Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015"

Transkript

1 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Marcela Vostoupalová, MUDr. Vladimíra Podzimková Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 7 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka na základě aktuálních informací z MŠMT ČR navrhla doplnění programu o jeden bod přidělení individuální investiční dotace TJ Sokol Sedlec-Prčice na základě předložené žádosti na kofinancování výstavby Sportovního zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice a s ohledem na návaznosti zařazení tohoto bodu za bod č. 1. Doplněný program: 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2015 č. 14/ Individuální investiční dotace pro TJ Sokol Sedlec-Prčice 3. Návrh rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok Prodej pozemku par. č. 669/4, k. ú. Měšetice 5. Směna pozemků - část obecního pozemku parc. č. 1009/42, k. ú. Prčice, za část pozemku PK 388 a část ppč. 389, k. ú. Přestavlky u Sedlce 6. Program regenerace městské památkové zóny 7. Realizace projektu prostřednictvím Sdružení obcí Čertovo břemeno Likvidace bioodpadu, kompostéry a sila 8. Různé a diskuze Hlasování o doplněném programu: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. 1. Úprava rozpočtu města na rok 2015 č. 14/2015 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2015 v pořadí č. 14 se týká obou stran rozpočtu - příjmů i výdajů. Tato úprava zohledňuje plnění a čerpání rozpočtu v roce 2015 a zároveň předchází schválení rozpočtu města na rok 2016, kam jsou přesunuty některé finanční položky z rozpočtu letošního. Na příjmové straně rozpočtu jsou zohledněny vyšší příjmy z daňové výtěžnosti v kapitolách: - snížení u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o Kč, - zvýšení Daň z příjmu fyzických osob dle zvláštní sazby plus Kč, - zvýšení Daň z přidané hodnoty plus Kč, - zvýšení Daň z nemovitosti plus Kč, - a zvýšený příjem z poplatků plus Kč. V kapitole Vlastní činnost zvýšení příjmů v kapitole Kino o Kč, v kapitole Komunální služby ostatní o Kč a v kapitole Odměna od EKO-KOMu plus Kč. Celkem se úprava č. 14 rozpočtu na rok 2015 týká zvýšení příjmů o Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je opět upraveno čerpání některých paragrafů, u nichž je již nyní zřejmé, že nebudou realizovány, případně, že nedojde k dočerpání prostředků. Celkem se úprava rozpočtu ve výdajové části týká snížení výdajů o částku Kč. Jde o následující paragrafy: - Komunikace snížení výdajů o Kč 1

2 - Vodohospodářská zařízení snížení čerpání o Kč - Bytové hospodářství snížení o Kč - Hřbitovy snížení o Kč - Kapitola Komunální služby výkup pozemků snížení o Kč, Územní plán nečerpání Kč, Spoluúčast k dotacím snížení o Kč celkem v této kapitole snížení o Kč - Údržba zeleně snížení o Kč - Dům s pečovatelskou službou snížení výdajů o Kč převod do roku 2016 úprava bezbariérového bytu - Platby daní a poplatků snížení výdajů dle skutečnosti u DPH o Kč. - Naopak je v kapitole Výdaje navrženo zvýšené čerpání u: - Informačního centra o Kč - Kina o Kč u obou položek se jedná o povinné zvýšení platů od listopadu Paragraf SPOZ vyšší výdaje o Kč zvýšené náklady na životní jubilea občanů Úpravu rozpočtu č. 14 projednala rada města a doporučuje zastupitelům její schválení. Vzhledem k tomu, že úpravy rozpočtu na kalendářní rok mají proběhnout v daném roce a protože je předpoklad, že do budou na účet města převedeny další prostředky v rámci rozpočtového určení daní, je nutné rozhodnout o tom, zda bude bod Úpravy rozpočtu na rok 2015 tímto zasedáním přerušen a zastupitelstvo svoláno těsně před koncem roku, nebo zda zastupitelstvo deleguje na radu města provedení úprav před koncem roku. Rada doporučuje, aby zastupitelstvo pověřilo radu provedením případného rozpočtového opatření č. 15 pro rozpočet města na rok 2015 pro účetní operace, které vzniknou v období přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů a provedením změn rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů bez konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. Jiné zřejmé větší úpravy nejsou předvídány, protože nebudou zahájeny žádné investiční akce ani nejsou předpokládány zvýšené výdaje v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 14/2015 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání celkem o částku Kč. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice pověřuje Radu města Sedlec-Prčice schválením rozpočtového opatření č. 15/2015 pro operace, které vzniknou v období pro přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů a provedením změn rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. Starostka a rada města předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva města v roce 2016 zprávu o provedeném opatření a jeho výši. 2. Poskytnutí individuální investiční dotace TJ Sokol Sedlec-Prčice Starostka seznámila zastupitele s aktuálními informacemi týkajícími se možných dotačních titulů 2

3 na stavbu Sportovního zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice. Dle informací od náměstka středočeského hejtmana Mgr. Horčičky nebude možné z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje (FROM) žádat o finanční prostředky na sportovní zázemí a hřiště v majetku jiných osob (ani na základě smlouvy). FROM bude rozdělen na dvě části část prostředků bude určena na opravy a rozšiřování školských zařízení (základní a mateřské školy) a na jejich sportovní zázemí hřiště využívané školami. Druhá část FROMu bude klasický model Programu obnovy venkova, kde nejvyšší předpokládaná dotace bude Kč. S ohledem na tyto informace je jedinou možností dotační program MŠMT ČR Podpora materiálně technické základny sportovních organizací, který byl vyhlášen s termínem podání žádostí do Podle pravidel MŠMT, které byly v minulém týdnu vyhlášeny, mohou být oprávněnými žadateli buď obce ty mají možnost získat 50 % nákladů na novou stavbu, nebo neziskové organizace (spolky se sportovním zaměřením) s možností 60 % nákladů. Vzhledem k této skutečnosti je vhodné, aby o dotaci požádal TJ Sokol Sedlec-Prčice. Vzhledem k tomu, že spolek nemá prostředky na dofinancování projektu s předpokládanou výší nákladů 10 mil. Kč, předložil žádost o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 4 mil. Kč. Možnost poskytnutí dotace je obci dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. V pátek proběhla valná hromada TJ Sokol Sedlec-Prčice, kde bylo schváleno předložení žádosti o dotaci z programu MŠMT a předložení žádosti o individuální dotaci z rozpočtu Města Sedlec-Prčice. Protože město má realizaci nové stavby zázemí TJ Sokol ve svém strategickém dokumentu jako prioritní projekt, doporučuje rada i finanční výbor poskytnutí dotace s tím, že o poskytnutí individuální účelové investiční dotace bude uzavřena v souladu s platnou legislativou veřejnoprávní smlouva, která bude zveřejněna také v souladu se zákonem. Ve smlouvě budou zakotveny povinnosti příjemce dotace: - Postupovat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech - Realizovat stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací (zpracovaná Ing. Jiřím Procházkou, Vítěžská 1142, Sedlčany, ČKAIT ) - Zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - Dotace bude ze strany města poskytnuta pouze v případě realizace akce a na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele stavby - Neproinvestované prostředky vrátit na účet poskytovatele dotace do a zároveň předložit řádné vyúčtování v souladu se zákonem - V případě, že nebude stavba realizována v souladu se stavebním povolením a projektovými dokumentacemi, bude příjemce dotace povinen vrátit celou částku na účet města - Příjemce dotace bude po dobu minimálně 10 následujících let po ukončení realizace akce využívat objekt pro sportovní aktivity, nepřevede vlastnictví na třetí osobu vyjma Města Sedlec-Prčice, umožní využívání objektu a areálu dalším spolkům (neziskovým organizacím, školám a veřejnosti) vyvíjejícím aktivity v oblasti sportovních, kulturních a společenských akcí - Po výmazu zástavního práva k nemovitosti čp. 211 a pozemku stpč. 261 v k. ú. Prčice ve prospěch státu bude v souladu s usnesením zastupitelstva města Sedlec-Prčice ze dne č. 06 /2015 a rozhodnutím valné hromady TJ Sokol Sedlec-Prčice ze dne řešen bezúplatný převod nově vybudovaného objektu na stpč. 261 v k. ú. Prčice Návrh na poskytnutí dotace vychází nejen z rozvojové strategie města, ale také ze zákona o obcích, kde v 2, odst. 2) je uvedeno, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Ve veřejném zájmu je zachování funkčnosti zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice nejen pro samotnou TJ, ale i pro ostatní spolky na území města, pro aktivity městem zřizovaných školských zařízení a veřejnosti. Protože stávající stavební povolení je vydáno pro Město Sedlec-Prčice (původně předpokládaný investor), musí zároveň dojít k převzetí závazku ze strany TJ Sokol Sedlec-Prčice o převzetí 3

4 povinností vyplývajících ze stavebního povolení a s tím, že TJ Sokol Sedlec-Prčice jako žadatel o dotaci z MŠMT a od Města Sedlec-Prčice zrealizuje stavbu v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení a aktuálně zpracovanou PD pro realizaci stavby, která je doplněna o kuchyňské zázemí a bude sloužit jako podklad pro změnu stavby před dokončením. Vzhledem k tomu, že dle zákona o obcích zastupitelstvo rozhoduje o převzetí či postoupení závazků, je nutné schválit tuto smlouvu ZM. Zastupitelstvu obce je dle 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění mimo jiné vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu a schvalování smluv o poskytnutí dotace. V souladu s uvedenými zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2006 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění navrhuje rada města a finanční výbor zastupitelstvu města schválení poskytnutí individuální účelově vázané dotace na realizaci stavby Sportovní zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice pro TJ Sokol Sedlec-Prčice a uzavření veřejnoprávní smlouvy na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace ve výši Kč s podmínkami uvedenými výše. V souvislosti s tímto návrhem starostka ještě doplnila informaci, že návrh byl zároveň zapracován do rozpočtu města na rok 2016 vyčlenění samostatného paragrafu poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Sedlec-Prčice ve výši Kč. Ing. Z. Kobliha požádal o úpravu podmínek veřejnoprávní smlouvy v odstavci povinností příjemce realizovat stavbu dle schválených PD o možnost drobných stavebních úprav vyvolaných samotnou výstavbou. - V případě, že nebude stavba realizována v souladu se stavebním povolením a projektovými dokumentacemi, požádá příjemce dotace poskytovatele dotace o souhlas s drobnými změnami, jinak bude příjemce dotace povinen vrátit celou částku na účet města. Starostka poděkovala za připomínku. M. Vostoupalová se dotázala na podmínky pro zrušení zástavy k uvedenému objektu. Dotaz zodpověděla starostka v současné době jsou shromažďovány informace, na základě kterých bude zahájeno řízení o sejmutí zástavy. A. Podzimek ocenil práci starostky Miroslavy Jeřábkové a jejího týmu při přípravě realizace projektu. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje na základě žádosti předložené TJ Sokol Sedlec-Prčice v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální účelově vázané investiční dotace pro TJ Sokol Sedlec-Prčice ve výši 4 miliony Kč. Dotace bude použita na kofinancování akce: Sportovní zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice v souvislosti se žádostí o dotaci, která bude předložena TJ Sokol Sedlec-Prčice v souladu s pravidly poskytovatele dotace na MŠMT ČR v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. O poskytnutí dotace bude mezi Městem Sedlec-Prčice a TJ Sokol Sedlec-Prčice uzavřena a zveřejněna v souladu s platnou legislativou veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Ve smlouvě budou mimo jiné zahrnuty povinnosti příjemce týkající se čerpání dotačních prostředků projednané zastupitelstvem města. Příjemce je povinen: - Postupovat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech - Realizovat stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením čj.: SÚ/1467/ ze dne a následných rozhodnutí a projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací (zpracovaná Ing. Jiřím Procházkou, Vítěžská 1142, Sedlčany, ČKAIT ) - Zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 4

5 veřejných zakázkách, v platném znění - Dotace bude ze strany města poskytnuta pouze v případě realizace akce a na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele stavby - Neproinvestované prostředky vrátit na účet poskytovatele dotace do a zároveň předložit řádné vyúčtování v souladu se zákonem - V případě, že nebude stavba realizována v souladu se stavebním povolením a projektovými dokumentacemi, požádá příjemce dotace poskytovatele dotace o souhlas s drobnými změnami, jinak bude příjemce dotace povinen vrátit celou částku na účet města - Příjemce dotace bude po dobu minimálně 10 následujících let po ukončení realizace akce využívat objekt pro sportovní aktivity, nepřevede vlastnictví na třetí osobu vyjma Města Sedlec-Prčice, umožní využívání objektu a areálu dalším spolkům (neziskovým organizacím, školám a veřejnosti) vyvíjejícím aktivity v oblasti sportovních, kulturních a společenských akcí. - Po výmazu zástavního práva k nemovitosti čp. 211 a pozemku stpč. 261 v k. ú. Prčice ve prospěch státu bude v souladu s usnesením zastupitelstva města Sedlec-Prčice ze dne č. 06/2015 a rozhodnutím valné hromady TJ Sokol Sedlec-Prčice ze dne řešen bezúplatný převod nově vybudovaného objektu na stpč. 261 v k. ú. Prčice. Zastupitelstvo zároveň schvaluje uzavření smlouvy o převzetí závazku mezi Městem Sedlec- Prčice a TJ Sokol Sedlec-Prčice, kterou se TJ Sokol zaváže požádat Stavební úřad Sedlec-Prčice společně s původním investorem o změnu rozhodnutí změna stavebníka, a realizovat stavbu dle platného stavebního povolení a projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci stavby. Zastupitelstvo pověřuje radu města a starostku přípravou smluvních dokumentů dle rozhodnutí zastupitelstva a podpisem uvedených smluv. 3. Návrh rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2016 Zastupitelům byl v předstihu předložen návrh rozpočtu města na rok 2016, který byl projednán finančním výborem a radou města. Návrh rozpočtu byl zároveň v souladu se zákonem zveřejněn 15 dnů před jeho projednáváním na úřední desce Městského úřadu Sedlec-Prčice. Údaje uvedené na zasedání zastupitelstva města dne byly upraveny pouze v některých položkách. V příjmové části rozpočtu rozdělené opět na tři kapitoly jsou jednak daňové příjmy přerozdělení daní v rámci ČR, daň z nemovitosti, která je příjmem obce v plné výši a platby poplatků (místních i za provoz výherních hracích automatů). Daňová výtěžnost je navržena v souladu s predikací MF ČR s mírným snížením s ohledem na možné propady. Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši Kč. V kapitole Příjmy z dotací jsou zahrnuty pouze dnes známé dotační tituly, se kterými může město počítat, a to příjem z dotace na správu a potvrzená dotace ze Středočeského kraje na CAS pro JPO II. Celkové se jedná o částku Kč. V části Vlastní činnost jsou zahrnuty příjmy z činností města, které vycházejí ze zkušeností z let minulých a jsou plánovány v celkové výši Kč. Celkem je v návrhu rozpočtu příjem pro rok 2016 v celkové výši Kč. Výdajová část návrhu rozpočtu je členěna do jednotlivých kapitol a paragrafů. Některé se týkají běžné činnosti (lesnictví, kultura, ZŠ, ZUŠ ) a většinou jsou v podobné výši jako v roce 2015 a předcházejících letech. Zásadní výdaje jsou plánovány v kapitole Komunikace, kde ale došlo proti původně předloženému návrhu k úpravě čerpání z původních Kč bylo čerpání s ohledem na investiční účelovou dotaci pro TJ Sokol Sedlec-Prčice sníženo o 3 mil. Kč. Zbývající potřebné prostředky na původně plánované opravy vybraných komunikací (Nechvalická a Školní ul. v Sedlci a v místních částech Dvorce, Bolešín, Kvašťov ) by byly řešeny prostřednictvím 5

6 úvěru dle potřebné výše. Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací se týká hlavně opravy chodníků v Prčici části, kde byly instalovány nové obrubníky celkem 3 mil. Kč. Plánované vyšší výdaje jsou v kapitole vodohospodářská zařízení dokončení opravy vodovodu Vrchotice Na Františku (1,2 mil. Kč), oprava části vodovodu Záběhlice Dvorce (1,2 mil. Kč) a oprav na systému JUSPR (1 mil. Kč). Na výstavbu nového vodovodu Měšetice je vyčleněna spoluúčast města ve výši 1,8 mil. Kč. Z 3113 vnitroareálové komunikace a oprava hlavního vchodu je doplněno případné čerpání spoluúčasti k dotaci na výstavbu nového hřiště za tělocvičnou s umělým povrchem na pozemku 362/1 v k. ú. Sedlec u Votic. Zůstává zde sice částka 600 tisíc korun, ale v případě získání dotace by došlo k úpravě čerpání buď navýšení rozpočtu, nebo k omezení oprav a investování do spoluúčasti k hřišti. Zde jsou předpokládané náklady do 3 mil. Kč s tím, že spoluúčast k dotaci by měla být max. 10% z nákladů tedy kolem Kč. Zvýšené výdaje jsou po přesunu prostředků z rozpočtu roku 2015 u objektu DPS realizace bezbariérového bytu v přízemí ( Kč), v paragrafu komunální služby je Kč vyčleněno na územní plán. Jedná se o první část nákladů, protože dokončení ÚP a tím i doplacení nákladů lze předpokládat v roce Samostatně jsou uvedeny náklady na realizaci připravených projektů, u kterých byly nebo budou předloženy žádosti o dotaci: Rozšíření separace odpadů spoluúčast Kč, celkové nálady 1,1 mil. Kč Protipovodňový systém města (vč. bezdrátového rozhlasu) spoluúčast města 1,7 mil. Kč Zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice spoluúčast města v min. výši 1 mil. Kč Celkově jsou výdaje plánovány ve výši Kč, takže rozpočet je navrhován jako schodkový se zapojením přebytku z let minulých ve výši Kč. Starostka poděkovala účetní města paní Marcele Tvrdé za přípravu podkladů pro tvorbu rozpočtu a zajištění relevantních údajů a také poděkovala finančnímu výboru za pomoc při sestavování rozpočtu města na rok Ing. Kobliha podotkl, že na finanční záležitosti provozního charakteru včetně realizace plánovaných oprav většího charakteru či projektů je vhodné v současné době využít úvěrových možností a případné volné finanční prostředky nechat jako rezervu. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2016 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši Kč a ve výdajové části ve výši Kč s tím, že rozpočet je schvalován jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje zpracování a předložení žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje v roce 2016 na realizaci víceúčelového hřiště u ZŠ na pozemku pč. 362/1 v k. ú. Sedlec u Votic a čerpání potřebné spoluúčasti dle podmínek dotace z 3113 ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo pověřuje hlavní účetní města zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. 4. Prodej pozemku par. č. 669/4, k. ú. Měšetice Rada města na základě žádosti nového majitele čp. 27 v Měšeticích projednávala požadavek na souhlasné prohlášení o úhradě kupní ceny pozemku pč. 669/4 v k. ú. Měšetice (ve vlastnictví města Sedlec-Prčice), o jehož prodeji rozhodl v roce 1963 tehdejší MNV Kvasejovice. Ten určil postup pro následné převedení pozemků odměření, úhrada kupní ceny 1Kčs/m2 na účet u bankovního ústavu, dokončení převodu na základě tehdy platných zákonů. Vzhledem k tomu, že nebyly dohledány v archivu Města Sedlec-Prčice ani v Oblastním archivu Benešov doklady o úhradě ceny a dokončení kroků vedoucích k převodu tehdy k prodeji odsouhlaseného pozemku, 6

7 rozhodla rada o zamítnutí požadavku a navrhla současnému majiteli nemovitosti odkoupení zaploceného pozemku pč. 669/4 v k. ú. Měšetice za cenu v místě a čase obvyklou tedy 90 Kč/m 2 s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem nemovitosti v KN a s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí. Po několikaměsíčním dopisování s majitelem a jeho právním zástupcem se stávající majitel rozhodl pro odkoupení. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn a rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pč. 669/4 v k. ú. Měšetice o výměře 47 m 2 za cenu 90 Kč/m 2 a s podmínkou, že kupující uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku pč. 669/4 v k. ú. Měšetice o výměře 47 m 2 p. Bohumilu Modlíkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s podmínkou, že kupující uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. 5. Směna pozemků část obecního pozemku parc. č. 1009/42, k. ú. Prčice, za část pozemku PK 388 a část ppč. 389, k. ú. Přestavlky u Sedlce Na město Sedlec-Prčice se již před časem obrátili novomanželé Sládkovi z Přestavlk, kteří zahájili stavbu rodinného domu v k. ú. Prčice za hřbitovem se žádostí o projednání směny částí pozemků ve vlastnictví města za část pozemků v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemky pč. 1009/42 v k. ú. Prčice ve vlastnictví města za části pozemků pč. 388 a 389 v k. ú. Přestavlky u Sedlce ve stejné výměře cca m 2. Manželé Sládkovi ve zdůvodnění žádosti popsali, že na části pozemku ve vlastnictví města navrženého ke směně by došlo k instalaci ČOV s ohledem na spádové podmínky v lokalitě, ale zároveň uvedli, že směnou by město získalo přístup k areálu hřbitova, a zároveň navrhli, že uhradí náklady spojené s odměřením pozemků včetně odměření obecní cesty šířky 6 m pro zachování přístupu k ostatní ploše pozemku pč. 1009/42 v k. ú. Prčice. Rada žádost projednala a vzhledem k tomu, že směna není v kolizi se zájmy města, doporučuje zastupitelstvu směnu schválit s tím, že směna bude v poměru 1:1 (tedy metr za metr), žadatelé uhradí náklady na odměřovací geometrický plán vč. odměření přístupové cesty a náklady spojené s převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí. Náklady na daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran samostatně. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje směnu části pozemku pč. 1009/42 v k. ú. Prčice ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice o výměře cca m 2 za část pozemku PK 388 o výměře cca 1980 m 2 a část pozemku PK 389 o výměře cca 20m 2 v k. ú. Přestavlky u Sedlce ve vlastnictví manželů Sládkových (Karla a Pavlíny) s tím, že žadatelé uhradí odměřovací geometrický plán k uvedeným pozemkům, bude odměřena cesta ke zbývající části pozemku pč. 1009/42 v k. ú. Prčice v šíři 6 m, žadatelé uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran samostatně. 6. Program regenerace městské památkové zóny Na základě rozhodnutí Města Sedlec-Prčice byla v letošním roce zpracována aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice. Zpracovatelem aktuálního znění je Ing. arch. Petr Růžička, autor původního Programu regenerace MPZ Sedlec-Prčice a předchozích 7

8 aktualizací. Zadání pro Ing. Růžičku bylo v průběhu řešení projektu rozšířeno o vyhodnocení jednotlivých nemovitostí na území města památkové zóny a zpracování návrhu na jejich případné a možné úpravy. V současné době je připraveno aktuální znění Programu regenerace MPZ Sedlec-Prčice včetně popisu jednotlivých nemovitostí a mapových podkladů se zakreslením objektů a legendou. Konečná verze Programu regenerace byla konzultována s Odborem školství a památkové péče MěÚ Sedlčany, který je dotčeným orgánem z hlediska památkové ochrany. Celý materiál bude následně, v případě schválení Zastupitelstvem města Sedlec-Prčice, předán na ORP Sedlčany s tím, že tento úřad zajistí další kroky stanovisko komise památkové péče ORP Sedlčany a NPÚ Střední Čechy. V programu jsou zdůrazněny některé podmínky oprav objektů, ale také nutnost zajistit ucelený ráz souměstí, zachování volných a zelených ploch Tyto podmínky budou zároveň zapracovány do nově připravovaného územního plánu města. Schválený dokument bude v jednom paré zaslán na Ministerstvo kultury, ve dvou vyhotoveních na pověřený úřad v Sedlčanech a jedenkrát na MěÚ Sedlec-Prčice včetně zveřejnění na webu města. Mgr. T. Míka zhodnotil v krátkosti přínos tohoto dokumentu pro město a hlavně vlastníky dotčených nemovitostí a dotázal se na závaznost dokumentu nejen pro vlastníky nemovitostí, ale také pro dotčené orgány MěÚ Sedlčany, Odbor školství a památkové péče a NPÚ. Starostka upřesnila, že se jedná o dokument, který z právního hlediska vymahatelný není, ale po projednání s MěÚ Sedlčany by měl být výchozím materiálem, z kterého by měla stanoviska orgánů vycházet. Dle příslibu pracovnice MěÚ Sedlčany, odboru školství a památkové péče dojde k projednání Programu regenerace MPZ Sedlec-Prčice komisí, která může některé části upřesnit či navrhnout jejich změnu. Následně by došlo k případné úpravě dokumentu. Starostka doplnila, že navržený postup je vhodný, protože se omezí subjektivní hodnocení jednotlivce. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města schvaluje aktuální zpracování Programu regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice v textové i grafické části vypracované Ing. arch. Petrem Růžičkou, ČKA 03022, Chocerady, a pověřuje starostku města předložením schváleného Programu regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice v textové i grafické části Odboru školství a památkové péče MěÚ Sedlčany a na MK ČR v souladu s platnou legislativou. 7. Realizace projektu prostřednictvím Sdružení obcí Čertovo břemeno Likvidace bioodpadu, kompostéry a sila Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlec-Prčice ze dne se město zapojilo do společného projektu sdružení obcí Čertovo břemeno na nákup kompostérů a stavbu kompostovacích sil. Na projekt byla získána dotace ze SFŽP, OP ŽP likvidace biologických odpadů. Čertovo břemeno získalo dotaci a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů a kompostovacích sil. Celkové náklady projektu (vč. zpracování žádosti, příloh, výběrového řízení, administrace) byly Kč. Spoluúčast města Kč, vyčleněná v kapitole Spoluúčast k dotacím, byla na základě veřejnoprávní smlouvy převedena na účet sdružení, aby mohlo dojít k úhradě nákladů a vyúčtování projektu. Veřejnoprávní smlouva byla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněna. V průběhu listopadu byly do areálu spol. Služby Sedlec-Prčice, s r.o., dodány kompostéry s tím, že v jarních měsících budou vydány jednotlivým žadatelům. Ti se budou moci přihlásit na základě výzvy, která bude zveřejněna na webových stránkách města a v měsíčníku Náš domov v lednu a únoru Následně s jednotlivými zájemci bude sepsána smlouva o poskytnutí kompostéru 8

9 s tím, že se žadatel zaváže kompostér min. 5 let užívat u své nemovitosti na správním území města, případně jej vrátí v provozuschopném stavu tak, aby mohl být přidělen jinému zájemci. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o realizaci společného projektu Sdružení obcí Čertovo břemeno na likvidaci bioodpadů na území sdružení a informaci o uzavřené veřejnoprávní smlouvě a úhradě spoluúčasti v souladu s rozhodnutím ze dne Různé, diskuse a) Výběrové řízení na zhotovitele územního plánu Města Sedlec-Prčice V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele územního plánu města. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku malého rozsahu, bylo obesláno 8 firem. V řádném termínu bylo předloženo celkem 7 nabídek. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek byla ve složení: p. Filip Novák pracovník Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Sedlčany, p. Jana Vlachová Stavební úřad Sedlec-Prčice, Ing. Zbyněk Kobliha pověřený zastupitel, M. Jeřábková, P. Král za Město Sedlec-Prčice. Kritéria pro hodnocení 80% nabídková cena, 20% termín zpracování všech jednotlivých fází ÚP. Předpokládaná cena 1,300 mil. Kč V 16 hod. zasedala komise pro otevírání obálek, která po kontrole náležitostí konstatovala, že všechny předložené nabídky splnily požadavky a všech 7 nabídek bylo následně hodnoceno. Hodnotící komise prověřila doložení všech požadovaných dokumentů k prokázání základních, technických a kvalifikačních kritérií. Při hodnocení cenových nabídek jednotlivých uchazečů ale komise konstatovala, že u dvou firem je předložena mimořádně nízká nabídková cena a u jednoho uchazeče neodpovídá dle komise termín pro zpracování vlivu ÚP na životní prostředí (SEA) reálné časové náročnosti. Proto komise rozhodla, že dva uchazeči budou vyzváni ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a jeden uchazeč k vysvětlení velice krátkého termínu pro zpracování SEA. Termín pro předložení požadovaného zdůvodnění je do 3 dnů od přijetí výzvy, tzn., že do úterý do 12 hod. mají uchazeči možnost předložit požadované dokumenty. Pokud tak neučiní, budou z dalšího hodnocení vyřazeni a komise bude hodnotit zbývající nabídky. Vzhledem k tomu, že schválení smlouvy o zpracování územního plánu je dle podmínek výzvy na zastupitelstvu města, uvedla starostka, že dle aktuálních informací a ukončení výběrového řízení bude jednání zastupitelstva svoláno s největší pravděpodobností v prvním lednovém týdnu. Zastupitelé vzali na vědomí informace o průběhu výběrového řízení včetně informace o svolání zastupitelstva města v období od 4. do b) Vandalismus z 11. na řádil nebo řádili v Sedlci vandalové poškozená vývěska u pošty, zničená pumpa před prodejnou Rabit, poničený kontejner na sklo Je možná vhodné řešit vybudování kamerového systému ve městě a spolupráci s Městskou policií Sedlčany nebo Votice v této věci. Sice se nejedná o vysoké škody, ale je nutné pachatele těchto přestupků najít a potrestat i s ohledem na výchovný efekt. c) Průzkumné práce pro stavbu D3 starostka seznámila zastupitele i veřejnost s oznámením firmy VPÚ Deco Praha, a.s., že se na správním území města Sedlec-Prčice bude provádět geologický průzkum pro další fáze projektové přípravy d) Nová CAS pro JPO II Slavnostní předání nového vozu cisternové automobilové stříkačky CAS MAN proběhlo za účasti hostů Ing. Zemka poslance Parlamentu ČR, Ing. Horváta ředitele územního pracoviště HZS Příbram, p. Drábka zástupce Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov, Ing. Hrona vedoucího jednotky HZS Sedlčany a dalších. Součástí slavnostního odpoledne byl Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a prohlídka nové klubovny mladých hasičů. 9

10 Předáno slovo zastupitelům: T. Seidel informoval přítomné o předání nové stříkačky a poděkoval zastupitelům za podporu při přípravě i realizaci projektu a schválení finanční spoluúčasti města, starostce za přípravu žádostí o dotace a její přínos při řešení všech problémů. V automobilu je nová technologie, následně proběhne zaškolení obsluhy a poté bude provedena i ukázka provozuschopnosti vozidla pro občany. Závěrem popřál zástupcům TJ Sokol, aby i jejich projekt na opravu kabin byl úspěšný a byl s finanční podporou zrealizován. A. Podzimek informoval přítomné o zasedání SDH Kvasejovice a doporučil jejich aktivity zveřejnit v ND. Tlumočil také pozvání SDH Kvasejovice na jejich tradiční ples J. Sládek znovu poděkoval paní starostce za úsilí, které věnuje naplnění záměru rekonstrukce sportovních kabin. Ing. Z. Kobliha se dotázal na fázi přípravy opravy mostu K. Burky. Starostka sdělila, že v současné době podle dostupných informací od vedoucího SÚS v Benešově není dokončena projektová příprava a zatím nebylo vydáno stavební povolení. A. Podzimek předal p. Konopiskému z Přestavlk, jako pravidelnému hostovi na zasedání zastupitelstva, pamětní list a starostka všem přítomných předala novoročenky a kalendáře města. P. Konopiský poděkoval starostce a zastupitelům za finanční prostředky věnované na nákup materiálu pro opravu hasičské zbrojnice v Přestavlkách. Předáno slovo občanům: P. Rychlík z Jetřichovic upozornil na provoz internetových stránek města a na nezobrazování některých informací na úřední elektronické desce. Starostka odpověděla, že MěÚ prověří tyto skutečnosti a že jsou v současné době připravovány podklady pro realizaci nových a přehlednějších stránek města. Mgr. J. Muška poděkoval starostce, radě i zastupitelům za jejich podporu při opravách školy a jejího vybavení v minulých letech a zároveň informoval o některých aktivitách spojených s provozem školy, realizací projektů Závěrem starostka poděkovala všem členům zastupitelstva, rady, občanským sdružením, pracovnicím a pracovníkům městského úřadu a organizačních složek, zaměstnancům městských organizací za odvedenou práci pro město v roce 2015, veřejnosti poděkovala za účast při zasedáních zastupitelstva a popřála všem krásné a spokojené prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku. Zapsala: Jana Typtová Zastupitelstvo města: USNESENÍ č. 07/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Schválilo: - úpravu programu sedmého zasedání zastupitelstva města - předložený návrh rozpočtového opatření č. 14/2015 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání celkem o částku Kč 10

11 - na základě předložené žádosti TJ Sokol Sedlec-Prčice v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální účelově vázané investiční dotace pro TJ Sokol Sedlec-Prčice ve výši 4 miliony Kč. Dotace bude použita na kofinancování akce: Sportovní zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice v souvislosti se žádostí o dotaci, která bude předložena TJ Sokol Sedlec-Prčice v souladu s pravidly poskytovatele dotace na MŠMT ČR v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. O poskytnutí dotace bude mezi Městem Sedlec-Prčice a TJ Sokol Sedlec-Prčice uzavřena a zveřejněna v souladu s platnou legislativou veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Ve smlouvě budou mimo jiné zahrnuty povinnosti příjemce týkající se čerpání dotačních prostředků projednané zastupitelstvem města. Příjemce je povinen: Postupovat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Realizovat stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením čj.: SÚ/1467/ ze dne a následných rozhodnutí a projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací (zpracovaná Ing. Jiřím Procházkou, Vítěžská 1142, Sedlčany, ČKAIT ) Zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Dotace bude ze strany města poskytnuta pouze v případě realizace akce a na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele stavby Neproinvestované prostředky vrátit na účet poskytovatele dotace do a zároveň předložit řádné vyúčtování v souladu se zákonem V případě, že nebude stavba realizována v souladu se stavebním povolením a projektovými dokumentacemi, požádá příjemce dotace poskytovatele dotace o souhlas s drobnými změnami, jinak bude příjemce dotace povinen vrátit celou částku na účet města Příjemce dotace bude po dobu minimálně 10 následujících let po ukončení realizace akce využívat objekt pro sportovní aktivity, nepřevede vlastnictví na třetí osobu vyjma Města Sedlec-Prčice, umožní využívání objektu a areálu dalším spolkům (neziskovým organizacím, školám a veřejnosti) vyvíjejícím aktivity v oblasti sportovních, kulturních a společenských akcí Po výmazu zástavního práva k nemovitosti čp. 211 a pozemku stpč. 261 v k. ú. Prčice ve prospěch státu bude v souladu s usnesením zastupitelstva města Sedlec-Prčice ze dne č. 06/2015 a rozhodnutím valné hromady TJ Sokol Sedlec-Prčice ze dne řešen bezúplatný převod nově vybudovaného objektu na stpč. 261 v k. ú. Prčice. - uzavření smlouvy o převzetí závazku mezi Městem Sedlec-Prčice a TJ Sokol Sedlec-Prčice, kterou se TJ Sokol zaváže požádat Stavební úřad Sedlec-Prčice společně s původním investorem o změnu rozhodnutí změna stavebníka, a realizovat stavbu dle platného stavebního povolení a projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci stavby - rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2016 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši Kč a ve výdajové části ve výši Kč s tím, že rozpočet je schvalován jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých ve výši Kč. - zpracování a předložení žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje v roce 2016 na realizaci víceúčelového hřiště u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice, na pozemku pč. 362/1 v k. ú. Sedlec u Votic, a čerpání potřebné spoluúčasti dle podmínek dotace z 3113 ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 11

12 - prodej pozemku pč. 669/4 v k. ú. Měšetice o výměře 47 m 2 p. Bohumilu Modlíkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s podmínkou, že kupující uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí - směnu části pozemku pč. 1009/42 v k. ú. Prčice ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice o výměře cca m 2 za část pozemku PK 388 o výměře cca 1980 m 2 a část pozemku PK 389 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Přestavlky u Sedlce ve vlastnictví manželů Sládkových (Karla a Pavlíny) s tím, že žadatelé uhradí odměřovací geometrický plán k uvedeným pozemkům, bude odměřena cesta ke zbývající části pozemku pč. 1009/42 v k. ú. Prčice v šíři 6 m, žadatelé uhradí náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze smluvních stran samostatně - aktuální zpracování Programu regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice v textové i grafické části vypracované Ing. arch. Petrem Růžičkou, ČKA 03022, Chocerady, a pověřuje starostku města předložením schváleného Programu regenerace městské památkové zóny Sedlec-Prčice v textové i grafické části Odboru školství a památkové péče MěÚ Sedlčany a na MK ČR v souladu s platnou legislativou Pověřilo: - Radu města Sedlec-Prčice schválením rozpočtového opatření č. 15/2015 pro operace, které vzniknou v období pro přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů a provedením změn rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny s tím, že starostka a rada města předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva města v roce 2016 zprávu o provedeném opatření a jeho výši - radu města a starostku přípravou smluvních dokumentů dle rozhodnutí zastupitelstva a podpisem smluv - Smlouva o převzetí závazku mezi Městem Sedlec-Prčice a TJ Sokol Sedlec- Prčice a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelově vázané investiční dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Sedlec-Prčice ve výši 4 miliony Kč na realizaci stavby Sportovní zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice - hlavní účetní města zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě Vzalo na vědomí: - informace o realizaci společného projektu Sdružení obcí Čertovo břemeno na likvidaci bioodpadů na území sdružení a informaci o uzavřené veřejnoprávní smlouvě a úhradě spoluúčasti v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města ze dne informace starostky o výběrovém řízení na zhotovitele územního plánu Města Sedlec-Prčice - informace starostky k vandalismu ve městě - informace starostky o zahájení průzkumných prací na trase pro stavbu D3 - informace starostky o slavnostním předání nového vozu Nová CAS pro JPO II. 12

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Hejtman kraje jednal se starostkou města o mostu Karla Burky

Hejtman kraje jednal se starostkou města o mostu Karla Burky MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 308 prosinec 2015 opět někdo někde mávl kouzelným proutkem a rok 2015 se pomalu, ale jistě stává minulostí. Před několika dny začalo adventní období, tedy čas, který

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 307 listopad 2015 Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Na 5. zasedání zastupitelstva města schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje města

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Co nás čeká v roce 2012?

Co nás čeká v roce 2012? M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč Vážení spoluobčané, ať chceme či nechceme, za několik málo dnů budeme o další rok starší. Ke svému závěru spěje rok 2011 a před námi se otevře

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 10.12. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Benda Stanislav, Čítek Jaroslav, Dinda Karel,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Boží muka u Měšetic na začátku celkové opravy

Boží muka u Měšetic na začátku celkové opravy 9,- Kč číslo 237 leden 2010 Jaký byl rok 2009 pro Město Sedlec-Prčice Před několika dny jsme se rozloučili s rokem 2009 a přivítali rok nový. Astejně jako bilancuje na sklonku roku každý z nás své soukromé

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016

ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016 ZÁPIS č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 29. února 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček, Miroslav

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Bergmann, Eichnerová, Jakob, Klimentová, Malá, Pokorný, Semanský, Šoupal,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 15. konané dne 28. 1. 2016. na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 15 konané dne 28. 1. 2016 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Slanec, Rudolf Fiřt, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment, Jan Havelka,

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE

MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 309 leden 2016 Zásahová jednotka získala novou stříkačku V sobotu 12. prosince se konala u hasičské zbrojnice SDH Sedlec velká sláva. Dobrovolní hasiči převzali

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 6.4.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse, Stádlec čp.150 Přítomni:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně

Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 16. září 2003 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, p. Šlenc, p. Kučera, pí. Koppensteinerová, pí. Tupá, RSDr. Tisoň, MUDr. Návarová,

Více

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00145/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 2/2006

Více

Z Á P I S č. 5 / 2015 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 5 / 2015 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin Z Á P I S č. 5 / 2015 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Špatenka K., Sůrová E., Štumrová B. Šafařík Fr. Hosté:

Více

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010.

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010. Zápis z 5. schůze rady města ze dne 15. 02.2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více