Přítomni: 4 Omluveni: Ing. Nigrinová Hosté: zástupce firmy REBOS, zástupce ateliéru Real Design, p. Štěpánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: 4 Omluveni: Ing. Nigrinová Hosté: zástupce firmy REBOS, zástupce ateliéru Real Design, p. Štěpánek"

Transkript

1 Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 053/09/RMČ ze dne Přítomni: 4 Omluveni: Ing. Nigrinová Hosté: zástupce firmy REBOS, zástupce ateliéru Real Design, p. Štěpánek Ověřovatelé zápisu: MUDr. Dvořák, p. Vokáč Navržený program 53. zasedání Rady MČ: 1) Kontrola zápisu z 52. zasedání RMČ 2) Změna nájemce 3) Žádost o souhlas s poskytnutím vjezdu na pozemek 4) Žádost o pronájem místnosti čajovny 5) Žádost o převedení financí na opravu MŠ do roku ) BD Dolní Chabry Do Rybníčků (firma Rebos) 7) Spoluúčast na úhradě právních služeb 8) Smlouva o zřízení věcného břemene 9) Informace o založení sdružení 10) Připomínka ke konceptu ÚP hl.m. Prahy 11) Žádost o stanovisko k PD pro vydání změny stavebního povolení 12) Žádost o schválení připojení plynu k novostavbě RD Ledčická 13) Žádost o souhlas s úpravou ÚP změna charakteru pozemku 14) Různé Zasedání bylo zahájeno v 17:10 hod. Průběh jednání : Starostka přivítala přítomné na zasedání Rady a konstatovala, že Rada je usnášení schopná. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni MUDr. Dvořák a pan Vokáč. Starostka požádala radní o rozšíření programu o bod č.13) a poté dala o doplněném programu hlasovat. Rozšířený program byl schválen. ad l) Kontrola zápisu z 52. zasedání RMČ - bez připomínek. ad 2) Starostka předložila Radě návrh usnesení č. 416/09/RMČ změna nájemce. Rada vzala na vědomí změnu nájemce pozemku parc.č. 1462/9 (předzahrádka) v ulici Na Pěšině v důsledku prodeje nemovitosti č.p. 10/163. Novým majitelem se stala pí Masojdková, se kterou byla dne uzavřena nájemní smlouva dle 663 Občanského zákoníku o nájmu výše uvedeného pozemku v celkové výměře 18 m2. Předzahrádka je součástí oplocení.

2 ad 3) Dalším bodem programu byl návrh usnesení č. 417/09 RMČ žádost o souhlas s posunutím vjezdu na pozemek parc.č. 33/1, o který požádal p. Gothard. Rada souhlasí s posunutím vjezdu na výše uvedený pozemek směrem k ulici Pod Hrází. Vybudování vjezdu a jeho posunutí bude provedeno v rámci stavby 0152 investor OMI a souvisí s výměnou pozemku pro vybudování chodníku v ulici Pod Zámečkem. Rada souhlasí s připojením na komunikaci dle předložené PD, která je součástí usnesení. ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 418/09 RMČ žádost o pronájem místností čajovny a přilehlých prostor, o který projevili zájem p. Šmiták a p. Veselý. Starostka požádala radní, aby se k žádosti vyjádřili, protože k provozu by bylo nutné zabezpečit přístup k toaletám, které současně slouží části Euroinfosálu v přízemí. MUDr. Dvořák se vyjádřil, že prioritní je zájem MČ, a proto je nutné prověřit do jaké míry by pronájem vadil potřebám Chaberského dvora. Pan Vokáč považuje za zásadní problém zabrání sociálního zařízení, které užívá Chaberský dvůr, a domnívá se, že nelze tyto prostory od sebe oddělit. PhDr. Doušová nepovažuje za šťastné řešení odříznout zadní prostory pro veřejnost. Rada vzala výše uvedenou žádost na vědomí a požaduje předložit podnikatelský záměr s ohledem na užívání prostorů v návaznosti na funkčnost Euroinfosálu a potřeby MČ. ad 5) Starostka seznámila Radu s návrhem usnesení č.419/09 RMČ, jehož předmětem byla žádost ředitelky MŠ Chaberáček, PhDr. Kalábové o převedení uvolněné částky ve výši ,- Kč na opravu jedné třídy do roku Plánovaná oprava se uskuteční v prázdninovém období. Rada tuto informaci vzala na vědomí a s posunem čerpání uvolněné částky souhlasí. Ukládá starostce seznámit s touto informací Zastupitelstvo a požádat o udělení souhlasu s převodem uvolněných prostředků do roku ad 6) Jako další bod byl projednáván návrh usnesení č. 420/09 RMČ - BD Dolní Chabry Do Rybníčků, kdy firma REBOS předložila upravenou verzi projektové dokumentace dle podmínek Rady formulovaných v usnesení č. 397/09 RMČ ze dne 14. září K jednání byl přizván také projektant a investor, aby se vyjádřili k případným námitkám nebo dotazům. Starostka je přivítala a seznámila přítomné se stanoviskem stavební komise, která poukazovala na rozpor ve výšce novostavby a původní zástavby (stodoly).projektant zastupující investora se domnívá, že zde rozpor není, že se jedná pouze o nedorozumění a v novém návrhu PD je výška hřebe stodoly zaměřena přesně. MUDr. Dvořák řekl, že nebyla splněna také další podmínka, kdy Rada požadovala rozdělit monoblok novostavby na nejméně 2 samostatné celky. Je názoru, že stavba do okolní zástavby nezapadá. Starostka se zajímala o počet bytových jednotek. Investor, pan Bartoš odpověděl, že je zde plánovaných 28 bytů. Vyjádřil se také k problematice rozdělení monobloku na více celků. Jak uvedl, stavbu lze pouze rozčlenit estetickými prvky, protože celková plocha pozemku víc neumožňuje. Nebylo by možné dodržet předepsaný počet parkovacích stání a bylo by problematické technické řešení suterénu. Úpravou designu novostavby se snažil investor přiblížit okolní zástavbě firmy HQ Plus, aby s ní stavba korespondovala. PhDr. Doušová řekla, že z tohoto pohledu považuje návrh za docela dobrý. Rada, která se seznámila s upravenou verzí PD, konstatuje, že byly částečně splněny její podmínky a bude prověřeno, zda zmíněná novostavba nepřesahuje deklarovaných 30 cm nad okolní zástavbu (stodolu). Ukládá starostce projednat předloženou PD na zasedání Zastupitelstva.

3 ad 7) Starostka přednesla návrh usnesení č.421/09 RMČ týkající se spoluúčasti na úhradě právních služeb. Rada schvaluje spoluúčast na úhradě právních služeb v souvislosti s podávanou žalobou na jednání orgánů rozhodujících o umístění stavby pražského okruhu na území MČ Praha-Dolní Chabry. Žaloba je zpracovaná právníkem, který zastupuje MČ Praha- Suchdol a zahrnuje stavby 518 a 519. Výše předpokládaných nákladů je celkem cca ,- Kč a obě MČ se na úhradě nákladů podílejí rovným dílem. ad 8) Dalším návrhem usnesení, který byl projednáván, byl návrh usnesení č. 422/09 RMČ - Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 1451, který je v majetku MČ. Rada konstatovala, že smlouva byla podepsána v souladu s usnesením RMČ č. 227/08 ze dne ad 9) Starostka seznámila Radu s návrhem usnesení č. 423/09 informace o založení sdružení mezi pí Mahďákovou, nájemkyní nebytových prostor Chaberského dvora a p. Jakubínským, které bylo založeno dle 829 Občanského zákoníku. Rada nesouhlasí s tím, aby do nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Chaberském dvoře bylo na základě výše uvedeného uvedeno jméno p. Jakubínského jako společníka a to dodatkem k nájemní smlouvě. Tímto postupem by došlo k porušení zákona č. 131/2000 Sb. Rada doporučuje výše uvedeným subjektům, aby obchodní vztah mezi sebou řešili ve spolupráci s právníkem. ad 10) Starostka přednesla návrh usnesení č. 424/09 RMČ připomínku ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy, kdy architektonický ateliér Real Design zastupující pí Janďourkovou, předložil studii navrhující změnu funkčního využití pozemku par.č. 1246/18, k.ú. Dolní Chabry. Zástupci investora byli přizváni na zasedání Rady, aby zodpověděli případné dotazy. Pan Vokáč vznesl připomínku týkající se občanské vybavenosti. Investor odpověděl, že jsou otevřeni potřebám MČ a v dalším stupni jednání lze o podmínkách MČ diskutovat. Je samozřejmostí, že součástí navrhované změny bude upravená studie i pro občanskou vybavenost, rekreační plocha nebo navrhovaná zeleň. Starostka poděkovala hostům za účast a jednání Rady pokračovalo. Rada se seznámila s výše uvedeným návrhem, který je v současnosti veden jako OP ostatní plocha. Navrhované využití pozemku je OB obytná. Podkladem ke změně ÚP je předkládaná územní studie, která navrhuje konkrétní řešení v daném území. Rada předložený návrh projednala a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení. ad 11) Dalším projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 425/09 RMČ žádost o stanovisko k PD pro vydání změny stavebního povolení, který se týkal bytového domu Polyfunkční dům Nad Draháňským údolím II, který předložila firma Central Group. Rada nemá připomínky k PD pro vydání změny stavebního povolení, která spočívá v nahrazení ordinace byty 2+KK a 3+KK v 1. NP. Souhlas je vydán za podmínky, že celková výška objektu nepřesáhne výšku stávajícího objektu na pozemku sousedním. ad 12) Předposledním návrhem usnesení, který byl projednáván, byl návrh usnesení č. 426/09 RMČ žádost o schválení připojení plynu k novostavbě RD v Ledčické ulici. Rada souhlasí se vstupem do komunikace Ledčická a přilehlého chodníku za účelem uložení plynové přípojky

4 pro objekt postavený na pozemku parc.č v majetku Ing. Arch. Žilky. Podmínkou je uzavření smlouvy o výpůjčce komunikací se záruční dobou na nově vybudovaný povrch výkopu v délce 2 let, kdy vypůjčitel bude ručit za stav předaného díla, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na předpokládaný rozsah věcného břemene a návrh Smlouvy o věcném břemeni. ad 13) Jako poslední návrh usnesení byl projednáván návrh usnesení č. 427/09 RMČ žádost o souhlas s úpravou územního plánu změna charakteru pozemku. Rada projednala návrh vlastníků pozemků v lokalitě západní od stávající zástavby v ulici Doksanská, kteří žádají o souhlas s úpravou ÚP ze stávajícího využití parcel PZ na OB. Rada s předloženým návrhem souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení. ad 14) Různé : Starostka seznámila radní se žádostí p. Štěpánka, zaměstnance ÚMČ, o půjčku ze sociálního fondu. Pan Štěpánek byl přizván na zasedání Rady, aby zodpověděl dotazy radních, týkající se důvodu půjčky a garance vrácení. Tato část byla projednávána bez zapisovatelky vzhledem k respektování soukromí žadatele. Poté, co p. Štěpánek zodpověděl otázky Rady, starostka mu poděkovala a zasedání Rady pokračovalo. Starostka požádala zapisovatelku, aby do zápisu uvedla, že Rada souhlasila s poskytnutím půjčky ze sociálního fondu zaměstnavatele zaměstnanci ÚMČ, p. Pavlu Štěpánkovi. Poté se se svým příspěvkem přihlásil MUDr. Dvořák. Zeptal se, jak je to s černou skládkou před bývalým kravínem podél Spořické ulice. Starostka předložila souhlas s provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů vydaný MHMP, který na výzvu MČ předložil vlastník pozemku. Uvedla, že v současnosti MČ prověřuje, proč byl tento souhlas vydán MPMP bez toho, aby byla MČ seznámena s účelem podnikání. Rovněž uvedla, že byl o spolupráci požádán stavební odbor Prahy 8, kdy požádala MČ Praha-Dolní Chabry o prošetření záležitosti a zajištění stavebního dohledu. Protože další připomínky a náměty ze strany radních nebyly, starostka ukončila v 19:15 hod. zasedání Rady Jaroslava Plevová starostka MČ zapsala : Broňa Kukurová originál zápisu uložen na ÚMČ ověřovatelé zápisu: MUDr. Dvořák, p. Vokáč

5

Přítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: zástupce firmy T-Systems, zástupce-projektant firmy Star Group. Ltd.

Přítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: zástupce firmy T-Systems, zástupce-projektant firmy Star Group. Ltd. Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 034/08/RMČ ze dne 01.12.2008 Přítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: zástupce firmy T-Systems, zástupce-projektant firmy Star Group. Ltd. Ověřovatelé

Více

Navržený program 18. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 18. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 18/09/ ZMČ ze dne 07.04.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: 1 pan Vokáč Neomluveni: 1 pan Malina Návrhový výbor: pan Šír,

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry. Zastupitelstvo městské části. Zápis č. 08/07/ ZMČ ze dne 17.10.2007

Městská část Praha-Dolní Chabry. Zastupitelstvo městské části. Zápis č. 08/07/ ZMČ ze dne 17.10.2007 Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 08/07/ ZMČ ze dne 17.10.2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - Neomluveni: Bc. Dvorská, p. Malina a p. Valchář Hosté: zástupce

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015 10. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek

Více

Zápis z 13. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 13. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 13. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 13. 4. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta Stránská, radní Ing. Mgr. Martin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zápis z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 24.4.2014

Zápis z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 24.4.2014 1 Z á p i s z 27. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 24.4.2014

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 14.1. Projekt řešení protipovodňových opatření na drobných vodních tocích

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Z á p i s. z 5. jednání Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 11.

Z á p i s. z 5. jednání Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 11. 1 Z á p i s z 5. jednání Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 11. května 2010 I. Správa majetku městské části a privatizace II. Fond obnovy

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25. října 2007 od 17:00 do 20:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25. října 2007 od 17:00 do 20:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25. října 2007 od 17:00 do 20:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Přítomni zastupitelé: Mgr. Hynek Říha (starosta), RNDr. Karel

Více

Zápis z 68. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 68. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 68. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 26. 6. 2013 od 15.00 hod. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s z 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10.12.2012 v budově Kulturního domu Nové Město na Moravě, Tyršova 1001 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Zápis z 29. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 4. 2008

Zápis z 29. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 4. 2008 Zápis z 29. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 4. 2008 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Vladislav Mareček Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Zápis z jednání finančního

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU (KV) ZMČ ČAKOVICE ZE DNE 9. KVĚTNA 2012 (Č. 9)

ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU (KV) ZMČ ČAKOVICE ZE DNE 9. KVĚTNA 2012 (Č. 9) 1 ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU (KV) ZMČ ČAKOVICE ZE DNE 9. KVĚTNA 2012 (Č. 9) Program: Přítomni: p. Černý, p. Hrubý, p. Jelínek, p. Jirout, p. Pollák, p. Šemík, p. Štefanič Omluven: p. Černý Kontrola

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Z Á P I S. z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 1. února 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů Zastupitelstva MČ do 19.00 hod. 9 členů Zastupitelstva MČ

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 8. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

II. pověřuje starostu realizací záměru. (4-0-0) ÚKOL TRVÁ 27.4. Úkol je ve fázi shromažďování nových návrhů

II. pověřuje starostu realizací záměru. (4-0-0) ÚKOL TRVÁ 27.4. Úkol je ve fázi shromažďování nových návrhů Zápis z 15. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 11. 5. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (nepřítomen od 17:20 do 18:40), zástupce starosty Martin Lonek, radní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 2. zasedání zastupitelstva v roce 2012 v 18.05 hodin. Uvedl, že dnešní zasedání Zastupitelstva

Více