z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté: Předsedající: Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec Bc. Jaroslav Lempera Mgr. Jiří Maděra Stanislav Marek Michal Šmarda Mgr. Helena Šustrová Ing. Pavel Štorek <dle prezenční listiny> Věra Buchtová Mgr. Petr Hanych Ing. Jaroslav Koutník Michal Šmarda MUDr. Zdeněk Kadlec Návrhová komise: <dle prezenční listiny> Pan Ing. Pavel Štorek se na schůzi dostavil ve 14:52 hodin. Číslo bodu Bod Komentář 1. 1/9/RM/2015 Zahájení a schválení programu program schůze s tím, že do programu přidává bod číslo 37. Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi v 14:30 hodin. Ověřovatelem zápisu jmenoval MUDr. Zdeňka Kadlece. Zpracovatel: Aneta Linková Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2015

2 Stránka č. 2 z 16 aktualizaci rozpočtu města č. 6 na rok 2015 Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Aktualizace rozpočtu města č. 7 na rok 2015 Zastupitelstvu města aktualizaci rozpočtu města č. 7 na rok 2015 ke schválení Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 FRB - výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjčky v roce 2015 Vlček Tomáš, Ing. zastupitelstvu města ke schválení výsledky výběrového řízení pro poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2015 I zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 4 ze dne , uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě a panem Petrem Mičíkem. II financovat z Fondu rozvoje bydlení tyto akce zařazené v rozpočtu města na rok 2015: Křenkova - č.p oprava výtahu, NSS - oprava rozvodů vody v DPS, Komunitní dům seniorů NMNM, Drobného č.p izolace sklepních prostor. Zpracovatel: Markéta Šrámková Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Smlouva o finanční účasti na zabezpečení přepravy studentů SOŠ Nové Město na Moravě uzavření smlouvy o finanční účasti na zabezpečení přepravy studentů SOŠ Nové Město na Moravě dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 6.

3 Stránka č. 3 z 16 6/9/RM/2015 Investice na rok 2016 zastupitelstvu města schválit investiční akce, které budou realizovány v roce 2016, dle přílohy č. 1. Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014 Vlček Tomáš, Ing. zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Nového Města na Moravě za rok 2014 včetně "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2014 s výrokem, že "byla zjištěna chyba". I požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok Zpracovatel: Ing. Nela Sattlerová 8. 8/9/RM/2015 Schválení účetní závěrky města Ing. Tomáš Vlček zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Nového Města na Moravě bez výhrad Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček 9. 9/9/RM/2015 Vypořádání výsledku hospodaření místních částí za rok 2014 Ing. Tomáš Vlček zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření dle přiloženého materiálu Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček /9/RM/2015 Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města Ing. Tomáš Vlček

4 Stránka č. 4 z účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstská kulturní zařízení bez výhrad 2. účetní závěrku příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby bez výhrad 3. účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum Zdislava bez výhrad 4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Vratislavovo nám., bez výhrad 5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola, Leandra Čecha, bez výhrad 6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola bez výhrad 7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. Štursy bez výhrad 8. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže bez výhrad I rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle materiálu přiloženého v příloze č. 4 Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček /9/RM/2015 NSS - návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o souhlas k přijetí fin. daru, nákup os. auta 1. přidělení bytu č. 102 o velikosti 1+kk v prvním patře, část D, paní, Nové Město na Moravě. Náhradníkem je stanovena paní, Nové Město na Moravě 2. podání žádosti na dotaci Kraje Vysočina v rámci projektu "Investujeme v sociálních službách" na pořízení osobního automobilu a současně schvaluje pořízení osobního automobilu v případě, že dotace Kraje Vysočina v rámci tohoto projektu bude minimálně 100 tis. Kč 3. dle ustanovení čl. 6 Zřizovací listiny Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, Nové Město na Moravě a 27 odst. 5 písm. b) a 39b) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč poskytnutého Nadací Charta 77 se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, IČ: , určeného na pořízení osobního automobilu pro převoz klientů - seniorů. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže - uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, IČ: (dárce) a městem Nové Město na Moravě, IČ: (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve ve výši ,- Kč

5 Stránka č. 5 z 16 - navýšení rozpočtu or sportoviště, hřiště, 3421 o finanční dar Kraje Vysočina v částce ,- Kč s tím, že tyto finanční prostředky jsou určeny na rozšíření herních prvků a pořízení dopadových ploch na dětských hřištích v NMNM. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Žádost o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124 I. Rada města povoluje pro školní rok 2015/2016 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, dle přílohy materiálu, a to v souladu 23, odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zákonů, 4, odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a žádosti Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Projekt Novinky - zajištění informací v rámci Mikroregionu Novoměstko, NKZ - zvýšení počtu pracovníků (propagační referent) I. Rada města bere na vědomí výsledek jednání s obcemi Mikroregionu Novoměstsko o připojení se k projektu NOVINKY s tím, že rozšíření informací o aktivitách Nového Města na Moravě bude zajištěno prostřednictvím propagačního referenta. I 1. navýšení počtu pracovníků Novoměstských kulturních zařízení s tím, že NKZ nově zajistí kompletní propagační služby města a jeho příspěvkových organizací a obchodních společností, včetně grafických návrhů, sazby a multimédií. Zajišťovat budou i propagaci města v oblasti turistického ruchu a web designu 2. změnu závazných ukazatelů NKZ na rok 2015, a to navýšení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, limitu celkových nákladů o ,- Kč, provozního příspěvku organizace o ,- Kč z neinvestiční rezervy města a přepočteného stavu pracovníků o 1 pracovní úvazek. III. Rada města ruší věcný ukazatel Horáckého muzea - nátěr doškové střechy v částce ,- Kč s tím, že finanční prostředky ponechá v rozpočtu organizace.

6 Stránka č. 6 z 16 Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. - projekt rozvoje cestovního ruchu zastupitelstvu města rozhodnout: v souladu s 84 odst. 2., písm. e) o založení Destinační společnosti Koruna Vysočina, zapsaný spolek (z.s.), Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, a účasti města v tomto spolku a schválit návrh stanov tohoto spolku dle přílohy materiálu. I zastupitelstvu města pověřit starostu města pana Michala Šmardu zastupováním města Nové Město na Moravě v tomto spolku. II zastupitelstvu města schválit: - uzavření Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. dle přílohy materiálu - poskytnutí členského příspěvku města Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. za rok 2015 ve výši 150 tis. Kč a za tímto účelem schválit převod finančních prostředků v rámci organizace všeobecná pokladní správa z neinvestiční rezervy města na ostatní činnosti jinde nezařazené. IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit finančnímu odboru MěÚ Nové Město na Moravě zapracovat členský příspěvek města Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. na rok 2016 do návrhu rozpočtu na rok Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 NKZ - návrh rekonstrukce prostor Horáckého muzea Ing. arch. František Brychta, Lukášová Alena, Mgr., Ing. Jitka Svojanovská, Daniel Šimek I. Rada města souhlasí se záměrem rekonstrukce Horáckého muzea v rozsahu: 1. vybudování výtahu v prostorách schodiště + dostavba zázemí na dvorku HM 2. vybudování interaktivní síně + obnova interiéru 2.NP 3. obnova interiéru v 1. NP + návštěvnická zóna 4. vybudování nové expozice na půdě HM 5. úprava dvorku a okolí objektu II. Rada města ukládá zajistit projekční přípravu rekonstrukce Horáckého muzea, včetně návrhu etapizace projektu, tak aby bylo možné podat žádost o dotaci. II

7 Stránka č. 7 z 16 rozpočtové opatření spočívající ve snížení provozního příspěvku NKZ a navýšení investiční akce města "Vybudování výtahu a dostavba zázemí na dvorku HM" v částce 125 tis. Kč. IV. Rada města ukládá odboru ISM zajistit přehled celkových předpokládaných finančních nákladů na tuto akci. Pan Ing. arch. František Brychta prezentoval svůj návrh rekonstrukce Horáckého muzea. Členové rady hlasovali o upraveném návrh usnesení. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová /9/RM/2015 Bytová problematika - vrácení kauce byt č.731/19, prominutí části poplatku z prodlení byt č.732/44 a č.301/53 uzavření nové Smlouvy o jistotě ve výši trojnásobku měsíčního nájemného mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, bytem, jakožto nájemci bytu č. 731/19 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a vyplacení zbývající části kauce uhrazené dne I Zastupitelstvu města schválit prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady plateb spojených s užíváním bytu č. 732/44 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě ve výši Kč uživateli bytu 2+1 č. 732/44 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu úhrady části poplatků z prodlení ve výši Kč. II prominutí zbývající části poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu 2+k č. 301/53 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě ve výši Kč, uživateli bytu 301/53, a to z důvodu úhrady části poplatků z prodlení ve výši Kč. Zpracovatel: Marcela Kratochvílová /9/RM/2015 Bytová problematika - přechod nájmu z důvodu úmrtí byt č. 731/3, uzavření nové NS byt č. 301/53 a změna NS byt č. 732/20 I. Rada města bere na vědomí a schvaluje přechod nájmu a uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, trvale bytem,, jakožto nájemcem na byt č.731/3 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě, a to na dobu určitou 1 rok s možností obnovy za stávajíci výši nájemného.

8 Stránka č. 8 z 16 I uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, oba trvale, jakožto nájemci na byt č.301/53 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, a to od na dobu určitou 3 měsíce, za nájemné 59 Kč/m 2, současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a, oba trvale bytem, jakožto nájemci, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané nájemní smlouvy. II uzavření nové Nájemní smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a trvale bytem, jakožto nájemci na byt č.732/20 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, a to za stávající výši nájemného. Zpracovatel: Marcela Kratochvílová /9/RM/2015 Dispozice s majetkem- p.č.10/2 v k.ú. Jiříkovice a p.č. 148 v k.ú. Rokytno - bezúpl. převod do majetku města od ČR- Státního pozemkového úřadu Zastupitlelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku, a to mezi ČR- Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, , zastoupený ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina,ing. Vladimírem Maryškou, Fritzova 4, Jihlava, IČ: , jakožto převádějícím a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: , jakožto nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků p.č.10/2 ( 422 m 2 ) orná v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a p.č.148 (364 m2) travní porost v k.ú. Rokytno na Moravě, a to se všemi součástmi a příslušenstvím- dle přílohy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem- p.č. 183/2 v k.ú. Hlinné, přijetí daru od Kraje Vysočina Zastupitlelstvu města ke schválení uzavření Darovací smlouvy, a to mezi Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, IĆ: jakožto dárcem a městem Novým Městem na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, IČ: , jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 183/2 (263 m 2 ) trvalý

9 Stránka č. 9 z 16 travní porost v k.ú. Hlinné, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku Kraje Vysočina do majetku města Nového Města na Moravě- dle přílohy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - pronájem p.č. 620(1264 m2) v k.ú. Pohledec - A.J. pronájem pozemku p.č.620 ( zahrada) o výměře 1264 m 2 v k.ú. Pohledec, a to panu na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, ročním nájemným 632,-Kč, za účelem sečení trávy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - pronájem části p.č.153/1(cca 21 m2) v k.ú.nmnm-předzahrádka U pasáčka pronájem části pozemku p.č.153/1 o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Nové Město na Města na Moravě ( v rozsahu dle situačního plánku), a to s.r.o. ARKTERO, se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha, zastoupené jednatelem panem Petrem Štěpánkem, IČ: , na dobu určitou od , s měsíčním nájemným 2100,-Kč, t.j ,-Kč za dané období, za účelem zřízení a provozování letní zahrádky restaurace U pasáčka a podmínek stanovených pronajímatelem - dle přílohy návrhu nájemní smlouvy. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - pronájem částí p.č.3431/1 a p.č. 3428/1 v k.ú. NMNM ( u BD č.p.1230 Wolkerova ) pronájem části pozemku p.č. 3428/1 a 3431/1 o celkové výměře 160 m2, manželům, s nájemným 160,-Kč/rok, části p.č. 3431/1 o celkové výměře 50 m2, panu

10 Stránka č. 10 z 16 s nájemným 50,-Kč/rok, části p.č. 3431/1 o výměře 70 m2, s nájemným 70,-Kč/rok, na dobu neurčitou, s 6- měsíční výpovědní lhůtou, za účelem využití jako zahrádky. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Dispozice s majetkem-věcná břemena přes poz. v k.ú. NM-E.on-3x 1. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.154 v k.ú.nové Město na Moravě umístění distribuční soustavykabelového vedení NN a přípojkové skříně, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH. 2. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p.č.136/2, 152, 154 v k.ú.nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH. 3. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.3922 v k.ú.nové Město na Moravě umístění distribuční soustavykabelového vedení NN, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: ). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 10000,-Kč + DPH /9/RM/2015 Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 3678/4-219 m2 a p.č. 3669/8-375 m2 v k.ú. NMNM-M.D. zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod pozemků, a to pozemek p.č.3669/8 ( vodní plocha, rybník) o výměře 375 m 2 a část p.č. 3678/4 ( dle GP p.č. 3678/12) vodní plocha, rybník o výměře 219 m 2 k.ú. Nové Město na Moravě, s veškerými součástmi a

11 Stránka č. 11 z 16 příslušenstvím, z majetku pana do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, , za kupní cenu ,-Kč,-Kč s tím, že nabyvatel uhradí správní poplatek za návrh na vklad do KN a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - odprodej p.č. 2010/14( m2) v k.ú. NMNM ( ul. Lesní) 1. zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku p.č. 2010/14 o výměře m 2 v k.ú. Nové Město na Moravě ( ul. Lesní), jež byl realizován formou prodeje " na určení pořadí", a to panu, za kupní cenu ,-Kč s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nabyvatel, který bere na vědomí, že předmětný pozemek je pronajat na dobu určitou do zastupitelstvu města ke schválení zájemce o úplatný převod pozemku p.č. 2010/14 o výměře m 2 v k.ú. Nové Město na Moravě v případě, že nebude realizován úplatný převod dle bodu 1. návrhu usnesení,, dle výše jeho nabídky, t.j ,-Kč - viz příloha protokol o provedeném výběrovém řízení "na určení pořadí" ze dne s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nabyvatel, který bere na vědomí, že předmětný pozemek je pronajat na dobu určitou do Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015/1 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice (J.Z.) zastupitelstvu města zveřejnění a realizaci záměru města odprodat části pozemků p.č. 143/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě ( dle situačního zákresu), za účelem parkování osobního automobilu. Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení bylo: Zamítnuto /9/RM/2015/2 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice (J.Z.)

12 Stránka č. 12 z 16 zastupitelstvu města zveřejnění a realizaci záměru města odprodat části pozemků p.č. 143/1 o výměře cca 206 m 2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě ( dle situačního zákresu), za účelem využití jako dvůr a přístupová cesta k zadnímu vchodu. Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Usnesení bylo: Zamítnuto /9/RM/2015/3 Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice (J.Z.) zastupitelstvu města zveřejnění a realizaci záměru města odprodat části pozemků p.č. 143/1 o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě ( dle situačního zákresu), za účelem využití jako dvůr /9/RM/2015 Dispozice s majetkem-odprodej p.č. 628/37 (947 m2) v k.ú. Slavkovice ( st. pozemek) Ing. Taťána Vinklerová zastupitelstvu města ke schválení revokaci části usnesení ZM č. 25 ze dne , přijatým pod bodem jednání č : "Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Slavkovice, formou prodeje na určení pořadí za podmínek uvedených v příloze, za min. kupní cenu 360,- Kc/m 2 ". Revokace je navrhována ke schválení v části přílohy- záměr prodeje uvedený pod č.1 ( viz příloha) - nemovitosti nabízené k prodeji, uvedená pod písmenem b) ( t.j. vyjmutí p.č. 628/37 v k.ú. Slavkovice ze záměru prodeje formou tzv. výběrového řízení " na určení pořadí"). I zastupitelstvu města ke schválení realizaci záměru města odprodat pozemek p.č. 628/37 ( orná) o výměře 947 m2 v k.ú. Slavkovice, a to formou oznámení záměru města o disponování s majetkem města, za celkovou kupní cenu ,-Kč, včetně DPH, všech součástí a příslušenství, zejména pilíře HUP v hodnotě ,-Kč na parcele se nacházejícím. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Dispozice s majetkem - věcné břemeno přes pozemek p.č. 603/3 v k.ú. NMNM( ČR-Krajské ředitelství policie kraje Vysočina- město oprávněný ( rozvod

13 Stránka č. 13 z 16 veřejného osvětlení)) zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene - Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, se sídlem Vrchlického 267/46, Jihlava, IČ: srtpět na svém služebném pozemku p.č.603/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nové Město na Moravě, umístění a provozování inženýrské sítě - rozvodu veřejného osvětlení ve prospěch oprávněného z věcného břemene města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, IČ: , a to vše dle podmínek specifikovaných v návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené v příloze tohoto materiálu s tím, že věcné břemeno je zřizováno na dobu určitou - na dobu životnosti inženýrské sítě za jednorázovou finanční úplatu 500,-Kč a v případě, že povinný z věcného břemene je plátcem DPH, bude k této částce připočtena platná sazba DPH. Stanislav Marek, místostarosta města návrh společné hlasování pro vybrané dispozice s majetkem. Členové rady návrh přijali a o tomto bodě programu hlasovali v rámci společného hlasování /9/RM/2015 Návrh změn na stavbě Bazén - Městské lázně 1.realizaci změny tvaru šatních skříněk plné výšky pro klienty Městských lázní na tvar Z a změnu materiálového provedení z lamina na kompaktní desky (deska HPL), a to při zvýšení ceny nejvýše o ,- Kč bez DPH a za podmínky, že realizace změny nezpůsobí prodloužení termínu realizace stavby. 2.doplnění zdravotechnických rozvodů (voda) o jemný filtr s manuálním zpětným proplachem DN 80, a to při zvýšení ceny nejvýše o ,- Kč bez DPH a za podmínky, že realizace změny nezpůsobí prodloužení termínu realizace stavby. II. Rada města pověřuje starostu a v jeho nepřítomnosti místostarostu města, aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zajistil zadání příslušných stavebních prací na realizaci změn dle bodu I. tohoto usnesení, a to včetně uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Městských lázní. Zpracovatel: Ing. Dana Wurzelová /9/RM/2015 Informace o průběhu investičních akcí města 2015 Ing. Dana Wurzelová

14 Stránka č. 14 z 16 I. Rada města bere na vědomí předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík /9/RM/2015 Smlouva o pronájmu vývěsní skříňky - Český svaz včelařů Smlouvu o pronájmu vývěsní skříňky č. 7 na ulici Školní mezi Městem Nové Město na Moravě a Českým svazem včelařů o.s., ZO Nové Město na Moravě se sídlem Křídla 36, NMNM, IČ , dle předloženého návrhu. Zpracovatel: Petr Ptáček Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Jednací řád rady města předložený návrh Jednacího řádu Rady Města Nového Města na Moravě dle přílohy materiálu, na základě kterého bude možné zveřejňovat i jmenovité hlasování jednotlivých členů rady města za účelem vyšší transparentnosti jednání. Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych /9/RM/2015 Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě předložený plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě na II. pololetí Zpracovatel: Aneta Linková /9/RM/2015 Kontrola plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě předloženou zprávu o plnění úkolů rady města s tím, že - vypouští úkoly č. 7, 15, 19 - mění termíny úkolů č. 3, 6 b), 10) dle návrhu

15 Stránka č. 15 z 16 II. Rada města ukládá ve vztahu k úkolu č. 4 odboru ISM jednat s vlastníky nemovitostí o možnosti výkupu celých pozemků pro účely cyklostezky dle návrhu Zpracovatel: Aneta Linková /9/RM/2015/1 Informace o činnosti komisí města Nového Města na Moravě I. Rada města bere na vědomí 1. předloženou zprávu z jednání bytové komise a nemá k činnosti komise připomínky. Zpracovatel: Aneta Linková /9/RM/2015/2 Informace o činnosti komisí města Nového Města na Moravě I. Rada města jmenuje za člena Komise pro sociální oblast paní JUDr. Marii Rusovou, bytem Hornická 975, Nové Město na Moravě. Zpracovatel: Aneta Linková Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: /9/RM/2015 Žádost o udělení souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného pro MŠ Nové Město na Moravě Ivana Buchtová, Lukášová Alena, Mgr. I. Rada města uděluje souhlas Mateřské škole Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nové Město na Moravě, k přijetí finančních darů účelově určených, a to v souladu s 27 odst. 5b) a 39 b) zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a čl. 7 Zřizovací listiny dle přílohy materiálu. Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová 38. Diskuze Michal Šmarda, starosta města pozval členy rady na jednání kulturně společenské komise v Gobelínovém salonku kultrurního domu. Michal Šmarda, straosta města ukončil schůzi v 18:00 hodin

16 Stránka č. 16 z 16 Předkladatel: Starosta Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0 Výsledek hlasování: Nevzniklo Michal Šmarda starosta Stanislav Marek místostarosta Mgr. Petr Hanych tajemník Zapisovatelé: Aneta Linková zapisovatel Ověřovatelé: MUDr. Zdeněk Kadlec zastupitel

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 15 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 23.3.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014 Page 1 of 22 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.9.2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS budoucí Zápis [59/RM/1.10.201$] Page I of7 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 59. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.70.2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis [41/RM/ ] Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zápis [41/RM/ ] Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 5 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 41. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 21.8.2017 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

Schůze Rady města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne:

Schůze Rady města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne: Schůze Rady města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne: 12.11.2018 14:35:02/14:35:02/ 2:20 PREZENCE č. 1 Lempera Jaroslav Bc. Lepší NM Přítomen Marek Stanislav SNK obce Přítomen Lepší

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS Zápis 45!RMJ6.1I.2O17J Fage I oř6 Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 45. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 6.11.2017 od 18:00 hodin v zasedací mistnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka č. 1 z 10 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 13. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.9.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S. I. Rada města schvaluje navrhovaný program schůze s tím, že do programu byl doplněn bod čislo 27.

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S. I. Rada města schvaluje navrhovaný program schůze s tím, že do programu byl doplněn bod čislo 27. Page 1 of 13 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 16.1.2017 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

22. Rada města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne :

22. Rada města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne : 22. Rada města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne : 11.4.2016 PREZENCE č. 1 19:14:07 Kadlec Zdeněk MUDr. ANO 2011 Přítomen Lempera Jaroslav Bc. ČSSD Přítomen Maděra Jiří Mgr. ČSSD Přítomen

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 18. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.12.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice- Slížany č. 5, konaného dne 28.6.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 14 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 9.5.2016 od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (omluven

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 13 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 25.7.2016 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více