Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie"

Transkript

1 Prokty ilniční doprvní infrtruktury podporovné z tředků Evropké unie Plzeňký krj Jihočeký krj Královehrdecký krj Krj Vyočin Olomoucký krj Jihomorvký krj tv k 0/0

2 Řediteltví ilnic dálnic ČR dří připrvovt kty tk, by odpovídly prm chválení Evropkou unií mohly zíkt přílušné finnční tředky z Operčního grmu Doprv. Uvedená finnční podpor lokován z tředků Fondu oudržnoti Evropkého fondu regionální rozvoj pokytovnou v rámci Operčního grmu Doprv. Přímcem podpory Řediteltví ilnic dálnic ČR, které bude relizci těchto ktů zjišťovt. Spolufinncování pokytováno v rámci Prioritní oy Výtvb modernizce dálniční ilniční ítě TEN-T prioritní oy Modernizce ilnic I. třídy mimo TEN-T z Operčního grmu Doprv. Aktuálně (podzim 0) chválená čátk nevrtné pomoci kty doud chválené v rámci Priority činí, milirdy korun. Protředky budou invetovány do náledujících ktů: Název ktu Výše chválené podpory z EU (v Kč) Operční grm Doprv zákldní informce Finnční podpor z fondů Evropké unie ktor doprvy v Čeké republice období 0- relizován zejmén třednictvím Operčního grmu Doprv (dále n OP Doprv). OP Doprv největší operční grm v Čeké republice - připdá n něj, mld. E, tj. zhrub % ze všech tředků Čekou republiku z fondů EU období 0-. V rámci OP Doprv jou relizovány zejmén doprvní pekty hlvních trtegických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprv změřen n ledování priorit evropkého ndregionálního význmu, přičemž v jich plnění komplementární doprvními intervencemi v rámci Regionálních operčních grmů. OP Doprv zároveň změřen n relizci priorit cílů dných Doprvní politikou Čeké republiky n lét 0- dlšími trtegickými dokumenty, jko npříkld Hrmonogrmem výtvby doprvní infrtruktury n období 0-. Nplňování všech zmíněných priorit cílů bude mozřejmě vázeno i repektováním cílů udržitelného rozvo. Specifickými cíli OP Doprv jou: Výtvb modernizce ítě TEN-T ítí nvzujících Výtvb modernizce regionálních ítí drážní doprvy Výtvb rozvoj dálniční ítě ítě ilnic I. třídy mimo TEN-T Zlepšování kvlity doprvy ochrny životního tředí z hledik blemtiky doprvy Výtvb modernizce důležitých doprvních poní n území hl. m. Prhy OP Doprv obhu prioritních o rozdělujících operční grm n logické celky, ty jou dále konkretizovány třednictvím tzv. obltí podpory, které vymezují, jké typy ktů mohou být v rámci přílušné prioritní oy podpořeny. Celková lokce OP Doprv 0 E. Díky Operčnímu grmu Doprv nebude ztížení čekého tátního rozpočtu ve pojitoti výtvbou nových tuzemkých dálnic ilnic tk mivní. Protředky z fondů Evropké unie jou při finncování doprvních tveb velkým přínom. V mnoh přípdech totiž dohují ž % celkové čátky z výtvbu. Celkově do roku bude dnt ž o milird korun (v záviloti n pohybu kurzu koruny vůči euru). Díky Operčnímu grmu Doprv bude ztížení čekého I/ Řepov hr. okr. Jičín... I/ Jblonec nd Niou Tnvld I/ hr. okr. JC MB obchvt Sobotky Smšin Ohřice křiž. Lochov I/ hr. okr. SY Mohelnice I/ Kolín obchvt I/ Nymburk přeložk II. III. tvb I/ Nová Hopod Kočov přeložk I/ Třemošná přeložk I/ Velká Hleďbe I/ Velemyšleve obchvt přeění Chomutovky I/ Liberec Kunrtická. etp I/ Stráž n. N. Kráná Studánk I/ Liberec Kunrtická. etp I/ obchvt Dubá I/ Děčín Vilnice I/ Žiželice obchvt přeění I/ Komořny... 0 I/ Sonová MÚK I/ Vmberk jižní přeložk. tvb I/ Optov obchvt... 0 I/ Čeká Bělá obchvt R Otrokovice obchvt JV I/ Bánov obchvt I/ Vizovice Lhotko I/ Morvké Budějovice obchvt I/ Mokré Lzce hrnice okreů Opv Otrv I/ Vlchov Rác I/ Jblunkov obchvt I/ Semetín Bytřičk I. tvb I/ I/ poní pojk S v Opvě I/0 Jvorník obchvt I/ Příbor obchvt I/ Dobroměřice Odolice I/ Litvínov I/ Hrobice Ohrzenice I/ Březhrd Optovice I/ Hbry Hvlíčkův obnov živičného krytu..... I/ Brno Rjhrd I/ Hrádek průth ( SŽDC) I/ Sedlec ev. č I/ Třebušice MÚK. etp ev. č.-0 trť ČD I/ Děčín ev. č.-0 Prvobřežní etkád R křižovtk I/ Nová Hopod R Mirotice Třebkov R Nové Sedlo Jenišov R Nové Sedlo Sokolov R Sokolov Tiová R Tiová Kmenný Dvůr R Pnenký Týnec zkpcitnění obchvtu R Chlumčny zkpcitnění R Louny zkpcitnění obchvtu R Potoloprty zkpcitnění obchvtu R Potoloprty MÚK Bitozeve R MÚK Bítozeve MÚK Vyočny R MÚK Vyočny MÚK Droužkovice R Vyočny MÚK... R Sulec obchvt... 0 R Bílý Kotel Hrádek n.n. R Hrdec Králové (Sedlice) Optovice R Rychltice Frýdek Mítek I/ Plzeň Nová Hopod přeložk D 00 A Tr D 00 B Vchynice D 00 C Oprno D 00 D Dobkovičky D 00 E Tunel Prckovice D 00 F Tunel Rdejčín D 00 B Lužnici D 00 C údolí Černovického D 00 B rybník Koberný D 00 A Tábor Sobělv D 00 A Sobělv Velí nd Lužnicí R Suchdol Březiněve R Ruzyně Suchdol R Vetec Lhovice R D Vetec D 0 Kroměříž východ Říkovice R 0 Sklk Hulín I/ Holice obchvt I/ Jihlv obchvt jih I/ Čeký Těšín obchvt I/ Zlín Mlenovice II. I/ Červenohorké dlo ver Alokce finnční pomoci n výše uvedené kty připě k zjištění kvlitního vnitrotátního ilničního poní, které bude mít pozitivní dopd n ekonomické ociální tředí dnotlivých dotčených regionů n nížení negtivních důledků doprvy n životní tředí. N dnotlivé kty v rámci uvedených Priorit bude pokytnut dotce z Fondu oudržnoti nebo z Evropkého fondu regionální rozvoj ž do výše % celkových uzntelných nákldů. Celková lokce z fondů Evropké unie n období let 0 ŘSD ČR bude činit E. Zbývjící čát nákldů bude hrzen z rozpočtu SFDI z úvěru pokytnutého Evropkou invetiční bnkou.

3 Èeká republik Selb Byreuth Aš Pluen Frntiškovy Láznì Nìme c ko Nürnberg Cheb Chemnitz Jirkov Litvínov Žiželice obchvt pøeìní Chomutov Velemyšleve Klášterec obchvt pøeìní Chomutovky nd Ohøí Silnice Krlice I/ Kdò Nejdek MÚK Horní Lomny Vojtnov MÚK Støížov Horní Ve Rychlotní ilnice R Krlovy MÚK Vyoèny MÚK Droužkovice Chodov Vry Otrov Vyoèny MÚK Žtec Hbrtov MÚK Bítozeve MÚK Vyoèny Sokolov Potoloprty MÚK Bitozeve Kynšperk Podboøny nd Ohøí Potoloprty, zkpcitnìní obchvtu Silnice I/ Velká Hleïbe Nová Hopod Koèov pøeložk Tchov Chm Mriánké Láznì Horní Slvkov Plná Rychlotní ilnice R Tiová - Kmenný Dvùr Silnice I/ Støíbro Nová Hopod pøeložk Nýøny N ì mecko Domžlice Kdynì Deggendorf Nýrko Silnice I/ Nové Sedlo Jenišov Nové Sedlo Sokolov Sokolov Tiová N ì m e c k o Kltovy Dobøny Silnice I/ Pøeštice Sušice Nìm e cko Pu Chemnitz Komoøny Tøebušice MÚK. et. - pøe ÈD Silnice I/ Tøemošná pøeložk Vimperk Rokycny Strkonice Litvínov Rkovník Rychlotní ilnice R Bltná Mirotice Tøebkov køižovtk I/ Nová Hopod Horžïovice R kouk o Prchtice Potoloprty Hoøovice Pøíbrm Louny Nové Stršecí Dreden Silnice I/ Sedlec ev.è.-0 0 Bílin Stochov Vodòny Teplice Pík Beroun Silnice I/ Dìèín Vilnice Èeký Krumlov Kldno Dobøíš Protivín Slný hrnice STC Slný Èeké 0 Lovoice Hotivice Milevko Silnice I/ Dobromìøice Odolice Králùv Dvùr Rychlotní ilnice R Jílovištì PHS Øitk PHS nd Lbem Èernošice Sedlèny Bechynì Týn nd Vltvou Kplice Litomìøice Krlupy nd Vltvou Dìèín Roudnice nd Lbem Roztoky Pirn Dálnice D 00 Lovoice Øehlovice Prh Štìtí Rychlotní ilnice R Louny, zkpcitnìní obchvtu Chlumèny zkpcitnìní Sulec obchvt Pnenký Týnec, zkp. obch. Tábor Sezimovo Mìlník Týnec Øíèny Benešov Úvly Vlšim Mnichovo Hrdištì Bìlá p. Bez. Mldá Bolelv Nertovice Benátky n. J. Silnièní okruh kolem Prhy 0 Ruzynì Suchdol Milovice Brndý n. L.- Suchdol St. Bolelv Bøezinìve Lyá n. L. Èelákovice Nymburk Sobìlv Tøeboò Rkouko Velí nd Lužnicí Rumburk N ì m ecko Silnice I/ Dìèín ev.è.-0 Prvobøežní etkád VrndorfBílý Kotel Hrádek n. N. Nový Bor Èeká Líp Jindøichùv Hrdec Mimoò Silnice I/ Sonová MÚK Obchvt Dubá Schrem Doky Butzen Silnice I/ È. Pcov Silnièní okruh kolem Prhy D Vetec Vetec Lhovice Hrádek nd Niou Chrtv 0 Zruè Liberec Zgorzelec Podìbrdy Ledeè Frýdlnt Stráž n. N. Kráná Studánk Kolín Kutná Hor Svìtlá Humpolec Telè Dèice Rk ou k o Silnice I/ Jblonec nd Niou Turnov Èálv Silnice I/ Hbry - Hvlíèkùv obnov živièného krytu 0 Rychlotní ilnice R Tøeš Železný Pol k o 0 Tnvld Semily Jièín Pøelouè Hvlíèkùv Jihlv Chotìboø Polná Vrchlbí Jilemnice Øepov hr. okr. Jièín Lomnice Hr. okr. n. Popelkou JC MB obchvt Sobotky Smšin - Ohøice - køiž. Lochov Nová Pk Nový Silnice I/ Bydžov Nymburk pøeložk II. III. tvb Kolín obchvt Chlumec nd Cidlinou Sedlice Optovice ilnice I/ Morvké obchvt Silnice I/ Liberec Kunrtická. etp Liberec Kunrtická. etp Jblonec nd Niou Tnvld Silnice I/ 0 R ko u ko Hoøice Chrudim Morvké Pol ko Žïár Tøebíè Prdubice Hlinko Dvùr Králové n. Lb. Hrdec Králové Velké Meziøíèí Trutnov Holice Skuteè Silnice I/ Èeká Bìlá obchvt N. Mìto n Mor. Námìš n. Ol. Jromìø Úpice Èervený Kotelec Èeká Sklice Vel. Bíteš Wroc³w Dobrušk Tøebechovice Silnice I/ pod Orebem Bøezhrd Optovice Týništì nd Orlicí Hrobice Ohrzenice Bytøice n. Pern. Kotelec nd Orlicí Vyoké Mýto Litomyšl Optov obchvt Ivnèice Morvký Krumlov Náchod Nové Mìto nd Metují Polièk Roice Hronov Choceò Rychnov n. Knìž. Silnice I/ Silnice I/ Letovice Rozhrní Silnice I/ Brno Rjhrd Tišnov Broumov Wroc³w Vmberk Žmberk Silnice I/ Vmberk jižní pøeložk. t. Letohrd Kuøim Svitvy nd Orlicí Èeká Tøebová Hutopeèe Lnškroun Morvká Tøebová Letovice B Bokovice Blnko Brno Šlpnice Wroc³w Silnice I/ hr. okr. SY Mohelnice Slvkov u Brn Zábøeh Vyškov Buèovice Dubòny Hodonín Mohelnice Rychlotní ilnice R 0. Køelov Slvonín. et. Protìjov Kotín Chropynì 0 Kromìøíž východ Øíkovice Kyjov Litovel Wroc³w 0 Unièov Jeník Silnice I/ Vlchov Rác Dálnice D Šternberk Olomouc Rychlotní ilnice R 0 Sklk - Hulín 0 Otrokovice obchvt JV Strážnice Pøehled tveb pozemních komunikcí nvržených ke polufinncování z fondù EU v rámci Operèního grmu Doprv Silnice I/0 Jvorník obchvt Velí nd Morvou Rýmøov Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìto Npdl Uherké Hrdištì Kunovice Vrbno p. Prd. Pøerov Prudnik Bruntál Holešov Semetín Bytøièk I. tvb Silnice I/ Bánov obchvt Hrdec Silnice I/ I/ nd Morvicí Uherký Bytøice p. Hot. Zlín Luhèovice Krnov Slvièín Vl. Meziøíèí Opv Vítkov Mokré Lzce hrnice okr. OPA OVA Lipník n. Beè. Prudnik Hrnice G³ubczyce Proponí pojk S v Opvì Silnice I/ Silnice I/ Silnice I/ Vizovice Lhotko Fulnek Studénk Frýdek-Mítek pøiponí n R Odry Trenèín 0 Vtín Vlšké Klobouky Brumov- -Bylnice Bílovec Krvøe Nový Jièín Kopøivnice Rychltice Frýdek-Mítek Zubøí Slove n ko Nemšová Legend Rožnov p. Rdh. Rcibórz Rychlotní ilnice R Púchov Hluèín Otrv Pøíbor Rychlotní ilnice R Pol ko Frenštát p. Rdh. úky polufinncovné z OPD távjící í (..0) jiné plánovoné úky, rychlotní ilnice ilnice I. tøídy, pruhové, mìrovì dìlené ilnice I. tøídy ilnice II. tøídy Vrtimov Gliwice Bohumín Rychvld Petøvld Šenov Frýdek- -Mítek Gliwice Orlová Hvíøov Silnice I/ Petrovice u Krv. Krviná Frýdlnt n. O. Hrádek prùth (SŽDC) Jblunkov obchvt Bytè Bielko-Bi³ Èeký Tìšín Tøinec Žilin Bytøice Jblunkov hrnice kr tátní hrnice mìt (nd 000 obyv.) èílo èílo rychlotní ilnice èílo ilnice I. tøídy Linz Wien Rkouko Wien Mikulov 0 Bøeclv Holíè Myjv N. Meto n. Váh. Wien Brtilv km

4 Silnice I/ dálkovou trou mezinárodního význmu pojující mět Plzeň, Domžlice hrničním přechodem Folmv do Německ. Kromě ploch trvlého záboru nedojde v celém dotčeném území ke změně dovdního využití ploch tveb. ilnice I/ Plzeň-Nová Hopod, přeložk Stvb řeší přeložku ilnice I/ v Plzni v úku od okružní křižovtky n Borkých polích ž k již vybudovné vozovné čtyřpruhové komunikci před motoretem Zátiší. S ohledem n ilnou doprvní zátěž velkým centem nákldní doprvy po távjící I/ cházející nvíc ště ztvěnou čátí čtvrti Nová Hopod nutno ilniční poní nhrdit novou kpcitní komunikcí, zvláště kvůli nevyhovující šířce komunikce, dále kvůli ohrožování obyvtel hlukem emimi přímému ohrožení chodců jíždějícími vozidly. Vybudováním přeložky ilnice dojde k jímu zkpcitnění, odtrnění nebezpečných doprvních závd távjící try zlepšení životního tředí ve čtvrti Nová Hopod. V přípdě vybudování přeložky, která bude mít větší kpcitu jíž odvodnění z vozovek bude váno odlučovče, podttně níží jk riziko hvárií, tk i úniků látek do okolí. Vozidl v dné oblti zdrží krtší dobu, což bude mít tké vliv n nížení imií i rizik přírodu. Úk dálničního přivděče nchází n jihozápdním okrji mět Plzně, v průmylové zóně Borká pole dále v čáti čtvrti Nová Hopod. Stvb od okružní křižovtky obchází obchvtem po polích mimo zátvbu Novou Hopodu, před vtupem do leního porotu přiblíží zpět ke távjící I/, v lením úku dojde k tvbě rozšíření távjícího dvoupruhu n čtyřpruh. ilnice I/ nvržen v ktegorii S,/00. Její měrové výškové poměry odpovídjí ČSN 0. V řešeném úku jou n třech mítech dnotrnně připony mítní komunikce. Ve měru z Plzně připon távjící komunikce Domžlická, v opčném měru připojovcí i odbočovcí pruh k do reálu Armbetonu (km,) n mítní komunikci K rozvodně TRAF (km 0,). Všechny zpomlovcí i zrychlovcí pruhy jou nvrženy podle normy ČSN 0 n návrhovou rychlot 00 km/h. Doprvní oblužnot Nové Hopody bude zjištěn po távjící I/, tv k 0/0 informční leták, tv k 0/0 která v budoucnu bude mít chrkter mítní komunikce. Levá čát obce ve měru od Plzně (dv rodinné domky, trfotnice zhrádky) budou tv k 0/0 informční leták, tv k 0/0 ztím připony dnotrnně ve měru od Domžlic do Plzně. Z Plzně bude přízd k nim umožněn mimoúrovňovou křižovtku u Zátiší. V budoucnu bude dle územního plánu mět Plzně dobudován od trfotnice I Plzeň Nová Hopod přeložk ouhl_kor.indd..0 :: V roce 0 byl dokončen D v úku Prh hrniční přechod mítní oblužná komunikce měrem k Univerzitní ulici dále I Třemošná - přeložk kor.indd..0 :: Silnice I/ oučátí vybrné ilniční ítě Čeké republiky zároveň dálkovou Rozvdov. Poledním dálničním úkem relizovným v rámci této tvby byl dálniční obchvt Plzně. Stvb I/ Plzeň-Nová Hopod, přeložk, dnou z poledních ze ouboru tveb dálničních přivděčů k dálnici D ve měru od Plzně tké oučátí hlvní komunikční ítě Plzně. do centr Plzně. Z prvé čáti Nové Hopody do Domžlic bude přímé nponí n konci obce, z levé čáti okružní křižovtku n Borkých polích. Proponí obou čátí obce pěší cyklity bude po nově budovné lávce od domků do ulice U Vrby. Areál Armbetonu v km, bude trou mezinárodního význmu pojující Plzeňký, Středočeký Útec- ký krj tátní hrnicí Spolkovou republikou Německo. Nvržená přeložk ilnice I/ řešen jko zápdní obchvt mět Třemošná. Stávjící ilnice I/, která vede měto, měrově i výškově nevyhovující negtivně připon dnotrnně tejným způobem jko domky po levé trně Nové ovlivňu životní tředí ve mětě, to nvržen jí přeložk. Hopody., bude připon dnotrnně tejným způobem jko domky po levé trně Nové Hopody. Nová ilnice I/ výrzně připě ke zvýšení bezpečnoti vozu jk n motné I/, tk i v obci Nová Hopod, kde níží i emi hluk ze ilničního vozu. Stvbou demolují zděné gráže, zděná todol, zděné zhrdní domky dřevěných chtek. Náhrdou Silnice I/ z pokácené tromy keře nvrženo tvb Skvròny, Nová Hopod pøeložk infogrfik S-Plzen-Nov-Hopod-00 ozelenění vhů náypů u komunikce výdb le podél nové přeložky ilnice I/. Nýøny Dobøny DATA Nürnberg O STAVBĚ délk: m Sulkov Domžlice ktegorie: S,/00 ploch vozovek: m Prh počet tvebních obktů: lávk pěší: délk lávky: m Vejprnice Nová Hopod Lávk pìší centrum Borká pole délk lávky: m Øešená tvb počet obktů: m délk: 00 m I Plzeň Nová Hopod přeložk ouhl_kor.indd..0 :: Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, Název tvby které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. délk: m počet obktů: Silnice I/ přeložk Nová Hopod délk těn: 0 m Vlch Kttrální území: Plzeň Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n vodohopodářké obkty: obkty elektro: 0 přeložk plynovodu: Celkový obm zemních prcí ilnice I/ Přeložk Třemošná Průth ilnice I/ Třemošnou zdrom zádních doprvních závd. Stávjící průth měrovým ni šířkovým upořádáním nevyhovu potřebám této ilnice. Vedení ilnice měto dním z podttných fktorů, který negtivně ovlivňu životní tředí ve mětě. Nvrhovné technické řešení tvby odpovídá již dlouhodobě připrvovné koncepci řešení doprvy v tomto území. Silnice I/ význmný doprvní th převžujícím trnzitním chrkterem doprvy. Ve kldbě doprvy poměrně velký podíl doprvy těžké. Nvržená tr ve tyku zátvbou pouze v mítě křížení ilnicí II/0 n rozmezí Třemošné Záluží. Kromě výměny oken nebudou relizován jiná hluková optření. v toru křižovtky by neumožňovly doáhnout poždovné rozhledové poměry tuto křižovtku. Z celkového pohledu tvb velkým přínom zlepšení životního tředí v celé Třemošné. V oučné době hlukem emimi zženo celé měto včetně obytných zón. Přeložky inženýrkých ítí I Třemošná - přeložk kor.indd..0 :: Zčátek přeložky v km, távjící ilnice I/. Ve výhledu uvžováno tvbou této ilnice n území mět Plzně n čtyřpruhovou. Obchvt Třemošné již řešen jko dvoupruh v ktegorii S,/0. Zčíná před zčátkem mět, v mítech odbočení do reálu Škod. Pokrču mimoúrovňovou křižovtkou, ze které budou relizovt odbočení do Třemošné k reálům Škod Če. V první čáti, ž ke křížení ilnicí II/0 chází obchvt po leních pozemcích. Ve tyku távjící zátvbou, v mítech křížení távjící ilnicí II/0 dojde k demolici tří rodinných domů. Pro dlší domy dotčené hlukem bude vedeno tihlukové optření, které předtvu výměnu oken z okn zvýšenou zvukovou netupnotí. Z úrovňovou křižovtkou přechod údolí říčky Třemošná, železniční trť Plzeň Žtec ouběžné polní cety řešen ní etkádou v délce. Z etkádou tr toupá ž do konce úprvy. V mítě křížení ilnicí Třemošná Horní Bříz hluboký zářez, to oučátí tvby přeložk této ilnice III/0. Konec obchvtu z odbočkou k hotelu Din. Měto Třemošná n obchvt npono n jihu i n veru ilnicí II/0 i ve třední čáti mět. Celková délk obchvtu, ktegorie S,/0. V tr dn mimoúrovňová křižovtk, dvě úrovňové křižovtky šet ních obktů. Odvodnění řešeno kombincí příkopů ilničních knlizcí. Oboutrnné příkopy jou v km, ukončeny horkou vputí, která npojí n dlší knlizci vedoucí k etkádě n nejnižším mítě v km,0 knlizce z obou trn vyútěn do uzovcí nádrže. Z ní pk bude vod odváděn otevřeným příkopem dimentční nádrž do říčky Třemošné. Stvb bude relizován jko den funkční celek. Aby plnil vůj účel, muí být veden v celém rozhu. Součátí doprvních optření jou i vizorní vozovky n záčátku i n konci try. Provizorní vozovky pojí távjící novou trou ilnice I/ v zčátku i konci úprvy STAV převedení PŘÍPRAVY doprvy n tyto úky umožní dokončení výtvby koncových úků. Součátí tvby jou přeložky inženýrkých ítí, vegetční úprvy rekultivce. Stvb v relizci od Předpokládné uvedení tvby do vozu v devátém měíci STAV roku PŘÍPRAVY. Stvb v relizci od Předpokládné uvedení tvby do vozu v devátém měíci roku. Nová ilnice I/ výrzně připě ke zvýšení bezpečnoti vozu jk n motné I/, tk i v obci Nová Hopod, kde níží i emi hluk ze ilničního vozu. Stvbou demolují zděné gráže, zděná todol, zděné zhrdní domky dřevěných chtek. Náhrdou z pokácené tromy keře nvrženo ozelenění vhů náypů u komunikce výdb le podél nové přeložky ilnice I/. Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu / /00 0/0 0/0 0/0 0/0 /0 ktegorie: S,/00 ploch vozovek: m počet tvebních obktů: lávk pěší: počet: nejou žádné MÚK počet obktů: délk: 00 m vodohopodářké obkty: obkty elektro: 0 přeložk plynovodu: Celkový obm zemních prcí výkopy: 0 m náypy: m Nová ilnice I/ výrzně připě ke zvýšení bezpečnoti vozu jk n motné I/, tk i v obci Nová Hopod, kde níží i emi STAV hluk ze ilničního PŘÍPRAVY vozu. Stvbou demolují zděné gráže, zděná todol, zděné zhrdní domky dřevěných chtek. Náhrdou z pokácené konci tromy roku keře 0 nvrženo byl podán ozelenění vhů žádot náypů n vydání u komunikce t- N výdb le podél nové přeložky ilnice I/. vebního povolení. Mtkoprávní dnání vltníky dotčených pozemků byl ukončen nyní dokonču výběrové řízení n zhotovitele tvby. Zhání N konci roku relizce 0 byl tvby podán žádot předpokládá n vydání tvebního čtvrtém povolení. měíci nyní roku dokonču 0. Předpokládné výběrové řízení n zhotovitele uvedení tvby. Zhání do vo- reli- Mtkoprávní dnání vltníky dot-čených pozemků byl ukončen, bude připon dnotrnně tejným způobem zce tvby předpokládá ve čtvrtém měíci roku 0. Předpokládné jko domky po levé trně Nové Hopody. N konci roku 0 byl podán žádot n vydání tvebního povolení. měíci Mtkoprávní roku 0. dnání vltníky zu v denáctém měíci roku 0. uvedení tvby do vozu v denáctém dotčených pozemků byl ukončen nyní dokonču výběrové řízení n zhotovitele tvby. Zhání relizce tvby předpokládá ve čtvrtém měíci roku 0. Předpokládné uvedení tvby do vozu v denáctém měíci roku 0. Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu / /00 0/0 0/0 0/0 0/0 /0 Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Míto tvby: Plzeňký krj Kttrální území: Plzeň Druh tvby: novotvb, liniová Správ Plzeň, Hřímlého, Plzeň, Plzeň, ttutární měto, nám. Republiky, Plzeň Proktnt: Prgokt Prh,.., teliér Krlovy Vry, Vítězná /, Krlovy Vry Předpokládná cen tvby bez dně: Název tvby Silnice I/ přeložk Nová Hopod Kč Míto tvby: Plzeňký krj Druh tvby: novotvb, liniová Správ Plzeň, Hřímlého, Plzeň, Plzeň, ttutární měto, nám. Republiky, Plzeň I Plzeň Nová Hopod přeložk ouhl_kor.indd..0 ::0 příkopem dimentční nádrž do říčky Třemošné. Stvb bude relizován jko den funkční celek. Aby plnil vůj účel, muí být veden v celém rozhu. Součátí doprvních optření jou i vizorní vozovky n záčátku i n konci try. Provizorní vozovky pojí távjící novou trou ilnice I/ v zčátku i konci úprvy převedení doprvy n tyto úky umožní dokončení výtvby koncových úků. Součátí tvby jou přeložky inženýrkých Silnice I/ Žtec ítí, vegetční úprvy rekultivce. tvb Tøemošná pøeložk infogrfik S-Tremon-prelozk-00 Nýøny Záluží 0 délk: m ktegorie: S,/0 ploch vozovky: 0 m Øešená tvb počet tvebních obktů: 0 0, km Lávk pìší počet celkem: z toho n hlvní tr: n ottních komunikcích: lávk pěší: Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví Dobøny které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Etkád pøe údolí Tøemošná počet: 0 délk zdí: m délk: m ktegorie: S,/0 ploch vozovky: 0 m počet tvebních obktů: počet celkem: z toho n hlvní tr: n ottních komunikcích: lávk pěší: počet: délk větví: m počet obktů: délk:, m Zruè-Senec ktegorie: S,/0, S,/, P/0 počet obktů: nejou žádné PHS vodohopodářké obkty: 0 obkty elektro, dělovcí kbely: přeložky plynovodu: příkopem dimentční nádrž do říčky Třemošné. Stvb bude relizován jko den funkční celek. Stvb v relizci od Aby plnil vůj účel, muí být veden v celém Předpokládné uvedení tvby do vozu v devátém měíci roku. Zhání rozhu. Souhl Součátí Schvál. doprvních optření jou i vizorní vozovky n záčátku i n konci try. Provizorní EIA výběr. ř. tvby do vozu vozovky pojí távjící novou trou ilnice I/ v zčátku i konci úprvy převedení doprvy n tyto úky umožní dokončení výtvby koncových 0/ /0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ úků. Součátí tvby jou přeložky inženýrkých Souhl Schvál. Zhání ítí, vegetční úprvy rekultivce. EIA výběr. ř. tvby do vozu Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. 0/ Jelikož /0 0/0 výtvbu 0/0 0/0 význmných 0/0 0/ doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. počet: délk zdí: m počet obktů: délk:, m ktegorie: S,/0, S,/, P/0 vodohopodářké obkty: 0 obkty elektro, dělovcí kbely: přeložky plynovodu: Celkový obm zemních prcí výkopy: m náypy: 0 m Název tvby I/ Přeložk Třemošná Míto tvby Plzeňký krj Název tvby Kttrální území: Bolevec, Záluží u Třemošné, Třemošná I/ Přeložk Třemošná Druh tvby: novotvb, liniová Obdntel Míto tvby Hřímlého, 00, Plzeň Proktnt Plzeňký krj PONTEX pol. r.o., Bezová,, Prh Kttrální území: Bolevec, 0 Kč Záluží u Třemošné, Třemošná Druh tvby: novotvb, liniová Obdntel Řediteltví ilnic dálnic ČR, práv Plzeň, Hřímlého, 00, Plzeň Proktnt Řediteltví ilnic dálnic ČR, práv Plzeň, Cen tvby dle mlouvy bez dně: Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Třemošná - přeložk kor.indd..0 ::

5 cyklity bezpečné doprvní poní mezi obcemi. Tto ouběžná komunikce bude zřízen jko doprvní optření v průběhu tvby. Celý úk tvby I/ Nová Hopod Kočov rozdělen n dvě tné tvby. Proktovný úk první tvby plynule nvzu n n již vybudovnou tru v ktegorii S,/0 v úku Plná nd Tichou. Úk první tvby zčíná před odou Jnov, obchází obchvtem obec Kočov končí před obcí nd Tichou u rybník Vřek, kde npojí n obchvt u nd Tichou, dokončený již v roce 0. ilnice I/ Nová Hopod Kočov, přeložk informční leták, tv k 0/0 I Nová Hopod - Kočov přeložk kor.indd..0 :0: Přeložk ilnice I/ v úku Nová Hopod Kočov oučátí páteřního dálničního přivděče doprvy mezi hrničním přechodem Spolkovou republikou Německo Pomezí ( Cheb, Mriánké Lázně, Plnou) nponím n mimoúrovňovou křižovtku MÚK Nová Hopod n dálnici D. Vzhledem k podttnému, ž trojnáobnému nárůtu doprvy n tr tohoto ilničního poní, ke kterému došlo po zvoznění ohledem n oučný tv vozovek nutno tuto komunikci nhrdit novou kpcitní komunikcí. T zároveň odtrní i nevyhovující příčné upořádání. Stávjící šířk komunikce totiž nevyhovující těžkou kmionovou doprvu. Nevyhovující i měrové výškové vedení oučné try. Vyvedením nové try ilnice mimo ztvěná území obcí dojde i k podttnému zlepšení životního tředí. ouběžné objížďky ponechány i po končení tvby doplní polní cetou n konci území vedoucí bezkolizně pod em od vepřín u u nd Tichou k rybníku Vřek. Tím vznikne bezpečná dovodná komunikce mezi obcemi nd Tichou ž po Lhotu, která bude loužit zemědělcům, lení právě, cyklitům i obyvtelům okolních obcí. N tr jou nvrženy dvě úrovňové křižovtky. Obcí Kočov chází ilnice III/0, která n I/ Význm tvby počívá především v ochrně zdrví obyvtel, tože távjící komunikce jou vedeny obcemi, což neúměrně ztěžu obyvtele hlukem, emimi možnotmi přímých kontktů vozidly. Opomenout nelze ni ochrnu přírody krjiny. V přípdě vybudování přeložky, která bude mít větší kpcitu, podttně níží riziko hvárií náledných úniků látek do okolí, vozidl v dné oblti zdrží krtší dobu, což bude mít vliv n nížení imií i rizik přírodu. Součátí tvby i vybudování ouběžné oblužné komunikce, v budoucnu využívné zemědělké lení tro, Cheb Silnice I/ tvb Stvb Obchvt nd Tichou npon v km, (v vozu ve od 0) tejném mítě Nová jko Hopod Koèov, cet I. tvb do infogrfik S-Nov-Hopod-Kocov-I-000. Mimoúrovňově vykřížen ilnicí I/ polní Cheb cet od u nd Tichou n konci území polní Mriánké Láznì Dovodná komunikce cet v km,0. tv k 0/0 Tchov Plná Nvržená ilnice I/ veden v celé vé délce v tr távjící ilnice I/. Odchylu od ní pouze u Kočov, který míjí obchvtem. Součné vedení ilnice I/ kopíru výškově zvlněné území množtvím drobných toků, meliorčních detilů ítí biokoridorů biocenter funkčních nebo nvržených. Silnice v celé vé délce nvržen v ouldu chválenou ktegorizcí ilnic I. II. třídy v ČR v ktegorii S,/0. Tr tničen ve měru od Boru k u nd Tichou dlouhá,0 km. Řešený úk zčíná před obcí Jnov, kde přechází tr n levou trnu od távjící ilnice. Le po prvé trně z Jnovem zůtne nedotčen. Údolí řeky Mže bude překlenuto omipolovým em o celkové délce mezi opěrmi 0 metry. Polní cet v km, tělem nové komunikce přerušen přeložen podél le vprvo pod nový. N druhém břehu řeky Mže přechází komunikce do zářezu ž v mítě nového nponí Kočov u cety do dotává n terén. V poledním úku od odbočky do Kočov přechází tr plynule do tejnoměrného oblouku. Demolován bude távjící nefunkční vodom před rybníkem Vřek tr npojí n již relizovný obchvt u nd Tichou. Nedílnou oučátí tvby jou i ouběžné objížďky nutné k vedení díl. Po dohodě budou tyto ouběžné objížďky ponechány i po končení tvby doplní polní cetou n konci území vedoucí bezkolizně pod em STAV od vepřín PŘÍPRAVY u u nd Tichou k rybníku Vřek. Tím vznikne bezpečná dovodná komunikce mezi obcemi nd Tichou ž po Lhotu, která V bude oučné loužit zemědělcům, době jou lení vydán právě, cyklitům všechn i obyvtelům tvební okolních povolenízí ilnice III/0, N tvbu která bylo n vyhlášeno I/ npon výběrové v km, řízení ve tejném n obcí. N tr jou nvrženy dvě úrovňové křižovtky. Obcí Kočov chá- mítě jko cet do. Mimoúrovňově vykřížen ilnicí I/ polní zhotovitele, který již znám. cet od u nd Tichou n konci území polní cet v km,0. Zhání relizce tvby běhlo. říjn 0. Předpokládné uvedení tvby do vozu v devátém měíci roku. V oučné době jou vydán všechn tvební povolení. N tvbu bylo ouběžné objížďky ponechány i po končení tvby vyhlášeno doplní polní výběrové cetou n konci řízení území vedoucí n zhotovitele, bezkolizně pod tvby em od běhlo vepřín u u. nd říjn Tichou 0. volení. Předpokládné N tvbu bylo vyhlášeno uvedení výběrové tvby řízení n V oučné který době jou již vydán znám. všechn Zhání tvební relizce po- k rybníku Vřek. Tím vznikne bezpečná dovodná zhotovitele, který již znám. do vozu v devátém měíci roku. komunikce mezi obcemi nd Tichou ž po Lhotu, která bude loužit zemědělcům, lení právě, cyklitům i obyvtelům okolních obcí. N tr jou nvrženy dvě úrovňové křižovtky. Obcí Kočov chází ilnice III/0, která n I/ npon v km, ve tejném mítě jko cet do. Mimoúrovňově vykřížen ilnicí I/ polní cet od u nd Tichou n konci území polní cet v km,0. Zhání relizce tvby běhlo. říjn 0. Předpokládné uvedení tvby do vozu v devátém měíci roku. Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu / /0 0/0 0/0 0/0 0//0 0/ / /0 0/0 0/0 0/0 0//0 0/ Koèov Øešená tvb Dovodná komunikce délk: 0 m ktegorie: S,/0 ploch vozovek: m počet tvebních obktů: pøe Mži Jnov Bor (D) Nová Hopod Koèov, II. tvb Jiné pøiprvovné tvby počet obktů: Dmnov Støíbro m I Nová Hopod - Kočov přeložk kor.indd..0 :0: Pozn.: Tento leták byl ktulizován v říjnu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, Pozn.: Tento jou leták uvedená byl ktulizován dt v říjnu pouze 0. Jelikož orientční. výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které Pozn.: Tento leták byl ktulizován v říjnu 0. Jelikož výtvbu význmných Hlvní doprvních tr komunikcí Přeložky ovlivňu ottních komunikcí velké množtví Název fktorů, tvby které délk: 0 m počet obktů: I/ Nová Hopod Kočov, přeložk nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. počet celkem: délk: 00 m vodohopodářké obkty: obkty elektro, dělovcí kbely: přeložky plynovodu: 0 nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. ktegorie: S,/0 ploch ů: m počet: nejou žádné MÚK počet obktů: nejou žádné PHS délk: 00 m Celkový obm zemních prcí Název tvby výkopy: 0 m náypy: m I/ Nová Hopod Kočov, přeložk Míto tvby: Plzeňký krj Míto tvby: Plzeňký krj ploch vozovek: m počet tvebních obktů: počet celkem: vodohopodářké obkty: obkty elektro, dělovcí kbely: přeložky plynovodu: 0 Kttrální území: Bezděkov u Dmnov, Kočov, Vítovice u Pvlovic, nd Tichou Druh tvby: novotvb, liniová práv Plzeň, Hřímlého, Plzeň Proktnt: PRAGOPROJEKT,.. teliér Kttrální území: Bezděkov u Dmnov, Kočov, Vítovice u Pvlovic, nd Tichou Druh tvby: novotvb, liniová Krlovy Vry, Vítězná, 0 0 Krlovy Vry Předpokládná cen tvby bez dně: Kč Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Nová Hopod - Kočov přeložk kor.indd..0 :0:

6 /00 0/0 /0 0/0 0/0 0/0 0/ biokoridor (tná tvb). Z tímto obktem tvb 00A, B, C; 00A, B Stvb 00A Tábor Sobělv ( m) umítěn MÚK Sobělv, která uzvírá tvbu Stvb zčíná rekontrukcí távjícího dvoupruhu délky 0 čtyř- 00. Nejdelší ní etkádu n tvbě 00 tvoří dálniční délky pruhu délky u obce Stoklná Lhot, kde nvzu n tv, kterývedle překrču km,0, III. ztřídy, těnmi. něho n komunikci Stvb 00B rybník Koberný ( m) dálničními y v přžených dotává účelové pod III. třídy Sokovných noníků dekou dodtečně Souhl Schvál. bu 00. Rekontrukce obhu i úprvy n ě Čeknice Zhání délky biokoridor. Jedná o kolmý v zkružovcím půdoryném Dírenký předpjtým prpetním rámem. V dlpředmětem tvby dlouhý dálniční npojující předmětí Tábor. tvby bělv Chlebov. V tr dále kontrukvodoteč MÚK Čeknice tvru trubky, Vltní oblouku, pojitou kontrukcí o jou má polích z y prefbrikovných noníků předpjtého betonu. tnou novotvb zčíná ve távjící MÚK Měšice, která bude zčáti přžených dekou z dodtečně předpjtého betonu. má tším úku pk chází rovintým terénem, pře(km,,0) rybník Koberný. kolnou polní cetu. Z měr em polní cetu ituován ci kždý jízdní zložen nn pilotách. pilotách. rekontruován. Z touto křižovtkou překrču krátkým em kontrukci kždý jízdní měr zložen /00 0/0 /0 0/0 0/0 0/0 0/ III.mý třídyv dlší překlenu Kozkého. Poté tr chází polní cetu dlším třípolovým em zkružovcím údolí půdoryném oblouku. Jedná uem hráze rybník Ndýmč, hož kontrukci tvoří překrču obloukovým železobetonovým rámem mítní komunikci. Souhl Schvál. Zhání Doňovký. Náledu mimoúrovňová křižovtk o kontrukci ze přženého ocelobetonového komorovéden ob py tuhými nvržen jko předpjtý monolitický noník o pěti polích rozpětím hlv polečný tvby závěnými ního pole. Přibližně z půlkilometrovým zářezem vede ilnicí I/ Jindřichův Hrdec Dráchov. Přibližně kiloho noníku monolitickou železobetonovou ovkou. těnmi. Vedle něho n účelové komunikci Stvb 00B rybník Koberný ( m) výput rybník Jezero mítní komunikci. Náledují y vodoteč /00 0/0 /0 /0 0/0 0/0 0/ biokoridorem, lení cetu výputrybník Strý krvín polu biokorimetr z křižovtkou Lužnici, rámem. který tvoří Z hledik ttického o pojitý noník omi Dírenký předpjtým prpetním V dlpředmětem tvby dná dlouhý dálničnío dorem. Z zmíněnými obkty tr dotává do zářezu, kde ji přechází tnou tvbu 00B. Z em veden polích rozpětím hlvního pole Koberný.. lení cet biokoridor. Tr dále pokrču výputspodní rybník ším úku pk chází rovintým terénem, pře(km,,0) rybník tvbu kolstvb 00 A Sobělv Velí nd Lužnicí ( m) Nový Krvín. Z rybníkem mimoúrovňová křižovtk Plná nd Lužnicí, po náypovém těle dlším em překrču inuntvoří dvě krjní opěry dm dvojic štíhlých pilířů. Zlochází cetu dlším em mý vomičky zkružovcím půdoryném Jedná Stvb 00jižně A polní Sobělv Velí ndtřípolovým Lužnicí m) Stvb em zčíná od MÚK Sobělv npoju tk n ( konec tvkterá tvru npoju II/0. Náleduoblouku. outv menby 00A Tábor Sobělv. Beztředně z tímto obktem přeších ů dálnici, rybník Koberný (tná tvb) dční vodní plochu. Dálnice přechází z náypu do zářezu žení n pilotách. Doňovký. mimoúrovňová křižovtk o kontrukci ze přženého ocelobetonového komorovéstvb zčíná jižně Náledu od MÚK Sobělv npoju tk krču dvě vodoteče dálničními y dotává pod III. třídy dále outv ů, ilnice III. tříd Hbří. Dlším význm dotává n mimoúrovňovou křižovtku Velí-ver. Sobělv Chlebov. V tr jou Hrdec Dráchov. dále y vodoteč polní cetu. ným obktem n tr monolitickou Mylkovický, který dlouhý ilnicí I/ Jindřichův Přibližně kiloho noníku železobetonovou ovkou. Souhl Schvál. z Mylkovickým Zhání Z em polní cetu ituován u hráze rybník Ndýmč,. Nivelet em kleá dotává Stvb 00A končí ve vzdálenoti přibližně 0 metr z křižovtkou Lužnici, který závěnými tvoří Z hledik ttického dná opolní pojitý noník o omi hož kontrukci tvoří den polečný ob py tuhými do dlouhého zářezu, který převádějící cetu.tvby N konci těnmi. Vedle něho n účelové komunikci Dírenký zářezu nejdelší ní etkád v tomto úku, to III. z touto křižovtkou. tnou tvbu Tábor Sobělv. 00B. Z em veden polích rozpětím hlvního pole Z tímto. Spodní tvbu n konec tvby 00A Beztředtřídy, biokoridor (tná tvb). obktem předpjtým prpetním rámem. V dlším úku pk chází biokoridor (tná tvb). Z tím- 0/ /00 0/0 /0 0/0 0/0 0/0 D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd rovintým terénem, přechází em polníem cetu dlším třípolovým inuno obktem umítěn MÚKopěry Sobělv, která uzvírá tvbu 00. pilířů. Zlopo náypovém těle dlším překrču tvoří dvě krjní dm dvojic štíhlých Souhl Schvál. překrču ně z tímto obktem dvě Zhání vodoteče umítěn MÚK Sobělv, která uzvírá tvbu 00. tem Doňovký. Náledu mimoúrovňová křižovtk ilnicí I/ tvby dční vodní Dálnice přechází z náypu do zářezu žení n pilotách. Jindřichův Hrdec Dráchov. Přibližně kilometr dálničními y plochu. dotává pod z křižovtkou III. třídy So Souhl Schvál. Zhání Lužnici, který tvoří tnou tvbu 00B. Z em vestvb 00C ( m) dotává n mimoúrovňovou křižovtku Velí-ver. tvby bělv Chlebov. V tr0/0 jou dlším dále y 0/0 vodoteč po náypovém těle em překrču inundční vodní den /00 0/0 0/0 0/0 0/ Souhl Schvál. Zhání Nejdelší ní etkádu n tvbě 00 tvoří dálničplochu. Dálnice přechází do zářezu dotává n mimoúrovkončíz náypu ve vzdálenoti 0 tvby polní Stvb cetu. 00A Z em polní cetupřibližně ituován ňovou křižovtku Velí-ver. Stvb 00A končí ve vzdálenoti přibližně /00 ní 0/0 /0 0/0 0/0 0/0 0/ délky, který překrču v km,0 touto křižovtkou. 0 rybník z touto křižovtkou. uz hráze Ndýmč, hož kontrukci tvoří /00 0/0 /0 0/0 0/0 0/0 0/ Stvb 00B Lužnici (0 m), III. třídy, biokoridor. den polečný ob py Souhl Schvál. tuhými závěnými Zhání Koncepce návrhu vyšl ze nhy přirozeného zčlenění Jedná o kolmý v zkružovcím půdoryném tvby těnmi. Vedle něho n účelové komunikci D Tábor Velí nd Lužnicí tv k 0/0 informční leták, tv k 0/0 polní cetu. III. Z třídy, em polní cetu ituován, biokoridor. uhráze rybník Ndýmč, hož kontrukci tvoří n konec 00A BeztředJedná otvby kolmý vtábor Sobělv. zkružovcím půdoryném Stvb 00C ( m) den ob py tuhými ně z tímto obktemkontrukcí překrču dvězzávěnými vodoteče oblouku, polečný pojitou o polích prefbri- Stvb 00B Lužnici (0 m) Koncepce návrhu vyšl ze nhy přirozeného zčlenění tohoto 0 dlouhého v km 0,0 0,0 Prh Stvby 00 IV. železnièní koridor Zvìrotice do krjiny. umožňusobìlv nen přechod Lužnice, le Vltiboø Sobìlv i trtě plánovnou modernizcí IV. železničního koridoru Dálnice D Mokrá I/ Tábor Čeké Budějovice. Technicky tvby 00A, B Sobìlv Velí nd Lužnicí Vece infogrfik D-00AB-Sobelv-Veli-nL-00 řešen jko dv tné y o, repektive Prh Èerz polích o rozpětí 0 ž, v příčném řezu dnokopøehoøov morového upořádání. Tábor Souhl Schvál. Øešená tvb Èeké Dráchov Zhání tvby Jiné pøiprvovné tvby Dráchov 0 km /00 0/0 0/0 /0 0/0 0/0 pøe Lužnici (tvb 00B) 0/ Jindøichùv Hrdec Borkovice Øípec Žíšov Inundèní Velí n. Luž. ver Stvb 00C Sviny Velí..0 nd Lužnicí Zlukov Kundrtice Èeké k, jichž pltnot čově omezen. Žádot o kácení mimolení zeleně byl podán dále připrvují žádoti o tvební povolení u MÚ SoběVýtvb úku D Tálv n přeložku ilnice III. třídy, polní cety tvební povolení n přebor Velí nd Lužnicí zhrnu Držice ložku. Jelikož bylo nutné požádt o ktulizci tnovik Povodí oubor hož ndrelizcí Výtvb úku tveb, D Tábor Velí Lužnicí zrekontrukce hrnu oubor tveb, hož relizcí dojde k vybudovávltvy, byly zprcovány návrhy hvrijních povodňových plánů. Mtkodojde k vybudování přibližně Tábor ní přibližně kilo D, to v regionu velké právní vypořádání z %. kilo D, to jihočeké glomerce, tedy úku, který po v regioučné I/ povžován z den z nejhorších, co týče onu velké jihočeké glomerce, doprvní ztíženoti. Z intenzit doprvy, které byly zjištěny Stvb 00A Sobělv Velí nd Lužnicí tedy úku, který doprvy po oučné při prvidelném celotátním čítání v roce 0, Sezimovo Stvb 00B Tábor rybník Koberný ( m) Z hledik invetorké příprvy zbývá zjitit ouhly vltníků kácením vyplývá, že távjící ilnice I/ mezi Mirošovicemi Be I/ povžován z den tohoto 0 dlouhého v km 0,0 0,0 mimolení zeleně v dočném záboru tvby zžádt o ouhl káceoblouku, pojitou kontrukcí o polích z prefbrinešovem již dne távjící voz kpcitně nevystvb 00C dlouhý (Dírenký m) předpjtým prpetním rámem. V dlpředmětem tvby dálniční z nejhorších, co týče doprvhovující. Denní intenzity v tomto úku dohovly v roce Dálnice D /00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ 0 hodnot tiíc vozidel/den v obou měrech. Plná ní ztíženoti. Z intenzit doprvy, do krjiny. umožňu nen přechod Lužnice, le ním přílušné právní orgány. Prověřují ktulizují vydná tnovikovných noníků přžených dekou z tvoří dodtečně Nejdelší ní etkádu n tvbě 00 dálničn. Luž. Dálnice D po vém dokončení tne oučátí doplňdálnice D ším úku pk chází rovintým terénem, pře(km,,0) rybník Koberný. kolk, jichž pltnot čově omezen. Aktulizovná hluková tudie byl Sezimovo tvby 00A-C které byly zjištěny při TINA, prvideltvby 00A, B, C kové ítě evropkých doprvních koridorů přičemž Tábor Sobìlv i trtě plánovnou modernizcí IV. železničního koridoru zprcován náledně vydáno kldné tnoviko. Mtkoprávní vypořápředpjtého betonu. má překrču tnou kontruk nši republiku chází tké mezinárodní ilniční th ní délky, který v km,0 ném celotátním čítání doprvy chází em polní cetu dlším třípolovým em mý v zkružovcím půdoryném oblouku. Jedná E, který vede ze Skndinávie Německo, Čeko, Stvb 00B Lužnici (0 m) dání z %. Prh v roce Itálii 0, vyplývá, že távjírkouko do Řeck. Celý tento th v vozu Košice I/ Tábor Čeké Budějovice. Technicky ci kždý jízdní měr zložen n pilotách. Stvb 00B Lužnicizčlenění (0 m) 0, III. třídy, biokoridor. Plná Koncepce návrhu vyšl ze nhy přirozeného tohoto v dálničních prmetrech kromě úku D Doňovký. Náledu mimoúrovňová křižovtk o kontrukci ze přženého ocelobetonového komorovécí ilnice I/ mezi Mirošovicemi n. Luž. Čeké tředohoří úku D Prh Linec. D dlouhého dv v kmtné 0,0 0,0 do krjiny. repektive umožňu nen Benešovem již dne řešen jko y o, Stvb 00B Lužnici oučně přebere funkci kpcitního poní Prhy táobkoncepce návrhu vyšl ze nhy přirozeného zčlenění Jedná o kolmý v zkružovcím půdoryném ilnicí I/ Jindřichův Hrdec Dráchov. Přibližně kiloho noníku monolitickou železobetonovou přechod Lužnice, le i trtě plánovnou modernizcí IV. železničního ko- Z hledik invetorké příprvy tvb 00B téměř dnán. Proltí jižních Čech, npoju Táborko Čekobudějovicko Souhl Schvál. ovkou. Zhání vjící voz kpcitně nevyhovu n republikovou íť dálnic rychlotních ilnic ve měru n konec tvby 00A Beztřed biokoridor (tná tvb). Z obktem ridoru I/ Tábor Čeké řezu dnokořešen jko věřují ktulizují vydná tnovik, jichž pltnot čově omezepolích o0 rozpětí 0Tábor Sobělv. ž Budějovice., v Technicky příčném Tábor pojitou tvby dlouhého vkterý km 0,0 0,0 oblouku, kontrukcí otímto polích z prefbrijící. intenzity v tomto úku Z hledik n jih ndenní ilniční dálniční íť v Rkouku. metr ztohoto křižovtkou Lužnici, tvoří ttického dná o pojitý noník o omi dv tné y o, repektive polích o rozpětí 0 ž, n. Aktulizovná hluková tudie zprcován. Krjká hygienická tnicelková délk thu D nvzující rychlotdohovly v roce 0 hodnot umítěn MÚK Sobělv, která uzvírá tvbu 00. ně z tímto obktem překrču dvě vodoteče morového upořádání. ní ilnice R mezi Prhou tátní hrnicí Rkoukem Tuèpy do krjiny. umožňu nen přechodveden Lužnice, le ce byl požádán o nové tnoviko, které bylo tké vydáno. Mtkově noníků pole přžených z dodtečně Èeké v příčném řezu dnokomorového upořádání. tnou tvbu 00B. Z em,0 tiíc v obou polích kovných rozpětím hlvního.dekou Spodní0/0 tvbu přibližně km. vozidel/den Úk try mezi Prhou, TáboSobìlv /00 0/0 /0 /0 0/0 0/ rem Čekými Budějovicemi ž po mimoúrovňovou dálničními y dotává pod III. třídy So-koridoru vypořádáno z %. měrech. Dálnice D po vém Souhl předpjtého tvb i trtě plánovnou modernizcí IV. železničního betonu. má tnou kontrukschvál. Zhání křižovtku (MÚK) Třebonín připrvován jko dálnipo náypovém dlším em překrču inuntvoří dvěøešená krjní opěry dm dvojic štíhlých pilířů. Zlo Souhl těle Schvál. Zhání dokončení tne oučátí doplňjiné pøiprvovné tvby ce D úk mezi MÚK Třebonín tátní hrnicí RDATA O STAVBĚ tvby bělv Chlebov. tr jou dále y vodoteč km koukem jko rychlotní ilnice R. Tr rozdělen I/V Tábor Čeké Budějovice. ci kždý jízdní měr zložen n pilotách. kové ítě evropkých doprvních žení0 n přechází z tvby tvby 00A-B dční vodní plochu. Dálnice náyputechnicky do zářezu pilotách. n tvebních úků 00 ž 0, z nichž tvby D 00 Tábor Sobělv TINA, přičemž vkoridorů pokročilém tdiu příprvy nebo ve výtvbě jounši dále polní řešen cetu.jko Z em polní cetuo Stvb 00 A Sobělv Velí0/0 nd Lužnicí (m) Název tvby: Dálnice D Tábor Velí nd Protihlukové těny dv tné y,ituován repektive Hlvní tr členěny n dílčí tvební čáti, zručující rychlejší pře0/ republiku chází tké meziná- /00 0/0 /0 0/0 0/0 dotává n mimoúrovňovou křižovtku Velí-ver. Souhl Schvál. Zhání délk: m (včetně ů rybník Lužnicí počet obktů: hlednější finncování. hráze /00 rybník 0/0 Ndýmč, 0/0 /0 0/0 0/0 0/ u hož kontrukci tvoří Souhl Schvál. Zhání rodní šířkové ilniční th E, který Nvržené upořádání dle pltné normy vede uvžostvb zčíná jižně od MÚK Sobělv npoju tk Míto tvby: Jihočeký krj Koberný ) délk těn: m polích o rozpětí 0 ž, v příčném řezu dnoko tvby Stvb 00A končí ve vzdálenoti přibližně 0 váno v ktegorii D,/ dálnici R,/ tvby ze Skndinávie Německo, Kttrální území: Měšice u Tábor, Sezimovo ktegorie: D,/ Přeložky inženýrkých ítí rychlotní. den polečný ob py tuhými závěnými, Plná n. L., Roudná n. L., Turovec, Doubí ploch dálniční vozovky: m vodohopodářké obkty: upořádání. Čeko, Rkouko Itálii do ŘecVelí n. Luž. z toutomorového křižovtkou. počet tvebních obktů: u Košic, Košice u Sobělvi, Mylkovice, Klenoobkty elektro: k. Celý tento th v vozu Stvb 00B /00 0/0 /0 rybník /0 Koberný 0/0 ( 0/0 m) 0/ těnmi. Vedle něho n účelové komunikci /00 0/0 /0 0/0 0/0 0/0 0/ ní obkty vice u Sobělvi, Sedlečko u Zvěrotic, Zvěrotice přeložk plynovodu: v dálničních prmetrech kromě úku D Čeké tředohoří Sobìlv Druh tvby: novotvb, liniová počet celkem: přeložk duktovodu: Souhl Schvál. Zhání Souhl Schvál. Zhání Dírenký předpjtým prpetním rámem. V dlpředmětem tvby dlouhý dálniční úku D Prh Linec. D oučně přebere funkci kpcitního Obdntel: Řediteltví ilnic dálnic ČR, z toho n dálnici: + ( rybník Koberný Přeložky úprvy ottních komunikcí Stvb 00A Tábor Sobělv tvby tvby poní Prhy obltí jižních Čech, npoju Táborko Čekobudějovicko N Pnkráci, 0 Prh ) počet obktů: Rekontrukce dvoupruhu: N tuto tvbu bylo terénem, vydáno tvební povolení,..0 ším úku pk chází rovintým pře(km,,0) D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd rybník Koberný. kol:: Proktnt: VALBEK pol. r. o., nd dálnicí: délk: m n republikovou íť dálnic rychlotních ilnic ve měru n jih n ilniční Sobělv Velí nd Lužnicí ( m) které nbylo právní moci. Mtkoprávní vypořádání 00 %. StvbStvb 00C00 A ( m) Novák Prtner.r.o., SUDOP Prh.. n ottních komunikcích: Celkový obm zemních prcí dálniční íť v Rkouku. Rekontrukce /00 0/0 0/0 /0 0/0 0/0 0/ chází em cetu dlším třípolovým em mý v zkružovcím půdoryném oblouku. Jedná /00 0/0 polní 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ čtyřpruhu: N zákldě vyjádření dotčených orgánů tátní D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd..0 :: Prh D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd..0 :: Prh Mìšice Držièky Slpy Zárybnièná Lhot Beèice Vìtrovy pøe údolí Kozkého Nová Ve u Chýn. Lány oubor tveb Tábor Velí nd Lužnicí Libìjice pøe výput rybník Strý Krvín infogrfik D-Tbor-Veli-nL-prehled-u-000 Mlšice Prh Rdimovice u Žel. infogrfik D-00-Tbor-Sobelv-00 Lom 0 Plná n. Luž. Turovec Zhoø u Táb. Tábor Èenkov (u Mlšic) Pøeypný zvìø Èeké Mršov Øešená tvb Tøebelice Obor 0 km Útršice Dlouhá Lhot Bezdìèín pøe rybník Koberný (tvb 00B) Skrýchov u Ml. Dudov Želeè Chbrovice Košice Doubí Tøebištì Skopytce Krátošice Vyhnnice IV. železnièní koridor Sklice Pøeypný zvìø Roudná Hlvtce Mylkovice Brndlín Jnov Rybov Lhot pøe Mylkovický Debrník Tuèpy Klenovice Sedleèko u Sob. Jindøichùv Hrdec Svinky Èeké Nedvìdice pøe údolí Èernovického (tvb 00C) Vltiboø D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd..0 :: Dvorce Zvìrotice Sobìlv Mokrá Komárov Stvby 00 Vece Mezná Èeké Èerz Cen tvby dle mlouvy bez dně Mimoúrovňové křižovtky výkopy: 0 m jižně n od tvbě MÚK Sobělv npoju NejdelšíStvb nízčíná etkádu 00 tvoří dálnič- tk právy byl odevzdán ktulizovný kt dokumentce tvební ponáypy: 0 m 0 Kč počet: Doňovký. Náledu mimoúrovňová křižovtk o kontrukci ze přženého ocelobetonového komorovécelková délk thu D nvzující rychlotní ilnice R mezi Prhou Stvb 00B rybník Koberný ( m) volení (D). Zároveň byly ntveny podmínky dohody k mtkovému délky, kterýdálniční překrču v km,0 tátní hrnicí Rkoukem přibližně,0 km. Úk try mezi Prhou, ní Předmětem dlouhý (km,,0) D 00 Sobělv Velí nd Lužnicí firmou Motocentrum. Mtkově vypořádáno z %. ilnicívypořádání I/ Jindřichův Hrdec Dráchov. Přibližněkilononíkutvby monolitickou železobetonovou ovkou. Táborem Čekými Budějovicemi ž po mimoúrovňovou křižovtku (MÚK) Tře- ho Hlvní tr Název tvby: Dálnice D Tábor Velí nd Protihlukové těny rybník Koberný. kolmý v zkružovcím půdoryném oblou: Z hledik invetorké zbývá zjitit rozstvb Novotvb 00B Lužnici (0příprvy m), III. třídy, biokoridor. bonín připrvován jko D úk mezi MÚK Třebonín tátní hrnicí Zku. délk: m (včetně u Lužnici) Lužnicí počet obktů: metr z hodnutí křižovtkou kácení mimolení Lužnici, který Jedná ttického o kontrukci ze přženého komorového hledik dná oocelobetonového pojitý noník o omi o povolení zeleně, kterétvoří nejou vykoupeny Míto tvby: Jihočeký krj ktegorie: D,/ délk těn: m Rkoukem jko rychlotní ilnice R. Tr rozdělen n tvebních Jedná Koncepce návrhu vyšl ze nhy přirozeného zčlenění o železobetonovou kolmý v zkružovcím noníku monolitickou ovkou. půdoryném všechny dotčené pozemky. Kttrální území: Zvěrotice, Chlebov, ploch vozovek: m Přeložky inženýrkých ítí tnou tvbu 00B. Z em polích nd rozpětím hlvního úků 00 ž 0, z nichž tvby v pokročilém tdiu příprvy nebo ve výd Tbor-Vely Luznici_kor,ouhl.indd pole. Spodní tvbu :: V rámci urychlení jou připrvovány žádoti v těch k.ú.,veden které jou mt-..0 počet tvebních obktů: Sobělv, Řípec, Žíšov, Velí nd Lužnicí vodohopodářké obkty: tohoto 0 dlouhého v km 0,0 0,0 pojitou kontrukcí o polích z prefbritvbě jou dále členěny n dílčí tvební čáti, zručující rychlejší přehled- oblouku, Z hledik ttického dná o pojitý noníkštíhlých o omi polích rozpětím kově vypořádány. ktulizován kt D n zákldě Druh tvby: novotvb, liniová obkty elektro: po náypovém těle Dále dlším em překrču inun-vyjádření ní obkty dvě krjní opěry dm dvojic pilířů. Zlonější finncování. Nvržené šířkové upořádání dle pltné normy uvžováno tvoří Obdntel: Řediteltví ilnic dálnic ČR, počet celkem: + ( Lužnici) přeložk plynovodu: hlvního pole. Spodní tvbu tvoří dvě krjní opěry dm dvojic dotčených orgánů tátní právy. Mtkoprávní vypořádání z %. do krjiny. umožňu nen přechod Lužnice, le kovných noníků přžených dekou z dodtečně v ktegorii D,/ dálnici R,/ rychlotní. N Pnkráci, 0 Prh z toho n dálnici: Přeložky úprvy ottních komunikcí štíhlých pilířů. Zložení n pilotách. dční vodní plochu. Dálnice přechází z náypu do zářezu žení n pilotách. Proktnt: PRAGOPROJEKT.., nd dálnicí: počet obktů: i trtě Stvb plánovnou modernizcí železničního koridoru předpjtého betonu. má tnou kontruk00b rybník IV. Koberný K Ryšánce, Prh n ottních komunikcích: délk: m dotává n invetorké mimoúrovňovou křižovtku Velí-ver. Z hledik příprvy mtkoprávní příprvy tvb 00B Cen tvby dle mlouvy bez dně Mimoúrovňové křižovtky Celkový obm zemních prcí Souhl Schvál. Zhání I/ Tábor Čeké Budějovice. Technicky ci kždý jízdní měr zložen n pilotách. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY dnán. Stvební povolení bylo 0/0 vydáno v právní moci. 0 Kč počet: výkopy: 0 m Stvb 00A končí ve vzdálenoti přibližně 0 tvby náypy: m Mtkoprávní vypořádání y 00 %. o, repektive řešen jko dv tné Zhjovný úk D Tábor Velí nd Lužnicí tvoří oubor pěti Souhl Schvál. Zhání z touto křižovtkou. Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce polích ostvb rozpětí 0 ž, v příčném tveb, které budou relizovány Sdružením čtyř tvebních firem před- /00 00C řezu dnoko 0/0 tvby /0 0/0 0/0 0/0 0/ o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd..0 ::0 pokládá, že jko den celek budou uvedeny do vozu. /00 0/0 0 /0 /0 0/0 0/0 0/ Stvb 00C ( m) Nejdelší ní etkádu n tvbě 00 tvoří dálničstvb 00 A Sobělv Velí nd Lužnicí ( m) ní délky, který překrču v km,0 Z hledik invetorké příprvy věřují Zhání ktulizují vydná tnovi tvby Souhl Schvál. morového upořádání. Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, Souhl Pozn.: Schvál. Zhání které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. /00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ 0/0 tvby D Tbor-Vely nd Luznici_kor,ouhl.indd..0 ::

7 rychlotní ilnice R Mirotice Třebkov informční leták, tv k 0/0 R Mirotice-Trebkov_.indd..0 :: Stvb R Mirotice Třebkov oučátí ouboru tveb doplňující rychlotní R n křižovtku I/ u Nové Hopody pokrčující I/ Strkonice Vimperk ž n hrnici Německem. Přetože čtyřpruhová komunikce zčíná již n křižovtce mětkého okruhu R v Prze, rychlotní ilnice R zčíná ž u Jíloviště z Prhou. První kilometry ilnice I/ totiž neplňují prmetry rychlotní ilnice, to zejmén díky chybějícím dovodným komunikcím v úku Lhovice Zbrlv. Stvb tedy důležitou oučátí ilnice I/ R Prh Strkonice Vimperk Strážný hrnice Německo, která v úku Prh mimoúrovňová křižovtk (MÚK) Nová Hopod nvržen k potupné tvbě n rychlotní R. Zároveň umožňu rychlé poní Prhy Čekých Budějovic Pík. Stvb tké umožní oddělení dálkové mítní oblužné doprvy tím nen zvýšení cetovní rychloti, le tké zvýšení bezpečnoti vozu. K tomu rovněž připě i nové šířkové upořádání, zlepšení měrových klonových poměrů bezkolizní křížení ilnicemi III. třídy účelovými komunikcemi.. Po končení tvby bude távjící ilnice přeznčen n II/0 využit mítní doprvu. Nová ilniční těle budou ve finále oázen vhodnou vegetcí, která pomůže zčlenit tvbu do okolního tředí nhrdí odtrněnou mimolení zeleň. Hluková exhlční tudie nvíc kázl, že není potřeb relizovt žádná tihluková tieminí optření. N Mirotice Rychlotní ilnice R Pøíbrm zákldě doporučení všk budou relizován ochrnná Z hledik hlukové eminí zátěže obcí Předotice Mlčice dojde i při předpokládném nárůtu doprvní zátěže ke zlepšení ituce, tože ilnice oddálí od zátvby u Předotic bude veden v hlubokém zářezu. Vzhledem k oučnému využívání dotčeného území, kdy j zhu doprvní tr okolní zemědělká výrob, nebude krjinný ráz tvbou výrzně ovlivněn. tvb Stvb Mirotice rozšíøení Mirotice Tøebkov Rokycny infogrfik R-Mirotice-Trebkov-00 Strážovice Pøíbrm oplocení komunikce, Cerhonice Lom zejmén k zmezení třetů vo- Telè Rdobytce zidel migrující zvěří, to v potřebném rozhu km Jrotice,0 ž Bltná,00 po obou trnách. Boøice Obor Horžïovice u Cerhonice Milevko Strkonice Mužetice tv k 0/0 Pík Předmětem tvby ilnice R v úku od křižovtky u obce Rdobytce, kde nvzu n obchvt Mirotic, k odě Třebkov, kde nvzu n tvbu R křižovtk I/ Nová Hopod. Silnice R nvržen jko rychlotní čtyřpruhová měrově dělená komunikce omezeným přítupem. Délk řešeného úku. Úk ktován v ktegorii R,/00. Součátí tvby tké nponí ouběžné ilnice II/0, která vznikne z původní ilnice I/ jko dovodná komunikce k rychlotní, přeložky ilnic III/ měrem n Čížovou, III/00 měrem n Podolí II III/ n Křešice účelové komunikce. Dále oučátí tvby pět ilničních ů, oprv távjícího u Luční, dv y n účelových komunikcích, umožňujících přítup n pozemky po levé trně ilnice R, podchod pěší v obci Rdobytce, zárubní zeď, putky pod komunikcemi ouvijící přeložky inženýrkých ítí. Provedeny budou i potřebné demolice pozemních tveb, rekultivce ploch dočného záboru, vegetční úprvy dlší drobné obkty. Umítění tvby v ouldu územně plánovcí dokumentcí VÚC Údolní nádrž Orlík, mět Mirotic obce Předotice. Příprv celé tvby bíhá již od roku 0, kdy byl vyprcován tudie přeložky ilnice I/ řešící obchvt Mirotic nvzující úk Mirotice Nová Hopod. Chrkter zájmového území určen geomorfologií i funkčním využitím území. Velké plochy v okolí try jou zemědělky obdělávány to znmená zvýšené nároky n řešení dovodných oblužných komunikcí. Tr chází podél okr obce Předotice obce Mlčice. V km 0, tr chází mezi dvěm obytnými domky, z nichž den bude demolován druhý ponechán. Tr nvržen tk, by byl zchován voz po dobu výtvby v co největší míře po távjící. Po končení tvby bude távjící ilnice přeznčen n II/0 využit mítní doprvu. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, orientční. Mlèice Øešená tvb Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké Název tvby: množtví R Mirotice-Třebkov fktorů, 0 km délk: m počet: nejou Míto tvby: Jihočeký krj Holušice které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. ktegorie: R,/00 Přeložky úprvy dlších komunikcí Kttrální území: Třebkov, Křešice ploch vozovek:,0 m (ilnice III. třídy, mítní účelové u Čížové, Podolí II, Mlčice u Mirotic, Kožlí u Èížové počet tvebních obktů: komunikce, polní cety) Rdobytce Podolí II. počet obktů: Druh tvby: novotvb Køešice počet celkem: délk přeložek: 0,0 km Pøedotice z toho n dálnici: práv ČB, Lidická /0, Čeké Budějovice nd dálnicí: vodohopodářké obkty: Proktnt: PRAGOPROJEKT,.., Vdkovice Protihlukové Šmonice Nová Ve těny n ottních komunikcích: obkty Název elektro: tvby: R Mirotice-Třebkov Čechov, Čeké Budějovice podchod pěší: přeložk plynovodu: Zhotovitel: Sdružení STRABAG.., Tøebkov délk: m počet: nejou opěrné zdi: Celkový Míto obm zemních tvby: prcí Jihočeký SWIETELSKY krjtvební.r.o. Èížová výkopy: 0 m Dubí Hor 0 ktegorie: R,/00 Přeložky úprvy dlších komunikcí Kttrální Cen tvby dle mlouvy bez dně: území: Třebkov, Křešice Zlivice počet: nejou náypy: 00 m 0 Kč ploch vozovek:,0 Pmìtice m počet tvebních obktů: počet celkem: z toho n dálnici: Strkonice Bošovice Mldotice R Mirotice-Trebkov_.indd..0 ::0 Pík (ilnice III. třídy, mítní účelové komunikce, polní cety) počet obktů: délk přeložek: 0,0 km Nová ilniční těle budou ve finále oázen vhodnou vegetcí, která pomůže zčlenit tvbu do okolního tředí nhrdí odtrněnou mimolení zeleň. Hluková Jihlv exhlční tudie nvíc kázl, že není potřeb relizovt žádná tihluková tieminí optření. N Tøebíè zákldě doporučení všk budou relizován ochrnná Morvké oplocení komunikce, zejmén k zmezení třetů vozidel migrující zvěří, to v potřebném rozhu km,0 ž,00 po obou trnách. Souhl Schvál. roku. Zhání EIA ÚR výběr. ř. tvby do vozu 0/ 0/0 /0 0/0 0/0 0/ které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Nová ilniční těle budou ve finále oázen vhodnou vegetcí, která pomůže zčlenit tvbu do okolního tředí nhrdí odtrněnou mimolení zeleň. Hluková exhlční tudie nvíc kázl, že není potřeb relizovt žádná tihluková tieminí optření. N zákldě doporučení STAV všk PŘÍPRAVY budou relizován ochrnná oplocení komunikce, zejmén k zmezení třetů vozidel migrující zvěří, to v potřebném rozhu km N,0 zákldě ž,00 vydného po obou trnách. tvebního povolení byl v otevřeném výběrovém řízení vybrán zhotovitel tvby tvb byl zhán.. 0. Předpokládné uvedení do vozu v pátém měíci N zákldě vydného tvebního povolení byl v otevřeném výběrovém řízení Po vybrán končení zhotovitel tvby bude tvby távjící ilnice tvb pře-. roku. STAV byl PŘÍPRAVY zhán.. 0. Předpokládné uvedení do vozu v pátém znčen n II/0 využit mítní doprvu. N měíci zákldě vydného roku. tvebního povolení byl v otevřeném výběrovém řízení vybrán zhotovitel tvby tvb byl zhán.. 0. Předpokládné uvedení do vozu v pátém měíci Souhl Schvál. Zhání EIA ÚR výběr. ř. tvby do vozu 0/ 0/0 /0 0/0 0/0 0/ u Čížové, Podolí II, Mlčice u Mirotic, Rdobytce Druh tvby: novotvb práv ČB, Lidická /0, Čeké Budějovice Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n R Mirotice-Trebkov_.indd..0 ::0 ilnice I/ Vmberk jižní přeložk,. tvb tv k 0/0 informční leták, tv k 0/0 Stvb I Vmberk-jizni prelozk, I/ tvb_kor.indd Vmberk jižní přeložk,. tvb polední ze ouboru..0 :: tveb, jímž cílem rdikálně vyloučit trnzitní doprvu z mět Vmberk. První etpou byl tvb Přeložk ilnice I/. tvb, která pojil obchvtem I/ ve měru od Doudleb nd Orlicí ilnicí I/ měrem od Rychnov nd Kněžnou. Dokončen byl. V roce 0 dokončená tvb I/ Vmberk,. tvb byl druhou etpou nvzující n předchozí tvbu novou okružní křižovtkou dlužující obchvt měrem n Žmberk, to verně od Vmberk. Polední význmnou etpou doprvního řešení právě tvb I/ Vmberk jižní přeložk,. tvb. Tto 00 dlouhá přeložk ( em o délce, metru) vyloučí trnzitní doprvu mezi Náchodem m nd Orlicí z centr mět. Dotvb celého obchvtu plánován n rok 0. votočivým pk prvotočivým obloukem ke távjící tr ilnice I/ v km,, v mítě, kde zčíná již dříve v ybudovná přeložk ilnice I/ mimoúrovňovým křížením železniční trti v Záměli. Délk přeložky 00. Přeložk překrču v km 0, v údolní nivě železniční trť Doudleby nd Orlicí Rokytnice v Orlických horách, dále polní cetu, vlečku závodu ESAB HOL- DING, účelovou komunikci, komunikci k čitírně Nvrhovná přeložk ilnice I/ chází mimo ztvěnou oblt mět Vmberk. Její relizcí dojde k podttnému zlepšení životního tředí ve mětě omezením exhlcí hluku od trnzitní doprvy. Zároveň i zvýší bezpečnot ilničního vozu, jím vyloučením ze tředu mět. Silnice I/ zřzen do vybrné ilniční ítě. Mezi Náchodem m nd Orlicí tvoří pojnici verní jižní čáti východních Čech vedoucí po úptí Orlických hor. V oučné době chází ilnice I/ tředem mět, úzký, kolem školy námětí. Výzd z námětí měrem n nd Náchod odpdních vod řeku Zdobnici. S ohledem n konfigurci výšku vhů okolního terénu nivelet komunikce veden ve výšce nd úrovní Vmberk Žmberk terénu. Proto nvrženo přeění celé údolní nivy Zdobnice, metru dlouhým ním obktem. Zámìl Orlicí prvoúhlým odbočením do úzké ulice, kde při průzdu delších vozidel dochází k zblokování křižovtky. Intenzivní doprv znčným toupáním v mítě kolem školy zdrom hluku exhlcí, které zhoršují životní tředí v centru mět. Zájmové území nchází n zápdním okrji mět Vmberk. Podél řeky Zdobnice široké údolí trmými vhy. N ně nvzu n obou trnách území mírnými klony měrem k údolí. N konci nvrhovné přeložky terén kleá měrem k obci Záměl. Pozemky, které budou využity tvbu, jou většinou zemědělky obdělávány. V údolní nivě Zdobnice to jou louky, vh n levém břehu Zdobnice zleněn. Ottní pozemky jou ornou půdou. Přeložk ilnice I/ nvržen v ktegorii S,/0, třídu doprvního ztížení III. údolní nivu Zdobnice v délce, metru nvržen ztížení třídy A. Šířkové upořádání dle ktegorie S,/0 oblužnými chodníky v šířce 0, metru n obou trnách. Po výtvbě přeložky ilnice I/ bude távjící úk ilnice I/ mezi námětím ve Vmberku připoním n přeložku převeden do ítě mítních komunikcí Vmberk. Opuštěná čát ilnice I/ nd Zámělí bude rekultivován pozemek přičleněn k oudnímu zemědělkému pozemku. Svhy ilničního těle budou oázeny dovodnou vegetcí. Přeložk ilnice I/ vychází z křižovtky ilnicí I/ v km, n zápdním okrji Vmberk. Křižovtk nvržen jko okružní, čtyřmi pprky, měry Doudleby nd Orlicí, Rychnov nd Kněžnou, Vmberk nd Orlicí. Upořádání řešeno tk, by do křižovtky mohl být v budoucnu připon i obchvt ilnice I/ kolem Doudleb nd Orlicí. Tr přeložky veden ouběžně elektrickým vedením velmi vyokého npětí 00 kv dále pokrču levotočivým pk prvotočivým obloukem ke távjící tr ilnice I/ v km,, v mítě, kde zčíná již dříve vybudovná přeložk ilnice I/ mimoúrovňovým křížením železniční trti v Záměli. Délk přeložky 00. Přeložk překrču v km 0, v údolní nivě železniční trť Doudleby nd N Orlicí Rokytnice tvbu byl v Orlických vydán horách, tvební dále polní povolení cetu, vlečku závodu připrven řeku k Zdobnici. relizci. S ohledem Nyní n konfigurci dokonču výšku výběrové vhů okolního řízení terénu n ESAB HOLDING, účelovou komunikci, komunikci k čitírně odpdních vod nivelet komunikce veden ve výšce nd úrovní terénu. zhotovitele. Proto nvrženo přeění celé údolní nivy Zdobnice, metru dlouhým ním obktem. Předpokládné zhání tvby v druhém měíci roku 0, předpokládné uvedení tvby do vozu v deátém měíci roku 0. N tvbu byl vydán tvební povolení připrven k relizci. Nyní votočivým pk prvotočivým obloukem ke távjící tr dokonču ilnice I/ v km výběrové,, v mítě, řízení kde n zčíná zhotovitele. již Předpokládné zhání tvby dříve vybudovná v druhém přeložk měíci ilnice roku I/ mimoúrovňovým křížením 0, předpokládné uvedení tvby do vozu v deátém železniční trti měíci v Záměli. roku Délk přeložky 0. zhotovitele. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Silnice I/ Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. tvb Vmberk, jižní pøeložk,. tvb Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt Vmberk pouze orientční. Název tvby Hrdec Králové Kotelec nd Orlicí Žmberk délk: 00 m počet obktů: nejou žádné PHS I/ Vmberk jižní přeložk,. tvb ktegorie: S,/0 Míto tvby: Královéhrdecký krj ploch vozovek: 0 m počet obktů: nejou žádné přeložky ilnic Kttrální území počet tvebních obktů: Vmberk, Doudleby nd Orlicí, Záměl vodohopodářké obkty: Druh tvby: novotvb Protihlukové těny počet celkem: obkty Název elektro: tvby nd Orlicí délk: 00 m z toho n : 0 přeložk plynovodu: Správ Hrdec Králové, Pouchovká 0, počet obktů: nejou žádné n ottních PHSkomunikcích: Celkový I/ obm Vmberk zemních prcí jižní přeložk, Hrdec. Králové tvb ktegorie: S,/0 øešená tvb celková délk ů:, m výkopy: m Proktnt: STRADA v.o.., Ječná, m náypy: Míto 0 m tvby: Královéhrdecký krj 0 0 Hrdec Králové počet: nejou žádné MÚK Předpokládná cen tvby bez dně: Keteò 000 Kč ploch vozovek: 0 m počet tvebních obktů: počet celkem: z toho n : 0 n ottních komunikcích: nd Orlicí počet obktů: nejou žádné přeložky ilnic vodohopodářké obkty: obkty elektro: přeložk plynovodu: Celkový obm zemních prcí I Vmberk-jizni prelozk, tvb_kor.indd..0 :: 00. Přeložk překrču v km 0, v údolní nivě železniční trť Doudleby nd Orlicí Rokytnice v Orlických horách, dále polní cetu, vlečku závodu ESAB HOL- DING, účelovou komunikci, komunikci k čitírně odpdních vod řeku Zdobnici. S ohledem n konfigurci výšku vhů okolního terénu nivelet komunikce veden ve výšce nd úrovní terénu. Proto nvrženo přeění celé údolní nivy Zdobnice, metru dlouhým ním obktem. N tvbu byl vydán tvební povolení připrven k relizci. Nyní dokonču výběrové řízení n Předpokládné zhání tvby v druhém měíci roku 0, předpokládné uvedení tvby do vozu v deátém měíci roku 0. Souhl Schvál. Zhání EIA ÚR výběr. ř. tvby do vozu 0/ 0/0 0/0 0/0 /0 0/0 0/0 Souhl Schvál. Zhání EIA ÚR výběr. ř. tvby do vozu 0/ 0/0 0/0 0/0 /0 0/0 0/0 Kttrální území Vmberk, Doudleby nd Orlicí, Záměl Druh tvby: novotvb Správ Hrdec Králové, Pouchovká 0, Hrdec Králové Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Vmberk-jizni prelozk, tvb_kor.indd..0 ::

8 N kt I/ Čeká Bělá obchvt budou nvzovt dlší etpy tvby tohoto thu, to I/ Roušťny Pohled obchvt Krátké Vi. Cílem ktu mximální zkvlitnění doprvních podmínek. Tr chráněn územními rozhodnutími o tvební uzávěře v rozhu celé try mezinárodního thu E ilnice I/ od ilnice II/0 v Jihlvě po měto. Toto územní rozhodnutí zhrnu pá šířky 00, plochy ve vzdálenoti n kždou trnu od tbilizovné oy ilnice I/. ilnice I/ Čeká Bělá obchvt tv k 0/0 informční leták, tv k 0/0 Stvb řešen jko úplný obchvt Čeké Bělé. Přeložk zčíná n távjícím úku této komunikce mezi Krátkou Ví Čekou Bělou končí opět n távjící I/ z Čekou Bělou ve měru n Ždírec nd Doubrvou. Obec Čeká Bělá n obchvt připon třemi křižovtkmi, přičemž první křižovtk ve měru od Hvlíčkov u nvržen jko mimoúrovňová křižovtk (MÚK) dvěmi větvemi. N větvi MÚK nvržen ndzd, který tvoří třípolový. Ottní křižovtky jou řešeny jko úrovňové. Průčná křižovtk ilnicí III/0 tyková křižovtk připoním távjící ilnice I/, z níž po dokončení tvby tne mítní komunikce. Přeložk ilnice I/ přechází údolí Bělá, hož přeění řešeno dmipolovou etkádou délky. Tr přeložky v celé délce veden v extrvilánu nvržen v ktegorii S,/0. Úprv ilnice III/0 v mítě křižovtky ilnicí I/ nvržen v ktegorii S,/ ohledem n menší intenzitu doprvy n této komunikci. Připoní távjící ilnice v km,0, které bude loužit jko hlvní připoní Čeké Bělé ve měru od Ždírce nd Doubrvou, nvrženo v ktegorii S,/. V km 0,00 0,0 ve měru n Hvlíčkův nvrženo zvětšení počtu jízdních pruhů ve toupání. Jiný přídvný pruh ve toupání n přeložce I/ není nutné zřizovt. Podélný fil ilnice I/ dán potřebou nponí n távjící n zčátku konci přeložky, nutnotí přeění údolí říčky Bělá úrovňové nponí ilnice III/0. ilnice I/ Jihlv obchvt jih tv k 0/0 0/0 uvedeno do vozu Výtvb ilnice I/ v ouldu měrným územním plánem. Mimoúrovňové křižovtky ve vhodných mítech umožňují odbočení nebo připoní utomobilové doprvy čátečně zbrňují průzdu mětem extrvilánovou doprvu. Předmětem tvby pokrčování obchvtu mět Jihlvy přeložkou ilnice I/ jihozápdně od mět Jihlvy. Stvb nvzu n první čát obchvtu Jihlvy mezi Jirákovou ulicí ilnicí II/0 n Pelhřimov (úk otevřen v červenci 0), to ve tničení km 0,00. Dále tvb pokrču verně od mětké čáti Pítov, kde kříží III/0, po průchodu bývlým vonkým reálem gráží překrču údolí Pítovkého. V blízkoti nejvyššího bodu try (vrch Větrník 0 m n.m.) kříží vonkou cetu, která zpřítupňu vonké reály u obce Rnčířov. N konci tvby tr přeložky ilnice I/ blíží zhrádkářké kolonii U Rá mítní komunikci, zpřítupňující tyto pozemky. V blízkoti této komunikce tr obchvtu v ktegorii poloviny S,/00 dočně zkončen n távjící I/ npoju vizorním úkem. Definitivním řešením v tomto toru bude mimoúrovňová křižovtk v toru U Rá jko oučát pokrčování přeložky ilnice I/ měrem n. I Čeká Bělá obchvt_.indd..0 :0: Silnice I/ Čeké Budějovice Hvlíčkův Svitvy v verní čáti kr Vyočin páteřní komunikcí ve měru zápd východ. N korigovnou tru z mětem Hvlíčkův, která byl v 0. letech minulého toletí tvěn v ktegorii S,/0, nvzují úky nevyhovujícími měrovými výškovými poměry rovněž nedottečnou šířkou vozovky. Jedním z tkových úků průth obcí Čeká Bělá. Součný tv ilnice v tomto úku neodpovídá jímu význmu vými prmetry technickým tvem nevyhovu potřebám ilnice I. třídy. Vykytu zde řd závžných doprvních závd neznedbtelným fktorem i velmi obtížně udržitelná jízdnot ilnice v zimním období. Součné podélné klony hující 0 % neumožňují plynulot zejmén těžké nákldní doprvy, což rovněž negtivně ovlivňu životní tředí v obci zvýšenou hlukovou zátěží obyvtel exhlcemi. Stvb obchvtu I/ Čeká Bělá bou přine vyloučení trnzitní doprvy mimo ouvile ztvěná území, odtrnění oučné zátěže obyvteltv hlukem exhlcemi, zvýšení plynuloti doprvy zkrácení jízdní doby. Stvb obchvtu bou dále přine rychlejší efektivnější způob přeprvy připě k lepšímu životnímu tředí v Čeké Bělé. čát nchází v neztvěném území. Provoz n távjící I/ bude regulován zejmén při výtvbě vltního nponí n távjící n zčátku n konci přeložky dále při výtvbě křižovtky ilnicí III/0. Součátí tvby bude rovněž úprv vodovodu VESA, odvodnění komunikce, úprv meliorcí, doprvní znčení, vegetční úprvy, rekultivce, úprv kbelu nízkého npětí (NN), úprv dělovcích kbelů přípojk NN k hláiči náledí. Silnice I/ Chotìboø tvb Hlinko Èeká Bìlá obchvt Relizcí ktu dojde k vyloučení trnzitní doprvy infogrfik S-Cek-Bel--obchvt-000 mimo ouvilou Hvlíèkùv zátvbu Čeké Bělé z toho plynou- Humpolec cích zátěží obyvteltv exhlcemi hlukem. Jihlv Krátká Ve Prkticky celou tvbu bude možné vádět bez výrznějšího omezení veřejného vozu, neboť jí převážná čát nchází v neztvěném území. Provoz n távjící I/ bude regulován zejmén při výtvbě vltního nponí n távjící n zčátku n konci přeložky dále při výtvbě křižovtky ilnicí III/0. Součátí tvby bude rovněž úprv vodovodu VESA, odvodnění komunikce, úprv meliorcí, doprvní znčení, vegetční úprvy, rekultivce, úprv kbelu nízkého npětí (NN), úprv dělovcích kbelů přípojk STAV NN k hláiči PŘÍPRAVY náledí. Relizcí ktu dojde k vyloučení trnzitní doprvy mimo ouvilou zátvbu Čeké Bělé z toho plynoucích zátěží obyvteltv exhlcemi hlukem. N tvbu bylo vydáno prvomocné tvební povolení. Smlouv vybrným dodvtelem byl uzvřen v únoru roku 0 STAV nyní PŘÍPRAVY již bíhá relizce. Předpokládné uvedení tvby do vozu ve dvnácténým dodvtelem měíci roku byl 0. uzvřen v únoru roku 0 nyní již bíhá re- N tvbu bylo vydáno prvomocné tvební povolení. Smlouv vybrlizce. Předpokládné uvedení tvby do vozu ve dvnáctém měíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Název tvby délk: m počet: nejou žádné PHS I/ Čeká Bělá, obchvt Èeká Bìlá délk: m ktegorie: S,/0 ploch vozovek: m počet tvebních Hvlíèkùv obktů: počet ů: - z toho z toho n I. tř.: Etkád pøe Bìlá Pøibylv počet ů: - z toho z toho n I. tř.: počet: nejou žádné PHS nd ilnicí I. tř.: Øešená tvb 0ploch těn: 0 nejou 000 mžádné PHS počet: délk větví: m počet obktů: nejou žádné přeložky ploch vozovek: nejou žádné přeložky vodohopodářké obkty: obkty elektro: I Čeká Bělá obchvt_.indd..0 :0: čát nchází v neztvěném území. Provoz n távjící I/ bude regulován zejmén při výtvbě vltního N tvbu bylo vydáno prvomocné tvební povolení. nponí n távjící n zčátku n konci přeložky Smlouv vybrným dodvtelem byl uzvřen v únoru Souhl dále při výtvbě Schvál. křižovtky ilnicí III/0. roku 0 nyní již bíhá Zhání relizce. Součátí tvby bude rovněž úprv vodovodu VESA, Předpokládné uvedení tvby do vozu ve dvnáctém měíci roku 0. EIA výběr. ř. do vozu odvodnění komunikce, úprv meliorcí, doprvní znčení, vegetční úprvy, rekultivce, úprv kbelu nízkého npětí (NN), úprv dělovcích kbelů přípojk NN k hláiči 0/ náledí. 0/0 0/0 0/0 Souhl 0/0 Schvál. 0/0 /0 Zhání Relizcí ktu dojde k vyloučení trnzitní doprvy EIA výběr. ř. tvby do vozu mimo ouvilou zátvbu Čeké Bělé z toho plynoucích 0/ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 /0 zátěží obyvteltv exhlcemi hlukem. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. ktegorie: S,/0 ploch vozovek: m počet tvebních obktů: ploch těn: nejou žádné PHS počet obktů: nejou žádné přeložky ploch vozovek: nejou žádné přeložky vodohopodářké obkty: obkty elektro: přeložky plynovodu: 0 Celkový obm zemních prcí výkopy: m náypy: m Míto tvby: Krj Vyočin Kttrální území: Čeká Bělá Druh tvby novotvb trvlého chrkteru Název tvby Správ Jihlv, Koovká 0, Jihlv Proktnt: PRAGOPROJEKT.., K Ryšánce I/ Čeká Bělá, obchvt/,, Prh Zhotovitel: Stvby ilnic železnic,.. Míto tvby: Krj Vyočin Cen tvby dle mlouvy bez dně: 000 Kč Kttrální území: Čeká Bělá Druh tvby novotvb trvlého chrkteru Správ Jihlv, Koovká 0, Jihlv Proktnt: PRAGOPROJEKT.., K Ryšánce Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Čeká Bělá obchvt_.indd..0 :0: Zábøeh I Jihlv obchvt jih_kor.indd..0 :: Silnice I/ zřzen do evropkého ytému dálkových ilnic měru ver jih pod čílem E jko velmi význmný mezinárodní th tvořící teoreticky nejkrtší pojnici Prhy Vídně. Její ituování do polohy n pojnici Znojm, Morvkých Budějovic Jihlvy dáno hitorickým vývom, muž odpovídjí i návrhové prmetry try v nepolední řdě i tvební tv této původní tereziánké ilnice. Relizce obchvtu mět ilnicí I/ byl vyvolán zcel nevyhovující itucí průzdu trnzitní lokální doprvy centrem mět, kdy távjící doprvní infrtruktur zcel kpcitně vyčerpán. Dále zcel nevyhovující ztížení obyvtel podél průthu ilnice I/ ndměrným hlukem exhlcemi (výrzné překročení povolených limitů již v době příprvy tvby). jižní čát obchvtu v této ktegorii měl vyhovět n období nejbližších let. Nvržená tvb byl tbilizován pltným územním plánem ttutárního mět Jihlvy, kde průběh hlvní try byl zřzen mezi veřejně pěšné tvby doprvní infrtruktury mět. Relizce tvby byl prioritním zájmem ttutárního mět Jihlvy n poli doprvních tveb n území mět. Relizovnou tvbou nedošlo k výrznému záhu do Pozitivní dopdy try vedené v obchvtu lze ptřovt především ve zvýšení bezpečnoti ilniční doprvy, zlepšení doprvní oblužnoti podpory rozvojových ktivit v dotčeném toru. Specifický pozitivní příno uvžovné doprvní tvby dán jí loklizcí ve měru k Rkouku, tedy v území, kde třeb očekávt význmné rozvojové impuly vyplývjící z mezinárodní polupráce. Hvlíèkùv (D) životního Horní tředí v zájmovém území, neboť v tr Koov nové komunikce nencházejí žádná chráněná úze- mí či ochrnná pám. Tr komunikce veden pøe Pítovký Mohelnice Mimoúrovòová køižovtk ilnicí II/0 0 pøe pøeložku ilnice III/0 Jihlv tvb Jihlv, obchvt (v vozu od 0) převážně Jihlvký tunel v zářezu přeěním údolí, přeložek komunikcí vodotečí, tedy z hledik záhu do krjinného rázu nedná o zádní změnu. 0 délk: mpítov ktegorie: polovin S,/00 (volná šířk výhled 0, m) ploch vozovek: m² počet tvebních obktů: počet celkem: Sov Silnice I/ tvb Jihlv obchvt jih I Jihlv obchvt jih_kor.indd..0 :: celková délk přeložek: 0 m 0 Telè infogrfik S-Jihlv-obchvt-jih-00 Jihlv Tøebíè Morvké počet novì obktů: zvoznìný úk počet: 0 0, km délk těn: m počet obktů: vodohopodářké obkty: V ktové dokumentci ve tupni vydání územního rozhodnutí počítlo výtvbou kompletní čtyřpruhové měrově rozdělené komunikce ktegorie S,/00. V rámci předmětné tvby byl relizován pouze prvá polovin čtyřpruhové komunikce v ktegorii polovin S,/00, tj. volná šířk 0, metru tejně jko první čát obchvtu tím, že rozhodující křižující tvební obkty jou relizovány v první etpě n definitivní šířkové upořádání. Při oučných výhledových intenzitách doprvy by jižní čát obchvtu v této ktegorii měl vyhovět n období nejbližších let. FINANCOVÁNÍ STAVBY Stvb Nvržená byl tvb v byl plné tbilizován výši hrzen pltným Státním územním fondem plánem ttutárního doprvní mět Jihlvy, kde průběh hlvní try byl zřzen mezi veřejně pěšné infrtruktury. tvby doprvní infrtruktury mět. Relizce tvby byl prioritním zájmem ttutárního mět Jihlvy n poli doprvních tveb n území mět. Relizovnou tvbou nedošlo k výrznému záhu do životního tředí v zájmovém území, neboť v tr nové komunikce nencházejí žádná chráněná území či ochrnná pám. Tr komunikce veden převážně v zářezu přeěním údolí, přeložek komunikcí vodotečí, tedy z hledik záhu do krjinného rázu FINANCOVÁNÍ nedná o zádní STAVBY změnu. jižní čát obchvtu v této ktegorii měl vyhovět n období nejbližších let. Nvržená tvb byl tbilizován pltným územním plánem ttutárního mět Jihlvy, kde průběh hlvní PRŮBĚH try byl zřzen mezi STAVBY veřejně pěšné tvby doprvní infrtruktury mět. Relizce tvby byl FINANCOVÁNÍ STAVBY Stvb prioritním zájmem byl v ttutárního plné výši mět hrzen Jihlvy n Státním poli fondem doprvní infrtruktury. doprvních tveb n území mět. Relizovnou tvbou nedošlo k výrznému záhu do životního tředí v zájmovém území, neboť v tr nové komunikce nencházejí žádná chráněná území či ochrnná pám. Tr komunikce veden převážně v zářezu přeěním údolí, přeložek komunikcí vodotečí, tedy z hledik záhu do krjinného rázu nedná o zádní změnu. PRŮBĚH STAVBY Souhl Schvál. Zhání EIA Souhl výběr. Schvál. ř. tvby do Zhání vozu 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 délk: m ktegorie: polovin S,/00 (volná šířk 0, m) ploch vozovek: m² počet tvebních obktů: počet celkem: celková délk ů:, m délk nově budovných větví: m počet obktů: délk těn: m počet obktů: celková délk přeložek: 0 m vodohopodářké obkty: obkty elektro: přeložk plynovodu: Celkový obm zemních prcí výkopy: m³ náypy: m³ Stvb byl v plné výši hrzen Státním fondem doprvní infrtruktury. EIA výběr. ř. tvby do vozu 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Název tvby I/ Jihlv obchvt jih Míto tvby: krj Vyočin Kttrální území: Jihlv, Pítov u Jihlvy Druh tvby: novotvb, liniová Správ Jihlv, Koovká 0, 0 Jihlv Proktnt: Mott McDonld Prh.r.o., Název tvby Národní, 0 00 Prh Zhotovitel: Sdružení Col CZ,.. I/ Jihlv obchvt jih IS Košice,.. Cen tvby celkem: Míto tvby: krj Vyočin Kč Kttrální území: Jihlv, Pítov u Jihlvy Druh tvby: novotvb, liniová Správ Jihlv, Koovká 0, 0 Jihlv Proktnt: Mott McDonld Prh.r.o., Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Jihlv obchvt jih_kor.indd..0 ::

9 Cílem ktu vyloučení trnzitní doprvy mimo ouvile ztvěná území, odtrnění oučné zátěže obyvteltv hlukem exhlcemi, zvýšení plynuloti doprvy zkrácení jízdní doby, odtrnění celkem devíti doprvně závdných mít úků. Silnice I/ bíhá mezi Mohelnicí hrničním přechodem do Polk v Mikulovicích. Je tedy důležitou oučátí komunikční ítě Čeké republiky mezinárodním význmem. ilnice I/ Morvké Budějovice obchvt tv k 0/0 informční leták, tv k 0/0 I Morvké Budějovice obchvt_.indd..0 :0: Silnice I/ chází v oučné době tředem mět Morvké Budějovice. Obchvt řeší převedení trnzitní doprvy mimo mětké centrum. Ze távjící try odklání z obcí Litohoř, chází jižně od Morvkých Budějovic npoju n távjící I/ z mítní čátí Lžínky ve měru n Grešlové Mýto. Silnice I/ oučátí zákldní komunikční ítě Čeké republiky tvb obchvtu oučátí dlouhodobě plánovné tvby ilnice I/ mezinárodního thu E v úku D Jihlv tátní hrnice. V oučné době veškerá doprv po I/ veden měto Morvké Budějovice. V ztvěné čáti mět Morvké Budějovice ho mítní čáti Lžínky vykzu ilnice řdu doprvních závd, technické prmetry měrové, klonové šířkové poměry neodpovídjí poždvkům kldeným n I. třídy. Z důvodu nízké volné výšky podzdu e.č. -0 pod železniční trtí muí být trvle využíván jko objízdná tr nákldní vozidl mítní komunikce. tčených zhrádek. repektují biokoridory podél vodotečí. Nvrhovný obchvt v normových prmetrech připě ke zvýšení bezpečnoti všech účtníků vozu. Stvb dnou z etp celkové tvby ilnice I/ mezinárodního thu E v úku D Jihlv tátní hrnice. V letech 0 byl relizován tvb dálničního přivděče D Jihlv, v roce 0 byl dokončen. čát obchvtu Jihlvy, v relizci Kolín zbývjící Ze távjící try mezi měty Jihlv nvrhovný obchvt bude Nymburk odklánět v rovném Podìbrdy úku z obcí Litohoř náledně cházet torem jižně od Morvkých Budějovic, by opět npojil n távjící I/ z mítní Prh čátí Lžínky ve měru n Grešlové Mýto. Jihlv Kutná Hor jižní čát obchvtu Jihlvy. Lukov Silnice I/ Èálv tvb Morvké obchvt Benešov infogrfik S-Mor-Budej-obchvt-00 N kt I/ Litohoø Morvké Budějovice obchvt budou Jihlv nvzovt dlší etpy tvby thu E, to Jkubov obchvt, Želetv obchvt, MÚK Kárn, Dlouhá Telè Brt- Tøebíè nice obchvt Jihlv Stonřov. Jckov pøe Rokytku Krnèice ploch vozovek: Láz m Morvké které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Nové Syrovice délk: Øešená m tvb ktegorie: S,/ m počet tvebních obktů: 0 počet ů: celková ploch ů: m Vece Ètohotice Lžínky Morvké počet: Zvìrkovice ploch těn: 0 m 00 počet obktů: ploch vozovek: m vodohopodářké obkty: I Morvké Budějovice obchvt_.indd..0 :0: Prokt zhrnu výtvbu ilničního těle v ktegorii S,/00 v celkové délce hlvní try 0. Zčátek nové try ituován těně z obcí Litohoř, kde nová tr odklání od távjící ilnice, pokrču zápdně od mět Morvké Budějovice ho mítní čáti Lžínky vrcí n původní tru nedleko hrnic kr Vyočin Jihomorvkého kr. Součátí tvby kromě hlvní try ilnice jou mimoúrovňové křižovtky ilnicemi II/, II/ (u Morvkých Budějovic) III/ (u Lžínek). Dále oučátí tvby ních obktů délek: přibližně ( mlýnký náhon), 0 ( řeku Rokytnou, železniční trť III/), ( II/), ( železniční trť) 0 ( přeložku ilnice III/). Stvb zhrnu tké přeložky ilnic II/ III/ v celkové délce, přeložky vodovodů, knlizcí, dělovcích kbelů plynovodů, rekultivce, vegetční úprvy tihluková těn výšky metry vlevo v úku km,0, u nejbližší obytné zátvby. Pro zchování doprvní oblužnoti Lžínek po zlepení távjící ilnice I/ oučátí i tvb I/ Morvké Budějovice Lžínky, utobuová ztávk. V rámci tvby bude odtrněn zhrdní chtk oplocení v dotčených zhrádkách. Dle dendrologického průzkumu bude káceno tromů m křovin. Náhrdou z vykácenou zeleň budou vedeny vegetční úprvy n ilničním těle. Relizce ktovné tvby nvržen v pěti etpách. Omezení řízení vozu v průběhu dnotlivých etp výtvby řešeno doprvním znčením. Doprvní oblužnot bude zchován, dojde pouze k omezení. Vzhledem ke kutečnoti, že dná o návrh obchvtu mět, dojde k výrznému nížení vlivů doprvy n okolí távjících komunikcí. Obchvt bude vybven tihlukovou clonou zjištění příputné hlukové zátěže STAV dotčených PŘÍPRAVY zhrádek. repektují biokoridory podél vodotečí. Nvrhovný obchvt v normových prmetrech připě ke zvýšení bezpečnoti všech účtníků vozu. Stvb v relizci od květn roku 0. Předpokládné uvedení do vozu v prvním měíci Stvb dnou z etp celkové tvby ilnice I/ mezinárodního thu E v úku D Jihlv tátní hrnice. V letech 0 byl roku. relizován tvb dálničního přivděče D Jihlv, v roce 0 byl dokončen. čát obchvtu Jihlvy, v relizci zbývjící jižní čát obchvtu Jihlvy. N kt I/ Morvké Budějovice obchvt budou nvzovt dlší etpy tvby thu E, to Jkubov obchvt, Želetv obchvt, MÚK Kárn, Dlouhá Brtnice obchvt Jihlv Stonřov. tčených zhrádek. repektují biokoridory podél vodotečí. STAV Nvrhovný PŘÍPRAVY obchvt v normových prmetrech připě ke zvýšení bezpečnoti všech účtníků Předpokládné uvedení do vozu v prvním měíci Stvb v relizci od květn roku 0. Stvb vozu. v relizci od květn roku 0. roku. Stvb dnou z etp celkové tvby ilnice I/ Předpokládné uvedení do vozu v prvním měíci roku. mezinárodního thu E v úku D Jihlv tátní hrnice. V letech 0 byl relizován tvb dálničního přivděče D Jihlv, v roce 0 byl dokončen. čát obchvtu Jihlvy, v relizci zbývjící Souhl Schvál. Zhání jižní čát EIA obchvtu Jihlvy. výběr. ř. tvby do vozu N kt I/ Morvké Budějovice obchvt budou nvzovt dlší etpy tvby thu E, to Jkubov Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu obchvt, 0/0 Želetv 0/0 obchvt, MÚK 0/0 Kárn, Dlouhá 0/0 Brtnice obchvt Jihlv Stonřov. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ 0/0 0/0 0/ Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, orientční. které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, délk: m ktegorie: S,/00 ploch vozovek: m počet tvebních obktů: 0 počet ů: celková ploch ů: m počet: počet: ploch těn: 0 m počet obktů: ploch vozovek: m vodohopodářké obkty: obkty elektro: 0 přeložky plynovodu: Název tvby: I/ Morvké Budějovice - obchvt Míto tvby: Krj Vyočin Kttrální území: Morvké Budějovice, Litohoř, Lžínky, Vece Druh tvby: novotvb trvlého chrkteru Název tvby: Správ Jihlv, Koovká 0, Jihlv Proktnt: DOPRAVOPROJEKT Otrv I/ Morvké Budějovice - obchvt Zhotovitel: STRABAG.. Cen tvby dle mlouvy bez dně: Míto tvby: Krj Vyočin 000 Kč Kttrální území: Morvké Budějovice, Litohoř, Lžínky, Vece Druh tvby: novotvb trvlého chrkteru Správ Jihlv, Koovká 0, Jihlv Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Morvké Budějovice obchvt_.indd..0 :0: ilnice I/ Vlchov Rác informční leták, tv k 0/0 I Vlchov-Rc kor.indd..0 0:: Silnice I/ bíhá v úku Vlchov Rác intrvilánem obcí Vlchov Zvole. Tr veden v nepřehledných měrových obloucích, kde nevyhovující šířkové upořádání kde není možné relizovt odtvné pruhy chodníky. Půobením doprvy podél ilnice I/ nevyhovující životní tředí vlivem ndměrného hluku z doprvy exhlcemi. Nvíc ohrožen bezpečnot chodců cyklitů. V extrvilánu tr veden v mírně zvlněném terénu v tr mlými výškovými měrovými poloměry. Z tohoto důvodu n távjící tvoří kolony vozidel v přípdě předjíždění vzniká nebezpečí hvárie z důvodu nedottečných rozhledových délek. které zjití převedení veřejné doprvy mimo tveniště oučně umožní potřebnou tveništní doprvu. Předpokldem obluhy území ouběžná relizce polních cet, které jou obluhu území nezbytné. Připoní přeložek komunikcí n távjící ilniční íť bude relizováno z vozu, což klde znčné nároky n dobrou koordinci průběhu tvby. Předmětná tvb dále zhrnu znčný rozh přeložek inženýrkých ítí, jichž relizce podmiňu vltní tvební Silnice I/ práce. Nová přeložk ilnice I/ ouvijících komunikcí níží negtivní účinky z doprvy podél távjící ilnice I/, níží hluková zátěž, emi níží doprvní zátěž. Bezpečnot doprvy zvýší hlvně oddělením pěší, cyklitické pomlé doprvy od doprvy n přeložce ilnice I/. Předpokldem obluhy území ouběžná relizce polních cet u, které ice nejou oučátí tvby le jou obluhu území nezbytné. Z hledik zjištění obluhy území přítupu n pozemky nezbytné, by jich tvb bíhl v koordinci tvbou Silnice I/ Vlchov Rác. Souběžné polní cety přímo nvzují n těleo hlvní try. tvb Vlchov Rác Rác tvb Zábøeh obchvt (výhled) infogrfik S-Vlchov-Rc-00 tvb Rác Zábøeh (v od 0) K zjištění Jetøebí bezpečnoti vozu zprcováno vizorní doprvní znčení. Zábøeh tv k 0/0 Mohelnice Øešená tvb které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Jiné pøiprvovné tvby Zvole 0 0, km délk: m ktegorie: S,/00 ploch vozovek: 0 m počet tvebních obktů: délk: m ktegorie: S,/00 ploch vozovek: 0 m počet tvebních obktů: počet celkem: ploch ů: 0 m počet: Slvoòov tvb Mohelnice Vlchov Vlchov Mohelnice počet celkem: počet: nejou Bohulvice žádné opěrné ploch zdi ů: 0 m počet: délk větví: m počet Lukvice obktů: počet: délk těn: m délk: 0 m vodohopodářké obkty: obkty elektro: 0 přeložky plynovodu: Celkový obm zemních prcí I Vlchov-Rc kor.indd..0 0:: Předmětem tvby přeložk távjící ilnice I/ v km, ž km,00 průběžného tničení ouvilého ouboru devíti tveb Přeložky ilnice I/, zčátkem tničení n távjícím obchvtu Mohelnice. Zčátek tvby Vlchov Rác, která v ouboru devíti tveb oznčován jko. tvb, v km, u obce Vlchov. Tr přeložky ilnice I/ veden převážně v extrvilánu, pouze u obcí Vlchov Zvole chází okrm ztvěného území v ouldu územním plánem. Tr byl vybrán z několik vrint již ve vyhledávcí tudii přeložky ilnice I/ v úku Mohelnice Petrov nd Denou. Nová tr veden v ouběhu távjící ilnicí I/ ve vzdálenoti 00, pouze u Zvole oddlu více. Překrču příčná údolí Slvoňovkého, z Vlchov dolu, Vrnovkého Zvolkého několik roklí občnou vodotečí. Přetože mximální podélný klon nivelety.0 %, nutné v několik přípdech zkládt zemní těleo n vhových tupních, tože příčný klon terénu dohu ž %. Ndmořká výšk terénu pohybu v rozmezí 00 m n.m. Při minimálních hodnotách podélného klonu to znmená poměrně vyoké náypy zářezy zemního těle. Tr byl v předchozích tupních optimlizován ohledem n tihluková optření zemní práce ní obkty. Se zháním výtvby počítá v roce 0. Předpokládná délk výtvby měíců. Vzhledem k délce tvby neuvžu etpovým uváděním ilnice I/ Vlchov Rác do vozu. Pro hldký průběh výtvby zprcován hrmonogrm potupu budování vizorních komunikcí, které zjití převedení veřejné doprvy mimo tveniště oučně umožní potřebnou tveništní doprvu. Předpokldem obluhy území ouběžná relizce polních cet, které jou obluhu území nezbytné. Připoní přeložek komunikcí n távjící ilniční íť bude relizováno z vozu, STAV což klde znčné PŘÍPRAVY nároky n dobrou koordinci průběhu tvby. Předmětná tvb dále zhrnu znčný rozh přeložek inženýrkých ítí, jichž V relizce oučné podmiňu době vltní tvební vydáno práce. tvební K zjištění povolení bezpečnoti ndá- vozu zprcováno vizorní doprvní znčení. le bíhá mtkoprávní vypořádání tvby. Smlouv o dílo budoucím zhotovitelem připrven k podpiu. Předpokládné zhání tvby v březnu 0 předpokládné V oučné době uvedení vydáno tvby tvební do povolení vozu ndále ve bíhá dvnáctém mtkoprávní vypořádání tvby. Smlouv o dílo budoucím zhotovitelem připrven k podpiu. roku 0. Předpokládné zhání tvby v březnu 0 předpo- měíci kládné uvedení tvby do vozu ve dvnáctém měíci roku 0. které zjití převedení veřejné doprvy mimo tveniště oučně umožní potřebnou tveništní doprvu. V oučné době vydáno tvební povolení ndá- Předpokldem obluhy území ouběžná relizce le bíhá mtkoprávní vypořádání tvby. Smlouv polních cet, které jou obluhu území nezbytné. Souhl Schvál. o dílo budoucím zhotovitelem Zhání připrven k podpiu. Připoní přeložek komunikcí n távjící ilniční íť Předpokládné zhání tvby v březnu 0 předpokládné uvedení tvby do vozu ve dvnáctém bude relizováno EIA z vozu, což klde znčné nároky výběr. ř. do vozu n dobrou koordinci průběhu tvby. měíci roku 0. Předmětná tvb dále zhrnu znčný rozh přeložek 0/0 inženýrkých 0/0 ítí, jichž relizce 0/0 podmiňu /0 vltní 0/0 0/0 /0 Souhl Schvál. Zhání tvební práce. EIA výběr. ř. tvby do vozu K zjištění bezpečnoti vozu zprcováno vizorní doprvní znčení. 0/0 0/0 0/0 /0 0/0 0/0 /0 Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných které nedjí doprvních předem předvídt, jou uvedená komunikcí dt pouze orientční. ovlivňu velké množtví fktorů, počet: nejou žádné opěrné zdi počet obktů: délk: 0 m vodohopodářké obkty: obkty elektro: 0 přeložky plynovodu: Celkový obm zemních prcí výkopy: m náypy: m Název tvby: Silnice I/ Vlchov Rác Míto tvby: Olomoucký krj Kttrální území: Lukvice, Vlchov, Zvole, Rác Druh tvby: novotvb Název tvby: Silnice I/ Vlchov Rác Míto tvby: Olomoucký Olomouckrj Proktnt: Doprvokt Brno,.., Kttrální území: Lukvice, Kounicov /, Vlchov, 0 00, Brno-Veveří Zvole, Rác 000 Kč Druh tvby: novotvb Správ Olomouc, Wolkerov,, Olomouc Proktnt: Doprvokt Brno,.., Kounicov /, 0 00, Brno-Veveří Správ Olomouc, Wolkerov,, Předpokládná cen tvby bez dně: Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Vlchov-Rc kor.indd..0 0::

10 ilnice I/ Červenohorké dlo-ver 0/0 uvedeno do vozu I Cervenohorke dlo_kor,ouhl.indd..0 :0: Modernizce ilnice I/ byl vyvolán především nevyhovujícím šířkovým upořádáním, které neodpovídá ni nejnižší technické ktegorii ilniční komunikce. Silnice I/ důležitou nedílnou oučátí komunikční ítě Čeké republiky přímou vzbou n ndřzenou íť rychlotních ilnic dálnic i do zhrničí ( hrniční přechod v Mikulovicích). Dále poju nejdůležitější ídelní útvry Šumperk Jenick zjišťu regionální doprvní vzby v o ver jih. Zároveň všk zjišťu i ndregionální doprvní vzby, tedy nponí okreů Jeník n vnitrozemí i n. né odtvné pruhy montáž něhových řetězů. Silnice I/ tké dinou přítupovou cetou k význmnému horkému třediku Červenohorké dlo, to zde hr tké neztupitelnou roli rozvoj turitického ruchu. To nkonec ukázlo rozhodujícím fktorem při plánovném potupu rekontrukce ilnice n obou trnách Červenohorkého dl, kdy bylo přijto rozhodnutí tvět potupně zčít n verní trně zchovt tk po celou dobu tvby vždy lepoň z dné trny přítup ke třediku Červenohorké dlo. Při pouzování vhodného potupu rekontrukce ilnice, tedy zejmén při technickém návrhu řešení způobu rozhu rekontrukce byly, vzhledem k umítění této důležité komunikce téměř v centru CHKO Jeníky, brány v úvhu hlvně ekologické pekty modernizce. Dlším z důležitých poždvků byl podmínk plného zprůzdnění rekontruovného úku ilnice v zimním období. Od zčátku bylo tké zováno zchování plného zčlenění ilnice do krjiny. Z toho všeho nkonec vyplynulo řešení držet távjící polohy ilnice modernizci vét n Silnice I/ Jeník Bìlá pod Prdìdem v nezbytně nutném rozhu. Výtvb byl vzhledem ke klimtickým podmínkám (Červenohorké dlo má ndmořkou výšku 00 m), náročnému terénu váděn v době letní uzávěry. V zimním období (litopd ž březen) byl n Červenohorké dlo zjištěn v obou měrech veřejný voz včetně zjištění zimní údržby. tvb Èervenohorké dlo ver infogrfik S-Cervenohorke-dlo-ver-00 0/0 uvedeno do vozu Filipovice Horní Domšov Nvzující tvb I/ Červenohorké dlo-jih může být zhán ž po úplném dokončení této verní tvby. Nově uprvená rekontruovná ilnice zárukou bezpečné pohodlné doprvy Jeníky. Rekontrukce rozdělen n dvě tvby, kde předělem Červenohorké dlo. N trnu Jenickou to právě zvozněná tvb I/ Červenohorké dlo-ver v délce přibližně n trnu měrem n dná o plánovnou tvbu I/ Červenohorké dlo-jih v délce i 00 met-rů. Rekontrukce počívá v úprvě komunikce n ktegorii S, přílušným rozšířením v točkách tké vybudováním úku možnot předjíždění v délce přibližně 000. Zčátek ilnice I/ v Mohelnici, v křižovtce ilnicí I/ (výhledově R). Dále veden v tr Zábřeh, Potřelmov,, Velké Loiny, Loučná nd Denou, Červenohorké dlo, Jeník, Mikulovice, hrniční přechod do Polk. V úku mezi Bludovem Petrovem nd Denou v délce 00 veden v peáži ilnicí I/. Silnice I/ byl v úku od hrnice bývlých okreů /Jeník ž po křižovtku ilnice I/ II/ v obci Domšov (tvb I/ Červenohorké dlo-ver) rozšířen, uprvily měrové oblouky točky byly vytvěny pruhy předtí pomlého vozidl. V rámci tvby byly též potveny utobuové ztávky ve Filipovicích n Červenohorkém dle. Modernizce i vyžádl četné přeložky ochrnná optření inženýrkých ítí (vedení VN, NN, telefonní kbely, plynová i vodovodní vedení). Rekontrukci nevyhnuly ni dv távjící ní obkty Hluboký Černý. V Domšově byly nově vybudovány oboutrnné odtvné pruhy montáž něhových řetězů. Při pouzování vhodného potupu rekontrukce ilnice, tedy zejmén při technickém návrhu řešení způobu rozhu rekontrukce byly, FINANCOVÁNÍ vzhledem k umítění této STAVBY důležité komunikce téměř v centru CHKO Jeníky, brány úvhu hlvně ekologické pekty modernizce. Dlším Stvb z důležitých byl poždvků v plné byl výši podmínk hrzen plného Státním zprůzdnění fondem rekontruovného úku ilnice v zimním období. Od zčátku bylo tké zováno z- doprvní infrtruktury. chování plného zčlenění ilnice do krjiny. Z toho všeho nkonec vyplynulo řešení držet távjící polohy ilnice modernizci vét n v nezbytně nutném rozhu. FINANCOVÁNÍ STAVBY Stvb byl v plné výši hrzen Státním fondem doprvní infrtruktury. PRŮBĚH STAVBY PRŮBĚH STAVBY né odtvné pruhy montáž něhových řetězů. Souhl Schvál. infrtruktury. Zhání EIA ÚR výběr. ř. tvby do vozu Při pouzování vhodného potupu rekontrukce ilnice, tedy zejmén při technickém návrhu řešení způobu rozhu rekontrukce byly, vzhledem k umítění této důležité komunikce téměř v centru CHKO Jeníky, brány v úvhu hlvně ekologické pekty modernizce. Dlším z důležitých poždvků byl podmínk plného zprůzdnění rekontruovného úku ilnice v zimním období. Od zčátku bylo tké FINANCOVÁNÍ STAVBY Stvb byl v plné výši hrzen Státním fondem doprvní /0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 zováno zchování plného zčlenění ilnice do PRŮBĚH STAVBY Pozn.: krjiny. Z Tento toho všeho leták nkonec byl zprcován vyplynulo řešení v září držet 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních távjící komunikcí polohy ilnice ovlivňu modernizci velké množtví vét n fktorů, EIA které ÚR nedjí předem výběr. ř. tvby předvídt, do vozu Souhl Schvál. Zhání jou v nezbytně uvedená nutném dt rozhu. pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, Drátovn které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. /0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Stvb gbionové zdi v km,,0 Oprv u v SO km, v km 0, Rozšíření komunikce Dokončená rekontrukce ilnice v km,0,00 v km,00 FOTO Z PRŮBĚHU VÝSTAVBY FOTO Z DOKONČENÉ VÝSTAVBY I Cervenohorke dlo_kor,ouhl.indd..0 :0: Zemní pláň v km,, Vodorovné doprvní Afltový znčení koberec (AKMS) v km,0 v km,00,0 Zčátek úku n Gbionová Červenohorké zeď v dlo km,,0 těně před dokončením Brunál Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. délk: m ktegorie: S,/0 ploch vozovek: 0 m počet tvebních obktů: Èervenohorké dlo počet celkem: celková délk ů: 0, m počet: nejou žádné MÚK Zárubní zdi gbionovým obkldem délk: m Albrechtov ktegorie: S,/0 počet Jeník obktů: nejou žádné ploch PHS vozovek: 0 m počet tvebních obktů: I Cervenohorke dlo_kor,ouhl.indd..0 :0: Krnov počet celkem: Bruntál počet obktů: celková délk ů: 0, m Bìlá celková délk přeložek: počet: mnejou žádné MÚK øešená tvb Zárubní zdi gbionovým obkldem m počet obktů: ploch zdí: m vodohopodářké obkty: obkty elektro: přeložk plynovodu: Celkový obm zemních prcí výkopy: m počet obktů: nejou žádné PHS počet obktů: celková délk přeložek: m vodohopodářké obkty: obkty elektro: přeložk plynovodu: Celkový obm zemních prcí výkopy: m náypy: m Název tvby Název tvby I/ Červenohorké dlo-ver Míto tvby: Olomoucký krj I/ Červenohorké dlo-ver Adolfovice, Kouty nd Denou Míto tvby: Olomoucký Druh tvby: krjrekontrukce Kttrální území: Domšov N Pnkráci, u Jeník, 0 Prh Proktnt Adolfovice, Kouty nd Denou VIAPONT.r.o., Vodní, 0 00 Brno Cen tvby dle mlouvy bez dně: 0 Kč Druh tvby: rekontrukce N Pnkráci, 0 Prh Proktnt VIAPONT.r.o., Vodní, 0 00 Brno Cen tvby dle mlouvy bez dně: Kttrální území: Domšov u Jeník, Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n I Cervenohorke dlo_kor,ouhl.indd..0 :0: Dokončená rekontrukce ilnice včetně vodorovného doprvního znčení I Cervenohorke dlo_kor,ouhl.indd..0 :0: Dokončená gbionová zeď v km,,0

11 Problemtik hluku z doprvy v ztvěné čáti obce Jvorník bude řešen tihlukovými optřeními. T budou počívt ve výměně oken z pltová použitím zvukově izolčního kl minimálním zvukovým útlumem db u obytných mítnotí, kde počítá překročením hlukových limitů. Z těchto důvodů ilnice vyždu okmžitou oprvu. ních obktů do oprvy zhrnuto celkem, které vykzují četné závdy vyždují oprvy mlého rozhu ž po celkovou rekontrukci. Z těchto důvodů byl nvržen oprv celého úku. ilnice I/0 Jvorník obchvt informční leták, tv k 0/0 Jvornik obchvt kor.indd..0 :0:0 Stvb ilnice I/0 Jvorník obchvt má počátek nvzující již n nově budovnou čát přeložky ilnice I/0 od tátní hrnice Polkem průthem obcí Bílý Potok ukončením v oblti křižovtky ilnicí III/ n Bílou Vodu. Nponím n hrniční přechod Bílý Potok Pczkow, který nepřetržitým vozem, odbvováním nákldních vozidel do celkové hmotnoti tun, nbývá tvb mezinárodního význmu. v území nvrženy ouběžné polní cety v km 0,,,00,,0 zdy. Stvb řešen tk, by byl zchován dovdní oblužnot území. Při všech křižovtkách jou nvrženy tné levé odbočující pruhy n I/0, to dottečnou kpcitou. S ohledem n možnot vádění tvby po etpách z vyloučeného vozu lze tvbu rozdělit n tyto úky: km 0,0 0,, 0,,,,,0,,0,0, Silnice I/0,0 konec území. Stvb zádním způobem řeší vedení doprvního poní mimo hitorické jádro oučné tíněné zátvby mět Jvorník. Stvb v plné míře zjití doprvní oblužnot, zvýší bezpečnot doprvy, tože vede převážně mimo ztvěné území. Nvrženými levými odbočovcími pruhy odvedením doprvy z intrvilánu zvýší plynulot doprvy. Nměřená intenzit vozu před Jvorníkem n I/0 byl v roce 00 vozidel denně. Výhled do roku vozidel denně. Intenzit vozu z Jvorníkem n I/0 byl v roce 00 0 vozidel denně. Výhledově počítá průzdem ž vozidel denně. Nezpochybnitelný nárůt doprvy v dotčeném území jným impulzem k vybudování obchvtu. tv k 0/0 Pczków 0 Bílý Potok tvb Jvorník obchvt Jvorník infogrfik S0-Jvornik-obchvt-00 Jeník Bernrtice Zčátek úprvy tvby obchvtu v km 0, ilničního pportu. Konec úprvy řeší obchvt Horního Fořtu ukončením n távjící I/0 nd obcí Uhelná v km, ilničního pportu. Stvb má převážně chrkter novotvby nponím n zčátku konci n távjící I/0. Prochází okrjovou čátí mět nponím n mítní komunikce. Řešení obchvtu mět Jvorník má zákld ve chváleném územním plánu mět, kde řešená tr tbilizován do polohy diného možného mítního průchodu try, to do oblti koncové železniční tnice trtě ČD. Součná tr ilnice I/0 vede hitorickým jádrem mět ve velmi nevhodných poměrech. Možnoti průchodu try jou do znčné míry omezeny tíněnými poměry hitorického jádr oučné zátvby, která outředěn podél Jvornického. Zátvb podél vede v ho ouběhu v délce téměř km. Tr obchvtu pounut oti oučnému tvu přibližně o 00 východně od centr mět vede torem omezeným n veru reálem SABASU.., Jvornickým em, zátvbou Hvlíčkovy, Jánošíkovy Nádržní ulice, která přivádí II/ ve měru od Berntic. Hlvním tvebním obktem ilnice I. třídy ktegorie S,/0. Průth obcí Jvorník ktegorie S /. Celková délk úprvy. V rámci tvby budou v mítě távjícího připoní uprveny křižovtky. Pro dotupnot vtupu n pozemky jou v území nvrženy ouběžné polní cety v km 0,,,00,,0 zdy. Stvb řešen tk, by byl zchován dovdní oblužnot území. Při všech křižovtkách jou nvrženy tné levé odbočující pruhy STAV n I/0, PŘÍPRAVY to dottečnou kpcitou. Stvb S ohledem n v možnot dokončení vádění mtkoprávního tvby po etpách vyrovnání z vyloučeného vozu lze tvbu rozdělit n tyto úky: km 0,0 0,, 0,,,,,0, všemi,0,0, vltníky,0 konec území. pozemků. N obkty inženýrkých ítí bylo vydáno tvební povolení. Probíhá výběrové řízení n relizci STAV tvby PŘÍPRAVY tvební řízení n vydání všech tvebních povolení. Stvb v dokončení mtkoprávního vyrovnání všemi vltníky pozemků. N obkty inženýrkých zhání ítí bylo tvby vydáno tvební povolení. čtvrtém Probíhá měíci vý- Předpokládné běrové řízení n relizci tvby tvební řízení n vydání všech tvebních 0 povolení. Předpokládné předpokládné zhání uvedení tvby ve tvby čtvrtém do měíci vozu 0 předpokládné uvedení v v území nvrženy ouběžné polní cety v km 0,, deátém měíci tvby roku do 0. vozu v deátém měíci roku 0.,00,,0 zdy. Stvb řešen tk, by byl zchován dovdní oblužnot území. Při všech křižovtkách jou nvržen y m o t t n é le v é od b o č u j í c í pr u h y n i l n i c i I / 0, t o dottečnou kpcitou. S ohledem n možnot vádění tvby po etpách z vyloučeného vozu lze tvbu rozdělit n tyto úky: km 0,0 0,, 0,,,,,0,,0,0,,0 konec území. Stvb v dokončení mtkoprávního vyrovnání všemi vltníky pozemků. N obkty inženýrkých ítí bylo vydáno tvební povolení. Probíhá výběrové řízení n relizci tvby tvební řízení n vydání všech t- Souhl Schvál. Zhání EIA vebních výběr. povolení. ř. tvby do vozu deátém měíci roku 0. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. Pozn.: Tento leták byl ktulizován v lednu 0. Jelikož výtvbu význmných Pozn.: Tento leták byl doprvních ktulizován v lednu 0. komunikcí Jelikož výtvbu význmných ovlivňu doprvních velké komunikcí množtví ovlivňu velké množtví fktorů, fktorů, které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. které nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. délk: m ktegorie: S,/0 ploch vozovek: 00 m počet: nejou žádné opěrné zdi počet obktů: nejou žádné přeložky Předpokládné zhání tvby ve čtvrtém měíci 0 předpokládné uvedení tvby do vozu v Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 ilnice I/ Brno Rjhrd informční leták, tv k 0/0 I Brno - Rjhrd.indd..0 :: Stávjící ilnice I/ v uvedeném úku mimořádně doprvně ztížená vzhledem k rotoucímu počtu vozidel počítá rotoucí intezitou doprvy. Silnice nvíc plní funkci mezinárodní ilnice pojující Vídeň Brnem. Protože v úku Pohořelice Rjhrd byl vybudován ilnice R, jíž relizce byl dokončen v roce, v oučné době velký rozdíl v kvlitě této vozovky kvlitě vozovky v úku bývlých okreů Brno-venkov Brno měto. ve távjících šířkách. Jedná o větve, které příluší Součný tv vozovky, který byl zjištěn dignotikou, vykzu závdy, které lze řdit od závd méně závžných ž po mimořádně závžné, vyždující okmžitou oprvu. V některých úcích dohují vyté kole po obou trnách hloubky v rozmezí mm ž 0 mm, což zhledik doprvní vytíženoti úku lrmující tv. Dlším blémovým vem jou čté příčné i podélné trhliny. V řdě úku byl zjištěn tké nížená drnot povrchu vozovky množtvím trhlin, které nebyly při oprvě v letech ž nijk oprveny, pouze překryty novými vrtvmi. Nové trhliny potupně kopírovly távjící nrušené vrtvy do rozvětvených příčných trhlin, které v průběhu užívání nebyly utěněny. Míty vykytu rovněž povrchová koroze. k I/. Celkem v tr ilnice I/ pět mimoúrovňových křižovtek. budou oprveny dle jich pecifikce. Součátí oprvy i oprv opěrných zdí, u kterých předpokládá refilce pohledových ploch. Protihluková těn, která nchází n dnom ním obktu bude odtrněn nhrzen novou tihlukovou těnou. Výplň mezi loupky totiž tvořen kermobetonovými pnely Svitvy NOV táří přibližně 0 let dřevěnými Boonohy pnely SKP dřevěným rámem. Lze předpokládt, že životnot mteriálu u konce, popřípdě 0 0 Brno 0 Troubko v blízké Prh budoucnoti by byl nutná výměn. Stávjící ilnice I/ chází hutou zátvbou mět Brn, pokrču přímětkou obltí průmylovou zátvbou. Dále překrču bývlou hrnici okreů Brno-měto Brno-venkov. Prochází obcí Modřice dále přechází do extrvilánu. V konci úprvy nvzu n R v úku Rjhrd Pohořelice. V mětké oblti šířk ilnice měnná tvořen třemi jízdními pruhy kždý měr množtvím odbočovcích připojovcích pruhů větelně řízených křižovtek odbočení do přilehlých reálů. V území nchází množtví inženýrkých ítí. V úku od Útředního hřbitov do Modřic ve tředním dělicím páu umítěno těleo trmvjové trti. Od Modřic dále ž do konce úprvy ilnice I/ v šířkovém upořádání čtyřpruhové měrově dělené komunikce tředním dělicím pám. Ktegorii komunikce nelze dnoznčně určit vzhledem k různým obdobím výtvby dnotlivých úků komunikce šířkové upořádání dnoznčně neodpovídá dnešní ČSN. Silnice I/ Brno Rjhrd nvržen k oprvě povrchů včetně oprv ních obktů v tr ilnice v rozhu od km 0,000, který leží n mětkém okruhu mět Brn n ulici Poříčí, do km,, ve kterém nvzu v mítě MUK Rjhrd n R Rjhrd Pohořelice. Stvb byl zřzen do grmu R II. Oprv vozovky bude veden frézováním položením nové ložné obruné vrtvy ve távjících šířkách komunikce. Tloušťky frézování tloušťky nových vrtev byly tnoveny n zákldě dignotického průzkumu vozovky, který byl vedený v inci 0. Součátí oprvy bude rovněž oprv větví mimoúrovňových křižovtek ve távjících šířkách. Jedná o větve, které příluší k I/. Celkem v tr ilnice I/ pět mimoúrovňových křižovtek. budou oprveny dle jich pecifikce. Součátí oprvy i oprv opěrných zdí, u kterých předpokládá refilce PŘÍPRAVY pohledových ploch. Protihluková těn, která nchází STAV n dnom ním obktu bude odtrněn nhrzen novou tihlukovou těnou. Výplň mezi tvební loupky totiž povolení tvořen kermobetonovými dokumentce pne- Dokumentce ly NOV táří přibližně 0 let dřevěnými pnely SKP dřevěným rámem. zdání Lze předpokládt, tvby byly že životnot dokončeny mteriálu v 0/0. u konce, popřípdě Provedení v blízké tvebních budoucnoti prcí by byl nutná ohlášeno výměn. již běhlo výběrové řízení n zhotovitele tvby. Vzhledem k náročnoti tvby celý úk STAV relizu PŘÍPRAVY po etpách. Dokončení tvby plánováno Dokumentce n deátý tvební měíc povolení. dokumentce zdání tvby byly dokončeny v 0/0. Provedení tvebních prcí ohlášeno již běhlo ve távjících šířkách. Jedná o větve, které příluší k výběrové I/. Celkem řízení v tr n ilnice zhotovitele I/ pět mimoúrovňových úk křižovtek. relizu po etpách. budou oprveny Dokončení dle zdání tvby tvby byly dokončeny plánováno v 0/0. n Provedení deátý t- tvby. Vzhledem k náročnoti tvby Dokumentce tvební povolení dokumentce celý měíc jich pecifikce.. Součátí oprvy i oprv opěrných vebních prcí ohlášeno již běhlo výběrové řízení Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které nedjí předem předvídt, Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které jou uvedená dt pouze orientční. Nebovidy Pozn.: Tento leták byl zprcován v září 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivňu velké množtví fktorů, které Název tvby: Silnice I/0 Jvorník obchvt Míto tvby: okre Jeník Kttrální území: Bílý Potok, Jvorník- počet tvebních obktů: měto, Jvorník-ve, Dolní Fořt, Uhelná Silnice I/ ploch vozovek: 00 m Jvorník Název tvby: Modřice, Přízřenice, Heršpice, Štýřice Želešice tvb vodohopodářké obkty: Druh tvby: novotvb počet tvebních obktů: počet: Druh tvby: oprv povrchů ů Brno Rjhrd 0 počet celkem: obkty elektro: délk zdí: m délk: m počet: nejou žádné opěrné zdi Silnice I/0 Jvorník obchvt z toho n ottních komunikcích: přeložky plynovodu: Správ Olomouc, Wolkerov,, počet ů: Správ Brno, Šumvká /, 0, Brno Vyškov Břeclv Horní Foøt Dolní Foøt ploch ů:, m ktegorie: S,/0 Brno Celkový obm zemních prcí Olomouc ploch ů: 00 m Název tvby: Silnice I/ Brno Rjhrd Míto tvby: okre Jeník počet obktů: nejou žádné přeložky Proktnt: Doprvokt Brno,.., výkopy: 0 m Popovice Proktnt: Doprvokt Brno,.., Rebešovice Kounicov /, 0 00, Brno-Veveří Øešená tvb ploch vozovek: 00 m Řešená tvb délk: m počet: počet: nejou žádné MÚK náypy: m počet 0 obktů: 00 nejou 00 m žádné přeložky Kttrální Kounicov /, 0 00, Brno-Veveří počet: vodohopodářké Míto obkty: tvby: 0 Brno-měto, Předpokládná Brno-venkov cen tvby bez dně: území: Bílý Potok, Jvorníkměto, Jvorník-ve, Dolní Fořt, Uhelná 0 km Předpokládná cen tvby bez dně: ploch vozovek: 00 m Uhelná infogrfik S-Brno-Rjhrd-000 počet: nejou žádné PHS 000 Kč ktegorie: MS ; MS,; S, délk těny: m obkty elektro: Kč přeložky Kttrální plynovodu: 0 území: Rjhrd, Popovice, Kyjov počet tvebních obktů: Rjhrd Rjhrdice Letáky jou ktuální k uvedenému dtu jich vzniku. Informce ploch vozovek: 00 m Letáky jou ktuální k uvedenému Modřice, Přízřenice, dtu jich Heršpice, vzniku. Informce Štýřice Jeník vodohopodářké obkty: o ktuálním tvu příprvy Druh dnotlivých tvby: tveb novotvb hledejte n o ktuálním tvu příprvy dnotlivých tveb hledejte n Mikulov počet tvebních obktů: počet: Druh tvby: oprv povrchů ů Syrovice počet celkem: obkty elektro: Jvornik obchvt kor.indd..0 :0:0 I Brno - Rjhrd.indd..0 :: délk zdí: m z toho n ottních komunikcích: přeložky plynovodu: Správ Olomouc, Wolkerov,, počet ů: Správ Brno, Šumvká /, 0, Brno ploch ů:, m Celkový obm zemních Jvornik obchvt kor.indd prcí Olomouc..0 :0: ploch ů: 00 m počet obktů: nejou žádné přeložky Proktnt: Doprvokt Brno,.., výkopy: 0 m Proktnt: Doprvokt Brno,.., Otopovice tv k 0/0 Morvny Modřice Dolní Heršpice Holáky 0 Chrlice Tuřny Vyškov nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. 0 zdí, u kterých předpokládá refilce pohledových ploch. Protihluková těn, která nchází n dnom ním obktu bude odtrněn nhrzen novou tihlukovou těnou. Výplň mezi loupky totiž tvořen kermobetonovými pnely NOV táří přibližně 0 let dřevěnými pnely SKP dřevěným rámem. Lze předpokládt, že životnot mteriálu u konce, popřípdě v blízké budoucnoti by byl nutná výměn. n zhotovitele tvby. Vzhledem k náročnoti tvby celý úk relizu po etpách. Dokončení tvby plá- Souhl Schvál. nováno n deátý měíc Zhání. EIA výběr. ř. tvby do vozu délk: m ktegorie: MS ; MS,; S, /0 0/0 0/0 0/0 /0 nedjí předem předvídt, jou uvedená dt pouze orientční. počet: délk těny: m Souhl Schvál. Zhání EIA výběr. ř. tvby do vozu /0 0/0 0/0 0/0 /0 Název tvby: Silnice I/ Brno Rjhrd Míto tvby: Brno-měto, Brno-venkov Kttrální území: Rjhrd, Popovice, I Brno - Rjhrd.indd..0 ::

12 l Selb Byreuth Aš Frntiškovy Láznì Legend Èeká republik Pøedpokládný potup výtvby uvádìní nových úkù do vozu v letech 0 Pluen K N ì mec k o Nürnberg K Cheb K Hbrtov Kynšperk nd Ohøí K Tchov K Chm Krlice Sokolov P K Mriánké Láznì K Plná P K P Chodov Horní Slvkov Nejdek K Domžlice Krlovy Vry P Kdynì K Støíbro Deggendorf Sí ilnic dálnic ke konci roku 0 do vozu v letech 0 Zhání výtvby do konce roku K Nýrko Zhání výtvby po roce (pouze D R), rychlotní ilnice hrnice kr ilnice I. tøídy, pruhové, mìrovì dìlené tátní hrnice ilnice I. tøídy mìt (nd 000 obyv.) ilnice II. tøídy èílo èílo rychlotní ilnice èílo ilnice I. tøídy Pouèení: Tto mp byl zprcován v únoru 0. Jelikož výtvbu význmných doprvních komunikcí ovlivòu velké množtví fktorù, které nedjí pøedem pøedvídt, jou uvedená dt pouze orientèní. Chemnitz N ì m e cko Otrov K Nýøny Kltovy P Klášterec nd Ohøí K P Dobøny P0 Chemnitz P P U P P Pøeštice U Sušice Nìm e ck o P P Kdò Podboøny Pu U C Jirkov U U Chomutov Žtec Horžïovice Vimperk U Rokycny U U U U C U U0 Strkonice R kouk o C Litvínov U Prchtice U S Potoloprty Rkovník Bltná C U C Duchcov Bílin C S U Louny Nové Stršecí Hoøovice U S Pøíbrm C Dreden U Vodòny Dubí Krupk Stochov Králùv Dvùr C U Pík U S Teplice S Beroun Èeký Krumlov C C C0 C 0 Kldno Dobøíš Protivín 0 Èeké U nd Lbem Litomìøice Lovoice Slný Milevko Hotivice Linz Jílové C C C U C L L L L L A A Èernošice Týn nd Vltvou Kplice A Sedlèny Bechynì Dìèín C A Roztoky C Roudnice nd Lbem A Pirn Cc Tábor Štìtí Odolen Vod Krlupy nd Vltvou S Prh Sobìlv Jenice Sezimovo Tøeboò Rkouko Èeká Kmenice A Mìlník Nertovice Týnec Velí nd Lužnicí Šluknov S S C C+b Rumburk A U Èeká Líp Brndý n. L.- -St. Bolelv Øíèny C Benešov Vrndorf Nový Bor Jindøichùv Hrdec C 0 L Èelákovice Úvly Doky Schrem Butzen Benátky n. J. Vlšim Mimoò Mldá Bolelv Lyá n. L. È. Pcov C Zittu Bìlá p. Bez. Milovice Hrádek nd Niou S Mnichovo Hrdištì Nymburk Zruè J S J L Chrtv Liberec 0 S Zgorzelec Podìbrdy Ledeè L Kutná Hor L0 Jblonec nd Niou Kolín Turnov Èálv Humpolec Telè Dèice R kou ko Frýdlnt Svìtlá H L Tøeš 0 Železný J 0 Semily Lomnice n. Popelkou Pol k o Jièín H0 Hvlíèkùv Tnvld Nový Bydžov 0 J J Jihlv Nová Pk Chlumec nd Cidlinou Pøelouè Jilemnice J Jeleni Gór H Chotìboø J Polná E E E Vrchlbí H Hoøice E Chrudim Morvké R ko u k o H E Tøebíè Dvùr Králové n. Lb. E B E E0 H Hrdec Králové H Prdubice Žïár Hlinko J Velké Meziøíèí B Wien Trutnov H Jromìø Holice Skuteè Námìš n. Ol. Jihomorvký krj R Pohoøelice Ivò B 0, km B R Ivò Perná,0 km B R Perná t. hr., km ÈR/Rkouko B I/, obchvt I 0 0,0 km B I/, obchvt II 0, km B VMO Dobrovkého B 0, km B VMO MÚK, Dobrovkého, Svitvká rdiál 0,0 km B VMO Tomkovo námìtí 0 0, km B VMO Rokytov 0, km B I/ Buèovice, pøeložk, km B I/ Hodonín, MDO II 0 0 0, km B0 I/ Hodonín, obchvt 0, km B I/ Lechovice, obchvt 0, km B I/ Bøeclv, obchvt, km B I/ Krhov Vodìrdy, km Tøebechovice pod Orebem N. Mìto n Mor. B Úpice Èeká H Sklice H H Legnic Týništì nd Orlicí Èervený Kotelec Dobrušk Kotelec nd Orlicí Vyoké Mýto Náchod Litomyšl Bytøice n. Pern. Ivnèice Morvký Krumlov Nové Mìto nd Metují H Choceò Polièk Roice Rkouko H Hronov Rychnov n. Knìž. Tišnov B B B Broumov Wroc³w E Svitvy Wien nd Orlicí B Èeká Tøebová E Kuøim Žmberk B Mikulov B B Letohrd Hutopeèe P o lko Lnškroun Morvká Tøebová Letovice Blnko B Brno 0 Bokovice Šlpnice Bøeclv K³odzko Jihoèeký krj D 00A Tábor Sobìlv C 0, km C D 00A Sobìlv Velí 0, km n. Luž. Cb D 00B pøe Lužnici 0, km Cc D 00C Velí nd Lužnicí Bošilec 0, km C D 00/I Bošilec Ševìtín, km C D 00/II Ševìtín Borek 0, km C D 00/III Borek Úilné, km C D 00/II Hodìjovice Tøebonín, km C R 0 Tøebonín Kplice nádrží 0, km C R 0/I Kplice nádrží Nžidl 0,0 km C0 R 0/II Nžidl D. Dvoøištì t. hr. 0, km C R Lety Èimelice 0, km C R Èimelice Mirotice, km C R Mirotice Tøebkov 0, km C I/ Vimperk Solná Lhot 0, km C I/ Chýnov 0, km C I/ Hnìvkov Sedlice 0, km C I/ Nová Olešná 0, km C I/ Lišov 0, km C I/ poní DO Èeké 0 0, km C I/ Stráž nd Nežárkou Lánice 0, km C I/ Èerná v Pošumví 0 0, km C I/ Horní Plná 0, km C I/ Tøebonín MÚK Rájov 0, km C I/ Strkonice 0, km Rouínov B Slvkov u Brn B Zábøeh Vyškov Buèovice Dubòny Hodonín B0 M Mohelnice Protìjov Kyjov B M Holíè M Litovel Pcków 0 0 Unièov Jeník Z Šternberk Olomouc Kotín M Rýmøov Chropynì Velí nd Morvou Strážnice M Z Hulín Kromìøíž Z M Otrokovice Pøerov M Z Z Npdl St. Mìto Uherké Hrdištì Kunovice Prdubický krj R Sedlice Optovice E 0 0, km E I/ Prdubice jihovýchodní obchvt 0, km E I/ Bøezhrd Optovice 0, km E I/ Hrobice Ohrzenice 0, km E I/ Prdubice MÚK Plckého, dotvb 0, km, km E I/ Prdubice Trojice 0 E I/ Chrudim obchvt, Medlešice I/ 0, km E0 I/ Chrudim obchvt, I/ Sltiòny, km, km E I/ Hrdec nd Svitvou Lènov 0 E I/ Optov obchvt 0 0, km Královéhrdecký krj D 0 Oièky Hrdec Králové H 0, km H D 0 Hrdec Králové Smiøice 0, km H D 0 Smiøice Jromìø, km H I/ Vmberk jižní pøeložk,.tvb 0, km H I/ Nová Pk obchvt, km H I/ Jièínìve pøeložk, km H I/ Jromìø obchvt, km H I/ Èeká Sklice obchvt 0 0, km H I/ Náchod obchvt 0, km H I/ Doudleby nd Orlicí obchvt, km H I/ Nové Mìto nd Metují pøeložk, km H I/ Hrdec Králové køižovtk Milet 0 H0 I/ Úlibice obchvt, km Krj Vyoèin J I/ Žïár Mìlkovice pøeložk 0 0, km J I/ Božejov Ondøejov 0, km J I/ Ondøejov 0, km J I/ Rouš ny Pohled 0,0 km J I/ Èeká Bìlá obchvt 0 0, km J I/ Morvké obchvt 0 0, km J I/ Kvìtinov ev.è , km J I/ Hvlíèkùv JV obchvt, km Myjv Prudnik Vrbno p. Prd. Bruntál Holešov Z Z Uherký Z Lipník n. Beè. T Bytøice p. Hot. Zlín Luhèovice Prudnik Krnov Vítkov Odry Hrnice N. Meto n. Váh. G³ubczyce Z T Hrdec nd Morvicí Z T Z Z Slvièín Fulnek T Vlšké Meziøíèí Trenèín Vlšké Klobouky Opv T Z Z T T Vtín Brumov- -Bylnice T T Nový Jièín T Bílovec Krvøe T0 Studénk T T0 Zubøí Rožnov p. Rdh. S ovenko Nemšová Rcibórz T Kopøivnice Z Púchov Krlovrký krj K R Knínice Bošov, km K R Žlmnov Knínice,0 km K R Olšová Vrt Žlmnov, km K R Krlovy Vry Olšová Vrt 0,0 km K R Nové Sedlo Jenišov 0, km K R Nové Sedlo Sokolov 0, km K R Sokolov Tiová 0, km K R Tiová Kmenný 0 0, km Dvùr K I/ Trtìnice Drmoul 0,0 km K I/ Velká Hleïbe 0, km K I/ MÚK Støížov Horní Ve, km K I/ I/ MÚK Horní Lomny, km K I/ MÚK Horní Lomny Vojtnov 0, km Liberecký krj L I/ Dubá obchvt 0,0 km L I/ Sonová MÚK 0, km L I/ Dubice Dolní Libchv 0, km obchvt L I/ Nový Bor Dolní Libchv, km L I/ Kunrtice Jblonné v Podj., km L I/ Stráž n.n. Kráná Studánk 0, km L0 I/ Kunrtice Jblonec n.n. 0, km L I/ Krvøe obchvt 0,0 km L I/ Bílý Kotel Hrádek n.n. 0, km L I/ Jblonec nd Niou Tnvld 0 0,0 km Olomoucký krj D 0 Øíkovice Pøerov M 0, km M D 0 Pøerov Lipník 0, km M R 0. Køelov Slvonín, km.etp M I/ Vlchov Rác 0 0, km M I/ Šternberk obchvt, km M I/ MÚK ÈD Pøerov Pøedí, km M I/0 Jvorník obchvt 0 0,0 km ký krj P I/ II/ Plká N Roudné Chrátecká 0, km P I/ K Dráze Jmínová 0 0 0, km P I/ Nová Hopod Koèov pøel. 0, km P I/ Nová Hopod Koèov pøel., 0,0 km. t. P I/ Obchvt Bbylon, km P I/ N pile pnelárn 0,0 km tr ÈD P I/ Nová Hopod pøeložk 0,0 km P I/ Stòkov pøeložk 0,0 km P0 I/ Kltovy pøeložk., km tvb P I/ Tyršùv d Sukov 0 0, km. t. P I/ Šlovice Pøeštice pøeložk 0, km P I/ Tøemošenký rybník Orlík, km P I/ Tøemošná pøeložk 0, km Otrv T Pøíbor Hluèín T T Frenštát p. Rdh. T0 T T T Vrtimov T Gliwice T Bohumín Rychvld Petøvld Šenov Frýdek- -Mítek T Frýdlnt n. O. Gliwice T Orlová Hvíøov Bytè T T Petrovice u Krv. Krviná T Èeký Tìšín T Bielko-Bi³ Tøinec T Žilin Bytøice Jblunkov Støedoèeký krj Prh PO Bìchovice D 0 A, km A PO D Vetec 0 0, km A PO Vetec Lhovice 0 0, km A PO Lhovice Slivenec 0 0,0 km A PO Ruzynì Suchdol 0, km A PO Suchdol Bøezinìve 0, km A D D exit km, 0 S D 00 II Nová Hopod Mezno 0 0, km S R Sklk II/ 0, km S R Milín Lety, km S R Nové Stršecí Øevnièov, km S R Øevnièov obchvt 0, km S I/ Olbrmovice pøeložk 0, km S I/ Líbeznice obchvt 0 0, km S I/ Nymburk obchvt II. III. tvb 0 0, km S I/ Kolín obchvt 0 0,0 km S I/ Pøíbrm JV obchvt, km S I/ Hrdloøezy Èitá 0 0, km Morvkolezký krj D 0 Bìlotín Hldké Životice T 0 0, km T D 0 Hldké Životice Bílovec 0 0, km T D 0 Bohumín t. hr. ÈR/PR 0 0, km T R MÚK Bìlotín Rybí 0, km T R Rybí MÚK Rychltice 0, km T R Rychltice Frýdek Mítek 0, km T0 R Frýdek Mítek obchvt 0, km T R Frýdek Mítek, pøiponí n R 0, km T R MÚK Nošovice 0, km T I/ I/ poní 0 0, km pojk S v Opvì T I/ Opv verní obchvt vých. èát 0,0 km T I/ Mokré Lzce hr. okr. op/ov 0, km T I/ Tønovice Nebory 0, km T I/ Nebory Oldøichovice 0, km T I/ Oldøichovice Bytøice 0, km T I/ Hrádek prùth 0, km T0 I/ Otrv dloužená 0, km Rudná T I/ Krnov hrnièní pøechod, km T I/ Severní poj I.tvb 0 0, km T I/ Otrv dl. Mítecká I.tvb 0 0, km T I/ Otrv dl. Mítecká II.tvb 0 0, km T I/ Otrv dl. Mítecká III.tvb 0 0, km T I/ Hldké Životice obchvt 0 0, km T I/ Krnov SV obchvt 0, km T I/ Mošnov obchvt, km T0 I/ Pøíbor Skotnice 0, km T I/ Pøíbor obchvt 0, km T I/ Krviná obchvt 0,0 km T I/ Skøeèoò Bohumín, 0, km obchvt Útecký krj D 00 Lovoice Øehlovice U 0 0, km U R Lubenec, obchvt 0, km U R Lubenec Bošov 0, km U R Pnenký Týnec, zkp. obchvtu 0, km U R Sulec obchvt 0 0, km U R Chlumèny zkpcitnìní 0, km U R Louny, zkpcitnìní obchvtu 0, km U R Potoloprty, zkpcitnìní obchvtu 0, km U0 R Potoloprty MÚK Bitozeve 0 0, km U R MÚK Bitozeve MÚK Vyoèny 0 0, km U R Vyoèny MÚK 0 0 0, km U R MÚK Vyoèny MÚK Droužkovice 0, km U R MÚK Droužkovice MÚK N. Spoøice 0, km U I/ Lené pøeložk 0 0 0, km U I/ Komoøny 0 0,0 km U I/ Litvínov 0, km U I/ Velemyšleve obchvt pøeìní 0, km U I/ Žiželice obchvt pøeìní, km U I/ Dobromìøice Odolice 0 0, km U I/0 nd Lbem, doprvní optøení povodòová hráz 0 0 0, km U I/ Dìèín Vilnice 0 0, km U I/ Tøebušice MÚK.etp 0 0 0, km U I/ Tøebušice MÚK, km Zlínký krj D 0./II Moøice Kotín Z.etp 0 0, km Z D 0 Kromìøíž východ Øíkovice 0, km Z R 0 Hulín Fryšták 0, km Z R 0. Fryšták Líp.etp, km Z R 0 Sklk Hulín 0 0 0, km 0, km Z R 0 Otrokovice, obchvt JV Z I/ Vlšké Meziøíèí Lešná,.etp 0, km Z I/ Vlšké Meziøíèí Lešná,.etp 0 0, km Z I/ Vizovice Lhotko 0, km Z I/ Bánov, obchvt 0, km Z I/ Semetín Bytøièk 0 0, km.tvb Z I/ Semetín Bytøièk,.tvb 0, km Z I/ Mlenovice Otrokovice 0, km Z I/ Lešná Plèov, km Z I/ Rožnov pod Rdhoštìm, køižovtk 0, km Legend k tbulkám T D 0 Hldké Životice Bílovec 0 0, km kód tvby ( orientci v mpì) orientèní rok zhání zdnodušený výtvby uvedení oznèení ilnièního thu název tvby tvby do vozu délk hlvní try tvby (zhrnu-li tvb více thù, uveden ouèet dílèích délek) km Wien Brtilv

13 Řediteltví ilnic dálnic ČR Čerčnká, 0 00 PRAHA

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B dálnice D Veselí nad Lužnicí informační leták, stav k 09/2008 Plzeò Dražice Dálnice D 19 soubor staveb Veselí nad Lužnicí infografika D-Tabor-Veseli-nL-prehled-u-080810 Èeské

Více

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Středočeský kraj stav k /0 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Zlínský kraj stav k /0 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40

Jednotka pro zvýšení tlaku Ø40 Jednotk pro zvýšení tlku Ø4 Zákldní informce Síl vyvinutá pneumtickým válcem není v některých přípdech dottečná pro plnění poždovné funkce. Pro plnění tohoto problému je pk nutné, pokud je to možné, buď

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY Noviny pod Ralskem 142 tel.: 00420 487 844 140 info@aerolux.cz 471 24 Mimoň fax: 00420 487 844 117 www.aerolux.cz Česká Republika AEROLUX s.r.o. je česká

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj Vážení čtenáři, Minitertvo pro mítní rozvoj zajišťuje v oblati regionální politiky a trukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším územním amoprávným celkům, mětům, obcím a jejich

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR R4 MÚK Skalka MÚK Nová Hospoda Stav k 1. březnu 2009 3/2009 Zpráva o přípravě a realizaci D3/R3 a R4 pro Výkonnou radu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více