Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ. 4. Zastupitelstva města konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ. 4. Zastupitelstva města konaného dne 22.6.2015"

Transkript

1 Návrn usnesení ZM Stránka I z 2 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ 4. Zastupitelstva města konaného dne FRB - výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjčky v roce Výsledky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 4 ze dne I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o zápůjčce mezi městem Nové Město na Moravě jako zapůjčitelem a jednotlivými žadateli uvedenými v příloze č. 1 tohoto materiálu jako vydlužiteli, jejímž předmětem je zapůjčení peněžitých prostředků z Fondu rozvoje bydlení ve výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 4 ze dne , uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě a pai em Stanislav Marek místostarosta Předkladatel: Schvalovatel: Zpracovatel: Stanislav Marek Ing. Tomáš Vlček Markéta Šrámková Vyjádření: Na vědomí: Finančnímu odboru Předpokládaná doba trvání: 00:05 Text důvodové zprávy: 1. Pracovní skupina fondu rozvoje bydlení dne provedla výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z finančních prostředků fondu rozvoje bydlení v roce V termínu stanoveném podmínkami výběrového řízení, tj. od do včetně, obdrželo město Nové Město na Moravě celkem 3 žádosti o zápůjčku s celkovým požadavkem na 500 tis. Kč. https://ejednani.nmnm.czlwgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk

2 Návrh usneseni ZM Stránka 2 z 2 Jednotlivé žádosti byly posuzovány a vyhodnocovány v návaznosti na Pravidla pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě schválených Zastupitelstvem města dne O provedeném výběrového řízení byl dne pořízen zápis, jehož nedílnou součástí je tabulka s výsledky výběrového řízení. 2.Smluvní strany město Nové Město na Moravě dále Jen zapůjčitel a pan dale jen vydlužitel uzavřely dne Smlouvu o zápůjčce č. 4 z Fondu rozvoje bydlení na základě Pravidel pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě, schválených dne na XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě. Dle článku 4. odst. 1 Smlouvy o zápůjčce č. 4 ze dne měl vydlužitel vyčerpat poskytnuté finanční prostředky ve výši ,00 Kč nejpozději do Vydlužitel celou poskytnutou výši zápůjčky ve stanové lhůtě nevyčerpal, když z této částky vyčerpal pouze ,00 Kč. Dne byla nevyčerpaná částka ve výši 8 881,00 Kč z účelového účtu vydlužitele u KB, a.s. poukázaná zpět na účet zapůjčitele. S ohledem na výše uvedené se v souvislosti se změnou výše skutečně čerpané částky se ruší příloha č. 1 Smlouvy o zápůjčce č. 4 ze dne Platební kalendář splátek jistiny a úroků a nahrazuje se přílohou č. la, která tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1. Materiál obsahuje: Přfloha - Přfloha - Příloha - Příloha - Příloha č. la k Dodatku č. 1 Smlouvy o záqůičce Č. 4 (Veřejná) ZáQis z jednání Dracovní skupiny (Veřejná) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 4 (Veřejná) Příloha - Tabulka požadavky (Veřejná) Materiál projednán: Přizváni: 1. RM dne doporučila ke schválení ZM výsledky výběr, řízení pro poskytnutí zápůjčky z FRB 2. RM dne doporučila ke schválení ZM uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zápůjčce č finančním výborem Vlček Tomáš, Ing. https://ejednani.nmnm.cz/wgjřservice?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk IS

3 Požadavek na poskytnuti zápůiček z FRB - na rok 2015 (údaje v tis. Kč) Příloha Č. I nalilo Celkem pobdůvaná výše zápůjčky zoe l3easaá ža de Pra 4del ,00 50,00 40,00 100,00 100,00 3. Spotečenstvi vlastníků jednotek domu ul. Mírová 1284-S 100, ,00 350,00 350,00 Miiová NMNM 4. Celkem- mezisoučet 0,00 0, ,00 0,00 0,00 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 150,00 0,00 0,00 40,00 500,00 500,00 Poznámka: do 350 tis. Kč- 1 ručitel, nad 350 tis. Kč 2 učitelé RD-rodinný dům BDbytnvý dům BJbylová jednotka P. C. Typ zápůjčky os os 07 OS Ot Výnlena drn, Zň,n,j Zézmij lňzn,. VIe,ta MWe,nize Op aea, Dajaločtá izdace p 04i Mnlnrůzace Majn,ůae Obnova asady Obnova slinoky Zairpbns awlnle,yoh dveč to to dĺnllov.čdv bjlu slávajicího drn,setkce zelin 4II*oSt a ( iasy I rw_drj alajžů btr4j aj_dni b$.toiu aj daliu b$4are., czay vili?- cnu U bw-ritů do pcd,1ch 1L.1dro fl.li rad_danu bflaw Wc bsóiů siaštio slml, bo ti rad_dano ti b.danj stw%il.o sta ši1ů slwšjio sim o n,lmj přojeina ad_dni pwsla sysldrnt v SO sisšlio slmšillů Iky Jméno a bydště žadatele 15 lej 15 lej Ible IS lej Ible Ible wdy IaJm.siIé (nelili nto tiovtlpj Ible ISbn elričny -pňp ddas.n, možné siiyšni za drd. kašzae -eňppbniu nape i naslavba eel.msjé pnj -pňqi,a vady na flev$lo naročné -přveiaíze vožkanalincl bea zdroje ID 11 I, 13 Haiálwaez?ei4dry do do do do do do do do do do do do do do do dn do DozSbn.Ků loln.kč - 20 os Kč 70.KČ 200s Kč W Kč SČl.Kč 1001,s Kč 50 tskč 25 čskd 25lKd Sodr Kč ISo Is.Kt 100 1WKt 2mo čs Kč 100 čskd IS bs.kč iolt Kč na I bat,dri, aiso nalrj nalflo naiuj nalilo nalej zelmo nalej nalejaair nalwasi( nald,m aiw eldlim nalbwah aloi nalej naliajžj Véšeúrreii: 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1.95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,05% 1.95 % LJiůiawIalnn,t: Stel Stet Stel Stet Stel Stel 5lel Slet Stel Slet Stel Slet 5t l Stet Stel Slel Stel Slet 2. 60,

4 termíny Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 4 ze dne Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě ič: zastoupené Michalem Šmardou, starostou města dále jen zapůjčitel a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s Článkem 6, odst. 2 smlouvy p zápůjčce Č. 4 ze dne tento dodatek č. 1: Článek 1 Smluvní strany uzavřely dne Smlouvu o zápůjčce č. 4 z Fondu rozvoje bydlení na základě Pravidel pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě (dále jen Pravidla ), schválených dne na XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, na základě které město Nové Město na Moravě jako zapůjčitel poskytlo vydlužiteli zápůjčku ve výši ,00 Kč, kteroužto částku převedlo na účelový účet vydlužitele vedený u KB, a.s., č. Učtu: / Dle článku 4, odst.l smlouvy o zápůjčce č. 4 ze dne měl vydlužitel vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do Vydlužitel celou poskytnutou částku ve stanovené lhůtě nevyčerpal, když z této vyčerpal pouze ,00 Kč. Dne byla nevyčerpaná částka ve výši ,00 Kč poukázaná zpět na ůčet zapůjčitele č / S ohledem na výše uvedené se v souvislosti se změnou výše skutečně čerpané částky ruší příloha č. I Smlouvy o zápůjčce č. 4 ze dne Platební kalendář splátek jistiny a úroků a nahrazuje se přílohou č. la, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. I. Článek 2 V Článku 2, odst.1 Smlouvy o zápůjčce č. 4 se ruší odkazy perioda splátek: čtvrtletně ve výši 5.344,22 Kč a výše splátek včetně úroků: do 20. dne třetího měsíce příslušného čtvrtletí ve výši 5.344,22 Kč

5 a nahrazují se textem: perioda splátek: čtvrtletně ve výši 4.785,85 Kč termíny a výše splátek včetně úroků: do 20. dne třetího měsíce příslušného čtvrtletí ve výši 4.785,85 Kč Článek 3 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o zápůjčce č. 4 tímto Dodatkem č. I nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 2. Tento Dodatek č. I byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě č. 4 konaném dne a schválen usnesením přijatým pod číslem.../4/zm! Tento Dodatek č. I byl vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž zapůjčitel obdrží 3 stejnopisy, vydlužitel I stejnopis a I stejnopis obdrží ručitel. 4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. I je příloha č. Ia. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. I přečetly, že souhlasí sjeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 6. Tento Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V Novém Městě na Moravě dne Zapůjčitel: Vydlužitel: Michal Šmarda starosta

6 4.785, ,85 539, ,85 507, ,85 475, , ,54 VOLBA PLATBY ÚROKU ARREARS fl , , , , ,05 ČÁSTKA ÚROKY NÁHRADA ČÍSLO DATUM JISTINA ZŮSTATEK PLATBA ****4.** POČET PLATEB 17 ZÁKLAD PRO NÁRCJST 360/360 ÚROKOVÁ SAZBA 3, TYPE ÚROKŮ JEDNOD AŽ OO CZK pkohs E. AKUMULOVÁNO CELKEM , ,94 PLAMRE P3 ZADOST O AMORTIZACI BANK ROK CELKEM , ,94 ZŮSTAT PŮJČKY ,00 DATUM SMLOUVY FWD ) :59

7 4.785,85 443, ,85 410, ,85 377, ,85 344,57 B , , , , , , , ,70 ČÁSTKA ÚROKY NÁHRADA ČÍSLO DATUM JISTINA ZŮSTATEK VOLBA PLATBY ÚROKU ARREARS PLATBA ******* POČET PLATEB 17 ZÁKLAD PRO NÁRŮST 360/360 ÚROKOVÁ SAZBA 3, TYPE ÚROKŮ JEDNOD AŽ DO CZ K AKUMULOVÁNO CELKEM , ,59 ( FWD ) :00 PLAMRE PJ ŽADOST O AMORTIZACI BANK ROK CELKEM , ,65 ZŮSTAT PÖJČKY 76.fl9,ee DATUM SMLOUVY

8 4.785,85 311, ,85 277, ,85 243, , , , ,20 ČÍSLO DATUM JISTINA ZIĎSTATEK PLATBA ( FWD ) :00 CZK ČÄSTKA ÚROKY NÁHRADA PLAJ1RE PJ ŽÁDOST O AMORTIZACI BANK 0100 AKUMULOVÁNO CELKEM , , ROK CELKEM , , , , , ,09 ZŮSTAT PŮJČKY ,00 DATUľI SMLOUVY ,85 209,82 POČET PLATEB 17 ZÁKLAD PRO NÁRŮST 360/360 VOLBA PLATBY ÚROKU ARREARS ÚRokovÁ SAZBA 3, TYPE ÚROKü JEDNOD AŽ DO

9 4.785,85 175, ,85 140, ,85 106, ,85 70, , , , , , ,78 ČÁSTKA ÚROKY NÁHRADA PLATBA CZK AKUMULOVÁNO CELKEM , ,76 PLAMRE p ŽÁDOST O AMORTIZACI BANK ROK CELKEM ,90 493,50 ČtSLO DATUM JISTINA ZŮSTATEK VOLBA PLATBY ÚROKU ARREARS , ,16 ÚROKOVÁ SAZBA 3, TYPE ÚROKŮ JEDNOU AŽ DO ZŮSTAT PÖJČKY ,00 DATUM SMLOUVY POČET PLATEB 17 ZÁKLAD PRO NÁRŮST 360/360 FWD ) 15:01

10 4.785,79 35, ,16 00 ČÁSTKA ÚROKY NÁHRADA čtslo DATUM JISTINA ZŮSTATEK VOLBA PLATBY ÚROKU ARRFARS PLATBA ******* POČET PLATEB 17 ZAKLAD PRO NARŮST 369/369 ÚROKOVÁ SAZBA 3, TYPE ÚROKŮ JEDNOD AŽ Do CZK AKUMULOVANO CELKEM , ,39 PLP1IRE PJ ŽÁDOST O NIORTIZACI BANK ROK CELKEM 4.750,16 35,63 LST ) :01 ZŮSTAT PŮJČKY ,06 DATUM SMLOUVY

11 Zápis zjednáni pracovní skupiny k hodnocení žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydleni Pracovní skupina s sešla dne k posouzeni žádosti o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydleni podaných na MěÚ v rámci 1. kola poskytování půjček. Pracovní skupina se sešla ve složení: Stanislav Marek, místostarosta města Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP Ing. Lubomír Kubik, referent odboru ISM Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru FIN Program: 1) výběrové řízeni 1. kolo - poskytnuti půjčky z fondu rozvoje bydlení na rok ) projednáni akci města realizovaných z FRB v roce 2015 Bod 1 Posouzeni žádostí Dne 20. dubna 2015 byly na 6. schůzi rady města Nové Město na Moravě schváleny podmínky 1. kola výběrového řízení pro poskytováni půjček z prostředkü fondu rozvoje bydleni v roce Schválené podmínky byly v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zněni, zveřejněny po dobu 30 dnů na úřední desce města a současně zveřejněny v Novoměstsku. Po dobu vyvěšeni, tj. od do včetné byly jednotlivým žadatelům vydávány a následné přijimány zpět žádosti o půjčku. Pro pro 1. Kolo půjček bude na účtu fondu rozvoje bydleni (ERB) k dispozici částka v celkové výši ,32 Kč a tvoří ji: - zůstatek - splátky - splátky účtu ERB k kole ,28 Kč a úroky z půjček poskytnutých vlastníkům domů a bytů ,01 Kč a úroky z půjček od společenství vlastníků bytů ,03 Kč Město Nové Město na Moravě obdrželo ve stanovené lhůtě celkem 3 žádosti o půjčku, z toho: 2 žádosti od vlastníků rodinného domu a 1 žádost od společenství vlastníků jednotek domu, s celkovým požadavkem na 500 tis. Kč. Do výběrového řizení byly zařazeny všechny žádosti a pracovní skupinou byly posuzovány a vyhodnocovány, jak na schválené podmínky výběrového uzeni, tak i na pravidla pro použiti účelových prostředků fondu rozvoje bydlení. Po provedeném výběrovém řízení pracovní skupina konstatovala, že všechny doručené žádosti splňovaly dané podmínky a doporučila žádosti voleným orgánům ke schváleni.

12 SEZNAM POSUZOVANÝCH ŽÁDOSTÍ Jméno a příjmení! Místo a typ objektu, na Účel, pro který je půjčka Požadovaná obchodnifirma kterýseposkytuje poskytována maximální půjčka výše půjčky modernizace stávajícího topného systému, ,- Kč Zateplení rodinného domu, ,- Kč Oprava modernizace baklonů a lodžii výměna oken a vchodových dveří,. -. SVJ ul. Mirova 1284-S Mirova 1284, NMNM ,- Kc zatepleni bytového domu, dodatecna izolace proti zemni vlhkosti Celkové výsledky výběrového řízeni pro poskytnutí půjčky z prostředků fondu rozvoje bydleni města Nového Města na Moravě v roce 2015 jsou zpracovány v tabulce, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Bod 2 Akce města V rozpočtu na rok 2015 jsou schváleny velké opravy a investice do bytového fondu ve vlastnictví města. Jsou to: Křenkova - č.p oprava výtahu v částce 650 tis. Kč NSS oprava rozvodů vody v DRS, SOU tis. Kč Komunitní dům seniorů NMNM v částce 500 tis. Kč Drobného č.p. 540 izolace sklepních prostor 360 tis. Kč Celkem 2010tis. Kč V návaznosti na nová pravidla ERB komise projednala a doporučila Radě města všechny tyto akce financovat z fondu rozvoje bydlení. V Novém Městě na Moravě dne Stanislav Marek Ing. Lubomír Kubík Ing. Lenka Jamborová L Ing. Tomáš Vlček ň

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu Směrnice č. 6/2010 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Obec: KATEŘINICE Adresa:

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více