NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL P EDSTAVENA V POSLANECKÉ SN MOVN PARLAMENTU R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL P EDSTAVENA V POSLANECKÉ SN MOVN PARLAMENTU R"

Transkript

1 Milí tená i, je mi ctí Vám všem našim milým partner m, koleg m a zejména samotným rodinám, kde žije nemocný s EB, pod kovat za Vaši pomoc a spolupráci na aktivitách, jež mají za cíl jediné: zkvalitnit život lidem s tzv. nemocí motýlích k ídel - epidermolysis bullosa congenita (EB). Jak sami víte, tento romantický název není ve své podstat v bec k ehký a povznášející, jako jsou k ídla motýla. Naopak naši nemocní s EB díky své k ehkosti k že svád jí nelehký boj s touto doposud nevylé itelnou nemocí. D kujeme, že nám v tomto boji pomáháte svým zájmem, odborným p ístupem, aktivitami, financemi a dalšími prost edky, ímž se nám da í uleh it pacient m s EB jejich nelehký osud. Velké pod kování pat í odborník m Klinického EB Centra p id tském kožním odd lení Pediatrické kliniky FN Brno. Alice Salamonová - editelka sdružení prosinec.4/2011 NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL P EDSTAVENA V POSLANECKÉ SN MOVN PARLAMENTU R V pond lí uspo ádalo o.s. DebRA R v prostorách Poslanecké sn movny Parlamentu R oficiální setkání, jehož ú elem bylo p edstavení problematiky EB z pohledu odborník a pacientské organizace DebRA R. P i této p íležitosti vznikla možnost setkat se a debatovat o život s EB, tzv. nemocí motýlích k ídel, o její lé b a zvládání náro ných situací v b žném život. Setkání se zú astnili lidé žijící s EB, p ední eští odborníci, politici, noviná i a partne i o.s. DebRA R. Cílem setkání bylo hledání nových cest, jak efektivn a systematicky pomáhat zvyšovat kvalitu života lidí žijících s EB. D ležitým tématem bylo p edstavení EB centra a sdružení Debra R, které tvo í ucelený funk ní tým. Svou p ítomností podpo il akci i ministr zdravotnictví Leoš Heger, který se spolu s dalšími hosty ujal úvodního slova. Soust ed ní pacient s takto vzácným onemocn ním do jednoho specializovaného centra je velmi rozumné a efektivní. Je to i v souladu s celosv tovým trendem. Vážíme si spontánního vzniku funk ního specializovaného centra pro pacienty s EB. Ur itými ú edními postupy dokážeme pak tomuto centru vtisknout oficiální ráz, ekl ministr Heger. O umíst ní výstavy na p d poslanecké sn movny se zasloužil poslanec za TOP 09 Jan Husák, který opakovan podporuje aktivity DebRA R.

2 prosinec.4/2011 P edseda eské dermatovenerologické spole nosti LS JEP prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. p ipomn l, že DS LS JEP podporuje kroky, které EB Centrum ke svému oficiálnímu uznání d lá. Zd raznil, že v okolních státech je takto funk ní EB centrum pouze v Rakousku. Mezi hosty nechyb l ani MUDr. Roman Kraus, MBA editel Fakultní nemocnice Brno, pod jejíž st echou se soust edí komplexní pé e o lidi s EB. innost EB Centra, jeho provázanost s o.s. DebRA R a srovnání se sv tovou úrovní p edstavila primá ka Kožního odd lení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bu ková, PhD., která aktivity EB Centra koordinuje. Za azení EB mezi vzácná onemocn ní pak shrnula primá ka Odd lení léka ské genetiky FN Brno MUDr. Renata Gaillyová. Podporu rodinám, kde žije len s EB, poskytuje DebRA R. Ob anské sdružení dopl uje klinickou pé i poskytovanou lidem s EB o sociální poradenství, psychologickou podporu a poskytuje adu dalších služeb a aktivit, které mohou lidé s EB využívat. Aktivity DebRA R již tradi n podporuje MUDr. Alena Šteflová, editelka Kancelá e WHO v eské republice. Krom široké škály inností organizuje DebRA R již druhým rokem dobro inný projekt 12 plus 12, jehož autorkou je here ka Jitka van arová, dlouholetá patronka sdružení DebRA R. Fotografie, které vznikly v rámci tohoto projektu, jsou vystavené do na p d Poslanecké sn movny Parlamentu R. Výstava se dále p esune do centra Brna a na další místa v R, kde bude p ipomínat, jak se ve sv t mohou cítit lidé žijící s tzv. nemocí motýlích k ídel. ŽIHADLO 2011 ZA NEJLEPŠÍ TIŠT NOU REKLAMU PUTUJE DO o.s. DebRA R Organizace DebRA R získala cenu ŽIHADLO Její dobro inný projekt 12 plus 12 a vizuální informa ní kampa získaly prvenství v kategorii tišt ná reklama. Sout ž o nejlepší eskou ve ejn prosp šnou reklamu po ádá již popáté spole nost NEZISKOVKY CZ. Toto ocen ní nás velmi pot šilo, je pro nás všechny odm nou za tvrdou a poctivou práci, která má obrovský význam pro nemocné s EB, uvedla Jitka van arová, patronka DebRA R a autorka projektu 12 plus 12. DebRA R svou informa ní kampa zahájila v ervenci 2010 vm stské doprav v Brn. Pro velký ohlas následovala podzimní etapa. V roce 2011 se vizuální ást kampan tematicky prolnula s dobro inným projektem 12 plus 12. V rámci tohoto projektu vzniklo 12 fotografií, které samotné tvo í poutavou výstavu, vznikl z nich kalendá a diá na rok 2012, z jejichž prodeje DebRA R získává prost edky na pomoc lidem s nemocí motýlích k ídel. V lét 2011 pak pod záštitou ministra zdravotnictví Leoše Hegera prob hla vizuální ást kampan v Praze a pokra ovala výstavou fotografií projektu 12 plus 12. Exteriérová výstava zahájila v parku Kampa v centru Prahy, následovala dvoutýdenní prezentace na p d Poslanecké sn movny Parlamentu R, kde se výstava konala op t pod záštitou ministra zdravotnictví Leoše Hegera a poslance Jana Husáka. Od poloviny listopadu se ob ásti informa ní kampan potkávají v Brn. Výstava je zde k vid ní p ed vstupem do Mahenova divadla, vizuální ást pak op t osloví cestující v MHD Brno. Kampa se v Brn koná pod záštitou brn nského primátora Romana Onderky a odbornou garancí primá ky Kožního odd lení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hany Bu kové, PhD., koordinátorky Klinického EB Centra. Fungující informa ní kampa je otev enou branou k další prosp šné a efektivní pomoci lidem s nemocí motýlích k ídel. Uznání v podob ceny ŽIHADLO 2011 si velmi vážíme, d kujeme všem, kdo se na informa ní kampani i projektu 12 plus 12 podílejí a t šíme se na další práci. NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL OP T V ULICÍCH BRNA Dne 15. listopadu na Malinovského nám stí v Brn již pot etí zahájil primátor m sta Brna Roman Onderka spole n s generálním editelem spol. HARTMAN RICO Lubomírem Páleníkem informa ní kampa o tzv. nemoci motýlích k ídel. Olga Joklová a Lenka Marténková, které samy trpí nemocí motýlích k ídel, p edaly p i slavnostním zahájení pan m Onderkovi a Páleníkovi jako pod kování kalendá 12plus12. Bezplatná linka DebRA R volejte každé pond lí a st edu (mh) (mh)

3 prosinec.4/ 2011 PICHLAVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A BOLESTIVÉ OBRÁZKY V TRAMVAJÍCH Podzimní t etí ro ník kampan v ulicích m sta Brna p edstavuje dva projekty, které se spole n prolínají: Pichlavé fotografie projektu 12plus12, jehož autorkou je patronka sdružení Jitka van arová, p edstavují symbol bolesti, kterou musí každý den snášet lidé s nemocí motýlích k ídel. Na Malinovského nám stí m žete do 22. prosince tohoto roku shlédnout 12 významných muž eské kultury a sportu (Ji í Bartoška, Ond ej Brzobohatý, Marek Eben, Tomáš Klus, Lukáš Kone ný, Ji í Korn, Milan Lasica, Libor Pešek, Bolek Polívka, Jan Potm šil, Robert Vano a Petr Zuska). Ti jsou zachyceni fotografkou Lucií Robinson s p edm ty, které k nim n jakým zp sobem pat í kytara, brýle, fotoaparát, klaunský nos a další. Jsou to oby ejné v ci, se kterými p ichází denn do kontaktu, ale každá z nich má v sob bolestivý akcent. Celý projekt tak upozor uje na to, že život s EB, tzv. nemocí motýlích k ídel, sebou nese neustálou bolest. Druhý projekt osv tová kampa o EB onemocn ní je k vid ní v tramvajové doprav -jetošest fotografií (dudlík, d tské boti ky, skluzavka, autoseda ka, kytara a pískovišt pro d ti), které podobn jako fotografie Lucie Robinson poukazují na p edm ty, které d tem s nemocí motýlích k ídel zp sobují vznik bolestivých puchý. Informa ní kampa se koná pod záštitou primátora statutárního m sta Brna Romana Onderky a odbornou garancí primá ky Kožního odd lení Pediatrické kliniky FN Brno Hany Bu kové koordinátorky Klinického EB Centra. Zahájení kampan bylo propagováno v t chto médiích: ke stažení na www stránkách sdružení. (as) PERNÍKOVÉ MOTÝLKOVÁNÍ Práce léka e (nejen) EB centra je náro ná, vy erpávající a vyžaduje dop át si as od asu aktivní relaxaci. Snad práv proto se jednoho listopadového dne ozvalo zaklepání na dve e naší kancelá e a dovnit nakoukla kudrnatá hlava paní doktorky Gaillyové geneti ky EB centra, která nás zvala, abychom strávily jedno dopoledne u ní doma v kuchyni a daly si malou rozcvi ku p ed váno ním pe ením. Sešly jsme se všechny Debra ky Alice Salamonová, Lada Dlapková a Anita Gaillyová, p išla za námi i Míša Halbrštátová s krásným b íškem a krom paní primá ky Gaillyové byli s námi ješt 3 želvy na podlaze, ko ka a dva kocou i za oknem. Napekly jsme spousty perníkových a lineckých motýlk, kte í sloužili k prodeji p i benefi ních akcích i k pot šení t ch, kte í si to zaslouží. Jestli se nám povedli, posu te sami (ag)

4 KONCERT PRO PAVLA PODPO IL PETRU Plze ský lidový soubor Mladina pravideln po ádá charitativní Koncert pro Pavla. V roce 1993 vznikla tato akce jako forma pomoci Pavlovi, tane níkovi souboru, který v roce 1992 onemocn l leukémií. Pavel se uzdravil díky transplantaci kostní d en a Koncert pro Pavla dále podporoval Nadaci pro transplantaci kostní d en. Posledních 5 ro ník se koná tento koncert pro jednotlivce, konkrétní lidi s r znými problémy, kte í pot ebují jakoukoli formu pomoci. By stále nese tento název, Koncert pro Pavla už pomohl ad jiných lidí, než Pavlovi. 26. listopadu uspo ádala Mladina vystoupení pro Petru, devatenáctiletou sle nu s EB. Koncert se konal v Divadle Alfa v Plzni, kam byla Petra pozvána. P íjemný pr let sv tem folkloru provázela mluveným slovem here ka Andrea erná. Po velmi vyda eném, krásném a dá-li se to u lidových písní a tanc takto popsat, pak i strhujícím vystoupení p edal šéf souboru Libor Hnát Pet e šek v hodn K!!! Šokovaná Petra i celý soubor Mladina sklidily obrovský potlesk od zcela vyprodaného divadla. Petra s pod kováním p edala souboru kalendá 12 plus 12 na rok 2012, který vytvo ila DebRA R spolu se svou patronkou Jitkou van arovou. DebRA R m la možnost v pr b hu koncertu divák m nabídnout kalendá i diá projektu 12 plus 12. Petra peníze uložila na konto ve ejné sbírky DebRA R, kde si chce nast ádat peníze na zakoupení osobního vozu. Ten jí umožní lepší mobilitu bez závislosti na dalších lidech Petra totiž úsp šn získala idi ské oprávn ní. To ji posune dál ve své samoobsluze a u iní ji to zase o n co více nezávislou, což ve svém v ku i vzhledem ke svému onemocn ní velice pot ebuje. D kujeme Plze skému lidovému souboru Mladina za skv lý empatický p ístup a perfektní pochopení a samoz ejm za obrovskou finan ní podporu Pet e. (mh) T ŠANSKÁ KOVÁRNA PLNÁ BETLÉM Již tradi n uvítala historická kovárna v T šanech na hanáckém Slovácku b hem prvního adventního víkendu výstavu betlém. Jako každý rok sešly se tu betlémy malé i velké, nové i letité, od um lc, lidových tv rc, sou asných nadšenc iodd tí. Nejv tšímu obdivu se t šil d ev ný vy ezávaný pohyblivý betlém pana Valí ka ze Šitbo ic. (Shoda jmen s paní doktorkou Valí kovou kožní léka kou EB centra za Šitbo ic je ist náhodná ) Bylo tu však letos ješt n co navíc Krom slam ných ozdob a jiných krásných tradi ních výrobk, mohli si návšt vníci z výstavy odvést diá i kalendá 12 plus 12 nebo alespo perníkového motýlka z dílny Gailly&DebRA. Celý výt žek z dobrovolného vstupného a prodeje perní k byl darován o. s. DebRA R. Všem návšt vník m a p edevším organizátorkám výstavy, paní Mirce Husákové a Marušce Horákové moc d kujeme! (ag)

5 Z KRAJE DO KRAJE NA K ÍDLECH MOTÝLA V pond lí 28. listopadu uspo ádalo o. s. DebRA R ve spoluprácí s Ministerstvem obrany eské republiky a Vojenským um leckým souborem Ondráš benefi ní p edstavení s názvem Z kraje do kraje na k ídlech motýla. Tane níci profesionální ásti souboru a cimbálová muzika VUS Ondráš provedli diváky z kraje do kraje, nap í folklorními regiony nejen ech, Moravy a Slovenska, ale zavítali jsme i do ma arského Sedmihradska a do Rumunska. Za tane ní složku VUS Ondráš bych cht l vyjád it naši podporu o. s. DebRA. Jsme rádi, že jsme našim tancem mohli alespo trochu napomoci lidem s takto závažným onemocn ním. Byli bychom rádi za ast jší spolupráci s touto organizací, protože si uv domujeme, že nemoc motýlích k ídel - podobn jako folklór - nestojí ve st edu zájmu eských médii. uvedl jeden z tane ník. Návšt vníci p edstavení mohli p isp t na pomoc lidem s EB také zakoupením perníkového motýlka i diá e nebo kalendá e 12 plus 12. Bohužel se nám v tomto adventním ase nepoda ilo kapacitu sálu naplnit, p esto máme z výt žku koncertu K velkou radost. Jak si posteskla jedna z návšt vnic koncertu: Holt Brno, to už je moc velké m sto, aby lidi zajímaly jednotlivé osudy lidí. Škoda. (ag) BENEFI NÍ VE ER SRDCE PRO D TI vp ímém p enosu TV Prima DebRA R ve spolupráci s o.s. Život d tem zahájila spolupráci na benefi ním projektu Srdce pro d ti. Byli jsme osloveni s nabídkou ú asti nemocného dít te s EB v tomto benefi ním a osv tovém projektu, který bude vysílán na TV PRIMA. Oslovili jsme proto Nikolku S., která byla tak laskavá a spole n s rodi i souhlasili, že se stanou tvá í d tí s nemocí motýlích k ídel. Jist jste v médiích zaregistrovali medializaci nemoci EB ve spojitosti s propagací benefi ního koncertu Srdce pro d ti na TV Prima. V této medializaci je propagován p íb h Nikolky s cílem zviditelnit problematiku EB a pomoci tak všem nemocným s EB z celé R. Výt žek z benefi ního ve era Srdce pro d ti bude využit nejen pro Nikolku, jež je tvá í této kampan, ale i dalším nemocnými s EB, které budeme oslovovat. Patronkou Nikolky se pro tento benefi ní koncert stala zp va ka Jitka Zelenková, které velmi za její pomoc a spolupráci d kujeme. Naší patronkou a velkou podporou pro všechny nemocné s EB z stává Jitka van arová, která stále neúnavn ruku v ruce s námi pomáhá zviditelnit existenci závažného onemocn ní EB a innost sdružení DebRA R. V sobotu 17. prosince prob hne benefi ní galave er, jehož výt žek p jde na pomoc nemocným a handicapovaným d tem projektu Blesk Srdce pro d ti. Startuje se od hod na TV Prima! Více o projektu na: (as) Bezplatná linka DebRA R každé pond lí a st edu!

6 ZHODNOCENÍ DebRA R UŽIVATEL M SLUŽEB A LEN M SDRUŽENÍ DebRA R DebRA R již osmým rokem pomáhá lidem s nemocí EB a jejich rodinám. DebRA R se za dobu své existence zna n rozrostla a rozší ila nabídku svých služeb. Pr b žn b hem roku kontrolujeme a hodnotíme, zda jsou zp soby námi nabízených služeb v souladu s posláním, cíly a zásadami sdružení. Zda-li napl ujeme Vaše o ekávání a pot eby, které by m li vést ke zkvalit ování života lidí s EB. V rámci poskytování t chto služeb jsou neodmyslitelnými partnery v naší práci samotní nemocní s EB a jejich rodiny, pro které bylo založeno sdružení DebRA R v roce inností sdružení je pomoc a podpora, díky které Vám pomáháme realizovat vaše pot eby a p ání, jež vedou ke zkvalitn ní života nemocného s EB. Tudíž je vaše spolupráce s námi naprosto nezbytná. Na základ naší vzájemné spolupráce si dovolujeme její kvalitu zhodnotit v t chto bodech: 1.) Pozitivní zhodnocení pochvala D kujeme všem, kte í se spole n s námi v rámci svých možností ú astní po ádání benefi ních akcí, medializaci EB onemocn ní jež vede k pomoci všem nemocným s EB. D kujeme t m, kte í sepsali své hodnocení o spokojenosti námi poskytovaných služeb D kujeme t m, kte íd kují dárc m a partner m za pomoc, aniž by k tomu byli vyzváni. D kujeme t m, kte í se opravdu ú astní t ch akcí, na které se p edem p ihlásili, pop. se omluví z nemožnosti ú asti p edem, abychom mohli získat alespo ást poplatk spojených s akcemi zp t (konference, pobyty). D kujeme t m, kte íp icházíte s vlastními nápady, nám ty a iniciativou. D kujeme za jakoukoliv pomoc p i organizování jednotlivých akcí. D kujeme všem, kte í využívají naše služby!!! 2.) Nám ty vzájemné spolupráce - aneb Jak se podílet na zkvalit ování námi poskytovaných služeb Ú ast na benefi ních a charitativních akcích (dárce musí mít jasnou p edstavu vid t na koho žádáme finan ní podporu a pomoc). Spolupráce p i po ádání informa ních kampaní jejich slavnostním zahájení, medializaci onemocn ní EB v médiích. Otev ená komunikace (pozitiva/negativa) zhodnocení námi poskytnutých služeb jednotlivých akcí (ozdravné pobyty, akce, služby, aj..). Vyjád it se sami od sebe ne ekat na naše výzvy a prosby. Vyjád ení dík dárc m, partner m a spolupracovník m bez našich výzev pomoc není automatická a samoz ejmá a stojí spoustu úsilí. Hodnocení Valné hromady na základ ové komunikace s p edsedou VH Romanem Strý kem: "Naši milí, jménem všech len o.s. Vám jakožto p edseda VH d kuji za Vaši aktivitu, vst ícný p ístup a doposud skv le odvedenou práci vše v zájmu pacient a rodin s EB. D v ata a chlapci, velké díky Vám za vše zejména za zvládnutí ozdravného pobytu na Sardínii, které ur it bylo velkým o íškem. Sou asn velice d kujeme patronce Jitce, Magd,našim milovaným sponzor m a všem sympatizant m o.s., kte í nám pomáhají zvládat trable, které EB pacient m a jejich rodinám p ináší. Jen tak dále. Nemáme tedy zásadních výhrad ke zp sobu práce pracovník o.s., ba naopak vnímáme velký p ínos (jak jde as, tím je úrove vaší pé e pro nás vyšší a to je velice pozitivní a napl uje cíle sdružení)." V ím, že Vám toto naše pod kování bude alespo malou pot chou a motivací k vaši práci a nasazení. Osobn pak navrhuji, pokud to bude možné, angažovat Hanu Zikmundovou do d ní o.s. optimáln jako "placenou" sílu. Má obrovské zkušenosti s EB a byla by 100% velkým p ínosem. Je to super ženská a velký poklad. Roman Strý ek Velice d kuji panu Stý kovi, který nám dal zp tnou vazbu a dalším asi t em aktivním len m, kte í sp edsedou, pop. s námi naši práci hodnotili. Výtka pat í Vám všem, kte í jste se neú astnili zp tné vazby a komunikace s p edsedou VH. Uv domuji si, že se tento problém pasivity musí zlepšit budeme tedy v novat na p íští Výro ní konferenci více asu zasedání Valné hromady a možnosti osobního vyjád ení a zp tné vazby evaluaci spokojenosti s innosti sdružení, která je pro nás velmi nezbytnou sou ástí p i zkvalit ování námi nabízených služeb. Alice Salamonová

7 Správnírada: ORGANIZA NÍ STRUKTURA DebRA R Vzhledem k tomu, že došlu v pr b hu roku k personálním zm nám, uvádíme zde sou asný stav: zvolená valnou hromadou na dvouleté období na zasedání prob hne volba a jmenování p edsedy SR prim. MUDr. Hana Bu ková, Ph.D., Jitka van arová, PharmDr. Vladimír Finsterle, Magda Hrudková, Bc. Vladimír Kothera, MBA. Valná hromada: Roman Strý ek p edseda Hana Zikmundová místop edsedkyn Revizní komise: Mgr. Helena Kotová -stávající len Marcela Skalická pacient s EB, nov od zá í 2011 Lenka Václavíková maminka pacienta s EB, nov od zá í 2011 Pracovnice DebRA R placené úvazky: Alice Salamonová, DiS. editelka sdružení, statutární zástupkyn 1PP SHRNUTÍ AKTIVIT, AKCÍ A PROJEKT ZA ROK 2011 Mgr. Lada Dlapková sociální pracovnice 1PP Anita Gaillyová sociální pracovnice, spec. pedagog 0,5PP Hana Zikmundová terénní pracovník v sociálních službách, pe ovatelka DPP Bc. Magda Hrudková koordinátorka projektu 12plus12 DP Bez nároku na honorá : MUDr. Hana Bu ková, Ph.D. odborný garant DebRA R Jitka van arová patronka sdružení, autorka a realizátorka projektu 12plus12 Rok 2011 byl pro nás velmi aktivním, proto si Vám dovoluji shrnout realizované projekty, akce a zapo atou komunikaci s dalšími pro nás d ležitými subjekty. V prvním ísle DebRA Novin v roce 2012vy íslíme realizované akce a projekty v nákladech (financích). Odborné sociální poradenství ambulantní, terénní Benefi ní golfový turnaj Jamka pro motýlí k ídla Ko enec u Boskovic VIII. výro ní konference DebRA R Sout ž Ze života EB Nový automobil pro DebRA R za podpory Nadace O2 Informa ní kampa EB nemoci v Praze Týdenní ozdravný pobyt v ásné u Tel e Charitativní projekt 12plus12 v Praze na Kamp 11tidenní ozdravný pobyt u mo e - Sardinie Charitativní projekt 12plus12 v Poslanecké sn movn Informa ní kampa EB nemoci v Brn Charitativní projekt 12plus12 v Brn Žihadlo za nejlepší tišt nou reklamu 2011 Edukace d tí s EB Edi ní innost vydávání Novin DebRA R Ú ast na mezinárodním DEBRAINTERNATIONAL kongresu v Holandsku Benefi ní vystoupení VUS Ondráš pro DebRA R Spolupráce: S ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., který p evzal záštitu nad Informa ní kampaní a projektem 12plus12 jehož výstava prob hla i v poslanecké sn movn R Zahájili jsme aktivní spolupráci s poslancem PS R Janem Husákem, který p evzal záštitu nad r znými akcemi DebRA R, zejména osv tovými. Intenzivní spolupráce a komunikace s individuálními dárci, kte íp ispívají na ve ejnou sbírku DebRA R Nadace AWD darovala d tem s nemocí EB šek na K V ŽIT ples Beaty Rajské (as)

8 Agentura Verona podpo ila DebRA R Žáci základních škol z Prahy-Lysolají a Suchdola d tem s nemocí motýlích k ídel Spole nost Hartmann Rico po ádala pro nemocné s EB sbírku mezi zam stnanci a darovala ošet ovací materiál v hodnot 100tis. lidem s EB O.s.Život d tem osv tový projekt Srdce d tem O.s.Korunka Luha ovice Plze ský lidový soubor Mladina VUS Ondráš Folklórní soubor Jánoší ek Jak jist víte, rok 2011 byl pro nás ve znamení personálních zm n. Lada Dlapková byla od b ezna dlouhodob nemocná velmi nás t ší, že je již od zá í v plném nasazení zp t v práci.. Michaela Halbrštátová nastoupila v zá í na MD. Veškeré projekty a akce byly tedy realizovány v personálním oslabení. Naopak posilou našeho týmu se stala Hana Zikmundová, která nastoupila na pozici terénní pracovník v sociálních službách, pe ovatelka. Podrobné in formace o realizovaných projektechnaleznete na (as) Pr vodce zm nami sociálního systému v roce 2012 SOCIÁLNÍ REFORMA Navržené zm ny v sociálním systému by m ly nabýt ú innost od 1. ledna Cílem je vytvo it efektivní systém správy ve ejných prost edk ur ených pro sociální oblast a pomoc v samotném procesu administrace a vyplácení dávek. Nedojde tak ke snížení celkového objemu vyplácených prost edk na úkor p íjemc dávek sociální ochrany, ale úspory bude dosaženo zjednodušením systému, jeho zlevn ním a celkovým zefektivn ním. Návrhy novel zákon v rámci sociální reformy v pr b hu OZP projednávání v PSP R: P ísp vek na pé i (PnP) Návrh zákona, kterým se m ní n které zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek P ísp vek na pé i Nový zp sob posuzování nep íznivého zdravotního stavu a stupn závislosti Dávky pro OZP Návrh zákona, kterým se m ní zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, a další P ísp vek na mobilitu P ísp vek na zvláštní pom cku související zákony Pr kaz OZP karta sociálních systém Podpora zam stnávání OZP Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zm n souvisejících zákon P ísp vek na podporu zam stnání osob se zdravotním postižením Zm ny v zam stnávání OZP Více informací naleznete na adrese: (Ministerstvo práce a sociálních v cí) MATRACE BIOSYNCHRON V roce 2010 odstartovala ov ovací studie vlivu zdravotnické matrace BIOSYNCHRON na lé bu epidermolysis bullosa congenita (EB). Cílem studie je zjišt ní vlivu Biosynchron terapie u nemoci EB. Studie se v t chto dnech blíží ke svému konci. Krom bezvadné spolupráce s týmem Biosynchron trade s.r.o. se spole nost rozhodla v novat Deb E p t kus t chto matrací. Aktuáln jsou dv z nich neobsazené a k dispozici pro zap j ení pacient m s EB. Pokud bude mít n kdo zájem o jejich zap j ení, prosím kontaktujte m em: nebo telefonicky: (ld) Bezplatná linka DebRA R každé pond lí a st edu!

9 VE EJNÁ SBÍRKA DebRA R organizuje ve ejnou sbírku ve prosp ch jednotlivých lidí žijících s EB. Ú el této sbírky je zkvalitnit život takto nemocným. Dle interních pravidel mohou lidé s EB nebo jejich zákonní zástupci žádat o finan ní pomoc. Jedním z pravidel této sbírky je, že žadatel m že o finan ní podporu ve Sbírce žádat maximáln 3x po dobu konání Sbírky. Vzhledem k tomu, že se prost ednictvím Sbírky da í úsp šn oslovit dárce a relativn rychle nasbírat peníze na jednotlivá portfolia, rozhodly jsme se toto interní pravidlo, které je popsáno v bod 14, upravit. Rozši ujeme možnost po tu podaných portfolií z maximálních t í na neur ito. Dále vzniká nová situace, kdy dárci spontánn reagují na medializaci pacient s EB, kte í pomáhají vytvá et osv tu onemocn ní EB. Dárci a partne i sami cht jí t mto pacient m n jaké finan ní prost edky poskytnout. Za t chto okolností je možné a žádoucí na p ání daného pacienta vytvo it portfolio, kde nebude detailn konkretizován ú el, pro který vzniklo. D vodem je skute nost, že nevíme, kolik takových dárc m že být a neznáme dop edu jejich finan ní rozp tí pomoci. Ostatní pravidla Sbírky a nové návrhy budou dne p edneseny a konzultovány s p edsedou valné hromady panem Romanem Strý kem a správní radou. I nadále vás budeme o veškerých zm nách pr b žn informovat. KARTY HANDY CARD PRO HENDIKEPOVANÉ POD STROME EK Spole nost CAR CLUB ve spolupráci se svými partnery p ipravila pro více než 50 našich pacient s EB milý dárek pod strome ek. Mnozí z vás získají zdarma kartu Handy Card, jejíž obsah vytvá ejí hendikepovaní lidé pro ostatní lidi se zdravotním postižením. Karta vám umožní b hem dvou let své platnosti erpat r zné slevy a výhody, od levn jších nákup ve vybraných lékárnách p es spot ební zboží až po možnost slevy na pohonné hmoty v celé eské republice, celkem je to více než obchodních míst. Krom informací o slevách pro hendikepované se na webových stránkách a dozvíte mnohé užite né rady, nap íklad jak získat kvalitní upravené auto nebo specializovaná pojišt ní kompenza ních pom cek nebo státní p ísp vky na mobilitu. V tšina zam stnanc spole nosti CAR CLUB jsou hendikepovaní lidé. Projekt Handy Card získal nominaci a projekt Handy Auto dokonce hlavní cenu MOSTY, vyhlašovanou každoro n NRZP R. Snahou je získat co nejvíce partner, kte í pomohou rozdávat karty Handy Card zdarma. T ší nás, že m žeme ud lat radost velké ásti našich klient a touto cestou spole nosti CAR CLUB d kujeme. Pokud jste od nás kartu Handy Card neobdrželi a máte o ni zájem, kontaktujte nás. (ld) (Ing. Jaroslaav Kollin) JE TO KLUK! V ned li se naší kolegyni Míši Halbrštátové narodil syn Antonín. P išel na sv t v ranních hodinách, vážil 3570 g a m il 50 cm a má se ile k sv tu. Mamince i tatínkovi gratulujeme! Tato roztomilá št átka pochází z chovu paní NABÍDKA PEJSK Zemkové z Police nad Metují, jejíž syn pat í mezi klienty DebRA R. Paní Zemkoná se rozhodla nabídnout nemocným s EB št ata yorkšírského teriéra zdarma! P ípadní zájemci mohou psát o kontakt na paní Zemkovouna na ovou adresu

10 prosinec.4 / 2011 VÝSLEDKY SOUT ŽE Výhercem sout ž z minulého ísla se stal Miroslav Škorvánek ze St íbra. Gratulujeme! POD KOVÁNÍ D kujemepaní Ev Živné a Lence Marténkové za stálou spoluprácip i pe ení perní k, které slouží k prodeji na benefi ních akcích, jakopod kování partner m, spolupracovník m a léka m EB Centra. Perní ky jsou vždyobrovským p ínosem p i realizaci akcí DebRA R! S bolestí v srdci oznamujeme všem, že nás navždy opustil náš milovaný Milošek Diviš ve v ku 17 let, který žil v Jedli kov ústav v Liberci. P estalo tlouci srdce jeho znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno p estalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo žít. Milošek byl velmi aktivním ú astníkem akcí sdružení DebRA R. Dovolili jsme si Miloška doprovodit na jeho poslední cest dne 29. íjna v Liberci a za nás všechny DebRáky se s ním v tichosti rozlou it. Vzpomínky a úcta k Miloškovi již navždy z stanou v našich srdcích. O.S. DEBRA R D KUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVC M, KTE Í JEJ PODPORUJÍ: Kontakt na o.s. DebRA R: Kožní odd lení Pediatrické kliniky FN Brno I : ernopolní 9, Brno íslo ú tu : /0800 Webové stránky:. Bezplatná linka: Vydalo o.s. DebRA R; text Alice Salamonová,, Lada Dlapková, Magda Hrudková, Anita Gaillyová;, Jaroslav Kollin; editace Anita Gaillyová; foto archiv. Po et výtisk 150.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33062 Název projektu Vzdělávací projekt Autocentrum Dojáček Příjemce AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Datum zahájení realizace

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Milata, Svačina, Borovka, Křen vz Račické, Nosálková, Perglová dia děti Ostrava Omluveni:

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE za rok 2009 Nadační fond Nová Šance založilo Statutární město Mladá Boleslav v roce 2005 jako prostředek financování protidrogové prevence a prevence

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Celkový rozpočet projektu 2015

Celkový rozpočet projektu 2015 Poř. č. Předkladatel Název projektu Stručný popis projektu 1. Maltézská pomoc, o.p.s. Osobní asistence v Žatci Financování nákladů projektu Osobní asistence.podpora seniorů se sníženou soběstačnost setrvat

Více

Setkání v Pardubicích a Olomouci 21. - 22. 5. 2015

Setkání v Pardubicích a Olomouci 21. - 22. 5. 2015 Setkání v Pardubicích a Olomouci 21. - 22. 5. 2015 Na těchto setkáních jsme diskutovali nad prevencí přechodu ústavních prvků do komunitních služeb. Velkou část jsme věnovali klientským auditům. Kolegové

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTE) Rozvojový projekt na rok 01 Program: Podprogram: Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých

Více

3. Kolika zaměstnancům Energetického regulačního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny

3. Kolika zaměstnancům Energetického regulačního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny Vážený pane v návaznosti na Vaši žádost ze dne 27. 3. 2015 o poskytnutí informací na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se mzdové

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 24. listopadu 2011 v kanceláři MAS, Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 24. listopadu 2011 v kanceláři MAS, Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 24. listopadu 2011 v kanceláři MAS, Hranice Přítomni: Alena Veličková, SDH Horní Újezd Vojtěch Skácel, FO Rakov Arnošt Hradil, FO Provodovice Ludmila Juráňová,

Více

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2012..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

1/2014. Obsah. Informace z jednání Rady Vinařského Fondu

1/2014. Obsah. Informace z jednání Rady Vinařského Fondu 1/2014 V tomto čísle vám přinášíme shrnutí hlavních aktivit Vinařského fondu za měsíce leden duben. Navíc přinášíme aktuální fotografie z právě proběhnuvšího Svátku růžových vín v Praze. Obsah Informace

Více

HORIZONT, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.oshorizont.cz

HORIZONT, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.oshorizont.cz HORIZONT, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 www.oshorizont.cz Naše obrázky v kalendáři Dostali jsme nabídku, kterou jsme samozřejmě využili, od skupiny ČEZ prezentovat obrázky našich klientů v připravovaném kalendáři

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více