Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 1 9. 3. 2012"

Transkript

1 Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue Z OBSAHU: ÚVODNÍK - PANÍ ALICE ŠTUNDA NOVINKY OD RONA STIL, GEN. ŘEDITELE SCS AKTUÁLNĚ ZE ŢIVOTA NA SUNNY CANADIAN TTOVÁNÍ SCIO, KALIBRO, CAMBRIDGE KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ PŘIPRAVUJE SE ČASOVÁ ZMĚNA ROZVRHU ÚVODNÍK EN Váţení rodiče, loňský rok byl pro Sunny Canadian School ve znamení významných změn. Došlo ke změnám ve vedení, pozměnil se tým zajišťující provoz školy, rozšířila se nabídka našich sluţeb Tyto změny jsou motivovány postupným naplňováním cíle Sunny Canadian vytvářet vstřícné, přátelské, podporující, maximálně podnětné prostředí, umoţňující rozvoj ţákovy osobnosti ve všech směrech po stránce vědomostní, osobnostní a fyzické, s důrazem na rozvoj dovednosti komunikace v rámci integrovaného světa. Jsem si vědoma toho, ţe škola nemůţe vzdělávat a vychovávat děti bez spolupráce s vámi, rodiči. Je proto pro mne důleţité, aby se spolupráce s vámi, rodiči našich ţáků, dále rozvíjela. Jistě jste zaregistrovali nedávné volby a následné nové sloţení Školské rady, kam jste svou volbou mohli nominovat své zástupce. Rada začala aktivně pracovat a já s vedením školy jsme připraveni naslouchat a realizovat její podněty. V tuto chvíli cítíme jako potřebné nastavit efektivnější vzájemnou komunikaci mezi školou na jedné straně a vámi, rodiči, na straně druhé. Představuji vám proto náš nový komunikační kanál Newsletter Sunny Canadian School (SC Newsletter), jehoţ první vydání právě teď čtete. SC Newsletter tak doplní náš stávající komunikační mix webové stránky, vzájemné osobní setkávání při akcích pořádaných školou a em rozesílané aktuální informace. Posláním SC Newsletteru je přinášet pravidelně, jednou za měsíc, novinky nejen o dění ve škole (resp. spojené se školou), o plánovaných i realizovaných akcích či o úspěších našich ţáků v dětských soutěţích a olympiádách, ale také o normách, které jsou ve škole po ţácích poţadovány. Prostor bude mít i management školy pro informace o svých záměrech a vizích do budoucnosti, pro informace ohledně zápisů dětí do prvních tříd, o procesu začleňování nových ţáků do vyšších ročníků, o osnovách, o rozvrhu a v neposlední řadě i o výuce samotné. Své si zde jistě najdou i naši ţáci chceme se totiţ věnovat zprávám ze tříd jak školkových, tak ze školy, zprávám ze škol v přírodě či letních táborů, ze zájmových krouţků, zveřejňovat svou tvorbu budou moci i ţáci z krouţku Mladý reportér. A v neposlední řadě svůj prostor zde naleznou i učitelé (např. pro informace o moderních způsobech výuky, o pravidlech chování a hodnocení dětí), kteří budou také průběţně představováni. Samozřejmě je počítáno i s prostorem pro vás pro vyjádření vašich názorů prostřednictvím anket na témata, která se z řad vás, rodičů i vašich dětí, ozývají. V souvislosti se zlepšováním vaší informovanosti je pro nás důleţité získávat od vás průběţně zpětnou vazbu. Pro tyto účely jsme zřídili e- mailovou adresu (ze které je i SC Newsletter odesílán), na kterou se můţete kdykoliv obrátit se svými náměty či dotazy. Vaše reakce budou zpracovány a odpovědi předávány zpět formou SC Newsletteru. Při této příleţitosti vás prosíme o respektování následujících pravidel. Věřím, ţe naši nabídku vzájemné komunikace a spolupráce vyuţijete a společně se budeme aktivně podílet na pozitivních změnách v rámci Sunny Canadian School. Hezké čtení vám přeje Ing. Alice Štunda, majitelka školy SC NEWSLETTER Březen/March 1

2 News from Ron Stiles, Director of Sunny Canadian School CZ Hello, and welcome to the first newsletter! I am pleased to have the opportunity to highlight some of the events and planning that we have undertaken so as to further build on the fine foundation of school life that already existed before our arrival, and to align it with the international standards and perspectives that we know that you want for you and your children. Soon after arriving from an International Baccalaureate World School in China and settling into our new home in Zdiměřice, Dr. Stiles and I immersed ourselves completely into Sunny Canadian living. This began with listening, learning and then responding to personnel, curricular, procedural, structural, cultural and social aspects in and around the school. Our first event was meeting and introducing ourselves to the Canadian Ambassador to the Czech Republic, the staff and the parent community at the 2010/2011 end-of-the-school-year award ceremony and Canada Day Celebrations. We have since strengthened our relationship with the Canadian Embassy and Canadian Chamber of Commerce, attending various events and invitations of appreciation bestowed on Sunny Canadian. We are very proud of the bridge we have built in this way to truly authenticate our ties to Canada, as well as to the Czech Republic. To further this, I am building a partnership with Crestwood Elementary and Junior High School in Edmonton, Alberta and hope that we can cooperate in further sharing of class work and may even be able to arrange a student exchange programme for older students wishing to travel to Canada. We looked closely at the curricula that Sunny Canadian was using and were very happy to see that Fraus was already set for implementation across the school to meet the high educational standards set out by the Czech Ministry of Education (CME). As this is our school s official endorsement, we are at the very least committed to deliver the česká maturita along with promise of Anglicky od mateřské školy aţ po maturitu pod jednou střechou. We are proud to be using the Fraus curriculum, as we see the rest of Europe look to these Czech materials as the best on the continent. We also wanted to be sure to build on and meet the needs of the glish curriculum, and approved the introduction of glish Travels as the main base for this in the first stage of the Elementary school. Just recently I have submitted Sunny Canadian s ŠVP for glish in the second stage, drawing heavily on the Alberta Education glish curriculum, in the effort to have our students move from supporting their needs as glish Language Learners, to developing those skills to that of a native speaker. To monitor the progress of this, we are introducing Sunny Canadian as a University of Cambridge OL (glish as a Second or Other Language) Testing Center beginning this May. Finally, I am in contact with the Alberta Assessment Consortium and am in the process of acquiring HLATs (Highest Level of Achievement Tests) to be used up to the end of the second stage. Social, natural, physical and cultural events we are especially proud of this year include, and are not limited to: overseeing Welcome Week teambuilding and canoeing for staff down the Sázava River, new teacher orientation, first day of school opening, our paper recycling drive and realization that recycling is not everything but buying recycled products is, our authentic Canadian Thanksgiving day feast for students, the Harry Potter Halloween and fireworks for the community, our Christmas markets and celebrated school wide performance of The Nutcracker, the exhibition of Extra Courses, weekend retreats for families and community, bike trips, walks to Průhonický Park, hiking along the Posázavská stezka, School in Nature trips for both the Kindergarten and Elementary schools focusing on skiing, snowboarding, cycling, swimming, hiking etc.; gardening; supporting the Ray of Light Orphanage in Phnom Penh, Cambodia; hosting various performers such as the Magician Killer Jindřich, guest speakers from Marián Jelínek, former trainer to Jaromír Jágr; pan Šusta, a dog trainer who presented his dog, Rozárka and lectured on canine safety; protectors of the endangered species of giant antelope, Derbanius, in Africa; Mr. Vácha, who presented in the second stage on the dangers of smoking, and how to handle and avoid bullying; project Nechci kazy promoting appropriate care of our children s teeth; sharing good practice in staff meetings and with other teachers and schools in Středočeský kraj as a part of our ongoing cooperation with the European Union KOKOS (Kooperace a konkurenceschopnost) project; and finally, cooperating with Magic Hill in hosting the Content and Language Integrated Learning (CLIL) international teachers conference in which various pedagogical staff from across Europe visited Sunny Canadian School and were so impressed that they highlighted many examples of good practice in their report to the European Commission. In sum, we have had an interesting and varied year, with more activities that can be reasonably listed here - demonstrating the tremendous efforts and commitment of our teachers in delivering the best quality education for your children. To further discuss our ongoing and future projects, we would like to invite you to enjoy Chef Miloš famous Eggs Benedict in person at Breakfast with the Management on March 22 nd from 8:30 9:30. To provide even more stimulus for this discussion, I am proud to unveil Sunny Canadian International School s new vision and mission statements, which should serve to guide us into the future: Vision - Sunny Canadian International School will inspire all students to be openminded and responsible, ethical citizens, which achieve academic and linguistic success while attaining personal fulfillment as engaged and knowledgeable inquirers. Mission - Sunny Canadian International School collaborates to inspire every student to engage in high quality, inclusive learning opportunities needed to develop competencies necessary in contributing responsibly to an enriched society and an environmentally friendly, sustainable economy. We trust you will enjoy reading the first Sunny Canadian Newsletter and hope to see you on March 22 nd! Mgr. Ron Stiles, Director of Sunny Canadian School SC NEWSLETTER Březen/March 2

3 AKTUÁLNĚ ZE ŢIVOTA NA SUNNY CANADIAN SCHOOL Snídaně s managementem Dne 9. února 2012 byli pozváni rodiče budoucích prvňáčků na snídani s managementem. Čokoládová fontána Ve čtvrtek 9. února na děti čekalo po obědě velké překvapení náš nový manaţer stravování pan Miloš si pro ně přichystal čokoládovou fontánu. Děti byly naprosto nadšené. Do teplé mléčné čokolády si namáčely kousky ovoce, a kdyby mohly, ládují se ještě teď Miloš Branýš, manaţer kuchyně Autobusová zastávka Rádi vám oznamujeme, ţe se nám po dlouhé a usilovné snaze podařilo prosadit námi vyprojektované řešení dopravní situace kolem naší školy. SCS jiţ v roce 2010 financovala projekt autobusové zastávky a dopravy kolem budovy. Dle článku v Jesenickém kurýru provede obec Jesenice stavbu letos na jaře prosíme tedy o shovívavost vhledem k omezením v souvislosti s dočasnými stavebními pracemi. Ing. Alice Štunda U MŠ a ZŠ Sunny Canadian je vybudován záliv pro zastávku autobusu ve směru Kocanda Zdiměřice. Zastávka autobusu ve směru Zdiměřice Kocanda v tomto místě chybí. Tu plánujeme v jarních měsících vybudovat, dále je nezbytný v tomto místě přechod pro chodce a doplnění chybějících částí chodníků. Na tuto investici je v rozpočtu obce alokována částka Kč. (zdroj: Jesenický kurýr 1/2012) Paní zřizovatelka a majitelka školy Ing. Alice Štunda spolu s paní ředitelkou Dr. Jitkou Stiles a generálním ředitelem Mgr. Ronem Stiles s rodiči diskutovali o budoucím studiu dětí v Sunny Canadian. Součástí snídaně byla téţ zajímavá prezentace školy, a rodiče tak měli příleţitost získat ještě konkrétnější představu o tom, jak studium probíhá a dozvědět se vše potřebné. Ing. Alice Štunda Autobusová zastávka u Vstup do šaten je pouze pro děti První pololetí je za námi a i naši noví prvňáčci školu dobře znají, jsou šikovní a samostatní. Proto ţádáme rodiče, aby se se svými dětmi loučili a vítali pouze v prostoru recepce, nikoliv ve školních šatnách. Šatny jsou totiţ koncipovány tak, ţe odtud ţáci čtyřmi různými východy prochází přímo do prostor školy. Toto je jeden z důvodů, proč by se zde měli pohybovat pouze ţáci, abychom tak zamezili případnému vstupu cizí osoby do školy a děti zde byly v naprostém bezpečí. Také v případě poţáru nebo jiné krizové situace, kdy je nutné znát přesný počet osob, vyskytujících se v daný okamţik ve škole. V neposlední řadě tímto také vedeme děti k určité samostatnosti a zodpovědnosti. Toto se týká všech tříd základní školy, které mají šatny ve vestibulu ZŠ, a také třídy1. B, která má šatnu ve vestibulu MŠ. Karin Branýšová, recepce SC NEWSLETTER Březen/March 3

4 Masopustní karneval jsme si všichni moc prima uţili Bc. Lauren Parker Testujeme? Testujeme! V březnu a dubnu budou naše 3. ročníky, 5. a 6. třída psát srovnávací testy Scio a Kalibro. Vloni poprvé se naši ţáci 3. a 5. třídy zúčastnili testování, které potvrdilo, ţe kvalita výuky je na Sunny Canadian velmi dobrá. K čemu podobné celostátní srovnávací testy slouţí? Rodiče mohou podle výsledků testů porovnat kvalitu výuky na jednotlivých školách, učitelé tak získávají jeden z nástrojů zpětné vazby o své práci. Moţnost opakovaného testování stejným typem testů dává moţnost v průběhu několika let posoudit růst ţáka ve sledované oblasti. Je nutno si však uvědomit jeden důleţitý fakt, ţe takové typy testů jsou standardizované. Mezi námi však ţije mnoho úţasných dětí, učitelů nebo celých škol, které se standardu v dobrém slova smyslu vymykají. Navíc ţák podává určitý výkon, který můţe být ovlivněn nejen jeho intelektem nebo znalostmi a termínem testů ve školním roce, ale i momentálním rozpoloţením nebo zdravotním stavem. Proto testujme, ale mějme na mysli všechny okolnosti. Testy Scio a Kalibro se od sebe liší v cílech, které sledují. Společnost Scio (www.scio.cz) nabízí přípravy na přijímací zkoušky, srovnávací testy, vypracovává přijímací testy středním a vysokým školám. Odpovědi jsou vybírány z několika moţností (většinou ze čtyř), z nichţ jen jedna je správná. Z hlediska mé několikaleté češtinářské zkušenosti s testováním Scio jsou tyto testy dosti zaměřeny na znalosti gramatiky a skladby, i kdyţ práce s textem a jeho pochopením tvoří nezanedbatelnou sloţku. Škola i jednotliví ţáci obdrţí podrobný rozbor svých výsledků, nejúspěšnějším ţákům společnost zasílá diplomy. Rodiče školáků poměrně dobře znají společnost Scio a její testy právě kvůli přípravě na osmiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy. Ukázky Scio testů naleznete zde: Testy Kalibro (www.kalibro.cz) jsou vytvářeny především jako nástroje určené pedagogům. Nabízených odpovědí je šest aţ devět, často je správných více odpovědí. Například testy českého jazyka vycházejí ze zásad kritického myšlení, které učí děti chápat text, tvořivě uplatňovat znalosti, vytvořit si názor a umět jej odůvodnit. Z hlediska nadnárodního se Kalibro testy svou skladbou blíţí mezinárodnímu testování PISA, jehoţ se účastní i Česká republika (bohuţel zatím s nepříliš dobrými výsledky). Kromě srovnávacích testů nabízí Kalibro ještě dovednostní testy, které obsahují úlohy s otevřeným koncem, a také sady dotazníků pro ţáky, rodiče a učitele a ředitele škol. Zpracování dat slouţí především pro potřeby škol a ukazuje procentuální úspěšnost jednotlivých tříd v testovaných oblastech. Ukázky Kalibro testů naleznete zde: Sunny Canadian se rozhodla vyuţít to dobré z obou typů testování, a proto jiţ tradičně objednává sady obou testů. Na prvním stupni jsou testovány 3. a 5. ročníky, protoţe v nich jsou podle rámcového vzdělávacího programu koncové fáze dílčích vzdělávacích etap. V průběhu 1., 2. a 4. tříd mohou školy postupovat k cílům odlišnými cestami a tempem, proto by objektivní testování bylo velmi obtíţné. Na druhém stupni jsou ţáci testováni ve všech ročnících, ale ani jedna ze společností zatím nenabízí zcela kompletní a stejné baterie testů pro všechny ročníky. Testování není povinné a porovnávání probíhá mezi školami, které testy pro ţáky zakoupily. Oblasti testované na Sunny Canadian naleznete v následující tabulce: SC NEWSLETTER Březen/March 4

5 Testované třídy Scio Kalibro 3. třídy matematika, český jazyk, anglický jazyk, klíčové kompetence, člověk a jeho svět 5. třída matematika, český jazyk, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady matematika, český jazyk, anglický jazyk, prvouka matematika, český jazyk, anglický jazyk, humanitní základ, přírodovědný základ 6. třída klíčové kompetence X Teaching glish in first grade A meeting for Grade 1 parents was held on Thursday, February 9 to kick off the second semester. glish teacher Ms. Christina McKellar summarized first semester progress, introduced the new glish Travels textbook, and outlined goals and expectations for second semester. She also shed light on instructional methods, such as guided Cz reading, which is a system designed to meet individual student needs in classrooms with varying reading levels. Children work in small groups to study a text in different ways, covering reading comprehension with Ms. McKellar, high frequency words and word work with ELL teacher Ms. Carrie Brown, and independent reading with CD players. PaedDr. Jana Zbirovská Grade 1 students are off to a great start in elementary school! Mgr. Christina McKellar Prvňáčci se setkávají na mostě Setkání na mostě je jeden z nejhezčích projektů, který pořádá naše škola jiţ několik let. Zveme si do školy na besedu zajímavé lidi z našeho okolí, poznáváme je i jejich práci nebo jejich koníčky. Během prvního pololetí jsme měli tři návštěvy. Nejprve nám přišel povídat pan Zuri (tatínek Elizabeth z 1. A) o ţidovských tradicích. Velmi nás to zajímalo, přišel po Vánocích a vyprávěl nám, jaké svátky slaví Ţidé ve stejnou dobu jako my Vánoce svátky světla CHANUKA. Poté jsme měli besedu s Ericem Fišerem z 1. A a s jeho maminkou. Oba se účastní soutěţe Missis 2012, kde soutěţí vţdy pár (maminka se svým dítětem), a to v nejedné sloţité disciplíně. Eric s maminkou tancují rock and roll a zatím vyhrávají. Všichni jsme jim poslali do soutěţe hlasovací lístek, protoţe nás na besedě úplně okouzlili. Zatím poslední setkání se nám hodilo k Prvouce. Téma Pečujeme o zvířátko přišel oţivit pan zvěrolékař MVDr. Košťál, dědeček Erica z 1. A. Nemusel ani nic přednášet, děti se pořád ptaly a byly k nezastavení. Bylo vidět, ţe je toto téma velmi zajímá. Mgr. Hana Manková Čtvrťáci byli v Muzeu města Prahy Ţáci 4. stupně navštívili Muzeum města Prahy v rámci účasti v dramatické dílně Multikulturní Praha v době Karla IV. Hráli si na středověké obchodníky a také se hodně dozvěděli o ţivotě ţidovské menšiny v této době. PhDr. Magdalena Jiříková Plánujeme nákup mobilní počítačové učebny Naše škola je účastníkem projektu EU Peníze školám, z jehoţ financí plánujeme mimo jiné zakoupení mobilní počítačové (ICT) učebny. Výhodou mobilní ICT učebny je, ţe umoţní větší zapojení ICT technologií do výuky ostatních předmětů (počítače se jednoduše převezou do třídy ZŠ nebo MŠ, která je bude právě potřebovat). Mobilní počítačová učebna tak také umoţní zrušit stávající pevnou učebnu ICT a uvolnit její prostory pro běţnou výuku. PaedDr. Jana Zbirovská SC NEWSLETTER Březen/March 5

6 Připravujeme časové změny v rozvrhu pro další školní rok Vzhledem k postupnému nárůstu počtu vyučovacích hodin na druhém stupni vyvstala nutnost přepracovat stávající časový rozvrh hodin. Na tomto skutečně velmi náročném procesu se podílí kolektiv vedoucích a pedagogických pracovníků školy ve spolupráci se zástupci rodičů ve Školské radě. Při tvorbě nového rozvrhu berou jeho tvůrci v potaz nejen veškeré okolnosti provozní (naplnění jídelny, dozory pedagogů na chodbách, kapacity pro suplování, způsob zvonění atd.), okolnosti studijní a hygienické (délka výuky, přestávky, podmínky stanovené zákony a vyhláškami atd.), ale také rodinné moţnosti našich ţáků (sourozenci na různých stupních, návaznosti krouţků atd.). Jsme si vědomi toho, ţe výsledné řešení zřejmě dokonale neuspokojí poţadavky a představy všech stran rodičů, dětí i školy, ale maximálně se snaţíme, aby výsledný rozvrh v ideální míře zohledňoval veškeré okolnosti. Více o rozvrhu v následujících SC Newsletterech. PaedDr. Jana Zbirovská, zástupce ředitele pro 2. stupeň Česká prvouka pro druhé třídy je nejlepší evropskou učebnicí roku Sunny Canadian School můţe být hrdá na to, ţe je tzv. frausovskou školou učebnice známého nakladatelství FRAUS jsou totiţ jiţ po několikáté ohodnoceny jako jedny z nejlepších v celé Evropě! Na mezinárodním kniţním veletrhu ve Frankfurtu o tom opět rozhodla odborná porota Evropské asociace nakladatelů učebnic, sloţená z evropských pedagogů, didaktiků a nakladatelů. Úspěch plzeňského učebnicového nakladatelství je o to cennější, ţe druhá nominovaná učebnice Zeměpis pro 9. ročník a víceletá gymnázia získala letos Zvláštní cenu poroty. V předchozích letech byly dále oceněny např. učebnice Matematiky pro 6. ročník a dále Dějepis pro 6. ročník ZŠ, Chemie pro 8. ročník ZŠ. Podobné úspěchy v této soutěţi nakladatelství zaznamenává pravidelně jiţ od roku Ing. Jitka Stiles, Ph.D., ředitelka SCS Aktualizujeme stěţejní školní dokumenty ředitelka pro ZŠ a MŠ V souvislosti s novelou Školského zákona v současné době probíhá aktualizace stěţejních školních dokumentů Školního vzdělávacího plánu, Školního a klasifikačního řádu. Vyuţili jsme této moţnosti k dalšímu postupnému propojování a sladění českého a kanadského vzdělávacího plánu. Nová podoba našich oficiálních školních dokumentů bude po schválení Školskou radou vyvěšena na webu. PaedDr. Jana Zbirovská Naši učitelé ve školních lavicích Závěrečný finiš před koncem pololetí a pololetní prázdniny 3. února jsou pro mnohé školáky jiţ minulostí. Je však dobré se trochu vrátit v čase a připomenout si zajímavou akci, která se 3. února konala ve Fakultní jesenické škole a které se zúčastnilo také šest našich pedagogů Sunny Canadian School. Onoho mrazivého dne se na 160 učitelů nejen z blízkého okolí, ale z celého Středočeského kraje sjelo do Jesenice, aby se zúčastnili celodenního workshopu. Akce se konala díky projektu KOKOS (Kooperace a konkurenceschopnost) financovaného z prostředků F a státního rozpočtu, jehoţ partnerskou školou je také Sunny Canadian School. Celkem dvacet tři dopoledních a odpoledních seminářů a dílen se zaměřovalo na různá pedagogická témata. Učitelé naší školy si z bohaté nabídky vybrali semináře zaměřené na slovní hodnocení a sebehodnocení, na efektivní komunikaci v profesních situacích, na vyhledávání nadaných ţáků a práci s nimi. Matematici si vyzkoušeli netradiční geometrické modelování, někteří naši pedagogové navštívili také hudební dílnu s masopustním tématem a seminář věnovaný profesní únavě hlasu a moţnostem, jak jí předcházet. Pro vedení školy byl velmi přínosný seminář zabývající se profesními kvalitami učitele a způsobům, jak je zjišťovat. Všichni lektoři byli vybíráni s velkou pečlivostí, a proto byla kvalita seminářů velmi dobrá, o čemţ svědčily hlasité diskuse na chodbách a v jídelně, kde si při dobrém obědě účastníci vzájemně sdělovali své záţitky a poznatky. Po celý den příjemně svítilo do oken školy sluníčko a na sousedním rybníku se proháněli malí bruslaři. Mrazivý den tedy nevadil ani dětem ani jejich učitelům. Ti získali mnoho cenných a zajímavých zkušeností, a jak bylo slyšet, rádi je vyuţijí při výuce svých ţáčků. PaedDr. Jana Zbirovská Soukromá kanadsko-česká škola Sunny Canadian v Jesenici vypisuje pro ţáky stávajících 5. a 6. ročníků ZŠ výběrové řízení pro stipendijní studium na druhý stupeň. Uzavření sběru přihlášek v průběhu dubna Nástup je moţný jiţ v tomto školním roce. Další informace a podmínky naleznete na webu a na tel.: SC NEWSLETTER Březen/March 6

7 Perníková chaloupka aneb projekt Křemílek Slušňák Rodiče dětí navštěvujících školku jiţ zřejmě o projektu Křemílek Slušňák, který jsme na naší škole zavedli od , slyšeli. Malování na obličej Třídu U Broučků a U Dráčků v pátek 3. února navštívila šikovná malířka obličejů. Téměř ve chvilce proměnila broučky a dráčky ve vše moţné, na co si jen vzpomněli. Odpoledne si tak maminky vyzvedávaly motýlky, tygříky, kocourky, hady, spidermany, ale i krásného ţraloka s pěkně ostrými zoubky. Paní učitelky obdivovaly, jak to slečně malířce pěkně šlo od ruky. Tímto děkujeme panu Rouskovi, který nám malování na obličej zařídil jako dárek. Zimní školka v přírodě pro děti z předškolních tříd se vydařila Od 6. do 10. února si děti uţívaly sněhu, lyţování a zimních radovánek v hotelu Větrov ve Vysokém nad Jizerou. Pro představu, jakou zábavu jsme si všichni uţili, můţete na níţe uvedeném odkazu shlédnout videoprojekci ze zimní školky v přírodě V tomto školním roce se totiţ (kromě jiného) zaměřujeme na dobré chování dětí ve třídě i mimo ni. Učitelé kaţdý den zaznamenávají do listu chování dítěte pokud bylo dítě hodné, dostává usměvavého smajlíka, pokud zlobivější, dostává neutrálního smajlíka. V případě, ţe jeho chování bylo nevhodné, je smajlík zamračený. Chování dětí následně kaţdý měsíc vyhodnocujeme dítě, které získalo minimálně 75 % usměvavých smajlíků ze své docházky do školky ve sledovaném měsíci, dostává od Křemílka Slušňáka vyznamenání náhrdelníkem ve tvaru hvězdy, na kterém je vyobrazen usmívající se Křemílek s malou hvězdičkou, kterou bude moci nosit na krku ve školce po celý den a být na sebe hrdé. Děti, které získaly v daném měsíci v rámci své docházky do školky 100 % usměvavých smajlíků, dostávají od Křemílka Slušňáka také náhrdelník a navíc malý dárek, který si mohou vybrat z boxíku Křemílka Slušňáka. Pro tyto nejhodnější děti jsme připravili ještě jedno významné ocenění a tím je moţnost vyobrazení fotky dítěte v domečku Křemílka Slušňáka Pařezové chaloupce. Pařezová chaloupka s fotkami nejhodnějších dětí je umístěna na jedné straně pojízdné nástěnky ve vestibulu MŠ. Mgr. Lenka Sechterová, český program Blue Bunnies byli na výletě v ZOO Ve čtvrtek 16. února se naši nejmenší vypravili na výlet do praţské zoologické zahrady. Zblízka si tam prohlédli některá zvířátka, o kterých si uţ dříve ve školce povídali s Caitlin a Markétou. Nejvíce je zaujaly gorily, sloni a tučňáci, ale také hroši a ţelvy. Jejich pozornosti neunikla ani dětská zoo, kde Blue Bunnies viděli např. prasátka, lamy a vydry. Green Frogs cestovali Alţběta Štruncová Green Frogs cestovali V pondělí se naše třída vydala na výlet. Zrovna se učíme o dopravě, tak jsme se s dětmi rozhodli poznat, čím vším se dá cestovat po Praze. Napřed jsme si ale museli vysvětlit, jak se máme chovat v dopravních prostředcích, aby se nám nic nestalo a abychom nerušili ostatní. Vyjeli jsme autobusem ze Zdiměřic na Opatov, přestoupili na metro na Chodov a pokračovali autobusem na Spořilov. Odkud jsme jeli tramvají na I. P. Pavlova a na Újezd. Tady jsme nastoupili na lanovku a vyjeli nahoru na Petřín, kde jsme si dali svačinku. Zpátky jsme opět nasedli na lanovku, tramvají na Malostranskou a šup do metra. Na zastávce Muzeum nás čekal opravdu náročný úkol - přestoupit z jedné trasy metra na druhou, která nás doveze zpátky na Opatov. Děti byly ale natolik hodné a šikovné, ţe se nám všechno povedlo na jedničku. Z Opatova jsme pak jeli autobusem ke školce, kde nás jiţ čekal opravdu zaslouţený oběd. Výlet se nám všem moc líbil a uţ se těšíme na další! Ing. Alţběta Štruncová, zástupkyně ředitele pro MŠ Mgr. Markéta Šollerová Lucie Fojtíková SC NEWSLETTER Březen/March 7

8 Sportovní a zájmové krouţky V letošním školním roce 2011/2012 nabízíme výběr zájmových a sportovních krouţků nejen pro děti, mládeţ, ale i dospělé zájemce, a to nejen pro klienty Sunny Canadian, ale také pro širokou veřejnost. Lze se přihlásit v průběhu celého roku v případě, ţe není plně obsazen. Stačí jen vyplnit přihlášku a zaplatit stanovený poplatek v kanceláři ekonoma školy nebo převodem na účet. Pro dospělé nabízíme pravidelné lekce Body stylingu a In-line bruslení a také pořádáme Wellness víkendy zanedlouho nás čeká II. Wellness weekend (tentokrát i s dětmi :-)) ZUMBA, PLAVÁNÍ, ŠPERKOVÁNÍ, ANGLIČTINA, VÝ- TVARNÁ VÝCHOVA Krkonoše, ) volných je ještě pár míst. O nabízené krouţky je obrovský zájem, a proto v současné chvíli nabízíme jiţ jen pár posledních volných míst: MŠ Loutkové divadlo (pondělí 15:10 16:10) 5 míst a In-line bruslení (středa 14:00 15:00 a 15:10 16:10) místa neomezena. ZŠ Šperkování aneb hrátky s drátky (pondělí 15:20 16:20) 2 místa, Keramika (středa 15:20 16:20) 4 místa, Science (středa 16:20 17:20) 5 míst, Golf (čtvrtek 15:10 16:10) 5 míst, Inline bruslení (pátek 13:30 14:30) 6 míst. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na níţe uvedeném u popř. na telefonních číslech , nebo si počkejte do června 2012 na Veletrh krouţků, který je pořádán v prostorách SCS. Bc. Pavla Banašová PTÁTE SE, ODPOVÍDÁME EN Zvýšení školného Od paní ekonomky školy jsme dostali informaci o chystaném zvýšení školného od příštího školního roku. Na školné se ale na rozdíl od potravin změna DPH přímo nevztahuje. Proč tedy došlo ke zvýšení o cca 5 %? Alice Štunda: V nedávné době jste zřejmě všichni rodiče ţáků SCS zaznamenali informaci o zvýšení školného a stravného od příštího školního roku, resp. od 2. pololetí u stravného. Co se týče stravného, je zde přímý vliv zvýšení DPH, platného od začátku letošního roku. To se projevuje zvýšením cen jednotlivých vstupů (především potravin) a není asi třeba k tomu více dodávat. U školného je situace poněkud odlišná. Ti, kteří se SCS spolupracují déle neţ poslední rok, jistě zaznamenali, ţe se školné za poslední tři roky nezvyšovalo, a to ani o inflaci. Letos jsme se proto rozhodli realizovat změnu ve výši nakumulované inflace za poslední roky. Tato jednorázová změna se nám zdála být pro vás, rodiče, jednodušší neţ kaţdoroční změny. Proto došlo k této cca 5% nárůstu, který je dán zaokrouhleným součtem výše inflací za období od poslední změny a neodporuje smlouvám, uzavřeným mezi námi (viz ustanovení o max. zvýšení ve výši 20 % za dobu trvání smlouvy tj. pro první, resp. druhý stupeň). Na závěr zbývá jen dodat, ţe moţná se někteří pozastavili nad tím, ţe se tyto informace dozvěděli em od paní ekonomky. Zde na vysvětlenou doplním, ţe je snaha vedení, aby informace sdělovaly kompetentní osoby, do jejichţ agendy daná informace spadá. V tomto přístupu budeme i nadále pokračovat. Školní uniformy Plánuje se na SCS zavedení školních uniforem jako na jiných školách? Alice Štunda: Téma školní uniformy na SCS se jiţ v minulosti, ještě v dobách Hlubočinky, objevilo. Já osobně uniformy neprotěţuji, nicméně nejsem proti, pokud to budou uniformy vkusných barev a hezkého, moderního střihu. Pokud se jako škola tímto směrem vydáme, nechtěla bych z našich dětí udělat malé školáčky oblečené v uniformách smutných barev, jak to mnohdy vídáme na jiných školách. Pokud uniformy, tak ať jsou tak hezké a moderní, aby se i dětem líbily. Neţ v této oblasti zaujmeme coby vedení SCS nějaký postoj, ráda bych znala názor váš i vašich dětí. Berte tedy v tuto chvíli následující jako otevření naší diskuze chcete-li vyjádřit svůj postoj k zavedení uniforem, klikněte prosím zde. (http://www.sunnycanadian.cz/sunny- Canadian/Newsletters) V některém z dalších SC Newsletterů se na základě vašich odpovědí k tématu vrátíme. SC NEWSLETTER Březen/March 8

9 KALENDÁŘ/CALENDAR ZŠ MŠ KG ZŠ a/and MŠ KG ZŠ MŠ KG 1.B Orange Tigers třída Gr 4 6 český program 3. třídy Gr 3 Brown Bears výlet - Toulcův dvůr trip to Toulcův dvůr Svatý Jan pod Skalou tkalcovství Svatý Jan pod Skalou weaving zimní škola v přírodě winter school in nature ski trip to Austria Aneţský klášter testování Kalibro všechny testy Kalibro testing all tests Mořský svět Sea World (Aquarium) SCS Den sv. Patrika všichni v zeleném St. Patrick s Day everybody wear green Od/from do/to h MŠ KG SCS MŠ KG ZŠ Purple Dinos český program přespání ve třídě Classroom sleepover Setkání managementu s rodiči (Snídaně s vedením školy) Management meeting with parents (Breakfast with the management) ZOO 2. A + 2. B divadlo Theatre SCS Wellness weekend (Activities department) SCS velikonoční trhy a dílny Easter markets 5., 6. a ZŠ 6. a MŠ KG MŠ KG ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ velikonoční prázdniny není ZŠ Easter holiday elementary school is closed velikonoční prázdniny není MŠ Easter holiday kindergarten school is closed Velikonoční dílny s rodiči Easter workshops with parents 2. A výlet Toulcův dvůr trip to Toulcův dvůr 5. třída Gr 5 3. třídy Gr 3 5. třída Gr 5 Testování Scio všechny testy kromě angličtiny Scio testing all tests except glish Testování Scio všechny testy Scio testing all tests Testování Scio Aj Scio testing glish Změna vyhrazena /To Be Confirmed SC NEWSLETTER Březen/March 9

10 TRANSLATION /PŘEKLAD Editorial Dear parents, The past year has been one of significant change for Sunny Canadian School. There have been changes in leadership, teaching staff and our services have expanded. All of these changes have been made to fulfill the mission of SCS creating a welcoming, friendly, supportive, and stimulating environment which promotes student development in every way in knowledge, personal and physical, with an emphasis on developing communication skills in an integrated World. I am aware that schools cannot educate and raise children without the cooperation of their parents. It is therefore important for me to work with you, the parents of our students, to further develop a school that fits the needs of you and your child. Surely, you have noticed the recent elections and the subsequent composition of our new School board. The school board has begun to actively work with myself and the leadership of the school and we are looking forward to listening to and implementing their suggestions. As we are always looking for ways to better communicate with you, the parents, we have decided to create a new communication channel. I am pleased to present you with the first edition of the Sunny Canadian Newsletter. This newsletter will complement our existing communication mix website, personal meetings during our school events, and updated information distributed by . The mission of the Newsletter is to regularly bring, once a month, not only news about school events but also to highlight student achievement and to pass along policy information as well. The newsletter will also include space for school management to pass along important information about such things as future plans, first grade registration, the integration process of students into higher grades, curriculum and schedule changes, and much more. This newsletter is a place for information and for sharing for SCS students as well. We will present activities happening in different classrooms around the school, give news about field trips and summer camps, promote the work done in extra courses and publish some of the work of the students of Sunny reporters. The newsletter is for the teachers as well (eg. for information about modern methods of teaching, about the rules of conduct and the assessment of children) who will also be featured regularly. Of course, there is space for you here as well to express your opinions through surveys on topics that you as parents have discussed with your children. In order to make this newsletter an effective communication tool, we need to hear from you, to get your feedback. Please send any comments and questions that you may have about the newsletter to (the address that sends the newsletter to you). The response or answer to your comments and questions will be answered in an upcoming edition. On this occasion we ask you kindly to respect the following rules: If you are asking a question, please first make sure that the answer cannot be found in any easily accessible information sources and that it is not question that has previously been answered. Be as concise and specific as possible and please write examples whenever possible. This will help to ensure a clear and concise response and a quick solution to your concern. The above listed address is also for collecting feedback from parents and students for the school... You may send your complaints or questions, and you may freely express your opinion. Please be aware that the REQUT, OPINION, COMPLAINT/WARNING, or SUGGTION that you submit may not be published in a newsletter or personally responded to and will only be used for the school s information. This channel primarily serves to inform us of issues of a personal/ individual nature. I believe that this newsletter will further strengthen our communication and cooperation with you and will actively contribute to positive changes at Sunny Canadian School. Happy reading! Ing. Alice Štunda, school owner Novinky od Rona Stilese, generálního ředitele Sunny Canadian School Dobrý den, vítejte při čtení prvního SC Newsletteru! Jsem rád, ţe mám příleţitost představit některé z akcí a plánů, které máme a jimiţ navazujeme na to, co jiţ bylo vybudováno před naším příchodem do Sunny Canadian School, a to v souladu s mezinárodními normami a perspektivami, o nichţ víme, ţe jsou pro vás a vaše děti důleţité. Brzy poté, co jsme přišli z mezinárodní školy International Baccalaureate World School v Číně a usídlili se v našem novém domě ve Zdiměřicích, jsme s manţelkou Dr. Jitkou Stiles doslova začali ţít školou Sunny Canadian. Zpočátku jsme naslouchali, učili jsme se a poté reagovali na personální, kurikulární (smysluplné uspořádání na sebe navazujících výchovných a vzdělávacích prvků, které by měly zdokonalit rozvoj člověka pozn.red.), procesní, strukturální, kulturní a sociální podmínky ve škole. Naší první akcí bylo představení se kanadské velvyslankyni v České republice a setkání se zaměstnanci a rodiči na konci školního roku 2010/2011 během slavnostního ceremoniálu u příleţitosti oslav Canada Day. Od té doby jsme posílili naše vztahy s kanadským velvyslanectvím a Kanadskou obchodní komorou, které se na pozvání Sunny Canadian účastní různých akcí. Jsme velmi hrdí, ţe se nám podařilo vytvořit mezi námi most, a v praktické podobě tak můţeme upevňovat naše vztahy jak s Kanadou, tak s Českou republikou. Buduji partnerství se Základní školou v Crestwoodu a Střední školou v Edmontonu v Albertě a doufám, ţe následně budeme mít moţnost spolupracovat nejen formou vzájemného sdílení činností ve třídách, ale starším studentům, kteří by se chtěli podívat do Kanady, budeme dokonce schopni zajistit výměnný studentský program. Prostudovali jsme učební osnovy a s radostí jsme zjistili, ţe v celé Sunny Canadian se pracuje s učebnicemi nakladatelství Fraus, které splňují vysoké vzdělávací standardy stanovené českým Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Vzhledem k tomu, ţe naše škola usiluje o oficiální SC NEWSLETTER Březen/March 10

11 povolení ukončit studium maturitou, napomůţe nám to k uskutečnění myšlenky anglicky od mateřské školy aţ po maturitu pod jednou střechou. Jsme rádi, ţe pracujeme s pomocí učebního plánu nakladatelství Fraus, a jak vidíme, v zahraničí jsou tyto české materiály považovány za nejlepší v Evropě. Chtěli jsme mít ovšem i jistotu, ţe budeme splňovat potřeby osnov angličtiny, a proto jsme na prvním stupni základní školy schválili zavedení systému učebnic glish Travels jako hlavní výukové základny. Právě jsem dokončil aktualizaci Školského vzdělávacího plánu Sunny Canadian pro angličtinu na druhém stupni. Čerpal jsem hlavně z anglického vzdělávacího programu Alberta Education glish ve snaze přejít od podpory potřeb našich studentů jako ţáků, kteří se učí anglicky, k rozvoji jejich dovedností a k posunu na úroveň rodilých mluvčích. Abychom zjistili, jak v rozvoji svých jazykových schopností postupují, chceme začátkem května v Sunny Canadian vyuţít University of Cambridge OL zkoušky pro studenty (OL = angličtina jako druhý nebo další jazyk) 1. Jsem v kontaktu s Alberta Consortium Assessment a pracuji na tom, abych zajistil, ţe naši ţáci splní na konci druhého stupně HLATs (nejvyšší úroveň testů). Jsme hrdí na to, ţe se v průběhu roku konalo mnoho rozličných akcí, jako byly Welcome Week teambuilding a kanoistika pro zaměstnance, kdy jsme sjíţděli řeku Sázavu, slavnostní zahájení školního roku první školní den, akce Recyklace papíru, kdy jsme si uvědomili, ţe recyklace není jen konečný proces, ale začíná jiţ nákupem recyklovaných výrobků. Naši ţáci oslavili pravý kanadský Den díkůvzdání, společně s námi jste zaţili Harry Potter Halloween s ohňostrojem, naše vánoční trhy, z jejichţ výtěţku podporujeme sirotčinec Paprsek světla v Phnom Penh v Kambodţe, krásné školní vystoupení Louskáček, víkendové relaxační pobyty a cvičení pro rodiny s dětmi nebo vy a vaše děti vyuţíváte pestrou nabídku činností v zájmových kroužcích. Nechybí ani zahradničení na školním pozemku, výlety na kole, procházky do Průhonického parku, pěší turistika po Posázavské stezce a školy v přírodě pro mateřskou školu a základní školu se zaměřením na lyţování, snowboarding, jízdu na kole, plavání, pěší turistiku atd. Navštívili nás zajímaví hosté, jako například kouzelník Jindřich, dalším z pozvaných byl Marián Jelínek, bývalý trenér Jaromíra Jágra, pan Šusta, psí trenér, který představoval svého cannisterapeutického psa Rozárku a přednášel o vztazích člověka a psa, dále nás navštívili ochránci ohrožených druhů obřích afrických antilop Derbyho a také pan Vácha, který přednášel ţákům na druhém stupni o škodlivosti kouření, a jak zabránit šikaně. Zrealizovali jsme projekt Nechci kazy na podporu vhodné péče o zuby našich dětí. Na pravidelných poradách a průběţných školeních sdílíme osvědčené postupy s ostatními učiteli a školami ve Středočeském kraji jako součást naší spolupráce v rámci projektu Evropské unie KOKOS (Kooperace a konkurenceschopnost) a konečně jsme také spolupracovali s Magic Hill na Content and Language Integrated Learning (CLIL) mezinárodní konferenci učitelů, během níţ pedagogičtí pracovníci z celé Evropy navštívili Sunny Canadian School. Rád podotýkám, ţe byli školou naprosto ohromeni a ve své zprávě pro Evropskou komisi zdůraznili mnoho příkladů naší osvědčené praxe. Stručně řečeno, dosud jsme měli zajímavý a pestrý rok se spoustou aktivit, z nichţ je patrné obrovské úsilí a odhodlání našich učitelů poskytovat tu nejlepší kvalitu vzdělání pro vaše děti. Chcete-li dále hovořit o našich probíhajících a budoucích projektech, dovolte, abychom Vás pozvali na slavné Eggs Benedikt šéfkuchaře Miloše na Snídani s managementem", která se bude konat 22. března od 8:30 do 9:30. Abych ještě dal podnět pro diskuzi, dovoluji si představit vize a poslání Sunny Canadian School, které budou školu směřovat do budoucnosti: Vize Sunny Canadian School chce podněcovat všechny své ţáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti. Mise (poslání) Sunny Canadian School inspiruje kaţdého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do ţivota společnosti, a zároveň bude ţít v souladu s ţivotním prostředím a chránit ho. Věříme, ţe se vám bude první Sunny Canadian Newsletter líbit, a těšíme se na vás 22. března! Mgr. Ron Stiles, generální ředitel Sunny Canadian School Carnival SCS students had a great time celebrating Carnival this year. The children had a great time wearing their colourful costumes and masks and trying some fun new games! Breakfast with management On February 9th, 2012 the parents of future first-graders were invited to Breakfast with the Management. Parents were able to ask questions of and hear from the owner of the school Ing. Alice Štunda, the Principal of and KG, Dr. Jitka Stiles, and the Director, Mgr. Ron Stiles. Chocolate fountain On February 9th, 2012 the students received a special surprise after lunch - a chocolate fountain! Students enjoyed a tasty treat of dipping fruit into warm chocolate. There were plenty of chocolately smiles and sticky fingers after this lunchtime! New bus stop We hope that the traffic situation around the school will improve with the creation of a new bus stop, zebra crosswalk and completed sidewalk. 1 Pozn. red.: Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznáváné jako jedno z nejlepších světových měřítek úrovně angličtiny. Rodiče mohou v mezinárodním měřítku porovnat úroveň anglického jazykového vzdělávání svého dítěte a zároveň zkoušky poskytují měřítko pro SCS, podle něhoţ budou posuzovány osnovy. SC NEWSLETTER Březen/March 11

12 trance to dressing-room The first semester is over and all of our students now know our school well. Therefore, we ask that parents drop off and pick up their children in the reception area rather than in the dressing-room. There are four entrances from the dressing-room into the school, which makes it difficult to monitor and to ensure that only students enter the school building. Anyone with business in the school building is asked to check in with reception. This is also important as it allows us to have an accurate count of all people in the building at all times, a necessity in case of fire or other emergencies. We also feel that this encourages the children to be responsible and independent. This refers to the Elementary School vestibule and for parents of 1.B students to the Kindergarten vestibule. Výuka angličtiny v první třídě Ve čtvrtek 9. února se konala schůzka rodičů prvních tříd ohledně výuky angličtiny ve druhém pololetí. Paní učitelka angličtiny Christina McKellar shrnula výsledky dosaţené za první pololetí, představila nové učebnice glish Travels a nastínila cíle a očekávání pro druhé pololetí. Přítomné rodiče seznámila s metodami výuky například metodou asistovaného čtení, která zohledňuje vstupní úroveň čtení jednotlivých dětí. Ţáci pracují v malých skupinách, pravidelně se střídají a různými způsoby studují daný text: s paní McKellar cvičí často se vyskytující slova, se slovy pracují také s ELL učitelkou Carrie Brown a samostatně si pak čtou za pomocí CD přehrávače. Co se týče výuky čtení v angličtině, mají tak ţáci prvních tříd na základní škole skvělý začátek. Scholarship studies Scholarships are available for students in the current 5th and 6th grade. The deadline for application is during April For requirements and more information, please check the school website or contact school management at The KOKOS project On February 3rd, the Faculty school in Jesenice held a KOKOS (cooperation and competitiveness) event which was attended by 160 teachers from all over the Central Region, including 6 teachers from Sunny Canadian School. The event seminars were focused on various educational topics (eg. Verbal and self-evaluation, effective communication in professional situations, identifying gifted students and working with them). Our teachers gained insight into some new methodology and have enjoyed implementing what their learned into their current classroom lesson. Fraus school At the international book fair in Frankfurt, the European Association of Publishers of textbooks, composed of European teachers, specialists and publishers, awarded Fraus textbooks as one of the best in all of Europe. Czech Prvouka for 2nd grade was named the best textbook of the year in Europe. Sunny Canadian School can be proud to be Fraus school. Let s test Our 3rd, 5th and 6th grade classes will participate in writing Scio and Kalibro comparative tests during March and April. The 3rd and 5th grade students took these tests last year and scored very well. What are the results of these national benchmark tests used for? Parents can compare the test results according to the quality of teaching in individual schools, and teachers use them as one way to receive feedback about their work. Re-testing with the same type of test every few years makes it possible to assess student growth in the monitored area. The areas tested at Sunny Canadian School: Tested class Scio Kalibro 3rd Grades 5th Grade Math, Czech, glish, Key skills, Man and his world Math, Czech, glish, General studying presumptions 6th Grade Key skills X The project Meeting on the bridge Math, Czech, glish, Science Math, Czech, glish, humanistic foundation, natural science foundation As part of the Meeting on the Bridge project that SCS has been organizing for the past several years, we have invited interesting individuals from within and around our school community to share information about themselves and their work. Most recently, SCS invited Mr. Zuri to talk about Jewish traditions, Mrs. Fišerová to tell us about the Missis 2012 contest, and Mr. Košťál, a veterinarian who informed us about pet care. 4th grade at the Prague City Museum Fourth graders visited the Prague City Museum to participate in the program Multicultural Prague in the period of Charles the IV. They pretended to be Middle Age merchants and also learned a lot about the Jewish minority who lived during this time. A mobile computer classroom Sunny Canadian School will be a recipient of some of the EU funding that is being used to project money to schools. With these funds, we plan to purchase a mobile computer classroom (ICT). This mobile computer classroom will allow a greater involvement of ICT in teaching of other subjects and the current IT room will be available to use as a regular classroom. SC NEWSLETTER Březen/March 12

13 Updating of key school documents In connection to the recent amendments made to the Czech Education Act, several key school documents are being updated. After they have been agreed to by the School council, these documents will be posted on the school website. New schedule The increase in the number of teaching hours in the 2nd grade made it necessary to rework the existing timetable. While creating a new schedule, we considered all operational criteria, study and hygiene requirements as well as family concerns. We are aware that the final solution will not satisfy the requirements and ideas of all parties parents, children, and the school, but we are doing our best to find a solution that is suitable for everyone.there will be more about the new schedule in upcoming newsletters. KG Project Křemílek Project Křemílek, has been an ongoing project in our kindergarten since September This project focuses on the encouragement of positive behavior in the classroom and beyond. Kindergarten teachers evaluate children daily using different classroom management techniques and record their behavior on a visible calendar chart. If a child has demonstrated positive behaviour throughout the day, they get a smiley face. Children who have had some disciplinary problems get a neutral smile, and those who have behaved inappropriately during the day get a frowning face. Children who received 100% smiley faces over a month receive a star necklace from Křemílek plus a small gift. Stump s cottage with photos of children with the best behavior is placed on one side of the mobile notice board in the Kindergarten lobby. Kindergarten School in Nature trip From 6-10th of February, children enjoyed outdoor activities in the snow, skiing in the mountains and winter merrymaking in Hotel Větrov in Vysoké nad Jizerou. To get an idea of the fun that we all had, you can watch a video from our kindergarten winter school in nature. Face painting A professional face painter visited the U Broučků and U Dráčků classrooms on Friday, February 3 rd. We would like to say thank you, Mrs. Rousek, for entertaining our children with this fun activity. Green Frogs are learning about transportation On Monday, March 5th, the Green Frogs classroom went on a trip. Because they are learning about transportation, we took them on the tour through Prague. They were on the bus, on the tram, in the subway, and they even took a ride on the funicular to Petřín. The children moved well from transportation to transportation, and even successfully changed metro lines! Blue Bunnies at the ZOO On Thursday February 16th, the youngest children of our kindergarten went to the ZOO. The children saw many different species of animals. Sports and non-sport extra courses For adults we offer regular classes of body styling, roller skating or an invitation to go with us on Wellness weekend. In the section of non-sport courses we currently offer: Kindergarten: Theatre (Mo 15:10-16:10) 5 free places, roller skating (Wednesday 14:00-15:00, 15:10-16:10) Elementary school: Jewellery making (Mo 15:20-16:20) 2 free places; Ceramics (Wed 15:20-16:20) 4 free spaces; Science (Wed 16:20-17:20) 5 free spaces, Golf (Thu 15:10-16:10) 5 free spaces; roller skating (Fri 13:30-14:30) 6 free spaces. If you are interested, please do not hesitate to contact us by at or you can call us at or If you are not sure about which courses you and your child might be interested in, you can wait till June 2012 when we will showcase the extra courses on offer for kindergarten and elementary students at the Courses fair. SC NEWSLETTER Březen/March 13

CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING

CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING CO MÁME ZA SEBOU WHERE WE HAVE BEEN 1. školní den Kanadský den Díkůvzdání Vánoční trhy a vánoční show Louskáček Zápis do 1.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Slavic 218/452 (M/T/W/R 12:05; Van Hise 382) FOURTH-SEMESTER (INTENSIVE) CZECH

Slavic 218/452 (M/T/W/R 12:05; Van Hise 382) FOURTH-SEMESTER (INTENSIVE) CZECH Slavic 218/452 (M/T/W/R 12:05; Van Hise 382) FOURTH-SEMESTER (INTENSIVE) CZECH Dr. David Danaher Van Hise 1444, 2-9765 dsdanaher@wisc.edu pes@mac.com 617-803-1052 (cell) Office hours: by appointment, T

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

23. 9. Mon Po Field Trip to Fire Station in Prague Krč (RE, OT) 24. 9. Tue Út Field Trip to Fire Station in Prague Krč (YD, GF)

23. 9. Mon Po Field Trip to Fire Station in Prague Krč (RE, OT) 24. 9. Tue Út Field Trip to Fire Station in Prague Krč (YD, GF) Sunny Canadian International School School Year / Školní rok 2013/14 Calendar Important Dates / Kalendář důležitá data COLOR CODE KINDERGARTEN ALL SCHOOL ELEMENTARY 1. 9. Sun Ne 2. 9. Mon Po 3. 9. Tue

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Sunny Canadian International School School Year / Školnírok 2015/2016 Calendar Important Dates / Kalendář důležitá data

Sunny Canadian International School School Year / Školnírok 2015/2016 Calendar Important Dates / Kalendář důležitá data Sunny Canadian International School School Year / Školnírok 2015/2016 Calendar Important Dates / Kalendář důležitá data Color code: AND OLDER PRVNÍ STUPEŇASTARŠÍ FIRST AND PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ AND OLDER

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

1. 9. Mon Po. 2. 9. Tues Út. 3. 9. Wed St. 8. 9. Mon Po. 10. 9. Wed St. 11. 9. Thu Čt. 12. 9. Fri Pá. 15. 26. 9. Mon Fri Po Pá. 19. 9.

1. 9. Mon Po. 2. 9. Tues Út. 3. 9. Wed St. 8. 9. Mon Po. 10. 9. Wed St. 11. 9. Thu Čt. 12. 9. Fri Pá. 15. 26. 9. Mon Fri Po Pá. 19. 9. Sunny Canadian International School School Year / Školní rok 2014/15 Calendar Important Dates / Kalendář důležitá data COLOR CODE KINDERGARTEN ALL SCHOOL ELEMENTARY 1. 9. Mon Po 2. 9. Tues Út 3. 9. Wed

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více