Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Praze dne: 24. září 2014 zpracovala: Anna Luňáčková ředitelka MŠ sv. Voršily v Praze Název: Mateřská škola sv.voršily v Praze Adresa: Ostrovní 11, Praha 1 IČ: IZO: Právní forma: školská právnická osoba ke dni Členové rady: Mgr. Alice Macková, Jarmila Juřenčáková, Mgr. Pavla Pěstová Zřizovatel: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, sídlo: Ostrovní 11, Praha 1 Telefon: Počet tříd: 2 třídy Kapacita školy: 52 dětí Typ: Celodenní provoz od 7.00 hod do hod. Ředitelka: Anna Luňáčková telefon: Zástupce ředitelky: Mgr. Julie Čiháková telefon:

3 Charakteristika školy: se nachází v centru Prahy v těsné blízkosti Národního divadla. Byla založena v roce 1991 a od roku 1994 je v právní subjektivitě. V přízemí budovy se nachází kuchyně, která je po celkové rekonstrukci. Je vybavena moderní technologií a dalším potřebným zázemím. V poschodí jsou dvě třídy, jejichž interiér se stále inovuje. Pravidelně je doplňován i mobiliář. Funkčně se také využívají patrové vestavby, které poskytují relaxační zázemí. Velikostně jsou třídy na počet dětí nevyhovující. Malé prostory neumožňují dětem dostatek pohybových aktivit, které proto musíme přesouvat do zahrad, které jsme proto vybavili dopravními prostředky, zahradním náčiním a nářadím. V případě příznivého počasí využíváme klášterní zahradu i v odpoledních hodinách. Děti zde mají k dispozici pískoviště a herní prvky. Další zahrada ve vnitrobloku V Jirchářích, kterou máme v užívání od MČ Praha 1, je velmi náročná na úklid z důvodu špatné dostupnosti. S údržbou a s odvozem listí pomáhají rodiče. Vzdělávací program charakteristika ŠVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) MŠ sv. Voršily v Praze Pojď dál, vítej u nás vychází z RVP PV. Je realizován jako integrovaný program vzdělávání dětí, který je zaměřen na citlivé formování osobnosti dětí v křesťanském duchu a na estetickou tvořivost. ŠVP PV je zpracován do integrovaných tematických bloků, které jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích programech do témat. Jsou přizpůsobeny aktuálnímu zájmu dětí a vzniklé situaci ve třídě (technicky zaměřená témata z důvodu převažujících chlapců ve skupině). Snažíme se děti všestranně rozvíjet a při předávání nových vědomostí, zkušeností a dovedností zapojovat různé druhy učení tj. prožitkové, kooperativní, učení ve skupinách a učení pokus - omyl. V jednotlivých tématech jsme propojovali rozmanité druhy činností, jako jsou hudební, pohybové, výtvarné, dramatické a literární. Při uvádění dětí do nového tématu jsme vycházeli z informací, které již vědí. Během roku jsme se snažili dopřát dětem dostatek prostoru pro vlastní sebevyjádření při výtvarně tvořivých aktivitách a podněcovat u dětí volnou hru nabídkou nových herních prvků. Velký důraz jsme kladli na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, a to především sledováním situací ve třídě a vhodným moderováním vzniklých konfliktů. V tomto roce jsme pozorovali zvýšený zájem dětí o knihy, především encyklopedie, které jim byly volně ve třídě k dispozici. Individuální pokrok každého dítěte v jednotlivých oblastech jako je Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět jsme průběžně sledovali v portfoliu, ve kterém byly uloženy výtvarné a pracovní listy dětí, a odborné zprávy z pedagogicko-psychologické poradny i výsledky foniatrického vyšetření. 2

4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu Organizaci dne jsme přizpůsobovali aktuálním potřebám dětí. V průběhu dne jsme dbali o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Snažili jsme se dopřát dětem dostatek pohybových aktivit. Zařazovali jsme činnosti, při kterých děti pracovaly jak individuálně, tak i v menších skupinách a ve dvojicích. Děti rozvíjely kooperativní dovednosti a měly možnost učit se od sebe navzájem a pomáhat si. V některých případech jsme zařazovali práci s celou skupinou v komunitním kruhu, při artefiletických technikách, pohybových hrách a zpívání u klavíru. Programy s křesťanským zaměřením Při tvorbě katechezí jsme tematicky navazovali na liturgický rok. Přibližovali jsme při nich dětem význam hlavních křesťanských svátků - Vánoce, Masopust, Velikonoce. Inspirací a zdrojem nám byla celostně orientovaná náboženská pedagogika vycházející z Franze Ketta a Ester Kaufmanové. Hlavní důraz klade na osobní prožitek dětí, jejich aktivní tvoření a zapojení, než pouhé pasivní zprostředkování informací. Náměty katechezí byly tematicky propojeny s třídním vzdělávacích programem a přirozeně navazovaly na změny odehrávající se v přírodě. Pravidelně jsme se s dětmi účastnili dětské mše v kostele sv. Voršily a Slavnosti Těla a Krve Páně. Přijali jsme také pozvání do Arcibiskupského paláce a navštívili O. Kardinála Miloslava Vlka a zároveň si prohlédli betlémy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a u Kapucínů. Potěšila nás přátelská návštěva v MŠ Apoštolského nuncia Giuseppe Leanza. Na závěr školního roku jsme společně s církevními školami Arcidiecéze pražské prožili slavnostní bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Prevence sociální patologických jevů Na začátku školního roku jsme společně s dětmi vytvářeli pravidla soužití ve třídě. Každé pravidlo jsme pojmenovali a jasně definovali (např. kapičkové pravidlo zacházení s vodou, srdíčkové pravidlo jak se k sobě chováme, košťálové pravidlo - každá hračka, má své místo atd.). V průběhu roku jsme si pravidla průběžně připomínali a dbali na jejich dodržování. Dobré sociální vztahy mezi dětmi jsme podporovali sociálními hrami (např. pohybovými hrami ve skupinách v ranní chvilce) a aktivitami podporujícími spolupráci mezi dětmi (společnými činnostmi a prací s příběhy se sociálním podtextem). Vstřícnou sociální atmosféru jsme podněcovali společnou chvilkou v ranním kruhu, ve které jsme se přivítali a zazpívali si uvítací píseň. Sebepřijetí a sebevědomí každého dítěte jsme rozvíjeli osobním individuálním přístupem učitelky k dítěti spojeným s pozitivním povzbuzením a podporou podněcují jeho samostatnost a sebedůvěru. Podporovali jsme u dětí vhodnou komunikaci směřující k tomu, aby si vzniklé konflikty dokázaly vyřešit příhodnou formou samy mezi sebou. 3

5 Psychosociální klima třídy Během školního roku jsme mezi dětmi pozorovali velmi pěknou přátelskou atmosféru. Děti rády společně rozehrávaly různé hry, v oblibě měly sportovní a společenské hry (Šachy, Žížaly, Člověče, nezlob se, Umí prase létat?, atd.), které si dokázaly rozvíjet i bez podnětu učitele ve více členných skupinách. Povšimli jsme si, že každé dítě mělo ve třídě kamaráda a nestojí mimo kolektiv. Multikulturní výchova K přiblížení jiných kultur jsme využili tematicky zaměřených projektů. Za pomocí prožitkových metod, smyslových her, pohybových a hudebních aktivit, výtvarných a tvořivých činností, encyklopedií, pohádek a příběhů jsme děti seznamovali se světem Eskymáků a Indiánů. Dále jsme s dětmi názornou cestou nahlédli do světa Asie, Afriky, Turecka a Himalájí. V průběhu roku jsme kladli důraz na podporování tolerance mezi dětmi a to nejen osobním přístupem učitelky, ale také pozorováním situací ve třídě. Snažili jsme se u dětí rozvíjet vzájemný respekt a toleranci k jiným etnikům i k individuální odlišností mezi dětmi v dovednostech, schopnostech a vzhledu. Enviromentální výchova Do ŠVP PV jsme včlenili environmentálně zaměřené projekty. Na podzim jsme prostřednictvím skřítků Podzimníčků přibližovali dětem, co se odehrává v přírodě, v lese, jak se zvířata připravují na zimu a co potřebují v zimě. Na jaře jsme se zabývali tématy probouzející se jarní přírody a koloběhem vody (jak zacházet s vodou, kdo ji potřebuje v životu, co do vody patří a nepatří třídění odpadu, jaké jsou vlastnosti vody co plave/neplave). K seznamování dětí s přírodou jsme hojně využívali práce s encyklopediemi. Děti jsme vedli ke třídění papíru a k šetrnému zacházení s ním. V průběhu roku jsme zprostředkovávali dětem kontakt s živou i neživou přírodou prací s přírodním materiálem, obohacením projektů procházkami k Vltavě a na Petřín, a společným výletem dětí do Zvířátkova, kde měly možnost přímého kontaktu se zvířaty. Dětí s odkladem školní docházky Pro děti s OŠD je zpracován vzdělávací program. Informace o posunu dětí byly pravidelně zaznamenávány do individuálních diagnostických listů, které průběžně shrnovaly získané informace z pozorování dětí, z konzultací s rodiči a z doporučení odborných center. Obsahovaly také výtvarné práce a pracovní listy dětí. 4

6 Praxe studentů V naší škole mají možnost v rámci svého studia vykonávat souvislou i periodickou praxi studenti z DKŠ Platnéřská, VOŠ Jabok a VOŠ pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou. Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku se s rodiči navázala velmi dobrá spolupráce. Pozorovali jsme zájem rodičů o ŠVP PV i celkové dění v mateřské škole. Rodiče se mohli kdykoli informovat o výsledcích vzdělávání u svého dítěte. Prostřednictvím nástěnek byli rodiče seznamováni o vzdělávací nabídce. Některé informace mohli sledovat na webových stránkách MŠ. Společně jsme prožili několik tvořivých otevřených odpolední v adventní a masopustní době. V měsíci květnu jsme oslavili svátek matek. Cílem setkání bylo skrze hudebnědotykový prožitek podpořit osobní setkání matky s dítětem. V závěru školního roku jsme se při společné zahradní slavnosti motivované tématem námořníci rozloučili s předškolními dětmi. Součástí školy je Sdružení rodičů, které je registrováno u MV ČR. Pokladník Sdružení rodičů hospodaří s odsouhlaseným příspěvkem na školní rok a financuje kulturní akce. Téma setkání: Otevřená tvůrčí odpoledne pro děti a jejich rodiny Během těchto setkání se podařilo zapojit rodiče, děti i jejich sourozence do dění v mateřské škole, prohloubit vzájemné vztahy, rozvinout spolupráci a umožnit rodičům nahlédnout do výchovně vzdělávacího procesu mateřské školy. Otevřená odpoledne se realizovala v obou třídách. U rodičů dětí byla setkání v oblibě, čemu nasvědčovala pozitivní zpětná vazba z jejich strany. Město Cílem tohoto setkání bylo společně s pomocí prvků artefiletiky vytvořit dětské hračky (dopravní koberec, dřevené domečky), které mohly děti během školního roku využívat ke své volné hře. Toto zdařilé setkání bylo motivováno názorně zobrazeným příběhem přibližujícím dětem historii Prahy. Ovečko, jak se budeš jmenovat? Prostřednictvím obrázkového příběhu a tvořivých výtvarných činností se děti seznamovaly s křesťanským významem Vánoc. Popelec Během setkání se podařilo dětem tvořivou formou nastínit význam masopustu, obeznámit je s lidovou tradicí a společně vytvořit nejrůznější masopustní masky a loutky. 5

7 Pedagogičtí pracovníci stav k Pedag. pracovníci celkem z toho kvalifikovaných nekvalifikovaných Kvalifikovanost je 100% věková struktura pedagogických pracovníků věk počet pracovníků do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci Složení pedagogů odpovídá potřebám školy. V době čerpání studijního volna a časté pracovní neschopnosti učitelek byly kladeny velké nároky na zajištění provozu. Aby třídy nebyly v odpoledních hodinách spojovány, využívali jsme zástup kvalifikované učitelky v důchodu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Podle vlastního zájmu se mohou učitelky účastnit DVPP. Průběžně je doplňována knihovna o odborné tituly k využití samostudia. Získané vědomosti a zkušenosti se předávají na pedagogické poradě Podzimní zpívání 5 hodin Mgr. Jitka Krajčová Inovace v předškolním vzdělávání 5 hodin Anna Luňáčková Konference ředitelů 15 hodin A. Luňáčková Občanský zákoník 6 hodin Anna Luňáčková Právo ve škole - dílna 6 hodin Anna Luňáčková Jóga s dětmi 3 hodiny Lucie Zichová Dis. Dívej se, tvoř a povídej 5 hodin Lucie Zichová Dis. Povinnosti ředitele MŠ správní řízení 5 hodin Anna Luňáčková Pohybové hry s hudbou 5 hodin Mgr. Jitka Krajčová Autoevaluace v MŠ 6 hodin Anna Luňáčková Třesky, plesky, hravě česky 6,5 hodiny Mgr. Jitka Krajčová Cestujeme kolem světa 5 hodin Mgr. Julie Čiháková Ředitelka školy se účastnila konzultační a metodické podpory v oblasti ekonomické a legislativní poskytované Odborem církevního školství Arcibiskupství pražského a pravidelných porad ředitelů církevních škol. Dále výjezdního zasedání pořádané školskou sekcí České biskupské konference. Se zřizovatelem školy a řediteli zřízených škol se pravidelně setkáváme 2x ročně. 6

8 Zápis do MŠ Zápis dětí do MŠ sv. Voršily v Praze probíhá každoročně v dubnu. V tyto dny je škola otevřená veřejnosti. Rodiče jsou o aktualitách informováni prostřednictvím webových stránek školy. Ke dni zápisu bylo zapsáno: 27 dětí Přijato k : 18 dětí Počet volných míst k : 0 Počet dětí s OŠD: 2 Počet nově přihlášených dětí s OŠD: 0 Zájem rodičů převyšuje kapacitní možnosti školy. Více dětí nelze zapsat z prostorových a hygienických podmínek školy. Zájem o umístění dětí do naší školy ze strany rodičů je značný, což je dáno nejen rodinným a otevřeným prostředím, ale i nabízeným programem a kvalitním obsazením kvalifikovaných pedagogů i správních zaměstnanců. Spolupráce s odbornými partnery: Klinická logopedka nabízí nápravu řeči u vytipovaných dětí na základě odborné depistáže foniatra. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje přednášku pro rodiče na téma školní zralost, provádí orientační testy školní zralosti a poskytuje individuální konzultace s rodiči Metodická podpora a spolupráce Arcibiskupství pražského pokračuje v duchovních setkáních Arcibiskupství pražské poskytuje škole každoročně dar ze Svatováclavské sbírky, který byl tento rok 4.500,-Kč. Závěry inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne 25. až Inspekční zpráva Čj ČŠIA - 528/14-A Podmínky k realizaci vzdělávání dětí jsou na požadované úrovni a umožňují kvalitní naplňování cílů ŠVP PV. Silnou stránkou školy je realizovaná spolupráce s rodiči a veřejností. Učitelky u dětí systematicky podporují dosahování klíčových kompetencí. Využívané metody a formy respektují specifika předškolního vzdělávání a přispívají k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí ve všech oblastech vzdělávání. Průběh a výsledky jsou na požadované úrovni. MŠ zohledňuje bezpečnost v budově školy i mimo ni. Realizované aktivity podporují zdravý životní styl dětí. Ředitelka školy potvrdila svoje dlouholeté kvalitní pedagogické i organizační schopnosti ve vedení pedagogického týmu. Zajišťuje jednotný vzdělávací styl i optimální pracovní klima a systematicky podporuje osobnostní růst pedagogů. V průběhu inspekční činnosti zavedla ředitelka novou knihu úrazů, která splňuje požadavky příslušné vyhlášky. Příležitost ke zlepšení stavu má škola v rozšíření prostorových podmínek a v realizaci optimálních zdravotně preventivních řízených pohybových aktivit. Od posledního hodnocení Českou školní inspekcí v roce 2007 došlo k podstatnému zlepšení materiálně technických podmínek pro vzdělávání. 7

9 Kontrola PSSZ Olšanská 3, Praha 3 dne: Protokol č. 316/14/111 Výsledek kontroly byl bez připomínek. Kontrola VZP ČR, Na Perštině 6, Praha 1 dne: Protokol č. KZ Výsledek kontroly byl bez připomínek. Kontrola Hygienické stanice hl. města Prahy oddělení hygieny dětí a dorostu dne Kontrola byla zaměřená na dodržování provozního řádu. Proběhla bez připomínek. Doplňkové aktivity Keramika Výtvarné tvoření s hlínou se u dětí těšilo velkému zájmu a přispělo k rozvoji tvořivosti, konstrukční představivosti a především jemné motoriky. Pozitivně hodnotíme, že kroužek byl pod vedením učitele. To zprostředkovalo dětem novou zkušenost s mužským vzorem v pedagogice. Škola v přírodě Škola v přírodě v obci Vřesník u Humpolce byla pro nás všechny velkým zážitkem i přesto, že jsme tam trávili podzimní a zimní dny. Užívali jsme si okolní přírodu i bohaté vybavení areálu. Chodili jsme na procházky do okolí, děti se každý den mohli svézt na poníkovi nebo jsme trávili čas na zahradě v samotném areálu, kde bylo k dispozici mnoho herních prvků, hraček i dopravních prostředků. Díky připravenému programu měly děti možnost cítit se jako správní indiáni. Jelikož jsme tam trávili i první adventní neděli, měli jsme domluvenou mši svatou přímo v budově pouze pro nás. Byli jsme svědky posvěcení budovy školy, kterou kněz při této příležitosti vykonal. I do této vesnice na Vysočině zavítal svatý Mikuláš se svým doprovodem. Plavání Plavecký výcvik byl zajištěn plaveckou školou Betynka v bazénu AXA. Taneční kroužek Vede kvalifikovaná učitelka, která se věnuje lidovému tanci. U dětí podporuje radostný a kultivovaný taneční projev, při kterém využívá říkadla, lidové písně a hudebně pohybové hry. Dvakrát ročně je pořádána ukázková hodina. Společné projekty se ZŠ sv. Voršily v Praze Cílem setkání bylo prohloubit vzájemnou spolupráci, rozvíjet sociální cítění a přátelskou formou dětem přiblížit prostředí ZŠ sv. Voršily v Praze. Téma jednotlivých setkání: Sv. Voršila Při tomto setkání se děti seznamovaly s legendou o sv. Voršile. V závěru setkání s pomocí různých druhů materiálů (polystyrén, papír, keramická hlína) vytvářely svoji vlastní loď. Provedu Tě po škole Školáci nás provedly základní školou. Setkání bylo pojato hravou výtvarně-tvořivou formou, zakončili jsme jej společnými hrami na školní zahradě. sv. Anděla Toto setkání dětem přiblížilo život sv. Anděli Merici. 8

10 Sejdeme se pod lampou Při posledním setkání děti kreslily v plenéru na námět lampy architekta Zajíčka. Uvedené společné projekty hodnotíme za pozitivně přínosné. Dětem zprostředkovaly nové zkušeností se školními dětmi a podpořily jejich vzájemnou spolupráci. Kultura a akce ve škole Os lava D ne cír k evn íh o šk o lst ví n ávš těva k o s tel a s v. Lu dm il y a sv. Voršily Setkávání se sestrou Anežkou prostřednictvím želvy Loudalky Návštěva sv. Mikulášem s anděly Vánoční procházka do kostela P.M. Sněžné a Františkánské zahrady Vánoční tvoření a posezení s rodiči s katechezí Vánoční hvězda Masopustní veslice Přednáška dentálních hygienistek o správné péči o zoubky Společné divadélko O zlaté rybce se ZŠ sv. Voršily v Praze Postní duchovní obnova pro rodiče i pedagogy vedená O. kardinálem M. Vlkem Jarní koncert Projekt Pohádkový únor byl zaměřen na zapojení rodičů do četby pohádek před odpočinkem Posezení nejen s maminkami u písničky a bábovky Den dětí prožitý na Žofíně Divadélko dramatického kroužku při ND Princeznička na bále Slavnostní piknik a rozloučení s předškoláky a jejich rodinami na klášterní zahradě Divadelní představení O Červené Karkulce pro děti přijaté do MŠ od září spojené s informativní schůzkou pro rodiče. Celodenní výlet Celodenní výlet do Zvířátkova jsme prožili v Olešné u Hořovic. Během dne nás barevný šašek a něžná motýlí víla postupně provedli různými zastaveními v areálu. Na každém z nich na nás čekala nějaká zvířátka. Poník všechny děti svezl a některá hospodářská zvířata si mohly děti i hladit. Průvodci nás seznamovali s životem těchto zvířat a jak je potřeba se o ně starat. Tato zastavení u zvířat byla prokládána odpočinkem ve velkém stanu, různými zábavnými prvky, které byly rozmístěny po celém areálu a výtvarným tvořením. Když byly děti příliš unavené horkem, připravila nám průvodkyně osvěžující vodní sprchu. Program byl velmi dobře sestaven, plný zábavných aktivit (třídění barevných víček, přetahování lanem, puzzle, jízda s trakařem apod.), které příjemně oddělovaly jednotlivá zastavení u zvířat. Pro děti z velkoměsta bylo setkání s hospodářskými zvířaty velkým obohacením. 9

11 Výkaz zisku a ztráty 10

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Husinec Řež, okres Praha východ Ke Škole 17, 250 68 Řež ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 1.1 Název ŠVP pro PV 1.2 Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012-2013 V Berouně 25. října 2013 Č.j. 2013/88 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Projednáno: na provozní poradě dne 30.9.2014 Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1221/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1221/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1221/12-S Název právnické osoby Katolická mateřská škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Seydlovo náměstí 24, 266 01 Beroun 1

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 9. 2011 31. 8. 2014 Č.j.: MŠ/252/2011 Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace Pracoviště: Mateřská škola, Brno, Síčka 1a, PSČ 644 00 č.j. ZS 302/2015 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2015/2016 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Souběžná 205, př. org. Tel. 474 375 715 e-mail: ms.megova@seznam.cz Motto: SPORTUJEME CELÝ ROK, kdo chce s námi držet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková

Více

- 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MÁM SVÉ MÍSTO NA ZEMI Dle 5 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. ředitelka vydává

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko Výroční zpráva za školní rok 202/203 Církevní mateřské školy Srdíčko . Základní údaje o škole název školy: Církevní mateřská škola Srdíčko adresa: Podpěrova 879, 55 00 Praha 5, (vlastník objektu: MČ Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motto: Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je vždy prima. Název programu: Putování se sluníčkem Zpracovala: Kratochvílová Dana V Suchdole dne: 24.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-219/09-09. Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-219/09-09. Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-219/09-09 Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují Adresa: Rooseveltova 106, 549 57 Teplice nad Metují

Více

PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU - KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU - KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU - KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2014-2017

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 426/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 426/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č.j. MŠ 426 /2013 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Mateřská škola Růženka

Mateřská škola Růženka Mateřská škola Růženka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Hrajeme si celý den zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), ve znění pozdějších

Více

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD Základní škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Horní Libchava 196, 471 11

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Trnava, okres Zlín, příspěvková organizace Č.j.: 9/2013 Vydala: Mateřská škola Trnava, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od

Více