Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu"

Transkript

1 V ý b ě r o v é ř í z e n í na uzavření smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů s vybraným provozovatelem s názvem Z a j i š t ě n í p r o v o z u p r o d e j n í c h a u t o m a t ů v a r e á l u Č Z U Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen Soutěžní podmínky ) Pronajímatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlo: Kamýcká 129, Praha - Suchdol IČ: (dále jen ČZU ) Kontaktní osoba za ČZU: Mgr. Iva Mádlová Kontaktní údaje: kontaktní adresa: https://zakazky.czu.cz UPOZORNĚNÍ: Toto výběrové řízení realizované dle Soutěžních podmínek nespadá pod pojem zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ani pod pojem veřejné obchodní odní soutěže dle 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2 1. Úvodní informace 1.1 Soutěžní podmínky vymezují předmět výběrového řízení v podrobnostech nezbytných pro zpracování návrhu. 1.2 Soutěžní podmínky jsou pro účastníky soutěže závazné. 1.3 Slova uvedená v Soutěžních podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu Soutěžních podmínek jinak. Nadpisy článků, případně odstavců Soutěžních podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad Soutěžních podmínek. 1.4 Soutěžní podmínky jsou poskytnuty bezplatně na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní straně Soutěžních podmínek, na veřejně přístupném elektronickém nástroji Adobe Reader, verze 7.0, ve formátu Portable Document Format (PDF), a to po celou dobu běhu lhůty pro podání návrhů. 2. Základní informace 2.1 Předmět a účel výběrového řízení Předmětem soutěže o návrh je zpracování soutěžního návrhu na umístění a provozování prodejních automatů, automatů pro prodej teplých nápojů a automatů pro prodej balených nápojů (dále jen prodejní automaty ) v částech nebytových prostor nacházejících se v budovách ČZU se zastavěnými pozemky par. č. 1627/21, 1627/23, 1627/ /90, 1636, 1637, 1640 a 1642 v k. ú. Suchdol, obec Praha, vše zapsané na LV č. 255 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen části nebytových prostor ). Účelem výběrového řízení je uzavření smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů (dále jen smlouva ). Vzhledem ke skutečnosti, že toto výběrové řízení nespadá pod pojem zadávání veřejné zakázky ve smyslu ZVZ, není jeho předmětem úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 2.2 Podrobná specifikace předmětu výběrového řízení Předmětem výběrového řízení je zpracování soutěžního návrhu na umístění a provozování prodejních automatů v částech nebytových prostor ČZU. Části nebytových prostor dle předchozí věty jsou konkrétně uvedeny v příloze č. 1 těchto Soutěžních podmínek Předmětem smlouvy uzavírané na základě tohoto výběrového řízení bude úprava vzájemných práv a povinností smluvních strany při umístění a provozování prodejních automatů provozovatele v částech nebytových prostor určených ČZU za účelem prodeje sortimentu produktů prostřednictvím těchto prodejních automatů provozovatele (vybraného účastníka soutěže) pro studenty, zaměstnance a návštěvníky ČZU Vybraný účastník soutěže je v rámci vymezeného účelu nájmu části nebytových prostor zejména povinen dodržovat stanovená práva a povinnosti: a) provozování prodejních automatů - s garancí nabídky sortimentu produktů dle soutěžního návrhu zpracovaného dle minimálních požadavků uvedených v Soutěžních podmínkách; b) v rámci provozování prodejních automatů přijímat platby prostřednictvím mikroplatebního systému Univerzitní elektronické peněženky ČZU (UEP) a v hotovosti; 2 / 6

3 c) údržba a péče o pronajaté části nebytových prostor; d) hrazení nájemného a souvisejících nákladů, tj. energie, služby elektronických komunikací a další náklady na provoz předmětu nájmu; e) dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů pronajímatele; f) prodej alkoholu prostřednictvím prodejních automatů není povolen; g) v samostatné dohodě uzavírané mezi ČZU jako provozovatelem UEP a vybraným účastníkem (popř. dále ještě se servisním partnerem ČZU) budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti ČZU a vybraného účastníka při používání mikroplatebního systému UEP; tuto dohodu nebude vybraný účastník soutěže oprávněn vypovědět před skončením smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů; řešení v rámci soutěžního návrhu musí účastník respektovat požadavky uvedené na hardware/software pro provozování UEP uvedené v příloze č. 2 těchto Soutěžních podmínek Předpokládaný termín zahájení doby nájmu je 1. ledna 2012 (zahájení činností nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne zahájení doby nájmu). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností jejího ukončení dohodou, odstoupením či výpovědí dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto Soutěžních podmínek Součástí předmětu této soutěže o návrh je rovněž ČZU vyhrazené opční právo požadovat po provozovateli umístění a provozování dalších prodejních automatů, a to v počtu až 30 ks prodejních automatů. 3. Požadavky na soutěžní návrh 3.1 Základní požadavky ČZU požaduje vypracování soutěžního návrhu tak, aby zahájení doby nájmu započalo 1. ledna Členění soutěžního návrhu Vlastní návrh vybavený úvodním listem se seznamem příloh, který bude obsahovat pořadové číslo přílohy a její název; vlastní návrh bude předložen v tomto členění: a. Podnikatelský záměr provozování prodejních automatů zpracovaný dle minimálních požadavků uvedených v těchto soutěžních podmínkách. b. Cena nájmu v souladu se Soutěžními podmínkami uvedená v CZK bez DPH, ve struktuře: i. cena nájmu za 1 ks umístěného prodejního automatu provozovatele v nebytových prostorách ČZU za jeden kalendářní měsíc, ii. cena nájmu za všechny umístěné prodejní automaty provozovatele v nebytových prostorách ČZU za jeden kalendářní měsíc, iii. celková cena nájmu za 48 měsíců (cena dle bodu ii. vynásobená počtem 48 měsíců), K ceně nájmu bude vždy připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Cena nájmu musí být účastníkem garantována jako minimální s tím, že ČZU je oprávněna využít inflační doložky, která bude obsažena ve smlouvě ve znění dle přílohy č. 1 těchto Soutěžních podmínek. c. Podepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze č. 1 těchto Soutěžních podmínek; Účastník soutěže je oprávněn a zároveň povinen do návrhu smlouvy doplnit pouze údaje označené žlutou barvou, do ostatního obsahu návrhu smlouvy nesmí účastník 3 / 6

4 soutěže žádným způsobem zasahovat; návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. d. Identifikace účastníka soutěže, včetně uvedení osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka soutěže, kontaktní osoby pro další jednání a ového a telefonického spojení; dokument s identifikací účastníka soutěže musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. 3.3 Formální požadavky Soutěžní návrh bude sepsán v českém jazyce Soutěžní návrh nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly ČZU uvést v omyl Soutěžní návrh je účastník dále povinen zpracovat takovým způsobem a s takovou mírou detailu, aby ČZU byla schopna řádně posoudit realizovatelnost, efektivnost, komplexnost a zejména celkovou kvalitu soutěžního návrhu Soutěžní návrh musí být zpracován písemně v listinné podobě ve formátu A4 v jednom vyhotovení s elektronickou kopií vlastního návrhu dle dále uvedených podmínek ČZU žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého účastníka či společných účastníků, aby vlastní návrh a doplňující údaje byly samostatně zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (např. svázáním), a aby listy vlastního návrhu a doplňujících údajů byly očíslovány Soutěžní návrh bude předložen v zalepené obálce opatřené nápisem SOUTĚŽNÍ NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRODEJNÍCH AUTOMATŮ V AREÁLU ČZU - NEOTEVÍRAT dle obsahových a formálních požadavků stanovených Soutěžními podmínkami. Obálka bude na přelepu opatřená razítkem účastníka soutěže nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče; návrh bude na ČZU doručen v souladu s čl. 5 těchto Soutěžních podmínek. 4. Posouzení a hodnocení návrhů 4.1 Posouzení souladu návrhů se soutěžními podmínkami provádějí pověření zástupci ČZU, na základě soutěžních návrhů předložených účastníkem soutěže. 4.2 Pověření zástupci ČZU v rámci posuzování vyřadí návrhy, které nesplnily minimální požadavky dle Soutěžních podmínek nebo u nichž bylo zjištěno, že obsahují údaje, které neodpovídají skutečnosti. 4.3 Hodnocení návrhů: a) Výše celkové ceny nájmu za 48 měsíců bez DPH váha 70 % ČZU bude hodnotit údaj předložený v souladu s odst. 3.2 písm. b. bod iii. Soutěžních podmínek, tj. celkovou cenu nájmu za všechny umístěné prodejní automaty provozovatele v nebytových prostorách ČZU za 48 měsíců trvání nájmu v Kč bez DPH. b) Podnikatelský záměr provozování prodejních automatů váha 30 3 % (vyhodnotí se podle údajů předložených v souladu s odst. 3.2 písm. a. těchto Soutěžních podmínek) 4.4 Podrobnosti obnosti k hodnocení dle dílčích kritérií: Pro hodnocení návrhů dílčího kritéria a) použijí pověření zástupci ČZU bodovací stupnici 0 až 100. Každému jednotlivému návrhu je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětného návrhu v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější návrh maximální hodnotu kritéria, 4 / 6

5 tj. odst. 4.3 písm. a) Soutěžních podmínek, získá hodnocený návrh bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty návrhu k hodnotě nejvhodnějšího návrhu Pro dílčí kritérium b) se počet bodů určí tak, že nejvhodnějšímu návrhu pověření zástupci ČZU přiřadí 100 bodů a každému následujícímu návrhu přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnějšímu návrhu. Hodnotí se přitom ucelenost návrhu využití předmětu nájmu, způsob provozování jednotlivých částí předmětu nájmu, úroveň provozovaných činností, vlastní přínos účastníka při využití předmětu nájmu, služby nabízené nad rámec. V rámci tohoto dílčího kritéria má ČZU zájem: na co nejvyšší úrovni podnikatelského záměru s ohledem na poskytování pestrého, zdravého, vyváženého, kvalitního sortimentu, cenově přijatelné vzorové nabídky sortimentu, zajištění pořádku a bezvadné čistoty v předmětu nájmu, a přidané hodnoty (atraktivnosti) oproti běžnému provozu prodejních automatů pro jejich uživatele (např. formou soutěží apod.), Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou pověřenými zástupci ČZU stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem Účastník soutěže uvede do Smlouvy údaje, které jsou předmětem hodnocení Následné uzavření smlouvy povede ČZU s účastníkem soutěže, jehož návrh získá nejvyšší bodové ohodnocení. 5. Dotazy, podání soutěžního návrhu a časové údaje 5.1 Účastníci soutěže mohou podat písemně dotazy k zodpovězení do do 12:00 hodin výhradně elektronickou poštou na kontaktní ovou adresu uvedenou na titulní stránce těchto Soutěžních podmínek. Všechny odpovědi na dotazy účastníků budou poskytnuty na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní stránce těchto Soutěžních podmínek nejpozději dne na veřejně přístupném elektronickém nástroji Adobe Reader, verze 7.0, ve formátu Portable Document Format (PDF). 5.2 Lhůtou pro podání návrhů se rozumí doba, ve které je účastník soutěže oprávněn doručit soutěžní návrh ČZU. Lhůta pro podání návrhů končí dne ve 12:00 hodin. 5.3 Účastník soutěže je oprávněn podat do soutěže pouze jeden návrh v jedné variantě; variantní řešení není připuštěno. 5.4 Soutěžní návrh je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle ČZU tak, aby byl doručen ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů. 5.5 ČZU odmítne návrhy podané po uplynutí lhůty pro podání návrhů a vrátí je zpět účastníkovi soutěže. 5.6 Soutěžní návrhy doručené odlišně od způsobu stanoveného v těchto Soutěžních podmínkách nebudou posuzovány a hodnoceny. 6. Vyhrazená práva a požadavky ČZU 6.1 ČZU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu. 6.2 ČZU si vyhrazuje právo na základě výsledků soutěže neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků soutěže. 5 / 6

6 6.3 ČZU si vyhrazuje právo nevracet došlé návrhy. 6.4 ČZU si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů za zpracování a podání návrhů ani dalších nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 6.5 ČZU si vyhrazuje právo ověřit informace o účastnících z veřejně přístupných informačních zdrojů. 6.6 ČZU si vyhrazuje právo neposkytovat tyto Soutěžní podmínky jiným způsobem než uvedeným v odst. 1.4 Soutěžních podmínek. 6.7 ČZU si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Soutěžních podmínek, a to buď na základě dotazů účastníků k Soutěžním podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Případné změny uveřejní ČZU stejným způsobem jako vlastní původní dokumenty. V případě změn ČZU současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání návrhů, a to podle povahy provedené úpravy a umožní účastníkům soutěže navrácení již doručených soutěžních návrhů. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Účastník je svým návrhem vázán pro účely jednání o uzavření smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů. 7.2 Otevírání obálek se soutěžními návrhy není veřejné. 7.3 Vztahy neupravené Soutěžními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 8. Seznam příloh č. 1 Návrh smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů č. 2 Smlouva o provozování obchodního místa s možností užití karty s aktivovanou elektronickou peněženkou ČZU a specifikace UEP V Praze dne Ing. Josef Vojáček, v. r. kvestor České zemědělské univerzity v Praze 6 / 6

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 3. kolo Pronájem

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více