Nové služby pro zákazníky prodejen COOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové služby pro zákazníky prodejen COOP"

Transkript

1 Nové služby pro zákazníky prodejen COOP Tisková zpráva, Představení finančních služeb nabízených ve většině prodejen COOP je ústředním tématem expozice skupiny COOP na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2012, který se uskuteční v areálu BVV v Brně od 28. února do 2. března V ostrém provozu představí COOP především nejnovější službu pro své zákazníky Placení složenek a vklady na bankovní účty. Skupina COOP na veletrhu rovněž představí rozvinutí konceptu vlastních značek. Cílem Skupiny COOP je co nejvíce se přiblíţit svým zákazníkům, a to nejen nabídkou sortimentu, ale také nabízenými sluţbami. Proto se Skupina COOP ve spolupráci s Era/Poštovní spořitelnou zaměřila ve svých prodejnách na vytvoření co nejkomplexnějšího servisu pro zákazníky. Finanční a další služby poskytované v prodejnách COOP Bezhotovostní placení Centrálním nákupem 2000 platebních terminálů a uzavřením dohody o akceptaci bezhotovostních plateb s ČSOB zajistila skupina COOP moţnost vyuţívání této jiţ samozřejmé sluţby za výhodných podmínek ve většině svých městských i vesnických prodejen. Drtivá většina prodejen je tak z hlediska infrastruktury pro poskytování finančních sluţeb plně srovnatelná s nadnárodními konkurenty. V roce 2011 zrealizovala síť prodejen COOP více neţ 2,75 miliónu bezhotovostních transakcí. Výběr hotovosti na pokladně Moderní a stále více oblíbená sluţba výběru hotovosti na pokladně, známá pod názvem CashBack, umoţňuje na označených pokladnách prodejen COOP vybrat pohodlně a rychle hotovost aţ Kč. Stačí, aby měl zákazník některou z platebních karet karetních asociací MasterCard nebo Visa a uhradil nákup v hodnotě minimálně 300 Kč. Výběr peněz na pokladně prodejen COOP je pro zákazníky pohodlnější, nemusí jiţ kvůli vybírání hotovosti ztrácet čas hledáním a chozením na jiné výdejní místo, protoţe mají vše k dispozici ve své prodejně. Při výběru peněz na pokladně pomocí karty Poštovní spořitelny nebo ČSOB je sluţba poskytována zdarma, takţe zákazníci s těmito kartami ušetří za bankovní poplatky. V roce 2011 proběhlo více neţ výběrů hotovosti. Placení složenek a vklady na bankovní účty Čas i peníze budou moci zákazníci prodejen COOP ušetřit i prostřednictvím nově zaváděné sluţby umoţňující placení sloţenek, úhradu faktur a vkládání peněz na bankovní účet v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. Nabídka této sluţby je od prosince 2011 ověřovaná ve vybrané síti prodejen COOP ve dvou lokalitách. V průběhu roku 2012 se plánuje její masové rozšíření do významné části obchodní sítě COOP. Sluţba bude v ostrém provozu a ve dvou variantách řešení představena na stánku skupiny COOP na veletrhu SALIMA Dobíjení kreditu mobilních telefonů Tato u zákazníků oblíbená sluţba umoţňuje rychlé dobití kreditu mobilních telefonů na prodejně. Dobíjení se provádí prostřednictvím platebního terminálu, zájem o dobití meziročně stoupá, ve třetím roce od zavedení sluţby se v síti prodejen COOP uskutečnilo souhrnně více neţ 1,2 miliónu transakcí. SČMSD, člen skupiny COOP l coop-tiskova-konference-salima2012 l stránka 1/5

2 Poskytování poštovních služeb na základě smlouvy s Českou poštou Prodejny COOP hledají nové cesty, jak naplňovat očekávání svých zákazníků. Jednou z novinek je poskytování poštovních sluţeb na základě smlouvy s Českou poštou, a to buď širší nabídkou sluţeb s větším rozsahem hodin pro veřejnost nebo formou vyuţití prodejny COOP jako výdejního místa k vydávání uloţených zásilek. Spolupráce byla zahájena v řádu jednotek míst v průběhu roku V souvislosti s probíhající optimalizací sítě podacích pošt se v roce 2012 předpokládá zavedení poštovních sluţeb v desítkách dalších venkovských prodejen COOP. Stánek (038) Skupiny COOP na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2012 najdete v pavilonu V. Více o skupině COOP O značce COOP COOP je mezinárodně pouţívanou obchodní značkou druţstev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do mnoha zemí světa včetně území současné České republiky. Značka COOP vyjadřuje výstiţně a v mnoha jazycích princip fungování druţstva kooperaci jeho členů, kteří jsou současně spotřebiteli druţstvem prodávaných spotřebních produktů. Obdobně přiléhavé byly a nadále jsou také nejpouţívanější značky českých spotřebních druţstev Jednota a Konzum. V České republice je COOP zastřešující značkou nejširší sítě prodejen potravin a zboţí denní potřeby sdruţující zhruba prodejen s celkovou prodejní plochou m 2. Česká a moravská spotřební druţstva dohromady zaměstnávají více neţ lidí, mají více neţ členů a souhrn jejich trţeb je řadí na 6. místo mezi maloobchodními prodejci potravin působícími v České republice. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku i na Slovensku je COOP lídrem maloobchodního trhu prodeje potravin a silné postavení má rovněţ ve Skandinávii, Velké Británii, Japonsku a dalších asijských zemích. Prostřednictvím svého zájmového sdruţení a společného nákupu rozvíjejí česká a moravská spotřební druţstva spolupráci s mnoha partnerskými organizacemi, především z Evropy. COOP. Všechno dobré. Spotřební druţstva a další organizace, které mají právo pouţívat v České republice obchodní značku a logo COOP se prezentují jako členové skupiny COOP a hodnoty spojované se značkou komunikují mj. sloganem COOP. Všechno dobré. Strategické plány a projekty skupiny COOP směřují k podpoře trţních pozic spotřebních druţstev, zlepšení kvality a rozšíření sluţeb pro zákazníky a ke zvýšení účinnosti jednotné komunikace pod zastřešující značkou COOP. Počínaje rokem 2008 je jedním z klíčových projektů skupiny zavádění moderních informačních a telekomunikačních technologií a jejich prostřednictvím rozšiřování nabídky finančních a dalších sluţeb s přidanou hodnotou pro zákazníky napříč sítí prodejen COOP. Tyto sluţby poskytuje většina prodejen COOP ve spolupráci s Československou obchodní bankou, Poštovní spořitelnou a společnostmi AutoCont a Global Payments Europe. SČMSD, člen skupiny COOP l coop-tiskova-konference-salima2012 l stránka 2/5

3 Svaz českých a moravských spotřebních druţstev (SČMSD) provozuje 11 středních škol zaměřených převáţně na obchodně ekonomické a gastronomické obory a oblast sluţeb a také Manaţerský institut COOP. SČMSD prostřednictvím své dceřiné společnosti také provozuje formou výlučné národní franšízy půjčovnu automobilů pod celosvětově známou obchodní značkou Europcar a podniká i formou svých dalších majetkových účastí. Věděli jste? Mimochodem věděli jste, ţe jeden z nejslavnějších světových fotbalových klubů FC Barcelona funguje na obdobném principu jako druţstvo? Populární Barca je vlastněna a řízena svými fanoušky vice neţ z nich rozhoduje rovným hlasem o dění ve svém klubu. Kontakt Eva Klánová Press21 s.r.o. Holečkova 100/ Praha 5 Smíchov tel.: Lukáš Němčík Svaz českých a moravských spotřebních druţstev Skupina COOP U Rajské zahrady Praha 3 tel.: SČMSD, člen skupiny COOP l coop-tiskova-konference-salima2012 l stránka 3/5

4 Era/Poštovní spořitelna Era přináší nový přístup k finančním sluţbám s cílem maximálně zjednodušit produktovou nabídku a poskytovat srozumitelné, dostupné a funkční sluţby pro současného člověka. Era staví na bohatých zkušenostech, jak poskytovat a nabízet bankovní servis. Její snahou je být nablízku všem klientům kdekoliv a kdykoliv. Poštovní spořitelna má přes 2 miliony klientů, kterým poskytuje své sluţby v nejširší obchodní síti. Zákazníci mohou vyuţít stávajících 62 Finančních center a více neţ 3300 poboček České pošty, z nichţ mnohé jsou dostupné i o víkendu. Zákazníci mají k dispozici také 2800 finančních poradců ČMSS nebo více neţ 800 bankomatů. Klienti mohou obsluhovat své účty také prostřednictvím aplikace pro chytré telefony a tablety smartbanking, kterou si jen v lednu 2011 stáhlo více neţ 8000 klientů. Era často spolupracuje s projekty, které motivují k dlouhodobému rozvoji společnosti a snaţí se pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům. Dále vystupuje jako sponzor kulturních akcí. Z poslední doby například jako partner Febiofestu, České miss či Ţivnostníka roku. Za dobu svého krátkého působení se Eře podařilo získat několik ocenění. V prestiţní soutěţi Hospodářských novin Nejlepší banka 2011 získala Era Poštovní spořitelna titul Klientsky nejpřívětivější banka roku, Era online účet byl vyhodnocen jako nejlepší bankovní účet v soutěţi Finanční produkt Era nabízí nejen produkty a sluţby, ale také otevřený a rovnocenný vztah. Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s. SČMSD, člen skupiny COOP l coop-tiskova-konference-salima2012 l stránka 4/5

5 Finanční služby kdykoliv a kdekoliv tak zní heslo, kterým Era vyjadřuje svou snahu být nablízku všem klientům od velkých krajských měst až po nejmenší obec. Jejím cílem je umoţnit platby, výběr peněz nebo úhradu sloţenek tam, kde lidé dennodenně nakupují. V rámci naplnění tohoto motta započala před 3 lety spolupráce Poštovní spořitelny s obchodní skupinou COOP. Kooperace s prodejnami COOP byla v počátku zaloţena na akceptaci veškerých platebních karet Ery/Poštovní spořitelny. Později byla spolupráce rozšířena i o službu CashBack, která umoţňuje klientům vybírat hotovost přímo na pokladnách obchodů. Zejména na vesnicích, kde lidé nemají moţnost vyuţít bankomat, je CashBack velice uţitečný. Od zavedení spolupráce mezi Erou a COOPem dosáhl objem transakcí částky téměř 2 miliardy korun. Další rozvoj sluţeb v prodejnách COOP byl zahájen na konci minulého roku, kdy Era umoţnila klientům platit v prodejnách COOPu složenky. Tento pilotní projekt zatím funguje jen v 18 prodejnách, nicméně již nyní víme, že je to správná cesta a klienti takovou službu vítají. Na všech prodejnách, kde jsme tuto službu zavedli, je klienty aktivně využívána. V tomto roce budeme pokračovat a zavádět službu do dalších desítek prodejen COOPu, říká Petr Jaroš, výkonný ředitel Poštovní spořitelny. V blízké době by měly být také zprovozněny internetové kiosky, které v prodejnách COOPu umoţní klientům, aby spravovali své peníze prostřednictvím internetu v případě, ţe takovou moţnost nemají doma. Kontakt Zuzana Kalátová mluvčí Poštovní spořitelny Československá obchodní banka, a. s. Externí komunikace a interní média Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s. Radlická 333/150, Praha 5 tel.: mobil: SČMSD, člen skupiny COOP l coop-tiskova-konference-salima2012 l stránka 5/5

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha * BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness jako příloha ročník II., 1-2/2012 Složitá situace představuje výzvu str. 18 Retail Vision 2015: Co čeká český obchod? str. 22 Chytrý čtvereček jako šikovný

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava.

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava Adéla Gronychová Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Pololetní zpráva 2011

Pololetní zpráva 2011 Pololetní zpráva 2011 Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem. Společnost Telefónica Czech Republic, a.s je v textu této Pololetní zprávy označována také jako

Více

Finanční skupina České spořitelny

Finanční skupina České spořitelny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční skupina České spořitelny diplomová práce Autor: Andrea Klimešová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka,

Více

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Diplomová práce Autor: Bc.Marcela Dědková Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Doc.PhDr.Mária

Více

FOTO. magazín o kartách. No 1 2 0 0 7

FOTO. magazín o kartách. No 1 2 0 0 7 No 1 2 0 0 7 FOTO zimní číslo obsahuje celou řadu informací a komentářů z aktuálních událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí z oboru technologií a bezpečnosti okolo karet několik zajímavých tipů

Více

Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2013 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce

Více

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008 SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy...4 Spotřební družstva a vývoj českého obchodu...7 Stručný profil SČMSD...8 Svazové orgány...9 Představenstvo...10

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití platebních karet v České republice Bakalářská práce Sandra Mašatová duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Využití platebních

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Michaela Hájková.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Michaela Hájková. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Michaela Hájková Bankovní Management Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová Praha Duben 2011

Více

Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2005

Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2005 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2005 Komerční banka patří mezi největší bankovní instituce v České republice i střední a východní Evropě. Jako plnohodnotný člen mezinárodní skupiny Société Générale

Více

Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2006

Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2006 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2006 06 Společenská odpovědnost Komerční banka patří k předním bankovním institucím v České republice i regionu střední a východní Evropy. Jako člen mezinárodní skupiny

Více

Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2006

Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2006 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2006 06 Společenská odpovědnost Komerční banka patří k předním bankovním institucím v České republice i regionu střední a východní Evropy. Jako člen mezinárodní skupiny

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz. Velký Vont

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz. Velký Vont #4/2009 cardmag TM v podzimním čísle magazínu přinášíme rozhovory, statistiky, technologické novinky, informace z oblasti bezpečnosti a marketingu, aktuality z domova a ze zahraničí, profil norského trhu

Více

Pololetní zpráva 2012. mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2012. mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2012 mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2012 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2012 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Využití platebních systémů přes internet

Využití platebních systémů přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

Více

Výroční zpráva. Komerční banka, a. s.

Výroční zpráva. Komerční banka, a. s. Výroční zpráva 2002 Komerční banka, a. s. 8763 Čistý zisk dosáhl dle IFRS výše 8 763 milionů Kč, což představuje nárůst o 246,1 % v porovnání srokem 2001. 4,3% 12,5 % Vroce 2002 se bance podařilo zvýšit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

Schlecker: Vzestup a pád impéria. Co ukázal výzkum Drogerie 2012? Češi opět míří do nákupních center. Špatný čárový kód = fronta u pokladny

Schlecker: Vzestup a pád impéria. Co ukázal výzkum Drogerie 2012? Češi opět míří do nákupních center. Špatný čárový kód = fronta u pokladny ročník II., www.retailinfo.cz Schlecker: Vzestup a pád impéria str. 18 Co ukázal výzkum Drogerie 2012? str. 20 Češi opět míří do nákupních center str. 26 Špatný čárový kód = fronta u pokladny str. 28 Jak

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Elektronické bankovnictví

Elektronické bankovnictví Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Elektronické bankovnictví E-banking Marek Hübner Plzeň 2012 Studijní program: Obor: Vedoucí práce: Magisterský Právo a právní věda JUDr.

Více

Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím

Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Michal Kodl Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí

Více

magazín o kartách No 3 2 0 0 6

magazín o kartách No 3 2 0 0 6 No 3 2 0 0 6 v tomto čísle najdete celou řadu informací a komentářů z aktuálních událostí kartového odvětví v ČR a ze zahraničí, z oboru technologií a bezpečnosti, rozhovor s panem Šimonem Mastným, generálním

Více

Platební karty a možnosti jejich využití

Platební karty a možnosti jejich využití Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty a možnosti jejich využití Diplomová práce Autor: Bc. Mariola Flachsová, DiS. finance, finanční obchody Vedoucí

Více

Srovnání studentských bankovních účtů v České republice, na Slovensku a v Rakousku

Srovnání studentských bankovních účtů v České republice, na Slovensku a v Rakousku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání studentských bankovních účtů v České republice,

Více

No 3. cardmag no 3/08 1 2008

No 3. cardmag no 3/08 1 2008 No 3 2 0 0 8 V letním čísle magazínu přinášíme aktuality a komentáře k událostem v kartovém odvětví u nás i v zahraničí profil společnosti MasterCard Europe pro ČR komentář k vývoji evropského projektu

Více