z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté: Předsedající: Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec Bc. Jaroslav Lempera Mgr. Jiří Maděra Stanislav Marek Michal Šmarda Mgr. Helena Šustrová Ing. Pavel Štorek <dle prezenční listiny> Věra Buchtová Mgr. Petr Hanych Ing. Jaroslav Koutník Michal Šmarda MUDr. Zdeněk Kadlec Návrhová komise: <dle prezenční listiny> Pan Ing. Pavel Štorek se na schůzi dostavil ve 14:52 hodin. Číslo bodu Bod Komentář 1. 1/9/RM/2015 Zahájení a schválení programu program schůze s tím, že do programu přidává bod číslo 37. Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi v 14:30 hodin. Ověřovatelem zápisu jmenoval MUDr. Zdeňka Kadlece. Zpracovatel: Aneta Linková Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2015

2 Stránka č. 2 z 16 aktualizaci rozpočtu města č. 6 na rok 2015 Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2015 Zastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu města č. 7 na rok 2015 ke schválení Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 FRB - výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjčky v roce 2015 Vlček Tomáš, Ing. zastupitelstvu města ke schválení výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2015 I zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 4 ze dne , uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě a panem Petrem Mičíkem. II financovat z Fondu rozvoje bydlení tyto akce zařazené v rozpočtu města na rok 2015: Křenkova - č.p oprava výtahu, NSS - oprava rozvodů vody v DPS, Komunitní dům seniorů NMNM, Drobného č.p izolace sklepních prostor. Zpracovatel: Markéta Šrámková Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Smlouva o finanční účasti na zabezpečení přepravy studentů SOŠ Nové Město na Moravě uzavření smlouvy o finanční účasti na zabezpečení přepravy studentů SOŠ Nové Město na Moravě dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 6.

3 Stránka č. 3 z 16 6/9/RM/2015 Investice na rok 2016 zastupitelstvu města schválit investiční akce, které budou realizovány v roce 2016, dle přílohy č. 1. Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014 Vlček Tomáš, Ing. zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Nového Města na Moravě za rok 2014 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014 s výrokem, že "byla zjištěna chyba". I požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová 8. 8/9/RM/2015 Schválení účetní závěrky města Ing. Tomáš Vlček zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Nového Města na Moravě bez výhrad Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček 9. 9/9/RM/2015 Vypořádání výsledku hospodaření místních částí za rok 2014 Ing. Tomáš Vlček zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření dle přiloženého materiálu Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček /9/RM/2015 Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města Ing. Tomáš Vlček

4 Stránka č. 4 z účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad 2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad 3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad 4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám., bez výhrad 5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha, bez výhrad 6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad 7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad 8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad I rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle materiálu přiloženého v příloze č. 4 Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček /9/RM/2015 NSS - návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o souhlas k přijetí fin. daru, nákup os. auta 1. přidělení bytu č. 102 o velikosti 1+kk v prvním patře, část D, paní, Nové Město na Moravě. Náhradníkem je stanovena paní, Nové Město na Moravě 2. podání žádosti na dotaci Kraje Vysočina v rámci projektu "Investujeme v sociálních službách" na pořízení osobního automobilu a současně schvaluje pořízení osobního automobilu v případě, že dotace Kraje Vysočina v rámci tohoto projektu bude minimálně 100 tis. Kč 3. dle ustanovení čl. 6 Zřizovací listiny Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a 27 odst. 5 písm. b) a 39b) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč poskytnutého Nadací Charta 77 se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, IČ: , určeného na pořízení osobního automobilu pro převoz klientů - seniorů. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže - uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, IČ: (dárce) a městem Nové Město na Moravě, IČ: (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve ve výši ,- Kč

5 Stránka č. 5 z 16 - navýšení rozpočtu or sportoviště, hřiště, 3421 o finanční dar Kraje Vysočina v částce ,- Kč s tím, že tyto finanční prostředky jsou určeny na rozšíření herních prvků a pořízení dopadových ploch na dětských hřištích v NMNM. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Žádost o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124 I. Rada města povoluje pro školní rok 2015/2016 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu, a to v souladu 23, odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zákonů, 4, odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a žádosti Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Projekt Novinky - zajištění informací v rámci Mikroregionu Novoměstko, NKZ - zvýšení počtu pracovníků (propagační referent) I. Rada města bere na vědomí výsledek jednání s obcemi Mikroregionu Novoměstsko o připojení se k projektu NOVINKY s tím, že rozšíření informací o aktivitách Nového Města na Moravě bude zajištěno prostřednictvím propagačního referenta. I 1. navýšení počtu pracovníků Novoměstských kulturních zařízení s tím, že NKZ nově zajistí kompletní propagační služby města a jeho příspěvkových organizací a obchodních společností, včetně grafických návrhů, sazby a multimédií. Zajišťovat budou i propagaci města v oblasti turistického ruchu a web designu 2. změnu závazných ukazatelů NKZ na rok 2015, a to navýšení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, limitu celkových nákladů o ,- Kč, provozního příspěvku organizace o ,- Kč z neinvestiční rezervy města a přepočteného stavu pracovníků o 1 pracovní úvazek. III. Rada města ruší věcný ukazatel Horáckého muzea - nátěr doškové střechy v částce ,- Kč s tím, že finanční prostředky ponechá v rozpočtu organizace.

6 Stránka č. 6 z 16 Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. - projekt rozvoje cestovního ruchu zastupitelstvu města rozhodnout: v souladu s 84 odst. 2., písm. e) o založení Destinační společnosti Koruna Vysočina, zapsaný spolek (z.s.), Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, a účasti města v tomto spolku a schválit návrh stanov tohoto spolku dle přílohy materiálu. I zastupitelstvu města pověřit starostu města pana Michala Šmardu zastupováním města Nové Město na Moravě v tomto spolku. II zastupitelstvu města schválit: - uzavření Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. dle přílohy materiálu - poskytnutí členského příspěvku města Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. za rok 2015 ve výši 150 tis. Kč a za tímto účelem schválit převod finančních prostředků v rámci organizace všeobecná pokladní správa z neinvestiční rezervy města na ostatní činnosti jinde nezařazené. IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit finančnímu odboru MěÚ Nové Město na Moravě zapracovat členský příspěvek města Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. na rok 2016 do návrhu rozpočtu na rok Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 NKZ - návrh rekonstrukce prostor Horáckého muzea Ing. arch. František Brychta, Lukášová Alena, Mgr., Ing. Jitka Svojanovská, Daniel Šimek I. Rada města souhlasí se záměrem rekonstrukce Horáckého muzea v rozsahu: 1. vybudování výtahu v prostorách schodiště + dostavba zázemí na dvorku HM 2. vybudování interaktivní síně + obnova interiéru 2.NP 3. obnova interiéru v 1. NP + návštěvnická zóna 4. vybudování nové expozice na půdě HM 5. úprava dvorku a okolí objektu II. Rada města ukládá zajistit projekční přípravu rekonstrukce Horáckého muzea, včetně návrhu etapizace projektu, tak aby bylo možné podat žádost o dotaci. II

7 Stránka č. 7 z 16 rozpočtové opatření spočívající ve snížení provozního příspěvku NKZ a navýšení investiční akce města "Vybudování výtahu a dostavba zázemí na dvorku HM" v částce 125 tis. Kč. IV. Rada města ukládá odboru ISM zajistit přehled celkových předpokládaných finančních nákladů na tuto akci. Pan Ing. arch. František Brychta prezentoval svůj návrh rekonstrukce Horáckého muzea. Členové rady hlasovali o upraveném návrh usnesení. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Bytová problematika - vrácení kauce byt č.731/19, prominutí části poplatku z prodlení byt č.732/44 a č.301/53 uzavření nové Smlouvy o jistotě ve výši trojnásobku měsíčního nájemného mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, bytem, jakožto nájemci bytu č. 731/19 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a vyplacení zbývající části kauce uhrazené dne I Zastupitelstvu města schválit prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady plateb spojených s užíváním bytu č. 732/44 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě ve výši Kč uživateli bytu 2+1 č. 732/44 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu úhrady části poplatků z prodlení ve výši Kč. II prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu 2+k č. 301/53 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši Kč, uživateli bytu 301/53, a to z důvodu úhrady části poplatků z prodlení ve výši Kč. Zpracovatel: Marcela Kratochvílová /9/RM/2015 Bytová problematika - přechod nájmu z důvodu úmrtí byt č. 731/3, uzavření nové NS byt č. 301/53 a změna NS byt č. 732/20 I. Rada města bere na vědomí a schvaluje přechod nájmu a uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, trvale bytem,, jakožto nájemcem na byt č.731/3 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě, a to na dobu určitou 1 rok s možností obnovy za stávajíci výši nájemného.

8 Stránka č. 8 z 16 I uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, oba trvale, jakožto nájemci na byt č.301/53 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, a to od na dobu určitou 3 měsíce, za nájemné 59 Kč/m 2, současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, oba trvale bytem, jakožto nájemci, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané nájemní smlouvy. II uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a trvale bytem, jakožto nájemci na byt č.732/20 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, a to za stávající výši nájemného. Zpracovatel: Marcela Kratochvílová /9/RM/2015 Dispozice s majetkem- p.č.10/2 v k.ú. Jiříkovice a p.č. 148 v k.ú. Rokytno - bezúpl. převod do majetku města od ČR- Státního pozemkového úřadu Zastupitlelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku, a to mezi ČR- Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, , zastoupený ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina,ing. Vladimírem Maryškou, Fritzova 4, Jihlava, IČ: , jakožto převádějícím a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: , jakožto nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků p.č.10/2 ( 422 m 2 ) orná v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a p.č.148 (364 m2) travní porost v k.ú. Rokytno na Moravě, a to se všemi součástmi a příslušenstvím- dle přílohy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem- p.č. 183/2 v k.ú. Hlinné, přijetí daru od Kraje Vysočina Zastupitlelstvu města ke schválení uzavření Darovací smlouvy, a to mezi Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: jakožto dárcem a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: , jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 183/2 (263 m 2 ) trvalý

9 Stránka č. 9 z 16 travní porost v k.ú. Hlinné, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku Kraje Vysočina do majetku města Nového Města na Moravě- dle přílohy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - pronájem p.č. 620(1264 m2) v k.ú. Pohledec - A.J. pronájem pozemku p.č.620 ( zahrada) o výměře 1264 m 2 v k.ú. Pohledec, a to panu na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 632,-Kč, za účelem sečení trávy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - pronájem části p.č.153/1(cca 21 m2) v k.ú.nmnm-předzahrádka U pasáčka pronájem části pozemku p.č.153/1 o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Nové Město na Města na Moravě ( v rozsahu dle situačního plánku), a to s.r.o. ARKTERO, se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha, zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem, IČ: , na dobu určitou od , s měsíčním nájemným 2100,-Kč, t.j ,-Kč za dané období, za účelem zřízení a provozování letní zahrádky restaurace U pasáčka a podmínek stanovených pronajímatelem - dle přílohy návrhu nájemní smlouvy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - pronájem částí p.č.3431/1 a p.č. 3428/1 v k.ú. NMNM ( u BD č.p.1230 Wolkerova ) pronájem části pozemku p.č. 3428/1 a 3431/1 o celkové výměře 160 m2, manželům, s nájemným 160,-Kč/rok, části p.č. 3431/1 o celkové výměře 50 m2, panu

10 Stránka č. 10 z 16 s nájemným 50,-Kč/rok, části p.č. 3431/1 o výměře 70 m2, s nájemným 70,-Kč/rok, na dobu neurčitou, s 6- měsíční výpovědní lhůtou, za účelem využití jako zahrádky. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem-věcná břemena přes poz. v k.ú. NM-E.on-3x 1. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.154 v k.ú.nové Město na Moravě umístění distribuční soustavykabelového vedení NN a přípojkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH. 2. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č.136/2, 152, 154 v k.ú.nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH. 3. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.3922 v k.ú.nové Město na Moravě umístění distribuční soustavykabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH /9/RM/2015 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 3678/4-219 m2 a p.č. 3669/8-375 m2 v k.ú. NMNM-M.D. zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků, a to pozemek p.č.3669/8 ( vodní plocha, rybník) o výměře 375 m 2 a část p.č. 3678/4 ( dle GP p.č. 3678/12) vodní plocha, rybník o výměře 219 m 2 k.ú. Nové Město na Moravě, s veškerými součástmi a

11 Stránka č. 11 z 16 příslušenstvím, z majetku pana do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, , za kupní cenu ,-Kč,-Kč s tím, že nabyvatel uhradí správní poplatek za návrh na vklad do KN a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - odprodej p.č. 2010/14( m2) v k.ú. NMNM ( ul. Lesní) 1. zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku p.č. 2010/14 o výměře m 2 v k.ú. Nové Město na Moravě ( ul. Lesní), jež byl realizován formou prodeje " na určení pořadí", a to panu, za kupní cenu ,-Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nabyvatel, který bere na vědomí, že předmětný pozemek je pronajat na dobu určitou do zastupitelstvu města ke schválení zájemce o úplatný převod pozemku p.č. 2010/14 o výměře m 2 v k.ú. Nové Město na Moravě v případě, že nebude realizován úplatný převod dle bodu 1. návrhu usnesení,, dle výše jeho nabídky, t.j ,-Kč - viz příloha protokol o provedeném výběrovém řízení "na určení pořadí" ze dne s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nabyvatel, který bere na vědomí, že předmětný pozemek je pronajat na dobu určitou do Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015/1 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice (J.Z.) zastupitelstvu města zveřejnění a realizaci záměru města odprodat části pozemků p.č. 143/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě ( dle situačního zákresu), za účelem parkování osobního automobilu. Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení bylo: Zamítnuto /9/RM/2015/2 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice (J.Z.)

12 Stránka č. 12 z 16 zastupitelstvu města zveřejnění a realizaci záměru města odprodat části pozemků p.č. 143/1 o výměře cca 206 m 2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě ( dle situačního zákresu), za účelem využití jako dvůr a přístupová cesta k zadnímu vchodu. Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení bylo: Zamítnuto /9/RM/2015/3 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice (J.Z.) zastupitelstvu města zveřejnění a realizaci záměru města odprodat části pozemků p.č. 143/1 o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě ( dle situačního zákresu), za účelem využití jako dvůr /9/RM/2015 Dispozice s majetkem-odprodej p.č. 628/37 (947 m2) v k.ú. Slavkovice ( st. pozemek) Ing. Taťána Vinklerová zastupitelstvu města ke schválení revokaci části usnesení ZM č. 25 ze dne , přijatým pod bodem jednání č : "Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Slavkovice, formou prodeje na určení pořadí za podmínek uvedených v příloze, za min. kupní cenu 360,- Kc/m 2 ". Revokace je navrhována ke schválení v části přílohy- záměr prodeje uvedený pod č.1 ( viz příloha) - nemovitosti nabízené k prodeji, uvedená pod písmenem b) ( t.j. vyjmutí p.č. 628/37 v k.ú. Slavkovice ze záměru prodeje formou tzv. výběrového řízení " na určení pořadí"). I zastupitelstvu města ke schválení realizaci záměru města odprodat pozemek p.č. 628/37 ( orná) o výměře 947 m2 v k.ú. Slavkovice, a to formou oznámení záměru města o disponování s majetkem města, za celkovou kupní cenu ,-Kč, včetně DPH, všech součástí a příslušenství, zejména pilíře HUP v hodnotě ,-Kč na parcele se nacházejícím. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - věcné břemeno přes pozemek p.č. 603/3 v k.ú. NMNM( ČR-Krajské ředitelství policie kraje Vysočina- město oprávněný ( rozvod

13 Stránka č. 13 z 16 veřejného osvětlení)) zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene - Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 267/46, Jihlava, IČ: srtpět na svém služebném pozemku p.č.603/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nové Město na Moravě, umístění a provozování inženýrské sítě - rozvodu veřejného osvětlení ve prospěch oprávněného z věcného břemene města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, IČ: , a to vše dle podmínek specifikovaných v návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené v příloze tohoto materiálu s tím, že věcné břemeno je zřizováno na dobu určitou - na dobu životnosti inženýrské sítě za jednorázovou finanční úplatu 500,-Kč a v případě, že povinný z věcného břemene je plátcem DPH, bude k této částce připočtena platná sazba DPH. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Návrh změn na stavbě Bazén - Městské lázně 1.realizaci změny tvaru šatních skříněk plné výšky pro klienty Městských lázní na tvar Z a změnu materiálového provedení z lamina na kompaktní desky (deska HPL), a to při zvýšení ceny nejvýše o ,- Kč bez DPH a za podmínky, že realizace změny nezpůsobí prodloužení termínu realizace stavby. 2.doplnění zdravotechnických rozvodů (voda) o jemný filtr s manuálním zpětným proplachem DN 80, a to při zvýšení ceny nejvýše o ,- Kč bez DPH a za podmínky, že realizace změny nezpůsobí prodloužení termínu realizace stavby. II. Rada města pověřuje starostu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města, aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zajistil zadání příslušných stavebních prací na realizaci změn dle bodu I. tohoto usnesení, a to včetně uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Městských lázní. Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová /9/RM/2015 Informace o průběhu investičních akcí města 2015 Ing. Dana Wurzelová

14 Stránka č. 14 z 16 I. Rada města bere na vědomí předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík /9/RM/2015 Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky - Český svaz včelařů Smlouvu o pronájmu vývěsní skříňky č. 7 na ulici Školní mezi Městem Nové Město na Moravě a Českým svazem včelařů o.s., ZO Nové Město na Moravě se sídlem Křídla 36, NMNM, IČ , dle předloženého návrhu. Zpracovatel: Petr Ptáček Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Jednací řád rady města předložený návrh Jednacího řádu Rady Města Nového Města na Moravě dle přílohy materiálu, na základě kterého bude možné zveřejňovat i jmenovité hlasování jednotlivých členů rady města za účelem vyšší transparentnosti jednání. Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych /9/RM/2015 Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě předložený plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě na II. pololetí Zpracovatel: Aneta Linková /9/RM/2015 Kontrola plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě předloženou zprávu o plnění úkolů rady města s tím, že - vypouští úkoly č. 7, 15, 19 - mění termíny úkolů č. 3, 6 b), 10) dle návrhu

15 Stránka č. 15 z 16 II. Rada města ukládá ve vztahu k úkolu č. 4 odboru ISM jednat s vlastníky nemovitostí o možnosti výkupu celých pozemků pro účely cyklostezky dle návrhu Zpracovatel: Aneta Linková /9/RM/2015/1 Informace o činnosti komisí města Nového Města na Moravě I. Rada města bere na vědomí 1. předloženou zprávu z jednání bytové komise a nemá k činnosti komise připomínky. Zpracovatel: Aneta Linková /9/RM/2015/2 Informace o činnosti komisí města Nového Města na Moravě I. Rada města jmenuje za člena Komise pro sociální oblast paní JUDr. Marii Rusovou, bytem Hornická 975, Nové Město na Moravě. Zpracovatel: Aneta Linková Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Žádost o udělení souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného pro MŠ Nové Město na Moravě Ivana Buchtová, Lukášová Alena, Mgr. I. Rada města uděluje souhlas Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nové Město na Moravě, k přijetí finančních darů účelově určených, a to v souladu s 27 odst. 5b) a 39 b) zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a čl. 7 Zřizovací listiny dle přílohy materiálu. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová 38. Diskuze Michal Šmarda, starosta města pozval členy rady na jednání kulturně společenské komise v Gobelínovém salonku kultrurního domu. Michal Šmarda, straosta města ukončil schůzi v 18:00 hodin

16 Stránka č. 16 z 16 Předkladatel: Starosta Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Nevzniklo Michal Šmarda starosta Stanislav Marek místostarosta Mgr. Petr Hanych tajemník Zapisovatelé: Aneta Linková zapisovatel Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec zastupitel

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 19 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 5. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 9.3.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady.

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady. Zápis z 43. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.10. 2008 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:31 hodin dnešní řádnou

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004

Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004 Zápis z 36. řádná schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14. června 2004 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Marcela Krupicová, Martin Grepl, Ing. Josef Krška, V průběhu schůze přišli:

Více

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Hovory s občany 15:31:52. Předsedá: Marková Zdeňka, starostka města. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á z n a m z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 3. 11. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Marková Zdeňka, starostka

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města. V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města. V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující dotazy a připomínky: Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6.2014 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více