ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1443-21-2014"

Transkript

1 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo NEMOVITOST: Zemědělský pozemek č. 668/36, Zemědělský Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Unhošť, k.ú. Unhošť Adresa nemovitosti: Unhošť, Vlastníci pozemku: BENEZE a.s.,, K Libuši 4/24, Kladno, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 2 / 4 Civilizace a.s.,, Růžová 95, Malé Kyšice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 8 DKG Hostivice s.r.o.,, Nevanova 1075/31, Praha 6, Řepy, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 4 Stanislav Kouba, Ke Skalce 312, Braškov, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 8 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad, JUDr. Monika Elfmarková Adresa objednatele: K Beránku 3, Praha 4 ZHOTOVITEL : J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADYnemovitostí. Adresa zhotovitele: Meinlinova 312, Praha 9 Kolděje telefon: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční příkaz EX 289/14-20 zjištění obvyklé ceny nemovitosti OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 11 stran Počet příloh: 0 Počet vyhotovení: 2 V Praze dne, dne

2 NÁLEZ Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Unhošť. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Unhošť, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 2

3 Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 441/2013Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Přehled podkladů Výpis z katastru nemovitostí L.V. č ze dne Kopie katastrální mapy Kupní smlouva ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace zjištěné z katastru nemovitostí Místopis Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti majitele. SOUČASNÝ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus 3

4 Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis Předmětem ocenění je nezastavěný pozemek č. 668/36, který je vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Pozemek je na listu vlastnictví č. 3507, jako orná půda, územním plánem je určen k zastavění. Uvedená plocha je součástí lokality stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů, tento pozemek bude sloužit jako příjezdová komunikace k jednotlivým parcelám. V době ocenění byl povrch nezpevněný, prašný. RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: nejsou Nemovitost je řádně zapsána v katastru Nemovitost není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovitosti přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou Nemovitost není situována v záplavovém Nemovitost situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: exekuce Ostatní rizika: nejsou OBSAH Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1.1 Pozemek č 668/36 Obsah tržního ocenění majetku 1. Ocenění pozemků 1.1 Pozemek 668/36 OCENĚNÍ Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Unhošť: 4

5 Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 2 160,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel II 0,85 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní města a všechny obce III 0,85 v okresech Praha-východ, Praha-západ O3. Poloha obce - Obec vzdálená od hranice města Prahy nebo Brna v III 1,02 nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Integrovaná doprava a železniční II 0,95 zastávka, nebo autobusová zastávka O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní zjištěná cena stavebního pozemku: ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 1 481,98 Kč/m 2 Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění pozemků 1.1 Pozemek č 668/36 Ocenění Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace Úprava základních cen pro pozemky komunikací Znak P i P1. Kategorie a charakter pozemní komunikace II Místní komunikace 0,75 P2. Charakter a zastavěnost území II V kat úz. mimo sídelní části obce v zastavěném území obce 0,90 P3. Komerční využití I Bez možnosti komerčního využití 1,00 5

6 P4. Povrch komunikace II S nezpevněným povrchem 0,85 Úprava základní ceny pozemků komunikací P1 * P2 * P3 * P4 = 0,574 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 3 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění komunikací 9 odst. 3 ( 4 odst. 3) 1 481,98 0,574 0, ,20 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 3 ( 4 odst. orná půda 668/ ,00 255, ,20 3) Ostatní stavební pozemek - celkem ,20 Pozemek č 668/36 - zjištěná cena = ,20 Kč Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění pozemků a 1 ) Pozemek č 668/ ,20 Kč a) Ocenění pozemků celkem ,20 Kč Celkem ,20 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,20 Kč Ocenění majetku obecnou metodikou 1. Ocenění pozemků 1.1 Pozemek 668/36 Porovnávací metoda 6

7 Základní popis oceňovaných pozemků Přehled srovnatelných pozemků: Koeficienty: (redukce ceny - KRC, velikost poz. - KMP, poloha poz. - KPP, dopravní dostupnost - KDD, možnost zastavění - KMZ, intenzita využití - KIV, vybavenost poz. - KVP, úvaha zpracovatele - KUV) Požadovaná Jednotková Koeficient Lokalita: Unhošť Výměra [m 2 ] Upravená /kupní cena cena celkový cena [ Kč ] [ Kč/m 2 ] [ K C ] [ Kč/m 2 ] KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 0,60 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 0,95 Parcela č.: ,98 0,46 777,01 Popis pozemku: 1 Lokalita: Unhošť KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 0,60 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,73 0,48 547,07 Popis pozemku: 2 Lokalita: Unhošť KRC: 0,80 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 0,60 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,87 0,48 579,78 Popis pozemku: 3 Průměrná jednotková cena 634,62 Kč/m 2 Prodej, pozemek pro bydlení, 804 m² Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Cena za m²: Kč za m² Poznámka k ceně: včetně provize RK, právního servisu a vyřízení HYPO Adresa: Unhošť (okres Kladno) Datum aktualizace: Včera ID zakázky: 023-N02440 Umístění objektu: Okraj obce Plocha podlahová: 804 m 2 Plocha pozemku: 804 m 2 Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V Doprava: Silnice, Autobus Stavební pozemek o výměře 804m2 se nachází v části Unhošti zvané Amerika. Je určen územním plánem města pro výstavbu rodinných domů a je kompletně zasíťován - přípojky elektrické energie, plynu, vodovodu a kanalizace. Pozemek se nachází cca 200 metrů od souvislého lesního porostu. 1km od pozemku je k dispozici golfový areál Golf klub Botanika Horní Bezděkov, který nabízí příjemné prostředí uprostřed křivoklátských lesů. Je typickým tréninkovým a pohodovým areálem, kam mohou zamířit začínající hráči nebo ti, kteří si chtějí jen tak zahrát devítku po práci. Devítijamkové golfové hřiště má PAR 35, měří metrů z bílých, ze žlutých 4952 metrů a z 7

8 červených metrů. Dopravní dostupnost: Unhošť leží 10km západně od okraje Prahy 6, 4km jižně od Kladna. Rychlá dostupnost (15minut běžnou jízdou na ul. Evropská) je zajištěna rychlostní komunikací Kladno-Karlovy Vary, která v hlavním městě Praze plynně přechází na městský okruh (za 15minut Metro Dejvická - 19 km, popř. Metro Zličín - 10 minut, 23 minut Václavské náměstí - 25 km). Spojení prostředky hromadné dopravy zabezpečuje autobusová doprava na pravidelné lince Unhošť Praha více jak dvaceti spoji denně a městský autobus Kladno. Několik zastávek autobusu se nachází cca 3 minuty chůzí od pozemků. Občanská a komerční vybavenost: mateřská školka, základní škola, restaurace, městský úřad, pošta, smíšené zboží, drobné zboží a květiny, stavebniny, lékař. Další dotazy Vám ráda zodpovím. Prodej, pozemek pro bydlení, m² Celková cena: Kč za nemovitost Cena za m²: Kč za m² Poznámka k ceně: Včetně provize a právních služeb Adresa: Unhošť (okres Kladno) Datum aktualizace: ID zakázky: Plocha pozemku: m 2 Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Elektřina: 230V, 400V Doprava: Dálnice, MHD, Autobus Nabízíme k prodeji rovinatý pozemek s jižní orientací o výměře 5034 m2 určený územním plánem pro výstavbu RD na okraji obce Unhošť, okr. Kladno. Pozemek se nachází v jižní části Unhoště v sousedství staré a nové zástavby, pouze 5 minut procházkou od centra obce, kde je veškerá občanská vybavenost. Škola, školka, supermarket, klasické obchody, lékárna, lékař, pošta, banky, fotbalové hřiště, víceúčelová sportovní hala, squashové a tenisové kurty, cukrárny, restaurace a hospody. Nedaleko Unhoště (zhruba 4 km) se nachází relaxační centrum Botanika, kde se kromě výborné restaurace nachází i velmi kvalitní golfové hřiště. Unhošť má velmi dobrou dopravní dostupnost Prahy (po R6 10 minut), Kladna i Berouna. Všechny IS jsou v komunikaci u pozemku. Lze financovat hypotékou, kterou pro Vás vyřídíme. Doporučuji prohlídku. Zakázka

9 Prodej, pozemek zahrada, 356 m² Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²: Kč za m² Adresa: Unhošť (okres Kladno) Datum aktualizace: ID zakázky: F0050 Plocha pozemku: 356 m 2 Datum nastěhování: Prodej zahrádky se zděným zahradním domkem v zahrádkářské kolonii. Domek s 1 mistností má půdní prostor a je podsklepený. Na pozemku jsou ovocné stromky a velký ořech.. Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] orná půda 668/ Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem

10 REKAPITULACE OCENĚNÍ Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: 1. Ocenění pozemků 1.1 Pozemek č 668/ ,00 Kč Rekapitulace tržního ocenění majetku 1. Ocenění pozemků 1.1 Pozemek 668/ ,00 Kč Současný stav Věcná hodnota Hodnota pozemku Zjištěná cena dle vyhlášky Kč Kč Kč Obvyklá cena Kč slovy: Sedmsetpadesáttisíc Kč 10

11 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem Praha 2 - Spálená č. 2 ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Mobil:

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3114b/27/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3114b/27/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3114b/27/2014 NEMOVITOST: Pozemky 16,24/1a2,155/1a3 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Chocenice, k.ú. Chocenická Lhota Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1445-23-2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 244/2, s příslušenstvím a pozemkem č. 767, v katastrálním území Košíře, obec Praha, Hlavní město Praha. Katastrální údaje

Více

Znalecký posudek. č. 1347-27-2012. Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod.

Znalecký posudek. č. 1347-27-2012. Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod. Znalecký posudek č. 1347-27-2012 Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod. Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 25 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Nadějkov, k.ú. Starcova Lhota Adresa nemovitosti: Nadějkov 25, 398

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3133/46/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3133/46/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3133/46/2014 NEMOVITÁ VĚC: Jednotky 842/11, 842/12, 842/13, byty Vlastník: Veronika Růžičková, 895113/2993, Mezibořská 660, 43601 Horní Litvínov, vlastnictví: výhradní

Více

Znalecký posudek. č. 1382-17-2013

Znalecký posudek. č. 1382-17-2013 Znalecký posudek č. 1382-17-2013 Předmětem ocenění je: krajní řadová garáž bez č.p., která je postavená na pozemku č. 91/40, v katastrálním území Honice, obec Stochov, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1381-16-2013

Znalecký posudek. č. 1381-16-2013 Znalecký posudek č. 1381-16-2013 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 600/4, která se nachází v bytovém domě č. p. 600, s příslušenstvím a pozemkem č. 1763, v katastrálním území Střešovice, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. č. 1350-30-2012

Znalecký posudek. č. 1350-30-2012 Znalecký posudek č. 1350-30-2012 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 571/11, s příslušenstvím a pozemky č. 1160/9, 1160/10 a 1160/11, v katastrálním území Troja, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012 Znalecký posudek č. 1344-22-2012 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 438/626, která se nachází v bytovém domě č.p. 438, s příslušenstvím a pozemkem č. 676/170, v katastrálním území Zličín, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3103b/16/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3103b/16/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3103b/16/2014 NEMOVITOST: RD čp 495 na pp 653 a 199/106, 199/107 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Lány, k.ú. Lány Adresa nemovitosti: Lesní

Více

Znalecký posudek. č. 1377-12-2013. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4. Účel posudku: Exekuční příkaz 095 Ex 336/09/P 09-101

Znalecký posudek. č. 1377-12-2013. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4. Účel posudku: Exekuční příkaz 095 Ex 336/09/P 09-101 Znalecký posudek č. 1377-12-2013 Předmětem ocenění je : hodnota členského práva k bytu č. 4, který se nachází v bytovém domě č. 736, s příslušenstvím a pozemkem č. 1332, v katastrálním území Prosek, obec

Více

Znalecký posudek. č. 1386-21-2013

Znalecký posudek. č. 1386-21-2013 Znalecký posudek č. 1386-21-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 502, s příslušenstvím a pozemky č. 2472 zastavěná plocha a 2515 zahrada, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město

Více

Znalecký posudek. č. 1308-32-2011

Znalecký posudek. č. 1308-32-2011 Znalecký posudek č. 1308-32-2011 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 536/2, která se nachází v bytovém domě č. 536, v katastrálním území Střešovice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1447-25-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1447-25-2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1447-25-2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 155, Rodinný dům č.p. 155 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Kytín, k.ú. Kytín Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3119/32/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3119/32/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3119/32/2014 NEMOVITOST: Bývalá zemědělská usedlost při čp. 6 včetně příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Mladá Vožice, k.ú. Noskov

Více

Znalecký posudek. č. 1380-15-2013

Znalecký posudek. č. 1380-15-2013 Znalecký posudek č. 1380-15-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 283, s příslušenstvím a pozemky č. 324, 590 a 165/92, v katastrálním území Hostouň u Prahy, obec Hostouň, okres Kladno.. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 152-25.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 152-25.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 152-25.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.410/9 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 2925/3, která se nachází v bytovém domě č. 2925, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 212/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 212/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 212/14 o obvyklé ceně podílu id. 2/3 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 522 a 523/1, zapsaných na LV číslo 89, katastrální území Krucemburk, obec Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 154-27.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.402/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 697/50/2014 část B)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 697/50/2014 část B) ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 697/50/2014 část B) NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Pozemky, PK

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

Znalecký posudek č. 2186-48/2015

Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Předmět ocenění: Pozemky: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1460-10-2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1134/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Středočeský, okres Beroun, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4956-71/14 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: pozemek parc.č.1302/44 v ul. U Branek Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař

Více