Financování projektů v teplárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování projektů v teplárenství"

Transkript

1 Financování projektů v teplárenství David Procházka Dny teplárenství a energetiky 2014

2 Obsah Základní struktura financování projektů v teplárenství Parametry financování investičního záměru Rizika projektu a jejich ošetření Produkty a služby Odbor specializované financování Případové studie Erste Energy Services Erste Grantika Advisory

3 Základní struktura financování projektů v teplárenství Erste Energy Services OTE / DS / obchodník Odběratelé tepla (domácnosti, průmysl) Zajištění cen vstupů a výstupů Platby za silovou elektřinu Podpora za KVET Příjmy z prodeje tepla Financování - investiční úvěr - provozní financování BANKA TEPLÁRNA (CZT) Zajištění množství a cen vstupů Dodavatel technologie Dodavatel vstupů Grantika ČS Dotační management fondy EU Výběrová / zadávací řízení Vlastní kapitál Investor - privátní -město Ostatní dodavatelé

4 Parametry financování investičního záměru Klient teplárenská společnost zpravidla jednoúčelová společnost (výroba a distribuce tepla a EE) Splatnost 10 let závislé na délce kontraktu na vstupy (v případě projektového financování lze i delší) zohledňuje dobu výstavby (odložené splácení jistiny do období zprovoznění) Vlastní zdroje a ekonomická návratnost projektu * financování 20% vlastních zdrojů (v závislosti na ekonomice projektu) bankovní financování následuje až po využití vlastních zdrojů pozitivní cash-flow projektu přístup zohledňující příjmy z prodeje elektřiny a tepla, případně i uspořených emisních povolenek Zajištění bianco směnka zástava pozemku zástava technologie zástava pojištění zástava pohledávek zástava účtů *Každý projekt podléhá individuálnímu posouzení bankou.

5 Rizika projektu a jejich ošetření Rizika vstupů Uhlí BUDE? otázka těžebních limitů, omezení kondenzační výroby černé ANO, hnědé za několik let zřejmě NE pro všechny teplárny schopnost uzavřít dlouhodobou smlouvu ze strany dodavatele uhlí (aktuálně obtížně realizovatelné. Požadavek těžařů na provázání ceny HU na cenu ARA ECB má zřejmě řešení na fixaci této ceny) Plyn určitě bude (je zde ale politicko-bezpečnostní riziko, potenciálně nový zdroj břidlicový plyn) otázka dostupnosti a kapacity distribuční sítě Ostatní typy paliv, případně substituce za HU biomasa zakomponována v legislativě provozní podpora výroby tepla z biomasy ve výši 50 CZK / GJ. směsný komunální odpad - při změně legislativy potenciál 3,3 mil tun v roce 2020, tj. 14 PJ tepla (aktuálně dodávky tepla pro domácnosti z HU 21 PJ, tj. teplo z SKO by pokrylo cca 66% tepla dodávaného v tuto chvíli z HU. Bude zde možná ale i dopad ve formě vyšší recyklace SKO Co budou spalovat teplárny, pakliže těžba HU postupně klesá?

6 Rizika projektu a jejich ošetření Riziko odbytu riziko odbytu tepla zateplování (historicky podporováno dotačními tituly) odpojování (závisí na ceně dodávky tepla z CZT, dosažení určité ceny motivuje odběratele k odpojování hledání alternativ ve formě lokálních plynových kotelen, TČ, KGJ pakliže je odběr na EE) struktura odběratelů a potenciál rozvoje riziko výroby elektřiny při KVET vývoj ceny EE - možnost zajištění cen zelený bonus velikost zdroje a jeho účinnost (odvislé od vývoje legislativy) velmi nízké platební riziko odběratele EE (otázka kvality obchodníka s elektřinou)

7 Rizika projektu a jejich ošetření Riziko dodávané technologie výběr dodavatele technologie výběr finančně silného dodavatele s ověřenou technologií a referenčními projekty smluvní dokumentace ošetřující hlavní parametry dodávky (performance bond, retention bond, warranty bond) zpoždění uvedení projektu do provozu a plánovaných investic průběžný monitoring bankou, stavební dozor, technickoinvestorský dozor

8 Rizika projektu a jejich ošetření Provozní riziko nedosažení plánované výkonnosti / poruchovost kvalitní servisní smlouva s dodavatelem technologií schválený a dodržovaný provozní plán správně vyškolená obsluha průběžná údržba distribuční sítě / zdroje reinvestice v průměru na úrovni odpisů omezení technických ztrát

9 Rizika projektu a jejich ošetření Finanční riziko kurzové riziko nákup technologie od zahraničního dodavatele v jiné než domácí měně úrokové riziko vyplývající z pohybu úrokových sazeb Pojistitelná rizika pojištění kryjící rizika během výstavby (živelné pohromy, požár, odcizení, vandalismus, odpovědnost za škody) pojištění kryjící následující rizika během provozu (živelné pohromy, požár, odcizení, vandalismus, odpovědnost za škody, pojištění výpadku provozu s úhradou ušlého zisku)

10 Produkty a služby nabízené při financování projektů v teplárenství Možnosti financování Nabízené produkty a služby financování ekologizace CZT kompletní výměna zdroje rekonstrukce stávající technologie částečná plynofikace / změna palivové základny výměna hořáků, atd. financování rekonstrukce rozvodů investiční dlouhodobý úvěr financování investičních nákladů projektu střednědobý / krátkodobý úvěr profinancování nároku na dotaci / provozních potřeb úrokové a kurzové zajištění

11 Případová studie Teplo Kopřivnice Projekt a motivy k jeho realizaci modernizace CZT Kopřivnice modernizace tepelných sítí, výstavba kogeneračních jednotek spolupráce stávajícího dodavatele tepla a Tepla Kopřivnice umožní snížení ztrát tepla během přenosu, snížení poruchovosti systému, zajistí plynulou dodávku tepla zákazníkům kombinace výstavby kogenerační jednotky Tepla Kopřivnice a biomasového kotle stávajícího dodavatele tepla umožní: => zefektivnit výrobu s ohledem na možné státní podpory (KVET podpora, provozní podpora tepla z OZE) => kombinaci výroby tepla z uhlí, biomasy a z.plynu => dodatečné výnosy z prodeje EE => zajistí akceptovatelnou cenu tepla zákazníkům v Kopřivnici

12 Případová studie Teplo Kopřivnice Financování projektu vypsána veřejná zakázka na financování kombinace vlastních zdrojů, dotace a bankovního financování investiční 13-ti letý úvěr pokrývající profinancování CAPEXu, předfinancování dotace, kapitalizaci úrokové sazby během výstavby projektu OPPI dotace Grantika ČS organizovala výběrová řízení na generální dodavatele, poskytuje dotační management

13 Případová studie C-Energy Bohemia Projekt a motivy k jeho realizaci 3 HÚ kotle (3x65t/h) + TG (46,5MWe) + LTO kotel (25t/h) => nový CAPEX: úprava LTO kotle, 2 nové HÚ kotle (2x40t/h) + TG (22 MWe) + 4 plynové motory s HRSG kotly ekologizace zdroje s ohledem na nové emisní limity požadované legislativou od roku 2016 (SO 2, NO X,TZL) optimalizace zdroje (snížení kapacity uhelných kotlů s cílem zvýšení efektivnosti zdroje, výměna neekonomických rozvodů) diverzifikace paliva (HÚ + ZP) spojená s rozšířením nabízených služeb - ČEPS nabídka přenosových služeb terciální regulace)

14 Případová studie C-Energy Bohemia Průběh realizace projektu rozděleno do 3 fází s časovým harmonogramem 2Q : 1. fáze: úprava stávajícího LTO kotle, instalace 4 plynových motorů vč. HRSG kotlů, rekonstrukce výměníkové stanice 2. fáze: výměna stávajícího HÚ za nový, instalace odsíření 3. fáze: výměna stávajícího HÚ za nový, rekonstrukce turbíny, optimalizace a testování kompletního provozu

15 Případová studie C-Energy Bohemia Financování projektu kombinace vlastních zdrojů, dotace a bankovního financování (20 : 22 : 58) syndikovaný investiční 10-ti letý úvěr (3 banky) SFŽP dotace prioritní osa 2.2a rekonstrukce spalovacích zdrojů s výkonem > 5 MW za účelem snížení emisí (SO2, NOX, TZL) závazná pravidla pro výběr GD (zadávací dokumentace a SoD) bez možnosti zástavy pozemků dotčených projektem (vyjednaná výjimka SFŽP spoluzástavní věřitel) možnost průběžného proplácení dotace

16 Případová studie C-Energy Bohemia Přínosy projektu kompletní rekonstrukce zdroje ze zvýšením efektivity jeho provozu rozšíření portfolia nabízených služeb poskytování podpůrných služeb v rámci přenosové soustavy (MZ +15, po realizaci projektu také MZ +/ 5 a 15 a sekundární regulace) splnění emisních limitů daných legislativou Zapojení banky konzultace již v rámci přípravy projektu možnosti financování, soulad s legislativou, technické řešení (EA, studie proveditelnosti) zajištění investičních i provozních potřeb klienta fixace úrokové sazby min. po dobu ½ doby splatnosti úvěru podpora investorů při vyjednávání podmínek dotace se SFŽP

17 Erste Energy Services 100% dceřiná společnost České spořitelny licencovaný obchodník s elektrickou energií a plynem výkup elektřiny zejména z OZE (BPS, MVE, SE a VTE) tento rok vykoupíme cca 750 GWh zelené elektřiny zajištění fyzické dodávky elektřiny a plynu konečným zákazníkům a nabídka souvisejících produktů

18 Erste Energy Services cena elektřiny nejníž za 10 let prostor pro další pokles je minimální prodej elektřiny změna strategie z dlouhodobého zajištění na kratší a flexibilnější produkty možnost prodeje na základě denních (hodinových) cen v kombinaci se zajištěním ceny finančním produktem nákup ostatních komodit (hlavně plyn, případně černé uhlí) vhodné dlouhodobé zajištění (přes FSČS až na 5 let), fyzická dodávka jen plyn transparentní a férové ceny (navázané na OTE, PXE, EEX) flexibilita v platebních podmínkách

19 Erste Energy Services

20 Erste Grantika Advisory do pod obchodním názvem Grantika České Spořitelny, a.s. 100% dceřiná společnost České spořitelny, a.s. dlouholeté zkušenosti - působení na trhu od roku 2000 regionální zastoupení na území celé ČR 84% úspěšnost v získávání dotací z fondů EU číslo 1 v EU poradenství pro podnikatele podáno přes 2500 projektů získáno 10 mld. Kč dotace výjimečné pojištění profesní odpovědnosti až do výše EUR pomůžeme vám najít, získat a udržet dotaci

21 Erste Grantika Advisory Dotační management- připravíme dotaci pro Vás na míru! Etapa realizace, řízení a monitoringu projektu je mnohdy obtížnější než získání dotace. Při nedodržení předepsaných pravidel se může stát, že dotace bude příjemci krácena nebo zpětně odebrána. Nabízíme Vám: komplexní řízení projektu ve fázi realizace i monitoringu asistenci při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, zaškolení osob odpovědných za realizaci projektu na straně žadatele, průběžnou kontrolu plnění harmonogramu nastaveného v žádosti o dotaci kontrolu souladu smluvní dokumentace kontrolu naplnění rozpočtu projektu a jeho výstupů dle žádosti o dotaci, Poradenství ke splnění povinné publicity příspěvku EU, vypracování požadovaných reportů, předkládaných poskytovateli administrativní úkony práce v elektronických systémech pravidelné osobní kontroly u žadatele, účast na kontrolách ze strany poskytovatele dotace a dalších pověřených subjektů,

22 Erste Grantika Advisory Výběrová (zadávací) řízení realizujeme na základě příkazní smlouvy tým zkušených specialistů několik možností spolupráce komplexní administrace zakázky vč. shromažďování nabídek (hodnotící komisi stanovuje zadavatel) dílčí práce (vytvoření zadávací dokumentace) konzultační činnost školení odpovědných zaměstnanců zadavatele veřejný zadavatelé, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel výběrová řízení podle pravidel dotačních programů

23 Erste Grantika Advisory Další služby oceňování podniku M&A - fúze a akvizice investiční pobídky zpracování podkladů pro získání finančního partnera efektivní řízení nákladů strategické řízení

24 Kontakty Odbor specializované financování Iva Lodr - tel.: , Kompetenční centrum pro energie Max Wandler - tel.: , Erste Energy services Jakub Židoň - tel.: , Erste Grantika Advisory Richard Lev tel.: ,

25 Děkuji za pozornost

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Financování investičních projektů (v energetice)

Financování investičních projektů (v energetice) Financování investičních projektů (v energetice) Vysoká škola ekonomická Praha, 2.5.2012 ladimír Kubeček ompetenční centrum pro energie eská spořitelna a.s. 1 Obsah Co je to projektové financování Rizika

Více

Ekofórum. Financování investičních projektů

Ekofórum. Financování investičních projektů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekofórum dne 2. května 2012 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu

Více

Fotovoltaika v ČR a její financování

Fotovoltaika v ČR a její financování Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš 26. 1. 2010 1 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy

PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 10 - Shrnutí ÚEK pro Radu hl. m. Prahy Shrnutí Územní energetické koncepce hl. m. Prahy pro jednání Rady hl. m. Prahy Číslo publikace: 2005/007/040/c

Více

KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST. Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA

KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST. Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA 2007 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, 12.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU 2013 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012 obsah profil společnosti.............................................................................................2 základní ukazatele............................................................................................

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST. Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST. Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2009 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního vytápění

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST D STRUČNÝ VÝTAH

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST D STRUČNÝ VÝTAH Obsah 1 Cíle územní energetické koncepce... 2 1.1 Identifikace zpracovatele... 2 1.2 Demografické údaje, Údaje o celkových tepelných potřebách tepelné soustavy v posuzované lokalitě včetně bilancí výhledového

Více

PŘÍLOHA G EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ

PŘÍLOHA G EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Návrh MŽP na opatření proti ekonomické krizi

Návrh MŽP na opatření proti ekonomické krizi Návrh MŽP na opatření proti ekonomické krizi Téma 1: Urychlení čerpání podpor z OP ŽP Zrychlená a efektivní distribuce dotačních prostředků EU s cílem přispění k oživení ekonomiky 1. V rámci financování

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

VI. ENERGETIKA. Úvod. 1. Zkušenosti ze zahraničí

VI. ENERGETIKA. Úvod. 1. Zkušenosti ze zahraničí VI. ENERGETIKA Úvod Energetika jako jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, je důležitým článkem hospodářské struktury státu. Její výkonnost, spolehlivost, technická a technologická úroveň

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 22.4.2015 Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH ČESKÁ ASOCIACE

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více