NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group"

Transkript

1 NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ , sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ (dále jen Organizátor ) Za podmínek dále stanovených bude v rámci soutěže každému jejímu řádně registrovanému účastníku umožněno vytvořit a vyvěsit na facebookovém profilu Organizátora svůj vlastní soutěžní příspěvek, který bude sestávat (a) z obrazové části, která bude autorem vytvořena a poskládána z celkem 25-ti kusů různých obrázků určených Organizátorem, a (b) textové části, která bude autorem zvoleným způsobem komentovat vytvořenou obrazovou část příspěvku (dále jen Příspěvek ). Cílem soutěže je sestavení co nejnápaditějšího příspěvku a sbírání bodů, tj. kladných hodnocení, jejími účastníky pro své Příspěvky do celkového bodového skóre, na jehož základě budou určeni výherci soutěže. 2. Podmínky účasti v soutěži, registrace 2.1. Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly ke dni přihlášení do soutěže věku 18 let, mají trvalé bydliště na území České republiky, jsou plně způsobilé k právním úkonům a jsou registrovány / přihlášeny a mají svůj profil na sociální síti FACEBOOK, s výjimkou fyzických osob, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, a dále osob jim blízkých (viz 116 občanského zákoníku) Osoba, která má zájem účastnit se soutěže a splňuje podmínky stanovené v čl. 2.1 výše (dále jen Zájemce ), se způsobem a za podmínek uvedených níže přihlásí do soutěže, a to kdykoli v průběhu trvání soutěže; řádným a úspěšně provedeným přihlášením do soutěže se Zájemce stává účastníkem soutěže Zájemce se do soutěže přihlásí tak, že se na facebookovém profilu Organizátora na adrese naloguje na příslušnou podstránku soutěže označenou jako PECHOVNÍK, přičemž na této stránce v příslušném poli sestaví za použití přednastavených obrázků svůj vlastní obrázek, do příslušného pole pak vloží text s popisem a komentářem tohoto obrázku, tedy sestaví soutěžní Příspěvek, a kliknutím na pole ODESLAT A POZVAT PŘÁTELE odešle / nahraje Příspěvek do příslušné soutěžní aplikace Nevyplní-li Zájemce v příslušném Příspěvku některou jeho část, tj. obrazovou nebo textovou, nebude jeho Příspěvek zařazen do soutěže a nestane se účastníkem soutěže Sestavením Příspěvku a jeho odesláním do soutěže Zájemce prohlašuje a potvrzuje, že Zájemce splňuje obecné podmínky pro účast v soutěži a že výslovně a bezpodmínečně souhlasí s těmito pravidly a všemi podmínkami v nich obsaženými, zavazuje se je dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto prohlášení a potvrzení Zájemce nepravdivým, nesprávným či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud budou daným účastníkem porušena tato pravidla či aplikovatelný právní nebo jiný předpis jakýmkoli jiným způsobem, je Organizátor oprávněn vyloučit Zájemce ze soutěže Zájemce se smí do soutěže přihlásitvícekrát, tj. může soutěžit s více soutěžními Příspěvky. Získat cenu však může pouze jednou Schválí-li Organizátor Příspěvek (viz čl. 4.5), stává se Zájemce účastníkem soutěže (dále jen Účastník soutěže ). 3. Doba trvání soutěže Soutěž bude probíhat v době ode dne do dne

2 4. Pravidla soutěže 4.1. Účelem soutěže je sbírání co největšího počtu kladných bodů do celkového bodového skóre příslušného Účastníka soutěže, přičemž Účastník soutěže bude bodován návštěvníky příslušné soutěžní stránky kliknutím na grafické znázornění POBAVIL TĚ VTIP? KLIKNI!. Získané body budou zaznamenány v celkovém bodovém skóre dotyčného Účastníka soutěže aktuální stav bodového účtu (skóre) Účastníka soutěže bude zobrazen u příslušného Příspěvku. Hodnotící může každý Příspěvek jednoho Účastníka soutěže hodnotit pouze jednou Do soutěže nebude zařazen, případně bude ze soutěže vyloučen takový Příspěvek (a jeho autor), pokud Příspěvek je a/nebo bude neslučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Za takové nepřípustné Příspěvky budou považovány zejména ty, které nesouvisejí s předmětem soutěže, dále Příspěvky urážlivé nebo hanlivé, Příspěvky obsahující prvky erotiky, pornografie či odkazy na erotické nebo obdobné výrobky nebo služby, Prvky propagující cigarety, alkohol či jiné omamné a/nebo psychotropní látky anebo jejich konzumaci, Prvky obsahující reklamu či propagaci služby či výrobku (s výjimkou Organizátora), Příspěvky vulgární, Příspěvky hanobící národ, etnickou skupinu, rasu, (náboženské nebo politické) přesvědčení a/nebo sexuální orientaci, Příspěvky podněcující k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, Příspěvky podněcující násilí proti skupině obyvatelů a/nebo proti jednotlivci či násilí jinak podněcující, Příspěvky obsahující poplašnou zprávu, Příspěvky podněcující k spáchání trestného činu či přestupku, Příspěvky zasahující do práva na ochranu osobnosti či jiného práva třetí osoby apod Účastník soutěže prohlašuje a zavazuje se, že jeho Příspěvek je a bude přípustný v souladu s těmito pravidly a zákonem či jinou aplikovatelnou normou, nezasahuje ani nebude zasahovat do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících). Účastník soutěže je plně odpovědný za obsah Příspěvku; Účastník soutěže v této souvislosti prohlašuje a zavazuje se, že je autorem Příspěvku, a že je vybaven všemi právy s takovým autorstvím spojenými, případně že mu bylo příslušnou oprávněnou osobou (autorem či osobou jinak oprávněnou) uděleno oprávnění k takovému užití příslušného Příspěvku Účastník soutěže bere na vědomí, že pokud on a/nebo jeho soutěžní Příspěvek nebude v plném rozsahu splňovat tato pravidla a/nebo pokud Příspěvek bude v rozporu se zákonem či případnými technickými pokyny Organizátora, nemá Účastník soutěže nárok na výhru a může být dle výlučného uvážení Organizátora ze soutěže vyloučen Organizátor neodpovídá za obsah žádných Příspěvků Účastníků soutěže; Účastník soutěže odškodní Organizátora ve vztahu k jakékoli škodě, která by Organizátorovi vznikla v důsledku porušení shora uvedených prohlášení a závazků Účastníka soutěže. 5. Osobní údaje, oprávnění Organizátora 5.1. V souvislosti s přihlášením do soutěže nezpracovává Organizátor žádné osobní údaje. Organizátorovi budou pouze přístupné osobní údaje Účastníka soutěže umístěné na sociální síti Facebook, a to v tom v rozsahu, v jakém jsou přístupné na jejich FB profilech V případě, že se Účastník soutěže stane výhercem některé z cen soutěže (viz níže), může být Organizátorem vyzván ke sdělení jména a příjmení a adresy pro doručování, tedy ke sdělení osobních údajů. Účastníci přihlášením do soutěže udělují Organizátorovi svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby Organizátor zpracoval jimi (případně) uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, zejména včetně předání výhry, a dále pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb dotyčnému subjektu údajů (účastníku soutěže) ze strany Organizátora. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, případně se zveřejněním svého Příspěvku, v rámci vyhlášení výsledků soutěže na facebookovém profilu

3 Kooperativy. Účastník dále uděluje svůj souhlas k tomu, aby zpracování jeho osobních údajů pro Organizátora zajišťovala společnost Kaspen/JungVonMatt jako zpracovatel ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Účastník uděluje souhlasy dle tohoto čl. 5.2 na dobu neurčitou Organizátor a uvedený zpracovatel se zavazují dbát o to, aby Účastníci soutěže v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím Účastníci soutěže berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům Organizátora a/nebo výše uvedeného zpracovatele; tyto osoby jsou ohledně osobních dat Účastníků soutěže vázány povinností mlčenlivosti. Účastníci berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu k jejich osobním údajům, (ii) právo na opravu jejich osobních údajů, (iii) právo požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení v případě, že se dotčený Účastník soutěže bude domnívat, že Organizátor nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), přičemž nebude-li jeho žádosti vyhověno, má Účastník soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (může tak učinit i přímo, tj. bez předchozí žádosti určené Organizátorovi nebo zpracovateli) Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rámci soutěže poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje Organizátorovi poskytnout Účastník soutěže zasláním Příspěvku do soutěže poskytuje Organizátorovi bezúplatnou licenci k užití předmětného Příspěvku v souvislosti s realizací soutěže, propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích a dále v reklamních a propagačních akcích navazujících na soutěž, a to ke všem způsobům užití ve smyslu zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení množstevního, časového, či teritoriálního. Organizátor není povinen udělenou licenci využít nebo v budoucnu využívat Účastník soutěže zasláním Příspěvku do soutěže vyslovuje v souvislosti s uvedeným příspěvkem svůj souhlas s tím, aby jeho Příspěvek byl sdělován veřejnosti prostřednictvím médií určených Organizátorem, byl spojen s jiným autorským dílem či do něj zařazen, uděluje oprávnění Organizátorovi zasahovat do Příspěvku, dělit jej na části či složky a jinak jej zpracovávat. Organizátor může oprávnění tvořící součást poskytnuté licence, jakož i veškerá a/nebo kterákoli ostatní nabytá oprávnění poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě formou podlicence ( 48 odst. 1 a 57 autorského zákona) či formou postoupení licence ( 48 odst. 2 autorského zákona). Organizátor je oprávněn tak učinit úplatně i bezúplatně, opakovaně bez jakéhokoli množstevního či jiného omezení a je oprávněn tak učinit i ohledně jen některých oprávnění získaných dle těchto podmínek odděleně či jen ohledně části předmětu těchto oprávnění. Organizátor je oprávněn takto udělit podlicenci i s právem další podlicence či podlicencí a stejně tak je oprávněn postoupit práva s právem jejich dalšího i opakovaného postoupení; k uvedenému uděluje účastník Organizátorovi svůj souhlas a současně souhlasí také s tím, že jeho autorství či jiné podílení se na realizaci příspěvku nemusí Organizátor uvádět a ani není povinen poskytnout účastníkovi rozmnoženinu díla. Dále se sjednává, že účastníku nevznikne nárok na žádnou dodatečnou odměnu za poskytnutou licenci Účastník soutěže zasláním Příspěvku do soutěže a pro případ, že se stane výhercem hlavní ceny (viz níže) a současně že Organizátor určí, že hlavní cena bude předávána osobně a že z takového předávání bude pořízen vizuální (fotografický) záznam, uděluje ve smyslu 12 občanského zákoníku svůj výslovný souhlas a oprávnění k pořízení, užití a nakládání s obrazovými záznamy jeho osoby a jeho projevů osobní povahy, které Organizátor či jím pověřená osoba pořídil v souvislosti s předáváním ceny. Dále pak Účastník soutěže uděluje

4 Organizátorovi právo uveřejnit takto pořízené záznamy v jakýchkoliv médiích či jinak je sdělovat veřejnosti (zejména pak zveřejnit je na internetu, včetně internetových stránek Organizátora) v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích a dále v reklamních a propagačních akcích navazujících na soutěž. 6. Ceny 6.1. Každému autoru Příspěvku, který v průběhu trvání soutěže získá alespoň tři body (tři kladná hodnocení) (dále jen Výherce vedlejší ceny ), náleží cena v podobě 75% slevy na roční cestovní pojištění Kolumbus Abonent u Organizátora Autorům tří nejlépe hodnocených Příspěvků, tj. Příspěvků s nejvyšším počtem kladných hodnocení (dále jen Výherce hlavní ceny ) náleží cena v podobě (a) autonavigace Garmin NuVI 3790, nebo (b) outdoor navigace Garmin Edge 800 a nebo (c) sport trackeru Garmin Forerunner Platí, že jeden a týž Účastník soutěže se může stát jak Výhercem vedlejší ceny, tak rovněž Výhercem hlavní ceny V případě vedlejších cen platí, že nárok na ně vznikne Výherci vedlejší ceny jen jednou, tedy po dosažení tří kladných hodnocení Příspěvku. Pokud takový Účastník soutěže získá další tři (šest, devět atd.) kladná hodnocení, nárok na další vedlejší cenu již v tomto případě nevznikne V případě hlavních cen platí, že pokud nastane situace, kdy nebude možné určit Výherce hlavní ceny podle kriteria nejvyššího počtu získaných bodů (např. pokud čtyři a více Účastníků soutěže získá stejný nejvyšší počet bodů, či pokud druhý až čtvrtý nebo další Účastník soutěže v pořadí získají stejný druhý nejvyšší počet bodů atp.), bude druhým hodnotícím kriteriem pro určení Výherce hlavní ceny okamžik dosažení dotčeného počtu bodů, přičemž Výhercem hlavní ceny se stane ten Účastník soutěže, který dosáhl dotčeného množství bodů dříve. Nebude-li možné určit Výherce hlavní ceny ani takto, bude dalším hodnotícím kriteriem okamžik přihlášení Příspěvku do soutěže, přičemž Výhercem hlavní ceny se stane ten Účastník soutěže, který přihlásil svůj Příspěvek do soutěže dříve. Nebude-li přesto lze určit Výherce hlavní ceny, bude dalším hodnotícím kriteriem věk Účastníka soutěže, přičemž Výhercem hlavní ceny se stane mladší Účastník soutěže. Nebude-li možné vítěze určit ani jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, resp. jejich kombinací, náleží cena všem Účastníkům soutěže, kteří vyhověli všem uvedeným podmínkám Distribuci cen bude zajišťovat Organizátor Příslušný výherce některé ze shora uvedených cen bude vždy kontaktován, a to prostřednictvím zprávy na jeho , přičemž v příslušném oznámení mu bude oznámeno, že je Výhercem vedlejší ceny a/nebo Výhercem hlavní ceny a v tom případě bude vyzván, aby Organizátorovi sdělil své jméno a příjmení a poštovní adresu, a bude dále uvedeno, jakým způsobem má tyto údaje Organizátorovi sdělit. Pokud příslušný výherce nesdělí Organizátorovi uvedené kontaktní údaje ve lhůtě 7 pracovních dnů od odeslání uvedeného oznámení, jeho nárok na příslušnou výhru zaniká; v případě hlavní ceny nastupuje namísto takového Výherce hlavní ceny, jemuž nárok na cenu zanikl, ten Účastník soutěže, který byl první v pořadí za tím Výhercem hlavní ceny, jemuž nárok na výhru zanikl (ust. čl. 6.5 a tohoto čl. 6.7 platí v tomto případě obdobně) Příslušná vedlejší cena, která bude náležet příslušnému Výherci vedlejší ceny, bude zaslána tomuto výherci em na adresu uvedenou výhercem způsobem uvedeným výše Příslušná hlavní cena bude Výherci hlavní ceny předána způsobem, který bude Organizátorem a Výhercem hlavní ceny dohodnut prostřednictvím elektronické komunikace. Organizátor si v této souvislosti vyhrazuje právo určit, že hlavní cena bude Výherci hlavní ceny předána osobně a že z takového předání bude pořízen vizuální záznam (fotodokumentace). Pokud Výherce hlavní ceny neposkytne Organizátorovi součinnost k takovému předání či k pořízení záznamu z předání, ztrácí nárok na příslušnou hlavní

5 soutěžní cenu v tomto případě se neaplikuje ust. čl. 6.7, tedy v tomto případě nenastupuje na místo Výherce hlavní ceny, který neposkytl součinnost, žádný jiný (další) Účastník soutěže a cena tedy propadá. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Technické zajištění soutěže bude provádět Kaspen/JungVonMatt a/nebo jiná osoba určená Organizátorem. Zájemci a Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění Organizátora, je Organizátor oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz sítě FACEBOOK nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci Účastník soutěže se zavazuje zajistit, aby veškeré Příspěvky vkládané do soutěže z jeho FB profilu činil pouze on sám Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na facebookovém profilu Organizátora na adrese Žádná cena nebude udělena, pokud výherce nesplní všechny podmínky a povinnosti vyplývající z těchto pravidel Na ceny z této soutěže nevzniká právní nárok a jejich vydání se nelze domáhat soudní cestou Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž anebo její pravidla a dále si vyhrazuje právo změnit ceny v soutěži. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete Organizátorovi soutěže a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více