Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR. ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR. ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku o"

Transkript

1 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Rozvoj energetického sektoru, rostoucí spotřeba energií, vztah k životnímu prostředí a k úrovni konkurenceschopnosti je tématem, který se objevuje stále častěji jako strategicky významné a to i na úrovni EU. Byli jsme požádáni v rámci přípravy stanoviska ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku o stanovisko. To uvádíme v plném znění tak, jak jsme ho zaslali MPO. Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku Svaz průmyslu a dopravy ČR především vítá iniciativu Evropské komise a dalších zainteresovaných stran vypracovat strategii energetického sektoru, aby bylo možno účinně zajišťovat základní potřeby ve všech sférách života EU i v globálním měřítku. Jedná se o politiku, dokument, jenž je předložen k celoevropské diskusi zainteresovaným stranám a proto je poněkud nešťastně zvolený název Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku. Teprve po diskusi a zapracování jejích závěrů bude možno navrhnout a přijmout strategii v pravém slova smyslu a na jejím základě konkretizovat akční plány v jednotlivých dílčích oblastech. Zelená kniha presentuje návrh politiky se snahou o maximální vyváženost cílů této energetické politiky a tato zásada by měla být vysoce oceněna. Kriticky musí být zhodnoceny vlivy, působící proti uvedené vyváženosti a měla by být přijata taková opatření, která omezí vlivy, působící proti žádoucí rovnováze. Svaz průmyslu oceňuje důraz na volby a postupy, prosazující tržní mechanizmy a efektivitu přijímaných alternativ. Uplatňování této politiky nepochybně povede k řadě konfliktů, které bude nutno řešit, z dokumentu zatím nevyplývá zcela jasně, jak budou takové konflikty řešeny a jaké budou uplatněny principy řešení těchto konfliktů. Zvláště se jedná o konflikt mezi neúměrně rostoucími nároky na partikulární řešení ochrany životního prostředí a realistickými možnostmi vývoje a uplatnění technologií jak v zajišťování primárních zdrojů, tak v generaci a konečně i ve spotřebě. Konflikt mimořádných rozměrů lze očekávat mezi politikou omezování změn klimatu a právě energetickou politikou, jestliže by měly být uplatněny zbytečné omezující faktory (postoj k jaderné energetice, nekritické postoje k obnovitelným zdrojům energie, přeceňující silně jejich skutečný potenciál apod.). Evropská energetická politika potřebuje dlouhodobou vizi a stabilitu, zajišťovanou také koherentní regulací. Nutno se soustředit na dosažení nejvyšší přidané hodnoty a jestliže mají být zavedeny nové instituce, pak jejich zavedení musí prokázat skutečné přínosy. Svaz průmyslu oceňuje záměr Komise usilovat rovněž o koordinovanější přístup ve vnějších vztazích, kde by měly být otázky energetické politiky plně integrovány a přístupy koordinovány z celoevropského hlediska. Cílem je i vytváření optimálních tržních a investičních podmínek. V evropské energetické politice je nutná shoda k tomu udržet a dále rozvíjet optimální působení tržních mechanizmů, zvláště s ohledem na mimořádně vysoké objemy investic, které bude nutno v celé EU vynaložit na obnovu a rozvoj energetických zdrojů. Paternalistické zasahování do těchto tržních mechanizmů může přinést pouze nedůvěru investorů se všemi negativními důsledky pro celou ekonomiku a životní úroveň EU jako celku i jednotlivých zemí. V tomto smyslu nesmí dojít k omezování volby zdrojů primární energie a technologií politickými rozhodnutími. Musí být stanoven jasný rámec, který zajistí neomezování jednotlivých zemí/ společností v přístupu k volbě technologií a tam, kde jsou takové rámce omezující, mělo by dojít k jejich úpravám. Evropa je stále více závislá na dovozu energií, a proto jednotlivá opatření musí vést k tomu, aby byly diversifikovány zdroje dodávek a dopravní a transitní možnosti a aby byly maximálně využívány domácí dostupné energetické zdroje a podporována energetická soběstačnost členských zemí v té nejvyšší možné míře, což vede ke zpomalení nárůstu uvedené závislosti. Z tohoto hlediska považuje SP ČR za zcela nepřípustné předepisování palivového mixu a má výhrady i k benchmarkingu na téma závislosti na dovozu resp. obsahu uhlíku. Každá členská země má v tomto ohledu svá specifika, která nutno respektovat. Svaz průmyslu požaduje, aby byla věnována daleko větší pozornost rozvoji skutečně funkčních trhů s energiemi, bez nichž nelze dosáhnout požadovaného pokroku. Je nutno implementovat důsledně přijatou legislativu, což je dlouhodobý a náročný proces, dosáhnout integrace do skutečně evropského trhu na bázi národních likvidních funkčních trhů a prioritou je vývoj daleko efektivnějších regulačních procesů a institucí jak v národním, tak v celoevropském měřítku. Komise by rovněž měla jasně říci, zda je navrhována harmonizace technických a komerčních pravidel pro rozvoj celoevropské sítě, a která pravidla představují překážky v obchodování. Propojení by měla být dobře ekonomicky zdůvodněná a důležitým úkolem EU a národních vlád je zkrátit potřebné 12 sp 9/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

2 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a schvalovací postupy. Skutečně celoevropský trh bude nepochybně vyžadovat doplňující infrastruktury. Pokud se týká klimatických změn, nutno hledat opravdu globální řešení tohoto globálního problému, což není možné bez realistické argumentace a obecné shody jak mezi členskými zeměmi EU, tak v globálním měřítku a nelze z těchto dohod vynechat emitenty skleníkových plynů a skutečně racionální možnosti, které v současnosti i v budoucnu existují nebo budou existovat jako výsledek masivních investic do vědy a výzkumu v oblasti zajišťování primárních zdrojů, generace energie a její efektivní spotřeby. Žádná z možností nesmí být předem vylučována, jestliže má být dosaženo vytčených náročných cílů. Vytváření příznivého prostředí musí být založeno na dlouhodobých cílech, aby se vytvořily jistoty investičního prostředí, protože energetická oblast je kapitálově náročná, životnost investic dlouhodobá a bez těchto základních jistot nelze odpovědně investovat. Otázka energií nemůže být vyřešena jen v industriální a energetické sféře. Do hry musí odpovědně vstoupit i další aktéři, jejichž spotřeba dnes prakticky převažuje na spotřebou industriální: domácnosti (obyvatelstvo), stavebnictví a doprava (institucionální i osobní soukromá). Obyvatelstvo musí dostat jasné sdělení, že bez jeho aktivního přínosu k úsporám jsou snahy o konsistentní energetickou politiku prakticky nerealizovatelné. Podle našich zkušeností a znalostí považujeme za těžiště diskuse a analytických prací následující otázky. Vyváženost tří pilířů energetické politiky. Funkční trh se všemi jeho atributy. Důraz na stabilitu investičního prostředí. Využití skutečně efektivních regulačních mechanizmů jen tam, kde jsou nezbytně nutné nutné soustavné vyhodnocování dopadů regulačních mechanizmů. Význam programů vědy a výzkumu a jejich dostatečného zdrojového zajištění v dlouhodobém časovém horizontu. Úloha obnovitelných zdrojů z hlediska spolehlivosti zásobování energiemi, jejich vlivu na cenu energií. V dokumentu je jejich význam přeceňován. Struktura energetického mixu s tím, že zvláštní pozornost je třeba věnovat úloze jaderné energetiky a fosilních paliv. Problém růstu cen energií, který ve svém důsledku znamená zvyšování nákladů a tím snižování konkurenceschopnosti ostatního průmyslu. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla spojená s centralizovanou dodávku tepla. Zvyšování energetické účinnosti a podpora inovací energetických technologií. Vytváření nových institucí jen tam a tehdy, kde se prokáže jejich organizační nezbytnost a ekonomická oprávněnost. SP ČR je připraven podílet se svým expertním potenciálem na dalších pracích, vedoucích ke vzniku racionální celoevropské energetické strategie v dlouhodobém časovém horizontu. V dokumentech rady na www. spcr.cz si můžete stáhnout českou verzi Zelené knihy: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii zelené kniihou jsme se také zabývali ve SPektru 4/2006 STR Návrh operačního programu Životní prostředí Operační program Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta Operační program Životní prostředí vytváří ROZDĚLENÍ PRIORITNÍ OSA FINANČNÍCH rámec pro přípravu projektů, které mohou NÁZEV PRIORITNÍ OSY Fond EU PROSTŘEDKŮ být spolufinancovány ze strukturálních fondů v % v mil. EUR a Fondu soudržnosti, cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit FS snižování rizika povodní Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a ,600 tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech. FS Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ,240 Prioritní osa 3 Usnesením vlády č ze dne 16. listopadu Udržitelné využívání zdrojů energie ,945 FS 2005 byla schválena. Strategie hospodářského růstu ČR, v níž byly identifikovány finanční ,475 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování FS starých ekologických zátěží náklady na investice do životního prostředí pro období v celkové výši 413,7 mld. Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a 4 207,060 ERDF environmentálních rizik Kč. Předpokládané financování z evropských Prioritní osa 6 fondů celkem činí 5 176,5 mil.eur. Podle Zlepšování stavu přírody a krajiny ,650 ERDF usnesení vlády ČR č.494 ze dne 10.května Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální 2006, k evropským zdrojům v letech ,82 42,543 ERDF vzdělávání, poradenství a osvětu 2013, je pro OP ŽP alokováno 20% (5 176,5 mil.eur) z celkové částky (25 882,3 mil.eu- Prioritní osa 8 R).Další podrobnější informace o podporovaných FS Technická asistence 1,18 60,988 aktivitách,formě podpory,příjemcích pod- Celkem ,500 pory lze získat na stránkách Tab. 12 Návrh rozdělení finanční alokace pro prioritní osy OP ŽP Zdroj: MŽP a Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 9/06 13

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a.psali o nás výběr z tisku Zájem médií roste V průběhu srpna se v českých médiích objevila stanoviska a komentáře Svazu průmyslu a dopravy ve více než 200 citacích. Všechny sdělovací prostředky, které se věnují ekonomice, informovaly o požadavcích SP ČR na novou vládu, rozhovory s jeho představiteli přinesly i televizní a rozhlasové stanice. TK přenášela ČT24. Svaz prostřednictvím médií upozornil rovněž na nebezpečí rozpočtu připraveného Paroubkovou vládou nebo na chystané změny nemocenské. Přínosem pro vnímání významu svazu byla i informace o nabídce nestranického vládního křesla pro viceprezidenta SP ČR Stanislava Kázeckého. Z citací tentokrát vybíráme hlavně příspěvky, které se věnovaly i jiným tématům. Vláda na poslední chvíli přitížila firmám Hospodářské noviny rubrika: Agenda strana:2 Ministři vládního týmu premiéra Jiřího Paroubka mají téměř vyklizené kanceláře, přesto však na poslední chvíli přijímají rozhodnutí, která mohou ovlivnit hospodaření firem a obsah peněženek občanů na léta dopředu. Aby kabinet ušetřil zhruba deset miliard korun, navrhuje změnu zákona o nemocenské. Podnikatelé kritizovali už samotnou přípravu státního rozpočtu sociálnědemokratické vlády a označovali ji za chaotickou. Nyní je prezident Svazu průmyslu Jaroslav Míl ještě tvrdší. To je normální výsměch, absolutní výsměch. Doufám, že pro to nikdo nezvedne ruku. Podle Míla by navrhovaná úprava nemocenské poškodila nejenom firmy, ale i občany. Podnikům by se tak pouze zvedly náklady, a to by promítly do cen. Samozřejmě, že by se snažily šetřit také na mzdách, konstatoval. Novelu musí projednat a schválit parlament a posoudí ji prezident. Živnostníci budou od příštího roku platit nižší nemocenské pojištění. Odvody jim klesnou z nynějších 4,4 na 2,5 procenta Elektřina pro domácnosti by příští rok měla zdražit o 5,6 pct Zpravodajství ČTK :47 rubrika: Energetika - Praha, Středočes. kraj, ČR Praha 30. srpna (ČTK) - Ceny elektřiny pro domácnosti by příští rok měly vzrůst asi o 5,6 procenta. Vyplývá to z výsledků dnešní aukce elektřiny firmy ČEZ. Velkoobchodní ceny elektřiny se od příštího roku zvýší o 16,9 procenta, řekl ředitel divize obchod společnosti ČEZ Alan Svoboda. Prezident Svazu průmyslu a dopravy a bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl se domnívá, že systém aukcí organizovaný společností ČEZ nevede ke stanovení objektivní ceny. Nynější ceny elektřiny jsou výsledkem energetické politiky vlády ČSSD a jejího přístupu k řízení společnosti ČEZ. Zdražování proudu má jediný důvod, a tím je zvýšit příjmy z DPH a prostřednictvím dividend naplnit děravou státní pokladnu, prohlásil. Firmy věří, že dobré časy nekončí Hospodářské noviny rubrika: Podniky a trhy strana: 13 Navzdory nejistotě na politické scéně Češi stále více věří, že země míří k prosperitě. Důvěra v českou ekonomiku, především v podnikatelských kruzích, dosáhla v srpnu podle údajů statistického úřadu nejvyšší hodnoty ve své historii. Podnikatelé očekávají růst poptávky, vyšší export a stabilizované ceny. Zdrojem jejich optimismu je zlepšení ekonomické nálady v eurozóně, což je pro exportně orientované české hospodářství podstatné. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla nelze indikátor důvěry přeceňovat. Index vyjadřuje náladu. Ta je v byznysu důležitá, ale také snadno ovlivnitelná. Dosud pramenil optimismus manažerů z očekávání pravicové trojkoalice. Exces pana Kalouska či krátkodobá menšinová vláda náladu srazí, domnívá se šéf průmyslníků. Více než nálada ovlivňují byznys finance. Pohromou pro další vývoj je neúspěch při jednání s Bruselem o čerpání fondů a především navržený tristní rozpočet. Jak je sestaven, tak trestá aktivní část obyvatel, dodal Míl. Čekají i vaši firmu od příštího roku dražší úvěry? Hospodářské noviny rubrika: Podnikání strana: 22 Již od příštího roku začnou pro bankovní ústavy platit nové předpisy v oblasti kapitálové přiměřenosti známé pod názvem >Basel II<. I když se tato změna týká hlavně finančních ústavů, přenese se v konečném důsledku i na jejich klienty, a to jak z řad občanů, tak i z podnikatelské sféry. Hlavní změnou, která se jich dotkne, je změna v hodnocení potenciálních a současných dlužníků. Od ledna 2007 totiž začne platit změna podmínek úvěrování. Banky budou moci díky této úpravě nově vypočítávat potřebnou míru kapitálové přiměřenosti pro úvěry v závislosti na bonitě žadatele o úvěr - místo povinných paušálních rezerv mohou ocenit jednotlivě konkrétní úvěrové riziko. Úrokové rozpětí se bude pohybovat od čtyř procent pro ty nejlepší po dvanáct procent pro nepřipravené. Podle průzkumu, který provedla společnost Consulting ČS ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, se na zavedení nových pravidel připravují nebo jsou již připraveny zejména velké firmy. Malé a střední podniky jsou na tom hůř. Začínal jsem jako elektrikář na stavbách České stavebnictví rubrika: Stavbařské organizace strana: 34 z rozhovoru s prezidentem SP ČR Jaroslavem Mílem Stavebním firmám, a nejen jim, vadí, že zahraniční konkurence je v Česku vítaná a podporovaná, zatímco za hranicemi je tomu naopak. Co o tom soudíte? Vezmu za příklad směrnici o službách. Vláda slibovala, že se postaví za návrh, který jsme prosazovali my a byl i původním návrhem Evropské komise. Předseda Jiří Paroubek zpočátku tuto myšlenku prosazoval, když však došlo ve Vídni na lámání chleba, hlasoval proti. Nejprve 14 sp 9/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a tedy byl veřejně podán určitý slib, ale realita pak byla úplně jiná. Argument, že se jde malými krůčky vpřed odmítám a domnívám se, že ne všechny kompromisy jsou správné. V zásadních věcech se kompromisy dělat nemají zvlášť u věcí, o něž by se měla Evropská unie při svém rozvoji opírat. Volný pohyb služeb, kapitálu a lidí tvoří základní pilíře, na nichž se projekt EU budoval. Argument, že se nic neděje a situace se bude monitorovat, je typicky úřednický přístup, který nic neřeší, spíše prostředí pro občany zhoršuje. Mimochodem, nepotkal jsem jediného Angličana nebo Francouze, který by byl nešťastný, že k nim přijde polský instalatér. Naopak mnohde spíše potřebují doma opravit vodovodní kohoutky a uvítali by, kdyby to rychle někdo udělal. * Nedostatek řemeslníků, zvláště ve stavebnictví, je i naším problémem. Jak podpořit jejich výchovu? Nedostatek kvalifikovaných dělníků pokládám za produkt společenské atmosféry. Když vytvoříte dojem, že být zedníkem a živit se rukama je pod úroveň, že pouze člověk v kravatě a s mnoha tituly je ten kvalitní, začne se vše vyvíjet směrem, jaký dnes vidíme. Naší chybou je, že jdeme z extrému do extrému. Dělnická třída bývala vládcem všeho a dnes se na ni málem díváme skrz prsty a podbízíme se jí pouze před volbami, když potřebujeme její hlasy. Jsem přesvědčen, že dobrý řemeslník je vzdělaný člověk. Mluvím-li jako Jaroslav Míl o vzdělanostní společnosti, nemyslím tím, že všichni budou mít gymnázium nebo vysokou školu filozofického směru. Kladu důraz na nezávislost myšlení a odbornost v každé profesi Reformujte české úředníky! Profit rubrika: Názory strana: 22 autor: EDVARD KOŽUŠNÍK Před dvěma týdny se uskutečnila mimořádná valná hromada Svazu průmyslu a dopravy. Jeho členové výrazným způsobem naplňují daněmi státní rozpočet a každá nová vláda by je měla brát vážně. Co požaduje přibližně 1500 českých firem, které zaměstnávají kolem 600 tisíc zaměstnanců? Chtějí od nové vlády razantní reformu státní správy, snížení daní spojené se zjednodušením daňového systému, úpravu pracovního zákonodárství a zajištění podmínek pro čerpání peněz ze strukturálních fondů. Jednoduchá jasná hesla, nad nimiž žádná vláda příliš spekulovat nebude. Zajímavým prvkem je to, že náš průmysl poprvé veřejně deklaroval, a to hned na prvním místě, že problémem naší země je nárůst byrokracie. Proč tak najednou? Vždyť v dokumentu Strategie Svazu průmyslu a dopravy pro období nic takového není. Dovolím si spekulovat, že v dobrém slova smyslu v tom má prsty současný prezident svazu Jaroslav Míl, který se i v minulém vedení ČEZ projevil jako úspěšný krizový manažer v polostátní organizaci. V každém programu dnešních parlamentních stran nalezneme obdobu změn či rovnou reforem fungování státní správy. Některá strana to akcentuje více, jiná méně. V dnes už mrtvé trojkoaliční smlouvě ODS, KDU-ČSL a Strany zelených najdeme formulaci, že trojkoalice chce budovat moderní vstřícný a efektivní stát, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé i snadno dostupné služby. U ČSSD se v předvolebním programu hledá reforma administrativy obtížněji....nový předseda vlády, který téma reformy české administrativy zvedne, může jenom vydělat. Pokud se mu to podaří, ocení to nejen občané a podnikatelé, ale i rozumné opoziční strany. Autor je vedoucí projektu estat.cz - Efektivní stát Podnikatelům se nelíbí návrh státního rozpočtu Deníky Bohemia*, Deníky Moravia* rubrika: Peníze ) Praha Svaz průmyslu a dopravy považuje vládou projednaný návrh státního rozpočtu na příští rok za nekoncepční. Zásadně nesouhlasí se schodkem 88 miliard korun. Vláda věděla, že hrozí zvýšení deficitu, a přesto prosadila ve sněmovně zákony, které situaci ještě zhoršily, uvedl prezident svazu Jaroslav Míl. Před volbami schválila sněmovna zvýšení rodičovského příspěvku, růst porodného, doplatek na bydlení či příspěvek na školní pomůcky. Z rozpočtu podle Míla vyplývá, jak nebezpečné jsou populistické předvolební kroky. Povinné sociální výdaje rozpočtu se mají v roce 2007 oproti letošku zvýšit o 69 miliard korun, podotkl Míl. Přes předpokládaný růst příjmů o 51 miliard přitom návrh rozpočtu počítá vůbec poprvé za posledních šestnáct let se snížením ostatních výdajů, což jsou mimo jiné prostředky na vědu a výzkum, kulturu či školství. Podle svazu by měl daleko větší význam státní rozpočet, který by předložila nově ustavená vláda, která za jeho plnění také ponese zodpovědnost. *regionální vydání deníků skupiny Vltava Labe Press ODS nechce zdědit Sobotkův rozpočet Hospodářské noviny rubrika: Agenda str.: 2 Pár desítek minut před demisí schválila vláda Jiřího Paroubka státní rozpočet na příští rok. Jeho splnění však bude obtížné: nevychází z reálné situace, ale z neschválených zákonů a příjmů, s nimiž kabinet nemůže počítat. Zákon o rozpočtových pravidlech přitom ministrovi financí ukládá povinnost sestavit rozpočet podle platných zákonů...chaotické přípravy rozpočtu poprvé otevřeně kritizovali podnikatelé. >Zásadně odmítáme způsob, jakým chce odstupující kabinet snížit deficit státních financí. Zvažované změny teprve nedávno přijatých zákonů zvyšují nestabilitu právního prostředí,< řekl prezident Svazu Jaroslav Míl. Rozpočtu přilepší firmy Lidové noviny rubrika: Byznys strana: 13 Tuzemské zaměstnavatele čekají příští rok zásadní změny ve výplatě nemocenských dávek. Původně totiž Paroubkova vláda prosadila, že od ledna 2007 budou firmy vyplácet marodným zaměstnancům prvních čtrnáct dní nemocenskou. To mělo být kompenzováno snížením odvodů na nemocenské pojištění - z dnešních 3,3 procenta by klesly na 1,4 procenta. Jenže nyní je všechno jinak. Firmy totiž budou i příští rok platit stejné pojistné jako letos. A to i přesto, že od ledna nemocenskou začnou opravdu vyplácet. Firmy pak budou mít namísto kompenzací pouze nárok na zpětné proplacení prostředků, které rozdělí svým marodným zaměstnancům na nemocenských dávkách. Zaměstnavatelé Sobotkovy návrhy ostře kritizují. Je to naprosto nesmyslný plán. Veškerou administrativu při vyřizo- Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 9/06 15

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a vání nemocenské přehodí na firmy, ale výhody v podobě nižších odvodů jim vezmou, reagoval prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Ekonomická diplomacie Ekonom rubrika: Dopisy strana: 6/ autor: Z. Liška Svaz průmyslu a dopravy volá po změně řízení a koordinace řízení zahraničního obchodu již několik let. Podle našeho názoru nejsou kompetence pro prosazování ekonomických zájmů České republiky nastaveny správně. Kompetenční dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu z roku 1998 byla sice v době svého vzniku pokrokem, ale postupně začala, s rostoucími nároky na činnost obchodních radů, fungování obchodněekonomického úseku spíše komplikovat. Jsme přesvědčeni, že řídit (a >spravovat<) pracovníky pro ekonomické a obchodní úkoly se vším, co k tomu patří, musí ekonomické ministerstvo. Je evidentní, že česká státní správa potřebuje radikální reformu. K tomu je třeba odvaha a dostatečná podpora. Pevně doufám, že ji nový předseda vlády bude mít Autor je generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Velcí rostou. Ale i malé firmy chtějí prostor Hospodářské noviny rubrika: Agenda, strana 2 Ve velkých firmách může vládnout euforie. Pololetní výsledky většiny z nich jsou když ne rekordní, tak velmi slušné. Jenže ekonomiku nedělají jen giganti. Někdy dokonce jejich úspěch může brzdit menší firmy - viz růst cen energií, na němž vydělávají elektrárenský ČEZ i plynárenská RWE Transgas. >Dobré výsledky firem jsou vždycky pozitivní zpráva. Nemůžeme je ale zobecnit. Kromě vysokých daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění trápí menší podniky i rostoucí ceny elektřiny a plynu. Zejména slévárenské firmy a zpracovatelé plastů upozorňují, že za energie už platí dokonce víc než jejich kolegové v Německu nebo Rakousku,< vysvětluje generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška. A ještě jeden důvod mají podnikatelé, malí i velcí dohromady, aby nadšení z růstu zisků příliš nepodlehli. Většina z nich podle předvolebních průzkumů HN dávala přednost budoucí vládě pravice. Snížení daní a omezení byrokracie, jež si od vlády slibovali, je ovšem po volebním patu v nedohlednu. Chytit tygra za ocas Euro rubrika: Investice strana: 30 INDOVÉ V ČESKU Jemča Jemnice, Avia, Progeon, Mittal Steel. Čaje, nákladní auta, IT, ocel - rozdílné sektory, ale společný jmenovatel - vlastníci pocházejí z Indie. A brzy by měli přibýt další. Některé záměry nastínil také ministr indické ambasády Ramesh Chander: Investoři se zatím nechtějí odkrývat, ale je tu plán na stavbu školy pro IT odborníky, na ministerstvu informatiky je podán návrh společnosti SPAZIO týkající se elektronické správy, hotelová sekce holdingu TATA Group chce investovat do hotelu v Karlových Varech a uvažuje se i o dalších projektech. Zatím se asi nedá hovořit o trendu. V každém případě se však tuzemský trh jeví Indům dostatečně lákavý, podobně jako českým firmám indický. Indických investic tu zatím tolik není, ale hodně českých firem se angažuje v Indii. Jde například o Unicontrols, Škodu Power, Tatru a Škodu Auto, říká Oldřich Körner ze Svazu průmyslu a dopravy. Co říkáte letošnímu očekávanému zdražení elektřiny? Hospodářské noviny rubrika: Agenda strana: 2 odpověď na anketní otázku: Bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl: Virtuální aukce jako stanovení růstu cen elektřiny je překonaný způsob, který vede k nepřiměřenému růstu. Funguje to tak, jako když do restaurace přijde na oběd 100 lidí, vrchní ale řekne, že má pouze dvě jídla. Ta se samozřejmě vydraží za vysokou cenu, která je následně nabídnuta ostatním hostům Zisk ČEZ mají dostat chudí Lidové noviny rubrika: Byznys strana: 11 Ministr průmyslu Urban chce zisky z ČEZ kompenzovat zdražení elektřiny sociálně slabým Podniky kritizují i způsob stanovení růstu cen energie formou aukce. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla růst cen neodpovídá realitě. Právě způsob určení růstu cen formou dražby vede k tomu, že cena je nesmyslně navyšována, tvrdí Míl s tím, že stát používá ČEZ jako zdroj k naplnění státního rozpočtu. Jde o selhání státu, ten totiž mohl tak radikálnímu zvýšení cen zabránit, tvrdí prezident Asociace inovačního podnikání České republiky Karel Šperling. Svaz průmyslu: odložte zákoník práce Právo rubrika: Trhy & ekonomika strana: 14 Nová vláda dostane od Svazu průmyslu a dopravy seznam požadavků, které by bylo zapotřebí okamžitě, jakmile se vláda ustaví, začít realizovat. Navrhovaná opatření by měla přispět k lepším podmínkám pro činnost českých firem. Jak řekl prezident SP Jaroslav Míl, především je třeba zvýšit efektivnost výkonu státní správy a omezit státní regulaci. Představuji si snížení norem zhruba o 30 procent, konstatoval Míl. Podle prezidenta Svazu průmyslu je nutné zjednodušit daňový systém a snížit náklady, práce a rovněž omezit počet oblastí, na které chceme čerpat dotace ze strukturálních fondů. Dotace z EU by se měly soustředit především na dopravu, výzkum a vývoj, konkurenceschopnost, vzdělávání a ekologii. Míl není stoupencem financování sociálních programů MPSV z evropských fondů. Mezi aktuální požadavky Svazu průmyslu, které by nová vláda měla začít realizovat do konce letošního roku, patří i posunutí účinnosti Zákoníku práce o 12 až 24 měsíců, aby mohl být přepracován. Podtrhuji, na základě konsensu všech zúčastněných stran, řekl Míl. Svaz průmyslu chce po nové vládě mimo jiné zjednodušení daní Zpravodajství ČTK :10 rubrika ČTK: ece prm zpráva ČTK po tiskové konferenci SP ČR Zvýšení efektivity výkonu státní správy, zjednodušení daňového systému a pozastavení účinnosti zákoníku práce patří 16 sp 9/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Představujeme nového člena SP ČR EGE-montáže, spol. s r.o. Seminář na SP ČR za účasti ministra energetiky regionální vlády Kurdistánu - Irák mezi hlavní požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) pro novou vládu. Jsou to strategické cíle a naléhavé úkoly, kterými se kabinet musí začít zabývat co nejdříve, a to ještě do konce letošního roku, řekl na dnešní tiskové konferenci prezident svazu Jaroslav Míl. Dokument dnes schválila mimořádná valná hromada SPČR. Mezi další požadavek patří snížení počtu oblastí čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů na maximálně pět. Šlo by o dopravu, výzkum a vývoj spojený s inovacemi a konkurenceschopností, vzdělávání a ekologie. Česká republika je v čerpání prostředků zcela neefektivní, pokud to tak půjde dál, do tří let se staneme čistými plátci. Musíme se soustředit na priority, sdělil Míl. Posledním úkolem pro nový kabinet je rychlá příprava Národního alokačního plánu na roky 2008 až 2012 tak, aby se pokryly potřeby jednotlivých průmyslových oborů včetně jejich rozvoje. Jako zástupci těch, kteří v této zemi vytvářejí hodnoty, si možná více než kdokoli jiný uvědomujeme rizika, jež by mohla do budoucna vést k zastavení nebo ochromení nynějšího relativně příznivého hospodářského vývoje. Proto se chceme zasadit o vytvoření podmínek pro jejich řešení, uvedl Míl. SPČR je nejsilnější zaměstnavatelskou skupinou, která zastupuje firmy dávající práci téměř milionu lidí. Přímo nebo přes oborová sdružení zastupuje téměř 1600 podnikatelských subjektů. Aktuálně statistika na Inflace Nezaměstnanost nebo pro tisk na Průmysl o vývoji v červenci na i vývoj od roku 2003 podle odvětví Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 9/06 17

7 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Finské předsednictví klade důraz na výzkum, vývoj a inovace: Creating an Innovative Europe ze zprávy expertní skupiny (Esko Aho) Naším návrhem je vytvořit v Evropě trh podněcující a stimulující inovace a tím poskytovat fi rmám dostatečnou pobídku k zvyšování úrovně jejich výzkumu a rozvoje a aplikování celé řady nejnovějších technologií. Expertní skupina, kterou vedl Esko Aho, připravila svou zprávu pro Jarní summit Rady EU v březnu Zpráva obsahuje stanovisko, radu a doporučení, jakým způsobem akcelerovat implementaci nových iniciativ na úrovni EU a národních států za účelem posílení výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací v souladu s cíli Lisabonské strategie, a dále návrhy na dodatečné iniciativy, které považují expertní skupiny za vhodné. Zpráva představuje strategii pro vytvoření inovativní Evropy. Aby toho mohlo být dosaženo, vyžaduje to kombinaci trhu s inovativními výrobky a službami, cílených zdrojů, nových finančních mechanismů a mobility lidí, peněz a organizací. To všechno společně posune záhladní paradigma nad úzký rámec V&V a inovační politiku. Hlavním doporučením expertní skupiny je nezbytné vytvoření Paktu pro výzkum a inovace, který by byl hnací silou agendy pro Inovativní Evropu. To si vyžádá silnou vůli a ochotu přijmout závazky ze strany politických, podnikatelských i sociálních lídrů. Současná snaha o dosažení revidované Lisabonské agendy by měla pokračovat a posilovat, ale to ještě není dostatečné. Navíc je potřeba vyvinout simultánní a synchronizované úsilí ve třech oblastech, které tvoří Pakt a strukturu této zprávy: 1. Jádrem doporučení expertů je poznaná nutnost realizovat pro podniky v Evropě trhy příznivé pro inovace. Jejich nedostatek je hlavní překážkou pro investice do výzkumu a inovací. To si vyžádá aktivity v oblasti regulace, standardů, veřejných zakázek, duševního vlastnictví a posilování kultury, která oceňuje inovace. Kombinace nabídky a těchto opatření, vytvářejících poptávku, by měla být směrována do celé škály strategických akcí. Experti identifikovali ve své zprávě řadu příkladů: e-zdraví, farmaceutika, energetiku, životní prostředí, dopravu a logistiku, ochranu a digitální obsah. Za tímto účelem by měl být jmenován Nezávislý koordinátor na vysoké úrovni, který by dirigoval evropskou činnost v každé oblasti. 2. Cíl 3 % HDP je vnímán jako indikátor Inovativní Evropy, ale ne jako konečný stav. Je třeba řada opatření ke zvýšení zdrojů pro prvotřídní vědu, průmyslový V&V a vazbu mezi vědou a průmyslem. Produktivita V&V musí být zvýšena. Podíl ze strukturálních fondů určený pro výzkum a inovace musí být ztrojnásoben. 3. Daleko větší mobilita je zapotřebí ve třech oblastech: Lidské zdroje musí být mobilní přes hranice. Finanční mobilita vyžaduje efektivní sektor rizikového kapitálu a nové finanční nástroje pro znalostní ekonomiku. Mobilita v organizaci a znalostech znamená narušit vytvořené struktury a umožnit nová propojení prostřednictvím nástrojů Evropské technologické platformy a klastrů. Více zdrojů pro V&V a inovace jsou nezbytné, ale nedostačují pro dosažení cílů Inovativní Evropy. Je nezbytná změna paradigmatu, které chrání evropské hodnoty, ovšem v nové sociální struktuře. Nezávislý monitorovací panel s podporou Evropské komise by měl každý rok podávat zprávu o pokroku v souvislosti s Paktem. Evropa a její občané by měli vzít v úvahu, že jejich životní cesta je ohrožena, nicméně na druhé straně je otevřena cesta k prosperitě prostřednictvím výzkumu a inovací, pokud její lídři uskuteční potřebné iniciativy dříve, než bude příliš pozdě. Konfederace fi nského průmyslu (EK) Konfederace finského průmyslu (EK) je přední organizací podnikatelské sféry ve Finsku. EK zastupuje zájmy celého soukromého sektoru a podniků všech velikostí (jde o cca členských podniků sdružených ve 44 odvětvových asociacích, z nichž 96 % představují malé a střední podniky), které tvoří přes 70 % finského HDP a přes 95 % finského exportu a zaměstnávají téměř zaměstnanců. Svou činnost EK zaměřuje na následující oblasti: podnikatelské prostředí stimulující růst a úspěch podniků; zajištění konkurenceschopnosti finské pracovní síly; 18 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

8 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Inovace budoucnost Evropy Evropa může v globalizovaném světě uspět jen inovacemi a vynikající kvalitou Rakouský a finský svaz průmyslu (IV a EK) v souvislosti s předsednictvím svých zemí Evropské unii v roce 2006 vypracovaly společný dokument Inovace budoucnost Evropy. Oba svazy jsou přesvědčeny, že budoucnost Evropy je úzce spojena s inovacemi s využitím nových myšlenek. Podniky jsou chápány jako místo klíčové pro inovace. Ty užitek přinášejí všem hospodářství, podnikům, zaměstnancům, životnímu prostředí, spotřebitelům i společnosti. Rozdíl v inovacích mezi EU na jedné straně a USA a rychle rostoucími ekonomikami v Asii na straně druhé je propastný a neustále se rozšiřuje. Evropa se v prvé řadě potřebuje zbavit skepse, pokud jde o změnu, přebírání rizik, nové technologie a inovace. Problémy spojené s nedostatečným financováním vědy a výzkumu, omezeným trhem rizikového kapitálu, přeregulovaností, daňovým a dalším nákladovým zatížením podniků, překážkami na vnitřním trhu, státní pomocí a úřadujícími oligopoly lze překonat odpovídajícími politikami na evropské, národní a místní úrovni. Obecný rámec pro inovace musí inovace povolovat, podporovat a oceňovat. Podniky se musí dostat do centra pozornosti a konkrétní aktivity musí jít napříč nejrůznějšími politikami od základů vzdělávacího systému až po praktické využívání nových myšlenek a nápadů. novationsbrosch_ö_finnland :19 Uhr Seite 1 způsoby, jak těžit z příležitostí, které nabízí globalizace; hospodářské politiky podporující konkurenceschopnost a efektivní služby členům. Strategické poselství EK: otevřená ekonomika (revitalizovaný stát blahobytu, hospodářská politika podporující hospodářský růst, efektivní administrativa) silné kapacity a schopnosti (dynamické prostředí pro inovace, prvotřídní vzdělání a kvalifikovaný management) a úspěšné společnosti (podpora podnikání, dobře fungující trh práce a solidní hospodářská základna). Experti EK pracují v mnoha poradních výborech Evropské komise a na přípravách pozic evropského byznysu v rámci Co Evropa potřebuje? - silnou výzkumnou a technologickou základnu (více finančních prostředků do VaV; větší spolupráci mezi univerzitami a podniky); - vysokou úroveň vzdělávání na všech úrovních; - efektivní, otevřený vnitřní trh pro zboží, služby, finance a volný pohyb osob k podpoře komercializace a absorbce inovací; - otevřený a rovný přístup na globální trhy; - dobře fungující nabídku rizikového kapitálu (zejména pro MSP); - přijatelný soutěžní režim práv na ochranu duševního vlastnictví; - zlepšení legislativy a snížení byrokracie; - odstranění finančních a administrativních překážek bránících konkurenci; - politiky v oblasti životního prostředí, které podporují inovace a stimulují nové technologie. Co požadují podniky? 1. Realizovat lisabonské cíle: uskutečnit agendu pro růst a pracovní příležitosti 2. Podporovat investice do VaV 3. Podpořit 7. rámcový program na podporu inovací a konkurenceschopnosti 4. Zavést efektivní vzdělávací politiku s důrazem na celoživotní vzdělávání 5. Přilákat investice zajištěním práv ochrany duševního vlastnictví 6. Zlepšit přístup podniků k inovacím 7. Snížit zátěž podniků: postoupit směrem k regulačnímu rámci příznivějšímu pro inovace 8. Přijatelný a funkční REACH 9. Zlepšit fungování vnitřního trhu službami 10. Učinit pracovní trh pružnějším a přizpůsobitelnějším znalostní ekonomice 11. Globální přístup v otázkách změny klimatu UNICE. Finská podnikatelská komunita má kancelář v Bruselu již od roku EK je členem BIAC a IOE. Confederation of Finnish Industries, EK P.O.Box 30, FI Helsinki, Finland (Eteläranta 10, Helsinki, Finland) Tel Fax Základní informaci o Rakouském svazu průmyslu jsme přinesli ve Spektru č. 4/2005. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 19

9 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Co je ve hře? Jakou Unii chceme? Evropské národy nemají jinou budoucnost než v rámci unie. Jean Monnet Za nizozemského předsednictví koncem října 2004 podepsalo všech 25 členských zemí Evropské unie a tři kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) Smlouvu Evropské unie zakládající Ústavu pro Evropu (dále jen Smlouva). Aby Smlouva vstoupila v platnost, musí být ratifikována všemi členskými zeměmi. Původní termín byl stanoven na říjen Ratifikace Smlouvy však neprobíhají hladce. S možnými komplikacemi autoři Smlouvy počítali v Ustanovení č. 30 Smlouvy, které stanoví, že, jestliže text Úmluvy do 1. listopadu 2006 ratifikují pouhé čtyři pětiny členských zemí (tj. minimálně 20 zemí) a ostatní země budou čelit ratifikačním obtížím, záležitost se přesune na jednání Evropské rady. Smyslem této úpravy je dát jednotlivým zemím více času na debatu. Období reflexe, objasňování a diskusí se tak týká všech, ať už zemí, které Ústavu ratifikovaly, tak i těch, které tak z nejrůznějších důvodů dosud neučinily. Toto dodatečné období by nemělo trvat déle než rok. Na letošním Jarním summitu Evropská rada rozhodla, že cesta ze slepé uličky by se měla najít nejpozději do konce roku Co je ve hře? Není to jen osud Euroústavy, ale také otázka, jak může Evropská unie pro tento projekt získat větší podporu od svých obyvatel. Ústavní smlouva: Pokud jde o Ústavní smlouvu, nabízejí se tři možná řešení nastálé situace: zachování Ústavy: Existují myšlenky, že v ratifikaci by se mělo nadále pokračovat. Přestože podmínky pro ratifikaci jsou poměrně dobré ve Finsku, Švédsku a Portugalsku, její osud je více než nejistý nejen v Dánsku, Velké Británii, Irsku, Polsku, České republice, ale i ve Francii a Nizozemí. V diskusích o tom, jak by se mělo veřejné mínění v debatách zvrátit na podporu Ústavy, se realisticky kalkuluje se třemi možnostmi: Některé země by mohly mít opt-outs z vybraných oblastí (obdobně jako např. Dánsko po referendu o Maastrichtské smlouvě). Mohla by být podepsána Deklarace event. Protokol k posílení sociální dimenze EU. Objevují se i názory navrhující vymazat slovo Ústava z textu. Nicméně, žádná z těchto možností se nezdá být příliš pravděpodobnou, nemusela by fungovat ve všech zemích. nová smlouva: Někteří navrhují Ústavní smlouvu přepracovat, a nebo ponechat jen její první dvě části (základní ustanovení a základní práva). Ovšem je jen málo těch, kteří věří, že by mohlo být dosaženo výsledku ať již na novém Konventu či v rámci nějaké další mezinárodní konference který by mohl získat podporu všech zemí a většiny jejích obyvatel. tzv. vybírání třešniček : Jiní navrhují implementovat některé části Smlouvy buď v rámci stávajícího rámce nebo doplnit Smlouvu z Nice, která platí od roku Proto se záměrem zvýšit transparentnost evropští představitelé letos v červnu rozhodli o otevření zasedání Rady pro veřejnost a o jejich přímém přenosu na internetu, kdykoli Rada pracuje jako spoluzákonodárce. Oponenti ale varují, že pouhou implementací určitých částí Ústavy bez změny právního rámce by fungování Unie bylo složitější. Jiní se domnívají, že Smlouva z Nice je životaschopným základem pro Evropskou unii i při jejím dalším rozšíření. Lepší komunikace: S cílem zlepšit svou komunikaci s obyvateli nastartovala před rokem Komise celou řadu iniciativ a zveřejnila balíček dokumentů, který se neustále rozšiřuje a v současnosti zahrnuje: Akční plán pro zlepšení komunikace o Evropě (20/6/ 2005; více INFO 8/05) se záměrem učinit komunikaci o Evropě profesionálnější; Příspěvek Komise k období reflexe: Plán D pro demokracii, dialog a debatu (COM(2005) 494 final více INFO 11/05); Akční plán Komise ke komunikační politice EU (16/01/06); Bílou knihu o evropské komunikační politice (COM(2006) 35 final více Spektrum 3/06).; Sdělení Komise k období reflexe a Plánu D (COM(2006) 212 final) a Program pro občany přinášející výsledky pro Evropu (COM(2006) 211 final více Spektrum 7/06). Komise se snaží lépe naslouchat občanům a komunikovat s nimi, vyvolat více diskusí o Evropě a jednat lokálně ( go local ) tím, že svá sdělení více přizpůsobuje národním a místním zájmům. Hlavní tíha komunikace zůstává převážně na bedrech národních aktérů (na vládách, politických stranách, organizacích občanské společnosti atd.). Evropa výsledků V květnu předseda Komise J. M. Barroso a místopředsedkyně M. Wallströmová představili novou agendu pro občany - Program pro občany přinášející výsledky pro Evropu, jímž Komise obyvatelům Evropy demonstruje, že jim naslouchá a hledá cesty k naplnění jejich očekávání, pokud jde o vnitřní trh, sociální soudržnost a práva, svobodu, bezpečnost a spravedlnost a roli EU ve světě. Existuje široká dohoda, že politiky EU by měly být více přizpůsobeny přáním a oba- 20 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

10 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i vám jejích občanů. V mnoha oblastech, kde lidé chtějí více Evropy a kde jsou jejich obavy největší zaměstnanost a zahraniční a bezpečnostní politika je EU dosud značně závislá na jednotlivých členských státech. Evropský parlament si přeje, aby Ústava vstoupila v platnost v roce Požaduje po členských zemích, aby zorganizovaly Fóra s občany na národní, regionální a místní úrovni s cílem prodiskutovat budoucnost Evropy. Europoslanci Duff a Voggenhuber vydali zprávu, v níž volají po ukončení období reflexe a přijetí jasného rozhodnutí o osudu Ústavy do poloviny příštího roku. Parlamentní členové Výboru pro zahraniční vztahy Dolní sněmovny britského parlamentu vydali zprávu Vývojové trendy v Evropské unii, v níž hodnotí dosavadní vývoj v EU předsednictví Velké Británie, osud Ústavní smlouvy, budoucí rozšiřování a zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku EU. Ve zprávě naléhají na evropské lídry, aby se postavili realitě, že Ústavní smlouva je uměle držená při životě, a doporučují Smlouvu jako celek explicitně odmítnout. Hlavní závěry této Zprávy: - Předsednictví Velké Británie v EU bylo úspěšné, ale selhalo v utváření svěžího rozmýšlení o demokracii a ve spojení se s veřejností. - Vláda se zmýlila, když stáhla svou podporu větší transparentnosti v Radě a nepodpořila v tomto kroku finské předsednictví. - Ústavní Smlouva není mrtvá, je v komatu a uměle udržovaná při životě. V určitém bodě budou muset evropští lídři rozhodnout, zda ji odpojí od přístrojů. - Podpora vstupu Rumunska a Bulharska do EU, ale vláda by měla být připravena souhlasit s uložením popřístupových bezpečnostních opatření na kteroukoli z těchto zemí, když bude potřeba. - Další podmíněná podpora pro Chorvatsko a Turecko. - Klíčovou v debatě o rozšíření je důkladná aplikace kritérií pro členství a ne těžko srozumitelná diskuse o absorpční kapacitě. - Komise by neměla vytvářet diplomatickou službu nebo velvyslanectví v tajnosti. - Zahraniční politika je a měla by nadále primárně být záležitostí, o níž si rozhoduje každý národní stát sám, přesto by v koordinaci zahraničních politik na úrovni EU mělo být dosaženo skutečné přidané hodnoty. - V oblastech justice a vnitra by neměly být používány žádné přemosťovací klauzule. Časový harmonogram pro období refl exe a rozhodnutí o osudu Ústavy pro Evropu: června 2006: Účastníci Summitu Evropské Rady v Bruselu rozhodli vyřešit ústavní krizi do konce roku Červenec 2006: Konec konzultace k Bílé knize Evropské komise ke komunikační politice Evropské unie. Červenec prosinec 2006: Finsko začne předběžně zjišťovat možnosti řešení situace ohledně Ústavní smlouvy. Prosinec 2006: Komise přezkoumá přínosy rozšíření a absorbční kapacitu Evropské unie. INFORMACE O LEGISLATIVĚ EU Chcete-li vědět více o připravované legislativě EU mající dopad na rozvoj podnikání v ČR Aktuální témata: Volný pohyb služeb - Směrnice o službách na vnitřním trhu Evropské smluvní právo - Spotřebitelské aspekty - Revize spotřebitelských směrnic Právo společností - Modernizace evropského práva společností Chemická politika - Nová chemická politika EU REACH Odpady - Tématická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci Průmyslové emise - Evropský systém obchodování s emisemi Ochrana spotřebitele - Vybrané oblasti I - Spotřebitelský úvěr Ochrana spotřebitele - Vybrané oblasti II - Řím II Státní podpory - Modernizace pravidel pro státní podpory Pracovní právo - Směrnice o pracovní době Hospodářská soutěž - Články 81 a 82 smlouvy a z nich vyplývající pravidla hospodářské soutěže 25. března 2007 (Berlín): Oslava 50. výročí Římské smlouvy a založení Evropských společenství. Politická deklarace představitelů EU k závazkům v souvislosti s hodnotami a cíli EU. Červen 2007: Německé předsednictví předloží konkrétní návrhy, jak pokračovat s Ústavní smlouvou. Očekává se, že Německo připraví aktivity pro záchranu Ústavní smlouvy. Červenec - prosinec 2008 (Francouzské předsednictví): předpokládá se řešení ústavní slepé uličky. Červen 2009: Myšlenka spojit volby do Evropského parlamentu s celoevropským referendem o Ústavě. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 21

11 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Sdělení Komise: Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby obecného zájmu v EU Sociální služby obecného zájmu jako potenciál zaměstnanosti v Evropě Dne 4. dubna 2006 předložila Evropská komise (EK) revidovaný návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. Návrh v klíčových bodech vychází z výsledků prvního čtení Evropského parlamentu (EP). Byl tedy výrazným způsobem omezen rozsah působnosti směrnice, princip země původu byl nahrazen principem přeshraničního poskytování služeb, který již neodkazuje na aplikovatelné právo, ale především stanoví, za jakých podmínek může členský stát, kde je služba poskytována, uplatňovat vůči poskytovateli služby určité specifické požadavky. V návaznosti na pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřním trhu (z jejíž působnosti byly vyloučeny mimo jiné sociální služby týkající se sociálního bydlení, péče o děti a pomoci rodinám v nouzi ) předložila EK dne 26. dubna 2006 Sdělení Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii (COM/2006/ 0177 final). Sdělení je jedním z výsledků konzultací s členskými státy a zástupci neziskového sektoru v rámci Evropské unie, jeho vydání bylo avizováno již v roce 2004 v Bílé knize o službách obecného zájmu (COM/2004/0374 final). Sdělení v části I. vymezuje základní druhy sociálních služeb, charakteristické organizační znaky těchto služeb (zásada solidarity, víceúčelový a individualizovaný charakter, neziskovost, dobrovolnická práce, místní tradice, nerovný vztah mezi poskytovatelem a příjemcem) a nedávný vývoj modernizace těchto služeb ve většině členských zemí EU (zavádění benchmarkingu, decentralizace, pověřování soukromých subjektů poskytováním sociálních služeb, rozvoj veřejno-soukromých partnerství a dalších doplňkových neveřejných forem financování). Sdělení připomíná, že oblast sociálních služeb obecného zájmu spadá do sdílené pravomoci Společenství (čl. 16 Smlouvy o založení ES) členské státy EU mají právo svobodně definovat, čím rozumí sociální služby obecného zájmu, definovat povinnosti a úkoly obecného zájmu těchto služeb a jejich organizační zásady (princip subsidiarity) při respektování rámce daného Společenstvím. Sdělení stručně charakterizuje uplatňování pravidel Společenství v oblasti sociálních služeb (zásada nediskriminace, volného pohybu služeb, svobody usazování, práva hospodářské soutěže a veřejných zakázek a koncesí). Sdělení pomocí výkladu judikatury Evropského soudního dvora (ESD) podrobněji vysvětluje aplikaci pravidel Společenství v některých situacích, ve kterých se poskytovatelé sociálních služeb často ocitají delegování (částečné nebo úplné delegování sociálního úkolu, řízení v rámci veřejno-soukromého partnerství) (případ C-26/03 Stadt Halle), veřejné financování těchto služeb (formou dotací) (případ C-280/00 Altmark Trans), regulace trhu se službami (případ C-205/99 Analir). Cíle v oblasti sociální politiky jsou podle ESD závažnými důvody v obecném zájmu, které mohou ospravedlnit použití opatření k regulaci trhu se sociálními službami (např. povinnost mít povolení k poskytování sociálních služeb). Tato opatření musí být založena na objektivních kritériích, která nesmí být diskriminační, musí být předem známá a přiměřená (mj. univerzálnost, průhlednost, kontinuita, přístupnost). Sdělení má převážně shrnující a vysvětlující povahu a bude tvořit východisko pro další konzultace Evropské komise s členskými státy, poskytovateli služeb a jejich uživateli. Jejich cílem bude vymezit prvky, které tvoří charakteristické znaky sociálních služeb obecného zájmu, jak by tyto prvky mohly být vzaty v úvahu členskými státy při definování poslání sociálních služeb a způsobů jejich organizace, jak by na takové charakteristické znaky mohla pohlížet Evropská komise, až bude muset ověřovat slučitelnost způsobů organizace sociálních služeb s dodržováním platných pravidel Společenství, a v neposlední řadě i výměna zkušeností s uplatňováním práva Společenství při poskytování sociálních služeb v obecném zájmu. Kromě toho Komise zadala vypracování studie o sociálních službách, jejíž výsledky jsou očekávány v polovině roku EK bude i nadále vydávat v dvouletých cyklech zprávu o sociálních službách, která bude výsledkem konzultací se všemi zainteresovanými subjekty, OMC v oblasti sociálních služeb, a která by měla připívat ke zlepšení povědomí v EU o uplatňování pravidel Společenství v oblasti sociálních služeb. Co se rozumí sociálními službami v EU? Vedle zdravotnických služeb v pravém slova smyslu, na něž se toto sdělení nevztahuje, je lze přiřadit k jedné z těchto dvou velkých skupin: zákonné systémy a doplňkové systémy sociální ochrany mající rozmanité formy organizace (vzájemné nebo profesní) a pokrývající základní životní rizika, jako jsou rizika související se zdravím, stářím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, důchodem, zdravotním postižením; ostatní základní služby poskytované přímo osobě. Tyto služby, které mají úlohu prevence a sociální soudržnosti, poskytují individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. V první řadě zahrnují pomoc osobám, které musejí zvládnout bezprostřední životní nebo krizové problémy (jako např. zadluženost, nezaměstnanost, drogovou závislost, rozpad rodiny). Zadruhé zahrnují činnosti, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčné osoby nabyly schopnosti nezbytné k jejich úplnému začlenění 22 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 4/2009 4/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 4/2009 4/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15 Pohlednice akcí 14. patra SP ČR Návštěva delegace TÜSIAD na Svazu průmyslu a dopravy ČR Delegace Asociace tureckých průmyslníků a podnikatelů vedená její prezidentkou paní Arzuhan Doğan Yalçındağ navštívila

Více

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2009

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2009 III. PRIORITNÍ OBLASTI PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2009 Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti říjen 2007 Úvod... 2 Evropa konkurenceschopná a

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

SPEKTRUM 01 2014. Evropská unie a průmysl v roce 2014. Změny v pracovním právu Osobností byznysu je Zbyněk Frolík

SPEKTRUM 01 2014. Evropská unie a průmysl v roce 2014. Změny v pracovním právu Osobností byznysu je Zbyněk Frolík SPEKTRUM 01 2014 Evropská unie a průmysl v roce 2014 Změny v pracovním právu Osobností byznysu je Zbyněk Frolík Úvodní slovo....................... 03 Evropský prostor Rozhovor Hospodářská politika Jiří

Více

Regionální pakt pro trh práce Bavorsko Česká republika

Regionální pakt pro trh práce Bavorsko Česká republika Regionální pakt pro trh práce Bavorsko Česká republika Vysoká nezaměstanost zatěžuje čím dále tím více veřejný život v mnoha zemích EU. Státní úřady s nezaměstnaností intenzívně zápasí a hledají účinná

Více

Editorial. Obsah. Svaz průmyslu a dopravy ČR, jako plnoprávný člen UNICE, prosazoval nový kurs Evropské Unie směrem k růstu a zaměstnanosti

Editorial. Obsah. Svaz průmyslu a dopravy ČR, jako plnoprávný člen UNICE, prosazoval nový kurs Evropské Unie směrem k růstu a zaměstnanosti Editorial Svaz průmyslu a dopravy ČR, jako plnoprávný člen UNICE, prosazoval nový kurs Evropské Unie směrem k růstu a zaměstnanosti Vážení přátelé, v orgánech EU začala vážná diskuse o reálných možnostech

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU OBSAH: OBSAH:...i Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...5 1.1 Evropská unie a Lisabonská strategie na cestě k dosahování konkurenceschopnosti...6

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2013

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 750 final SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2013 CS CS ÚVOD Nynější hospodářská a finanční krize v EU urychlila hluboké změny. Její dopad je patrný

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Místopředseda EK pro podnikání a průmysl Günter Verheugen v Praze Setkání zaměstnavatelů s europoslanci Blesková anketa k nové daňové soustavě Dobrý příklad

Více

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05-1 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05-1 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05 NÁRODNÍ LISABONSKÝ PROGRAM 2005 2008 (Národní program reforem České republiky) Říjen 2005 OBSAH EVROPSKÝ KONTEXT A NÁRODNÍ REFLEXE 3 SOUČASNÝ STAV ČESKÉ EKONOMIKY 5 ČÁST MAKROEKONOMICKÁ 10 Makroekonomická

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

T-Mobile - partner Svazu

T-Mobile - partner Svazu Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 12 06 T-Mobile - partner Svazu SP ČR k Národnímu alokačnímu plánu Zelená kniha o pracovním právu Nové sídlo Svazu průmyslu dopravy ČR Bylo

Více

Obsah. IV. Shrnutí... 29

Obsah. IV. Shrnutí... 29 Priority vlády České republiky v agendě jednotného trhu Evropské unie pro období 2013-2014 1 Abstrakt Tento dokument je aktualizací priorit vlády České republiky v agendě jednotného trhu Evropské unie

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

SPEKTRUM 10 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 10 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 10 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Komunikace s vládou: Jen naslouchání už nestačí.............................................................. SP ČR chce od vlády: Zabraňte

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Na trase mezi Prahou a Bruselem

Na trase mezi Prahou a Bruselem Na trase mezi Prahou a Bruselem Svaz průmyslu a dopravy ČR věnuje velkou pozornost agendě Evropské unie. Ředitelka sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí Vladimíra Drbalová je v Bruselu

Více

ÚŘAD VLÁDY ČR. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

ÚŘAD VLÁDY ČR. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitálního trhu Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ AGENDA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OKRUHŮ A GESCÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ INFRASTRUKTURY... 6 Budování

Více

Obsah. SPektrum 1/2006 leden >

Obsah. SPektrum 1/2006 leden > Vážení čtenáři Spektra, stejně jako počátkem každého roku i letos si klademe otázku, jaký ten nadcházející rok bude, co nového přinese. Očekáváme, že bude pokračovat příznivý vývoj v průmyslu i celé ekonomice.

Více

Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU

Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU 19. července 2012 0 Obsah I. Východiska... 1 II. Priority vlády v jednotlivých oblastech vnitřního trhu... 3 II. 1. Život a práce občanů

Více

život s čínou kritický okamžik číny

život s čínou kritický okamžik číny V rámci posilování kapacit Svazu průmyslu a dopravy v Bruselu a zejména v evropské federaci průmyslu a zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE máme od letošního roku zástupce také ve výboru pro vnější vztahy zabývajícím

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více