NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL P EDSTAVENA V POSLANECKÉ SN MOVN PARLAMENTU R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL P EDSTAVENA V POSLANECKÉ SN MOVN PARLAMENTU R"

Transkript

1 Milí tená i, je mi ctí Vám všem našim milým partner m, koleg m a zejména samotným rodinám, kde žije nemocný s EB, pod kovat za Vaši pomoc a spolupráci na aktivitách, jež mají za cíl jediné: zkvalitnit život lidem s tzv. nemocí motýlích k ídel - epidermolysis bullosa congenita (EB). Jak sami víte, tento romantický název není ve své podstat v bec k ehký a povznášející, jako jsou k ídla motýla. Naopak naši nemocní s EB díky své k ehkosti k že svád jí nelehký boj s touto doposud nevylé itelnou nemocí. D kujeme, že nám v tomto boji pomáháte svým zájmem, odborným p ístupem, aktivitami, financemi a dalšími prost edky, ímž se nám da í uleh it pacient m s EB jejich nelehký osud. Velké pod kování pat í odborník m Klinického EB Centra p id tském kožním odd lení Pediatrické kliniky FN Brno. Alice Salamonová - editelka sdružení prosinec.4/2011 NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL P EDSTAVENA V POSLANECKÉ SN MOVN PARLAMENTU R V pond lí uspo ádalo o.s. DebRA R v prostorách Poslanecké sn movny Parlamentu R oficiální setkání, jehož ú elem bylo p edstavení problematiky EB z pohledu odborník a pacientské organizace DebRA R. P i této p íležitosti vznikla možnost setkat se a debatovat o život s EB, tzv. nemocí motýlích k ídel, o její lé b a zvládání náro ných situací v b žném život. Setkání se zú astnili lidé žijící s EB, p ední eští odborníci, politici, noviná i a partne i o.s. DebRA R. Cílem setkání bylo hledání nových cest, jak efektivn a systematicky pomáhat zvyšovat kvalitu života lidí žijících s EB. D ležitým tématem bylo p edstavení EB centra a sdružení Debra R, které tvo í ucelený funk ní tým. Svou p ítomností podpo il akci i ministr zdravotnictví Leoš Heger, který se spolu s dalšími hosty ujal úvodního slova. Soust ed ní pacient s takto vzácným onemocn ním do jednoho specializovaného centra je velmi rozumné a efektivní. Je to i v souladu s celosv tovým trendem. Vážíme si spontánního vzniku funk ního specializovaného centra pro pacienty s EB. Ur itými ú edními postupy dokážeme pak tomuto centru vtisknout oficiální ráz, ekl ministr Heger. O umíst ní výstavy na p d poslanecké sn movny se zasloužil poslanec za TOP 09 Jan Husák, který opakovan podporuje aktivity DebRA R.

2 prosinec.4/2011 P edseda eské dermatovenerologické spole nosti LS JEP prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. p ipomn l, že DS LS JEP podporuje kroky, které EB Centrum ke svému oficiálnímu uznání d lá. Zd raznil, že v okolních státech je takto funk ní EB centrum pouze v Rakousku. Mezi hosty nechyb l ani MUDr. Roman Kraus, MBA editel Fakultní nemocnice Brno, pod jejíž st echou se soust edí komplexní pé e o lidi s EB. innost EB Centra, jeho provázanost s o.s. DebRA R a srovnání se sv tovou úrovní p edstavila primá ka Kožního odd lení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bu ková, PhD., která aktivity EB Centra koordinuje. Za azení EB mezi vzácná onemocn ní pak shrnula primá ka Odd lení léka ské genetiky FN Brno MUDr. Renata Gaillyová. Podporu rodinám, kde žije len s EB, poskytuje DebRA R. Ob anské sdružení dopl uje klinickou pé i poskytovanou lidem s EB o sociální poradenství, psychologickou podporu a poskytuje adu dalších služeb a aktivit, které mohou lidé s EB využívat. Aktivity DebRA R již tradi n podporuje MUDr. Alena Šteflová, editelka Kancelá e WHO v eské republice. Krom široké škály inností organizuje DebRA R již druhým rokem dobro inný projekt 12 plus 12, jehož autorkou je here ka Jitka van arová, dlouholetá patronka sdružení DebRA R. Fotografie, které vznikly v rámci tohoto projektu, jsou vystavené do na p d Poslanecké sn movny Parlamentu R. Výstava se dále p esune do centra Brna a na další místa v R, kde bude p ipomínat, jak se ve sv t mohou cítit lidé žijící s tzv. nemocí motýlích k ídel. ŽIHADLO 2011 ZA NEJLEPŠÍ TIŠT NOU REKLAMU PUTUJE DO o.s. DebRA R Organizace DebRA R získala cenu ŽIHADLO Její dobro inný projekt 12 plus 12 a vizuální informa ní kampa získaly prvenství v kategorii tišt ná reklama. Sout ž o nejlepší eskou ve ejn prosp šnou reklamu po ádá již popáté spole nost NEZISKOVKY CZ. Toto ocen ní nás velmi pot šilo, je pro nás všechny odm nou za tvrdou a poctivou práci, která má obrovský význam pro nemocné s EB, uvedla Jitka van arová, patronka DebRA R a autorka projektu 12 plus 12. DebRA R svou informa ní kampa zahájila v ervenci 2010 vm stské doprav v Brn. Pro velký ohlas následovala podzimní etapa. V roce 2011 se vizuální ást kampan tematicky prolnula s dobro inným projektem 12 plus 12. V rámci tohoto projektu vzniklo 12 fotografií, které samotné tvo í poutavou výstavu, vznikl z nich kalendá a diá na rok 2012, z jejichž prodeje DebRA R získává prost edky na pomoc lidem s nemocí motýlích k ídel. V lét 2011 pak pod záštitou ministra zdravotnictví Leoše Hegera prob hla vizuální ást kampan v Praze a pokra ovala výstavou fotografií projektu 12 plus 12. Exteriérová výstava zahájila v parku Kampa v centru Prahy, následovala dvoutýdenní prezentace na p d Poslanecké sn movny Parlamentu R, kde se výstava konala op t pod záštitou ministra zdravotnictví Leoše Hegera a poslance Jana Husáka. Od poloviny listopadu se ob ásti informa ní kampan potkávají v Brn. Výstava je zde k vid ní p ed vstupem do Mahenova divadla, vizuální ást pak op t osloví cestující v MHD Brno. Kampa se v Brn koná pod záštitou brn nského primátora Romana Onderky a odbornou garancí primá ky Kožního odd lení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hany Bu kové, PhD., koordinátorky Klinického EB Centra. Fungující informa ní kampa je otev enou branou k další prosp šné a efektivní pomoci lidem s nemocí motýlích k ídel. Uznání v podob ceny ŽIHADLO 2011 si velmi vážíme, d kujeme všem, kdo se na informa ní kampani i projektu 12 plus 12 podílejí a t šíme se na další práci. NEMOC MOTÝLÝCH K ÍDEL OP T V ULICÍCH BRNA Dne 15. listopadu na Malinovského nám stí v Brn již pot etí zahájil primátor m sta Brna Roman Onderka spole n s generálním editelem spol. HARTMAN RICO Lubomírem Páleníkem informa ní kampa o tzv. nemoci motýlích k ídel. Olga Joklová a Lenka Marténková, které samy trpí nemocí motýlích k ídel, p edaly p i slavnostním zahájení pan m Onderkovi a Páleníkovi jako pod kování kalendá 12plus12. Bezplatná linka DebRA R volejte každé pond lí a st edu (mh) (mh)

3 prosinec.4/ 2011 PICHLAVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A BOLESTIVÉ OBRÁZKY V TRAMVAJÍCH Podzimní t etí ro ník kampan v ulicích m sta Brna p edstavuje dva projekty, které se spole n prolínají: Pichlavé fotografie projektu 12plus12, jehož autorkou je patronka sdružení Jitka van arová, p edstavují symbol bolesti, kterou musí každý den snášet lidé s nemocí motýlích k ídel. Na Malinovského nám stí m žete do 22. prosince tohoto roku shlédnout 12 významných muž eské kultury a sportu (Ji í Bartoška, Ond ej Brzobohatý, Marek Eben, Tomáš Klus, Lukáš Kone ný, Ji í Korn, Milan Lasica, Libor Pešek, Bolek Polívka, Jan Potm šil, Robert Vano a Petr Zuska). Ti jsou zachyceni fotografkou Lucií Robinson s p edm ty, které k nim n jakým zp sobem pat í kytara, brýle, fotoaparát, klaunský nos a další. Jsou to oby ejné v ci, se kterými p ichází denn do kontaktu, ale každá z nich má v sob bolestivý akcent. Celý projekt tak upozor uje na to, že život s EB, tzv. nemocí motýlích k ídel, sebou nese neustálou bolest. Druhý projekt osv tová kampa o EB onemocn ní je k vid ní v tramvajové doprav -jetošest fotografií (dudlík, d tské boti ky, skluzavka, autoseda ka, kytara a pískovišt pro d ti), které podobn jako fotografie Lucie Robinson poukazují na p edm ty, které d tem s nemocí motýlích k ídel zp sobují vznik bolestivých puchý. Informa ní kampa se koná pod záštitou primátora statutárního m sta Brna Romana Onderky a odbornou garancí primá ky Kožního odd lení Pediatrické kliniky FN Brno Hany Bu kové koordinátorky Klinického EB Centra. Zahájení kampan bylo propagováno v t chto médiích: ke stažení na www stránkách sdružení. (as) PERNÍKOVÉ MOTÝLKOVÁNÍ Práce léka e (nejen) EB centra je náro ná, vy erpávající a vyžaduje dop át si as od asu aktivní relaxaci. Snad práv proto se jednoho listopadového dne ozvalo zaklepání na dve e naší kancelá e a dovnit nakoukla kudrnatá hlava paní doktorky Gaillyové geneti ky EB centra, která nás zvala, abychom strávily jedno dopoledne u ní doma v kuchyni a daly si malou rozcvi ku p ed váno ním pe ením. Sešly jsme se všechny Debra ky Alice Salamonová, Lada Dlapková a Anita Gaillyová, p išla za námi i Míša Halbrštátová s krásným b íškem a krom paní primá ky Gaillyové byli s námi ješt 3 želvy na podlaze, ko ka a dva kocou i za oknem. Napekly jsme spousty perníkových a lineckých motýlk, kte í sloužili k prodeji p i benefi ních akcích i k pot šení t ch, kte í si to zaslouží. Jestli se nám povedli, posu te sami (ag)

4 KONCERT PRO PAVLA PODPO IL PETRU Plze ský lidový soubor Mladina pravideln po ádá charitativní Koncert pro Pavla. V roce 1993 vznikla tato akce jako forma pomoci Pavlovi, tane níkovi souboru, který v roce 1992 onemocn l leukémií. Pavel se uzdravil díky transplantaci kostní d en a Koncert pro Pavla dále podporoval Nadaci pro transplantaci kostní d en. Posledních 5 ro ník se koná tento koncert pro jednotlivce, konkrétní lidi s r znými problémy, kte í pot ebují jakoukoli formu pomoci. By stále nese tento název, Koncert pro Pavla už pomohl ad jiných lidí, než Pavlovi. 26. listopadu uspo ádala Mladina vystoupení pro Petru, devatenáctiletou sle nu s EB. Koncert se konal v Divadle Alfa v Plzni, kam byla Petra pozvána. P íjemný pr let sv tem folkloru provázela mluveným slovem here ka Andrea erná. Po velmi vyda eném, krásném a dá-li se to u lidových písní a tanc takto popsat, pak i strhujícím vystoupení p edal šéf souboru Libor Hnát Pet e šek v hodn K!!! Šokovaná Petra i celý soubor Mladina sklidily obrovský potlesk od zcela vyprodaného divadla. Petra s pod kováním p edala souboru kalendá 12 plus 12 na rok 2012, který vytvo ila DebRA R spolu se svou patronkou Jitkou van arovou. DebRA R m la možnost v pr b hu koncertu divák m nabídnout kalendá i diá projektu 12 plus 12. Petra peníze uložila na konto ve ejné sbírky DebRA R, kde si chce nast ádat peníze na zakoupení osobního vozu. Ten jí umožní lepší mobilitu bez závislosti na dalších lidech Petra totiž úsp šn získala idi ské oprávn ní. To ji posune dál ve své samoobsluze a u iní ji to zase o n co více nezávislou, což ve svém v ku i vzhledem ke svému onemocn ní velice pot ebuje. D kujeme Plze skému lidovému souboru Mladina za skv lý empatický p ístup a perfektní pochopení a samoz ejm za obrovskou finan ní podporu Pet e. (mh) T ŠANSKÁ KOVÁRNA PLNÁ BETLÉM Již tradi n uvítala historická kovárna v T šanech na hanáckém Slovácku b hem prvního adventního víkendu výstavu betlém. Jako každý rok sešly se tu betlémy malé i velké, nové i letité, od um lc, lidových tv rc, sou asných nadšenc iodd tí. Nejv tšímu obdivu se t šil d ev ný vy ezávaný pohyblivý betlém pana Valí ka ze Šitbo ic. (Shoda jmen s paní doktorkou Valí kovou kožní léka kou EB centra za Šitbo ic je ist náhodná ) Bylo tu však letos ješt n co navíc Krom slam ných ozdob a jiných krásných tradi ních výrobk, mohli si návšt vníci z výstavy odvést diá i kalendá 12 plus 12 nebo alespo perníkového motýlka z dílny Gailly&DebRA. Celý výt žek z dobrovolného vstupného a prodeje perní k byl darován o. s. DebRA R. Všem návšt vník m a p edevším organizátorkám výstavy, paní Mirce Husákové a Marušce Horákové moc d kujeme! (ag)

5 Z KRAJE DO KRAJE NA K ÍDLECH MOTÝLA V pond lí 28. listopadu uspo ádalo o. s. DebRA R ve spoluprácí s Ministerstvem obrany eské republiky a Vojenským um leckým souborem Ondráš benefi ní p edstavení s názvem Z kraje do kraje na k ídlech motýla. Tane níci profesionální ásti souboru a cimbálová muzika VUS Ondráš provedli diváky z kraje do kraje, nap í folklorními regiony nejen ech, Moravy a Slovenska, ale zavítali jsme i do ma arského Sedmihradska a do Rumunska. Za tane ní složku VUS Ondráš bych cht l vyjád it naši podporu o. s. DebRA. Jsme rádi, že jsme našim tancem mohli alespo trochu napomoci lidem s takto závažným onemocn ním. Byli bychom rádi za ast jší spolupráci s touto organizací, protože si uv domujeme, že nemoc motýlích k ídel - podobn jako folklór - nestojí ve st edu zájmu eských médii. uvedl jeden z tane ník. Návšt vníci p edstavení mohli p isp t na pomoc lidem s EB také zakoupením perníkového motýlka i diá e nebo kalendá e 12 plus 12. Bohužel se nám v tomto adventním ase nepoda ilo kapacitu sálu naplnit, p esto máme z výt žku koncertu K velkou radost. Jak si posteskla jedna z návšt vnic koncertu: Holt Brno, to už je moc velké m sto, aby lidi zajímaly jednotlivé osudy lidí. Škoda. (ag) BENEFI NÍ VE ER SRDCE PRO D TI vp ímém p enosu TV Prima DebRA R ve spolupráci s o.s. Život d tem zahájila spolupráci na benefi ním projektu Srdce pro d ti. Byli jsme osloveni s nabídkou ú asti nemocného dít te s EB v tomto benefi ním a osv tovém projektu, který bude vysílán na TV PRIMA. Oslovili jsme proto Nikolku S., která byla tak laskavá a spole n s rodi i souhlasili, že se stanou tvá í d tí s nemocí motýlích k ídel. Jist jste v médiích zaregistrovali medializaci nemoci EB ve spojitosti s propagací benefi ního koncertu Srdce pro d ti na TV Prima. V této medializaci je propagován p íb h Nikolky s cílem zviditelnit problematiku EB a pomoci tak všem nemocným s EB z celé R. Výt žek z benefi ního ve era Srdce pro d ti bude využit nejen pro Nikolku, jež je tvá í této kampan, ale i dalším nemocnými s EB, které budeme oslovovat. Patronkou Nikolky se pro tento benefi ní koncert stala zp va ka Jitka Zelenková, které velmi za její pomoc a spolupráci d kujeme. Naší patronkou a velkou podporou pro všechny nemocné s EB z stává Jitka van arová, která stále neúnavn ruku v ruce s námi pomáhá zviditelnit existenci závažného onemocn ní EB a innost sdružení DebRA R. V sobotu 17. prosince prob hne benefi ní galave er, jehož výt žek p jde na pomoc nemocným a handicapovaným d tem projektu Blesk Srdce pro d ti. Startuje se od hod na TV Prima! Více o projektu na: (as) Bezplatná linka DebRA R každé pond lí a st edu!

6 ZHODNOCENÍ DebRA R UŽIVATEL M SLUŽEB A LEN M SDRUŽENÍ DebRA R DebRA R již osmým rokem pomáhá lidem s nemocí EB a jejich rodinám. DebRA R se za dobu své existence zna n rozrostla a rozší ila nabídku svých služeb. Pr b žn b hem roku kontrolujeme a hodnotíme, zda jsou zp soby námi nabízených služeb v souladu s posláním, cíly a zásadami sdružení. Zda-li napl ujeme Vaše o ekávání a pot eby, které by m li vést ke zkvalit ování života lidí s EB. V rámci poskytování t chto služeb jsou neodmyslitelnými partnery v naší práci samotní nemocní s EB a jejich rodiny, pro které bylo založeno sdružení DebRA R v roce inností sdružení je pomoc a podpora, díky které Vám pomáháme realizovat vaše pot eby a p ání, jež vedou ke zkvalitn ní života nemocného s EB. Tudíž je vaše spolupráce s námi naprosto nezbytná. Na základ naší vzájemné spolupráce si dovolujeme její kvalitu zhodnotit v t chto bodech: 1.) Pozitivní zhodnocení pochvala D kujeme všem, kte í se spole n s námi v rámci svých možností ú astní po ádání benefi ních akcí, medializaci EB onemocn ní jež vede k pomoci všem nemocným s EB. D kujeme t m, kte í sepsali své hodnocení o spokojenosti námi poskytovaných služeb D kujeme t m, kte íd kují dárc m a partner m za pomoc, aniž by k tomu byli vyzváni. D kujeme t m, kte í se opravdu ú astní t ch akcí, na které se p edem p ihlásili, pop. se omluví z nemožnosti ú asti p edem, abychom mohli získat alespo ást poplatk spojených s akcemi zp t (konference, pobyty). D kujeme t m, kte íp icházíte s vlastními nápady, nám ty a iniciativou. D kujeme za jakoukoliv pomoc p i organizování jednotlivých akcí. D kujeme všem, kte í využívají naše služby!!! 2.) Nám ty vzájemné spolupráce - aneb Jak se podílet na zkvalit ování námi poskytovaných služeb Ú ast na benefi ních a charitativních akcích (dárce musí mít jasnou p edstavu vid t na koho žádáme finan ní podporu a pomoc). Spolupráce p i po ádání informa ních kampaní jejich slavnostním zahájení, medializaci onemocn ní EB v médiích. Otev ená komunikace (pozitiva/negativa) zhodnocení námi poskytnutých služeb jednotlivých akcí (ozdravné pobyty, akce, služby, aj..). Vyjád it se sami od sebe ne ekat na naše výzvy a prosby. Vyjád ení dík dárc m, partner m a spolupracovník m bez našich výzev pomoc není automatická a samoz ejmá a stojí spoustu úsilí. Hodnocení Valné hromady na základ ové komunikace s p edsedou VH Romanem Strý kem: "Naši milí, jménem všech len o.s. Vám jakožto p edseda VH d kuji za Vaši aktivitu, vst ícný p ístup a doposud skv le odvedenou práci vše v zájmu pacient a rodin s EB. D v ata a chlapci, velké díky Vám za vše zejména za zvládnutí ozdravného pobytu na Sardínii, které ur it bylo velkým o íškem. Sou asn velice d kujeme patronce Jitce, Magd,našim milovaným sponzor m a všem sympatizant m o.s., kte í nám pomáhají zvládat trable, které EB pacient m a jejich rodinám p ináší. Jen tak dále. Nemáme tedy zásadních výhrad ke zp sobu práce pracovník o.s., ba naopak vnímáme velký p ínos (jak jde as, tím je úrove vaší pé e pro nás vyšší a to je velice pozitivní a napl uje cíle sdružení)." V ím, že Vám toto naše pod kování bude alespo malou pot chou a motivací k vaši práci a nasazení. Osobn pak navrhuji, pokud to bude možné, angažovat Hanu Zikmundovou do d ní o.s. optimáln jako "placenou" sílu. Má obrovské zkušenosti s EB a byla by 100% velkým p ínosem. Je to super ženská a velký poklad. Roman Strý ek Velice d kuji panu Stý kovi, který nám dal zp tnou vazbu a dalším asi t em aktivním len m, kte í sp edsedou, pop. s námi naši práci hodnotili. Výtka pat í Vám všem, kte í jste se neú astnili zp tné vazby a komunikace s p edsedou VH. Uv domuji si, že se tento problém pasivity musí zlepšit budeme tedy v novat na p íští Výro ní konferenci více asu zasedání Valné hromady a možnosti osobního vyjád ení a zp tné vazby evaluaci spokojenosti s innosti sdružení, která je pro nás velmi nezbytnou sou ástí p i zkvalit ování námi nabízených služeb. Alice Salamonová

7 Správnírada: ORGANIZA NÍ STRUKTURA DebRA R Vzhledem k tomu, že došlu v pr b hu roku k personálním zm nám, uvádíme zde sou asný stav: zvolená valnou hromadou na dvouleté období na zasedání prob hne volba a jmenování p edsedy SR prim. MUDr. Hana Bu ková, Ph.D., Jitka van arová, PharmDr. Vladimír Finsterle, Magda Hrudková, Bc. Vladimír Kothera, MBA. Valná hromada: Roman Strý ek p edseda Hana Zikmundová místop edsedkyn Revizní komise: Mgr. Helena Kotová -stávající len Marcela Skalická pacient s EB, nov od zá í 2011 Lenka Václavíková maminka pacienta s EB, nov od zá í 2011 Pracovnice DebRA R placené úvazky: Alice Salamonová, DiS. editelka sdružení, statutární zástupkyn 1PP SHRNUTÍ AKTIVIT, AKCÍ A PROJEKT ZA ROK 2011 Mgr. Lada Dlapková sociální pracovnice 1PP Anita Gaillyová sociální pracovnice, spec. pedagog 0,5PP Hana Zikmundová terénní pracovník v sociálních službách, pe ovatelka DPP Bc. Magda Hrudková koordinátorka projektu 12plus12 DP Bez nároku na honorá : MUDr. Hana Bu ková, Ph.D. odborný garant DebRA R Jitka van arová patronka sdružení, autorka a realizátorka projektu 12plus12 Rok 2011 byl pro nás velmi aktivním, proto si Vám dovoluji shrnout realizované projekty, akce a zapo atou komunikaci s dalšími pro nás d ležitými subjekty. V prvním ísle DebRA Novin v roce 2012vy íslíme realizované akce a projekty v nákladech (financích). Odborné sociální poradenství ambulantní, terénní Benefi ní golfový turnaj Jamka pro motýlí k ídla Ko enec u Boskovic VIII. výro ní konference DebRA R Sout ž Ze života EB Nový automobil pro DebRA R za podpory Nadace O2 Informa ní kampa EB nemoci v Praze Týdenní ozdravný pobyt v ásné u Tel e Charitativní projekt 12plus12 v Praze na Kamp 11tidenní ozdravný pobyt u mo e - Sardinie Charitativní projekt 12plus12 v Poslanecké sn movn Informa ní kampa EB nemoci v Brn Charitativní projekt 12plus12 v Brn Žihadlo za nejlepší tišt nou reklamu 2011 Edukace d tí s EB Edi ní innost vydávání Novin DebRA R Ú ast na mezinárodním DEBRAINTERNATIONAL kongresu v Holandsku Benefi ní vystoupení VUS Ondráš pro DebRA R Spolupráce: S ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., který p evzal záštitu nad Informa ní kampaní a projektem 12plus12 jehož výstava prob hla i v poslanecké sn movn R Zahájili jsme aktivní spolupráci s poslancem PS R Janem Husákem, který p evzal záštitu nad r znými akcemi DebRA R, zejména osv tovými. Intenzivní spolupráce a komunikace s individuálními dárci, kte íp ispívají na ve ejnou sbírku DebRA R Nadace AWD darovala d tem s nemocí EB šek na K V ŽIT ples Beaty Rajské (as)

8 Agentura Verona podpo ila DebRA R Žáci základních škol z Prahy-Lysolají a Suchdola d tem s nemocí motýlích k ídel Spole nost Hartmann Rico po ádala pro nemocné s EB sbírku mezi zam stnanci a darovala ošet ovací materiál v hodnot 100tis. lidem s EB O.s.Život d tem osv tový projekt Srdce d tem O.s.Korunka Luha ovice Plze ský lidový soubor Mladina VUS Ondráš Folklórní soubor Jánoší ek Jak jist víte, rok 2011 byl pro nás ve znamení personálních zm n. Lada Dlapková byla od b ezna dlouhodob nemocná velmi nás t ší, že je již od zá í v plném nasazení zp t v práci.. Michaela Halbrštátová nastoupila v zá í na MD. Veškeré projekty a akce byly tedy realizovány v personálním oslabení. Naopak posilou našeho týmu se stala Hana Zikmundová, která nastoupila na pozici terénní pracovník v sociálních službách, pe ovatelka. Podrobné in formace o realizovaných projektechnaleznete na (as) Pr vodce zm nami sociálního systému v roce 2012 SOCIÁLNÍ REFORMA Navržené zm ny v sociálním systému by m ly nabýt ú innost od 1. ledna Cílem je vytvo it efektivní systém správy ve ejných prost edk ur ených pro sociální oblast a pomoc v samotném procesu administrace a vyplácení dávek. Nedojde tak ke snížení celkového objemu vyplácených prost edk na úkor p íjemc dávek sociální ochrany, ale úspory bude dosaženo zjednodušením systému, jeho zlevn ním a celkovým zefektivn ním. Návrhy novel zákon v rámci sociální reformy v pr b hu OZP projednávání v PSP R: P ísp vek na pé i (PnP) Návrh zákona, kterým se m ní n které zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek P ísp vek na pé i Nový zp sob posuzování nep íznivého zdravotního stavu a stupn závislosti Dávky pro OZP Návrh zákona, kterým se m ní zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, a další P ísp vek na mobilitu P ísp vek na zvláštní pom cku související zákony Pr kaz OZP karta sociálních systém Podpora zam stnávání OZP Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zm n souvisejících zákon P ísp vek na podporu zam stnání osob se zdravotním postižením Zm ny v zam stnávání OZP Více informací naleznete na adrese: (Ministerstvo práce a sociálních v cí) MATRACE BIOSYNCHRON V roce 2010 odstartovala ov ovací studie vlivu zdravotnické matrace BIOSYNCHRON na lé bu epidermolysis bullosa congenita (EB). Cílem studie je zjišt ní vlivu Biosynchron terapie u nemoci EB. Studie se v t chto dnech blíží ke svému konci. Krom bezvadné spolupráce s týmem Biosynchron trade s.r.o. se spole nost rozhodla v novat Deb E p t kus t chto matrací. Aktuáln jsou dv z nich neobsazené a k dispozici pro zap j ení pacient m s EB. Pokud bude mít n kdo zájem o jejich zap j ení, prosím kontaktujte m em: nebo telefonicky: (ld) Bezplatná linka DebRA R každé pond lí a st edu!

9 VE EJNÁ SBÍRKA DebRA R organizuje ve ejnou sbírku ve prosp ch jednotlivých lidí žijících s EB. Ú el této sbírky je zkvalitnit život takto nemocným. Dle interních pravidel mohou lidé s EB nebo jejich zákonní zástupci žádat o finan ní pomoc. Jedním z pravidel této sbírky je, že žadatel m že o finan ní podporu ve Sbírce žádat maximáln 3x po dobu konání Sbírky. Vzhledem k tomu, že se prost ednictvím Sbírky da í úsp šn oslovit dárce a relativn rychle nasbírat peníze na jednotlivá portfolia, rozhodly jsme se toto interní pravidlo, které je popsáno v bod 14, upravit. Rozši ujeme možnost po tu podaných portfolií z maximálních t í na neur ito. Dále vzniká nová situace, kdy dárci spontánn reagují na medializaci pacient s EB, kte í pomáhají vytvá et osv tu onemocn ní EB. Dárci a partne i sami cht jí t mto pacient m n jaké finan ní prost edky poskytnout. Za t chto okolností je možné a žádoucí na p ání daného pacienta vytvo it portfolio, kde nebude detailn konkretizován ú el, pro který vzniklo. D vodem je skute nost, že nevíme, kolik takových dárc m že být a neznáme dop edu jejich finan ní rozp tí pomoci. Ostatní pravidla Sbírky a nové návrhy budou dne p edneseny a konzultovány s p edsedou valné hromady panem Romanem Strý kem a správní radou. I nadále vás budeme o veškerých zm nách pr b žn informovat. KARTY HANDY CARD PRO HENDIKEPOVANÉ POD STROME EK Spole nost CAR CLUB ve spolupráci se svými partnery p ipravila pro více než 50 našich pacient s EB milý dárek pod strome ek. Mnozí z vás získají zdarma kartu Handy Card, jejíž obsah vytvá ejí hendikepovaní lidé pro ostatní lidi se zdravotním postižením. Karta vám umožní b hem dvou let své platnosti erpat r zné slevy a výhody, od levn jších nákup ve vybraných lékárnách p es spot ební zboží až po možnost slevy na pohonné hmoty v celé eské republice, celkem je to více než obchodních míst. Krom informací o slevách pro hendikepované se na webových stránkách a dozvíte mnohé užite né rady, nap íklad jak získat kvalitní upravené auto nebo specializovaná pojišt ní kompenza ních pom cek nebo státní p ísp vky na mobilitu. V tšina zam stnanc spole nosti CAR CLUB jsou hendikepovaní lidé. Projekt Handy Card získal nominaci a projekt Handy Auto dokonce hlavní cenu MOSTY, vyhlašovanou každoro n NRZP R. Snahou je získat co nejvíce partner, kte í pomohou rozdávat karty Handy Card zdarma. T ší nás, že m žeme ud lat radost velké ásti našich klient a touto cestou spole nosti CAR CLUB d kujeme. Pokud jste od nás kartu Handy Card neobdrželi a máte o ni zájem, kontaktujte nás. (ld) (Ing. Jaroslaav Kollin) JE TO KLUK! V ned li se naší kolegyni Míši Halbrštátové narodil syn Antonín. P išel na sv t v ranních hodinách, vážil 3570 g a m il 50 cm a má se ile k sv tu. Mamince i tatínkovi gratulujeme! Tato roztomilá št átka pochází z chovu paní NABÍDKA PEJSK Zemkové z Police nad Metují, jejíž syn pat í mezi klienty DebRA R. Paní Zemkoná se rozhodla nabídnout nemocným s EB št ata yorkšírského teriéra zdarma! P ípadní zájemci mohou psát o kontakt na paní Zemkovouna na ovou adresu

10 prosinec.4 / 2011 VÝSLEDKY SOUT ŽE Výhercem sout ž z minulého ísla se stal Miroslav Škorvánek ze St íbra. Gratulujeme! POD KOVÁNÍ D kujemepaní Ev Živné a Lence Marténkové za stálou spoluprácip i pe ení perní k, které slouží k prodeji na benefi ních akcích, jakopod kování partner m, spolupracovník m a léka m EB Centra. Perní ky jsou vždyobrovským p ínosem p i realizaci akcí DebRA R! S bolestí v srdci oznamujeme všem, že nás navždy opustil náš milovaný Milošek Diviš ve v ku 17 let, který žil v Jedli kov ústav v Liberci. P estalo tlouci srdce jeho znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno p estalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo žít. Milošek byl velmi aktivním ú astníkem akcí sdružení DebRA R. Dovolili jsme si Miloška doprovodit na jeho poslední cest dne 29. íjna v Liberci a za nás všechny DebRáky se s ním v tichosti rozlou it. Vzpomínky a úcta k Miloškovi již navždy z stanou v našich srdcích. O.S. DEBRA R D KUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVC M, KTE Í JEJ PODPORUJÍ: Kontakt na o.s. DebRA R: Kožní odd lení Pediatrické kliniky FN Brno I : ernopolní 9, Brno íslo ú tu : /0800 Webové stránky:. Bezplatná linka: Vydalo o.s. DebRA R; text Alice Salamonová,, Lada Dlapková, Magda Hrudková, Anita Gaillyová;, Jaroslav Kollin; editace Anita Gaillyová; foto archiv. Po et výtisk 150.

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více