B E Z P E N O S T N Í L I S T SEPARÁTOR SP-2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B E Z P E N O S T N Í L I S T SEPARÁTOR SP-2"

Transkript

1 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: Identifikace výrobce/dovozce: Výrobce Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, PRAHA 10 Identifikaní íslo: Telefon: Fax: Nouzové telefonní íslo: non-stop , Adresa: Klinika nemocí z povolání Toxikologické informaní stedisko (TIS) Na Bojišti 1, Praha 2, PS Údaje o nebezpenosti látky nebo pípravku Nejzávažnjší nepíznivé úinky na zdraví lovka pi používání látky/pípravku: Pi delším nebo opakovaném styku s pokožkou mže dojít ke vzniku dermatitidy (zántu kže), zpsobené odmašujícím úinkem rozpouštdla. Má narkotizující úinky. R10: Holavý. R36: Dráždí oi. R43 Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží. R66 Opakovaná expozice mže zpsobit vysušení nebo popraskání kže. R67 Vdechování par mže zpsobit ospalost a závrat. Nejzávažnjší nepíznivé úinky na životní prostedí pi používání látky/pípravku: Pípravek vykazuje slabé ohrožení vody. Nesmí proniknout do kanalizace, spodních a povrchových vod. Tento produkt mže obsahovat jednu nebo nkolik organických fluorovaných slouenin, které jsou schopny odolávat odbourání a petrvávat v daném prostedí. 3. Informace o složení látky nebo pípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpené látky: Chemický název: n-butylacetát Obsah (%): íslo CAS: íslo ES (EINECS): - Výstražné symboly nebezpenosti: R-vty: Chemický název: fluoralkyl akrylátový polymer v organických rozpouštdlech Obsah (%): 1-5% íslo CAS: - íslo ES (EINECS): - Výstražné symboly nebezpenosti: Xi Dráždivý R-vty: Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Pi manipulaci s pípravkem je zakázáno jíst, pít a kouit. Ped jídlem a po práci je teba ádn umýt ruce teplou vodou s mýdlem a ošetit reparaním krémem. 4.2 Pi nadýchání:

2 Strana 2 z 6 Dopravit postiženého na erstvý vzduch. Pokud nedýchá poskytnout umlé dýchání. V pípad dýchacích potíží okamžit pivolat lékaskou pomoc. 4.3 Pi styku s kží: Zasažené místo omyjte vtším množstvím vody. Odložte kontaminovaný odv. Pokud podráždní petrvává, vyhledejte lékaskou pomoc. 4.4 Pi zasažení oí: Vyplachujte intenzivn vlažnou tekoucí vodou 10 až 15 minut pi násiln otevených víkách. Vyhledejte lékae. 4.5 Pi požití: Po spolknutí zavolejte okamžit lékae. Zvracení vyvolejte pouze po souhlasu lékae. Osob, která je v bezvdomí, nepodávejte nikdy nic ústy. 5. Opatení pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Vhodným hasivem jsou suchý prášek a oxid uhliitý. 5.2 Nevhodná hasiva: Voda 5.3 Zvláštní nebezpeí: 5.4 Zvláštní ochranné prostedky pro hasie: Používejte odv pro dosažení úplné ochrany, vetn pilby, samostatného dýchacího petlakového pístroje nebo s odbrem kyslíku, kompletního ochranného obleení a kalhot, pásk na pažích, v pase a na nohou, ochranné obliejové masky a ochranné pokrývky na exponovaná místa na hlav. 6. Opatení v pípad náhodného úniku 6.1 Bezpenostní opatení pro ochranu osob: Ochrana rukou - gumové rukavice. Pi vtším úniku ve špatn vtratelném prostoru - maska nebo polomaska s filtrem na organické výpary. 6.2 Bezpenostní opatení pro ochranu životního prostedí: Zamezte úniku pípravku do kanalizace, povrchových a spodních vod. 6.3 Doporuené metody ištní a zneškodnní: Prostor vtrejte. Uhaste všechny zdroje, u kterých je možné vznícení. Zastavte další unikání materiálu. Nechránné osoby je teba evakuovat z nechránného prostoru. Produkt se pokryje absorpním materiálem. Odstrate rozlitý materiál. Vyistte zbytek vhodným organickým rozpouštdlem. Uchovávejte v kovové nádob s víkem. 6.4 Další údaje: Zachycený materiál zneškodnte dle pedpis jako nebezpený odpad Zpsoby likvidace. Spalování provádjte ve spalovacím zaízení schváleném pro spalování nebezpeného dopadu. Spalné produkty budou obsahovat HF. 7. Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Pokyny pro zacházení: Je teba zamezit nadýchání se par a aerosol a zabránit kontaktu s pokožkou a oima. Pracujte s lokálním odvtráváním (digesto), používejte ochranné rukavice (nap. gumové), ochranné brýle a v pípad nedostateného vtrání masku nebo polomasku s filtry proti organickým výparm. 7.2 Pokyny pro skladování: Neskladujte na místech, kde by mohl produkt pijít do styku s potravinami nebo léivy. Skladujte na chladném míst. Pokud kontejnery nepoužíváte, udržujte je zavené. 7.3 Nekompaktibilní materiály: Skladujte mimo dosah zdroj tepla. Neskladujte na místech s pímým slunením záením Ventilace /Vtrání: Zásobníky uchovávejte na dobe vtraných místech Protipožární prevence: Pi peprav zásobníky bezpen uzemnte. Noste antistatickou nebo bezpen uzemnnou obuv.

3 Strana 3 z Instrukce pro použití: Kontejnery uchovávejte neprodyšn uzavené. Nekute: Kouení pi používání tohoto produktu mže zneistním tabáku anebo koue vést k tvorb nebezpených rozkladných produkt. 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technická opatení: Zajistit odvtrávání pracovišt. 8.2 Kontrolní opatení: Nejvyšší pípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší: Expoziní limity: PEL mg.m -3 NPK-P n-butylacetát Osobní ochranné prostedky Ochrana dýchacích orgán: Zabrate vdechování materiál obsažených ve vzduchu. Filtraní polomaska proti vdechování organických par. Ochrana oí: Uzavené ochranné brýle. Ochrana kže: Zabrate styku s pokožkou. Gumové rukavice. Požití: Pi používání tohoto produktu nejezte, nepijte a nekute. Exponované plochy omývejte mýdlem a vodou. Po použití materiálu a ped jídlem si umyjte ruce. Technická opatení: Není-li ventilace dostatená, použijte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (pi 20 C): kapalina Barva: irá Zápach (vn): butylacetát Hodnota ph (pi 20 C): - Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): nestanoveno Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): 126 Bod vzplanutí ( C): 22 Holavost: holavý Samozápalnost: není Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): nestanoveno dolní mez (% obj.): Oxidaní vlastnosti: nemá Tenze par (pi 20 C): 5 mm Hg Hustota (pi 22 C): 1000 kg.m -3 Rozpustnost (pi 20 C): - ve vod: žádná g/l - v tucích: nestanoveno g/l (vetn specifikace oleje): Rozdlovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno Rychlost vypaování <1 Butylacetát = Stabilita a reaktivita

4 Strana 4 z 6 Podmínky, pi nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek stabilní, nedochází k nebezpené polymeraci. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nevystavujte pípravek psobení možných zdroj zapálení - otevený ohe, zdroje jisker, povrchy rozžhavené na vysoké teploty a pod. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pijít do styku: Pípravek nesmí pijít do styku se silnými oxidaními inidly. Nebezpené rozkladné produkty: Oxid uhelnatý a oxid uhliitý. Fluorovodík. Toxické páry, plyny nebo ástice 11. Toxikologické informace Úinky zpsobené stykem s okem: Mže dráždit oi. Úinky zpsobené stykem s pokožkou: Alergické reakce pokožky: píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat zervenání pokožky, otoky, tvorbu puchý a svdní. Mírné dráždní pokožky: píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat zervenání pokožky, otoky a svdní. Úinky zpsobené vdechnutím: Jednorázové nadmrné vystavení nad doporuenou mez mže zpsobit: Snížená aktivita centrální nervové soustavy: píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat bolesti hlavy, závrat, ospalost, nekoordinované pohyby, zpomalené reakce, nezetelnou výslovnost a bezvdomí. Podráždní (horních cest dýchacích): píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat citlivost nosu a hrdla, kašel a kýchání. Úinky zpsobené požitím: Zkoušky na zvíatech provedené s organickými fluorovanými chemickými inidly, která jsou v tomto produktu obsažena ukazují, že mže docházet k poruchám jater, poklesu tlesné hmotnosti, ztrát chuti, letargii a k neurologickým, pankreatickým, adrenálním a hematologickým úinkm. Jsou-li však tato organická fluorovaná chemická inidla používána podle pedpoklad a pedpis, nejsou známi žádné nepíznivé úinky na lidské zdraví. Dráždní gastrointestinálních tkání: píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat bolest,zvracení, bolesti bišní, nucení ke zvracení, krev ve zvratcích a krev ve výkalech. Snížená aktivita centrální nervové soustavy: píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat bolesti hlavy, závrat, ospalost, ochablost sval, nekoordinované pohyby, zpomalené reakce, únavu nezetelné vidní, špatnou výslovnost, tesení a kee. Pneomonie (zánt plic): píznaky nebo symptomy mohou zahrnovat kašel, nesnadné dýchání, dýchavinost, vykašlávání krve a zánt plic, který mže být smrtelný. Další toxikologické informace: Testováno na zvíatech. Tento produkt obsahuje jednu nebo nkolik organických fluorovaných slouenin, které mohou být absorbovány tlem a zstávat v nm po velmi dlouhou dobu, bu jako pvodní molekula nebo jako její metabolity a pi opakovaném vystavení se mohou akumulovat. Nejsou známy úinky na lidské zdraví v dsledku pedpokládaného vystavení tmto organickým fluorovaným chemikáliím, je-li produkt použit podle pedpoklad a píslušných instrukcí. Pítomnost organických fluorovaných slouenin v krvi všeobecné populace a dílích populací, nap. v krvi dlník byla publikována již v 70. letech tothoto století. Epidemiologický výzkum, který provedla spolenost 3M na vlastních dlnících ukazuje, že zde nedochází k žádným nepíznivým vlivm. Akutní toxicita: Pro pípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. - LD 50, oráln, krysa (mg.kg -1 ): 4300 xylen - LDLo, oráln, lovk (mg.kg -1 ): 50 xylen Senzibilizace: Mže vyvolat senzibilizace pi styku s kží. 12. Ekologické informace

5 Strana 5 z 6 Stálost a biodegradabilita: Tento produkt mže obsahovat jednu nebo nkolik organických fluorovaných slouenin, které jsou schopny odolávat odbourání a petrvávat v daném prostedí. Další ekotoxické informace: Chemická spoteba kyslíku=1,4 g/g; 20-ti denní BSK=1,4 g/g; 96-hod. LC50, Fathed minnow (pimephales promelas) => 180 mg /l Akutní toxicita pro vodní organismy: Pro pípravek nejsou žádné ekotoxikologické údaje k dispozici. CHSK: 1,4 g/g BSK 5 : Dosud nestanovena. 13. Informace o zneškodování Zpsoby zneškodování látky/pípravku: Spalování provádjte ve spalovacím zaízení schváleném pro spalování nebezpeného odpadu. Spalné produkty budou obsahovat HF. Zpsoby zneškodování kontaminovaného obalu: Katalog odpad: Podle Katalogu odpad nejsou kódy odpad charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Pvodce odpad a oprávnná osoba odpady zaazují pod šestimístná katalogová ísla druh odpad uvedená v Katalogu odpad. Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sbrném míst nebezpeného odpadu. 14. Informace pro pepravu Pozemní peprava ADR/RID: Tída: íslice/písmeno: Výstražná tabule: íslo UN: 1866 Poznámka: Pepravuje se výhradn v maloodbratelském balení. 15. Informace o právních pedpisech Právní pedpisy, které se vztahují na látku/pípravek: Výstražné symboly: Xi Dráždivý R-vty R10: Holavý. R36: Dráždí oi. R43: Mže vyvolat senzibilizaci pi styku s kží. R66: Opakovaná expozice mže zpsobit vysušení nebo popraskání kže. R67: Vdechování par mže zpsobit ospalost a závrat. S-vty S2: Uchovávejte mimo dosah dtí. S15: Chrate ped teplem. S16: Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kouení. S24/25: Zamezte styku s kží a oima. S26: Pi zasažení oí okamžit dkladn vypláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. S28: Pi styku s kží okamžit omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S46: Pi požití okamžit vyhledejte lékaskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaení. S51: Používejte pouze v dobe vtraných prostorách. 16. Další informace: Zákon. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických pípravcích.

6 Strana 6 z 6 Zákon. 185/2001 Sb. o odpadech. Zákon. 477/2001 Sb. o obalech. Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 píloha II. Vyhláška. 232/2004 Sb. kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických pípravcích. Naízení vlády. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci a další. Vyhláška. 64/1987 Sb. o Evropské dohod o mezinárodní silniní peprav nebezpených vcí (ADR). Údaje se opírají o dnešní stav našich vdomostí, nepedstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvn právní vztahy.

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky FORMULA 1 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako separaní inidlo.

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL SUPER 10 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako isticí

Více

SOUDAL N.V. Adresa: Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgie

SOUDAL N.V. Adresa: Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgie Datum vyhotovení v R: 5.2.2001 Datum revize v R: 1.6 2004 Datum posledního pepracování v zahranií: 9.6.2002 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 19.11.2008 verze 1.4 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: DOW CORNING(R) Q3-1566 HEAT RESISTANT ADHESIVE/SEALANT 1.2 Identifikace

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

BEZPENOSTNÍ LIST dle ES. 1907/2006 Capalac Grund Str. 1/7

BEZPENOSTNÍ LIST dle ES. 1907/2006 Capalac Grund Str. 1/7 Capalac Grund Str. 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace/název pípravku: Capalac Grund Originální název pípravku: Capalac Grund 1.2 Použití pípravku: Základní barva na

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.8.2008 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.8.2008 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: Neuvádí se. 1.2 Použití

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 4. 1. 2006 Strana: 1/5 Datum revize: Název výrobku: SYNTEKO SUPER CLEAN BALT 1697 íslo výrobku:

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 25.1.2000 Datum revize:21.9.2004 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 25.1.2000 Datum revize:21.9.2004 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.1.2000 Datum revize:21.9.2004 Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název/obchodní název pípravku: 1.2 Použití pípravku : rodenticid (pípravek

Více

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen BEZPENOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo pípravku 1.3 Identifikace

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH)

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 26.3.2010 Strana: 1/5 Název: AUTOCLEANER ISTI DISK KOL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A SPOLENOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Pípravek

Více

Bezpenostní list U 46 D-FLUID Strana: 1/9 Datum: 15/11/2004

Bezpenostní list U 46 D-FLUID Strana: 1/9 Datum: 15/11/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/pípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pípravku: 2,4-D DMA / U 46 D-Fluid íslo CAS: 2008-39-1 íslo ES (EINECS): 217-915-8 Další názvy látky/pípravku:

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I Datum vydání: Datum revize: 1.1.2004 20.4.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Strana: Název výrobku: STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci 1. Identifikace látky

Více

Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 MENNO FLORADES

Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 MENNO FLORADES Bezpenostní list Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 Název pípravku : MENNO FLORADES 1.Identifikace pípravku a výrobce 1.1. obchodní název pípravku: MENNO FLORADES íslo CAS: 71-23-8 67-63-0 65-85-0

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 20. 2. 2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Cementotískové

Více

Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1

Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 ======================================================================== 3M Bezpečnostní

Více

Datum pepracování: 18.1.2001 Strana: 1 z 6

Datum pepracování: 18.1.2001 Strana: 1 z 6 Datum pepracování: 18.1.2001 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky/pípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pípravku: 1.2. Doporuený úel použití: Fungicidní pípravek ve form3

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.12.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize: 1.05.2000 Název výrobku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN 1. Identifikace přípravku a výrobce, dovozce, distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. 2. Informace o složení přípravku

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. 2. Informace o složení přípravku Strana: 1/ 5 Datum revize: - Datum vydání: 1.9.05 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: ředidlo SR05 Číslo CAS : Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Strana: 1/ 5 Datum revize: 11.9.2006 Datum vydání: 1.12.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Chemický

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi rozpouštědlo,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 18. 05. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 18. 05. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Venti-lak na okna a dveře VLX 50 Ventilack VLX 50 Další názvy látky: neudáno Doporučené použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Isopropanol Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Isopropanol Číslo verze ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo Číslo CAS 67-63-0 Indexové číslo 603-7-00-0 Číslo ES (EINECS) 200-66-7 Registrační číslo 0-29457558-25-xxxx

Více

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST - 35

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST - 35 FLOWERSHOP FURNITURE POLISH (LEŠTĚNKA NA NÁBYTEK) - AEROSOL Strana 1 (celkem 9) Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST - 35 Datum vydání: 1. března 2003 Datum

Více