Františka Diviše 984, Praha 10 Uhříněves. Dodávky obkladových a podlahových palubek na rok 2011.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Dodávky obkladových a podlahových palubek na rok 2011."

Transkript

1 Františka Diviše 984, Uhříněves Asko a.s. se sídlem Šternberkova 8, , Česká republika dále jen vyhlašovatel vyhlašuje podle 281 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) obchodní veřejnou soutěž na uzavření rámcové kupní smlouvy na zakázku Dále jen zakázka Dodávky obkladových a podlahových palubek na rok Záměr vyhlašovatele a cíl obchodní veřejné soutěže je zajistit pro naši společnost více stabilních dodavatelů, kteří budou schopni garantovat pravidelnost dodávek, závazná množství (může být i dílčí z celkového požadavku) a odpovídající jakost materiálu s výhledem dlouhodobé spolupráce za optimálních provozních nákladů. Hlavním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena a jakost materiálu u jednotlivých dimenzích. 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem plnění zakázky je 1.1. Dodávka obkladových a podlahových palubek dle specifikace jednotlivých druhů a rozměrů v nabídkové dokumentaci pro dodávky do řetězců DIY a profesionálním zákazníkům Zajištění odpovídajících skladových zásob ve výrobním závodu dodavatele s rezervou v množství + 10% nad objednávku vyhlašovatele Zajištění platnosti nákupních cen s půlroční garancí Celkové poptávané množství palubek na rok 2011 činí m3 v následujícím rozdělení: Zákazníci DIY m3 + Zákazníci NDIY m3 Obkladové palubky m3 + podlahové palubky m3 2. Dodání zboží, doba a místo plnění zakázky 2.1. Termín plnění: od na dobu určitou do , s výpovědní lhůtou 1 měsíce Dodávky zboží do sídla vyhlašovatele v pracovních dnech Po Pá od 7:00 do 13:00 hod Místem plnění zakázky je objekt provozovny vyhlašovatele na adrese, ASKO a.s., Františka Diviše 984, Uhříněves, Česká republika Dodávky na místo určení třetím osobám dle určení a dohody smluvních stran. 3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny Podkladem ke strukturovanému zpracování nabídkové ceny je nabídkový formulář, který je součástí této dokumentace viz Příloha č.1. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit mimo ustanovení uvedených v bodu 5. 1/6

2 Františka Diviše 984, Uhříněves 4. Platební podmínky Platby za dodávku zboží budou uskutečňovány na základě řádné faktury vystavené vybraným navrhovatelem dle soupisu na objednávce vyhlašovatele a po jejich převzetí odpovědným pracovníkem vyhlašovatele. Splatnost daňových dokladů - faktur bude 45 dnů od jejich převzetí vyhlašovatelem (Splatnost daňových dokladů - faktur do 30 dnů v případě přiznání skonta ve výši 2% bude činit splatnost daňových dokladů faktur 30 dnů od jejich převzetí vyhlašovatelem). 5. Podmínky, při jejichž naplnění je možné překročit nabídkové ceny 5.1. dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změně zákonných ustanovení majících na cenu přímý vliv 5.2. bude-li vyhlašovatel písemně požadovat dodávky zboží, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci/nabídkovém formuláři, či zvýšení frekvence dodávek nad rámec požadované frekvence v zadávací dokumentaci/nabídkovém formuláři. Jedná se tedy vždy pouze o vyhlašovatelem písemně požadované dodávky zboží nad rámec zadávací dokumentace/ nabídkového formuláře. 6. Požadavky na splnění kvalifikace navrhovatele Navrhovatel musí předložit doklady uvedené v bodech , , , 6.4.2, a vzorky dle bodu Nepředložení těchto dokladů a vzorků nebo předložení dokladů neplatných je považováno za důvod k vyloučení navrhovatele ze soutěže. Vyhlašovatel dále požaduje po navrhovateli předložit doklady vyspecifikované v bodech , , Nepředložení těchto dokladů však není považováno za důvod vyloučení navrhovatele ze soutěže Profesní kvalifikační předpoklady výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů, doklad o oprávnění k podnikání - živnostenský(é) list(y) doklad - kopie daňových registrací, Pozn.: Doklady takto označené budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s úředním ověřením jeho pravosti Požadavky na prokázání finančních a ekonomických předpokladů Navrhovatel je povinen předložit doklady prokazující splnění jeho ekonomických a kvalifikačních předpokladů : údaj o celkovém obratu navrhovatele, popřípadě obrat dosažený navrhovatelem s ohledem na předmět zakázky, a to nejvýše za 3 účetní období, pokud vznikl později, předloží je za účetní období od jeho vzniku či zahájení příslušné činnosti vyjádření banky, u níž má navrhovatel veden běžný účet, o jeho schopnosti plnit své finanční závazky účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 2/6

3 Františka Diviše 984, Uhříněves Navrhovatel může prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost i jinými doklady, než které byly vyhlašovatelem požadovány, pokud je vyhlašovatel uzná Požadavky na prokázání technických předpokladů předložení 1 balení nabízených položek, jako reprezentativního vzorku v souladu s výběrem sortimentu v nabídce. (postačí vždy jeden typ frézovaní a jedna délková specifikace od dimenze a druhu dřeviny) Požadavky na prokázání jakosti a ochrany životního prostředí předložení dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany ŽP (EKOKOM) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí certifikát jakosti ISO jiné doklady prokazující jakost Pozn.: Doklady takto označené budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s úředním ověřením jeho pravosti, 7. Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek 7.1. Nabídku za navrhovatele může podat pouze statutární orgán nebo osoba, které statutární orgán udělil písemnou plnou moc k podání nabídky, z něhož vyplývá, že je navrhovatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty Návrh rámcové kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem navrhovatele Lhůta pro podání nabídky končí dnem : , příjem nabídek bude ukončen ve hodin. Návrh musí být vyhotoven písemnou formou v českém nebo anglickém jazyce ve 2 exemplářích (originál-kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem Dodávky obkladových a podlahových palubek na rok firma ASKO a.s., a nápisem NEOTVÍRAT! a doručena či odeslána na adresu ASKO a.s., Františka Diviše 984, Uhříněves, Česká republika Každý jednotlivý list (včetně přebalových listů, či listů oddělujících) návrhu bude v pravém dolním rohu viditelně a čitelně označen pořadovým číslem listu a na prvním listě bude údaj o celkovém počtu listů 7.5. Návrhy je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání viz bod 7.3., nabídkový formulář musí být zároveň doručen v elektronické podobě prostřednictvím u na adresu kopie a to v předepsaném a připraveném formátu XLS, strukturu nabídkového formuláře není možné v žádném případě měnit Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz bod 7.3 nebo budou zaslány v jiné struktuře než je originální nabídkový formulář nebudou do soutěže zařazeny a budou zaslány zpět navrhovateli. 3/6

4 Františka Diviše 984, Uhříněves 7.7. Místem pro podání písemných návrhů je ASKO a.s., Františka Diviše 984, Uhříněves, recepce v přízemí, paní Zímová Michaela, Česká republika Navrhovatelé jsou vázáni svými návrhy minimálně do Podáním návrhu navrhovatel potvrzuje, že je oprávněn vyhlašovateli sdělit všechny informace v něm obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení. 8. Způsob hodnocení nabídek Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Pro posuzování nejvhodnější nabídky bude základním kritériem nejnižší nabídková cena. 9. Základní informace o vyhlašovateli a pověřených osobách 9.1. Jméno společnosti : ASKO, a.s Právní forma : akciová společnost 9.3. Adresa společnosti : Františka Diviše 984, Uhříněves, Česká republika 9.4. IČ : DIČ : CZ Kontaktní osoby pověřené k uzavírání rámcových kupních smluv s navrhovateli jsou: Ing. Jan Hrdina, Ing. Jaroslava Bobková, Ing. Michal Pernička 10. Zadávací dokumentace (Příloha číslo 1 a 2) Zadávací dokumentace slouží ke zpracování nabídky pro záměr zadání zakázky, navrhovatel není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům Navrhovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této zadávací dokumentace, není oprávněn ji dále kopírovat ani ji předat třetím osobám Podmínky, uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s výběrovým řízením, jsou pro navrhovatele závazné Lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od navrhovatelů je do do 12 hodin Dotazy budou podány výhradně písemnou formou prostřednictvím u na adresu kopie: V dotazu musí být specifikována osoba navrhovatele, uvedena firma, IČO, sídlo firmy Na všechny zaslané dotazy bude odpovězeno všem navrhovatelům výhradně prostřednictvím u, a to ve lhůtě 48 hodin po ukončení lhůty pro podání dotazů. 4/6

5 Františka Diviše 984, Uhříněves 11. Práva vyhlašovatele, další podmínky pro navrhovatele Navrhovatel je povinen společně s nabídkou předložit návrh rámcové kupní smlouvy v českém nebo anglickém jazyce, včetně smluvních sankcí v případě neplnění povinností kteroukoliv ze smluvních stran Navrhovatel předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči vyhlašovateli žádné nároky Navrhovatel nemá právo na úhradu nákladů za zpracování nabídky Vyhlašovatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu obchodní veřejné soutěže Vyhlašovatel má právo zrušit obchodní veřejnou soutěž nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu Vyhlašovatel má právo neuzavřít rámcovou kupní smlouvu s žádným navrhovatelem Vyhlašovatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže, a to nejpozději do (případné změny budou zveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele Vyhlašovatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách a jednat s navrhovatelem za účelem získání dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky s navrhovatelem o konečném znění rámcové kupní smlouvy (předloženým návrhem rámcové kupní smlouvy zařazeným v nabídce navrhovatele nevzniká právní vztah mezi subjekty) Účastníkům soutěže nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve veřejné obchodní soutěži. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Příloha č. 1 a 2) 1. Specifikace sortimentu nabídka Podrobný rozpis specifikace sortimentu a vyplnění jednotlivých cen dle jeho členění je uveden v Příloze č. 1 Nabídkový formulář 2. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny Nabídkové ceny musí být zpracovány jednotně do přiložené tabulky, která je Přílohou číslo 1 této zadávací dokumentace podle následujících pokynů : 2.1. Jednotkové ceny Jednotkové ceny v Příloze č. 1 nabídkový formulář musí být vyplněny dle předepsaného rozpisu. Dále musí být vyplněna všechna pole v nabídkovém formuláři, tedy všechny požadované sortimentní specifikace. Za vyplnění se považuje i číslo 0, a to i v případě, kdy daná položka nemůže být nabídnuta Všechny ceny v tabulce musí být u tuzemských navrhovatelů uvedeny v CZK bez DPH a u zahraničních navrhovatelů v EUR bez DPH. 5/6

6 Františka Diviše 984, Uhříněves Nabídkové jednotkové ceny musí být uvedeny jako ceny konečné a nejvyšší přípustné, v nabídkové ceně musí být započítány všechny ceny nebo náklady související s komplexním plněním požadovaných služeb. 3. Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha číslo 1: Nabídkový formulář Příloha číslo 2: Informace o navrhovateli - doplňující údaje 6/6

Vyhlášení nabídkového řízení

Vyhlášení nabídkového řízení Unie bezpečnostních složek Praha 5-15000 Praha 28. října 2013 Počet listů:6 Přílohy:0 Čj.:UBS-22/VV-2013 Vyhlášení nabídkového řízení Zadavatel a vyhlašovatel: - Unie bezpečnostních složek Unie BS,, Praha

Více

Vyhlášení nabídkového řízení

Vyhlášení nabídkového řízení Praha 5 50 00 IBAN: 270020072/200 Unie bezpečnostních složek Praha 5-5000 Praha 4. října 203 Počet listů: Přílohy:0 Čj.:UBS-2/VV-203 Vyhlášení nabídkového řízení Zadavatel a vyhlašovatel: - Unie bezpečnostních

Více

O B E C K U N Ě J O V I C E

O B E C K U N Ě J O V I C E O B E C K U N Ě J O V I C E Kunějovice 28, 330 35 Líšťany, CZ 0325 Plzeň-sever L 69/05/12 ADM/VZMR-02//05/12 v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zákonem č. 183/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V RÁMCI OPPK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V RÁMCI OPPK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V RÁMCI OPPK Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli pro projekt Klíčová modernizace provozu společnosti Mixit s.r.o. Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných

Více

Správa obecních lesů s.r.o. Chodský Újezd

Správa obecních lesů s.r.o. Chodský Újezd Správa obecních lesů s.r.o. Chodský Újezd se sídlem Chodský Újezd 71, 348 15 Planá Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na zakázku Dále jen zakázka Provedení těžebních a pěstebních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce pro projekt: Snížení energetických ztrát Domu služeb

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

telefony: 583215518, 583215519, 583213702, 583213935 fax: 583213935 e-mail:

telefony: 583215518, 583215519, 583213702, 583213935 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Osobní automobil

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávku Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Svážíme bioodpad z obce Chýně Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 451 92 073 Dodávka autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2015-2016 otevřené zadávací

Více

Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou v r. 2016

Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou v r. 2016 Základní údaje zadávací dokumentace (ZD) pro veřejnou zakázku na služby, zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále i jen zákon ) jako tkzv. zjednodušené podlimitní

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávku Vybavení kompostárny v městě Luby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem 1. Název veřejné zakázky Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: ČSAD Havířov a.s. Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, PSČ 736 01 IČ: 451 92 081 Veřejná zakázka: Dodávka autobusů pro ČSAD Havířov a.s. v letech 2015-2016 otevřené zadávací řízení na

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 H-PRO spol. s r.o, Důlce 3, 40001 Ústí nad Labem Europrojekty, s.r.o.,

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky. ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu pro Gymnázium Dačice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky. ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu pro Gymnázium Dačice Příloha č. 6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU S NÁZVEM: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu pro Gymnázium Dačice 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce otopné soustavy

Rekonstrukce otopné soustavy Název veřejné zakázky: Rekonstrukce otopné soustavy Zadavatel: Národní památkový ústav Sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 IČ: 75032333 Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: PhDr. Michaelem Zachařem

Více

Dodávka pevných policových regálů

Dodávka pevných policových regálů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SPOLEČNÁ ČÁST- (dále také jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele ubytování,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Dodávka nábytku pro Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice

Dodávka nábytku pro Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SPOLEČNÁ ČÁST- (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na

Více