Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR. ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR. ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku o"

Transkript

1 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Rozvoj energetického sektoru, rostoucí spotřeba energií, vztah k životnímu prostředí a k úrovni konkurenceschopnosti je tématem, který se objevuje stále častěji jako strategicky významné a to i na úrovni EU. Byli jsme požádáni v rámci přípravy stanoviska ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku o stanovisko. To uvádíme v plném znění tak, jak jsme ho zaslali MPO. Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k dokumentu Zelená kniha: Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku Svaz průmyslu a dopravy ČR především vítá iniciativu Evropské komise a dalších zainteresovaných stran vypracovat strategii energetického sektoru, aby bylo možno účinně zajišťovat základní potřeby ve všech sférách života EU i v globálním měřítku. Jedná se o politiku, dokument, jenž je předložen k celoevropské diskusi zainteresovaným stranám a proto je poněkud nešťastně zvolený název Evropská strategie pro bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energetiku. Teprve po diskusi a zapracování jejích závěrů bude možno navrhnout a přijmout strategii v pravém slova smyslu a na jejím základě konkretizovat akční plány v jednotlivých dílčích oblastech. Zelená kniha presentuje návrh politiky se snahou o maximální vyváženost cílů této energetické politiky a tato zásada by měla být vysoce oceněna. Kriticky musí být zhodnoceny vlivy, působící proti uvedené vyváženosti a měla by být přijata taková opatření, která omezí vlivy, působící proti žádoucí rovnováze. Svaz průmyslu oceňuje důraz na volby a postupy, prosazující tržní mechanizmy a efektivitu přijímaných alternativ. Uplatňování této politiky nepochybně povede k řadě konfliktů, které bude nutno řešit, z dokumentu zatím nevyplývá zcela jasně, jak budou takové konflikty řešeny a jaké budou uplatněny principy řešení těchto konfliktů. Zvláště se jedná o konflikt mezi neúměrně rostoucími nároky na partikulární řešení ochrany životního prostředí a realistickými možnostmi vývoje a uplatnění technologií jak v zajišťování primárních zdrojů, tak v generaci a konečně i ve spotřebě. Konflikt mimořádných rozměrů lze očekávat mezi politikou omezování změn klimatu a právě energetickou politikou, jestliže by měly být uplatněny zbytečné omezující faktory (postoj k jaderné energetice, nekritické postoje k obnovitelným zdrojům energie, přeceňující silně jejich skutečný potenciál apod.). Evropská energetická politika potřebuje dlouhodobou vizi a stabilitu, zajišťovanou také koherentní regulací. Nutno se soustředit na dosažení nejvyšší přidané hodnoty a jestliže mají být zavedeny nové instituce, pak jejich zavedení musí prokázat skutečné přínosy. Svaz průmyslu oceňuje záměr Komise usilovat rovněž o koordinovanější přístup ve vnějších vztazích, kde by měly být otázky energetické politiky plně integrovány a přístupy koordinovány z celoevropského hlediska. Cílem je i vytváření optimálních tržních a investičních podmínek. V evropské energetické politice je nutná shoda k tomu udržet a dále rozvíjet optimální působení tržních mechanizmů, zvláště s ohledem na mimořádně vysoké objemy investic, které bude nutno v celé EU vynaložit na obnovu a rozvoj energetických zdrojů. Paternalistické zasahování do těchto tržních mechanizmů může přinést pouze nedůvěru investorů se všemi negativními důsledky pro celou ekonomiku a životní úroveň EU jako celku i jednotlivých zemí. V tomto smyslu nesmí dojít k omezování volby zdrojů primární energie a technologií politickými rozhodnutími. Musí být stanoven jasný rámec, který zajistí neomezování jednotlivých zemí/ společností v přístupu k volbě technologií a tam, kde jsou takové rámce omezující, mělo by dojít k jejich úpravám. Evropa je stále více závislá na dovozu energií, a proto jednotlivá opatření musí vést k tomu, aby byly diversifikovány zdroje dodávek a dopravní a transitní možnosti a aby byly maximálně využívány domácí dostupné energetické zdroje a podporována energetická soběstačnost členských zemí v té nejvyšší možné míře, což vede ke zpomalení nárůstu uvedené závislosti. Z tohoto hlediska považuje SP ČR za zcela nepřípustné předepisování palivového mixu a má výhrady i k benchmarkingu na téma závislosti na dovozu resp. obsahu uhlíku. Každá členská země má v tomto ohledu svá specifika, která nutno respektovat. Svaz průmyslu požaduje, aby byla věnována daleko větší pozornost rozvoji skutečně funkčních trhů s energiemi, bez nichž nelze dosáhnout požadovaného pokroku. Je nutno implementovat důsledně přijatou legislativu, což je dlouhodobý a náročný proces, dosáhnout integrace do skutečně evropského trhu na bázi národních likvidních funkčních trhů a prioritou je vývoj daleko efektivnějších regulačních procesů a institucí jak v národním, tak v celoevropském měřítku. Komise by rovněž měla jasně říci, zda je navrhována harmonizace technických a komerčních pravidel pro rozvoj celoevropské sítě, a která pravidla představují překážky v obchodování. Propojení by měla být dobře ekonomicky zdůvodněná a důležitým úkolem EU a národních vlád je zkrátit potřebné 12 sp 9/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

2 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a schvalovací postupy. Skutečně celoevropský trh bude nepochybně vyžadovat doplňující infrastruktury. Pokud se týká klimatických změn, nutno hledat opravdu globální řešení tohoto globálního problému, což není možné bez realistické argumentace a obecné shody jak mezi členskými zeměmi EU, tak v globálním měřítku a nelze z těchto dohod vynechat emitenty skleníkových plynů a skutečně racionální možnosti, které v současnosti i v budoucnu existují nebo budou existovat jako výsledek masivních investic do vědy a výzkumu v oblasti zajišťování primárních zdrojů, generace energie a její efektivní spotřeby. Žádná z možností nesmí být předem vylučována, jestliže má být dosaženo vytčených náročných cílů. Vytváření příznivého prostředí musí být založeno na dlouhodobých cílech, aby se vytvořily jistoty investičního prostředí, protože energetická oblast je kapitálově náročná, životnost investic dlouhodobá a bez těchto základních jistot nelze odpovědně investovat. Otázka energií nemůže být vyřešena jen v industriální a energetické sféře. Do hry musí odpovědně vstoupit i další aktéři, jejichž spotřeba dnes prakticky převažuje na spotřebou industriální: domácnosti (obyvatelstvo), stavebnictví a doprava (institucionální i osobní soukromá). Obyvatelstvo musí dostat jasné sdělení, že bez jeho aktivního přínosu k úsporám jsou snahy o konsistentní energetickou politiku prakticky nerealizovatelné. Podle našich zkušeností a znalostí považujeme za těžiště diskuse a analytických prací následující otázky. Vyváženost tří pilířů energetické politiky. Funkční trh se všemi jeho atributy. Důraz na stabilitu investičního prostředí. Využití skutečně efektivních regulačních mechanizmů jen tam, kde jsou nezbytně nutné nutné soustavné vyhodnocování dopadů regulačních mechanizmů. Význam programů vědy a výzkumu a jejich dostatečného zdrojového zajištění v dlouhodobém časovém horizontu. Úloha obnovitelných zdrojů z hlediska spolehlivosti zásobování energiemi, jejich vlivu na cenu energií. V dokumentu je jejich význam přeceňován. Struktura energetického mixu s tím, že zvláštní pozornost je třeba věnovat úloze jaderné energetiky a fosilních paliv. Problém růstu cen energií, který ve svém důsledku znamená zvyšování nákladů a tím snižování konkurenceschopnosti ostatního průmyslu. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla spojená s centralizovanou dodávku tepla. Zvyšování energetické účinnosti a podpora inovací energetických technologií. Vytváření nových institucí jen tam a tehdy, kde se prokáže jejich organizační nezbytnost a ekonomická oprávněnost. SP ČR je připraven podílet se svým expertním potenciálem na dalších pracích, vedoucích ke vzniku racionální celoevropské energetické strategie v dlouhodobém časovém horizontu. V dokumentech rady na www. spcr.cz si můžete stáhnout českou verzi Zelené knihy: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii zelené kniihou jsme se také zabývali ve SPektru 4/2006 STR Návrh operačního programu Životní prostředí Operační program Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta Operační program Životní prostředí vytváří ROZDĚLENÍ PRIORITNÍ OSA FINANČNÍCH rámec pro přípravu projektů, které mohou NÁZEV PRIORITNÍ OSY Fond EU PROSTŘEDKŮ být spolufinancovány ze strukturálních fondů v % v mil. EUR a Fondu soudržnosti, cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit FS snižování rizika povodní Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a ,600 tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech. FS Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ,240 Prioritní osa 3 Usnesením vlády č ze dne 16. listopadu Udržitelné využívání zdrojů energie ,945 FS 2005 byla schválena. Strategie hospodářského růstu ČR, v níž byly identifikovány finanční ,475 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování FS starých ekologických zátěží náklady na investice do životního prostředí pro období v celkové výši 413,7 mld. Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a 4 207,060 ERDF environmentálních rizik Kč. Předpokládané financování z evropských Prioritní osa 6 fondů celkem činí 5 176,5 mil.eur. Podle Zlepšování stavu přírody a krajiny ,650 ERDF usnesení vlády ČR č.494 ze dne 10.května Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální 2006, k evropským zdrojům v letech ,82 42,543 ERDF vzdělávání, poradenství a osvětu 2013, je pro OP ŽP alokováno 20% (5 176,5 mil.eur) z celkové částky (25 882,3 mil.eu- Prioritní osa 8 R).Další podrobnější informace o podporovaných FS Technická asistence 1,18 60,988 aktivitách,formě podpory,příjemcích pod- Celkem ,500 pory lze získat na stránkách Tab. 12 Návrh rozdělení finanční alokace pro prioritní osy OP ŽP Zdroj: MŽP a Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 9/06 13

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a.psali o nás výběr z tisku Zájem médií roste V průběhu srpna se v českých médiích objevila stanoviska a komentáře Svazu průmyslu a dopravy ve více než 200 citacích. Všechny sdělovací prostředky, které se věnují ekonomice, informovaly o požadavcích SP ČR na novou vládu, rozhovory s jeho představiteli přinesly i televizní a rozhlasové stanice. TK přenášela ČT24. Svaz prostřednictvím médií upozornil rovněž na nebezpečí rozpočtu připraveného Paroubkovou vládou nebo na chystané změny nemocenské. Přínosem pro vnímání významu svazu byla i informace o nabídce nestranického vládního křesla pro viceprezidenta SP ČR Stanislava Kázeckého. Z citací tentokrát vybíráme hlavně příspěvky, které se věnovaly i jiným tématům. Vláda na poslední chvíli přitížila firmám Hospodářské noviny rubrika: Agenda strana:2 Ministři vládního týmu premiéra Jiřího Paroubka mají téměř vyklizené kanceláře, přesto však na poslední chvíli přijímají rozhodnutí, která mohou ovlivnit hospodaření firem a obsah peněženek občanů na léta dopředu. Aby kabinet ušetřil zhruba deset miliard korun, navrhuje změnu zákona o nemocenské. Podnikatelé kritizovali už samotnou přípravu státního rozpočtu sociálnědemokratické vlády a označovali ji za chaotickou. Nyní je prezident Svazu průmyslu Jaroslav Míl ještě tvrdší. To je normální výsměch, absolutní výsměch. Doufám, že pro to nikdo nezvedne ruku. Podle Míla by navrhovaná úprava nemocenské poškodila nejenom firmy, ale i občany. Podnikům by se tak pouze zvedly náklady, a to by promítly do cen. Samozřejmě, že by se snažily šetřit také na mzdách, konstatoval. Novelu musí projednat a schválit parlament a posoudí ji prezident. Živnostníci budou od příštího roku platit nižší nemocenské pojištění. Odvody jim klesnou z nynějších 4,4 na 2,5 procenta Elektřina pro domácnosti by příští rok měla zdražit o 5,6 pct Zpravodajství ČTK :47 rubrika: Energetika - Praha, Středočes. kraj, ČR Praha 30. srpna (ČTK) - Ceny elektřiny pro domácnosti by příští rok měly vzrůst asi o 5,6 procenta. Vyplývá to z výsledků dnešní aukce elektřiny firmy ČEZ. Velkoobchodní ceny elektřiny se od příštího roku zvýší o 16,9 procenta, řekl ředitel divize obchod společnosti ČEZ Alan Svoboda. Prezident Svazu průmyslu a dopravy a bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl se domnívá, že systém aukcí organizovaný společností ČEZ nevede ke stanovení objektivní ceny. Nynější ceny elektřiny jsou výsledkem energetické politiky vlády ČSSD a jejího přístupu k řízení společnosti ČEZ. Zdražování proudu má jediný důvod, a tím je zvýšit příjmy z DPH a prostřednictvím dividend naplnit děravou státní pokladnu, prohlásil. Firmy věří, že dobré časy nekončí Hospodářské noviny rubrika: Podniky a trhy strana: 13 Navzdory nejistotě na politické scéně Češi stále více věří, že země míří k prosperitě. Důvěra v českou ekonomiku, především v podnikatelských kruzích, dosáhla v srpnu podle údajů statistického úřadu nejvyšší hodnoty ve své historii. Podnikatelé očekávají růst poptávky, vyšší export a stabilizované ceny. Zdrojem jejich optimismu je zlepšení ekonomické nálady v eurozóně, což je pro exportně orientované české hospodářství podstatné. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla nelze indikátor důvěry přeceňovat. Index vyjadřuje náladu. Ta je v byznysu důležitá, ale také snadno ovlivnitelná. Dosud pramenil optimismus manažerů z očekávání pravicové trojkoalice. Exces pana Kalouska či krátkodobá menšinová vláda náladu srazí, domnívá se šéf průmyslníků. Více než nálada ovlivňují byznys finance. Pohromou pro další vývoj je neúspěch při jednání s Bruselem o čerpání fondů a především navržený tristní rozpočet. Jak je sestaven, tak trestá aktivní část obyvatel, dodal Míl. Čekají i vaši firmu od příštího roku dražší úvěry? Hospodářské noviny rubrika: Podnikání strana: 22 Již od příštího roku začnou pro bankovní ústavy platit nové předpisy v oblasti kapitálové přiměřenosti známé pod názvem >Basel II<. I když se tato změna týká hlavně finančních ústavů, přenese se v konečném důsledku i na jejich klienty, a to jak z řad občanů, tak i z podnikatelské sféry. Hlavní změnou, která se jich dotkne, je změna v hodnocení potenciálních a současných dlužníků. Od ledna 2007 totiž začne platit změna podmínek úvěrování. Banky budou moci díky této úpravě nově vypočítávat potřebnou míru kapitálové přiměřenosti pro úvěry v závislosti na bonitě žadatele o úvěr - místo povinných paušálních rezerv mohou ocenit jednotlivě konkrétní úvěrové riziko. Úrokové rozpětí se bude pohybovat od čtyř procent pro ty nejlepší po dvanáct procent pro nepřipravené. Podle průzkumu, který provedla společnost Consulting ČS ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, se na zavedení nových pravidel připravují nebo jsou již připraveny zejména velké firmy. Malé a střední podniky jsou na tom hůř. Začínal jsem jako elektrikář na stavbách České stavebnictví rubrika: Stavbařské organizace strana: 34 z rozhovoru s prezidentem SP ČR Jaroslavem Mílem Stavebním firmám, a nejen jim, vadí, že zahraniční konkurence je v Česku vítaná a podporovaná, zatímco za hranicemi je tomu naopak. Co o tom soudíte? Vezmu za příklad směrnici o službách. Vláda slibovala, že se postaví za návrh, který jsme prosazovali my a byl i původním návrhem Evropské komise. Předseda Jiří Paroubek zpočátku tuto myšlenku prosazoval, když však došlo ve Vídni na lámání chleba, hlasoval proti. Nejprve 14 sp 9/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a tedy byl veřejně podán určitý slib, ale realita pak byla úplně jiná. Argument, že se jde malými krůčky vpřed odmítám a domnívám se, že ne všechny kompromisy jsou správné. V zásadních věcech se kompromisy dělat nemají zvlášť u věcí, o něž by se měla Evropská unie při svém rozvoji opírat. Volný pohyb služeb, kapitálu a lidí tvoří základní pilíře, na nichž se projekt EU budoval. Argument, že se nic neděje a situace se bude monitorovat, je typicky úřednický přístup, který nic neřeší, spíše prostředí pro občany zhoršuje. Mimochodem, nepotkal jsem jediného Angličana nebo Francouze, který by byl nešťastný, že k nim přijde polský instalatér. Naopak mnohde spíše potřebují doma opravit vodovodní kohoutky a uvítali by, kdyby to rychle někdo udělal. * Nedostatek řemeslníků, zvláště ve stavebnictví, je i naším problémem. Jak podpořit jejich výchovu? Nedostatek kvalifikovaných dělníků pokládám za produkt společenské atmosféry. Když vytvoříte dojem, že být zedníkem a živit se rukama je pod úroveň, že pouze člověk v kravatě a s mnoha tituly je ten kvalitní, začne se vše vyvíjet směrem, jaký dnes vidíme. Naší chybou je, že jdeme z extrému do extrému. Dělnická třída bývala vládcem všeho a dnes se na ni málem díváme skrz prsty a podbízíme se jí pouze před volbami, když potřebujeme její hlasy. Jsem přesvědčen, že dobrý řemeslník je vzdělaný člověk. Mluvím-li jako Jaroslav Míl o vzdělanostní společnosti, nemyslím tím, že všichni budou mít gymnázium nebo vysokou školu filozofického směru. Kladu důraz na nezávislost myšlení a odbornost v každé profesi Reformujte české úředníky! Profit rubrika: Názory strana: 22 autor: EDVARD KOŽUŠNÍK Před dvěma týdny se uskutečnila mimořádná valná hromada Svazu průmyslu a dopravy. Jeho členové výrazným způsobem naplňují daněmi státní rozpočet a každá nová vláda by je měla brát vážně. Co požaduje přibližně 1500 českých firem, které zaměstnávají kolem 600 tisíc zaměstnanců? Chtějí od nové vlády razantní reformu státní správy, snížení daní spojené se zjednodušením daňového systému, úpravu pracovního zákonodárství a zajištění podmínek pro čerpání peněz ze strukturálních fondů. Jednoduchá jasná hesla, nad nimiž žádná vláda příliš spekulovat nebude. Zajímavým prvkem je to, že náš průmysl poprvé veřejně deklaroval, a to hned na prvním místě, že problémem naší země je nárůst byrokracie. Proč tak najednou? Vždyť v dokumentu Strategie Svazu průmyslu a dopravy pro období nic takového není. Dovolím si spekulovat, že v dobrém slova smyslu v tom má prsty současný prezident svazu Jaroslav Míl, který se i v minulém vedení ČEZ projevil jako úspěšný krizový manažer v polostátní organizaci. V každém programu dnešních parlamentních stran nalezneme obdobu změn či rovnou reforem fungování státní správy. Některá strana to akcentuje více, jiná méně. V dnes už mrtvé trojkoaliční smlouvě ODS, KDU-ČSL a Strany zelených najdeme formulaci, že trojkoalice chce budovat moderní vstřícný a efektivní stát, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé i snadno dostupné služby. U ČSSD se v předvolebním programu hledá reforma administrativy obtížněji....nový předseda vlády, který téma reformy české administrativy zvedne, může jenom vydělat. Pokud se mu to podaří, ocení to nejen občané a podnikatelé, ale i rozumné opoziční strany. Autor je vedoucí projektu estat.cz - Efektivní stát Podnikatelům se nelíbí návrh státního rozpočtu Deníky Bohemia*, Deníky Moravia* rubrika: Peníze ) Praha Svaz průmyslu a dopravy považuje vládou projednaný návrh státního rozpočtu na příští rok za nekoncepční. Zásadně nesouhlasí se schodkem 88 miliard korun. Vláda věděla, že hrozí zvýšení deficitu, a přesto prosadila ve sněmovně zákony, které situaci ještě zhoršily, uvedl prezident svazu Jaroslav Míl. Před volbami schválila sněmovna zvýšení rodičovského příspěvku, růst porodného, doplatek na bydlení či příspěvek na školní pomůcky. Z rozpočtu podle Míla vyplývá, jak nebezpečné jsou populistické předvolební kroky. Povinné sociální výdaje rozpočtu se mají v roce 2007 oproti letošku zvýšit o 69 miliard korun, podotkl Míl. Přes předpokládaný růst příjmů o 51 miliard přitom návrh rozpočtu počítá vůbec poprvé za posledních šestnáct let se snížením ostatních výdajů, což jsou mimo jiné prostředky na vědu a výzkum, kulturu či školství. Podle svazu by měl daleko větší význam státní rozpočet, který by předložila nově ustavená vláda, která za jeho plnění také ponese zodpovědnost. *regionální vydání deníků skupiny Vltava Labe Press ODS nechce zdědit Sobotkův rozpočet Hospodářské noviny rubrika: Agenda str.: 2 Pár desítek minut před demisí schválila vláda Jiřího Paroubka státní rozpočet na příští rok. Jeho splnění však bude obtížné: nevychází z reálné situace, ale z neschválených zákonů a příjmů, s nimiž kabinet nemůže počítat. Zákon o rozpočtových pravidlech přitom ministrovi financí ukládá povinnost sestavit rozpočet podle platných zákonů...chaotické přípravy rozpočtu poprvé otevřeně kritizovali podnikatelé. >Zásadně odmítáme způsob, jakým chce odstupující kabinet snížit deficit státních financí. Zvažované změny teprve nedávno přijatých zákonů zvyšují nestabilitu právního prostředí,< řekl prezident Svazu Jaroslav Míl. Rozpočtu přilepší firmy Lidové noviny rubrika: Byznys strana: 13 Tuzemské zaměstnavatele čekají příští rok zásadní změny ve výplatě nemocenských dávek. Původně totiž Paroubkova vláda prosadila, že od ledna 2007 budou firmy vyplácet marodným zaměstnancům prvních čtrnáct dní nemocenskou. To mělo být kompenzováno snížením odvodů na nemocenské pojištění - z dnešních 3,3 procenta by klesly na 1,4 procenta. Jenže nyní je všechno jinak. Firmy totiž budou i příští rok platit stejné pojistné jako letos. A to i přesto, že od ledna nemocenskou začnou opravdu vyplácet. Firmy pak budou mít namísto kompenzací pouze nárok na zpětné proplacení prostředků, které rozdělí svým marodným zaměstnancům na nemocenských dávkách. Zaměstnavatelé Sobotkovy návrhy ostře kritizují. Je to naprosto nesmyslný plán. Veškerou administrativu při vyřizo- Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 9/06 15

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a vání nemocenské přehodí na firmy, ale výhody v podobě nižších odvodů jim vezmou, reagoval prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Ekonomická diplomacie Ekonom rubrika: Dopisy strana: 6/ autor: Z. Liška Svaz průmyslu a dopravy volá po změně řízení a koordinace řízení zahraničního obchodu již několik let. Podle našeho názoru nejsou kompetence pro prosazování ekonomických zájmů České republiky nastaveny správně. Kompetenční dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu z roku 1998 byla sice v době svého vzniku pokrokem, ale postupně začala, s rostoucími nároky na činnost obchodních radů, fungování obchodněekonomického úseku spíše komplikovat. Jsme přesvědčeni, že řídit (a >spravovat<) pracovníky pro ekonomické a obchodní úkoly se vším, co k tomu patří, musí ekonomické ministerstvo. Je evidentní, že česká státní správa potřebuje radikální reformu. K tomu je třeba odvaha a dostatečná podpora. Pevně doufám, že ji nový předseda vlády bude mít Autor je generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Velcí rostou. Ale i malé firmy chtějí prostor Hospodářské noviny rubrika: Agenda, strana 2 Ve velkých firmách může vládnout euforie. Pololetní výsledky většiny z nich jsou když ne rekordní, tak velmi slušné. Jenže ekonomiku nedělají jen giganti. Někdy dokonce jejich úspěch může brzdit menší firmy - viz růst cen energií, na němž vydělávají elektrárenský ČEZ i plynárenská RWE Transgas. >Dobré výsledky firem jsou vždycky pozitivní zpráva. Nemůžeme je ale zobecnit. Kromě vysokých daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění trápí menší podniky i rostoucí ceny elektřiny a plynu. Zejména slévárenské firmy a zpracovatelé plastů upozorňují, že za energie už platí dokonce víc než jejich kolegové v Německu nebo Rakousku,< vysvětluje generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška. A ještě jeden důvod mají podnikatelé, malí i velcí dohromady, aby nadšení z růstu zisků příliš nepodlehli. Většina z nich podle předvolebních průzkumů HN dávala přednost budoucí vládě pravice. Snížení daní a omezení byrokracie, jež si od vlády slibovali, je ovšem po volebním patu v nedohlednu. Chytit tygra za ocas Euro rubrika: Investice strana: 30 INDOVÉ V ČESKU Jemča Jemnice, Avia, Progeon, Mittal Steel. Čaje, nákladní auta, IT, ocel - rozdílné sektory, ale společný jmenovatel - vlastníci pocházejí z Indie. A brzy by měli přibýt další. Některé záměry nastínil také ministr indické ambasády Ramesh Chander: Investoři se zatím nechtějí odkrývat, ale je tu plán na stavbu školy pro IT odborníky, na ministerstvu informatiky je podán návrh společnosti SPAZIO týkající se elektronické správy, hotelová sekce holdingu TATA Group chce investovat do hotelu v Karlových Varech a uvažuje se i o dalších projektech. Zatím se asi nedá hovořit o trendu. V každém případě se však tuzemský trh jeví Indům dostatečně lákavý, podobně jako českým firmám indický. Indických investic tu zatím tolik není, ale hodně českých firem se angažuje v Indii. Jde například o Unicontrols, Škodu Power, Tatru a Škodu Auto, říká Oldřich Körner ze Svazu průmyslu a dopravy. Co říkáte letošnímu očekávanému zdražení elektřiny? Hospodářské noviny rubrika: Agenda strana: 2 odpověď na anketní otázku: Bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl: Virtuální aukce jako stanovení růstu cen elektřiny je překonaný způsob, který vede k nepřiměřenému růstu. Funguje to tak, jako když do restaurace přijde na oběd 100 lidí, vrchní ale řekne, že má pouze dvě jídla. Ta se samozřejmě vydraží za vysokou cenu, která je následně nabídnuta ostatním hostům Zisk ČEZ mají dostat chudí Lidové noviny rubrika: Byznys strana: 11 Ministr průmyslu Urban chce zisky z ČEZ kompenzovat zdražení elektřiny sociálně slabým Podniky kritizují i způsob stanovení růstu cen energie formou aukce. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla růst cen neodpovídá realitě. Právě způsob určení růstu cen formou dražby vede k tomu, že cena je nesmyslně navyšována, tvrdí Míl s tím, že stát používá ČEZ jako zdroj k naplnění státního rozpočtu. Jde o selhání státu, ten totiž mohl tak radikálnímu zvýšení cen zabránit, tvrdí prezident Asociace inovačního podnikání České republiky Karel Šperling. Svaz průmyslu: odložte zákoník práce Právo rubrika: Trhy & ekonomika strana: 14 Nová vláda dostane od Svazu průmyslu a dopravy seznam požadavků, které by bylo zapotřebí okamžitě, jakmile se vláda ustaví, začít realizovat. Navrhovaná opatření by měla přispět k lepším podmínkám pro činnost českých firem. Jak řekl prezident SP Jaroslav Míl, především je třeba zvýšit efektivnost výkonu státní správy a omezit státní regulaci. Představuji si snížení norem zhruba o 30 procent, konstatoval Míl. Podle prezidenta Svazu průmyslu je nutné zjednodušit daňový systém a snížit náklady, práce a rovněž omezit počet oblastí, na které chceme čerpat dotace ze strukturálních fondů. Dotace z EU by se měly soustředit především na dopravu, výzkum a vývoj, konkurenceschopnost, vzdělávání a ekologii. Míl není stoupencem financování sociálních programů MPSV z evropských fondů. Mezi aktuální požadavky Svazu průmyslu, které by nová vláda měla začít realizovat do konce letošního roku, patří i posunutí účinnosti Zákoníku práce o 12 až 24 měsíců, aby mohl být přepracován. Podtrhuji, na základě konsensu všech zúčastněných stran, řekl Míl. Svaz průmyslu chce po nové vládě mimo jiné zjednodušení daní Zpravodajství ČTK :10 rubrika ČTK: ece prm zpráva ČTK po tiskové konferenci SP ČR Zvýšení efektivity výkonu státní správy, zjednodušení daňového systému a pozastavení účinnosti zákoníku práce patří 16 sp 9/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Představujeme nového člena SP ČR EGE-montáže, spol. s r.o. Seminář na SP ČR za účasti ministra energetiky regionální vlády Kurdistánu - Irák mezi hlavní požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) pro novou vládu. Jsou to strategické cíle a naléhavé úkoly, kterými se kabinet musí začít zabývat co nejdříve, a to ještě do konce letošního roku, řekl na dnešní tiskové konferenci prezident svazu Jaroslav Míl. Dokument dnes schválila mimořádná valná hromada SPČR. Mezi další požadavek patří snížení počtu oblastí čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů na maximálně pět. Šlo by o dopravu, výzkum a vývoj spojený s inovacemi a konkurenceschopností, vzdělávání a ekologie. Česká republika je v čerpání prostředků zcela neefektivní, pokud to tak půjde dál, do tří let se staneme čistými plátci. Musíme se soustředit na priority, sdělil Míl. Posledním úkolem pro nový kabinet je rychlá příprava Národního alokačního plánu na roky 2008 až 2012 tak, aby se pokryly potřeby jednotlivých průmyslových oborů včetně jejich rozvoje. Jako zástupci těch, kteří v této zemi vytvářejí hodnoty, si možná více než kdokoli jiný uvědomujeme rizika, jež by mohla do budoucna vést k zastavení nebo ochromení nynějšího relativně příznivého hospodářského vývoje. Proto se chceme zasadit o vytvoření podmínek pro jejich řešení, uvedl Míl. SPČR je nejsilnější zaměstnavatelskou skupinou, která zastupuje firmy dávající práci téměř milionu lidí. Přímo nebo přes oborová sdružení zastupuje téměř 1600 podnikatelských subjektů. Aktuálně statistika na Inflace Nezaměstnanost nebo pro tisk na Průmysl o vývoji v červenci na i vývoj od roku 2003 podle odvětví Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 9/06 17

7 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Finské předsednictví klade důraz na výzkum, vývoj a inovace: Creating an Innovative Europe ze zprávy expertní skupiny (Esko Aho) Naším návrhem je vytvořit v Evropě trh podněcující a stimulující inovace a tím poskytovat fi rmám dostatečnou pobídku k zvyšování úrovně jejich výzkumu a rozvoje a aplikování celé řady nejnovějších technologií. Expertní skupina, kterou vedl Esko Aho, připravila svou zprávu pro Jarní summit Rady EU v březnu Zpráva obsahuje stanovisko, radu a doporučení, jakým způsobem akcelerovat implementaci nových iniciativ na úrovni EU a národních států za účelem posílení výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací v souladu s cíli Lisabonské strategie, a dále návrhy na dodatečné iniciativy, které považují expertní skupiny za vhodné. Zpráva představuje strategii pro vytvoření inovativní Evropy. Aby toho mohlo být dosaženo, vyžaduje to kombinaci trhu s inovativními výrobky a službami, cílených zdrojů, nových finančních mechanismů a mobility lidí, peněz a organizací. To všechno společně posune záhladní paradigma nad úzký rámec V&V a inovační politiku. Hlavním doporučením expertní skupiny je nezbytné vytvoření Paktu pro výzkum a inovace, který by byl hnací silou agendy pro Inovativní Evropu. To si vyžádá silnou vůli a ochotu přijmout závazky ze strany politických, podnikatelských i sociálních lídrů. Současná snaha o dosažení revidované Lisabonské agendy by měla pokračovat a posilovat, ale to ještě není dostatečné. Navíc je potřeba vyvinout simultánní a synchronizované úsilí ve třech oblastech, které tvoří Pakt a strukturu této zprávy: 1. Jádrem doporučení expertů je poznaná nutnost realizovat pro podniky v Evropě trhy příznivé pro inovace. Jejich nedostatek je hlavní překážkou pro investice do výzkumu a inovací. To si vyžádá aktivity v oblasti regulace, standardů, veřejných zakázek, duševního vlastnictví a posilování kultury, která oceňuje inovace. Kombinace nabídky a těchto opatření, vytvářejících poptávku, by měla být směrována do celé škály strategických akcí. Experti identifikovali ve své zprávě řadu příkladů: e-zdraví, farmaceutika, energetiku, životní prostředí, dopravu a logistiku, ochranu a digitální obsah. Za tímto účelem by měl být jmenován Nezávislý koordinátor na vysoké úrovni, který by dirigoval evropskou činnost v každé oblasti. 2. Cíl 3 % HDP je vnímán jako indikátor Inovativní Evropy, ale ne jako konečný stav. Je třeba řada opatření ke zvýšení zdrojů pro prvotřídní vědu, průmyslový V&V a vazbu mezi vědou a průmyslem. Produktivita V&V musí být zvýšena. Podíl ze strukturálních fondů určený pro výzkum a inovace musí být ztrojnásoben. 3. Daleko větší mobilita je zapotřebí ve třech oblastech: Lidské zdroje musí být mobilní přes hranice. Finanční mobilita vyžaduje efektivní sektor rizikového kapitálu a nové finanční nástroje pro znalostní ekonomiku. Mobilita v organizaci a znalostech znamená narušit vytvořené struktury a umožnit nová propojení prostřednictvím nástrojů Evropské technologické platformy a klastrů. Více zdrojů pro V&V a inovace jsou nezbytné, ale nedostačují pro dosažení cílů Inovativní Evropy. Je nezbytná změna paradigmatu, které chrání evropské hodnoty, ovšem v nové sociální struktuře. Nezávislý monitorovací panel s podporou Evropské komise by měl každý rok podávat zprávu o pokroku v souvislosti s Paktem. Evropa a její občané by měli vzít v úvahu, že jejich životní cesta je ohrožena, nicméně na druhé straně je otevřena cesta k prosperitě prostřednictvím výzkumu a inovací, pokud její lídři uskuteční potřebné iniciativy dříve, než bude příliš pozdě. Konfederace fi nského průmyslu (EK) Konfederace finského průmyslu (EK) je přední organizací podnikatelské sféry ve Finsku. EK zastupuje zájmy celého soukromého sektoru a podniků všech velikostí (jde o cca členských podniků sdružených ve 44 odvětvových asociacích, z nichž 96 % představují malé a střední podniky), které tvoří přes 70 % finského HDP a přes 95 % finského exportu a zaměstnávají téměř zaměstnanců. Svou činnost EK zaměřuje na následující oblasti: podnikatelské prostředí stimulující růst a úspěch podniků; zajištění konkurenceschopnosti finské pracovní síly; 18 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

8 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Inovace budoucnost Evropy Evropa může v globalizovaném světě uspět jen inovacemi a vynikající kvalitou Rakouský a finský svaz průmyslu (IV a EK) v souvislosti s předsednictvím svých zemí Evropské unii v roce 2006 vypracovaly společný dokument Inovace budoucnost Evropy. Oba svazy jsou přesvědčeny, že budoucnost Evropy je úzce spojena s inovacemi s využitím nových myšlenek. Podniky jsou chápány jako místo klíčové pro inovace. Ty užitek přinášejí všem hospodářství, podnikům, zaměstnancům, životnímu prostředí, spotřebitelům i společnosti. Rozdíl v inovacích mezi EU na jedné straně a USA a rychle rostoucími ekonomikami v Asii na straně druhé je propastný a neustále se rozšiřuje. Evropa se v prvé řadě potřebuje zbavit skepse, pokud jde o změnu, přebírání rizik, nové technologie a inovace. Problémy spojené s nedostatečným financováním vědy a výzkumu, omezeným trhem rizikového kapitálu, přeregulovaností, daňovým a dalším nákladovým zatížením podniků, překážkami na vnitřním trhu, státní pomocí a úřadujícími oligopoly lze překonat odpovídajícími politikami na evropské, národní a místní úrovni. Obecný rámec pro inovace musí inovace povolovat, podporovat a oceňovat. Podniky se musí dostat do centra pozornosti a konkrétní aktivity musí jít napříč nejrůznějšími politikami od základů vzdělávacího systému až po praktické využívání nových myšlenek a nápadů. novationsbrosch_ö_finnland :19 Uhr Seite 1 způsoby, jak těžit z příležitostí, které nabízí globalizace; hospodářské politiky podporující konkurenceschopnost a efektivní služby členům. Strategické poselství EK: otevřená ekonomika (revitalizovaný stát blahobytu, hospodářská politika podporující hospodářský růst, efektivní administrativa) silné kapacity a schopnosti (dynamické prostředí pro inovace, prvotřídní vzdělání a kvalifikovaný management) a úspěšné společnosti (podpora podnikání, dobře fungující trh práce a solidní hospodářská základna). Experti EK pracují v mnoha poradních výborech Evropské komise a na přípravách pozic evropského byznysu v rámci Co Evropa potřebuje? - silnou výzkumnou a technologickou základnu (více finančních prostředků do VaV; větší spolupráci mezi univerzitami a podniky); - vysokou úroveň vzdělávání na všech úrovních; - efektivní, otevřený vnitřní trh pro zboží, služby, finance a volný pohyb osob k podpoře komercializace a absorbce inovací; - otevřený a rovný přístup na globální trhy; - dobře fungující nabídku rizikového kapitálu (zejména pro MSP); - přijatelný soutěžní režim práv na ochranu duševního vlastnictví; - zlepšení legislativy a snížení byrokracie; - odstranění finančních a administrativních překážek bránících konkurenci; - politiky v oblasti životního prostředí, které podporují inovace a stimulují nové technologie. Co požadují podniky? 1. Realizovat lisabonské cíle: uskutečnit agendu pro růst a pracovní příležitosti 2. Podporovat investice do VaV 3. Podpořit 7. rámcový program na podporu inovací a konkurenceschopnosti 4. Zavést efektivní vzdělávací politiku s důrazem na celoživotní vzdělávání 5. Přilákat investice zajištěním práv ochrany duševního vlastnictví 6. Zlepšit přístup podniků k inovacím 7. Snížit zátěž podniků: postoupit směrem k regulačnímu rámci příznivějšímu pro inovace 8. Přijatelný a funkční REACH 9. Zlepšit fungování vnitřního trhu službami 10. Učinit pracovní trh pružnějším a přizpůsobitelnějším znalostní ekonomice 11. Globální přístup v otázkách změny klimatu UNICE. Finská podnikatelská komunita má kancelář v Bruselu již od roku EK je členem BIAC a IOE. Confederation of Finnish Industries, EK P.O.Box 30, FI Helsinki, Finland (Eteläranta 10, Helsinki, Finland) Tel Fax Základní informaci o Rakouském svazu průmyslu jsme přinesli ve Spektru č. 4/2005. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 19

9 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Co je ve hře? Jakou Unii chceme? Evropské národy nemají jinou budoucnost než v rámci unie. Jean Monnet Za nizozemského předsednictví koncem října 2004 podepsalo všech 25 členských zemí Evropské unie a tři kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) Smlouvu Evropské unie zakládající Ústavu pro Evropu (dále jen Smlouva). Aby Smlouva vstoupila v platnost, musí být ratifikována všemi členskými zeměmi. Původní termín byl stanoven na říjen Ratifikace Smlouvy však neprobíhají hladce. S možnými komplikacemi autoři Smlouvy počítali v Ustanovení č. 30 Smlouvy, které stanoví, že, jestliže text Úmluvy do 1. listopadu 2006 ratifikují pouhé čtyři pětiny členských zemí (tj. minimálně 20 zemí) a ostatní země budou čelit ratifikačním obtížím, záležitost se přesune na jednání Evropské rady. Smyslem této úpravy je dát jednotlivým zemím více času na debatu. Období reflexe, objasňování a diskusí se tak týká všech, ať už zemí, které Ústavu ratifikovaly, tak i těch, které tak z nejrůznějších důvodů dosud neučinily. Toto dodatečné období by nemělo trvat déle než rok. Na letošním Jarním summitu Evropská rada rozhodla, že cesta ze slepé uličky by se měla najít nejpozději do konce roku Co je ve hře? Není to jen osud Euroústavy, ale také otázka, jak může Evropská unie pro tento projekt získat větší podporu od svých obyvatel. Ústavní smlouva: Pokud jde o Ústavní smlouvu, nabízejí se tři možná řešení nastálé situace: zachování Ústavy: Existují myšlenky, že v ratifikaci by se mělo nadále pokračovat. Přestože podmínky pro ratifikaci jsou poměrně dobré ve Finsku, Švédsku a Portugalsku, její osud je více než nejistý nejen v Dánsku, Velké Británii, Irsku, Polsku, České republice, ale i ve Francii a Nizozemí. V diskusích o tom, jak by se mělo veřejné mínění v debatách zvrátit na podporu Ústavy, se realisticky kalkuluje se třemi možnostmi: Některé země by mohly mít opt-outs z vybraných oblastí (obdobně jako např. Dánsko po referendu o Maastrichtské smlouvě). Mohla by být podepsána Deklarace event. Protokol k posílení sociální dimenze EU. Objevují se i názory navrhující vymazat slovo Ústava z textu. Nicméně, žádná z těchto možností se nezdá být příliš pravděpodobnou, nemusela by fungovat ve všech zemích. nová smlouva: Někteří navrhují Ústavní smlouvu přepracovat, a nebo ponechat jen její první dvě části (základní ustanovení a základní práva). Ovšem je jen málo těch, kteří věří, že by mohlo být dosaženo výsledku ať již na novém Konventu či v rámci nějaké další mezinárodní konference který by mohl získat podporu všech zemí a většiny jejích obyvatel. tzv. vybírání třešniček : Jiní navrhují implementovat některé části Smlouvy buď v rámci stávajícího rámce nebo doplnit Smlouvu z Nice, která platí od roku Proto se záměrem zvýšit transparentnost evropští představitelé letos v červnu rozhodli o otevření zasedání Rady pro veřejnost a o jejich přímém přenosu na internetu, kdykoli Rada pracuje jako spoluzákonodárce. Oponenti ale varují, že pouhou implementací určitých částí Ústavy bez změny právního rámce by fungování Unie bylo složitější. Jiní se domnívají, že Smlouva z Nice je životaschopným základem pro Evropskou unii i při jejím dalším rozšíření. Lepší komunikace: S cílem zlepšit svou komunikaci s obyvateli nastartovala před rokem Komise celou řadu iniciativ a zveřejnila balíček dokumentů, který se neustále rozšiřuje a v současnosti zahrnuje: Akční plán pro zlepšení komunikace o Evropě (20/6/ 2005; více INFO 8/05) se záměrem učinit komunikaci o Evropě profesionálnější; Příspěvek Komise k období reflexe: Plán D pro demokracii, dialog a debatu (COM(2005) 494 final více INFO 11/05); Akční plán Komise ke komunikační politice EU (16/01/06); Bílou knihu o evropské komunikační politice (COM(2006) 35 final více Spektrum 3/06).; Sdělení Komise k období reflexe a Plánu D (COM(2006) 212 final) a Program pro občany přinášející výsledky pro Evropu (COM(2006) 211 final více Spektrum 7/06). Komise se snaží lépe naslouchat občanům a komunikovat s nimi, vyvolat více diskusí o Evropě a jednat lokálně ( go local ) tím, že svá sdělení více přizpůsobuje národním a místním zájmům. Hlavní tíha komunikace zůstává převážně na bedrech národních aktérů (na vládách, politických stranách, organizacích občanské společnosti atd.). Evropa výsledků V květnu předseda Komise J. M. Barroso a místopředsedkyně M. Wallströmová představili novou agendu pro občany - Program pro občany přinášející výsledky pro Evropu, jímž Komise obyvatelům Evropy demonstruje, že jim naslouchá a hledá cesty k naplnění jejich očekávání, pokud jde o vnitřní trh, sociální soudržnost a práva, svobodu, bezpečnost a spravedlnost a roli EU ve světě. Existuje široká dohoda, že politiky EU by měly být více přizpůsobeny přáním a oba- 20 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

10 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i vám jejích občanů. V mnoha oblastech, kde lidé chtějí více Evropy a kde jsou jejich obavy největší zaměstnanost a zahraniční a bezpečnostní politika je EU dosud značně závislá na jednotlivých členských státech. Evropský parlament si přeje, aby Ústava vstoupila v platnost v roce Požaduje po členských zemích, aby zorganizovaly Fóra s občany na národní, regionální a místní úrovni s cílem prodiskutovat budoucnost Evropy. Europoslanci Duff a Voggenhuber vydali zprávu, v níž volají po ukončení období reflexe a přijetí jasného rozhodnutí o osudu Ústavy do poloviny příštího roku. Parlamentní členové Výboru pro zahraniční vztahy Dolní sněmovny britského parlamentu vydali zprávu Vývojové trendy v Evropské unii, v níž hodnotí dosavadní vývoj v EU předsednictví Velké Británie, osud Ústavní smlouvy, budoucí rozšiřování a zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku EU. Ve zprávě naléhají na evropské lídry, aby se postavili realitě, že Ústavní smlouva je uměle držená při životě, a doporučují Smlouvu jako celek explicitně odmítnout. Hlavní závěry této Zprávy: - Předsednictví Velké Británie v EU bylo úspěšné, ale selhalo v utváření svěžího rozmýšlení o demokracii a ve spojení se s veřejností. - Vláda se zmýlila, když stáhla svou podporu větší transparentnosti v Radě a nepodpořila v tomto kroku finské předsednictví. - Ústavní Smlouva není mrtvá, je v komatu a uměle udržovaná při životě. V určitém bodě budou muset evropští lídři rozhodnout, zda ji odpojí od přístrojů. - Podpora vstupu Rumunska a Bulharska do EU, ale vláda by měla být připravena souhlasit s uložením popřístupových bezpečnostních opatření na kteroukoli z těchto zemí, když bude potřeba. - Další podmíněná podpora pro Chorvatsko a Turecko. - Klíčovou v debatě o rozšíření je důkladná aplikace kritérií pro členství a ne těžko srozumitelná diskuse o absorpční kapacitě. - Komise by neměla vytvářet diplomatickou službu nebo velvyslanectví v tajnosti. - Zahraniční politika je a měla by nadále primárně být záležitostí, o níž si rozhoduje každý národní stát sám, přesto by v koordinaci zahraničních politik na úrovni EU mělo být dosaženo skutečné přidané hodnoty. - V oblastech justice a vnitra by neměly být používány žádné přemosťovací klauzule. Časový harmonogram pro období refl exe a rozhodnutí o osudu Ústavy pro Evropu: června 2006: Účastníci Summitu Evropské Rady v Bruselu rozhodli vyřešit ústavní krizi do konce roku Červenec 2006: Konec konzultace k Bílé knize Evropské komise ke komunikační politice Evropské unie. Červenec prosinec 2006: Finsko začne předběžně zjišťovat možnosti řešení situace ohledně Ústavní smlouvy. Prosinec 2006: Komise přezkoumá přínosy rozšíření a absorbční kapacitu Evropské unie. INFORMACE O LEGISLATIVĚ EU Chcete-li vědět více o připravované legislativě EU mající dopad na rozvoj podnikání v ČR Aktuální témata: Volný pohyb služeb - Směrnice o službách na vnitřním trhu Evropské smluvní právo - Spotřebitelské aspekty - Revize spotřebitelských směrnic Právo společností - Modernizace evropského práva společností Chemická politika - Nová chemická politika EU REACH Odpady - Tématická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci Průmyslové emise - Evropský systém obchodování s emisemi Ochrana spotřebitele - Vybrané oblasti I - Spotřebitelský úvěr Ochrana spotřebitele - Vybrané oblasti II - Řím II Státní podpory - Modernizace pravidel pro státní podpory Pracovní právo - Směrnice o pracovní době Hospodářská soutěž - Články 81 a 82 smlouvy a z nich vyplývající pravidla hospodářské soutěže 25. března 2007 (Berlín): Oslava 50. výročí Římské smlouvy a založení Evropských společenství. Politická deklarace představitelů EU k závazkům v souvislosti s hodnotami a cíli EU. Červen 2007: Německé předsednictví předloží konkrétní návrhy, jak pokračovat s Ústavní smlouvou. Očekává se, že Německo připraví aktivity pro záchranu Ústavní smlouvy. Červenec - prosinec 2008 (Francouzské předsednictví): předpokládá se řešení ústavní slepé uličky. Červen 2009: Myšlenka spojit volby do Evropského parlamentu s celoevropským referendem o Ústavě. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 21

11 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i Sdělení Komise: Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby obecného zájmu v EU Sociální služby obecného zájmu jako potenciál zaměstnanosti v Evropě Dne 4. dubna 2006 předložila Evropská komise (EK) revidovaný návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. Návrh v klíčových bodech vychází z výsledků prvního čtení Evropského parlamentu (EP). Byl tedy výrazným způsobem omezen rozsah působnosti směrnice, princip země původu byl nahrazen principem přeshraničního poskytování služeb, který již neodkazuje na aplikovatelné právo, ale především stanoví, za jakých podmínek může členský stát, kde je služba poskytována, uplatňovat vůči poskytovateli služby určité specifické požadavky. V návaznosti na pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřním trhu (z jejíž působnosti byly vyloučeny mimo jiné sociální služby týkající se sociálního bydlení, péče o děti a pomoci rodinám v nouzi ) předložila EK dne 26. dubna 2006 Sdělení Provádění lisabonského programu Společenství: Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii (COM/2006/ 0177 final). Sdělení je jedním z výsledků konzultací s členskými státy a zástupci neziskového sektoru v rámci Evropské unie, jeho vydání bylo avizováno již v roce 2004 v Bílé knize o službách obecného zájmu (COM/2004/0374 final). Sdělení v části I. vymezuje základní druhy sociálních služeb, charakteristické organizační znaky těchto služeb (zásada solidarity, víceúčelový a individualizovaný charakter, neziskovost, dobrovolnická práce, místní tradice, nerovný vztah mezi poskytovatelem a příjemcem) a nedávný vývoj modernizace těchto služeb ve většině členských zemí EU (zavádění benchmarkingu, decentralizace, pověřování soukromých subjektů poskytováním sociálních služeb, rozvoj veřejno-soukromých partnerství a dalších doplňkových neveřejných forem financování). Sdělení připomíná, že oblast sociálních služeb obecného zájmu spadá do sdílené pravomoci Společenství (čl. 16 Smlouvy o založení ES) členské státy EU mají právo svobodně definovat, čím rozumí sociální služby obecného zájmu, definovat povinnosti a úkoly obecného zájmu těchto služeb a jejich organizační zásady (princip subsidiarity) při respektování rámce daného Společenstvím. Sdělení stručně charakterizuje uplatňování pravidel Společenství v oblasti sociálních služeb (zásada nediskriminace, volného pohybu služeb, svobody usazování, práva hospodářské soutěže a veřejných zakázek a koncesí). Sdělení pomocí výkladu judikatury Evropského soudního dvora (ESD) podrobněji vysvětluje aplikaci pravidel Společenství v některých situacích, ve kterých se poskytovatelé sociálních služeb často ocitají delegování (částečné nebo úplné delegování sociálního úkolu, řízení v rámci veřejno-soukromého partnerství) (případ C-26/03 Stadt Halle), veřejné financování těchto služeb (formou dotací) (případ C-280/00 Altmark Trans), regulace trhu se službami (případ C-205/99 Analir). Cíle v oblasti sociální politiky jsou podle ESD závažnými důvody v obecném zájmu, které mohou ospravedlnit použití opatření k regulaci trhu se sociálními službami (např. povinnost mít povolení k poskytování sociálních služeb). Tato opatření musí být založena na objektivních kritériích, která nesmí být diskriminační, musí být předem známá a přiměřená (mj. univerzálnost, průhlednost, kontinuita, přístupnost). Sdělení má převážně shrnující a vysvětlující povahu a bude tvořit východisko pro další konzultace Evropské komise s členskými státy, poskytovateli služeb a jejich uživateli. Jejich cílem bude vymezit prvky, které tvoří charakteristické znaky sociálních služeb obecného zájmu, jak by tyto prvky mohly být vzaty v úvahu členskými státy při definování poslání sociálních služeb a způsobů jejich organizace, jak by na takové charakteristické znaky mohla pohlížet Evropská komise, až bude muset ověřovat slučitelnost způsobů organizace sociálních služeb s dodržováním platných pravidel Společenství, a v neposlední řadě i výměna zkušeností s uplatňováním práva Společenství při poskytování sociálních služeb v obecném zájmu. Kromě toho Komise zadala vypracování studie o sociálních službách, jejíž výsledky jsou očekávány v polovině roku EK bude i nadále vydávat v dvouletých cyklech zprávu o sociálních službách, která bude výsledkem konzultací se všemi zainteresovanými subjekty, OMC v oblasti sociálních služeb, a která by měla připívat ke zlepšení povědomí v EU o uplatňování pravidel Společenství v oblasti sociálních služeb. Co se rozumí sociálními službami v EU? Vedle zdravotnických služeb v pravém slova smyslu, na něž se toto sdělení nevztahuje, je lze přiřadit k jedné z těchto dvou velkých skupin: zákonné systémy a doplňkové systémy sociální ochrany mající rozmanité formy organizace (vzájemné nebo profesní) a pokrývající základní životní rizika, jako jsou rizika související se zdravím, stářím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, důchodem, zdravotním postižením; ostatní základní služby poskytované přímo osobě. Tyto služby, které mají úlohu prevence a sociální soudržnosti, poskytují individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. V první řadě zahrnují pomoc osobám, které musejí zvládnout bezprostřední životní nebo krizové problémy (jako např. zadluženost, nezaměstnanost, drogovou závislost, rozpad rodiny). Zadruhé zahrnují činnosti, jejichž cílem je zajistit, aby dotyčné osoby nabyly schopnosti nezbytné k jejich úplnému začlenění 22 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

12 E v r o p s k é z á l e ž i t o s t i do společnosti (rekvalifikace, jazykové vzdělání pro přistěhovalce), a zejména na trhu práce (odborná příprava, nové profesní začlenění). Tyto služby doplňují a podporují úlohu rodiny v péči poskytované zejména nejmladším a nejstarším osobám. Zatřetí jsou součástí těchto služeb činnosti, jejichž cílem je zajistit začlenění osob majících dlouhodobé problémy související se zdravotním postižením nebo zdravotním problémem. Začtvrté sem rovněž patří sociální bydlení, v jehož rámci je poskytnuto bydlení znevýhodněným osobám nebo sociálním skupinám. Některé služby mohou samozřejmě zahrnovat každý z těchto čtyř rozměrů. Ačkoliv sociální služby podle platného práva Společenství v této oblasti netvoří odlišnou právní kategorii v rámci služeb obecného zájmu, přesto tento seznam ukazuje, že zaujímají zvláštní místo jako pilíře evropské společnosti a evropského hospodářství. Vyplývá předně z jejich přispění k více základním cílům a hodnotám Společenství, jako jsou vysoká úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, rovnost žen a mužů, hospodářská, sociální a územní soudržnost. Stanovisko České republiky: ČR vítá úsilí EK o podrobnější vymezení a zohlednění specifických vlastností sociálních služeb v obecném zájmu a o odstranění právní nejistoty při aplikaci pravidel Společenství v této oblasti, souhlasí s návrhy dalšího postupu Komise obsaženými ve Sdělení a považuje za potřebné a užitečné pokračování konstruktivní diskuse a konzultací s ČR ohledně obsahu pojmu sociální služby obecného zájmu a ohledně jejich povahy a specifických znaků. Poznatky vzešlé z těchto konzultací budou užitečným vodítkem při řešení praktických obtíží vznikajících při aplikaci pravidel Společenství v oblasti sociálních služeb obecného zájmu. Postoj zaměstnavatelů: Souhlasí s charakteristickými znaky sociálních služeb v obecném zájmu (SSGI) uvedenými v dokumentu. Sdílí přesvědčení EK, že sociální služby v obecném zájmu nevytváří žádnou zvláštní právní kategorii odlišující se od širšího konceptu služeb ve všeobecném zájmu (SGI). Pravidla pro hospodářskou soutěž EU umožňují brát v úvahu nekomerční charakter SSGI. Judikatura ESD jasně stanovuje, že aktivity spočívající v poskytování zboží a služeb podnikem představují ekonomické aktivity bez ohledu na právní statut podniku a formu financování. SP ČR zejména vítá, že Komise jasně uvádí, že na sociální služby vyloučené z rozsahu směrnice o službách na vnitřním trhu se bude i nadále vztahovat princip svobody usazování a svobody poskytování služeb garantovaný články 43 a 49 Smlouvy o ES. SP ČR souhlasí i s procesem pravidelného podávání zpráv, jež by měl být součástí otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Mezinárodní veletrh ONS 2006 Offshore Northern Seas Stavanger (vybráno z ek. informace J. Vosmanského, OEÚ Norsko) Mezinárodní veletrh ONS je největším evropským veletrhem specializovaným na problematiku těžby zemního plynu a ropy včetně jejich dopravy. Současně se jedná o jednu z největších výstavních akcí konaných v tomto roce v Norsku a odbornou veřejností v dotčeném sektoru je hodnocen jako jedna z největších akcí svého druhu na světě. Spolu s obdobným veletrhem v americkém Houstonu patří Offshore Northern Seas současně k těm nejprestižnějším akcím ve svém oboru. Oba veletrhy mají dvouletou periodicitu se vzájemným střídáním. Letošní veletrh probíhal spolu s mezinárodní konferencí k dotčené problematice ve dnech srpna 2006 a byl již 17. v pořadí. Výstavu ve Stavangeru pořádala společnost Offshore Northern Seas Foundation v jedenácti halách výstavního centra Stavanger Forum a vnějších prostorách. etošní veletrh se konal v podmínkách, kdy energetický sektor a otázka zásobování strategickými energetickými surovinami ropou a zemním plynem, hraje zcela klíčovou úlohu v hospodářství jednotlivých států a je pravidelně projednávána na těch nejvýznamnějších světových fórech. I přesto stojí za zdůraznění skutečnost, že výstavní plocha byla vyprodána již v minulém roce a řada dalších žadatelů musela být umístěna na waiting list. Podle informace stavangerské veletržní správy, překonal letošní veletrh veškerá očekávání organizátorů, veletrhu se zúčastnilo vystavovatelů z téměř 30 zemí světa (na celkové ploše cca m 2. V průběhu čtyř veletržních dnů navštívilo výstavu asi návštěvníků ze zhruba 90 zemí světa, především z okruhu odborné veřejnosti. Příští veletrh se bude konat v termínu srpna Tedy v roce, kdy Stavanger bude European Capital of Culture. Z ČR se v minulých letech veletrhu zúčastnily společnosti PATREM TRADING LIMITED, Transgas a Vítkovice Machinery. Veletrh oficiálně zahájil korunní princ a následník Haakon Magnus. Mimořádný význam veletrhu i mezinárodní konference Stavanger Forum k dotčené problematice probíhající v době konání veletrhu - v kontextu současného mezinárodního vývoje v energetické oblasti, zdůraznila účast premiéra norské vlády Jense Stoltenberga, ale rovněž komisaře EU pro energetiku Andrise Piebalgse, norského ministra pro energetiku Odd Roger Enoksena, ministra pro vzdělání a výzkum Řystein Djupedala, ministra práce a sociálních záležitostí Bjarne Hákon Hanssena, prezidenta a CEO Statoilu Helge Lunda, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury Claude Mandila, státního ministra UK pro energetiku Malcolm Wickse, CEO Aker Kvćrner Inge Hansena, zástupců společnosti Hydro, Shell Group, ExxonMobil a dalších. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 23

13 P r o j e k t o v é a k t i v i t y PROJEKT Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery zavádění rovného zacházení na pracovišti Česká republika je v oblasti politiky rovných příležitostí vázána celou řadou mezinárodních právních aktů. Vstupem do Evropské unie množství právních aktů vztahujících se k rovnosti žen a mužů a antidiskriminaci, které je nutno na národní úrovni implementovat, značně narostlo. Zavádění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES ze dne 5. července Sbližování administrativy a bezproblémové přebírání komunitární politiky podporují tzv. twinningové projekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo partnerství s Německým federálním ministerstvem hospodářství v projektu Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery zavádění rovného zacházení na pracovišti. Projekt má napomoci České republice dostát závazkům plynoucím z komunitárního práva vztahujícímu se k politice rovných příležitostí pro ženy a muže a k oblasti pravidel antidiskriminace a povzbudit sociální partnery organizace zaměstnavatelů a odborové svazy, aby podporovali rovné zacházení s muži a ženami na pracovišti plánovitě a systematicky. Úkolem projektu je i zvýšení povědomí o jejich odpovědnosti v implementaci strategie rovnosti žen a mužů. Projekt byl spuštěn v květnu letošního roku a bude ukončen v lednu Jeho cílem je: Zpracovat komparativní studii činností a zkušeností ostatních členkých zemí EU v oblasti podpory rovného zacházení s muži a ženami se zaměřením na sociální partnery; Provést analýzy týkající se rovného zacházení s muži a ženami; Vytvořit metodologii pro optimální postup v oblasti rovného zacházení s muži a ženami; Zrealizovat studijní cestu českých expertů z Ministerstva práce a sociálních věcí, Oddělení rovnosti žen a mužů, a střešních organizací sociálních partnerů do Německa za účelem seznámení se s nejlepšími zkušenostmi v oblasti podpory rovného zacházení s muži a ženami; Uspořádat v Praze v průběhu října čtyři specializované jednodenní interaktivní workshopy pro cca 100 profesionálních zástupců sociálních partnerů za účelem podpory rovného zacházení s muži a ženami. Workshopy určené zájemcům z řad zaměstnavatelů a zaměstnanců se uskuteční ve dnech 17. (pro zájemce z Prahy) a 20. října 2006 (pro mimopražské zájemce). Zorganizovat Národní interaktivní konferenci pro 100 zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců za účelem podpory a propagace rovného zacházení s muži a ženami. (Konference bude uspořádána počátkem prosince.) Vytvořit manuál, podle něhož by měli sociální partneři postupovat v rámci podpory rovného zacházení s muži a ženami. Navrhnout doporučení pro mediální kampaň, která bude informovat veřejnost o potřebě rovného zacházení s muži a ženami na pracovišti Sestavit dokument obsahující informace, které by mohly být použity pro spolupráci s médii PR workshop pro zaměstnance ministerstev a všech partnerů zahrnutých v projektu. Projekt realizuje společnost Gesellschaft für Versicherungswi ssenschaft und gestaltung e.v. (GVG) Köln. Projekt má podporu SP ČR a ČMKOS. Vedle organizací sociálních partnerů jsou do něho zapojeny i nevládní organizace Gender Studies a Hospodářská komora ČR. O projektu budeme průběžně informovat. Mezinárodní organizace a EU DEN UNICE úterý 17. října 2006, Espace Flagey, Brusell Proč se podniky zajímají o Evropu? Příležitost pro podniky sdělit evropským lídrům, co si o Evropě myslí Přidejte se k nám, abychom v debatě o Evropě měli silné slovo 24 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

14 P r o j e k t o v é a k t i v i t y Takový zájem jsme neočekávali Školení k zákoníku práce Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil ve spolupráci s odbory sérii seminářů - školení k nové úpravě zákoníku práce. O projektu s názvem Vytvoření a pilotování systému financování rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v oblasti sociálního dialogu a pracovního práva jsme hovořili s ředitelkou sekce zaměstnavatelských vztahů. JUDr. Jitkou Hejdukovou, CSc. Projekt počítá, že se do konce roku uskuteční až sto seminářů. Jaký je o ně zájem? Do současné doby se za všechny zaměstnavatelské subjekty přihlásilo téměř 3000 účastníků. Takový zájem jsme neočekávali, zejména s ohledem na to, že projekt byl zahájen prakticky v době dovolených, a že s ohledem na schválený zákoník práce již probíhají školení pořádané vzdělávacími agenturami a zaměstnavatelé své zaměstnance vysílají na tyto otevřené kurzy. Máte představu, jak takový počet účastníků zvládnete? Nabídku možnosti školení jsme inzerovali přes naše členské svazy, ale o školení jednáme s konkrétními firmami a také s jednotlivými zaměstnanci. Na základě jejich požadavků organizujeme semináře ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) a také ze Svazem obchodu a cestovního ruchu. Školení organizujeme pro celé firmy v Praze i mimo Prahu, rovněž spojujeme jednotlivce z firem do seminárních skupin podle zvolených témat. Harmonogram seminářů se zatím stále ještě vytváří, protože se nám hlásí dodatečně velké členské firmy, kterým máme zájem vyhovět a zároveň nechceme překročit počet 100 seminářů. Zároveň předběžně jednáme s lektory o možných přesunech tak, abychom vše zvládli a vešli se do časového prostoru od 13. září do 10. prosince. Kdo bude na seminářích přednášet? Vytváříme si lektorský sbor pro obsahové zabezpečení seminářů. Jde o zcela novou věc, v zaměstnavatelských strukturách žádný lektorský sbor neexistoval. Zatím jsme navázali kontakty s odborníky z fakult, MPSV, advokáty, zaměstnanci firem. Počátkem září jsme se sešli na pracovní schůzce, kde jsme si ujasnili organizační záležitosti, týkající se seminářů a hlavně jsme diskutovali věcné okruhy problémů z nového zákoníku práce, abychom si pokud možno sjednotili své názory a přístupy k výkladu některých ustanovení. Jak ten projekt vznikl? V pozadí byla snaha zaměstnavatelů i odborů hledat cesty jak finančně podpořit další vzdělávání ve firmách. V určitém období jsme se dokonce zabývali myšlenkou vytvořit samostatný vzdělávací fond, dokonce existují návrhy, jak by měl být fond konstruován, jaké aktivity by zabezpečoval apod. K vlastní realizaci však z finančních důvodů nedošlo. Koncem roku 2005, kdy vláda projednávala materiál Harmonogram realizace strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR, se odborům podařilo prosadit, aby do něj zahrnula i vzdělávání sociálních partnerů, a to zejména v oblasti pracovního práva a sociálního dialogu. Co je obsahem projektu, co zahrnuje? Jak vyplývá z názvu, obsahem je poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům školení o novém zákoníku práce a sociálním dialogu. Tady bych chtěla upozornit, že volba obsahové náplně jednotlivých modulů (seminářů), je záležitostí sociálních partnerů. Na základě požadavků zaměstnavatelů jsme proto do vzdělávacích seminářů zařadili i problematiku věnovanou nové úpravě nemocenského pojištění. Dále s ohledem na složení členské základny i seminář věnovaný komplexně problematice občanů se zdravotním postižením. Pro dodržení jednotné obsahové struktury semináře byly na obou stranách zpracovány metodiky s osnovou seminářů. V rámci projektu bude dále pro účastníky jednotlivých seminářů zpracováno několik tisíc manuálů. V oblasti pracovního práva (nový zákoník práce) vznikne 2500 manuálů pro zaměstnavatele, stejný počet pro zaměstnance. K tomu 2500 manuálů z oblasti sociálního dialogu, polovina pro zaměstnavatele a polovina pro zaměstnance. Hlavní náplní projektu je vlastní školení. Celkem by se mělo uskutečnit podle projektu 200 seminářů - polovina pro zaměstnavatele a polovina pro zaměstnance. Semináře jsou pro účastníky bezplatné. Příprava tak rozsáhlého projektu je jistě velmi náročná. Jak jste se podělili o jeho organizaci? Hlavním garantem projektu je ČMKOS. Svaz průmyslu a dopravy je stejně jako Konfederace zaměstnavatelských svazů a Asociace samostatných odborů v roli partnera. Zastřešující funkci pro organizační zabezpečení projektu má řídicí tým složený se zástupců jednotlivých partnerů. Ten zodpovídá za vedení projektu, jeho účetnictví, obsahový a časový harmonogram a další náležitosti s tím spojené. Projekt je velice konkrétní, má jasně naformulovaný rozpočet, jasně uvedené položky, které se z tohoto rozpočtu dají platit, obsahuje konkrétní cíle, a co je nejdůležitější, ověřitelné výstupy. Musím říci, že řídící tým musel věnoval hodně času v počáteční etapě tomu, aby výkaznictví bylo správně nastaveno tak, aby při závěrečném hodnocení nenastaly problémy. Dále je projekt zabezpečován jak jsem již uvedla samostatně jednotlivými partnery. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 25

15 P r o j e k t o v é a k t i v i t y Nabídka ú asti praských MSP v projektu JPD 3, kde je rovn partnerem SP R Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních v d Centrum pro sociální a ekonomické strategie - Vzd lávací centrum strategického ízení spolu s dalími partnery projektu JPD 3 nabízí monost ú asti v kurzech strategického ízení. Pro a jak ídit ú ad, firmu nebo neziskovou organizaci strategicky? M eme p edvídat d sledky dneních rozhodnutí? Je schopnost p edvídat znakem inteligence? P ínos pro zájemce: Získáte unikátní know - how pot ebné pro dlouhodob úsp né vedení ú adu, organizace i firmy se z etelem na budoucí potenciály rozvoje i p ípadná ohroení. Rozhodnete-li se pro 5 denní kurz, budete mít p íleitost týmov eit zadané úkoly vytvo ené na základ p ípadových studií a získáte tak monost konfrontace vlastních zkueností (resp. d sledk jednotlivých rozhodnutí, strategií i koncepcí) s ostatními ú astníky. Po úsp ném absolvování kurzu získáte certifikát Univerzity Karlovy. Vhodné pro: pracovníky ve ejné správy, ob anského a komer ního sektoru se sídlem ú adu, organizace i firmy na území hlavního m sta Praha. Období realizace: zá í listopad 2006 asová náro nost: monost výb ru i kombinace z : 1 denních, 3 denních (varianta 3 dny nebo 1+2 dny) a 5-ti denních kurz (3+2 dny) s tím, e vícedenní kurzy budou probíhat s frekvencí 1 den v týdnu. Finan ní poadavky: Vzhledem ke skute nosti, e je ú ast v podzimních pilotních kurzech 2006 pln hrazená z prost edk ESF, státního rozpo tu R a hl. m sta Prahy, není nutný ádný ú astnický poplatek. P ihláka: naleznete ji na zasílejte písemn i elektronicky nejpozd ji do Kontakt: Ing. Mirka Kortusová, CESES FSV UK Praha, Celetná 20, Praha 1, T: , M: , E: Monost výb ru kurz (monost ú asti i na více kurzech): 3 denní kurzy (3 dny nebo denní kurzy 5-ti denní kurzy (3+2 dny) dny) 1 denní informativní kurz: Monost výb ru ze specializovaných 1 denních kurz : Základní 3 denní kurz strategického ízení orientovaný na teorii, metodiku a metody zpracování strategií Základní 3 denní kurz: Kurz strategického ízení orientovaný na teorii, metodiku a metody zpracování strategií (Strategické ízení, Metody a metodologie strategického ízení,metodika zpracování strategií) - nutné kombinovat s: Strategické ízení 1 den 3 dny Metody a metodologie 1 strategického ízení den nebo Metody zpracování 1 Specializa ní 3 denní strategií den kurzy: 1 denní základy 1 strategického ízení 1 3 Spolupráce s aktéry den nutné kombinovat s: den dny Konkurenceschopnost ekonomiky den Spolupráce s aktéry dny Spolupráce s aktéry dny 1 Konkurenceschopnost 2 Konkurenceschopnost 2 Sociální soudrnost den ekonomiky dny ekonomiky dny Bezpe nostní problematika den Sociální soudrnost dny Sociální soudrnost dny Udritelný rozvoj den Udritelný rozvoj dny Udritelný rozvoj dny Strategické ízení Co je strategické ízení, kdo se ho ú astní, jak se uplat uje, s ím souvisí a na co navazuje, p íklady a d sledky (ne)uplatn ní strategického ízení. Metody a metodologie strategického ízení Metody uplat ované v analýze, prognózování a v samotném procesu strategického ízení, p íklady uplatn ní vybraných metod. Metodika zpracování strategií Institucionální p edpoklady, struktura a obsah dokument, návaznosti jednotlivých ástí mezi sebou navzájem, kritická reflexe vybraných dokument. Spolupráce s aktéry Spolupráce aktér ve ejného, ob anského a komer ního sektoru, specifika této spolupráce, konkrétní zp soby zapojování aktér, p íklady a zkuenosti. Konkurenceschopnost ekonomiky Komparativní výhody, analýzy vn jího a vnit ního prost edí, rozvojové potenciály, strategie organizace. Sociální soudrnost- Základ zachování, rozvoje i efektivity spole enství, firmy, ú adu i komunity. Bezpe nostní problematika Rozí ený koncept bezpe nosti a human security, strategie v oblasti bezpe nosti a krizové plány. Udritelný rozvoj Principy, metody a akté i udritelného rozvoje, nástroje strategického ízení pro udritelný rozvoj. 26 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

16 P r o j e k t o v é a k t i v i t y 218x305_Osha_Anz_nat_CZ.indd :07:24 Uhr Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 7/06 27

17 P r o j e k t o v é a k t i v i t y Nabídka ú asti praských MSP v projektu JPD 3 PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI MALÝCH A ST EDNÍCH PODNIK PROST EDNICTVÍM SYSTEMATICKÉHO MODULOVÉHO VZD LÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Cílem projektu je poskytnout modulový vzd lávací program a poradenství pro malé a st ední podniky (MSP) a za ínající podnikatele. Tyto aktivity p isp jí ke zvýení jejich konkurenceschopnosti a adaptability. Projekt je ur en pro malé a st ední podniky (do 250 zam stnanc ) se sídlem v Praze, pop ípad pro podnikatele a OSV se sídlem nebo bydlit m v Praze. P ínos projektu pro ú astníky: Ú astníci získají p íleitost ZDARMA si rozí it znalosti v oblastech managementu, marketingu, ízení lidských zdroj, financí a strategie, v kurzech uitých na míru pro malé a st ední podniky. B hem projektu mohou navíc vyuít poradenských slueb odborník v oblasti, ekonomie, legislativy, finacování a rozvoje lidských zdroj a nov nabyté v domosti p evést do praxe. Zájemci mají monost si vybrat pouze n který modul, nebo absolvovat vechny. Po absolvování vech modul obdrí ú astníci certifikát. Navrhované termíny kurz : Základy marketingu pro podnikatele Rozsah: 1 den (8 hodin) Termín: 13. íjna 2006 Strategie a business plán pro malé firmy a za ínající podnikatele Rozsah: 2 dny (16 hodin) Termín: 23. a 24. íjna 2006 Management pro MSP Rozsah: 1 den (8 hodin) Termín: 8. listopadu 2006 ízení a rozvoj lidských zdroj MSP Rozsah: 1 den (8 hodin) Termín: 9. listopadu 2006 Podnikání, legislativa a finance v souvislosti se za len ním do EU Rozsah: 1 den (8 hodin) Termín: prosinec 2006 Odborný garant projektu: Ing. Milue Juroková, CSc. Pro jednotlivé kurzy jsou vybráni lekto i s vysokou odborností a praxí. Pokud Vás nabídka zaujala, potvr te sv j zájem o ú ast ve kolení a/nebo poradenství na ové adrese: nejpozd ji do Dalí informace naleznete na a Realizace projektu: St edisko slueb podnikatel m, s.r.o. a dále partne i projektu: Business Link, s.r.o., HK R Klub VKW Belgie Kontakt: St edisko slueb podnikatel m, Mikulandská 7, , Praha 1 tel: linka 280, , Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R 28 sp 7/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více