MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE. Historie Základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE. Historie Základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Historie Základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Brno Isabela Klečková

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne:... podp is 2

3 ÚVOD Tato diplomová práce přehledně zpracovává dějiny Základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově od jejího vzniku v roce 1953 až po současnost. Zachycuje vývoj a proměny školy a věnuje se nejzajímavějším událostem v její historii. Škola J. A. Komenského je jednou ze tří kyjovských základních škol. Vybrala jsem si tuto školu, protože je mi blízká a mám k ní citový vztah. Když se vysloví slovo škola, vybaví se mně právě tato. Mám k tomu hned několik důvodů. Je to škola mého dětství, kde jsem se začala učit číst, psát a počítat. Tady započaly svou školní docházku obě moje děti. A když jsem se poprvé postavila za katedru, bylo to právě v této škole, v ní jsem také odučila nejvíce let ze své učitelské praxe. Pro lepší orientaci a pochopení problematiky školství vychází práce z dějin českého školství od roku 1945 do roku Následně popisuje vývoj školství na Kyjovsku a líčí historii budov, do kterých byla nově vzniklá škola v minulosti umístěna. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá dějinami českého školství v letech Opírá se o práci Stanislava Julínka Základy oborové didaktiky dějepisu. Školský systém v uplynulých čtyřech desetiletích prošel specifickým vývojem. Poznamenaly ho politické změny po druhé světové válce, které byly důsledkem ideově rozděleného světa. Druhá kapitola je věnovaná části historie školství v regionu, tedy na Kyjovsku. Počátky školství zde byly spojeny s vlivem církve a především se špatným hmotným zabezpečením učitelů. Škola byla dlouho považována ze strany rodičů za zbytečnou a do jisté míry i nežádoucí. Trvalo dlouho než začala stoupat prestiž učitelského povolání ve společnosti. Její podkapitola líčí historii školních budov. Vznik budovy gymnázia je spjat s rokem 1898 a výstavba národní chlapecké školy s rokem Obě budovy byly postaveny s myšlenkou, 3

4 že vzděláním mládeže bude vzkvétat blaho obce a vlasti. Původně zde sídlila chlapecká národní škola a gymnázium. V roce 1953 se do této budovy nastěhovala nově založená Osmiletá střední škola Kyjově, později Základní devítiletá škola v Kyjově a nynější Základní škola J. A. Komenského v Kyjově. Tato kapitola čerpá z práce Rudolfa Hurta Kyjovsko a z pramenů Státního okresního archivu. Poslední kapitola obsahuje vývoj Základní školy J. A. Komenského v Kyjově od jejího vzniku roku Na základě školského zákona z roku 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů byly v Kyjově založeny dvě všeobecně vzdělávací školy. Práce se soustředí na historii osmileté střední školy, která byla umístěna do budovy bývalé národní školy chlapecké a do budovy gymnázia na Komenského ulici v Kyjově. Tato osmiletá střední škola a později základní škola sídlila v těchto budovách až do roku 1989, kdy byly restitucí vráceny Klvaňovu gymnáziu v Kyjově. Základní škola se nastěhovala do budovy Základní školy Újezd, kde se až do restituce nacházelo Klvaňovo gymnázium. Tato kapitola je rozčleněna na tři podkapitoly, z nichž každá je zaměřena na časový úsek, který zachytil jeden svazek kroniky. Podkladem pro tuto část studie byly především kroniky, výroční zprávy a třídní knihy školy. Součástí práce jsou tabulky, do nichž jsou zanesena čísla o celkových počtech žáků a tříd v jednotlivých školních letech, dále údaje o učitelích a vychovatelích, kteří v průběhu let působili na škole. Závěr tvoří srovnávací tabulky, ve kterých jsou uvedeny nejmenší a největší počty žáků, tříd a učitelů v daném školním roce. 4

5 I. Z DĚJIN ŠKOLSTVÍ 20. STOLETÍ Nejaktuálnějším úkolem bezprostřední poválečné situace bylo vyrovnat se s hlavními nedostatky způsobenými válečnými událostmi a navázat na období před rokem Tato všeobecně platná tendence se týkala také oblasti školství. Vzhledem ke změnám, ke kterým ve vývoji našeho školství v tomto období došlo, můžeme léta rozčlenit na pět vývojových fází, jejichž časovými mezníky jsou čtyři legislativní opatření. Máme na mysli především zákon č. 95/1948 Sb., schválený dne 21. dubna 1948, zákon 31/1953 Sb., schválený dne 24. dubna 1953, zákon č. 186/1960 Sb., schválený dne 15. prosince 1960, a zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol, schválený 21. června Vycházíme-li z faktu, že uvedené školské zákony jsou legislativním vyjádřením předchozích změn, pak můžeme v poválečném vývoji našeho školství sledovat následující období. Období let Činnost nově vytvořeného ministerstva školství a osvěty se zaměřila již v prvních poválečných měsících na vypracování základních pedagogických dokumentů, tj. Nových učebních plánů, učebních osnov a na zajištění výuky vhodnými školními učebnicemi. Výsledkem těchto příprav bylo zveřejnění směrnice pro práci našich škol v nadcházejícím školním roce 2 a publikování Přechodných učebních osnov pro školy obecné, měšťanské a střední na školní rok , 3 které však po dílčích úpravách (1. část doplňků z 5. srpna 1946, druhá část doplňků ze 17. září 1946) platily také ve školním roce a na základě publikování 3. a 4. části doplňků i v roce následujícím. 4 5

6 Období let Jedním z důsledků změněné politické situace po roce 1948 byla také úprava našeho školského systému. Zákonem z 21. dubna 1948 byla zavedena tzv. Jednotná škola, jejímž základem byla devítiletá škola prvního (pětiletá národní) a druhého (čtyřletá střední) stupně s povinnou školní docházkou dětí od šesti do patnácti let, a na ni navazující čtyřleté gymnázium jako jediný typ střední, všeobecně vzdělávací školy 3. stupně. Třetí stupeň škol však tvořily, kromě výběrového gymnázia, také další typy škol odborných (tj. čtyřleté vyšší školy odborné, nižší školy odborné a povinné základní odborné školy). 5 Na základě 70 zmíněného zákona vydalo MŠO nový učební plán a učební osnovy, podle nichž bylo postupováno ve školním roce ve třídě 1.-3., a v následujícím školním roce již ve všech postupných ročnících. 6 Období let Organizace našeho školství v letech vyházela ze zákona z 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělání učitelů (tzv. Školský zákon). Podle tohoto zákona, vyhlášeného dne 7. května téhož roku, byly zavedeny dva hlavní typy všeobecně vzdělávacích škol Osmiletá střední škola, která měla poskytnout základní všeobecné vzdělání a připravovat mládež k nástupu do povolání, na odborné školy nebo vyšší odborné školy, tam počátek výchovně vzdělávací práce probíhal v prvních pěti ročnících, které se označovaly jako škola národní. 2. Jedenáctiletá střední škola, jež poskytovala v prvních osmi ročnících základní všeobecné vzdělání a v posledních třech výběrových ročnících vyšší všeobecné vzdělání a tím připravovala žáky především pro studium na vysoké škole. 8 6

7 Tímto opatřením dosavadní školy národní, střední a gymnázia, tedy školy stupně se přeměnily počátkem školního roku na všeobecně vzdělávací školy. 9 Uvedené změny si vyžádaly také nové vydání učebních osnov. Po přechodných osnovách, které platily pouze ve školním roce , byly pro následující období vydány osnovy nové, které najdeme v samostatném svazku pro národní školu, a ve zvláštních sešitech pro jednotlivé vyučovací předměty ročníku. 1 0 Období let Na základě školského zákona z 15. prosince 1960 byla vytvořena soustava škol tzv. 1. a 2. cyklu a příslušných výchovně vzdělávacích zařízení. 1 1 Stěžejním článkem této soustavy se staly znovuzřízené základní devítileté školy, členěné na dva stupně (1. stupeň zahrnoval 1.5. ročník, 2. stupeň ročník), které představovaly první cyklus škol, jehož absolvováním žáci splnili požadavek povinné školní docházky. Středního vzdělání bylo dosahováno absolvováním škol 2. cyklu, k nimž patřily tříleté střední všeobecně vzdělávací školy - později čtyřletá gymnázia, a čtyřleté střední odborné školy; součástí škol tohoto cyklu byl také systém poměrně široce pojatého učňovského školství. Této koncepci odpovídaly nově vydané učební plány, učební osnovy i kompletní edice školních učebnic, které byly postupně do praxe základních škol zaváděny v letech až V závěru šedesátých let byla připravována modifikace učebních osnov, jejichž pozdější finalizace se nevyhnula některým dopadům událostí let , i když spíše časovým než obsahovým. Tyto osnovy, podle kterých se začalo vyučovat ve školním roce Závěr tohoto období byl v oblasti školství podstatně ovlivněn vydáním dokumentu Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy z června roku 1976, který předznamenal změny celého školského systému, 7

8 legislativně vyjádřené zákonem z roku Období let Podstatnou změnou, vyplývající ze zákona z 21. června 1978 o opatřeních v soustavě základních a středních škol, 1 2 bylo na jedné straně zkrácení pomaturitního vzdělání z dosavadních třinácti na dvanáct let, na straně druhé prodloužení povinné školní docházky z devíti na deset let. Základní škola byla koncipována jako osmiletá se čtyřletým prvním ( ročník) a čtyřletým druhým stupněm ( ročník), na níž navazovalo povinné dvouleté vzdělání na některém ze tří proudů škol středních, jehož absolvováním žáci jednak splnili požadavek desetileté povinné školní docházky, a jednak dosáhli tzv. středního vzdělání. Úplné střední vzdělání podle této úpravy poskytovala čtyřletá gymnázia, čtyřleté odborné školy (SOŠ) a čtyřleté tzv. studijní obory s maturitou, zřizované při středních odborných učilištích (SOU); dvouletá, případně tříletá SOU připravovala žáky především pro výrobní praxi. Z uvedeného nástinu vývoje našeho školského systému vyplývá, že v uplynulých čtyřech desetiletích prošel specifickým vývojem. Byl poznamenám neblahými důsledky ideově rozděleného světa a jemu odpovídajících politických změn, ke kterým u nás došlo po druhé světové válce. Jeho celková orientace byla provázena řadou negativních rysů, k nimž patří zejména: - neadekvátní zpolitizování celkové výchovně vzdělávací práce a její jednostranná ideologizace; - v důsledku přeceňování principu kolektivismu a přehlížení zejména nekonformně zaměřených výraznějších individualit docházelo k neobjektivnímu přístupu při hodnocení talentů, vyúsťujícího ve výchovu k průměrnosti; - vytváření nežádoucího prostoru pro vznik tzv. dvojí výchovy, 8

9 charakterizované odlišnými názory projevovanými ve škole a v neoficiálním prostředí, vedlo k morálnímu nechutenství, osobním stresům a následně i k narušení etických kvalit žákovy osobnosti; - nadměrné uplatňování třídně politických kritérií, které na jedné straně vedlo k protekcionalizaci, na druhé straně k nečestnosti a servilitě; - nekritické přeceňování sovětských vzorů a apriorní odmítání jiných výchovně vzdělávacích systémů. Tato negativa, která se projevila v celkové práci školy, zasáhla zejména společenskovědní předměty včetně dějepisné výuky, v jejímž rámci docházelo mimo jiné k neúměrnému zvýrazňování sociálního antagonismu jako nosného dějinného faktoru, ke glorifikaci významu sovětských dějin, ke zkreslování hodnocení zejména novodobých historických událostí, zvláště pak některých fází jejich průběhu. V rámci preferování jediného filosofického výkladu společenského vývoje pak docházelo k odmítání odlišných pojetí a tím i k diskriminaci zejména nábožensky orientovaných projevů. Významný společensko-politický přerod naší společnosti, k němuž byl otevřen prostor známými událostmi ze 17. listopadu 1989 se nutně odrazil řadou revolučních změn také v našem školství. I když podrobná analýza těchto změn čeká na své celkové zhodnocení, již dnes můžeme konstatovat, že v oblasti školství došlo i přes dílčí potíže k řadě organizačních i obsahově-hodnotových opatření. Za vnější výraz změn organizačního charakteru lze považovat především nově koncipovanou činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prosazení metody konkurzního řízení při rekonstrukci pracovních týmů, struktury školských orgánů a institucí včetně skladby učitelských sborů, hledání optimálního modelu nového školského systému, odpovídajícího novým politickým podmínkám. Jádro obsahově hodnotových opatření lze spatřovat zejména v prosazování nových výchovně vzdělávacích záměrů, orientovaných na renesanci obsahu pojmu demokracie, humanity, tolerance, svobody 9

10 veškerého projevu, pluralitního přístupu k řešení problémů aj., jejichž konkretizace je vtělena do inovovaného obsahu nově pojaté pedagogické dokumentace. Jestliže zmíněná opatření organizačního charakteru se vyznačují snahou o položení promyšleně koncipovaných základů nové pojaté školské politiky s výhledem dlouhodobějšího časového horizontu, pak do praxe uváděná dokumentace má charakter pouze dočasných opatření, která měla překonat tehdejší porevoluční období, jež bylo ve školním roce završeno inovací všech základních pedagogických dokumentů, odpovídajících novým společensko-politických podmínkám. Změny po roce 1989 Dne byla vydána novela školského zákona z roku Zrušila se povinná desetiletá školní docházka, kromě škol státních bylo možno zřizovat školy soukromé a církevní, mohla se zavádět víceletá gymnázia, 1 3 tedy nejenom čtyřletá, ale také šestiletá, sedmiletá a osmiletá. Byla zrušena povinná výuka ruštiny, zvýšen počet hodin ostatních cizích jazyků. Větší pravomoci byly dány ředitelům škol, kteří měli hlavně dbát na to, aby žáci byli vychovávání v duchu humanity, demokracie a tolerance. V základním školství lze v současnosti v ČR používat tři vzdělávací programy, a to: 1. vzdělávací program Základní škola, 2. vzdělávací program Obecná škola, který má na 2. stupni název Občanská škola, 3. vzdělávací program Národní škola. Většina ZŠ používá program Základní škola. Obecná a Občanská škola se aplikuje asi v jedné čtvrtině škol. Nejméně je používán program Národní škola, která byl schválen MŠMT ČR nejpozději. Ve školním roce 1997/98 tento vzdělávací program použilo asi 40 základních škol

11 POZNÁMKY 1) Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004, s ) Věstník MŠO,1, 1945, seš. 8, s ) Věstník MŠO,2, 1945, seš. 2,příl. 4)..Věstník MŠO,3, 1947, seš. 15, s ) Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004, s. 34 6) Věstník MŠO,4, 1948, seš. 14a, s ) Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004, s ) Věstník MŠO,9, 1953, seš. 14, s ) Věstník MŠO,9, 1953, seš. 14, s ) Učební osnovy pro postupný ročník všeobecně vzdělávácích škol. Národní škola. Praha s. 11) Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004, s ).Tamtéž s ) Tamtéž s ) Tamtéž s

12 II. ŠKOLSTVÍ NA KYJOVSKU Počátky školství na Kyjovsku souvisely nepřímo, tak jako většinou všude, s církevní organizací. Státní správa mu věnovala pozornost až v době tereziánské, přesněji od roku Zpočátku se zlepšoval jenom stav školních budov, ale o jiných změnách k lepšímu se nedalo hovořit. Vzhledem k nevyřešené otázce honorování učitelů a také jejich nedostatku se dostávali na učitelská místa nevzdělaní a i jinak nevhodní lidé. Na Kyjovsku se nejprve zřizovaly a rozšiřovaly školy obecné neboli národní. Měšťanské školy byly zřízeny až později. Nejstarší měšťanskou školou v Kyjově je dívčí měšťanská škola z roku 1899 a chlapecká měšťanská škola z roku Udržování a stavby měšťanských škol náležely vždy do kompetence místních obcí. Po roce 1935 byly všechny měšťanské školy změněny na měšťanské školy újezdní, vydržované po věcné stránce všemi spádovými obcemi, jejichž žáci školu navštěvovali. 2 Touha žáků po vyšším vzdělání vedla k tomu, že měšťanské školy změnily svůj ráz. Měšťanské školy se osamostatnily od škol obecných. Okupace v letech narušila školství zrušením okresních školních výborů a agendu přenesla na okresní úřad. Zavedla čtyřtřídní školy obecné a čtyřtřídní školy měšťanské, nazvané školami hlavními. Založení gymnázia však bylo vyvrcholením školství na Kyjovsku. Zpočátku to bylo gymnázium nižší, založené piaristy už v roce Už v roce 1777 bylo nižší gymnázium zrušeno. 4 Vznikla trojtřídní hlavní škola zaměřená na vzdělání v triviu i v reáliích potřebných pro řemesla a obchod. Teprve roku 1855 byla zřízena čtvrtá třída u hlavní školy. Hlavní škola byla chlapecká a vykonávala pro Kyjov zároveň i funkci školy triviální. Snahy kyjovských měšťanů po obnově gymnázia byly neúspěšné až do doby konstitučního Rakouska, kdy roku 1862 dostalo 12

13 město Kyjov povolení ke zřízení německého nižšího obecného gymnázia. 5 Zvláštností bylo rozdělení na větev klasickou s řečtinou a na větev reální s francouzštinou, kreslením a chemií. Gymnázium mělo málo žáků, neboť se mu české obyvatelstvo vyhýbalo. Teprve roku 1896 po českém vítězství o kyjovskou radnici bylo německé gymnázium zrušeno a místo něho zřízeno ve školním roce nižší české obecní gymnázium. 6 To roku 1902 bylo povýšeno na gymnázium vyšší a dostalo právo veřejnosti. Dne 1. září 1908 bylo postátněno a postupně přeměňováno na reálné. 7 Gymnázium pod vedením ředitele Josefa Klvani proslulo vysokou úrovní. Rozvoj byl zastaven během první světové války, kdy pro podvržených ruských letáků bylo na dvě léta šíření gymnázium uzavřeno. 8 Nový rozvoj gymnázia nastal až ve 20. letech 20. století, kdy počet tříd spolu s pobočkami vzrostl až na osmnáct tříd se sedmi sty žáky; roku 1939 mělo gymnázium až 876 žáků. Okupace však snížila počty žáků, protože došlo k omezení studia. Roku 1948 byly podle zákona o jednotné škole nižší třídy gymnázia spojeny s dosavadní měšťanskou školou. Od školního roku splynuly s ní i vyšší třídy gymnázia a vznikla tak jedenáctiletá střední škola, později dvanáctiletá střední škola. 2.1 HISTORIE BUDOVY ZŠ J. A. KOMENSKÉHO Za vlády Marie Terezie došlo k významné školské reformě. Byl vydán Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-Haupt Trivialschulen in den sämtlichen k.k. Erbländern z roku und 9 Tento organizační statut provedl základní úpravu rakouského elementárního školství, která byla v platnosti asi sto let. 13

14 Po přeměně Rakousko-Uherska v konstituční monarchii roku 1867 byly vydány nové školské zákony. Nejdůležitější zákony, které obsahovaly hlavní zásady vyučování na obecných školách, jsou z 16. března 1869 a ze 14. května Typ obecné školy trval pak pod různými názvy v podstatě až do školské reformy roku Královské město Kyjov nemělo dlouho českou školu, neboť správa města byla v německých rukou. Až do konce školního roku tu byly tedy pouze dvě školy utrakvistické se čtyřmi třídami. V roce 1896 bylo ustanoveno 1. české zastupitelstvo v Kyjově a jeho velkou snahou bylo vybudování českého školství. V prosinci roku 1897 podalo tři sta rodičů českých dětí z Kyjova žádost zemské školní radě o zřízení českých škol ve městě. Po komisionálním šetření okresní školní rady byla povolena pro Kyjov dvoutřídní národní, neboli obecná škola chlapecká a dvoutřídní národní, neboli obecná škola dívčí. Bylo zapsáno 301 chlapců a 329 dívek. Tomuto množství by nestačily dvě dvoutřídní školy, a proto bylo povoleno zřídit dvě školy čtyřtřídní, chlapeckou a dívčí se dvěma pobočkami; později od roku 1898 pětitřídní. V roce 1897 byla tedy slavnostně jako první otevřena česká dívčí obecná škola a v témže roce i česká obecná škola chlapecká. Utrakvistické školy byly zrušeny pro nedostatek žáků. Ředitelem a nadučitelem české národní školy chlapecké se stal Karel Blesík. Vyučovalo se v budově dnešního gymnázia na ulici Komenského. Od roku 1899 užívala chlapecká škola místnosti v nové gymnaziální budově a zároveň začalo jednání o postavení nové školní budovy i pro chlapeckou měšťanskou školu. Budova byla postavena a vysvěcena roku 1901 na ulici Komenského. Od školního roku byla dosavadní chlapecká obecná škola přeměněna na obecnou měšťanskou školu pro chlapce. Dne 5. dubna 1909 povolila ZŠR výnosem č otevření měšťanské školy chlapecké od počátku školního roku a její podřízení společné správně s obecnou školou chlapeckou. 14

15 Hlavní zásluhu na tom měl tehdejší starosta Dr. Severin Joklík. Ředitelem obou chlapeckých škol se stal František Hlaváček. Od 1. února 1930 byly obě školy - chlapecká měšťanská i obecná co do správy - odděleny. Ředitelem měšťanské školy byl Josef Skála, ředitelem obecné byl nejprve Emil Dufek a po něm Josef Skalička. Prvním ředitelem dívčí obecné školy byl Josef Hromádka. Od svého počátku až do roku 1940 měly obecná i měšťanská dívčí škola společného ředitele. Pro dívčí školu se začala také stavět vlastní školní budova, dnešní Střední odborná škola zdravotnická a sociální v Kyjově. Vysvěcena byla roku 1899 zároveň s novou budovou českého gymnázia. Obě školy se nacházely na Komenského ulici V roce byla budova dívčích škol zabrána pro potřeby Hitlerjugend a poté pro německé vojsko. Žákyně byly vyučovány v budově obecné školy chlapecké. Vyučování bylo polodenní. Tento stav trval až do konce války a zapříčinil dezolátní stav školního zařízení. Po válce vyvstala naléhavá potřeba nové školní budovy, neboť počet žáků vzrostl. Roku 1947 se začalo se stavbou nové školní budovy na obecních pozemcích nad městským hřbitovem, na dnešní ulici Újezd. Stavba byla dokončena v roce 1953 a byly v ní umístěny chlapecká a dívčí střední škola a v budovách na Komenského ulici zůstaly obě národní školy. Na základě nového školského zákona ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů, byly v Kyjově zřízeny dvě všeobecně vzdělávací školy, a to národní škola chlapecká, střední škola chlapecká, národní a střední škola dívčí a Klvaňovo gymnázium bylo zrušeno. Jeho dosavadní budova byla přidělena osmileté střední škole zároveň se sousední budovou národní školy chlapecké. Jedenáctileté střední škole byla dána nová školní budova dosavadní střední školy chlapecké a národní a střední školy dívčí na Újezdě č. p Tato budova byla postavena v letech podle návrhu brněnského 15

16 architekta Josefa Poláčka konsorciem stavitelů v Kyjově a po zrušení konsorcia Stavebními závody národního podniku v Gottwaldově. Do provozu byla dána 1. února

17 POZNÁMKY 1) Hurt, R. a kol.: Kyjovsko, vlastivěda moravská, Brno 1970, s ) Tamtéž s ) Tamtéž s ) Tamtéž s ) Tamtéž s ) Tamtéž s ) Tamtéž s ) Tamtéž s ) Inventář k fondu Národní škola chlapecká, Kyjov Jiřík, J.: Vývoj školství ( záznam školení archivářů ) Státní okresní archiv Hodonín (pobočka Hodonín), s. 1.( dále jen SOAH). 10) Inventář k fondu Národní škola dívčí, Kyjov Jiřík, J.: Vývoj školství ( záznam školení archivářů ) SOAH, s

18 III. HISTORIE ŠKOLY HISTORIE OD ROKU Při studiu tohoto období jsem vycházela ze Školní kroniky Střední školy chlapecké v Kyjově od školního roku , neobsahuje rok , a Osmileté střední školy v Kyjově, školní rok (jeden svazek) Ředitelka školy: Karla Čančíková. V piaristické části bývalého kláštera byla ve čtyřech místnostech prvního poschodí zřízena městským národním výborem hudební škola. Ke správě osmileté školy byla také připojena družina mládeže v budově u parku č. p O prázdninách přestěhovali učitelé se žáky veškerý inventář a připravili budovu k zahájení školního. roku. Školní rok byl zahájen vysvětlením nového školského zákona a všichni vyslechli projev ministra školství Ernesta Sýkory. Začalo se učit podle nových osnov, avšak zpočátku nebyly nové učebnice k dispozici a staré nevyhovovaly novým osnovám. Učitelé měli poměrně vysoké úvazky až třicet hodin týdně. Pro nedostatek učitelů nebyla škole přidělena jedna učitelská síla. Učitelé prvního stupně suplovali střídavě po dobu čtyř měsíců v Kostelci za nemocného ředitele školy. V říjnu byla provedena nová podrobná inventarizace veškerého zařízení školy. Na začátku školního roku bylo třeba velkého úsilí učitelského sboru, aby se kázeň žáků, uvolněná vlivem koedukace a sloučením žáků různých tříd, sjednotila a upevnila. Po půl roce se však již projevilo zlepšení. Kladně zhodnotil výsledky v plnění povinností jak u členů učitelského sboru, tak i u všech zaměstnanců školy školní inspektor na své lednové 18

19 inspekci. Dbalo se na stálé vzdělávání učitelů jak politické, tak i odborné. Téměř všichni učitelé se snaží o správné ideové zaměření při vyučování. Ještě však není všem učitelům zcela jasný poměr Masaryka k dělnické třídě a Sovětskému svazu. Také ještě někteří učitelé se nedovedli vyrovnat s náboženstvím. 1 Učitelský sbor se snažil o zlepšení spolupráce školy s rodiči tím, že pořádal plenární a třídní schůzky. Zval lékaře, aby informovali rodiče o nemocech dětí a jejich léčení. Zvýšené péče se dostávalo dětem zaměstnaných matek. Takových dětí bylo 25 % ve škole. Žáci byli vychováváni k vlastenectví a lásce k Sovětskému svazu, byli přesvědčování o nutnosti boje za mír. K tomu napomáhala pionýrská organizace. Organizovanost v pionýrské organizaci byla 80 %. O zdraví žactva bylo na škole pečováno pravidelnými lékařskými prohlídkami. Žáci byli také vyšetřeni ortopedem, přičemž bylo shledáno, že čtyřicet pět procent žáků trpí ortopedickými vadami. Na škole byla zavedena zvláštní zdravotní tělesná výchova. Pro žáky byly vybudovány svépomoci šatny a zavedeno přezouvání. Družina byla umístěna na jedenáctileté střední škole. Žáci z družiny se stravovali v tamější školní jídelně. Ve škole byly podávány mléčné přesnídávky. Bylo rozdáno litrů mléka. Stará budova školy však po stránce hygienické nevyhovovala. Nebyly zde splachovací toalety, ani tekoucí voda ve třídách. Ředitelka školy podala návrh na úpravu budovy. Na škole bylo zřízeno jedenáct zájmových kroužků např. pěvecký, mičurinský, elektro-modelářský, fotografický, psaní na stroji a včelařský. Modelářský kroužek dosahoval vynikající úrovně, žáci se dvakrát stali vítězi v celostátní soutěži. 19

20 A 5. A 6.,D JUKa JUKb celkem žáků dívek chlapců tříd učitelů vychovatelů Tabulka Ředitelka školy: Karla Čančíková. Školní rok probíhal ve znamení upevňování a prohlubování výchovy a výuky v jednotné škole v duchu vědeckého světového názoru. Ministerstvo školství opožděně vydalo nové učební osnovy, učebnice a směrnice o pedagogických radách a o plánovaní práce na škole. Bylo třeba, aby se učitelé rychle obeznámili se všemi materiály. Při zahájení školního roku ředitelka zdůraznila, že dobrý prospěch a chování žactva je součástí boje za mír. Učitelé pečlivě prostudovali osnovy, vypracovali celoroční a tematické plány. Učitelé pracovali v metodických sdruženích a předmětových komisích. Nově vydané učebnice byly po stránce ideově politické na výši, takže učitelé byli ideologicky bezpečně vedeni. Nové učebnice však působily jisté potíže nejen žákům, ale i učitelům. Potíže nebyly mnohdy ani do konce roku zdolány, neboť náročnost byla vysoká jak rozsahem učiva, tak i velkým počtem odborných termínů. Rozvíjela se spolupráce školy s patronátními závody, s Okresním ústavem národního zdraví, s Východomoravskými mlýny a Dřevona ve Vlkoši. 20 se závodem

21 Organizovanost v pionýrské organizaci se zvýšila na sedmdesát procent. Na škole bylo jedenáct zájmových kroužků. Vynikajících výsledků dosáhl kroužek letecko-modelářský. Členové v krajské soutěži a na všech závodech, i získali první cenu celostátních, se umístili na prvním, druhém a třetím místě. Žáci vystoupili na I. okresní spartakiádě. Na krajské, cvičilo pět set osmdesát tři žáci, na okresní tři sta šedesát dva žáci a do Prahy na I. celostátní spartakiádu odjeli cvičit třicet dva žáci. Školní rok byl ukončen kvůli spartakiádě 18. června rozdáním vysvědčení A,D,D celkem žáků dívek chlapců tříd učitelů vychovatelů Tabulka Ředitelka školy: Karla Čančíková. Vydání metodických statí a redukce učiva odstranily nervozitu a usnadnily práci učitelům i žákům. Přesto se stále vyskytovaly stížnosti z řad rodičů na přetěžování žáků. Učitelský sbor přijal družbu osmileté střední školy v Levoči. Ředitelé i učitelé jednotlivých ročníků si sdělovali své zkušenosti. Velmi zajímavou činnost zaznamenal lyžařský kroužek. Za spolupráce s bývalým n. p. Sklárny Moravia a Tělovýchovnou sportovní organizací Jiskra uspořádal lyžařský kroužek školy pět nedělních zájezdů se žáky na Lopeník a pětidenní výcvik na Filipově. TSO Jiskra pomohla 21

22 uspořádat závody v rámci akce sto tisíc nových lyžařů a vítězové získali pěkné ceny. Této akce se účastnilo sto třicet jeden žák. Za spolupráce lékařů se na škole vyučovala zvláštní tělesná výchova. Na škole byla založena ŠS ČSM a škola díky vysoké organizovanosti se v okrese umístila na prvním místě. Školní inspektor provedl na škole inspekci a byl vcelku spokojen a shledal, že škola vykazuje stálý růst. Prostředí školní družiny však nebylo uspokojivé, postrádalo prostorné místnosti, herny a dílny. Také chyběly možnosti pro sportovní vyžití dětí A,D celkem žáků dívek chlapců tříd učitelů vychovatelů Tabulka Ředitelka školy: Karla Čančíková. V tomto školním roce byli přemístěni dvacet dva žáci druhé třídy a třicet šest žáků sedmé třídy na Jedenáctiletou střední školu na Újezdě. Tímto přesunem a vlivem výnosu Ministerstva školství a tělovýchovy o zvýšení počtu žáků na čtyřicet osm žáků ve třídě se počet tříd oproti minulosti snížil na šestnáct. Snížením počtu tříd nastaly změny v učitelském sboru. Někteří učitelé odešli na jiné školy. Úbytkem tříd pozbyla škola nárok na hospodářského správce. Přemíra admini- strativních prací velmi zatěžovala ředitelku i zástupce. V tomto školním roce se učitelský sbor zaměřil na čtyři hlavní úkoly: -polytechnické vyučování, 22

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy STŘEDNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1921) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy STŘEDNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1921) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090500/03 STŘEDNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1921) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2654) (Č. pomůcky: 531) Petra Krátká Praha 2012 I Střední škola

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky Identifikátor školy: 600 114 325 Zřizovatel: Obecní úřad Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany Identifikátor školy: 600 054 624

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1986. Uverejnené: 15.08.1986 Účinnosť od: 01.09.1986

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1986. Uverejnené: 15.08.1986 Účinnosť od: 01.09.1986 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1986 Uverejnené: 15.08.1986 Účinnosť od: 01.09.1986 49 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 24. července 1986 o školách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více