Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 2/2012 1

2 2 2/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady USNESENÍ ze 29. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice: 1) bere na vědomí 69 - zprávu odboru investic a správy budov vztahující se k problematice prodeje pozemku p.č zápis ze stavební komise č.8/2011 ze dne zprávu odboru investic a správy budov o plnění úkolu směřujícího k úsporám v oblasti energií (plyn, elektřina) zprávu odboru investic a správy budov o plnění úkolu směřujícího k úsporám v oblasti služebních mobilních telefonů. 2) schvaluje podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2012 zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů (obřadní síň MěÚ Strážnice a Penzion Roseta, Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za svatební obřad, zahrnující mzdu pěveckého sboru a ceremoniáře, květinovou výzdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 dle smlouvy č /11/OKH v návaznosti na oznámení o prodeji podniku ze dne obnovu smluvního vztahu a to tak, že s novým subjektem, společností AUTOKEMPINK Strážnice s.r.o., bude uzavřena oproti dřívějším dvěma smlouvám pouze jedna nájemní smlouva na dobu neurčitou na pozemky v majetku města Strážnice: p.č. 1951/1, p.č. 1953/1 a p.č. 1962/1, vše v k.ú. Strážnice na Moravě, s celkovým nájemným 2000 Kč/rok uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Skalická, smyčka NN, Migota na pozemku KN p.č. 1548/13 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Smetanova, příp. NN, Kasalová na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 1 v bytovém domě Ořechovka 1739 s paní Vlastou Svobodovou, a to na dobu určitou od do využití prostor Starého města na akci X. ročník Kateřinského běhu Starým městem a nám. Svobody na tradiční akci Čertovské harašení, které se uskuteční uzavření pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu u Generali pojišťovny, a.s. a pojištění 2/2012 3

4 vozidel u České pojišťovny, a.s. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 70 - pravidla tvorby a použití sociálního fondu a návrh rozpočtu sociálního fondu na rok rozpočtový výhled města Strážnice na rok pověřit řízením Městské policie Strážnice místostarostku Hanu Kosířovou záměr odprodeje pozemku p.č v ul. Bratrské v sousedství pěstitelské pálenice. 4) ukládá 58 - prověřit všechny pozemky ve vlastnictví státu nacházející se v zastavěném území města Strážnice z hlediska možnosti převedení těchto pozemků do vlastnictví města. Termín: Odpovídá: p. Tomšej 5) pověřuje 23 - starostku města, aby zplnomocnila pojišťovacího makléře Lautier & Partners s.r.o. pro zastupování města Strážnice v oblasti pojištění. USNESENÍ ze 30. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice: 1) bere na vědomí 73 - zprávu o možnostech prodeje výletní lodi Danaj zápis ze schůze komise CR č. 6/2011 ze dne a č. 7. ze dne ) schvaluje poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč o.s. OKANDULI na uspořádání benefi čního koncertu, jehož výtěžek bude věnován dětem v Namibii dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu výletní lodi Danaj přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na hospodaření v lesích dle smlouvy ag.č /11/OŽP uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Smetanova, přípojka NN, Opavský na pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene ceník odpadů pro rok smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta finanční podpora ve výši ,30 Kč na akci Plocha pro úpravu BRO v areálu centra pro nakládání s odpady města Strážnice pronájem plochy - části pozemku p.č. 286 ostatní plocha, ost. komunikace o vým. 34 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, před objektem baru na náměstí Svobody č.p. 485, Strážnice, v majetku města Strážnice, společnosti MariOx, s.r.o., Horova 1903/9a, Brno, za stejných podmínek, schválených na 13. zasedání Rady města Strážnice konané dne , a to: Pronájem bude poskytován na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu 60 Kč/m 2 a rok s tím, že vlastník posezení zajistí bezpečnost návštěvníků a pořádek. Celková výše nájemného činí Kč přijetí účelového fi nančního příspěvku ve výši Kč od Ministerstva kultury ČR, jenž bude použit na obnovu nemovité kulturní památky - Kapličky sv. Rozálie ve Strážnici, a to v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností prodloužení nájmů v jednotlivých bytových jednotkách v budově hasičské zbrojnice, náměstí 17. listopadu č.p.1052 ve Strážnici, ve prospěch dosavadních nájemníků, a to od na dobu urči- 4 2/2012

5 tou do poskytnutí fi nančního příspěvku Oblastní charitě Hodonín ve výši Kč na dokrytí nákladů služby uzavření dodatku nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 3019/1 o vým. 216 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě s Povodím Moravy, s.p. s tím, že nájem se prodlouží do směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku Odpisový plán města Strážnice příspěvek ve výši Kč dětskému pěveckému sboru Fčeličky na úhradu pronájmu sálu v kulturním domě v souvislosti s jejich vánočním koncertem konaným dne konání Tříkrálové sbírky organizované Charitou Strážnice, která se uskuteční dne 7. ledna 2012 v souladu se zákonem o veřejných sbírkách. 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 74 - rozpočtové opatření č. 7/2011 ve výši 5 786,2 tis. Kč na straně příjmů a výdajů návrh rozpočtu města Strážnice na rok prodej pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v sousedství RD č.p a RD č.p v ul. Plickova, z majetku města Strážnice: p.č. 789/308 vým. 28 m 2 do majetku manž. Žákovských, ; p.č. 789/309 vým. 22 m 2 do majetku manž. Helískových, za cenu 100 Kč/m odprodej pozemků p.č. 6465/105 o výměře 400 m 2 a p.č. 6465/106 o výměře 400 m 2, obojí ostatní plocha, jiná plocha, v trati Horní hory, v k.ú. Strážnice na Moravě (pozemky bezprostředně sousedí s pozemkem p.č. 6465/107 ve vlastnictví žadatele) z majetku města do vlastnictví Mgr. Petra Baňaře za cenu 10 Kč/m odkup pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě: p.č. 7400/6 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 844 m 2 (uvnitř areálu oplocení skládky TKO); p.č. 7400/50 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 79 m 2 (mimo areál oplocení skládky TKO) za cenu 10,- Kč/m 2. 4) jmenuje 7 - paní Martinu Gajdovou, DiS, členkou komise cestovního ruchu s účinností od ) pověřuje 24 - místostarostku Hanu Kosířovou jednat ve věci dalšího řešení záležitostí spojených s městským lesem. 6) revokuje 8 - usnesení pod bodem 20/2011/2-126 ze dne pro organizaci město Strážnice způsob odpisování dlouhodobého majetku zjednodušený a zbytkovou hodnotu dlouhodobého majetku ponechat na hranici 5 % z pořizovací ceny (ocenění). 7) odvolává 2 - slečnu Terezu Trnečkovou z členství v komise CR k slečnu Evu Šafaříkovou z členství v komisi CR k Informace z jednání zastupitelstva města USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města: 1) bere na vědomí 25 - plnění usnesení z minulého zastupitelstva návrh rozpočtu DSO Obce pro Baťův kanál na r právu o kontrolách provedených kontrolním výborem za 2. pololetí zprávu fi nančního výboru za II. pololetí /2012 5

6 2) schvaluje za ověřovatele dnešního zápisu p. Františka Příkazkého a Ing. Michala Miltáka rozpočtové opatření č. 7/2011 ve výši 5 786,2 tis. Kč na straně příjmů a výdajů návrh rozpočtu města Strážnice na rok 2012 dle předložené tabulkové části ve výši ,- Kč na straně příjmů a výdajů dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančních příspěvků v té výši a těm právnickým osobám, jak je uvedeno v tabulkové části Návrhu rozpočtu města Strážnice na rok pravidla tvorby a použití sociálního fondu města Strážnice na r rozpočet sociálního fondu města Strážnice na r rozpočtový výhled města Strážnice na rok záměr prodeje pozemku p.č v k.ú. Strážnice na Mor., v sousedství pěstitelské pálenice a moštárny čp Českého zahrádkářského svazu, ZO Strážnice, v ul. Bratrská z majetku města Strážnice s tím, že uvedený pozemek bude rozdělen na dvě poloviny a každá polovina bude prodána zvlášť měsíční odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, členům rady a předsedům výborů a komisí. (Snížení původních částek od z důvodu úspory rozpočtu - viz tabulka v příloze.) 3) pověřuje 10 - starostku města Strážnice schvalováním rozpočtových opatření v závěru roku Schválená rozpočtová opatření budou následně předložena Radě města Strážnice a Zastupitelstvu města Strážnice na vědomí Radu města Strážnice schvalováním přijímání přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů v r Radu města Strážnice schvalováním rozpočtových opatření v r v rozsahu: - zapracování dotací do rozpočtu, - přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválená výše celkových příjmů a výdajů s tím, že veškerá rozpočtová opatření budou předložena k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Strážnice místostarostku města Hanu Kosířovou řízením Městské policie Strážnice. 4) ukládá 28 - zabývat se plněním úkolů vyplývajících z doporučení na základě provedených kontrol kontrolním výborem za II. pol Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města 29 - podat zprávu Zastupitelstvu města Strážnice o provedených opatřeních na základě kontrol provedených kontrolním výborem za II. pol Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města 30 - zabývat se plněním úkolů vyplývajících ze zprávy fi nančního výboru. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města 31 - podat zprávu Zastupitelstvu města Strážnice o provedených opatřeních vyplývajících ze zprávy fi nančního výboru. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: rada města Informace z jednání městské rady USNESENÍ ze 29. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově MěÚ č.p. 503 pro Českou republiku - Úřad práce ČR, a to na dobu neurčitou od /2012

7 211 - v souladu s příslušnými mzdovými předpisy odměny za 2. pololetí roku 2011 ředitelům městem zřízených příspěvkových organizací zrušení sociálního odboru s účinností od snížení stavu zaměstnanců města o jednu osobu. POZVÁNKA Městský úřad Strážnice zve občany na 9. zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se bude konat v pondělí v 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. IInformace z městského úřadu Matrika informuje Rada města Strážnice schválila podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2012 zahrnující: úředně stanovené dny pro konání svatebních obřadů (pátek a sobotu); úředně stanovená místa pro uzavírání manželství (obřadní síň MěÚ Strážnice, obřadní síň OÚ Radějov, Penzion Roseta v Radějově); oddací hodiny dle dohody; režijní poplatky za svatební obřady. Rok 2011 byl svatebním rokem celkem pro 66 párů, z toho ve 45 případech byl alespoň jeden ze snoubenců Strážničan. Církevních sňatků bylo uzavřeno celkem 15, ve Strážnici 11 a v Radějově 4. Co se týká svatebního místa, v obřadní síni města Strážnice bylo sezdáno 23 párů, 3 obřady se konaly mimo úředně stanovená místa v restauraci Pod Věží, v zámeckém parku a v synagoze. V Radějově, který je rovněž součástí správního obvodu Matričního úřadu Strážnice, bylo v Penzionu Roseta uzavřeno celkem 28 sňatků. Strážnice měla k celkem obyvatel, tedy o 46 méně než v roce 2010, kdy to bylo celkem V průběhu roku se ze Strážnice odstěhovalo 98 obyvatel a 59 osob se do Strážnice přistěhovalo. V roce 2011 zemřelo 52 obyvatel našeho města a narodilo se 57 dětí, což je o 7 více než v roce Kuriozitou byl rovněž 1 domácí porod. Z celkového počtu 57 narozených dětí bylo 24 chlapců a 33 děvčat. Prvním narozeným občánkem v roce 2011 byl 9. ledna chlapec, posledním narozeným občánkem loňského roku byla 29. prosince holčička. Nejčastěji se opakovala jména u chlapců Filip (2), David (2) a Matěj (2), u děvčat Anežka (2). Závěrem nám dovolte popřát, aby byl pro Vás a pro Vaše rodiny rok 2012 šťastným, dobrým rokem plným krásných rodinných a občanských událostí. K jejich oslavě Vám velmi rádi poskytneme příjemné zázemí našeho města. Hana Petruchová, Ing. Blanka Lesslová 2/2012 7

8 Pozvání na mamografické vyšetření Tak jako před dvěma lety se připravuje pod záštitou paní starostky mamografická kontrola v Brně. Termín kontroly je ve čtvrtek 1. března Žádanky na mamografické vyšetření si vyzvedněte na místech: KD Strážničan, kancelář zdravotně postižených p. Poznecká Městský úřad Strážnice podatelna. Tyto žádanky si vyplňte, nechte potvrdit u Vašeho ošetřujícího lékaře a nezapomeňte si je vzít v uvedený den s sebou. Odjezd autobusu od HOTELU Strážnice je v 8.30 hod. Předpokládaný návrat ve hod. Případné dotazy u Mgr. Libuše Černé na telefonním čísle nebo Sociální odbor V souvislosti se sociální reformou navštěvuje po Novém roce hodně občanů kancelář sociální pracovnice s četnými dotazy, nejčastějším je ohledně výše dávky v hmotné nouzi od Zvýšené částky životního minima od jsou uvedeny už v minulém měsíčníku. Hmotná nouze byla novelizována zákonem č. 366/2011 Sb., pro způsob jednoduššího vysvětlení deklarujme rozdíly ve výši dávky a vlivy na výši dávky na dávce jednotlivce, tedy osoby samostatně posuzované. Do byla výše životního minima jednotlivce pro příspěvek na živobytí 3126 Kč. Pokud občan v hmotné nouzi dokládal aktivitu při hledání zaměstnání, tj. že si hledá zaměstnání různým způsobem, jako je dotazováním u zaměstnavatelů, přes internet, inzerátem, a zejména ještě zvýšené náklady při hledání zaměstnání (jízdenky), pobíral 3426 Kč, protože se mu dávka z tohoto důvodu navýšila. Po 6 měsících pobírání dávky pak buďto začal pracovat ve veřejné službě, kdy při dokládání aktivity při hledání zaměstnání a výkonu veřejné služby pobíral dávky ve výši 3979 Kč, anebo pokud po 6 měsících ve veřejné službě pracovat nezačal, pobíral nadále dávku ve výši existenčního minima 2020 Kč. Od je výše životního minima pro příspěvek na živobytí pro jednotlivce 8 2/2012

9 3410 Kč. Tuto hranici už nezvýší prokazovanou aktivitou při hledání zaměstnání ani dokládáním zvýšených nákladů při ní, ani veřejnou službou; jinými slovy víc v příspěvku na živobytí pobírat nemůže (pokud nemá lékařem předepsanou některou z diet v zákoně stanovených a nedoloží o tom potvrzení). Naproti tomu bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP, pokud odmítne nastoupit k výkonu veřejné služby, kam ho pošle úřad práce. Po vyřazení z evidence na ÚP pak není nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi a není za občana hrazeno zdravotní pojištění. Částka živobytí činí existenční minimum (2200 Kč), jestliže občan je veden v evidenci na ÚP a posledních 6 měsíců před podáním žádosti o dávku v hmotné nouzi mu byl ukončen pracovní poměr pro porušení pracovních předpisů zvlášť hrubým způsobem, nebo pokud dluží na výživném víc než za tři měsíce (výjimkou je, když nemá výživné z čeho platit a požádá soud o snížení nebo zrušení výživného), nebo pokud je mu poskytována ústavní péče celý kalendářní měsíc, nebo pokud např. nevyužívá v zákonem stanovené lhůtě svého majetku pro zvýšení své životní úrovně (např. neprodá něco, co vlastní, co podle zákona prodat může a co by mu bylo přínosem), nebo pokud si v zákonem stanovené lhůtě neuplatní všechny své nároky a pohledávky jinými slovy, pokud si nevyřídí všechny dávky, na které má nárok, a všechny pohledávky, na které má nárok (SSP, výživné, vyřízení dědictví apod.). Bc. Helena Tomčalová, sociální pracovnice MěÚ Strážnice Městská policie Začátkem nového roku byla na MěP nahlášena černá skládka komunálního odpadu. Šetřením MěP byl usvědčen z přestupku občan J. Ř. Uložení tohoto množství odpadu na městské skládce by stálo několik desítek korun, takto uhradil blokovou pokutu několik set korun. Odpad musel odklidit a ještě za úhradu uložit na skládce. Jak sám přiznal, za tu ostudu, ztracený čas a zbytečně vyhozené peníze mu tento čin nestál. MěP se dále zabývala několika stížnostmi občanů, které spadaly do oblasti sousedských vztahů, občanského soužití a veřejného pořádku. V jednom případě bylo podezření z přestupku předáno správnímu orgánu, v ostatních případech byly osoby poučeny, jak mají při ochraně svých práv postupovat. V souvislosti s poslední dopravní nehodou u přechodu pro chodce v křižovatce v ul. Skalické je třeba připomenout občanům, aby skutečně do vozovky na přechod pro chodce (týká se všech přechodů pro chodce) vstupovali, až mají stoprocentní jistotu, že je žádné vozidlo, a to v obou směrech, nemůže ohrozit. Osobně jsem přesvědčen, že sdělovací prostředky na tento problém v silničním provozu dostatečně poukazují. A ještě postřehy z radnice: Občané vyřizují své záležitosti (v úřední budově) za doprovodu psů - k lékaři, nebo do obchodu si také nikdo nevodí svého psa, tak proč na MěÚ? Stejně tak stojan na jízdní kola je jen několik metrů od budovy radnice, přesto si někteří občané odstavují svá jízdní kola na chodbě v přízemí budovy, nebo jízdní kola opírají o budovu radnice a ničí fasádu. Informační tabulky se zákazy jak pro vstup se psy do budovy (netýká se slepeckých psů), tak ke stavění jízdních kol na chodbě, které jsou umístěny již několik let na chodbě, to jasně zakazují. Ing. Zdeněk Grulich 2/2012 9

10 Oddělení životního prostředí Ekologická stopa českých měst Ekologická stopa je souhrnný ukazatel vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Bývá též nazývána zelené účetnictví. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Souhrn produktivních ploch (např. orné půdy, lesů, luk či vodních ploch), které má člověk (město, stát) k dispozici, se v globálním měřítku označuje jako biokapacita. Porovnání ekologické stopy a biokapacity umožňuje zjistit, zda daná jednotka vytváří ekologický přebytek či defi cit. A jak jsme na tom my ve Strážnici? Vytváříme přebytek či deficit? Z těchto úvah vzešlo naše rozhodnutí zapojit se do následující iniciativy, tzv. Ekologické stopy českých měst. Cílem této iniciativy je zapojit co nejvíce měst v České republice do stanovení vlastní ekologické stopy a biokapacity a popularizovat problematiku ekologické stopy jako významného nástroje udržitelného rozvoje. To umožní sestavit ekologický žebříček měst jejich pořadí podle dopadu na životní prostředí. Města zapojená do iniciativy získají možnost výpočtu své ekologické stopy díky podpoře z MŽP a MŠMT zdarma prostřednictvím internetových stránek Indikátor je využitelný pro porovnání s jinými městy z hlediska environmentální udržitelnosti i pro prezentaci města signalizuje občanům a fi rmám moderní přístup ke komplexní ochraně prostředí. Výstup analýzy lze využít při marketingu města. Ekologickou stopu města lze stanovit pomocí orientačního nebo podrobného výpočtu. V současné době jsou na MěÚ Strážnice soustřeďována data pro výpočet, která jsou potřebná pro on-line kalkulátor. Společně pak budeme zvědavi na náš výsledek v rámci žebříčku českých měst. Ing. J. Michálek oddělení ŽP Svoz odpadu na měsíc leden 2012 papír (modré pytle): 7. února 2012 plast (žluté pytle): 14. února 2012 TIC Strážnicko se prezentovalo na mezinárodním veletrhu Go a Regiontour v Brně Prezentace na veletrzích cestovního ruchu je jedna z možností, jak dát světu o sobě vědět. Jinými slovy jak ukázat návštěvníkům, že rozhodně stojí za to náš kraj navštívit. Ve dnech 12. až 15. ledna 2012 k tomu byla příležitost na mezinárodním veletrhu GO a Regiontour v Brně. Město Strážnice, zastoupené Turistickým informačním centrem Strážnicko, se zde prezentovalo pod hlavičkou Regionu Slovácko v Hodoníně, jehož stánek byl součástí rozsáhlé expozice Jihomoravského kraje, a také prostřednictvím o. p. s. Baťův kanál. Za zmínku určitě stojí samostatná expozice Zámeckých sklepů Strážnice, jejichž prezentace podpořená ochutnávkou špičkových vín z vlastní produkce patřila k velmi atraktivním. Důležitost prezentace města i celého našeho mikroregionu se ukázala hned ve dvou liniích. Jednak to byla již zmíněná prezentace návštěvníkům veletrhu a jednak možnost 10 2/2012

11 osobních konzultací se zástupci jednotlivých obcí, sdružení, firem i drobných řemeslníků. Zástupci vedení našeho města a pracovnice TIC Strážnicko se zúčastnili zahájení veletrhu, kde dostali příležitost k projednání nejrůznějších aktivit a spolupráce s delegáty jiných měst, krajů a organizací na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. K účastníkům veletrhu promluvil kromě představitelů Ministerstva pro místní Místostarostka H. Kosířová, starostka R. Smutná, T. Pálenská a J. Kyselková ze Zámeckých sklepů Strážnice L. Gronská, nová pracovnice TIC ve Strážnici, starostka R. Smutná a jejich slovenská kolegyně rozvoj ČR a agentury Czech Tourism i Mons. Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský a primas český a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. TIC Strážnicko zde po celou dobu veletrhu prezentovalo prostřednictvím pracovníků Regionu Slovácko pamětihodnosti města, možnosti ubytování, stravování i aktivně stráveného odpočinku. Pracovníci se ve svých službách střídali, v neděli zde byla na stánku osobně pracovnice TIC Strážnicko. Návštěvníci se zajímali již tradičně o cykloturistiku, pěší a vodní turistiku - Baťův kanál, gastronomii, vinařství, lázeňství, muzea, galerie a prezentaci obcí ve formě publikovaných monografií. Nově přibyly dotazy na možnosti turistiky kongresové (na úrovni vzdělávání a současné relaxace zaměstnanců podniků) a církevní. Samozřejmostí byly přehledy kulturního a společenského dění v regionech včetně přehledů nejrůznějších hudebních či divadelních festivalů. Žádané byly i programy určené pro rodiny s dětmi, seniory, ale i adrenalinové aktivity (př. lanová centra). Byla možnost také porovnat úroveň nabízených drobných propagačních materiálů - upomínkových předmětů s možností navázat případnou spolupráci. Součástí veletrhu bylo i množství doprovodných programů - módní přehlídka, vystoupení folklorních souborů a vědomostní soutěže. K dalším prezentacím města Strážnice a okolních obcí v rámci regionu Slovácko dojde v následujících týdnech na těchto akcích: veletrh Slovakiatour v Bratislavě, Holiday World v Praze, Dovolená a region v Ostravě a Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Mgr. Lenka Gronská, pracovnice TIC Strážnicko 2/

12 Sociální instituce Charita Strážnice Vážení přátelé a příznivci Charity! Jsme vděčni, že se i letos sešlo tolik ochotných lidí, aby Tříkrálová sbírka ve Strážnici mohla úctyhodně proběhnout. Děkujeme všem, kteří přispěli k jejímu krásnému a bezproblémovému průběhu a také vysokému výtěžku. Děkujeme těm, kterým nejsou lhostejné osudy lidí, o které pracovníci i dobrovolníci pečují, osudy rodin, jež se starají o své nemocné členy, lidé v nouzi, osudy všech příjemců charitních služeb - a fi nančně je prostřednictvím Tříkrálové sbírky podpořili. Hlavně děkujeme všem dětským koledníkům i ochotným vedoucím kolednických skupinek (těm, kteří to chtěli vyzkoušet poprvé, i těm, kteří již chodí několik let) a obětavě se postarali o svěřené děti! Také jsme chtěli touto cestou poděkovat paní Martě Hořákové, jež se o průběh sbírky starala 12 let a i nadále zůstává oporou dobrovolnické činnosti Charity Strážnice. Tříkrálová sbírka Charity Strážnice v letošním roce proběhla v odpoledních hodinách ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Radějově. Výtěžek sbírky je ve Strážnici Kč ( Kč + 52, zl.); v Petrově Kč; v Radějově Kč; v Sudoměřicích Kč ( ); v Rohatci Kč. Výtěžek této sbírky bude rozdělen a 58 % z vykoledované částky může použít Charita Strážnice k podpoře charitního díla, na pomoc rodinám, lidem v nouzi apod. Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru. Za pracovníky Charity Strážnice Ing. Marie Jurasová DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHARITĚ STRÁŽNICE Přijďte se podívat v pondělí v době od 9 do 15 hodin. Změříme Vám tlak, předvedeme kompenzační pomůcky, něco si zkusíte utkat na tkalcovském stavu, podíváte se, co se zde změnilo Těšíme se na Vás! 12 2/2012

13 Rodinné centrum Strážnice o.s. PODĚKOVÁNÍ: V prosinci se odehrál na Zahradě u sv. Martina Strážnický živý betlém, poprvé pod širým nebem. Atmosféra na zahradě byla v tomto vánočním podvečeru o svátku sv. Štěpána vskutku sváteční a pohodová a přispěli jste k ní Vy všichni, kteří jste byli účinkujícími i diváky. Děkuji touto cestou manželům Lžičařovým, kteří se svou dcerkou Liduškou ochotně přijali roli sv. rodiny, přestože se vše odehrávalo venku. Děkuji cimbálové muzice Krepina a tanečníkům souboru Danaj, všem pastýřům malým i velkým, maminkám a děvčatům ze Strážnice za jejich koledování a také děkuji dětské dechovce z veselské ZUŠ. Svým zpěvem i přítomností malého Ježíška obdařili naši přátelé z Konga a Angoly, kteří se zhostili role mudrců. O technické zázemí (pódium, ohrada pro ovečky, betlémská chýška a ozvučení) se postarali V. Buček, P. Múčka a J. Slezák, ovečky ochotně zapůjčil pan Koštuřík a kulisy P. Marie a sv. Josefa namalovala P. Graffe, roz. Něničková díky! Na osvěžení v podobě čaje a svařáku se podíleli manželé Jurasovi a J. Sochor a o výborné zákusky pro účinkující se přičinila paní M. Něničková díky! Protože živý betlém na zahradě proběhl poprvé, jistě jeho průběh měl i nedostatky, za něž se omlouváme. Věříme, že dá-li Bůh a dopřeje nám vhodné počasí a najdou-li se opět ochotní lidé, budeme moci i o letošních Vánocích prožít betlémské události tímto lidovým způsobem. Ještě jednou všem ze srdce děkujeme! foto L. Grónská Za Rodinné centrum Strážnice B. Bučková Připravujeme na únor - Středa od 17 hod. MUZIKOTERAPIE PRO ŽENY (oddychový podvečer pro ženy formou muzikoterapie pod vedením mgr. Vlkové), vstupné 40 Kč - Čtvrtek od 17 hod. RELAXAČNÍ CHVILKA PRO TĚHOTNÉ (relaxace, možnost sdělení vlastních prožitků v době těhotenství, beseda o prenatální komunikaci ) PRAVIDELNÉ AKTIVITY: Pondělí (každé) od 20 hod.: Modlitby otců za děti Úterý (poslední v měsíci) od 20 hod.: Modlitby maminek za děti Středa od 9.00 do hod.: Mateřský klub Sedmihlásek Čtvrtek od 9.00 do hod.: Mateřský klub Sedmihlásek Přihlaste se do keramického kroužku pod vedením p. L. Gronské! tel , Všechny aktivity probíhají v klubovně ZŠ M. K. 2/

14 Rok 2011 v Domově pro seniory Strážnice V našem Domově pro seniory Strážnice, příspěvkové organizaci, jsme se v roce 2011 zaměřili zejména na další zvyšování kvality sociálních služeb pro uživatele s demencí, zejm. Alzheimerovou chorobou, protože počet těchto uživatelů stále narůstá. V září 2011 bylo otevřeno nové oddělení domova DUHA specializované na péči o uživatele s demencí. Mnozí z Vás si možná na jeho slavnostní otevření, spojené s koncertem cimbálových muzik na nádvoří domova, vzpomenou, neboť se jej zúčastnilo jak vedení města, tak mnozí Strážničané. Nové oddělení vytváří podmínky, které se co nejvíce přibližují běžným denním činnostem, jako by uživatelé žili ve své rodině. Větší část dne netráví uživatelé na pokojích, ale ve společných prostorách, kde se jim věnují odborní pracovníci. Všechny aktivity a denní režim jsou speciálně uzpůsobeny individuálním schopnostem jednotlivých uživatelů, kteří se mohou spolehnout na osobní vedení a podporu našich pracovníků. Oddělení je vedeno podle nejmodernějších trendů péče, zaměřených na efektivní zpomalování postupu demence a na maximální udržení sebeobslužných schopností nemocných. Individuální přístup s sebou nese i širší S ředitelkou Domova pro seniory Strážnice Ivanou komunikaci pracovníků domova Kyjovskou přestřihli pásku poslanec PSP ČR Walter Bartoš a starostka Renata Smutná nější, efektivnější a celkový stav s rodinami uživatelů; péče je cíle- uživatelů lepší. Domov se začal v roce 2011 připravovat na získání certifi kátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností, zařízením poskytujícím péči klientům s Alzheimerovou demencí na té nejvyšší úrovni. Velké poděkování patří všem zaměstnancům domova, kteří se této přípravy velice aktivně účastní; předpokládáme, že o vydání certifi kátu budeme moci požádat během II. pololetí letošního roku. Nezapomínáme ale ani na klienty, kteří nepotřebují zvláštní režim, nebo kteří jsou omezeni v pohyblivosti. Pracovnice našeho Domova získala certifikát pro vedení taneční terapie, kterou lze využít i u uživatelů na rehabilitačním vozíku. Ti mají o taneční terapii velký zájem. Své zkušenosti z tohoto kurzu předává držitelka certifikátu dalším pracovníkům Domova. Další dvě pracovnice pokračují v kurzu lektorování, který ukončí v roce 2012 a své zkušenosti a znalosti budou předávat dalším pracovníkům v sociální oblasti. Naše zařízení rovněž poskytuje rekvalifi kační kurzy, kde se zájemci snaží získávat nové pracovní zkušenosti pro svoji další práci v sociálních službách. I v loňském roce jsme uspořádali Konferenci pracovníků v sociálních službách ; ta loňská byla zaměřena na zkušenosti v péči o klienty trpící demencí. V roce /2012

15 bychom chtěli tuto konferenci uspořádat společně s domovy ze Slovenska. I v roce 2011 pokračovala spolupráce se základními školami žáci 8. tříd školy Marušky Kudeříkové se u nás účastnili výuky, kde byli seznámeni s povoláními, která se uplatní u nás v Domově, a s požadavky na vzdělání, které ke své práci v sociálních službách potřebují. I přes nedostatek fi nančních prostředků se nám podařila generální oprava koupelny, díky darům sponzorů jsme nakoupili nové židle na oddělení DUHA, rehabilitační vozíky a speciální antidekubitní matrace. Rok 2011 přinesl celou řadu zážitků pro naše uživatele. Pořádali jsme mnoho akcí, které jim zpestřují život a zapojují je do dění ve městě, ať již je to návštěva folklorních slavností, vinobraní, nebo novoroční večírek s harmonikou v Domově, opékání špekáčků s burčákem, či vystoupení zpěváků, kteří přišli potěšit naše uživatele písničkou. Naše velké poděkování patří všem dárcům, kteří svými fi nančními prostředky pomohli k lepšímu vybavení Domova, stejně jako všem, kteří nám přišli zazpívat, zahrát, přečíst knihu, pomoci našim uživatelům s různými aktivitami. Nemohu zapomenout poděkovat i všem pracovníkům Domova, bez jejichž trpělivosti, empatie, zájmu o nové postupy v práci a o to, aby se naši uživatelé cítili v Domově dobře, by nemohla být péče u nás poskytována ke spokojenosti uživatelů i jejich rodin. V roce 2012 přeji všem hodně zdraví a optimismu. JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka Příběh řeky Moravy Část druhá Konec vlády mrazu a větru Před lety skončila poslední doba ledová zvaná würm (podle bavorské řeky) nebo visla (podle polské řeky). Začalo se výrazně oteplovat a řeka Morava znovu ožila. Jak se s touto velkou změnou vyrovnávala řeka Morava na svém dolním toku a jak reagovala na dílčí klimatické výkyvy v rámci současné doby meziledové holocénu, si vysvětlíme v tomto dílu Příběhu řeky Moravy. 2/

16 Začátek holocénu byl ve znamení intenzivní říční eroze způsobené přívalem tavných vod. Okolní chladná tundra, reprezentovaná vrbou, pelyňkem a šáchorovitými bylinami, se postupně proměnila v otevřenou borovicovo-březovou tajgu. Po krátké reaktivaci pozdně glaciálních meandrů při okraji údolí opustila řeka tento prostor a přesunula své koryto vně nivy. Zhruba v místě dnešního toku Moravy se ranně holocenní tok intenzivně zahluboval do podložních naplavenin a nakonec i do třetihorních jílů tvořících podklad údolí. Před deseti tisíci lety, v období zvaném boreál, bylo koryto zaříznuto 17 m pod současný povrch nivy; šířku údolí odhadujeme asi na 500 m. Dnes žádné takové údolí uvnitř údolí v ploché nivě Strážnického Pomoraví nevidíme. Bylo vyplněno převážně jemnými usazeninami meandrujícího a větveného toku s nízkou unášecí silou proudu, který existoval v dlouhém období převládajícího teplého a stabilního klimatu v atlantiku (střední holocén, až let př. současností). Uloženiny z tohoto období chybí v okrajových částech nivy. Dřeva a uhlíky stáří středního holocénu se našly pouze ve vrtech v blízkosti dnešního toku Moravy a na některých místech v březích současného zářezu koryta. Ukládání sedimentů v celé šíři nivy je radiokarbonovou metodou datováno do začátku subboreálu (před 5 tisíci lety). Spodně holocenní vetknuté údolí bylo již naplaveninami vyplněno po okraj a řeka se začala rozlévat do okolí skrze větvící se síť říčních ramen, jejichž klikatící se relikty jsou dodnes patrné na polích daleko od řeky. Jedno z hlavních ramen větveného říčního systému přetrvalo až do 1. pol. 20. stol. jako tzv. Malá Morava či Morávka. Podle pylových analýz se v nivě rozrostla smíšená doubrava (buk, lípa, jasan, líska) společně s borovicí. Ke konci subboreálu (kolem let př. K.) převládla v nivě olše a v blízkém okolí se nacházel bukovo-jedlový les. Do této doby též spadá první pylový záznam o činnosti prehistorického člověka, který v nivě zakládá menší pastviny. Na konci subboreálu došlo k další klimaticky způsobené změně v říčním režimu, která vyústila v nové zahloubení koryta o minimálně 5 m pod úroveň povrchu nivy. Není zatím jisté, zdali šlo o více erozních fází přerušovaných akumulací uloženin v období zhruba př. Kr. až 0 Kr., nebo více méně souvislé zahloubení toku v době asi let př. Kr. až 0 Kr. Jisté však je, že se řeka zahloubila minimálně o 5 m pod dnešní povrch nivy do převážně jemnozrnných uloženin z období atlantiku, které při tom vzaly z větší části za své (proto nacházíme poměrně málo dokladů z této doby); šířka říčního zářezu byla zhruba 300 až 500 m. Během následujících patnácti set let se vzniklé údolí zase vyplňovalo sedimenty meandrujícího toku. Uloženiny z tohoto období jsou odkryté ve vysokých březích podél dnešního toku Moravy a můžeme je tedy detailně studovat. Jsou to převážně jemnozrnné povodňové hlíny ukládané mimo koryto, ve kterých jsou pohřbena stará koryta včetně jesepních valů. Z této zhruba 4 m mocné vrstvy naplavenin pochází 70 % získaných údajů o stáří, přičemž největší množství dat spadá do období od 11. do 17. stol. (60 %). Pod čtyřmi metry těchto náplavů byly nalezeny kůly podpírající patrně most či lávku přes řeku, datované do 13. stol. Z toho usuzujeme na zvýšení dynamiky toku od konce 1. tisíciletí zapříčiněnou patrně kombinací klimatických výkyvů (např. malá doba ledová) a lidské činnosti v povodí, která v té době začala sílit, jak dokládají pylová spektra. O proměnách řeky od 1. tisíciletí po Kristu do současnosti si povíme zase v příštím díle. Více na Mgr. Filip Stehlík Doktorand na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a geolog fi rmy G-servis Praha, s.r.o. 16 2/2012

17 Ze života Strážnice Lenka Gronská, TIC Strážnicko Královské koledování na radnici Děti z mateřské školy přišly na koledu Den Tří králů - 6. leden - byl na Městském úřadě ve Strážnici ve znamení koledování. Králové nebyli jen tři, ale bylo jich bezpočet. Zazpívat koledy pod vánoční stromeček přišly děti spolu se svými učitelkami z Mateřské školy ve Strážnici. Jejich zpěv přilákal ke stromečku paní starostku Mgr. Renatu Smutnou a paní místostarostku Hanu Kosířovou. Nahlédli i zaměstnanci úřadu a zvědavě se zastavili také přítomní návštěvníci. Všechny děti byly obdarovány sladkou odměnou. Novoroční koncert NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA Nedělní podvečer ve Strážnici dne 8. ledna 2012 v hodin obohatil koncert Nejkrásnější Ave Maria v podání sólistky opery Slezského divadla v Opavě Olgy Procházkové za doprovodu varhan Františka Šmída, který se uskutečnil v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zazněly skladby F. Schuberta, G. F. Händela, Ch. Gounoda, A. Vivaldiho, A. Stradella, J. S. Bacha, G. Cacciniho, A. Dvořáka, J. Hrušky, G. Verdiho, H. Mialarda, J. J. Ryby a R. Leoncavalla Koncert Multikulti benefice pro Okanduli Ve středu 28. prosince 2011 se v odpoledních a večerních hodinách v prostorách kulturního domu Strážničan uskutečnil benefiční koncert na podporu rozvoje gramotnosti dětí v Namíbii. Obdarovávání, koledníci a charitativní smýšlení je spojeno právě s vánočním obdobím. Díky tomuto koncertu, který pořádalo občanské sdružení OKANDULI, si obyvatelé města Strážnice připomněli, že i když mnozí z nich nežijí přímo v blahobytu, jsou na světě lidé, kteří potřebují pomoc ještě naléhavěji. Výtěžek tohoto koncertu, který byl spojen s bazár- 2/

18 kem oblečení a prodejní výstavou fotografií známých osobností, bude použit na rozvoj gramotnosti dětí v Namíbii. O tom, že jsou obyvatelé města Strážnice vnímaví k takovýmto problémům, svědčí nejen téměř zaplněný sál kulturního domu, ale i ochota místních kapel. Na úvod vystoupil soubor Fčeličky. Zpěv dívčího sboru doprovázel jeho vedoucí Zdeněk Musil s kapelou a hostovala zpěvačka Jitka Svačinová. Jako druhý zahrál a zatančil folklorní soubor Demižón. Se svými tanci, oblečena do tradičních lidových krojů, se představila nejen mládež, ale i ti nejmenší, kteří přispěli k příjemné atmosféře vánočními koledami. Po přestávce se hudební produkce přitvrdila a sál rozezvučela kapela STBend. Krátkou přestávku potřebnou na přípravu aparatury pro další skupinu vyplnil písničkář Honza Ross. Koncert završila metalová skupina Shadow Area. Koncert byl vskutku multikulturní a ukázal, jak široký je hudební rozsah Strážničanů. Zakladatelka sdružení Jana Filová, rodačka ze Strážnice, byla s výsledkem spokojená, neboť přišlo více než dvě stě lidí a podařilo se jen ze vstupného vybrat přes třináct tisíc korun. Sdružení bylo založeno v květnu roku 2011 a jeho maskotem je žirafa (název okanduli se používá v jazyce wambo pro označení žirafy). Vybraný finanční obnos bude v měsíci březnu 2012 odvezen do Afriky. V jednání je také spolupráce o. s. Okanduli s jedním africkým sdružením, které pomáhá ke vzdělání dětem z odlehlých farem. Vánoční koncert Vánoce ve staletích První svátek vánoční - neděli 25. prosince umocnil koncert s názvem Vánoce ve staletích, který se uskutečnil v prostorách kostela Panny Marie ve Strážnici. Vzniklo hudební propojení cimbálové muziky Harafi ca z Uherského Hradiště, dívčího sboru Darebnice s vedoucí Barborou Vaculíkovou a komorního orchestru Ensemble Opera Diversa. Autor projektu a umělecký vedoucí Petr Gablas se rozhodl zachytit vánoční melodie v zajímavých a netradičních polohách. Propojil hudbu artifi ciální s hudbou lidovou a upravil skladby, písně, tance a koledy z období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. O tom, že se mu jeho záměr podařil, svědčí nejen naprosto zaplněná budova kostela, ale i závěrečný aplaus návštěvníků. 18 2/2012

19 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Milé setkání na ZŠ Školní Mgr. Věra Tihlaříková 16. a 17. ledna byla u nás ve škole milá návštěva. Přivítali jsme děti a paní učitelky z předškolního oddělení MŠ. Prvňáčci předškolákům ukázali, co všechno budou za rok umět. Potom se děti z MŠ zapojily do didaktických her, které prvňáčkům pomáhají hravou formou zvládat prvopočáteční učení. Nakonec si všichni rádi poslechli pohádku, zazpívali si a zatancovali. Doufám, že za námi někteří zase rádi přijdou k zápisu do 1. třídy 2. února Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Zápis do první třídy na školní rok 2012/2013 Na základě 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvkové organizace, že zápis do I. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013 se koná ve čtvrtek 2. února 2012 od 14 do 17 hod. K zápisu se dostaví děti narozené od do se svými zákonnými zástupci (rodiči). Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a své osobní doklady, děti přinesou přezůvky do gymnastického sálku. Náhradní termín pro případ nemoci je stanoven na úterý 14. února 2012, a to od 14 do 15 hod. 2/

20 Žáci obdrželi mokré vysvědčení V prosinci loňského roku úspěšně skončil pravidelný plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd naší školy v plaveckém bazénu v Hodoníně. Více než šest desítek dětí se v deseti lekcích učilo základním plaveckým stylům (kraul, znak, prsa), vyzkoušelo si ve vodě svou vytrvalost, plavání na čas a pod vodou a seznámilo se s desaterem bezpečného plavání. Žáci třetích tříd při ukončení výcviku navíc získali mokré vysvědčení. Nejdelší papírový řetěz přátelství V prosinci 2011 se žáci naší školy společně s dalšími asi 2100 dětmi z Jihomoravského kraje, Vysočiny a z Rakouska spolupodíleli na zápisu do české knihy rekordů. V rámci projektu Freeport pomohli vyrobit nejdelší papírový řetěz přátelství s největším počtem hvězd (700 m, 4150 hvězd). Každý žák 1. stupně obdržel za účast pamětní certifi kát. Škola byla prezentována fotografi í umístěnou na prezenční tabuli v neděli 18. prosince a ve stejný den se také zástupci deseti základních škol včetně naší utkali v zábavném kvízu. I když naši reprezentanti (Petr Svoboda, Jan Kováč a Monika Možnarová ze 7. A) nestáli na stupních vítězů, nelitovali své účasti a kromě několika dárků si odnesli bohaté zážitky z pokládání řetězu přátelství na hranici s Rakouskem. Společné dílo všech, řetěz přátelství, mohli návštěvníci centra Freeport v Hatích u Znojma obdivovat do konce ledna letošního roku. Předvánoční čas ve škole Poslední den před vánočními prázdninami se v naší škole jako obvykle hodnotila vánoční výzdoba jednotlivých tříd a proběhlo také divadelní představení v tělocvičně školy, které tentokrát obstarala dnes již velmi populární hudební skupina Fčeličky a dramatický kroužek s příběhem z biblického Betléma. Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy 20 2/2012

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2012 1 2 6/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 38. zasedání Rady města Strážnice konané dne 2. 4. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 14 1 2 14 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konané dne 7. 4. 14 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 1. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 5/2012 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne 26. 3. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

70 mírových let ve Strážnici

70 mírových let ve Strážnici 1 1 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Nové zastupitelstvo města strážnice

Nové zastupitelstvo města strážnice 1 4 1 4 2 4 2 / 0 4 3 4 3 0 4 Nové zastupitelstvo města strážnice 4 4 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mes.cz Vážení občané, dovolte, abychom Vám poděkova za důvěru, kterou jste do nás vloži,

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 únor 2014 cena 10,- Kč Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové vinšující šťastný nový rok obcházeli

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více