Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 2/2012 1

2 2 2/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady USNESENÍ ze 29. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice: 1) bere na vědomí 69 - zprávu odboru investic a správy budov vztahující se k problematice prodeje pozemku p.č zápis ze stavební komise č.8/2011 ze dne zprávu odboru investic a správy budov o plnění úkolu směřujícího k úsporám v oblasti energií (plyn, elektřina) zprávu odboru investic a správy budov o plnění úkolu směřujícího k úsporám v oblasti služebních mobilních telefonů. 2) schvaluje podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2012 zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů (obřadní síň MěÚ Strážnice a Penzion Roseta, Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za svatební obřad, zahrnující mzdu pěveckého sboru a ceremoniáře, květinovou výzdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 dle smlouvy č /11/OKH v návaznosti na oznámení o prodeji podniku ze dne obnovu smluvního vztahu a to tak, že s novým subjektem, společností AUTOKEMPINK Strážnice s.r.o., bude uzavřena oproti dřívějším dvěma smlouvám pouze jedna nájemní smlouva na dobu neurčitou na pozemky v majetku města Strážnice: p.č. 1951/1, p.č. 1953/1 a p.č. 1962/1, vše v k.ú. Strážnice na Moravě, s celkovým nájemným 2000 Kč/rok uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Skalická, smyčka NN, Migota na pozemku KN p.č. 1548/13 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Smetanova, příp. NN, Kasalová na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 1 v bytovém domě Ořechovka 1739 s paní Vlastou Svobodovou, a to na dobu určitou od do využití prostor Starého města na akci X. ročník Kateřinského běhu Starým městem a nám. Svobody na tradiční akci Čertovské harašení, které se uskuteční uzavření pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu u Generali pojišťovny, a.s. a pojištění 2/2012 3

4 vozidel u České pojišťovny, a.s. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 70 - pravidla tvorby a použití sociálního fondu a návrh rozpočtu sociálního fondu na rok rozpočtový výhled města Strážnice na rok pověřit řízením Městské policie Strážnice místostarostku Hanu Kosířovou záměr odprodeje pozemku p.č v ul. Bratrské v sousedství pěstitelské pálenice. 4) ukládá 58 - prověřit všechny pozemky ve vlastnictví státu nacházející se v zastavěném území města Strážnice z hlediska možnosti převedení těchto pozemků do vlastnictví města. Termín: Odpovídá: p. Tomšej 5) pověřuje 23 - starostku města, aby zplnomocnila pojišťovacího makléře Lautier & Partners s.r.o. pro zastupování města Strážnice v oblasti pojištění. USNESENÍ ze 30. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice: 1) bere na vědomí 73 - zprávu o možnostech prodeje výletní lodi Danaj zápis ze schůze komise CR č. 6/2011 ze dne a č. 7. ze dne ) schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč o.s. OKANDULI na uspořádání benefi čního koncertu, jehož výtěžek bude věnován dětem v Namibii dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu výletní lodi Danaj přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na hospodaření v lesích dle smlouvy ag.č /11/OŽP uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Smetanova, přípojka NN, Opavský na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene ceník odpadů pro rok smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta finanční podpora ve výši ,30 Kč na akci Plocha pro úpravu BRO v areálu centra pro nakládání s odpady města Strážnice pronájem plochy - části pozemku p.č. 286 ostatní plocha, ost. komunikace o vým. 34 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, před objektem baru na náměstí Svobody č.p. 485, Strážnice, v majetku města Strážnice, společnosti MariOx, s.r.o., Horova 1903/9a, Brno, za stejných podmínek, schválených na 13. zasedání Rady města Strážnice konané dne , a to: Pronájem bude poskytován na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu 60 Kč/m 2 a rok s tím, že vlastník posezení zajistí bezpečnost návštěvníků a pořádek. Celková výše nájemného činí Kč přijetí účelového fi nančního příspěvku ve výši Kč od Ministerstva kultury ČR, jenž bude použit na obnovu nemovité kulturní památky - Kapličky sv. Rozálie ve Strážnici, a to v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností prodloužení nájmů v jednotlivých bytových jednotkách v budově hasičské zbrojnice, náměstí 17. listopadu č.p.1052 ve Strážnici, ve prospěch dosavadních nájemníků, a to od na dobu urči- 4 2/2012

5 tou do poskytnutí fi nančního příspěvku Oblastní charitě Hodonín ve výši Kč na dokrytí nákladů služby uzavření dodatku nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3019/1 o vým. 216 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě s Povodím Moravy, s.p. s tím, že nájem se prodlouží do směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku Odpisový plán města Strážnice příspěvek ve výši Kč dětskému pěveckému sboru Fčeličky na úhradu pronájmu sálu v kulturním domě v souvislosti s jejich vánočním koncertem konaným dne konání Tříkrálové sbírky organizované Charitou Strážnice, která se uskuteční dne 7. ledna 2012 v souladu se zákonem o veřejných sbírkách. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 74 - rozpočtové opatření č. 7/2011 ve výši 5 786,2 tis. Kč na straně příjmů a výdajů návrh rozpočtu města Strážnice na rok prodej pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v sousedství RD č.p a RD č.p v ul. Plickova, z majetku města Strážnice: p.č. 789/308 vým. 28 m 2 do majetku manž. Žákovských, ; p.č. 789/309 vým. 22 m 2 do majetku manž. Helískových, za cenu 100 Kč/m odprodej pozemků p.č. 6465/105 o výměře 400 m 2 a p.č. 6465/106 o výměře 400 m 2, obojí ostatní plocha, jiná plocha, v trati Horní hory, v k.ú. Strážnice na Moravě (pozemky bezprostředně sousedí s pozemkem p.č. 6465/107 ve vlastnictví žadatele) z majetku města do vlastnictví Mgr. Petra Baňaře za cenu 10 Kč/m odkup pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě: p.č. 7400/6 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 844 m 2 (uvnitř areálu oplocení skládky TKO); p.č. 7400/50 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 79 m 2 (mimo areál oplocení skládky TKO) za cenu 10,- Kč/m 2. 4) jmenuje 7 - paní Martinu Gajdovou, DiS, členkou komise cestovního ruchu s účinností od ) pověřuje 24 - místostarostku Hanu Kosířovou jednat ve věci dalšího řešení záležitostí spojených s městským lesem. 6) revokuje 8 - usnesení pod bodem 20/2011/2-126 ze dne pro organizaci město Strážnice způsob odpisování dlouhodobého majetku zjednodušený a zbytkovou hodnotu dlouhodobého majetku ponechat na hranici 5 % z pořizovací ceny (ocenění). 7) odvolává 2 - slečnu Terezu Trnečkovou z členství v komise CR k slečnu Evu Šafaříkovou z členství v komisi CR k Informace z jednání zastupitelstva města USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města: 1) bere na vědomí 25 - plnění usnesení z minulého zastupitelstva návrh rozpočtu DSO Obce pro Baťův kanál na r právu o kontrolách provedených kontrolním výborem za 2. pololetí zprávu fi nančního výboru za II. pololetí /2012 5

6 2) schvaluje za ověřovatele dnešního zápisu p. Františka Příkazkého a Ing. Michala Miltáka rozpočtové opatření č. 7/2011 ve výši 5 786,2 tis. Kč na straně příjmů a výdajů návrh rozpočtu města Strážnice na rok 2012 dle předložené tabulkové části ve výši ,- Kč na straně příjmů a výdajů dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančních příspěvků v té výši a těm právnickým osobám, jak je uvedeno v tabulkové části Návrhu rozpočtu města Strážnice na rok pravidla tvorby a použití sociálního fondu města Strážnice na r rozpočet sociálního fondu města Strážnice na r rozpočtový výhled města Strážnice na rok záměr prodeje pozemku p.č v k.ú. Strážnice na Mor., v sousedství pěstitelské pálenice a moštárny čp Českého zahrádkářského svazu, ZO Strážnice, v ul. Bratrská z majetku města Strážnice s tím, že uvedený pozemek bude rozdělen na dvě poloviny a každá polovina bude prodána zvlášť měsíční odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, členům rady a předsedům výborů a komisí. (Snížení původních částek od z důvodu úspory rozpočtu - viz tabulka v příloze.) 3) pověřuje 10 - starostku města Strážnice schvalováním rozpočtových opatření v závěru roku Schválená rozpočtová opatření budou následně předložena Radě města Strážnice a Zastupitelstvu města Strážnice na vědomí Radu města Strážnice schvalováním přijímání přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů v r Radu města Strážnice schvalováním rozpočtových opatření v r v rozsahu: - zapracování dotací do rozpočtu, - přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválená výše celkových příjmů a výdajů s tím, že veškerá rozpočtová opatření budou předložena k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Strážnice místostarostku města Hanu Kosířovou řízením Městské policie Strážnice. 4) ukládá 28 - zabývat se plněním úkolů vyplývajících z doporučení na základě provedených kontrol kontrolním výborem za II. pol Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města 29 - podat zprávu Zastupitelstvu města Strážnice o provedených opatřeních na základě kontrol provedených kontrolním výborem za II. pol Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města 30 - zabývat se plněním úkolů vyplývajících ze zprávy fi nančního výboru. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města 31 - podat zprávu Zastupitelstvu města Strážnice o provedených opatřeních vyplývajících ze zprávy fi nančního výboru. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města Informace z jednání městské rady USNESENÍ ze 29. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově MěÚ č.p. 503 pro Českou republiku - Úřad práce ČR, a to na dobu neurčitou od /2012

7 211 - v souladu s příslušnými mzdovými předpisy odměny za 2. pololetí roku 2011 ředitelům městem zřízených příspěvkových organizací zrušení sociálního odboru s účinností od snížení stavu zaměstnanců města o jednu osobu. POZVÁNKA Městský úřad Strážnice zve občany na 9. zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat v pondělí v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. IInformace z městského úřadu Matrika informuje Rada města Strážnice schválila podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2012 zahrnující: úředně stanovené dny pro konání svatebních obřadů (pátek a sobotu); úředně stanovená místa pro uzavírání manželství (obřadní síň MěÚ Strážnice, obřadní síň OÚ Radějov, Penzion Roseta v Radějově); oddací hodiny dle dohody; režijní poplatky za svatební obřady. Rok 2011 byl svatebním rokem celkem pro 66 párů, z toho ve 45 případech byl alespoň jeden ze snoubenců Strážničan. Církevních sňatků bylo uzavřeno celkem 15, ve Strážnici 11 a v Radějově 4. Co se týká svatebního místa, v obřadní síni města Strážnice bylo sezdáno 23 párů, 3 obřady se konaly mimo úředně stanovená místa v restauraci Pod Věží, v zámeckém parku a v synagoze. V Radějově, který je rovněž součástí správního obvodu Matričního úřadu Strážnice, bylo v Penzionu Roseta uzavřeno celkem 28 sňatků. Strážnice měla k celkem obyvatel, tedy o 46 méně než v roce 2010, kdy to bylo celkem V průběhu roku se ze Strážnice odstěhovalo 98 obyvatel a 59 osob se do Strážnice přistěhovalo. V roce 2011 zemřelo 52 obyvatel našeho města a narodilo se 57 dětí, což je o 7 více než v roce Kuriozitou byl rovněž 1 domácí porod. Z celkového počtu 57 narozených dětí bylo 24 chlapců a 33 děvčat. Prvním narozeným občánkem v roce 2011 byl 9. ledna chlapec, posledním narozeným občánkem loňského roku byla 29. prosince holčička. Nejčastěji se opakovala jména u chlapců Filip (2), David (2) a Matěj (2), u děvčat Anežka (2). Závěrem nám dovolte popřát, aby byl pro Vás a pro Vaše rodiny rok 2012 šťastným, dobrým rokem plným krásných rodinných a občanských událostí. K jejich oslavě Vám velmi rádi poskytneme příjemné zázemí našeho města. Hana Petruchová, Ing. Blanka Lesslová 2/2012 7

8 Pozvání na mamografické vyšetření Tak jako před dvěma lety se připravuje pod záštitou paní starostky mamografická kontrola v Brně. Termín kontroly je ve čtvrtek 1. března Žádanky na mamografické vyšetření si vyzvedněte na místech: KD Strážničan, kancelář zdravotně postižených p. Poznecká Městský úřad Strážnice podatelna. Tyto žádanky si vyplňte, nechte potvrdit u Vašeho ošetřujícího lékaře a nezapomeňte si je vzít v uvedený den s sebou. Odjezd autobusu od HOTELU Strážnice je v 8.30 hod. Předpokládaný návrat ve hod. Případné dotazy u Mgr. Libuše Černé na telefonním čísle nebo Sociální odbor V souvislosti se sociální reformou navštěvuje po Novém roce hodně občanů kancelář sociální pracovnice s četnými dotazy, nejčastějším je ohledně výše dávky v hmotné nouzi od Zvýšené částky životního minima od jsou uvedeny už v minulém měsíčníku. Hmotná nouze byla novelizována zákonem č. 366/2011 Sb., pro způsob jednoduššího vysvětlení deklarujme rozdíly ve výši dávky a vlivy na výši dávky na dávce jednotlivce, tedy osoby samostatně posuzované. Do byla výše životního minima jednotlivce pro příspěvek na živobytí 3126 Kč. Pokud občan v hmotné nouzi dokládal aktivitu při hledání zaměstnání, tj. že si hledá zaměstnání různým způsobem, jako je dotazováním u zaměstnavatelů, přes internet, inzerátem, a zejména ještě zvýšené náklady při hledání zaměstnání (jízdenky), pobíral 3426 Kč, protože se mu dávka z tohoto důvodu navýšila. Po 6 měsících pobírání dávky pak buďto začal pracovat ve veřejné službě, kdy při dokládání aktivity při hledání zaměstnání a výkonu veřejné služby pobíral dávky ve výši 3979 Kč, anebo pokud po 6 měsících ve veřejné službě pracovat nezačal, pobíral nadále dávku ve výši existenčního minima 2020 Kč. Od je výše životního minima pro příspěvek na živobytí pro jednotlivce 8 2/2012

9 3410 Kč. Tuto hranici už nezvýší prokazovanou aktivitou při hledání zaměstnání ani dokládáním zvýšených nákladů při ní, ani veřejnou službou; jinými slovy víc v příspěvku na živobytí pobírat nemůže (pokud nemá lékařem předepsanou některou z diet v zákoně stanovených a nedoloží o tom potvrzení). Naproti tomu bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP, pokud odmítne nastoupit k výkonu veřejné služby, kam ho pošle úřad práce. Po vyřazení z evidence na ÚP pak není nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi a není za občana hrazeno zdravotní pojištění. Částka živobytí činí existenční minimum (2200 Kč), jestliže občan je veden v evidenci na ÚP a posledních 6 měsíců před podáním žádosti o dávku v hmotné nouzi mu byl ukončen pracovní poměr pro porušení pracovních předpisů zvlášť hrubým způsobem, nebo pokud dluží na výživném víc než za tři měsíce (výjimkou je, když nemá výživné z čeho platit a požádá soud o snížení nebo zrušení výživného), nebo pokud je mu poskytována ústavní péče celý kalendářní měsíc, nebo pokud např. nevyužívá v zákonem stanovené lhůtě svého majetku pro zvýšení své životní úrovně (např. neprodá něco, co vlastní, co podle zákona prodat může a co by mu bylo přínosem), nebo pokud si v zákonem stanovené lhůtě neuplatní všechny své nároky a pohledávky jinými slovy, pokud si nevyřídí všechny dávky, na které má nárok, a všechny pohledávky, na které má nárok (SSP, výživné, vyřízení dědictví apod.). Bc. Helena Tomčalová, sociální pracovnice MěÚ Strážnice Městská policie Začátkem nového roku byla na MěP nahlášena černá skládka komunálního odpadu. Šetřením MěP byl usvědčen z přestupku občan J. Ř. Uložení tohoto množství odpadu na městské skládce by stálo několik desítek korun, takto uhradil blokovou pokutu několik set korun. Odpad musel odklidit a ještě za úhradu uložit na skládce. Jak sám přiznal, za tu ostudu, ztracený čas a zbytečně vyhozené peníze mu tento čin nestál. MěP se dále zabývala několika stížnostmi občanů, které spadaly do oblasti sousedských vztahů, občanského soužití a veřejného pořádku. V jednom případě bylo podezření z přestupku předáno správnímu orgánu, v ostatních případech byly osoby poučeny, jak mají při ochraně svých práv postupovat. V souvislosti s poslední dopravní nehodou u přechodu pro chodce v křižovatce v ul. Skalické je třeba připomenout občanům, aby skutečně do vozovky na přechod pro chodce (týká se všech přechodů pro chodce) vstupovali, až mají stoprocentní jistotu, že je žádné vozidlo, a to v obou směrech, nemůže ohrozit. Osobně jsem přesvědčen, že sdělovací prostředky na tento problém v silničním provozu dostatečně poukazují. A ještě postřehy z radnice: Občané vyřizují své záležitosti (v úřední budově) za doprovodu psů - k lékaři, nebo do obchodu si také nikdo nevodí svého psa, tak proč na MěÚ? Stejně tak stojan na jízdní kola je jen několik metrů od budovy radnice, přesto si někteří občané odstavují svá jízdní kola na chodbě v přízemí budovy, nebo jízdní kola opírají o budovu radnice a ničí fasádu. Informační tabulky se zákazy jak pro vstup se psy do budovy (netýká se slepeckých psů), tak ke stavění jízdních kol na chodbě, které jsou umístěny již několik let na chodbě, to jasně zakazují. Ing. Zdeněk Grulich 2/2012 9

10 Oddělení životního prostředí Ekologická stopa českých měst Ekologická stopa je souhrnný ukazatel vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Bývá též nazývána zelené účetnictví. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Souhrn produktivních ploch (např. orné půdy, lesů, luk či vodních ploch), které má člověk (město, stát) k dispozici, se v globálním měřítku označuje jako biokapacita. Porovnání ekologické stopy a biokapacity umožňuje zjistit, zda daná jednotka vytváří ekologický přebytek či defi cit. A jak jsme na tom my ve Strážnici? Vytváříme přebytek či deficit? Z těchto úvah vzešlo naše rozhodnutí zapojit se do následující iniciativy, tzv. Ekologické stopy českých měst. Cílem této iniciativy je zapojit co nejvíce měst v České republice do stanovení vlastní ekologické stopy a biokapacity a popularizovat problematiku ekologické stopy jako významného nástroje udržitelného rozvoje. To umožní sestavit ekologický žebříček měst jejich pořadí podle dopadu na životní prostředí. Města zapojená do iniciativy získají možnost výpočtu své ekologické stopy díky podpoře z MŽP a MŠMT zdarma prostřednictvím internetových stránek Indikátor je využitelný pro porovnání s jinými městy z hlediska environmentální udržitelnosti i pro prezentaci města signalizuje občanům a fi rmám moderní přístup ke komplexní ochraně prostředí. Výstup analýzy lze využít při marketingu města. Ekologickou stopu města lze stanovit pomocí orientačního nebo podrobného výpočtu. V současné době jsou na MěÚ Strážnice soustřeďována data pro výpočet, která jsou potřebná pro on-line kalkulátor. Společně pak budeme zvědavi na náš výsledek v rámci žebříčku českých měst. Ing. J. Michálek oddělení ŽP Svoz odpadu na měsíc leden 2012 papír (modré pytle): 7. února 2012 plast (žluté pytle): 14. února 2012 TIC Strážnicko se prezentovalo na mezinárodním veletrhu Go a Regiontour v Brně Prezentace na veletrzích cestovního ruchu je jedna z možností, jak dát světu o sobě vědět. Jinými slovy jak ukázat návštěvníkům, že rozhodně stojí za to náš kraj navštívit. Ve dnech 12. až 15. ledna 2012 k tomu byla příležitost na mezinárodním veletrhu GO a Regiontour v Brně. Město Strážnice, zastoupené Turistickým informačním centrem Strážnicko, se zde prezentovalo pod hlavičkou Regionu Slovácko v Hodoníně, jehož stánek byl součástí rozsáhlé expozice Jihomoravského kraje, a také prostřednictvím o. p. s. Baťův kanál. Za zmínku určitě stojí samostatná expozice Zámeckých sklepů Strážnice, jejichž prezentace podpořená ochutnávkou špičkových vín z vlastní produkce patřila k velmi atraktivním. Důležitost prezentace města i celého našeho mikroregionu se ukázala hned ve dvou liniích. Jednak to byla již zmíněná prezentace návštěvníkům veletrhu a jednak možnost 10 2/2012

11 osobních konzultací se zástupci jednotlivých obcí, sdružení, firem i drobných řemeslníků. Zástupci vedení našeho města a pracovnice TIC Strážnicko se zúčastnili zahájení veletrhu, kde dostali příležitost k projednání nejrůznějších aktivit a spolupráce s delegáty jiných měst, krajů a organizací na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. K účastníkům veletrhu promluvil kromě představitelů Ministerstva pro místní Místostarostka H. Kosířová, starostka R. Smutná, T. Pálenská a J. Kyselková ze Zámeckých sklepů Strážnice L. Gronská, nová pracovnice TIC ve Strážnici, starostka R. Smutná a jejich slovenská kolegyně rozvoj ČR a agentury Czech Tourism i Mons. Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský a primas český a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. TIC Strážnicko zde po celou dobu veletrhu prezentovalo prostřednictvím pracovníků Regionu Slovácko pamětihodnosti města, možnosti ubytování, stravování i aktivně stráveného odpočinku. Pracovníci se ve svých službách střídali, v neděli zde byla na stánku osobně pracovnice TIC Strážnicko. Návštěvníci se zajímali již tradičně o cykloturistiku, pěší a vodní turistiku - Baťův kanál, gastronomii, vinařství, lázeňství, muzea, galerie a prezentaci obcí ve formě publikovaných monografií. Nově přibyly dotazy na možnosti turistiky kongresové (na úrovni vzdělávání a současné relaxace zaměstnanců podniků) a církevní. Samozřejmostí byly přehledy kulturního a společenského dění v regionech včetně přehledů nejrůznějších hudebních či divadelních festivalů. Žádané byly i programy určené pro rodiny s dětmi, seniory, ale i adrenalinové aktivity (př. lanová centra). Byla možnost také porovnat úroveň nabízených drobných propagačních materiálů - upomínkových předmětů s možností navázat případnou spolupráci. Součástí veletrhu bylo i množství doprovodných programů - módní přehlídka, vystoupení folklorních souborů a vědomostní soutěže. K dalším prezentacím města Strážnice a okolních obcí v rámci regionu Slovácko dojde v následujících týdnech na těchto akcích: veletrh Slovakiatour v Bratislavě, Holiday World v Praze, Dovolená a region v Ostravě a Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Mgr. Lenka Gronská, pracovnice TIC Strážnicko 2/

12 Sociální instituce Charita Strážnice Vážení přátelé a příznivci Charity! Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochotných lidí, aby Tříkrálová sbírka ve Strážnici mohla úctyhodně proběhnout. Děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu krásnému a bezproblémovému průběhu a také vysokému výtěžku. Děkujeme těm, kterým nejsou lhostejné osudy lidí, o které pracovníci i dobrovolníci pečují, osudy rodin, jež se starají o své nemocné členy, lidé v nouzi, osudy všech příjemců charitních služeb - a fi nančně je prostřednictvím Tříkrálové sbírky podpořili. Hlavně děkujeme všem dětským koledníkům i ochotným vedoucím kolednických skupinek (těm, kteří to chtěli vyzkoušet poprvé, i těm, kteří již chodí několik let) a obětavě se postarali o svěřené děti! Také jsme chtěli touto cestou poděkovat paní Martě Hořákové, jež se o průběh sbírky starala 12 let a i nadále zůstává oporou dobrovolnické činnosti Charity Strážnice. Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v letošním roce proběhla v odpoledních hodinách ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Radějově. Výtěžek sbírky je ve Strážnici Kč ( Kč + 52, zl.); v Petrově Kč; v Radějově Kč; v Sudoměřicích Kč ( ); v Rohatci Kč. Výtěžek této sbírky bude rozdělen a 58 % z vykoledované částky může použít Charita Strážnice k podpoře charitního díla, na pomoc rodinám, lidem v nouzi apod. Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru. Za pracovníky Charity Strážnice Ing. Marie Jurasová DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHARITĚ STRÁŽNICE Přijďte se podívat v pondělí v době od 9 do 15 hodin. Změříme Vám tlak, předvedeme kompenzační pomůcky, něco si zkusíte utkat na tkalcovském stavu, podíváte se, co se zde změnilo Těšíme se na Vás! 12 2/2012

13 Rodinné centrum Strážnice o.s. PODĚKOVÁNÍ: V prosinci se odehrál na Zahradě u sv. Martina Strážnický živý betlém, poprvé pod širým nebem. Atmosféra na zahradě byla v tomto vánočním podvečeru o svátku sv. Štěpána vskutku sváteční a pohodová a přispěli jste k ní Vy všichni, kteří jste byli účinkujícími i diváky. Děkuji touto cestou manželům Lžičařovým, kteří se svou dcerkou Liduškou ochotně přijali roli sv. rodiny, přestože se vše odehrávalo venku. Děkuji cimbálové muzice Krepina a tanečníkům souboru Danaj, všem pastýřům malým i velkým, maminkám a děvčatům ze Strážnice za jejich koledování a také děkuji dětské dechovce z veselské ZUŠ. Svým zpěvem i přítomností malého Ježíška obdařili naši přátelé z Konga a Angoly, kteří se zhostili role mudrců. O technické zázemí (pódium, ohrada pro ovečky, betlémská chýška a ozvučení) se postarali V. Buček, P. Múčka a J. Slezák, ovečky ochotně zapůjčil pan Koštuřík a kulisy P. Marie a sv. Josefa namalovala P. Graffe, roz. Něničková díky! Na osvěžení v podobě čaje a svařáku se podíleli manželé Jurasovi a J. Sochor a o výborné zákusky pro účinkující se přičinila paní M. Něničková díky! Protože živý betlém na zahradě proběhl poprvé, jistě jeho průběh měl i nedostatky, za něž se omlouváme. Věříme, že dá-li Bůh a dopřeje nám vhodné počasí a najdou-li se opět ochotní lidé, budeme moci i o letošních Vánocích prožít betlémské události tímto lidovým způsobem. Ještě jednou všem ze srdce děkujeme! foto L. Grónská Za Rodinné centrum Strážnice B. Bučková Připravujeme na únor - Středa od 17 hod. MUZIKOTERAPIE PRO ŽENY (oddychový podvečer pro ženy formou muzikoterapie pod vedením mgr. Vlkové), vstupné 40 Kč - Čtvrtek od 17 hod. RELAXAČNÍ CHVILKA PRO TĚHOTNÉ (relaxace, možnost sdělení vlastních prožitků v době těhotenství, beseda o prenatální komunikaci ) PRAVIDELNÉ AKTIVITY: Pondělí (každé) od 20 hod.: Modlitby otců za děti Úterý (poslední v měsíci) od 20 hod.: Modlitby maminek za děti Středa od 9.00 do hod.: Mateřský klub Sedmihlásek Čtvrtek od 9.00 do hod.: Mateřský klub Sedmihlásek Přihlaste se do keramického kroužku pod vedením p. L. Gronské! tel , Všechny aktivity probíhají v klubovně ZŠ M. K. 2/

14 Rok 2011 v Domově pro seniory Strážnice V našem Domově pro seniory Strážnice, příspěvkové organizaci, jsme se v roce 2011 zaměřili zejména na další zvyšování kvality sociálních služeb pro uživatele s demencí, zejm. Alzheimerovou chorobou, protože počet těchto uživatelů stále narůstá. V září 2011 bylo otevřeno nové oddělení domova DUHA specializované na péči o uživatele s demencí. Mnozí z Vás si možná na jeho slavnostní otevření, spojené s koncertem cimbálových muzik na nádvoří domova, vzpomenou, neboť se jej zúčastnilo jak vedení města, tak mnozí Strážničané. Nové oddělení vytváří podmínky, které se co nejvíce přibližují běžným denním činnostem, jako by uživatelé žili ve své rodině. Větší část dne netráví uživatelé na pokojích, ale ve společných prostorách, kde se jim věnují odborní pracovníci. Všechny aktivity a denní režim jsou speciálně uzpůsobeny individuálním schopnostem jednotlivých uživatelů, kteří se mohou spolehnout na osobní vedení a podporu našich pracovníků. Oddělení je vedeno podle nejmodernějších trendů péče, zaměřených na efektivní zpomalování postupu demence a na maximální udržení sebeobslužných schopností nemocných. Individuální přístup s sebou nese i širší S ředitelkou Domova pro seniory Strážnice Ivanou komunikaci pracovníků domova Kyjovskou přestřihli pásku poslanec PSP ČR Walter Bartoš a starostka Renata Smutná nější, efektivnější a celkový stav s rodinami uživatelů; péče je cíle- uživatelů lepší. Domov se začal v roce 2011 připravovat na získání certifi kátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností, zařízením poskytujícím péči klientům s Alzheimerovou demencí na té nejvyšší úrovni. Velké poděkování patří všem zaměstnancům domova, kteří se této přípravy velice aktivně účastní; předpokládáme, že o vydání certifi kátu budeme moci požádat během II. pololetí letošního roku. Nezapomínáme ale ani na klienty, kteří nepotřebují zvláštní režim, nebo kteří jsou omezeni v pohyblivosti. Pracovnice našeho Domova získala certifikát pro vedení taneční terapie, kterou lze využít i u uživatelů na rehabilitačním vozíku. Ti mají o taneční terapii velký zájem. Své zkušenosti z tohoto kurzu předává držitelka certifikátu dalším pracovníkům Domova. Další dvě pracovnice pokračují v kurzu lektorování, který ukončí v roce 2012 a své zkušenosti a znalosti budou předávat dalším pracovníkům v sociální oblasti. Naše zařízení rovněž poskytuje rekvalifi kační kurzy, kde se zájemci snaží získávat nové pracovní zkušenosti pro svoji další práci v sociálních službách. I v loňském roce jsme uspořádali Konferenci pracovníků v sociálních službách ; ta loňská byla zaměřena na zkušenosti v péči o klienty trpící demencí. V roce /2012

15 bychom chtěli tuto konferenci uspořádat společně s domovy ze Slovenska. I v roce 2011 pokračovala spolupráce se základními školami žáci 8. tříd školy Marušky Kudeříkové se u nás účastnili výuky, kde byli seznámeni s povoláními, která se uplatní u nás v Domově, a s požadavky na vzdělání, které ke své práci v sociálních službách potřebují. I přes nedostatek fi nančních prostředků se nám podařila generální oprava koupelny, díky darům sponzorů jsme nakoupili nové židle na oddělení DUHA, rehabilitační vozíky a speciální antidekubitní matrace. Rok 2011 přinesl celou řadu zážitků pro naše uživatele. Pořádali jsme mnoho akcí, které jim zpestřují život a zapojují je do dění ve městě, ať již je to návštěva folklorních slavností, vinobraní, nebo novoroční večírek s harmonikou v Domově, opékání špekáčků s burčákem, či vystoupení zpěváků, kteří přišli potěšit naše uživatele písničkou. Naše velké poděkování patří všem dárcům, kteří svými fi nančními prostředky pomohli k lepšímu vybavení Domova, stejně jako všem, kteří nám přišli zazpívat, zahrát, přečíst knihu, pomoci našim uživatelům s různými aktivitami. Nemohu zapomenout poděkovat i všem pracovníkům Domova, bez jejichž trpělivosti, empatie, zájmu o nové postupy v práci a o to, aby se naši uživatelé cítili v Domově dobře, by nemohla být péče u nás poskytována ke spokojenosti uživatelů i jejich rodin. V roce 2012 přeji všem hodně zdraví a optimismu. JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka Příběh řeky Moravy Část druhá Konec vlády mrazu a větru Před lety skončila poslední doba ledová zvaná würm (podle bavorské řeky) nebo visla (podle polské řeky). Začalo se výrazně oteplovat a řeka Morava znovu ožila. Jak se s touto velkou změnou vyrovnávala řeka Morava na svém dolním toku a jak reagovala na dílčí klimatické výkyvy v rámci současné doby meziledové holocénu, si vysvětlíme v tomto dílu Příběhu řeky Moravy. 2/

16 Začátek holocénu byl ve znamení intenzivní říční eroze způsobené přívalem tavných vod. Okolní chladná tundra, reprezentovaná vrbou, pelyňkem a šáchorovitými bylinami, se postupně proměnila v otevřenou borovicovo-březovou tajgu. Po krátké reaktivaci pozdně glaciálních meandrů při okraji údolí opustila řeka tento prostor a přesunula své koryto vně nivy. Zhruba v místě dnešního toku Moravy se ranně holocenní tok intenzivně zahluboval do podložních naplavenin a nakonec i do třetihorních jílů tvořících podklad údolí. Před deseti tisíci lety, v období zvaném boreál, bylo koryto zaříznuto 17 m pod současný povrch nivy; šířku údolí odhadujeme asi na 500 m. Dnes žádné takové údolí uvnitř údolí v ploché nivě Strážnického Pomoraví nevidíme. Bylo vyplněno převážně jemnými usazeninami meandrujícího a větveného toku s nízkou unášecí silou proudu, který existoval v dlouhém období převládajícího teplého a stabilního klimatu v atlantiku (střední holocén, až let př. současností). Uloženiny z tohoto období chybí v okrajových částech nivy. Dřeva a uhlíky stáří středního holocénu se našly pouze ve vrtech v blízkosti dnešního toku Moravy a na některých místech v březích současného zářezu koryta. Ukládání sedimentů v celé šíři nivy je radiokarbonovou metodou datováno do začátku subboreálu (před 5 tisíci lety). Spodně holocenní vetknuté údolí bylo již naplaveninami vyplněno po okraj a řeka se začala rozlévat do okolí skrze větvící se síť říčních ramen, jejichž klikatící se relikty jsou dodnes patrné na polích daleko od řeky. Jedno z hlavních ramen větveného říčního systému přetrvalo až do 1. pol. 20. stol. jako tzv. Malá Morava či Morávka. Podle pylových analýz se v nivě rozrostla smíšená doubrava (buk, lípa, jasan, líska) společně s borovicí. Ke konci subboreálu (kolem let př. K.) převládla v nivě olše a v blízkém okolí se nacházel bukovo-jedlový les. Do této doby též spadá první pylový záznam o činnosti prehistorického člověka, který v nivě zakládá menší pastviny. Na konci subboreálu došlo k další klimaticky způsobené změně v říčním režimu, která vyústila v nové zahloubení koryta o minimálně 5 m pod úroveň povrchu nivy. Není zatím jisté, zdali šlo o více erozních fází přerušovaných akumulací uloženin v období zhruba př. Kr. až 0 Kr., nebo více méně souvislé zahloubení toku v době asi let př. Kr. až 0 Kr. Jisté však je, že se řeka zahloubila minimálně o 5 m pod dnešní povrch nivy do převážně jemnozrnných uloženin z období atlantiku, které při tom vzaly z větší části za své (proto nacházíme poměrně málo dokladů z této doby); šířka říčního zářezu byla zhruba 300 až 500 m. Během následujících patnácti set let se vzniklé údolí zase vyplňovalo sedimenty meandrujícího toku. Uloženiny z tohoto období jsou odkryté ve vysokých březích podél dnešního toku Moravy a můžeme je tedy detailně studovat. Jsou to převážně jemnozrnné povodňové hlíny ukládané mimo koryto, ve kterých jsou pohřbena stará koryta včetně jesepních valů. Z této zhruba 4 m mocné vrstvy naplavenin pochází 70 % získaných údajů o stáří, přičemž největší množství dat spadá do období od 11. do 17. stol. (60 %). Pod čtyřmi metry těchto náplavů byly nalezeny kůly podpírající patrně most či lávku přes řeku, datované do 13. stol. Z toho usuzujeme na zvýšení dynamiky toku od konce 1. tisíciletí zapříčiněnou patrně kombinací klimatických výkyvů (např. malá doba ledová) a lidské činnosti v povodí, která v té době začala sílit, jak dokládají pylová spektra. O proměnách řeky od 1. tisíciletí po Kristu do současnosti si povíme zase v příštím díle. Více na Mgr. Filip Stehlík Doktorand na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a geolog fi rmy G-servis Praha, s.r.o. 16 2/2012

17 Ze života Strážnice Lenka Gronská, TIC Strážnicko Královské koledování na radnici Děti z mateřské školy přišly na koledu Den Tří králů - 6. leden - byl na Městském úřadě ve Strážnici ve znamení koledování. Králové nebyli jen tři, ale bylo jich bezpočet. Zazpívat koledy pod vánoční stromeček přišly děti spolu se svými učitelkami z Mateřské školy ve Strážnici. Jejich zpěv přilákal ke stromečku paní starostku Mgr. Renatu Smutnou a paní místostarostku Hanu Kosířovou. Nahlédli i zaměstnanci úřadu a zvědavě se zastavili také přítomní návštěvníci. Všechny děti byly obdarovány sladkou odměnou. Novoroční koncert NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA Nedělní podvečer ve Strážnici dne 8. ledna 2012 v hodin obohatil koncert Nejkrásnější Ave Maria v podání sólistky opery Slezského divadla v Opavě Olgy Procházkové za doprovodu varhan Františka Šmída, který se uskutečnil v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zazněly skladby F. Schuberta, G. F. Händela, Ch. Gounoda, A. Vivaldiho, A. Stradella, J. S. Bacha, G. Cacciniho, A. Dvořáka, J. Hrušky, G. Verdiho, H. Mialarda, J. J. Ryby a R. Leoncavalla Koncert Multikulti benefice pro Okanduli Ve středu 28. prosince 2011 se v odpoledních a večerních hodinách v prostorách kulturního domu Strážničan uskutečnil benefiční koncert na podporu rozvoje gramotnosti dětí v Namíbii. Obdarovávání, koledníci a charitativní smýšlení je spojeno právě s vánočním obdobím. Díky tomuto koncertu, který pořádalo občanské sdružení OKANDULI, si obyvatelé města Strážnice připomněli, že i když mnozí z nich nežijí přímo v blahobytu, jsou na světě lidé, kteří potřebují pomoc ještě naléhavěji. Výtěžek tohoto koncertu, který byl spojen s bazár- 2/

18 kem oblečení a prodejní výstavou fotografií známých osobností, bude použit na rozvoj gramotnosti dětí v Namíbii. O tom, že jsou obyvatelé města Strážnice vnímaví k takovýmto problémům, svědčí nejen téměř zaplněný sál kulturního domu, ale i ochota místních kapel. Na úvod vystoupil soubor Fčeličky. Zpěv dívčího sboru doprovázel jeho vedoucí Zdeněk Musil s kapelou a hostovala zpěvačka Jitka Svačinová. Jako druhý zahrál a zatančil folklorní soubor Demižón. Se svými tanci, oblečena do tradičních lidových krojů, se představila nejen mládež, ale i ti nejmenší, kteří přispěli k příjemné atmosféře vánočními koledami. Po přestávce se hudební produkce přitvrdila a sál rozezvučela kapela STBend. Krátkou přestávku potřebnou na přípravu aparatury pro další skupinu vyplnil písničkář Honza Ross. Koncert završila metalová skupina Shadow Area. Koncert byl vskutku multikulturní a ukázal, jak široký je hudební rozsah Strážničanů. Zakladatelka sdružení Jana Filová, rodačka ze Strážnice, byla s výsledkem spokojená, neboť přišlo více než dvě stě lidí a podařilo se jen ze vstupného vybrat přes třináct tisíc korun. Sdružení bylo založeno v květnu roku 2011 a jeho maskotem je žirafa (název okanduli se používá v jazyce wambo pro označení žirafy). Vybraný finanční obnos bude v měsíci březnu 2012 odvezen do Afriky. V jednání je také spolupráce o. s. Okanduli s jedním africkým sdružením, které pomáhá ke vzdělání dětem z odlehlých farem. Vánoční koncert Vánoce ve staletích První svátek vánoční - neděli 25. prosince umocnil koncert s názvem Vánoce ve staletích, který se uskutečnil v prostorách kostela Panny Marie ve Strážnici. Vzniklo hudební propojení cimbálové muziky Harafi ca z Uherského Hradiště, dívčího sboru Darebnice s vedoucí Barborou Vaculíkovou a komorního orchestru Ensemble Opera Diversa. Autor projektu a umělecký vedoucí Petr Gablas se rozhodl zachytit vánoční melodie v zajímavých a netradičních polohách. Propojil hudbu artifi ciální s hudbou lidovou a upravil skladby, písně, tance a koledy z období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. O tom, že se mu jeho záměr podařil, svědčí nejen naprosto zaplněná budova kostela, ale i závěrečný aplaus návštěvníků. 18 2/2012

19 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Milé setkání na ZŠ Školní Mgr. Věra Tihlaříková 16. a 17. ledna byla u nás ve škole milá návštěva. Přivítali jsme děti a paní učitelky z předškolního oddělení MŠ. Prvňáčci předškolákům ukázali, co všechno budou za rok umět. Potom se děti z MŠ zapojily do didaktických her, které prvňáčkům pomáhají hravou formou zvládat prvopočáteční učení. Nakonec si všichni rádi poslechli pohádku, zazpívali si a zatancovali. Doufám, že za námi někteří zase rádi přijdou k zápisu do 1. třídy 2. února Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Zápis do první třídy na školní rok 2012/2013 Na základě 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace, že zápis do I. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013 se koná ve čtvrtek 2. února 2012 od 14 do 17 hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do se svými zákonnými zástupci (rodiči). Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a své osobní doklady, děti přinesou přezůvky do gymnastického sálku. Náhradní termín pro případ nemoci je stanoven na úterý 14. února 2012, a to od 14 do 15 hod. 2/

20 Žáci obdrželi mokré vysvědčení V prosinci loňského roku úspěšně skončil pravidelný plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd naší školy v plaveckém bazénu v Hodoníně. Více než šest desítek dětí se v deseti lekcích učilo základním plaveckým stylům (kraul, znak, prsa), vyzkoušelo si ve vodě svou vytrvalost, plavání na čas a pod vodou a seznámilo se s desaterem bezpečného plavání. Žáci třetích tříd při ukončení výcviku navíc získali mokré vysvědčení. Nejdelší papírový řetěz přátelství V prosinci 2011 se žáci naší školy společně s dalšími asi 2100 dětmi z Jihomoravského kraje, Vysočiny a z Rakouska spolupodíleli na zápisu do české knihy rekordů. V rámci projektu Freeport pomohli vyrobit nejdelší papírový řetěz přátelství s největším počtem hvězd (700 m, 4150 hvězd). Každý žák 1. stupně obdržel za účast pamětní certifi kát. Škola byla prezentována fotografi í umístěnou na prezenční tabuli v neděli 18. prosince a ve stejný den se také zástupci deseti základních škol včetně naší utkali v zábavném kvízu. I když naši reprezentanti (Petr Svoboda, Jan Kováč a Monika Možnarová ze 7. A) nestáli na stupních vítězů, nelitovali své účasti a kromě několika dárků si odnesli bohaté zážitky z pokládání řetězu přátelství na hranici s Rakouskem. Společné dílo všech, řetěz přátelství, mohli návštěvníci centra Freeport v Hatích u Znojma obdivovat do konce ledna letošního roku. Předvánoční čas ve škole Poslední den před vánočními prázdninami se v naší škole jako obvykle hodnotila vánoční výzdoba jednotlivých tříd a proběhlo také divadelní představení v tělocvičně školy, které tentokrát obstarala dnes již velmi populární hudební skupina Fčeličky a dramatický kroužek s příběhem z biblického Betléma. Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy 20 2/2012

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš. Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95

Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš. Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: Počet přítomných členů: 5 18:00 hod. Omluveni:

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2013 konaného dne 5. listopadu 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více