Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha"

Transkript

1 Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne , konaného od hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing. Miroslav Bojanovský (příchod ve 13,20 hod.), MUDr. Milan Bolek, PaedDr. Jan Klimeš, Ing. Vladimír Klouda (příchod ve 13,10 hod.), Zdeněk Kollar, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Petr Mádl, Hana Rabenhauptová, Václav Rosa (odchod ve 13,20 hod.), MUDr. František Stráský (příchod ve 13,45 hod.), Ing. Vojtěch Toman, Ladislav Velich, Ing. Robert Zeman, Mgr. Alexandr Zikmund (tajemník MěÚ, vedoucí odborů a příslušní pracovníci MěÚ, občané) Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Program: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové otázky 3. Rozpočtová opatření č / Návrh na odpis pohledávek 5. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací (mateřské školy a základních škol v Prachaticích, KIS Prachatice) 6. Půjčky poskytované zaměstnancům 7. Různé a) Informace o společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Bod č.1 Zahájení Jednání Zastupitelstva města Prachatice zahájil a jeho průběh řídil starosta města Ing. Jan Bauer. Seznámil přítomné s programem, určil ověřovatele zápisu a zapisovatele a navrhl složení návrhové komise. Předložené návrhy včetně uvedeného pořadu jednání byly schváleny. Návrhová komise: Ing. Petr Mádl MUDr. Milan Bolek Mgr. Václav Kuneš 1

2 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vojtěch Toman Ing. Jan Beran Zapisovatel: Eva Podlahová USNESENÍ č.224/2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování schvaluje - výše uvedený program; (14/0/0) - navržené složení návrhové komise (14/0/0) Předložil: Ing. Martin Malý Příloha. Bod č.2 Majetkové a finanční otázky BODY č. 1-4 SE TÝKAJÍ PRODEJE PARCEL 1/ Záměr stanoven ZM dne , zveřejněn Žádost o prodej části parcely KN číslo 200/3, parcely KN číslo 200/10 o výměře 29 m2 a parcely KN číslo 200/11 o výměře 13 m2, všechny k.ú. Prachatice s tím, že bude zřízeno věcné břemeno vstupu a vjezdu na část parcely KN číslo 200/3, k.ú. Prachatice. nebo žádost o směnu parcel KN číslo 200/10 o výměře 29 m2 a parcely KN číslo 200/11 o výměře 13 m2, k.ú. Prachatice v majetku Města Prachatice za parcelu KN číslo 201/5 - díl a o výměře 90 m2 a díl b o výměře 50 m2, k.ú. Prachatice v majetku manželů Karla a Dany Rešlových, Liliová 441, Prachatice. Žádá: Dana Rešlová, Liliová 441, Prachatice Vyjádření vedení: Vyjádření KSD: Vyjádření FO: jako SSRR jako SSRR nedoporučujeme prodej ani zřízení věcného břemene, doporučujeme směnu, dále jako SSRR Vyjádření SSRR: z důvodu zachování veřejného přístupu k dalším pozemkům doporučujeme přistoupit na výměnu pozemků a následně bezplatně převzít stavbu komunikace Rada města po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 200/3, parcely KN číslo 200/10 o výměře 29 m2 a parcely KN číslo 200/11 o výměře 13 m2, všechny k.ú. Prachatice. Dle geometrického plánu číslo /2005 vypracovaného firmou GEOPLAN Prachatice, s.r.o. 2

3 S tím, že bude zřízeno věcné břemeno vstupu a vjezdu po části parcely KN číslo 200/3, k.ú. Prachatice pro vlastníky sousedních nemovitostí. Za cenu: 150,- Kč/m2. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování dne schvaluje zveřejnění záměru prodeje dílu a o výměře 350 m2 odděleného z parcely KN číslo 200/3 a dílu b o výměře 58 m2 odděleného z parcely KN číslo 200/6 (u obou druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, která bude nadále vedena jako veřejně přístupná účelová komunikace), a sloučených do parcely KN číslo 201/5, všechny k.ú. Prachatice. Dle geometrického plánu číslo /2005 vypracovaného firmou GEOPLAN Prachatice, s.r.o. Za cenu: 150,- Kč/m2. schvaluje prodej dílu a o výměře 350 m2 odděleného z parcely KN číslo 200/3 a dílu b o výměře 58 m2 odděleného z parcely KN číslo 200/6 (u obou druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, která bude nadále vedena jako veřejně přístupná účelová komunikace), a sloučených do parcely KN číslo 201/5, všechny k.ú. Prachatice. Dle geometrického plánu číslo /2005 vypracovaného firmou GEOPLAN Prachatice, s.r.o. Za cenu: 150,- Kč/m2. 2/ Záměr stanoven ZM dne , zveřejněn Žádost o prodej parcely KN číslo 290/4 o výměře 232 m2 (zahrada) a parcely KN číslo 290/11 o výměře 32 m2 (zahrada), k.ú. Staré Prachatice. Jedná se o pozemky přiléhající k objektu žadatele. Žádá: Josef Kaplan, Ostrov 26, Prachatice Vyjádření vedení: Vyjádření KSD: Vyjádření FO: Vyjádření SSRR: doporučujeme doporučujeme doporučujeme doporučujeme Rada po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 290/4 o výměře 232m2 (zahrada) a parcely KN číslo 290/11 o výměře 32 m2 (zahrada), k.ú. Staré Prachatice. Za cenu 50,- Kč/m2. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování dne schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 290/4 o výměře 232 m2 (zahrada) a parcely KN číslo 290/11 o výměře 32 m2 (zahrada), k.ú. Staré Prachatice. Za cenu 50,- Kč/m2. schvaluje prodej parcely KN číslo 290/4 o výměře 232 m2 (zahrada) a parcely KN číslo 290/11 o výměře 32 m2 (zahrada), k.ú. Staré Prachatice. Za cenu 50,- Kč/m2. 3/ Záměr stanoven ZM dne , zveřejněn A) Žádost o prodej části parcely KN číslo 931/4, k.ú. Prachatice dle přiložené situace. Využití: Zahrada. 3

4 Žádají: manželé Bohuslav a Magdalena Mrázovi, Sokolovská 292, Prachatice B) Žádost o prodej části parcely KN číslo 931/4, k.ú. Prachatice dle přiložené situace. Využití: Zahrada. Žádá: Ivana Kámenová, Sokolovská 292, Prachatice Rada města po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 931/4, k.ú. Prachatice dle přiložených situací. Za cenu: 100,- Kč/m2. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování dne a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 931/15 o výměře 70 m2 a KN číslo 931/16 o výměře 61 m2, k.ú. Prachatice manželům Bohuslavu a Magdaleně Mrázovým, Sokolovská 292, Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m2. b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 931/4 o výměře 148 m2, k.ú Prachatice paní Ivaně Kámenové, Sokolovská 292, Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m2. c) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 931/17 o výměře 39 m2, k.ú Prachatice manželům Bohuslavu a Magdaleně Mrázovým, Sokolovská 292, Prachatice a paní Ivaně Kámenové, Sokolovská 292, Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m2. a) schvaluje prodej parcely KN číslo 931/15 o výměře 70 m2 a KN číslo 931/16 o výměře 61 m2, k.ú. Prachatice manželům Bohuslavu a Magdaleně Mrázovým, Sokolovská 292, Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m2; b) schvaluje prodej parcely KN číslo 931/4 o výměře 148 m2, k.ú Prachatice paní Ivaně Kámenové, Sokolovská 292, Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m2; c) schvaluje prodej parcely KN číslo 931/17 o výměře 39 m2, k.ú Prachatice manželům Bohuslavu a Magdaleně Mrázovým, Sokolovská 292, Prachatice a paní Ivaně Kámenové, Sokolovská 292, Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m2. 4/ Záměr stanoven ZM dne , zveřejněn Žádost o prodej parcely KN číslo 1266/3 o výměře 1229 m2, k.ú. Prachatice lokalita Průmyslová zóna Prachatice. Za účelem vybudování haly - výroba, montáž a prodej speciální zakázkové elektroniky. Výstavba haly umožní svou velikostí přijmout větší počet zaměstnanců. Žádá: Veta Security Systems v.o.s., Josef Tajanovský, Věžní 54, Prachatice sídlo firmy Slámova 9, Prachatice Vyjádření vedení: doporučujeme Vyjádření KSD: doporučujeme Vyjádření FO: doporučujeme Vyjádření SSRR: doporučujeme Rada města po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 1266/3 o výměře 1229 m2, k.ú. Prachatice lokalita Průmyslová zóna Prachatice. Za účelem vybudování haly - výroba, montáž a prodej speciální zakázkové elektroniky za stanovených podmínek. Za cenu: 110,- Kč/m2. 4

5 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování dne schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje parcely KN číslo 1266/3 o výměře 1229 m2 - lokalita Průmyslová zóna Prachatice. Za účelem vybudování haly - výroba, montáž a prodej speciální zakázkové elektroniky za stanovených podmínek. Za cenu: 110,- Kč/m2. schvaluje prodej parcely KN číslo 1266/3 o výměře 1229 m2, k.ú. Prachatice lokalita Průmyslová zóna Prachatice. Za účelem vybudování haly - výroba, montáž a prodej speciální zakázkové elektroniky za stanovených podmínek. Za cenu: 110,- Kč/m2. 5/ Projednání zveřejnění záměru prodeje parcely k.ú. Prachatice. Žádost o prodej části parcely KN číslo 1049/1, k.ú. Prachatice (cca m2). Za účelem rozšíření zahrady. Žádá: František Mareš, Kaštanová 293, Prachatice Vyjádření vedení: Vyjádření KSD: Vyjádření FO: Vyjádření SSRR: jako SSRR jako SSRR jako SSRR doporučujeme prodej na zahradu o velikosti cca 10 arů, ostatní plochu ponechat v pronájmu v dalekém výhledu se jedná o možnou lokalitu pro zástavbu Rada města po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 1049/1 o výměře cca 1000m2, k.ú. Prachatice, na zahradu. Za cenu: 100,- Kč/m2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 1049/3 o výměře 990 m2, k.ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2005 vyhotoveného firmou GEOPLAN Prachatice, s.r.o. na zahradu. Za cenu: 100,- Kč/m2. 6/ Projednání bezúplatného převodu dále uvedených nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím a movitých věcí z majetku ČR Ministerstva obrany do majetku Města Prachatice. Soubor nemovitostí bývalého vojenského objektu Prachatice Územní vojenská správa Prachatice (CE ): Budovy: - stavba občanského vybavení č.p. 229, na stavební parcele KN číslo 488 (evidenční hodnota ,- Kč) - bydlení, bez č.p./č.e. na stavební parcelel KN číslo 1592 (evidenční hodnota ,- Kč) Pozemky: - stavební parcela KN číslo 488, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2 (evidenční hodnota 2.553,73 Kč) - stavební parcela KN číslo 1592, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2 (evidenční hodnota 2.597,01 Kč) 5

6 - stavební parcela KN číslo 935/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 181 m2 (evidenční hodnota 1.119,19 Kč) - pozemková parcela KN číslo 935/19, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 (evidenční hodnota 414,29 Kč) všechny k.ú. Prachatice. Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím (kanalizace, oplocení) a dále s movitými věcmi pevně spojenými s nemovitostmi (blíže viz darovací smlouva). doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitého majetku vše dle předložené Darovací smlouvy z majetku ČR Ministerstva obrany do majetku Města Prachatice: Soubor nemovitostí bývalého vojenského objektu Prachatice Územní vojenská správa Prachatice (CE ): Budovy: - stavba občanského vybavení č.p. 229, na stavební parcele KN číslo 488 (evidenční hodnota ,- Kč) - bydlení, bez č.p./č.e. na stavební parcele KN číslo 1592 (evidenční hodnota ,- Kč) Pozemky: - stavební parcela KN číslo 488, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2 (evidenční hodnota 2.553,73 Kč) - stavební parcela KN číslo 1592, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2 (evidenční hodnota 2.597,01 Kč) - stavební parcela KN číslo 935/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 181 m2 (evidenční hodnota 1.119,19 Kč) - pozemková parcela KN číslo 935/19, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 (evidenční hodnota 414,29 Kč) všechny k.ú. Prachatice. Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím (kanalizace, oplocení) a dále s movitými věcmi pevně spojenými s nemovitostmi (blíže viz darovací smlouva). b) doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy. a) schvaluje bezúplatný převod Souboru nemovitostí bývalého vojenského objektu Prachatice Územní vojenská správa Prachatice (CE ): Budovy: - stavba občanského vybavení č.p. 229, na stavební parcele KN číslo 488 (evidenční hodnota ,- Kč) - bydlení, bez č.p./č.e. na stavební parcele KN číslo 1592 (evidenční hodnota ,- Kč) Pozemky: - stavební parcela KN číslo 488, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2 (evidenční hodnota 2.553,73 Kč) 6

7 - stavební parcela KN číslo 1592, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2 (evidenční hodnota 2.597,01 Kč) - stavební parcela KN číslo 935/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 181 m2 (evidenční hodnota 1.119,19 Kč) - pozemková parcela KN číslo 935/19, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 (evidenční hodnota 414,29 Kč) všechny k.ú. Prachatice. Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím (kanalizace, oplocení) a dále s movitými věcmi pevně spojenými s nemovitostmi (blíže viz darovací smlouva) vše dle Darovací smlouvy číslo (20-02/2004) z majetku ČR Ministerstva obrany do majetku Města Prachatice; b) schvaluje znění Darovací smlouvy číslo (20-02/2004) na bezúplatný převod Souboru nemovitostí bývalého vojenského objektu Prachatice Územní vojenská správa Prachatice (CE ) z majetku ČR Ministerstva obrany do majetku Města Prachatice; c) pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu Města Prachatice, podepsáním Darovací smlouvy číslo (20-02/2004) na bezúplatný převod Souboru nemovitostí bývalého vojenského objektu Prachatice Územní vojenská správa Prachatice (CE ) vše dle této Darovací smlouvy z majetku ČR Ministerstva obrany do majetku Města Prachatice. 7/ Projednání zveřejnění záměru prodeje č.p. 249, ul. Zahradní objekt Střední pedagogické školy včetně stavební parcely a parcel přilehlých. Na uvedené objekty byly zpracovány znalecké posudky. Dům č.p. 249, ul. Zahradní je pronajatý Střední pedagogické škole Prachatice. Cena obvyklá dle znaleckého posudku číslo vypracovaného Ing. Ladislavem Boškou činí ,- Kč, mínus nezapočtené investice ve výši ,- Kč, tj ,- Kč. Prodejem by se ukončil nájemní vztah k nebytovým prostorům v č.p. 249 a nemusel by se řešit vztah k pozemkům pod budovou tělocvičny, přístavby vchodu a části zahrady. Ceny pozemků jsou stanoveny v souladu s platným usnesením zastupitelstva města. Rada města po projednání a hlasování dne a) bere na vědomí předložené informace o návrzích řešení domů čp.2, Malé náměstí, č.p. 164, ul. Hradební a č.p. 249, ul. Zahradní v Prachaticích; b) pověřuje Ing. Karla Paška, tajemníka MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů dopracoval všechny varianty a následně předložil na jednání rady města; c) žádá Jihočeský kraj o stanovisko k prodeji nemovitostí v k.ú.prachatice: Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola v Prachaticích budova č.p. 249 za cenu ,-Kč stavební parcela KN číslo 523 o výměře 559m2 za cenu ,-Kč stavební parcela KN číslo 1073 o výměře 590m2 za cenu ,-Kč stavební parcela KN číslo 2295 o výměře 23m2 za cenu 3 450,-Kč parcela původního poz. katastru číslo 121/6 o výměře 137m2 za cenu 6 850,-Kč Celkem ,-Kč Dopisem ze dne byl Jihočeský kraj Krajský úřad požádán dle výše uvedeného usnesení o stanovisko k prodeji nemovitostí objektu budovy SPgŠ a VOŠS, Zahradní 249, 7

8 Prachatice, zastavěného pozemku pod touto budovou a dále zastavěného pozemku pod přístavbou tělocvičny ve vlastnictví Jč. kraje, zastavěného pozemku pod přístavbou vchodu ve vlastnictví Jč. kraje a části zahrady (zbývající část je ve vlastnictví PF ČR). Dne došel na MěÚ Prachatice návrh kupní smlouvy na prodej nemovitostí dle žádosti Města Prachatice. a) doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje nemovitostí objektu budovy SPgŠ a VOŠS, Zahradní 249, Prachatice: - budova č.p. 249 za cenu ,-Kč - stavební parcela KN číslo 523 o výměře 559 m2 za cenu ,-Kč - stavební parcela KN číslo 1073 o výměře 590 m2 za cenu ,-Kč - stavební parcela KN číslo 2295 o výměře 23 m2 za cenu 3 450,-Kč - parcela původního poz. katastru číslo 121/6 o výměře 137m2 za cenu 6 850,-Kč všechny k.ú. Prachatice pro Jihočeský kraj Krajský úřad. Za cenu celkem ,-Kč. b) doporučuje zastupitelstvu města schválit znění návrhu kupní smlouvy. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/0/1) schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí objektu budovy SPgŠ a VOŠS, Zahradní 249, Prachatice: - budova č.p. 249 za cenu ,-Kč - stavební parcela KN číslo 523 o výměře 559 m2 za cenu ,-Kč - stavební parcela KN číslo 1073 o výměře 590 m2 za cenu ,-Kč - stavební parcela KN číslo 2295 o výměře 23 m2 za cenu 3 450,-Kč - parcela původního poz. katastru číslo 121/6 o výměře 137m2 za cenu 6 850,-Kč všechny k.ú. Prachatice pro Jihočeský kraj Krajský úřad. Za cenu celkem ,-Kč. 8/ Žádost o ustoupení od záměru koupě pozemků v lokalitě Střelnice Kahov parcela PK číslo 149 o výměře 7200 m2, parcela PK číslo 150, výměra m2. Tyto pozemky navazují na pozemky žadatelky. Žádá: Marie Macháčková, sídl. Vajgar 564/III, Jindřichův Hradec Jedná se o záměr přemístění stávající střelnice umístěné v blízkosti bytových domů. Zalesnění zbývající části pozemků bylo projednáno s jednatelem Městských lesů Prachatice s.r.o. Ing. Františkem Štěrbou, který s tímto řešením souhlasí. Rada po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města uplatnit žádost o bezúplatný převod nemovitostí bývalé střelnice v k.ú. Kahov od ČR-Ministerstva obrany dle varianty 1. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování dne schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí bývalé střelnice v k.ú. Kahov od ČR-Ministerstva obrany dle varianty 1. Dne došlo na MěÚ Prachatice stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy České Budějovice stanovisko k žádosti MěÚ PT o bezúplatný převod pozemků, k.ú. Kahov. V tomto dopise sdělují, že vzhledem k plnění příjmové položky státního rozpočtu bylo rozhodnuto, že pozemky budou odprodány. Pokud by Město Prachatice s prodejem 8

9 souhlasilo, bude žádost o převod pozemků předložena Komisi pro nakládání s nepotřebným majetkem na přímý prodej za cenu dle znaleckého posudku. O koupi pozemků požadovaných Městem Prachatice projevila též zájem paní Macháčková, vlastník sousedních pozemků. Cena za 1 m2 dle znalce činí cca 20,- Kč. Výměra všech pozemků je m2. Tj. celkem ,- Kč. Vyjádření SSRR: před uzavřením smlouvy doporučujeme zpracovat hlukovou studii, která by řešila velikost ochranného pásma střelnice aby bylo jasné, že lze záměr uskutečnit. Rada města po projednání a hlasování dne doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup parcel PK číslo 149 (7 200 m2), PK číslo 150 ( m2), PK číslo 156 ( m2) a PK číslo 158 (910 m2) v k.ú. Kahov od ČR- Ministerstva obrany za cenu určenou znaleckým posudkem. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování dne schvaluje výkup parcel PK číslo 149 (7 200 m2), PK číslo 150 ( m2), PK číslo 156 ( m2) a PK číslo 158 (910 m2) v k.ú. Kahov od ČR-Ministerstva obrany za cenu určenou znaleckým posudkem dle platné vyhlášky. V souladu s tímto usnesením Zastupitelstva města Prachatice Město Prachatice požádalo ČR- Ministerstvo obrany o prodej pozemků bývalé střelnice Kahov: - PK číslo 149 (7 200 m2), - PK číslo 150 ( m2), - PK číslo 156 ( m2) - PK číslo 158 (910 m2), všechny k.ú. Kahov za cenu určenou znaleckým posudkem dle platné vyhlášky. Do dnešního dne nepřišla od ČR-Ministerstva obrany odpověď. Vyjádření vedení: Vyjádření KSD: Vyjádření FO: Vyjádření SSRR: nedoporučujeme nedoporučujeme nedoporučujeme nedoporučujeme nedoporučuje zastupitelstvu města přehodnotit své usnesení číslo 2/21 ze dne nezrušuje své usnesení číslo 2/21 ze dne / Projednání nabídky bezúplatného převodu parcely KN číslo 372, k.ú. Kahov (ostatní plocha, ostatní komunikace) od Pozemkového fondu do majetku Města Prachatice. Vyjádření vedení: Vyjádření KSD: Vyjádření FO: Vyjádření SSRR: nedoporučujeme nedoporučujeme nedoporučujeme nedoporučujeme 9

10 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod parcely KN číslo 372, k.ú. Kahov (ostatní plocha, ostatní komunikace) od Pozemkového fondu do majetku Města Prachatice. neschvaluje bezúplatný převod parcely KN číslo 372, k.ú. Kahov (ostatní plocha, ostatní komunikace) od Pozemkového fondu do majetku Města Prachatice. 10/ Žádost o rozložení dlužné částky ve výši ,50 Kč do měsíčních splátek po 500,- Kč (tj. 36 měsíčních splátek po 500,- Kč splátka ve výši 193,50 Kč) Žádá: Rabea Benguedihová, Na Sadech 630, Prachatice Žadatelka dosud nezaplatila dlužnou částku ve výši ,50 Kč za prodej podílu na bytovém domě č.p. 630, ul. Na Sadech v Prachaticích (VS ) dle smlouvy kupní číslo 630/2004 ze dne Kupní cena měla být podle kupní smlouvy uhrazena v termínu do doporučuje zastupitelstvu města schválit rozložení dlužné částky ve výši ,50 Kč do 36 měsíčních splátek ve výši 500,- Kč s tím, že 37. splátka bude činit 193,50 Kč za prodej podílu na bytovém domě č.p. 630, ul. Na Sadech v Prachaticích. Úrok z prodlení ve výši 3 % p.a. z dlužné částky ,50 Kč (tj. 1,495 Kč za každý den prodlení až do úplného zaplacení) bude uhrazen po doplacení celé dlužné částky. schvaluje rozložení dlužné částky ve výši ,50 Kč do 36 měsíčních splátek ve výši 500,- Kč s tím, že 37. splátka bude činit 193,50 Kč za prodej podílu na bytovém domě č.p. 630, ul. Na Sadech v Prachaticích. Úrok z prodlení ve výši 3 % p.a. z dlužné částky ,50 Kč (tj. 1,495 Kč za každý den prodlení až do úplného zaplacení) bude uhrazen po doplacení celé dlužné částky. 11/ Informace o odstoupení od smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení Poskytnutí půjčky ve výši ,- Kč (získání bytu vestavbou, nástavbou, nebo rekonstrukcí NP na 1 byt) bylo schváleno zastupitelstvem města dne na zřízení bytu v půdním prostoru č.p. 135, ul. Horní. Pronájem tohoto NP byl schválen paní Skuhravé RM dne Dne byla podepsána Smlouva o zřízení bytu v NP vestavbou se závazkem uzavření smlouvy o nájmu bytu, je vydáno stav. povolení. Půjčka dosud nebyla čerpána, ani splácena. Odstupuje: Lenka Skuhravá, Nádražní 67, Prachatice bere na vědomí informaci o odstoupení od smlouvy o půjčce ve výši ,- Kč z Fondu rozvoje bydlení. 10

11 bere na vědomí informaci o odstoupení od smlouvy o půjčce ve výši ,- Kč z Fondu rozvoje bydlení. 12/ Žádost o zřízení úplatného věcného břemene práva vedení veřejné komunikační sítě (zřízení, provozu, opravy a údržby) za cenu 226,- Kč na parcele v majetku Města Prachatice KN číslo 608/2, k.ú. Prachatice na akci J Prachatice, Pivovarská p.č.st. 391, ÚPS dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Žádá: PIK Písek, Ing. Jůzl, Pokorný Tůma, Na Houpačkách 624, Písek v zastoupení investora Českého Telecomu, a.s. Vyjádření vedení: doporučujeme Vyjádření KSD: doporučujeme Vyjádření FO: doporučujeme Vyjádření SSRR: doporučujeme za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení úplatného věcného břemene práva vedení veřejné komunikační sítě (zřízení, provozu, opravy a údržby) za cenu 226,- Kč na parcele v majetku Města Prachatice KN číslo 608/2, k.ú. Prachatice na akci J Prachatice, Pivovarská p.č.st. 391, ÚPS dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva vedení veřejné komunikační sítě (zřízení, provozu, opravy a údržby) za cenu 226,- Kč na parcele v majetku Města Prachatice KN číslo 608/2, k.ú. Prachatice na akci J Prachatice, Pivovarská p.č.st. 391, ÚPS dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). 13/ Žádost o zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy (za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, uzemnění, nový sloup, nové vzdušné vedení NN) na parcele KN 663/1, k.ú. Staré Prachatice na akci SB , Staré Prachatice, Ostrov přeložka NN, p. Pluhař dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Žádá: Zajíček Doležal, Energosítě, sdružení podnikatelů, Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, Prachatice v zastoupení E.ON Distribuce a.s., Lannova 205/16, České Budějovice 11

12 Vyjádření vedení: doporučujeme Vyjádření KSD: doporučujeme Vyjádření FO: doporučujeme Vyjádření SSRR: doporučujeme za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení úplatného věcného břemene (za cenu 52 m2*240,- Kč/m2*3,40%*5= 2.122,-- Kč) práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy (za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, uzemnění, nový sloup, nové vzdušné vedení NN) na parcele KN 663/1, k.ú. Staré Prachatice na akci SB , Staré Prachatice, Ostrov přeložka NN, p. Pluhař dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (za cenu 52 m2*240,- Kč/m2*3,40%*5= 2.122,-- Kč) práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy (za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, uzemnění, nový sloup, nové vzdušné vedení NN) na parcele KN 663/1, k.ú. Staré Prachatice na akci SB , Staré Prachatice, Ostrov přeložka NN, p. Pluhař dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) 14/ Žádost o zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy (za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, uzemnění, 3 ks nové kabelové skříně) na parcelách v majetku Města Prachatice: stavební KN číslo 330/3, stavební KN číslo 330/2, parcela KN číslo 161, k.ú. Prachatice na akci SB , Prachatice kabel NN, Pivovar dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Žádá: Zajíček Doležal, Energosítě, sdružení podnikatelů, Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, Prachatice v zastoupení E.ON Distribuce a.s., Lannova 205/16, České Budějovice Vyjádření vedení: Vyjádření KSD: Vyjádření FO: doporučujeme jako FO doporučujeme jako FO vzhledem k tomu, že se jedná o akci města, doporučujeme zřízení bezúplatného věcného břemene 12

13 Vyjádření SSRR: doporučujeme jako FO za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy (za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, uzemnění, 3 ks nové kabelové skříně) na parcelách v majetku Města Prachatice: stavební KN číslo 330/3, stavební KN číslo 330/2, parcela KN číslo 161, k.ú. Prachatice na akci SB , Prachatice kabel NN, Pivovar dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) a) neschvaluje zřízení úplatného věcného břemene; b) schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy (za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN, uzemnění, 3 ks nové kabelové skříně) na parcelách v majetku Města Prachatice: stavební KN číslo 330/3, stavební KN číslo 330/2, parcela KN číslo 161, k.ú. Prachatice na akci SB , Prachatice kabel NN, Pivovar dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dodatku č. 1 k této smlouvě. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) 15/ Projednání stanovení ceny zřízení věcného břemene práva vedení a údržby podzemního kabelového vedení v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr Firma Zajíček, Doležal, Energosítě, Prachatice podala v zastoupení firmy E.ON ČR, a.s. Žádost o souhlas se zřízením věcného břemene a o souhlas se stavbou zemního kabelu NN na parcelách v majetku Města Prachatice (KN číslo 1534/1, PK číslo 1534, díl 4, KN číslo 341/10 a KN číslo 341/8, k.ú. Prachatice) a dále o souhlas s podvrtem komunikace KN číslo 1534/1 (3x podvrt), 2x nový pilíř a uzemnění na parcele PK číslo 1534, díl 4, odstranění stávajícího vzdušného vedení na parcele KN číslo 341/10, k.ú. Prachatice (vše dle přiložené situace) v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr Na ocenění tohoto věcného břemene byl vypracován znalecký posudek Ing. Josefem Koubou, který jím stanovil celkovou cenu ,20 Kč. Zastupitelstvo města Prachatice na svém zasedání dne projednalo výše uvedenou věc a přijalo usnesení číslo 3/12, ve kterém: schvaluje zřízení úplatného (za cenu ,20 Kč určenou znaleckým posudkem číslo /05 vyhotoveného Ing. Josefem Koubou, Skalka 691, Prachatice) věcného břemene práva umístění a provozování zemního kabelového vedení a stavbu zemního 13

14 kabelu NN na parcelách v majetku Města Prachatice (KN číslo 1534/1, PK číslo 1534, díl 4, KN číslo 341/10 a KN číslo 341/8, k.ú. Prachatice) a 3x podvrt komunikace KN číslo 1534/1, umístění 2 ks nových pilířů a uzemnění na parcele PK číslo 1534, díl 4, odstranění stávajícího vzdušného vedení na parcele KN číslo 341/10, k.ú. Prachatice (vše dle přiložené situace) v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). S tím, že toto usnesení je souhlasem vlastníka nemovitosti a nenahrazuje povolení ve smyslu stavebního zákona a předpisů souvisejících. Firma E.ON ČR, a.s. zajistila zpracování nového znaleckého posudku, jehož výsledná cena je odlišná od znaleckého posudku zajištěného Městem Prachatice. Dne byla na MěÚ Prachatice doručena žádost E.ONu ČR, a.s. o porovnání přiloženého nového znaleckého posudku, vypracovaného panem Pavlem Balounem, ČB, se znaleckým posudkem od pana Ing. Josefa Kouby a přehodnocení požadovaných finančních náhrad. Žádá: E.ON ČR a.s., Lannova 16, České Budějovice Vyjádření Ing. Kouby: viz příloha Vyjádření vedení: doporučujeme trvat na původním usnesení Zastupitelstva města PT Vyjádření KSD: doporučujeme trvat na původním usnesení Zastupitelstva města PT Vyjádření FO: doporučujeme trvat na původním usnesení Zastupitelstva města PT Vyjádření SSRR: doporučujeme trvat na původním usnesení Zastupitelstva města PT a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci svého usnesení číslo 3/12 ze dne ; b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování zemního kabelového vedení (za cenu ,-- Kč určenou znaleckým posudkem číslo 249-7/2005 vyhotoveného panem Pavlem Balounem, Komenského 5, České Budějovice) a stavbu zemního kabelu NN na parcelách v majetku Města Prachatice (KN číslo 1534/1, PK číslo 1534, díl 4, KN číslo 341/10 a KN číslo 341/8, k.ú. Prachatice) a 3x podvrt komunikace KN číslo 1534/1, umístění 2 ks nových pilířů a uzemnění na parcele PK číslo 1534, díl 4, odstranění stávajícího vzdušného vedení na parcele KN číslo 341/10, k.ú. Prachatice (vše dle přiložené situace) v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). a) trvá na svém usnesení číslo 3/12 ze dne ; b) neschvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování zemního kabelového vedení (za cenu ,-- Kč určenou znaleckým posudkem číslo 249-7/2005 vyhotoveného panem Pavlem Balounem, Komenského 5, České 14

15 Budějovice) a stavbu zemního kabelu NN na parcelách v majetku Města Prachatice (KN číslo 1534/1, PK číslo 1534, díl 4, KN číslo 341/10 a KN číslo 341/8, k.ú. Prachatice) a 3x podvrt komunikace KN číslo 1534/1, umístění 2 ks nových pilířů a uzemnění na parcele PK číslo 1534, díl 4, odstranění stávajícího vzdušného vedení na parcele KN číslo 341/10, k.ú. Prachatice (vše dle přiložené situace) v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr. 16/ Upřesnění parcely, na které bude položen kabel NN dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Dle situace popsané v předchozím bodě majetkových otázek byl udělen souhlas s pokládkou kabelu na parcele PK číslo Po zaměření geometrickým plánem vznikla z této parcely parcela nová KN číslo 340/5, k.ú. Prachatice. Je nutno udělit souhlas s pokládkou kabelu na této nové parcele v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr. Žádá: Zajíček Doležal, Energosítě, sdružení podnikatelů, Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, Prachatice v zastoupení E.ON Distribuce ČB, Lannova 205/16, České Budějovice Vyjádření vedení: doporučujeme Vyjádření KSD: doporučujeme Vyjádření FO: doporučujeme Vyjádření SSRR: doporučujeme za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice) a) bere na vědomí informaci o upřesnění parcely, na které bude položen kabel NN tj. parcela KN číslo 340/5, k.ú. Prachatice dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene b) doporučuje zastupitelstvu města schválit pokládku kabelu na parcele KN číslo 340/5, k.ú. Prachatice dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). a) bere na vědomí informaci o upřesnění parcely, na které bude položen kabel NN tj. parcela KN číslo 340/5, k.ú. Prachatice dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene; b) schvaluje pokládku kabelu na parcele KN číslo 340/5, k.ú. Prachatice dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce stavba SB , Prachatice kabel NN, Lipův Dvůr. Za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice (směrnice je k dispozici na MěÚ Prachatice). 15

16 Bod č.3 Rozpočtová opatření č /2005 Předložil: Ing. Martin Malý Příloha. USNESENÍ č.225/2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (16/0/0) schvaluje - na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 navržená rozpočtová opatření č /2005 beze změn. Předložil: Ing. Martin Malý Příloha. Bod č.4 Návrh na odpis pohledávek USNESENÍ č.226/2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (16/0/0) schvaluje - odpis pohledávek dle přiložené důvodové zprávy. Bod č.5 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací (mateřské školy a základních škol v Prachaticích, KIS Prachatice) Předložil: Ing. Martin Malý Příloha. USNESENÍ č.227/2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (16/0/0) schvaluje - změny zřizovacích listin příspěvkových organizací: - dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Prachatice, Zlatá stezka dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Prachatice, Vodňanská dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Prachatice, Národní dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Prachatice - dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Kulturních a informačních služeb města Prachatice ukládá - Mgr. Růženě Štemberkové, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu, předložit ověřené kopie dodatků ke zřizovacím listinám a jejich úplná znění příslušným zařazovatelům do rejstříku škol a školských zařízení a Obchodnímu rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dále pak oznámit Ústřednímu věstníku České republiky provedení změn ve zřizovacích listinách. 16

17 Bod č.6 Půjčky poskytované zaměstnancům Předložil: Ing. Karel Pašek Příloha. USNESENÍ č.228/2005 schvaluje - žádost pracovníků MěÚ Prachatice o poskytnutí půjček na zakoupení vybavení bytu ve výši dle důvodové zprávy a v souladu se schválenou Směrnicí pro užívání prostředků sociálního fondu. Bod č.7 Různé a) Informace o společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Předložil: Ing. Jan Bauer Příloha. USNESENÍ č.229/2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/0/1) bere na vědomí - informaci z Valné hromady společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s., konané dne včetně souvisejících dokumentů, tj. Zápis o řádné valné hromadě a Výroční zpráva 2004 dle příloh. Diskuse: RNDr. Jana Krejsová - vyjádřila poděkování za posečení pěšiny u hřiště v ulici Národní, o které žádala na předešlém jednání; apelovala na ředitelku ZŠ Národní, aby bylo v případě dostatečných finančních prostředků sečení v areálu hřiště prováděno pravidelně; PaedDr. Jan Klimeš - navrhl zvážit, v době rekonstrukce Svatopetrské cesty, možnost ponechání otevřené horní brány na hřbitově a poukázal na ne příliš vhodnou formu oznámení o uzavření této cesty uzavírka byla vyvěšena o týden dříve, než se začalo s rekonstrukcí; zodpověděl Ing. Jan Bauer horní vstup do areálu hřbitova bude zachován s možností přístupu od lokality vodojemu (přes háječek ); - firmě bylo staveniště předáno v termínu dle smlouvy, realizace prací však nenastala bezprostředně po tomto předání. Ing. Robert Zeman - opakovaně upozornil na udržování zeleně na kruhové křižovatce; zodpověděla Bc. Ivana Jeřábková údržba zeleně byla projednána se zástupci společnosti Správa a údržba silnic, jež je vlastníkem této komunikace; 17

18 Ing. Petr Mádl - vznesl dotaz na zástupce dopravní komise ve věci řešení nebezpečného vjezdu na Velké náměstí, na který upozornil již dříve (náměstí je značeno jako kruhový objezd, ale automobily přijíždějící na náměstí zde často nedávají přednost v jízdě). Doplnil, že problematika vjezdu by se měla řešit již v ulici Solní; zodpověděl Zdeněk Kollar komise dopravy tento podnět projednala a vyhodnotila tak, že instalace zpomalovacích pruhů je z hlediska historické lokality i z důvodu provedené rekonstrukce komunikace nevhodná. Před vjezdem bude osazena značka omezující rychlost na 30 km/hod. Jaroslav Černý (jednatel Sportovního zařízení) - upozornil na problém značení pěšího přístupu do areálu Sportovního zařízení zodpověděl Ing. Jan Bauer - přechod přes komunikace bude projednán a řešen odborem komunálních služeb a dopravy a komisí dopravy. Ing. Bauer - informoval zastupitele a všechny přítomné o plánovaném dalším jednání zastupitelstva města, a to v hodin. Tím byl program jednání zastupitelstva města vyčerpán. Jednání bylo skončeno ve 14,45 hodin. Ing. Jan Bauer starosta města Ověřovatelé: Ing. Vojtěch Toman Ing. Jan Beran Zapsala: Eva Podlahová 18

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č.

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č. Přítomni: Zápis č.34 z 34. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16. ledna 2006, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis č.27. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek

Zápis č.27. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek Zápis č.27 z 27. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.6.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis č.39. Omluveni: Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Mgr. Alexandr Zikmund

Zápis č.39. Omluveni: Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Mgr. Alexandr Zikmund Zápis č.39 z 39. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10. července 2006, konaného od 16.00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ Prachatice, Velké náměstí 3 Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 38 z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Václav Kuneš, Ing.

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis č.28. Omluveni: MUDr. František Stráský

Zápis č.28. Omluveni: MUDr. František Stráský Zápis č.28 z 28. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 1.8.2005, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10.11.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice.

Z Á P I S. z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice. Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni: Gustav Had, Josef

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.09.2008 Usnesení č. 900 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.09.2008. Usnesení č. 901 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více