteru PHP. Pouţitá sekvence znaků značí začátek xml kódu, ale také to můţe být začátek PHP kódu. Dvě lomítka pro PHP znamenají poznámku a tento řádek přeskočí. 408

17 Pokud si zobrazíte v prohlíţeči zdrojový kód stránky (pomocí pravého tlačítka myši a volby zobrazit zdrojový kód), uvidíte, co přesně do vašeho prohlíţeče server poslal. Kód s PHP //xml version="1.0" encoding="utf-8" <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>úvod do PHP</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <p>stránka s PHP. Vím, ţe právě je echo Date("G:i") hodin.</p> </body> </html> Při kontrole poslaného kódu serverem, si všimněte, ţe server z PHP příkazu vloţil do HTML pouze výsledek 13:26. Prohlíţeč nemá sebemenší tušení, co všechno se na serveru dělo neţ mu byl výstup odeslán, vidí jen samotný výsledek. Části PHP kódu se do skriptů vkládají pomocí speciálních značek: a nebo php a Celý soubor můţe být jeden dlouhý PHP kód. Pak začíná a končí znaky a. V souboru můţe být kód PHP jen na jednom určitém místě nebo na více místech. V souboru také ţádný PHP kód 409

18 být nemusí. Můţe se tvářit jako php skript, ale ve skutečnosti je to normální HTML soubor a PHP kód v něm vůbec není. Při uloţení PHP souboru musí mít soubor příponu php (nebo další povolené přípony na serveru). Kaţdý programový řádek (ukončená funkce) musí končit znakem středník (;). Programový kód můţete psát v libovolném editoru bez formátování. Naprosto nevhodný je například Word. Jeden z nejlepších programů je český program PSPad (neplacený). Je to program pro tvorbu souborů v různých formátech. Výhody pouţití programu PSPad: Pomocí protokolu FTP moţnost práce přímo na internetovém serveru Velmi jednoduchá a intuitivní práce Neomezená délka editovaného textu Moţnost otevření více dokumentů současně Záznam maker s moţností uloţení na disk a ruční editace Práce s projekty Hledání a nahrazování v souborech Nalezení rozdílů v textových souborech (porovnání verzí) Zvýraznění syntaxe Automatické rozpoznání syntaxe podle typu souboru s moţností manuální změny Volitelné zobrazení čísel řádků, podbarvení aktuálního řádku, pravítko Převody velikosti písmen (malá, velká, první písmena velká) Program velice dobře zvýrazňuje syntaxi různých jazyků. Po spuštění si nastavte syntaxi pro PHP. Pokud vytvořený PHP soubor uloţíte na lokální a potřebujete vyzkoušet jeho funkčnost, musíte ho nahrát na internetový server. To můţete provést například pomocí programu Total Commander. Postup: 1. Spusťte Total Commander 2. Zvolte ikonu FTP 3. Zvolte tlačítko Nové připojení 4. Zadejte Relaci (soscb) 5. Zadejte hostitele (soscb.cz) 410

19 6. Zatrhněte funkci Použít pasivní režim 7. Zadejte OK a pak Připojit 8. Po odeslání zadejte přístupové jméno 9. Zadejte přístupové heslo 10. Soubory se nakopírujte do vašeho adresáře 11. Spusťte php skript - např.: jméno/pokus.php Další moţností je nakonfigurovat si v lokálním počítači webový server Apache a podporu pro php. Zjištění funkčnosti PHP Pokud se vám zdá, ţe vaše programy nejsou funkční, je dobré nejdříve zkontrolovat, zda je na serveru nainstalován modul PHP. Vytvořte soubor s následující funkcí a uloţte ho na server (nezapomeňte na příponu souboru - php): phpinfo (); Pokud je vše v pořádku a PHP je nainstalován, zobrazí se podrobný výpis nastavení PHP. Jak jste jiţ četli, jednotlivé instrukce se oddělují středníkem. Pokud to neprovedeme, dojde k syntaktické chybě a systém zobrazí v prohlíţeči: Výhodou je, ţe nám systém oznámí, na kterém řádku se uvedená chyba vyskytuje. Dejte pozor, pokud je funkce na více řádcích, můţe být chyba nad uvedeným řádkem. Špatně echo "První řádek" echo "Druhý řádek" Správně: echo "První řádek" ; echo "Druhý řádek" ; 411

20 18.2 Komentáře Pokud píšete delší program, pouţívejte v programovém kódu komentáře. Tím zajistíte, ţe se v kódu vyznáte i po několika měsících či letech. Komentář je něco, co program při zpracování ignoruje a slouţí tedy pouze uţivateli. Komentáře mohou být v PHP jednořádkové nebo víceřádkové. // - (dvě dopředná lomítka) jednořádkový komentář # - (mříţka) jednořádkový komentář dvojice /* a */ (lomítko+hvězdička a hvězdička+lomítko) víceřádkový kometář // skriptu je jedno, co tady napíšu # skriptu je úplně jedno, co tu bude /* Nevím, jestli to, co napsáno v tomto skriptu bude fungovat. Ještě se na to budu muset podívat. */ Víceřádkovým komentářem můţete zakomentovat celý blok textu velice rychle, a také velice špatně. Pamatujte, ţe víceřádkové komentáře nelze vnořovat. První sekvence */ totiţ celý komentář ukončí. Následující kód tedy skončí chybou: /* Chci to zakomentovat. To by přece nemělo vadit. /* Ale díky "vnořenému" víceřádkovému komentáři... uţ to vadí */ */ 18.3 Příkaz echo Příkaz echo vytiskne jeden nebo více řetězců. echo "Dnes svítí sluníčko"; echo "Dnes svítí sluníčko ", "Zítra bude pršet ", "Pozítří bude oblačno"; 412

21 Víceřádkový řetězec Budete-li chtít vytisknout víceřádkový řetězec, můţete provést něco jako: echo "Tohle bude první řádek Tohle bude druhý řádek Tohle bude třetí řádek" Rovnocenný zápis bude i zápis s tzv. speciální sekvencí znaků \n. echo "Tohle bude první řádek\ntohle bude druhý řádek\ntohle bude třetí řádek" \n je jednou z tzv. escape sekvencí Escape sekvence Pomocí speciálních zápisů můţeme zobrazit znaky, které by jinak PHP zpracoval jako součást příkazu. Sekvence Význam \n Nový řádek \" Uvozovky \r Přechod na začátek řádku \t Tabelátor \\ Zpětné lomítko \$ Dolar Takţe, budete-li chtít donutit příkaz echo, aby ve výstupu zobrazil skutečnou uvozovku, můţete napsat něco jako: echo "PHP uţ \"běţně\" programuji" ; Pokud jste si zkoušeli uvedený příklad s řádky a máte pocit, ţe tam cosi nehraje, máte pravdu. V prohlíţeči totiţ budou všechny údaje na jednom řádku. Musíte si uvědomit, jak prohlíţeč předané informace zobrazuje. Kdyţ pošlete prohlíţeči poţadavek na skript uvedený výše a necháte si zobrazit zdrojový kód stránky která dorazí, zjistíte, ţe tam ty konce řádku opravdu jsou. HTML ale nezalamuje řádek tehdy, kdyţ je znak konce řádku v kódu, HTML má k tomu značku <br />. Je samozřejmě moţné vloţit značku HTML do řetězce v PHP, třeba takto: echo "Tohle bude první řádek<br />Tohle bude druhý řádek<br />Tohle bude třetí řádek" ; 413

22 Prohlíţeč obdrţí následující kód: Tohle bude první řádek<br />Tohle bude druhý řádek<br />Tohle bude třetí řádek" ; Pokud budete chtít být bezchybní a mít validní kód, můţete napsat kód i takto: echo "Tohle bude první řádek<br />\ntohle bude druhý řádek<br />\ntohle bude třetí řádek" ; Prohlíţeč obdrţí následující kód: Tohle bude první řádek<br /> Tohle bude druhý řádek<br /> Tohle bude třetí řádek" ; 18.5 Spojování řetězců Spojování řetězců se prování pomocí operátoru. (tečka). echo "Klidně si spojím jméno "."s příjmením"; Tečka zde vede ke spojení, zřetězení řetězců. Je rovněţ moţné spojit více neţ dva řetězce Proměnné v PHP Kaţdý programovací jazyk pracuje s nějakými hodnotami. To, do čeho se tyto hodnoty ukládají, se nazývá proměnné. Kaţdá proměnná má: - název (někdy se mu říká identifikátor) - hodnotu (někdy se označuje termínem literál) V kaţdém okamţiku je hodnota proměnné v programu jednoznačně daná, během programu se však můţe měnit Typy proměnných Typ Název v PHP Popis Logický typ Boolean Uchovává hodnotu "pravda" nebo "nepravda". Zapisuje se jako TRUE a FALSE Celočíselný typ Integer Uchovává celá kladná i záporná čísla (a nulu) (-2 bilióny aţ + 2 bilióny) 414

23 Desetinné číslo Float nebo Real Uchovává desetinná čísla s přesností obyčejně na 14 desetinných míst (velikost čísla má 308 nul). Řetězec String Uchovává texty neboli řetězce. Řetězec je znak nebo sada znaků, v PHP prakticky neomezené délky. - Kaţdá proměnná musí mít jednoznačný název. Ten v PHP začíná znakem dolaru ($) a následuje (bez mezery) nějakým pojmenováním. - První znak toho pojmenování musí být buď písmeno a-z nebo podtrţítko. Nesmí to být číslo ani nic jiného. - Názvy proměnných v PHP rozlišují mezi malými a velkými písmeny, takţe pozor na to. Praxe bývá většinou taková, ţe se proměnné píší malými písmeny. - Desetinná čísla se zadávají s tečkou, ne s čárkou. - Řetězce se uzavírají do uvozovek nebo do apostrofů. Ukázky proměnných //logický typ $mam_malo_penez = TRUE; //celočíselný typ $plat = 10000; //desetinné číslo $disketa = 3.5; //řetězec $prohlaseni = "Příští měsíc budou prázdniny." ; //Proměnné vypíšete opět příkazem echo. echo $mam_malo_penez."<br />"; echo $plat."<br />"; echo $disketa."<br />"; echo $prohlaseni."<br />"; Běžné chyby v proměnných // tohle bude špatně. Proměnná nesmí začínat číslem $3sestry = "tři sestry" ; // tohle sice projde, ale nic to nevypíše (velikost písmen v názvu) $rok = 2004; echo $Rok; 415

24 18.7 Operátory Operátor se pouţívá k zjištění hodnoty pomocí provedení procedury. OPERÁTOR OPERACE PŘÍKLAD POPIS + Sčítání součet 1 a 2 = 3 - Odečítání 2 1 rozdíl 2 a 1 = 1 * Násobení 2 * 1 součin 2 a 1 = 2 / dělení 3 / 2 podíl 3 a 2 = 1.5 % zbytek (modulo) 3 % 2 počítá zbytek celočíselného dělení = 1 == Rovnost $a == $b $a a $b mají stejnou hodnotu < Menší $a < $b $a je menší neţ $b > Větší $a > $b $a je větší neţ $b <= menší nebo rovno $a <= $b $a je menší nebo rovno $b => větší nebo rovno $a => $b $a je větší nebo rovno $b!= Nerovnost $a!= $b $a se nerovná $b <> Nerovnost $a <> $b $a se nerovná $b 18.8 Proměnná typu Pole V PHP je kromě základních datových typů (celá čísla, desetinná čísla, logické hodnoty a řetězce) k dispozici i datový typ pole. To je speciální struktura, která můţe v jedné proměnné obsahovat sadu hodnot. Pole má prvky; kaţdý prvek má index nebo klíč a hodnotu. Definice pole $jmeno[1]="petr"; $jmeno[2]="pavel"; $jmeno[3]="maruška" ; $jmeno[4]="eva"; $jmeno[5]="roman"; Tímto zápisem vznikne proměnná $jmeno (pole), která obsahuje pět prvků, z nichţ kaţdý má svůj index (například trojku) a hodnotu (Maruška). Z toho vidíte, ţe pole se v PHP zapisují jako kaţdá jiná proměnná, pouze za názvem mají v hranatých závorkách index. Toto pole je indexované. Někdy můţe ale být šikovnější rozlišit od sebe prvky pole řetězcem, čímţ vznikne tzv. asociativní pole. $pocet_lidi["praha"]= ; $pocet_lidi ["Ústí nad Labem"]=100000; $pocet_lidi ["Horní Lhota"] = 350; Obecně můţe být asociativní pole uţitečné v případě, kdy budete chtít rozlišovat prvky podle něčeho jiného neţ podle čísel. 416

25 Index pole můţeme vynechat a PHP jej dosadí za nás. Také můţete zadat první hodnotu, od které se bude index odvíjet. Další moţnost je pouţít v PHP funkci array, která provede totéţ. $jmeno[]="petr"; $jmeno[]="pavel"; $jmeno[]="maruška" ; $jmeno[]="eva"; $jmeno[]="roman"; nebo pomocí funkce array, coţ je ještě kratší a je to naprosto rovnocenný zápis: $jmeno=array("petr", "Pavel", "Maruška", "Eva", "Roman"); Pamatujte, ţe PHP standardně čísluje pole od nuly, ne od jedničky. Aby příklad skutečně fungoval jako ten úvodní, musíte do prvního indexu zadat číslo 1. $jmeno[1]="petr"; $jmeno[]="pavel"; $jmeno[]="maruška" ; $jmeno[]="eva"; $jmeno[]="roman"; nebo $jmeno=array(1=>"petr", "Pavel", "Maruška", "Eva", "Roman"); Příklad: Z definovaného pole vypište první a poslední záznam $jmeno[]="petr"; $jmeno[]="pavel"; $jmeno[]="maruška" ; $jmeno[]="eva"; $jmeno[]="roman"; echo $fronta[0]; <br /> echo $fronta[4]; 417

26 18.9 Výrazy, konstanty Výrazem je v PHP cokoliv, co má nějakou hodnotu. Konstanta je v PHP něco jako proměnná, ale během programu svou hodnotu nemění. Konstanty se definují pomocí funkce define a zapisují se velkými písmeny. define ("BROWSER", "IE 9"); define ("OS", "Windows 7"); echo "Váš browser je ".BROWSER." a Váš systém je ".OS; Inkrementace, dekrementace, postinkrementace, preinkrementace Inkrementace při inkrementaci se hodnota proměnné zvýší o 1. $a = 10; $b = ++$a; echo $b; Dekrementace při dekrementaci se sníţí hodnota proměnné o 1. $a = 10; $b = --$a; echo $b; Postinkrementace $a = 10; $b = $a++; echo $a. "<br />"; echo $b; Při postinkrementaci se v tomto příkladu výraz $a++ nejdříve vyhodnotí, jeho hodnota se přiřadí proměnné b. Následně je inkrementována proměnná a. Proměnná a má hodnotu 11 a proměnná b má hodnotu 10. Preinkrementace $a = 10; $b =++ $a; echo $a. "<br />"; echo $b; 418

27 Při preinkrementaci se v tomto příkladu nejdříve inkrementuje proměnná a. Následně je výraz ++$a vyhodnocen - jeho hodnota přiřazena proměnné b. Proměnná a má hodnotu 11 a proměnná b má hodnotu Příkazy Příkazy jsou kostrou celého programu. Udělují programům základní schopnost rozhodování, která je zapotřebí pro většinu početních úloh Příkazy pro větvení programů Tyto příkazy rozhodují o tom jaký blok kódu se provede a za jakých podmínek. V PHP jsou dvě podmíněné konstrukce. První je if...elseif...else a druhá switch...case. Příkaz if // Jan se vypíše, jen pokud bude $jmeno Jan if ($jmeno == "Jan") echo ("Jan"); // Jméno a příjmení se vypíše pouze tehdy, pokud jméno bude Jan a příjmení Novák if ($jmeno == "Jan" AND $prijemni == "Novák") { echo ("Jan"); echo ("Novák"); } PHP také umoţňuje pouţívat rozvětvené podmínky. Pomocí klíčového slova else můţete určit blok kódu, který se provede, pokud je daná podmínka nepravdivá. Také máte klíčové slovo elseif, který vám v případě nesplnění hlavní podmínky umoţňuje testovat alternativní podmínky. //testuje se zadané číslo v proměnné $i $i=0; if ($i < 0) { echo ("Záporné"); } elseif ($i == "0") { echo ("Nula"); } else { echo ("Kladné"); } 419

28 Příkaz switch Příkaz switch se pouţívá, pokud testujeme jednu proměnnou s více moţnými hodnotami. php //testuje se jaký řetězec je v proměnné $stat $stat="sk"; switch ($stat) { case "cz": echo "Česká republika"; break; case "sk": echo "Slovenská republika"; break; default: echo "Odjinud"; } Příkaz switch porovnává hodnotu proměnné $stat s kaţdou hodnotou klauzule case. Pokud nalezne odpovídající hodnotu, provede příkazy spojené s touto volbou aţ do příkazu break Cykly Cykly nám umoţňují provádět určitou část kódu opakovaně aţ do nastaveného počtu nebo splnění podmínky. V PHP jsou dva typy cyklů. While - provede znovu daný kód jen v případě ţe je splněna daná podmínka. For tomuto cyklu dopředu zadáte, kolikrát má daný kód provést. Příkaz while Výpis čísel od 1 do 10 $i = 0; while ($i <= 9) { $i++; echo $i; } Výpis čísel od 1 do 10 do tabulky <table> <tr><td>číslo</td></tr> $i=1; while ($i<=10) { echo "<tr><td>".$i."</td></tr>\n"; $i++; } </table> 420

29 Nekonečné smyčky Při nepozornosti můţe vzniknout nekonečná smyčka program nikdy nebude mít konec. Na serveru bývá většinou zapnuta ochrana a program se po 30 sekundách násilně ukončí. V opačném případě by mohlo dojít k zahlcení serveru. $i=1; while ($i=1) $i++; echo $i; Příkaz for <table> <tr><td>číslo</td></tr> for ($i=1; $i<=10; $i++) echo "<tr><td>".$i."</td></tr>"; </table> Vnořené smyčky (malá násobilka) <table> for ($radek=1; $radek<=10; $radek++): echo "<tr>"; for ($sloupec=1; $sloupec<=10; $sloupec++): echo "<td>".$radek*$sloupec."</td>"; endfor; echo "</tr>"; endfor; </table> Příkazy break a continue Smyčky nemusejí probíhat vţdy řádně celým cyklem. Někdy můţe být výhodné provádění cyklu přerušit. K tomu slouţí příkaz break. break Úprava předchozího příkladu tak, aby vracel pouze čísla do padesáti. <table> for ($radek=1; $radek<=10; $radek++): echo "<tr>"; 421

30 echo "</tr>"; endfor; </table> Continue for ($sloupec=1; $sloupec<=10; $sloupec++): if ($radek * $sloupec>50) break; // to je ten přidaný řádek echo "<td>".$radek*$sloupec."</td>"; endfor; Úprava předchozího příkladu tak, aby vracel pouze čísla větší neţ padesát. <table> for ($radek=1; $radek<=10; $radek++): echo "<tr>"; for ($sloupec=1; $sloupec<=10; $sloupec++): if ($radek * $sloupec<50) continue; // to je ten přidaný řádek echo "<td>".$radek*$sloupec."</td>"; endfor; echo "</tr>"; endfor; </table> Funkce (procedury) Funkce jsou v PHP nezbytným programovacím prostředkem. Procedury i funkce se v PHP definují klíčovým slovem function. Procedura Procedura je jednoduše řečeno kus kódu, který se můţe volat samostatně. Většinou se do procedury umisťují ty části kódu, které se v programu opakují nebo se procedury pouţívají pro větší přehlednost. function tabulka() { <table> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table> } 422

31 Pouţití procedury tabulka echo "Toto je první tabulka"; tabulka(); echo "Toto je druhá tabulka"; tabulka(); Funkce function dvaplusdva() { return 2+2; } Výraz, který je uveden za return se vrátí jako výsledná hodnota a provádění funkce tím končí. cokoli, co je uvedeno jako příkaz za klíčovým slovem return uţ se neprovede. Funkce můţe mít více vstupních parametrů. Ty se pak oddělují čárkou. Funkce v PHP mohou být rekurzivní. To znamená, ţe funkce můţe volat sebe samu. Funkce nemůţe vracet více neţ jeden výstupní parametr. Ale můţe vracet pole, takţe se to dá obejít. Jedna uţivatelská funkce můţe volat jinou. Na pořadí, v jakém jsou uvedeny ve skriptu, přitom nezáleţí Vkládání souborů Funkce pro vkládání souborů pouţijete při vkládání částí kódu do webové stránky - záhlaví, zápatí, kontaktní informace, vloţení počítadla, vloţení často pouţívaných částí kódu apod. Výhodou je úspora místa ne serveru a daleko snazší úprava určité funkce nebo části opakujícího se kódu. K tomuto účelu se pouţívají příkazy require a include. Příkaz zadaný soubor vloţí na místo, kde se tento příkaz nachází. require "soubor.php"; // poţadovat require ("soubor.php"); // volání ve tvaru fce include "soubor.php"; // vloţit include ("soubor.php"); // volání ve tvaru fce require - při neexistenci souboru se skript ukončí s fatální chybou include - při neexistenci souboru zahlásí varování a pokračuje dále U vkládaných souborů můţeme pouţít libovolnou příponu. Často se pouţívá přípona.inc. Tím lze bezpečně poznat, ţe daný soubor je určen pro vloţení do jiného souboru a ne pro přímé volání. Tento způsob znamená však velké bezpečnostní riziko. Soubory s příponou.inc nejsou zpracovány serverem, takţe kdokoliv, kdo zná jeho jméno si můţe zobrazit celý text. Pouţívejte standardní přípony pro php. 423

32 Ukázka webové stránky HTML tvořící webovou stránku <!-- začátek hlavičky --> //xml version="1.0" encoding="utf-8" <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="... obsah dokumentu.." /> <meta name="author" content="vaše jméno" /> <title>úvod do PHP</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <!-- konec hlavičky --> <!-- začátek úvodu --> <body> <div style="background-color: #FFFF00"> <h2 align="center">střední odborná škola veterinární a mechanizační a zahradnická<br />a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky</h2> </div> <div><p>rudolfovská 92, České Budějovice, telefon: , <a /><hr /> </div> <!-- konec úvodu --> <!-- začátek obsahu --> <p><b><a href="http://www.soscb.cz/mech.htm">obor: MECHANIZACE A SLUŢBY</a></b></p> <p><b><a href="http://www.soscb.cz/vet.htm">obor: VETERINÁŘSTVÍ</a></b> <p><b><a href="http://www.soscb.cz/zah.htm">obor: ZAHRADNICTVÍ</a></b> <!-- konec obsahu --> <!-- začátek patičky --> <p> </p><hr /><p><b>ič:</b> <br /><b>dič:</b> CZ </p> </body> </html> <!-- konec patičky --> 424

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Živě.cz. Navštivte http://warforum.biz

Živě.cz. Navštivte http://warforum.biz PHP Živě.cz Navštivte http://warforum.biz 1. Díl - úvod Pro mnoho lidí je PHP tajemná zkratka. Pokud se pohybujete častěji na internetu, určitě na ní poměrně často narazíte. Ale pro mnoho lidí zůstává

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Libor Musil

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Libor Musil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Libor Musil Webová aplikace pro podporu vypsaných konzultačních hodin na VOŠIS Bakalářská

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Zadání. Slovníček pojmů

Zadání. Slovníček pojmů Otázka 17 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Datové modely... Chyba! Záložka není definována. Konceptuální datový model... 3 Databázové modely... 6 Fyzický pohled na data... 8 Relační datový model...

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

Programovací jazyk DARWin

Programovací jazyk DARWin Programovací jazyk DARWin DATA ANALYSIS ROBOT for Windows Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software 2 Programovací jazyk DARWin Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software

Více

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát PHP Jaroslav SKÁLA poznámky k přípravě na reparát OBSAH / PHP 1. PHP JAKO CELEK... 2 2. SKRIPT V PHP... 2 3. DALŠÍ RYSY KÓDU... 2 4. ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 2 5. PROMĚNNÉ... 2 6. DATOVÉ TYPY... 2 7. ZÁKLADNÍ

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Návrh internetových webových aplikací

Návrh internetových webových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Návrh internetových webových aplikací Bakalářská práce Autor: Tomáš Lang Bankovnictví, Informační technologie Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav

Více

Počítače a programování 2

Počítače a programování 2 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Počítače a programování 2 Garant předmětu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Autoři textu: Doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ing. Pavel

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí KAPITOLA 10 Funkce je procedura VBA, která vykonává nějaký výpočet a vrací určitou hodnotu. Funkce napsané v editoru Visual Basic lze použít v kódu VBA nebo ve vzorcích na pracovním listu. V této kapitole

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Redesign webové stránky www.jinov.cz

Redesign webové stránky www.jinov.cz Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Martin Voldřich Redesign webové stránky www.jinov.cz Bakalářská práce 2011 1 Prohlášení

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0 Slovo autora Tato brožura je určena početnému okruhu příznivců Excelu. Od té doby, co spatřil v roce 1985 světlo světa, se postupně stal jedním z nejoblíbenějších, nejspolehlivějších a nejrozšířenějších

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2000 AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více