Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE"

Transkript

1 Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak to používáš? Reálná čísla na výstupu zobraz bez úprav i formou desetinného čísla jak se jmenuje první způsob zobrazení reálného čísla? Ke každému příkladu jsou možné logické obměny. Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE 1. Pro danou dvojici reálných čísel x, y spočítej hodnotu výrazu 1/(x*y). Podmínku vyjádři různými způsoby. 2. Vyhledej minimu a maximum ze tří/čtyř čísel. 3. Zjisti, zda daná tři čísla mohou být stranami trojúhelníka. 4. Řeš kvadratickou rovnici, jsou-li zadány koeficienty A, B, C. 5. Je dán počet dní v měsíci (28-31) a informace, na který den v týdnu připadá první den v měsíci (PO=1, ÚT=2, ). Zjisti, kolik je v daném měsíci pátků (jiných dnů určených číslem 1-7 na vstupu. 6. Je dán počet dní v měsíci (28-31) a informace, na který den v týdnu připadá první den v měsíci (PO=1, ÚT=2, ). Zjisti, kolik je v daném měsíci pracovních dní. 7. Na vstupu je celé číslo z intervalu <0;5>. Sestav program, který podle tohoto čísla přiřadí proměnné SEMAFOR barvu (1=červená, 2= žlutá, 3= zelená, ostatní=semafor je vypnutý) a oznámí, která barva svítí. 8. Na vstupu je celé číslo z intervalu <1;7>. Sestav program, který podle tohoto čísla přiřadí proměnné DEN text odpovídající dnu v týdnu (1=pondělí, 2=úterý, ). Na výstupu zobraz název a zkratku dne. 9. Sestav program, který přečte znak z klávesnice a oznámí, do jaké skupiny znaků patří písmeno, číslice, matematický operátor, jiný znak. 10. Zobraz hodnotu funkce f(x) je-li definována podle hodnoty x takto: x>=-2 f(x) = -2x-2 x>-2 x<0 f(x) = x 2 +4 x=0 f(x) = konstanta (definována v úseku deklarací) - 1 -

2 x>0 x<2 f(x) = 1/x x>2 f(x) = není definováno Jednoduché cykly bez použití POLE 1. Z množiny N celých čísel spočítej počet kladných, záporných a nul. Výsledky zobraz na 3 řádky oddělené prázdným řádkem. 2. Množina celých čísel je zakončená nulou. Urči, zda je zde více kladných nebo záporných čísel. Zobraz i počty kladných a záporných čísel. 3. V množině N čísel urči počet lichých čísel dělitelných třemi. 4. Z množiny N celých čísel urči počet čísel ležících v intervalu <a;b>, kde a, b jsou reálná čísla zadávaná z klávesnice. Je-li hodnota a>b, pak řeš pro interval <b;a>. 5. Úlohu 4. řeš pro otevřený interval (a;b). 6. Z množiny N čísel urči aritmetický průměr čísel větších než 0 a současně menších než Z množiny N čísel urči aritmetický průměr čísel ležících na lichých pozicích a čísel ležících na sudých pozicích. 8. Je dán počet žáků ve třídě a známky z IKT (1.. 5). Vypočítejte průměr třídy a počty jednotlivých známek. 9. Vypočítej x n, kde x R a n N Vypočítej x n, kde x R a n Z. 11. Pro N čísel na vstupu vypočítej hodnotu y=x 2 +6x+1. Výsledky zobraz ve tvaru: x = y = pod sebou s prázdným řádkem mezi. 12. Z množiny N celých čísel pro čísla větší než nula vypočítej součet převrácených hodnot. 13. V množině N celých čísel vyhledej největší číslo, nejmenší číslo a číslo s největší absolutní hodnotou. 14. Na vstupu je zadané číslo. Zjistěte, kolikrát se toto číslo nachází v množině čísel zakončené nulou. 15. Zjistěte, zda množina N čísel je rostoucí, klesající, konstantní. 16. Zjistěte, zda v množině N celých čísel jsou všechna čísla různá. 17. Zjistěte, zda číslo zadané na vstupu je prvočíslo

3 18. Zjistěte počet cifer přirozeného čísla, (zadané číslo je typu INTEGER (-32768;32767)) 19. Zjistěte ciferný součet přirozeného čísla. 20. Kolikrát se v zadaném čísle vyskytuje cifra zadaná na vstupu. 21. Určete k-tou cifru zprava v čísle. Pokud je číslo menší, vypíše se chybová hláška. 22. Zaměňte první a poslední cifru čísla. 23. Převeďte dvojkové číslo na desítkové. 24. Převeďte desítkové číslo na dvojkové. 25. Převeďte desítkové číslo na osmičkové a naopak. 26. Převeďte desítkové číslo na šestnáctkové a naopak. 27. Věta na vstupu je zakončená tečkou, jednotlivá slova právě jednou mezerou. Určete počet slov ve větě. 28. Věta na vstupu je zakončená tečkou, jednotlivá slova libovolným počte mezer. Určete počet slov ve větě. 29. Věta na vstupu je zakončená tečkou. Určete počet samohlásek ve větě. 30. Věta na vstupu je zakončená tečkou. Určete počet velkých písmen a malých písmen. 31. Věta na vstupu je zakončená tečkou. Určete počet mezer nebo znaků určených na vstupu. Cyklus a pole 1. Určete počet různých cifer čísla na vstupu. 2. V množině N celých čísel určete, kolik se jich rovná poslednímu číslu. 3. V množině N čísel spočítejte počet čísel dělitelných 7 a tato čísla také vytiskněte včetně pořadí výskytu. Výstup bude ve tvaru: pořadí číslo atd. 4. Množinu N čísel uspořádej v obráceném pořadí. 5. V množině N čísel najdi minimum a najdi, kolikáté se vyskytuje poprvé a kolikáté naposledy. 6. Přerovnej množinu N celých čísel (bez uspořádání podle velikosti) tak, aby nejdříve byla čísla záporná, pak nuly a nakonec kladná. 7. Vypočítej aritmetický průměr množiny čísel zakončené nulou a najdi číslo, které se tomuto průměru nejvíce podobá. Napiš, kolikáté se poprvé vyskytovalo

4 8. Zjisti, zda v množině čísel zakončené nulou se některé číslo opakuje. 9. V množině N čísel spočítej počet různých čísel. 10. V množině N čísel spočítej, kolik se jich tam vyskytuje pouze 1x. 11. Rozložte číslo na prvočinitele (tj. na součin prvočísel). 12. Z intervalu <a,b> (a, b N, a < b) zobraz prvočísla. 13. Z intervalu <100,999> zobraz trojciferná čísla, jejichž ciferný součet je zadán na vstupu. 14. Je dána množina znaků zakončená *. Urči počet a místa výskytu velkých písmen A až Z. 15. Na vstupu je zadáno číslo dne (1=PO, ) a počet dní v měsíci. Vypiš kalendář ve tvaru: Po Út St Na vstupu je zadáno datum (den a měsíc). Urči pořadové číslo dne v roce (rok 365 dní). 17. Na vstupu je zadáno pořadové číslo dne v roce (rok 365 dní). Urči datum (den a měsíc). 18. Na vstupu je zadána matice čísel 10x10 (dvourozměrné pole). Kolikrát se zde vyskytuje stejný součet sloupců/řádků. 19. Na vstupu je zadána matice čísel 10x10 (dvourozměrné pole). Urči číslo sloupce/řádku s největším součtem. 20. Na vstupu je dvourozměrné pole 10x10. Vyplň jeho obvod znakem zadaným na vstupu, ostatní složky pole budou mezery nebo znaky určené na vstupu. 21. Na vstupu je dvourozměrné pole 10x10. Vyplň jeho úhlopříčku (/) znakem zadaným na vstupu, ostatní složky pole budou mezery nebo znaky určené na vstupu. 22. Na vstupu je dvourozměrné pole 10x10. Vyplň jeho úhlopříčku (\) znakem zadaným na vstupu, ostatní složky pole budou mezery nebo znaky určené na vstupu. 23. Na vstupu je dvourozměrné pole 10x10. Vyplň obě jeho úhlopříčky znakem zadaným na vstupu, ostatní složky pole budou mezery nebo znaky určené na vstupu

5 Soubory 1. U existujícího textového souboru zjistěte a dané informace zobrazte na jednotlivé řádky: a. celkový b. počet řádků c. celkový počet slov d. celkový počet znaků e. počet znaků zadaných na vstupu f. počet slov zadaný na vstupu 2. V textovém souboru vymažte přebytečné mezery. g. počet slov začínajících písmenem zadaným na vstupu h. počet slov končících písmenem zadaným na vstupu i. počet vět (předpokládáme, že tečka je použita pouze pro ukončení věty) 3. Určete délku nejdelšího slova v textovém souboru, dané slovo zobrazte (předpokládáme, že není delší než 30 znaků). 4. Vytvořte přesnou kopii existujícího textového souboru. 5. Vypište textový soubor po řádcích na obrazovku. 6. Dva textové soubory spojte do třetího souboru. 7. Soubor je tvořen celými čísly. Zjistěte počet čísel v souboru, dále zjistěte, zda je první číslo větší než poslední. 8. Program maturita: existují dva textové soubory, jeden se jmény, druhý se známkami. Vytvoře třetí soubor HODNO, kde bude spočítán průměr a celkový výsledek. podoby souborů: JMÉNA Bouska Jan: Matusková Eliska: Pilar Jan: Sloup Vaclav: Svoboda Jan: Zampa Petr: Podprogramy ZNÁMKY HODNO 3,3,4,5, Bouska Jan: neprospel 1,2,1,2, Matusková Eliska: prospel s vyznamenanim 2,3,2,1, Pilar Jan: prospel 3,4,4,3, Sloup Vaclav: prospel 1,3,2,4, Svoboda Jan: prospel 1,1,3,1, Zampa Petr: prospel 1. Vytvoř proceduru, pomocí které zaměníme hodnoty proměnných A a B. Použij v programu, kde nejdřív uspořádáš hodnoty ze vstupu tak, že A>B, a poté tak, že A<B. Výstup bude upraven: A>B {zobrazené hodnoty} A<B {zobrazené hodnoty} 2. Na vstupu je věta skládající se ze slov a mezer zakončená tečkou. Mezi slovy může být libovolný počet mezer, vždy nejméně jedna. Sestav program, který vynechá přebytečné mezery. Použij proceduru. 3. Sestavte program na výpočet obsahu mezikruží, použijte proceduru i funkci

6 4. Vytvoř proceduru, pomocí které zaměníme hodnoty dvou proměnných. Použij v programu, kde se budou takto zaměňovat hodnoty tří různých dvojic čísel zadaných na vstupu (např. proměnné A, B; P,Q; X,Y;) a to tak aby platilo, že A>B; P>Q; X>Y. 5. Na vstupu jsou dvě různě dlouhé posloupnosti reálných čísel, délka je menší než deklarovaná konstanta MAX=20. Každá posloupnost čísel se má v programu sečíst. Použij proceduru. 6. V programu mají být zaměněny dva řádky tabulky (například první a poslední), která je deklarovaná jako dvourozměrné pole. Použijte proceduru. 7. Zapište funkci, která zjišťuje, zda je zadané kladné celé číslo prvočíslo. Napište program, který čte čísla ze vstupu zakončená nulou a vypisuje ta čísla, která jsou prvočísly. 8. Napište funkci, která převádí malá písmena anglické abecedy na velká. Ostatní znaky nechá beze změn. 9. Sestavte program, který zjistí, zda zadaná tři celá čísla mohou být stranami trojúhelníku. Použij funkci typu BOOLEAN. 10. Sestavte program na výpočet hodnoty výrazu, ve kterém je třeba počítat mocniny čísel (např. X = ). Použijte proceduru i funkci a porovnejte. 11. V posloupnosti N celých čísel najděte maximum a minimum. Použijte funkci i proceduru a porovnejte

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

2. Dělitelnost přirozených čísel

2. Dělitelnost přirozených čísel 2. Dělitelnost přirozených čísel 6. ročník - 2. Dělitelnost přirozených čísel Číslo 4 756 můžeme rozložit 4 756 = 4. 1 000 + 7. 100 + 5. 10 + 6 Obdobně : čtyřciferné číslo můžeme zapsat ve tvaru a bcd

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

dr. Gollové vyjít, se podívat sem. Když si budete ty příklady jen tupě pročítat, tak se naučíte lim 0. Pokud máte

dr. Gollové vyjít, se podívat sem. Když si budete ty příklady jen tupě pročítat, tak se naučíte lim 0. Pokud máte Úvod Právě se díváte na moje řešení příkladů z X01AVT z roku 2007/2008. Zajisté obsahují spousty chyb a nedokáže je pochopit nikdo včetně autora, ale aspoň můžou posloužit jako menší návod k tomu, jak

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Excel 2007 v příkladech

Excel 2007 v příkladech Excel 2007 v příkladech řešené úlohy 2., aktualizované vydání Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3758. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Variace 1 Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více