Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 12-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.5.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Petra Pecková Jiří Babor Petr Doležal RNDr. Jiří Mareš Helena Springerová Pavel Vyskočil JUDr. Jan Zenkl Jiří Kučera Miroslav Rovenský Bc. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ V sále bylo přítomno 6 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Souhlas s přijetím dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích" 2.) Souhlas s přijetím dotace na projekt "Dovybavení JSDH Mnichovice" 3.) Žádost ZŠ Mnichovice o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Duhové šatny - stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ " na základě vývzy MAS Říčansko 4.) Souhlas s podáním žádosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí o dotaci na projekt "Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky" na základě vyhlášené výzvy MAS 5.) Prodej ideální poloviny pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan 6.) Žádost o směnu lesních pozemků v k. ú. Božkov u Mnichovic 7.) Žádost o pojmenování nové ulice 8.) Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok ) Úprava rozpočtu města na rok ) Různé I - souhlas o přistoupení obce Tehovec do Svazku obcí Region Jih 11.) Různé II - žádost o uzavření partnerské smlouvy o a předfinancováním projektu 12.) Různé III - žádost o snížení nájmu sálu Občanskému sdružení Cesta Integrace Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Do bodu různé navrhl zařadit 3 body, tak jak jsou zapsány v programu tohoto zasedání. Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva.

2 O programu bylo hlasováno: Program byl schválen. NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Ing. Magdalena Třebická, Jiří Babor Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Petra Pecková, Pavel Vyskočil Ověřovatelé zápisu byli schváleni. SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Souhlas s přijetím dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích" Předkládá: Bc. Miroslava Vojtíšková Město Mnichovice obdrželo rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o schválení udělení dotace ve výši 10 mil. na projekt města Mnichovice Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Předpokladem k získání dotace je schválení přijetí této dotace Zastupitelstvem města Mnichovice a předložení požadovaných dokladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Zároveň je nutno učinit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a předložit Středočeskému kraji smlouvu se zhotovitelem akce a alokovat potřebné finanční prostředky dle předpokladu cca 5 mil. Kč jako finanční spoluúčast města Mnichovice k realizaci projektu. Proto je předkládán návrh rozpočtového opatřením č. 103/2012 převedení částky 5 mil. Kč z nespecifické rezervy města 6406 pol na 2212 pol silnice. Diskuse: RNDr. Mareš chce upozornit na rozbité cedule na náměstí. Dále konstatoval, že zeleň kolem pomníku padlých byla upravena, zbývají úpravy dole v parku. Občané si také stěžují na noční hluk v okolí restauračního zařízení na náměstí, bude nutno přijmout vyhlášku o zákazu výherních hracích automatů. Bc. Vojtíšková rozbité cedule budou do pátku odřezány, je to projednáno s Veřejnými službami. Prověřovali jsme,zda nebude nutná obnova cedulí, ale vzhledem k ukončení udržitelnosti projektu je možno je demontovat. Veškerá zeleň se bude řešit v rámci rekonstrukce městského centra. Co se týká nočního hluku na náměstí a omezení VHP, zákon umožňuje řešit omezení VHP s účinností na 3 roky dopředu, připravuje se novela zákona, omezení s účinností do půl roku. JUDr. Zenkl čekáme na právní normu, bude se řešit hluk, uzavírací hodiny restauračních zařízení a VHP dohromady. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Středočeského Fondu rozvoje obcí na projekt města Mnichovice Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

3 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a s uzavřením smlouvy se zhotovitelem tak, aby město Mnichovice předložilo veškeré podklady k uzavření smlouvy se Středočeským krajem. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s alokováním předpokládaných finančních prostředků na finanční spoluúčast města Mnichovice k realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích ve výši 5 mil. Kč, které budou rozpočtovým opatřením č. 103/2012 převedeny z nespecifické rezervy města 6406 pol na 2212 pol silnice Souhlas s přijetím dotace na projekt "Dovybavení JSDH Mnichovice" Předkládá: Ing. Petr Schneider Město Mnichovice obdrželo rozhodnutí Středočeského kraje o přijetí dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt Dovybavení JSDH Mnichovice. a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Předpokladem k získání dotace je schválení přijetí této dotace Zastupitelstvem města Mnichovice a předložení požadovaných dokladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt Dovybavení JSDH Mnichovice a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle schválených dispozic zastupitelstva města Žádost ZŠ Mnichovice o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Duhové šatny - stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ " na základě výzvy MAS Říčansko Předkládá: Petra Pecková Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice na základě předběžné dohody se zřizovatelem městem Mnichovice zadala stavební projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice na šatny pro ZŠ,

4 příspěvková organizace by ráda využila možnost podání žádosti o financování z dotace MAS Říčansko Fiche 4: Integrovaný rozvoj obcí obnova a rozvoj veřejné infrastruktury budovy občanská vybavenost. ZŠ tuto žádost o dotaci vypracuje a podá v termínu do Zároveň k žádosti o dotaci je povinna doložit povinnou přílohu a to vyjádření zřizovatele a usnesení Zastupitelstva města Mnichovice k předfinancování a spolufinancování tohoto investičního záměru. Výše dotace je možná max ,-Kč. Rozpočet na akci byl předložen ve výši ,-Kč vč. DPH. Město předpokládá max. cenu na základě výběrového řízení ve výši ,-Kč vč. DPH. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mnichovice Základní školou T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ, Bezručova 346, Mnichovice na investiční projekt s názvem : Duhové šatny stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice na základě výzvy MAS Říčansko Fiche 4: Integrovaný rozvoj obcí obnova a rozvoj veřejné infrastruktury budovy občanská vybavenost a služby. Diskuse: RNDr. Mareš stará kotelna je umístěna dole? pí.pecková ano dole, bývalá kotelna má 105m2 a po úpravách zde budou šatny pro 106 žáků. Tyto šatny potřebujeme k navyšování kapacity školy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s nakládáním s majetkem ve výpůjčce, kdy tato rekonstrukce se bude provádět na budově čp. 346, která je majetkem zřizovatele města Mnichovice a zároveň souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním tohoto investičního projektu Duhové šatny stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice Souhlas s podáním žádosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí o dotaci na projekt "Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky" na základě vyhlášené výzvy MAS Předkládá: Ing. Magdalena Třebická Klub seniorů Mnichovice a okolí zastoupený Ing. Magdalenou Třebickou zpracovává ve spolupráci s městem Mnichovice, obcemi Struhařov a Klokočná projekt na realizaci k vedení Turisticko naučné stezky Krásné vyhlídky, který bude podán na základě výzvy MAS Říčansko, oblast podpory IV. 1.2., opatření III se žádostí o dotaci. Na uvedený projekt je vypracována projektová dokumentace, geodetické zaměření stezky, územní souhlas Stavebním úřadem MěÚ Mnichovice. Trasa stezky je vedena přes území 3 obcí : Mnichovice, Struhařov a Klokočná s 9 zastaveními, 6 odpočinkovými místy. Součástí projektu bude i výsadba a ozelenění, turistické značení, propagace projektu a turistická akce. Spolufinancování projektu v případě realizace akce přislíbil DSO Ladův kraj. Vzhledem k tomu, že Klub seniorů Mnichovice a okolí jako žadatel nedisponuje volnými finančními prostředky, je předkládána ke schválení partnerská smlouva s finančním závazku města Mnichovice o předfinancování 1/3 nákladů tj ,-Kč, tak jako s Obcemi Klokočná a Struhařov. Celkové náklady projektu činí ,-Kč. Diskuse: Ing. Třebická informovala, že otevření stezky se posune na jaro č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na základě vyhlášené výzvy MAS Říčansko : oblast podpory IV.1.2. Cestovní ruch,. č. opatření III , rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky,

5 hippostezky a další tématické stezky na projekt Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky Občanským sdružením Klub seniorů Mnichovice a okolí se sídlem Masarykovo náměstí 83, Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se závazkem předfinancování projektu ve výši 200 tis. Kč a s uzavřením smlouvy o partnerství a spolupráci dle předloženého návrhu a zároveň s úpravou rozpočtu města na rok 2012, kde příspěvek na předfinancování projektu bude převeden na účet Klubu seniorů Mnichovice a okolí po rozhodnutí o obdržení dotace a to uvolněním z nespecifické rezervy města č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít Smlouvu o partnerství a spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Prodej ideální poloviny pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: Bc. Miroslava Vojtíšková Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne rozhodlo o zveřejnění úmyslu prodeje ideální poloviny pozemku parc. č o výměře 6 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn na úřední desce města v termínu od 4.4. do V této stanovené lhůtě projevili zájem o koupi předmětného pozemku majitelé sousedního pozemku, manželé Michaela a Martin Janovských. Manželé Janovských byli městem Mnichovice vyzváni k předložení nabídkové ceny za tento pozemek. Manželé Janovských předložili na základě výzvy nabídkovou cenu 400,-Kč/m2 pozemku. Sousední pozemek o stejné kvalitě byl městem Mnichovice v roce 2009 prodán za cenu 1.600,-Kč/m2, proto je navržen prodej pozemku za stejnou cenu 1.600,-Kč/m2. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu prodeje ideální poloviny o výměře 6 m2 pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn v termínu od 4.4. do projevili zájem majitelé sousedního pozemku, manželé Michaela a Martin Janovských a nabízejí cenu za m2 pozemku ve výši 400,-Kč. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s prodejem ideální poloviny pozemku parc. č o výměře 6 m2 po předchozím písemném souhlasu spolumajitelek pozemku sl. Martiny a Zuzany Hanovských za cenu 1.600,- Kč/m2 pozemku splatnou při podpisu smlouvy a úhrady nákladů řízení na vklad do katastru nemovitostí. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí dle schválených dispozic zastupitelstvem města.

6 Žádost o směnu lesních pozemků v k. ú. Božkov u Mnichovic Předkládá: JUDr. Jan Zenkl Majitelé lesního pozemku. manželé Ovečkovi, podali žádost o stanovisko Zastupitelstva města Mnichovice k záměru výměny lesních pozemků v k. ú. Božkov. Pozemky jsou graficky znázorněny v příloze díl A parc. č. 1456/1 a díl B parc. č. 1457/1. K záměru směny pozemků vydal souhlas odborný lesní hospodář města Mnichovice a soudní znalec oceňování lesa pan Miroslav Pacovský, který uvádí, že části pozemků p. č. 1456/1 a 1457/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic jsou přibližně stejné kvality a případný rozdíl po přesném zaměření a ocenění nebude příliš rozdílný. Diskuse: p. Jirásek proč dochází ke směně pozemků? Ing. Schneider jde o logické zarovnání pozemků. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti majitelů lesního pozemku parc. č. 1456/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic a souhlasného stanoviska odborného lesního hospodáře a soudního znalce Miroslava Pacovského souhlasí se zveřejněním úmyslu směny částí pozemků o stejné velikosti a to část pozemku parc. č. 1456/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví manželů Michala a Kristiny Ovečkových za část pozemku parc. č. 1457/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví města Mnichovice a to na dobu 30 dní. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl směny lesních pozemků na dobu 30 dní na úřední desce města dle schválených dispozic zastupitelstvem města Žádost o pojmenování nové ulice Předkládá: Petr Doležal Pan Ing. Michala Ovečka z důvodu výstavby jeho rodinného domu na Božkově požádal o pojmenování ulice nacházející se na pozemku parc. č. 1450/2 v k. ú. Božkov u Mnichovic to s názvem Na Konci světa. viz příloha žádost, zastupitelé doporučují schválit název ulice Na Konci. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti pana Ing. Michala Ovečky z důvodu výstavby jeho rodinného domu schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích nový název ulice Na Konci, která se nachází na pozemku parc. č. 1450/2 k. ú. Božkov u Mnichovic.

7 Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2011 Předkládá: Pavel Vyskočil Výtěžek z hracích přístrojů město Mnichovice obdrželo za rok 2011 za provoz VHP ve Sport Baru Orca a Restaurace U studny. Jedná se o částku ve výši ,16 Kč, která bude použita na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2011 ve výši ,16 Kč, tento výtěžek bude poskytnut na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Úprava rozpočtu města na rok 2012 Předkládá: Helena Springerová Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládáno rozpočtové opatření č. 103/2012 viz příloha: zařazuje se odvod z výtěžku výherních hracích přístrojů ve výši ,-Kč, předpoklad ,-Kč, dochází ke snížení položky na skutečnost na základě získání dotace na rekonstrukci Masarykova náměstí v Mnichovicích ve výši 10 mil. Kč se zařazuje na položku silnice částka 5 mil. Kč jako předpokládaná spoluúčast na položce Základní škola Mnichovice dochází k převodu částky ,-Kč z neinvestičního příspěvku na investiční dále se zařazuje na pohřebnictví - oprava plotu na hřbitově ve výši ,-Kč na základě uzavřené partnerské smlouvy o spolupráci s Klubem seniorů na předfinancování projektu Krásné vyhlídky ve výši ,-Kč, transferové zálohy Z nespecifické rezervy města budou použity na tyto uvedené akce finanční prostředky ve výši ,-Kč. Diskuse: RNDr. Mareš je dobře, že plot na hřbitově bude opravený. Ing. Schneider v rámci nového oplocení ustoupíme o 1,2 m, aby bylo možno se dostat ke stromům v případě jejich úpravy. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 103/2012.

8 Různé I - souhlas o přistoupení obce Tehovec do Svazku obcí Region Jih Předkládá: Ing. Petr Schneider Obec Tehovec podala žádost o přistoupení do Svazku obcí Region Jih. Svazek obcí Region Jih navrhuje přistoupení za shora uvedených podmínek. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přistoupením obce Tehovec do Svazku obcí Region Jih za těchto podmínek: Obec Tehovec se bude podílet adekvátním podílem (2,95%, resp. 300 bilančních obyvatel) na splátkách již přijatých úvěrů v letech a provozních nákladech SORJ Obec Tehovec se bude podílet adekvátním podílem na financování III. etapy výstavby vodovodu Region Jih Obec Tehovec doplatí zpětně podíl (2,95%) na dosavadních investicích Svazku ve výši Kč dle splátkového kalendáře rozloženého na 3 roky Obec Tehovec zajistí výstavbu páteřního vodovodu od napojení na dosud vybudovaný řad až po vodoměrnou šachtu k obci Tehovec, Svazek obcí se bude podílet na této investici ve výši max. 42% (v závislosti na podílu případné dotace), dílo bude následně (po uplynutí vázací lhůty případné dotace) převedeno do vlastnictví Svazku obcí, vybudovaný řad bude provozovat stejný provozovatel jako dosud vybudované dílo a zároveň s úpravou Stanov Svazku obcí Region Jih Různé II - žádost o uzavření partnerské smlouvy a předfinancováním projektu Předkládá: Petra Pecková Dnešního dne podalo občanského sdružení Amitabha, Rodinné centrum Palouček žádost o uzavření Partnerské smlouvy s městem Mnichovice za účelem podání žádosti o dotaci na základě výzvy MAS Říčansko na projekt Rozvoj aktivit rodinného centra Palouček a poskytnutí bezúročné půjčky partnerem za účelem předfinancování projektu s tím, že tato půjčka by byla splacena po závěrečném vyúčtování a proplacení projektu. Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč subjektu na jeho aktivity byla projednána s auditorem a ten doporučuje v případě bezúročné půjčky ručitelský závazek pro město. Diskuse: RNDr. Mareš chtěl by vysvětlit, co znamená slovo Amitabha. pí. Martišová Baková slovo je indického původu a znamená Budha světla. Dále objasnila důvody půjčky, je nutné dovybavení Rodinného centra Palouček. Hlavně potřebují výpočetní techniku, projektor,plátno,audiotechniku,nový koberec do tělocvičny, opravu topení. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost občanského sdružení Amitabha, Rodinné centrum Palouček se sídlem Pražská 19, Mnichovice o uzavření Partnerské smlouvy s městem Mnichovice za účelem podání žádosti o dotaci na základě výzvy MAS Říčansko na projekt Rozvoj aktivit rodinného centra Palouček a poskytnutí bezúročné půjčky partnerem za účelem předfinancování projektu.

9 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy na realizaci projektu Rozvoj aktivit rodinného centra Palouček a poskytnutím bezúročné půjčky ve výši ,- Kč Městem Mnichovice občanskému sdružení Amitabha, Rodinné centrum Palouček, za podmínky vrácení půjčky v termínu do a ručitelského závazku. Forma závazku bude specifikována ve smlouvě o půjčce. Starosta Ing. Petr Schneider navrhl hlasovat o protinávrhu, doplnění usnesení č Bylo hlasováno: 9 členů pro - schváleno Různé III - žádost o snížení nájmu sálu Občanskému sdružení Cesta Integrace Předkládá: Bc. Miroslava Vojtíšková Občanské sdružení Cesta integrace provozuje v Mnichovicích občanskou poradnu od června roku Občanská poradna Mnichovice je registrovanou sociální službou zaměřenou na oblast základního sociálního a právního poradenství pro všechny občany Mnichovic a okolí, kteří potřebují řešit svojí nepříznivou životní situaci. Pro občany je místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci, tým právník a psycholog je připraven pomoci každý čtvrtek od hod. v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích. V roce 2010 od června pomohlo centrum vyřešit nepříznivou sociální situaci 49 občanům a v roce 2011 : 71 občanům. Zájem o tuto službu neustále narůstá. Pro rok 2012 na provoz Občanské poradny Mnichovice získalo Občanské sdružení Cesta integrace v rámci úspor nižší dotaci a tato částka pokrývá opravdu nejnutnější náklady. Protože OS Cesta integrace chce zachovat provoz poradny v Mnichovicích, tak žádá o snížení nájmu sálu TIC v Mnichovicích z 2.000,-Kč/měsíčně na 500,-Kč/měsíčně a to pro rok 2012 a další roky. Diskuse: JUDr. Zenkl je přehled, kdo poradnu využívá? Zda nevyužívají majetní, aby měli službu zdarma. Bc. Vojtíšková službu využívá hodně lidí, hlavně senioři a sociálně slabí. Nikdo těchto bezplatných služeb nezneužívá. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci o výsledcích Občanské poradny Mnichovice a žádost Občanského sdružení Cesta integrace o snížení nájmu sálu Turistického informačního centra v Mnichovicích z důvodu snížení dotace MPSV ČR na provoz poradny. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice z důvodu snížení dotace MPSV ČR na provoz Občanské poradny Mnichovice pro rok 2012 souhlasí se snížením nájmu za pronájem sálu Turistického informačního centra z částky 2.000,-Kč na 500,-Kč /měsíčně (jedná se o provoz každý čtvrtek od do hod.) a uzavřením dodatku ke stávající smlouvě s tím, že celkový příspěvek pro rok 2012 a následující roky bude činit 6.000,-Kč/ročně.

10 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle schválených dispozic zastupitelstva města. Závěrečná diskuse: občan Trojan chtěl by se informovat o výsledku jednání ohledně likvidace splaškových vod. Ing. Schneider jaká opatření byla přijata, podá vedoucí Veřejných služeb pan Čánský. p.čánský informace nejsou příznivé, kapacita ČOV je přetížena. Intenzifikace se odsunula, ČOV je na hraně použitelnosti a možnosti čistit. Máme pozvány odborníky ze zainteresované laboratoře,aby nám doporučili, co máme dělat. Je obava, že doporučí nepřijímat fekální vody a další připojování. Z důvodu absence kalové koncovky máme velké problémy.nemáme dostatečný odběr na kaly. Vyjdeme ale vstříc občanům Myšlína, kteří pravidelně vyvážejí,cena by se snížila na 40,- Kč/m3 místo původních 70,- Kč/m3 za podmínky četnosti svozu odpadních vod. občan Trojan na ČOV berete splaškovou vodu z Myšlína a z bytovek ve Strančicích. pí. Pecková my bereme fekály z cizích obcí, když máme problém s kaly? Ing. Schneider ano, podle aktuálního stavu na ČOV bereme odpadní vody od všech nebo nikoho. V současné době ČOV pracuje na 170%, ale jakýkoli zákaz je problém. Odpadní vody jsou brány jako standardní byznys 70,- Kč/m3 pak jsou Veřejné služby schopni zaplatit zaměstnance. p.čánský v této situaci jsme rádi, že provozem Komunitní sítě Mnichovicka částečně dotujeme provoz ČOV. Přítok financí je nedostatečný, jediným řešením je vybudování kalové koncovky. Bc. Vojtíšková z ekonomického hlediska, pokud nebude vypsán dotační titul na intenzifikaci ČOV, bylo by třeba udělat ekonomickou analýzu, zda se nevyplatí investice kalová koncovka. Ing. Schneider hledali jsme komplexní řešení, svoz fekálů občanů Mnichovic by byl součástí nákladů na stočné. Na toto stočné by neměli nárok lidé, kteří se mohou připojit na kanalizaci a neučinili tak.v tu chvíli ale musíme odložit veškeré sociální cítění a říci ne prohloubení deficitu. Šlo by o skokový nárůst, stočné, které by občané museli hradit ve výši kalkulované ceny. občan Trojan máte nejnižší stočné v okolí. Z asi 120 majitelů nemovitostí na Myšlíně řeší četnější odvozy asi 10 lidí, jak vím. Je možné objednat větší fekál? p.čánský ano, ale objednávka odvozu splaškových vod musí jít přes Veřejné služby, pak je snížená cena za četnost. JUDr. Zenkl jaká bude kapacita intenzifikace ČOV? Ing. Schneider bude to EO v rámci aglomerace, spolu se Všestary a Klokočnou. Je to výhoda a větší šance při získání dotačního titulu. pí. Pecková co když Všestary rozšíří výstavbu? Ing. Schneider podle projektu se počítá 700 EO Všestary a 300 EO pro Klokočnou. občan Trojan jaká je situace s vodovodem na Myšlín? Ing. Schneider dnes jsem dal paní doktorce Oberfalcerové plnou moc k jednání na ÚOHS v naší záležitosti. Uvidíme, jaké závěry ve věci přezkoumání zakázky získá. p. Čánský v posledním čísle Života Mnichovic vyšel článek občanky o třídění plastů. Je to mylná informace, v příštím čísle uvedeme na pravou míru. Pravdivost by se s námi měla konzultovat. RNDr. Mareš žádám Vás o příspěvky a někdy je to problém. Je lepší reakce na článek hned pod ním.

11 IV. ZÁVĚR Starosta poděkoval členům ZM, poděkoval přítomným za účast, pozval přítomné na Mnichovické kramaření, které se koná tuto sobotu , a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne v hodin. Ověřovatelé: Petra Pecková Pavel Vyskočil Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková

12 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Souhlas s přijetím dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Středočeského Fondu rozvoje obcí na projekt města Mnichovice Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace Souhlas s přijetím dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a s uzavřením smlouvy se zhotovitelem tak, aby město Mnichovice předložilo veškeré podklady k uzavření smlouvy se Středočeským krajem Souhlas s přijetím dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s alokováním předpokládaných finančních prostředků na finanční spoluúčast města Mnichovice k realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích ve výši 5 mil. Kč, které budou rozpočtovým opatřením č. 103/2012 převedeny z nespecifické rezervy města 6406 pol na 2212 pol silnice Souhlas s přijetím dotace na projekt "Dovybavení JSDH Mnichovice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přijetím dotace ve výši ,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt Dovybavení JSDH Mnichovice a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace Souhlas s přijetím dotace na projekt "Dovybavení JSDH Mnichovice" č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle schválených dispozic zastupitelstva města Žádost ZŠ Mnichovice o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Duhové šatny - stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ " na základě výzvy MAS Říčansko č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mnichovice Základní školou T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ na investiční projekt s názvem : Duhové šatny stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice na základě výzvy MAS Říčansko Fiche 4: Integrovaný rozvoj obcí obnova a rozvoj veřejné infrastruktury budovy občanská vybavenost a služby Žádost ZŠ Mnichovice o souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Duhové šatny - stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ " na základě výzvy MAS Říčansko č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s nakládáním s majetkem ve výpůjčce, kdy tato rekonstrukce se bude provádět na budově čp. 346, která je majetkem zřizovatele města Mnichovice a zároveň souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním tohoto investičního projektu Duhové šatny stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice

13 Souhlas s podáním žádosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí o dotaci na projekt "Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky" na základě vyhlášené výzvy MAS č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na základě vyhlášené výzvy MAS Říčansko : oblast podpory IV.1.2. Cestovní ruch,. č. opatření III , rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky na projekt Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky Občanským sdružením Klub seniorů Mnichovice a okolí se sídlem Masarykovo náměstí 83, Mnichovice Souhlas s podáním žádosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí o dotaci na projekt "Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky" na základě vyhlášené výzvy MAS č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se závazkem předfinancování projektu ve výši 200 tis. Kč a s uzavřením smlouvy o partnerství a spolupráci dle předloženého návrhu a zároveň s úpravou rozpočtu města na rok 2012, kde příspěvek na předfinancování projektu bude převeden na účet Klubu seniorů Mnichovice a okolí po rozhodnutí o obdržení dotace a to uvolněním z nespecifické rezervy města Souhlas s podáním žádosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí o dotaci na projekt "Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky" na základě vyhlášené výzvy MAS č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít Smlouvu o partnerství a spolupráci dle schválených dispozic zastupitelstvem města Prodej ideální poloviny pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě zveřejněného úmyslu prodeje ideální poloviny o výměře 6 m2 pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan, který byl zveřejněn v termínu od 4.4. do projevili zájem majitelé sousedního pozemku, manželé Michaela a Martin Janovských a nabízejí cenu za m2 pozemku ve výši 400,-Kč Prodej ideální poloviny pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s prodejem ideální poloviny pozemku parc. č o výměře 6 m2 po předchozím písemném souhlasu spolumajitelek pozemku sl. Martiny a Zuzany Hanovských za cenu 1.600,- Kč/m2 pozemku splatnou při podpisu smlouvy a úhrady nákladů řízení na vklad do katastru nemovitostí Prodej ideální poloviny pozemku parc. č v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí dle schválených dispozic zastupitelstvem města Žádost o směnu lesních pozemků v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti majitelů lesního pozemku parc. č. 1456/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic a souhlasného stanoviska odborného lesního hospodáře a soudního znalce Miroslava Pacovského souhlasí se zveřejněním úmyslu směny částí pozemků o stejné velikosti a to část pozemku parc. č. 1456/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví manželů Michala a Kristiny Ovečkových za část pozemku parc. č. 1457/1 v k. ú. Božkov u Mnichovic ve vlastnictví města Mnichovice a to na dobu 30 dní Žádost o směnu lesních pozemků v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl směny lesních pozemků na dobu 30 dní na úřední desce města dle schválených dispozic zastupitelstvem města Žádost o pojmenování nové ulice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti pana Ing. Michala Ovečky z důvodu výstavby jeho rodinného domu schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích nový název ulice Na Konci, která se nachází na pozemku parc. č. 1450/2 k. ú. Božkov u Mnichovic.

14 Přijetí a rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů v Mnichovicích za rok 2011 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo na svém zasedání dne pod č. usn ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách o použití výtěžku z výherních hracích přístrojů provozovaných v Mnichovicích v roce 2011 ve výši ,16 Kč, tento výtěžek bude poskytnut na konání kulturních, sportovních akcí pořádaných městem Mnichovice pro děti, mládež, důchodce a sociálně slabé občany v roce Úprava rozpočtu města na rok 2012 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 dle přiloženého rozpočtového opatření č. 103/ Různé I - souhlas o přistoupení obce Tehovec do Svazku obcí Region Jih č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s přistoupením obce Tehovec do Svazku obcí Region Jih za těchto podmínek: Obec Tehovec se bude podílet adekvátním podílem (2,95%, resp. 300 bilančních obyvatel) na splátkách již přijatých úvěrů v letech a provozních nákladech SORJ Obec Tehovec se bude podílet adekvátním podílem na financování III. etapy výstavby vodovodu Region Jih Obec Tehovec doplatí zpětně podíl (2,95%) na dosavadních investicích Svazku ve výši Kč dle splátkového kalendáře rozloženého na 3 roky Obec Tehovec zajistí výstavbu páteřního vodovodu od napojení na dosud vybudovaný řad až po vodoměrnou šachtu k obci Tehovec, Svazek obcí se bude podílet na této investici ve výši max. 42% (v závislosti na podílu případné dotace), dílo bude následně (po uplynutí vázací lhůty případné dotace) převedeno do vlastnictví Svazku obcí, vybudovaný řad bude provozovat stejný provozovatel jako dosud vybudované dílo a zároveň s úpravou Stanov Svazku obcí Region Jih Různé II - žádost o uzavření partnerské smlouvy a předfinancováním projektu č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí žádost občanského sdružení Amitabha, Rodinné centrum Palouček, o uzavření Partnerské smlouvy s městem Mnichovice za účelem podání žádosti o dotaci na základě výzvy MAS Říčansko na projekt Rozvoj aktivit rodinného centra Palouček a poskytnutí bezúročné půjčky partnerem za účelem předfinancování projektu Různé II - žádost o uzavření partnerské smlouvy a předfinancováním projektu č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy na realizaci projektu Rozvoj aktivit rodinného centra Palouček a poskytnutím bezúročné půjčky ve výši ,- Kč Městem Mnichovice občanskému sdružení Amitabha, Rodinné centrum Palouček, za podmínky vrácení půjčky v termínu do a ručitelského závazku. Forma závazku bude specifikována ve smlouvě o půjčce Různé III - žádost o snížení nájmu sálu Občanskému sdružení Cesta Integrace č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí informaci o výsledcích Občanské poradny Mnichovice a žádost Občanského sdružení Cesta integrace o snížení nájmu sálu Turistického informačního centra v Mnichovicích z důvodu snížení dotace MPSV ČR na provoz poradny.

15 Různé III - žádost o snížení nájmu sálu Občanskému sdružení Cesta Integrace č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice z důvodu snížení dotace MPSV ČR na provoz Občanské poradny Mnichovice pro rok 2012 souhlasí se snížením nájmu za pronájem sálu Turistického informačního centra z částky 2.000,-Kč na 500,-Kč /měsíčně (jedná se o provoz každý čtvrtek od do hod.) a uzavřením dodatku ke stávající smlouvě s tím, že celkový příspěvek pro rok 2012 a následující roky bude činit 6.000,-Kč/ročně Různé III - žádost o snížení nájmu sálu Občanskému sdružení Cesta Integrace č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě dle schválených dispozic zastupitelstva města. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Petra Pecková místostarostka města Mnichovice

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider PhDr. Petr

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis č. 13-03 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 22.4.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-03 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 22.4.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-03 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 22.4.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing.

Více

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce Život 3/2013 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIV Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod, slovo redakce...1 2. Velikonoční jarmark...2 3. Zastupitelstvo města...4 4. Z činnosti

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 8. 4. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce. Vážení občané našeho města,

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce. Vážení občané našeho města, Život 5/2012 5/2012 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIII Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod a slovo redakce...1 2. Pochod Po stopách kocoura Mikeše...2 3. Šibeniční vrch...3

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku Přítomni: Mgr. Skripnik Ondřej PhD., Ing. arch. Čermáková Alice, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing. Smrčka

Více

Nepřítomní členové zastupitelstva: MUDr. Hana Fagošová, Ing. Petr Váňa, RNDr. Jakub Munzar (všichni omluveni)

Nepřítomní členové zastupitelstva: MUDr. Hana Fagošová, Ing. Petr Váňa, RNDr. Jakub Munzar (všichni omluveni) Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek konaného dne 18. 12. 2014 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek, a dne 23. 12. 2014 od 18:30, jednací

Více

Zápis z 11. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 11. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 11. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 19. 12. 2012 v sále DK Beseda 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení: Jméno a příjmení

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 8. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, RNDr. Karel

Více

Omluveni: Mgr. Tomaierová, pí Auermüllerová, MUDr. Janek, MUDr. Jelínek, Mgr. Kučera, JUDr. Veselý

Omluveni: Mgr. Tomaierová, pí Auermüllerová, MUDr. Janek, MUDr. Jelínek, Mgr. Kučera, JUDr. Veselý Počet stran: 21 MĚSTO KLATOVY Z Á P I S č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 7. 2. 2012 v 19:00 hodin v malém sále KD Družba Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi Život 3/2010 3/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi 1. Úvod cena panu Antonínu Marečkovi...1 2. Slovo redakce...3 3. Koncert

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce. 1. Úvod, slovo redakce...1 Náměstí v horkém srpnovém dni

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce. 1. Úvod, slovo redakce...1 Náměstí v horkém srpnovém dni Život 6/2013 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIV Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod, slovo redakce...1 Náměstí v horkém srpnovém dni 2. Akce v Mnichovicích...2 3. Zastupitelstvo

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více