Nájem Klubu C a Akademického klubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájem Klubu C a Akademického klubu"

Transkript

1 Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy s vybraným nájemcem s názvem Nájem Klubu C a Akademického klubu Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen Soutěžní podmínky ) Pronajímatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlo: Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol IČ: (dále jen ČZU ) Kontaktní osoba za ČZU: Mgr. Iva Mádlová Kontaktní údaje: kontaktní adresa: UPOZORNĚNÍ: Toto výběrové řízení realizované dle Soutěžních podmínek nespadá pod pojem zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZVZ )

2 1. Úvodní informace 1.1 Soutěžní podmínky vymezují předmět výběrového řízení v podrobnostech nezbytných pro zpracování návrhu. Soutěžní podmínky jsou pro účastníky soutěže závazné. 1.2 Slova uvedená v Soutěžních podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu Soutěžních podmínek jinak. Nadpisy článků, případně odstavců Soutěžních podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad Soutěžních podmínek. 1.3 Soutěžní podmínky jsou poskytnuty bezúplatně na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní straně Soutěžních podmínek, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání návrhů. 1.4 ČZU upozorňuje, že ve smlouvě uzavírané s vybraným účastníkem jako nájemcem nebude umožněno přenechání předmětu nájmu ani jeho části do podnájmu. 2. Základní informace 2.1 Předmět a účel výběrového řízení Předmětem soutěže o návrh je zpracování soutěžního návrhu na nájem Klubu C v budově pavilonu T (č. p na parcele parc.č. 1637, k.ú. Suchdol, obec Praha, LV 255, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha /dále jen Klub C /), a Akademického klubu v budově menzy (č. p na parcele parc.č. 1627/38, k.ú. Suchdol, obec Praha, LV 255, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha /dále jen Akademický klub /). Výběrové řízení je otevřené s neomezeným počtem účastníků. V rámci výběrového řízení nebudou poskytnuty soutěžní platby ani ceny. Účelem výběrového řízení je uzavření nájemní smlouvy (dále jen nájemní smlouva ). Vzhledem ke skutečnosti, že toto výběrové řízení nespadá pod pojem zadávání veřejné zakázky ve smyslu ZVZ, není jeho předmětem úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 2.2 Charakteristika a podrobná specifikace předmětu výběrového řízení Klub C a Akademický klub se nacházejí v centru univerzitního areálu ČZU v městské části Praha-Suchdol. Účastník soutěže bere na vědomí charakter areálu, který přináší nepravidelný okruh návštěvníků areálu 1 a s tím související kolísající návštěvnost Klubu C a Akademického klubu Předmětem výběrového řízení je zpracování soutěžního návrhu na nájem Klubu C a Akademického klubu, tj. těchto nemovitých věcí (dále jen pronajímané prostory ) a v nich umístěných movitých věcí (dále jen pronajímané vybavení ), jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 soutěžních podmínek (dále společně jako předmět nájmu ) Účel nájmu dle nájemní smlouvy je vymezen v těchto soutěžních podmínkách; účastník soutěže jakožto nájemce je v rámci vymezeného účelu nájmu zejména povinen dodržovat stanovená práva a povinnosti: a) povinnost provozovat Klub C pro širokou veřejnost a Akademický klub pro zaměstnance ČZU a jejich hosty, a to dle soutěžního návrhu zpracovaného dle minimálních požadavků uvedených v soutěžních podmínkách b) povinnost přijímat platby prostřednictvím mikroplatebního systému UEP Univerzitní elektronické peněženky ČZU, prostřednictvím běžně používaných platebních karet, formou stravenek (alespoň Cheque Dejeuner) a v hotovosti (s nájemcem bude uzavřena zvláštní smlouva na přijímání plateb prostřednictvím mikroplatebního systému UEP spolu s uzavřením nájemní smlouvy) 1 ČZU má v současné době cca 1700 zaměstnanců, kde většina z nich má výkon práce v univerzitním areálu Praha-Suchdol. ČZU má v současné době více než 25 tisíc studentů a posluchačů kurzů celoživotního vzdělávání, z toho více než polovina v prezenční formě studia (výuka probíhá ve dnech pondělí až pátek vždy 12 týdnů v rámci období výuky jednoho semestru (zimní semestr - přelom září/říjen až polovina prosince; letní semestr cca od poloviny února až do poloviny května); během jednoho dne se v období výuky přitom realizuje výuka pro cca 8 až 13 tisíc studentů) a část v kombinované formě studia (výuka probíhá převážně o víkendech v rámci jednoho semestru). Mimo období výuky studenti a posluchači navštěvují univerzitní areál nepravidelně, zejména při plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky apod.). V období prázdnin (zimní prázdniny cca druhá polovina prosince, letní prázdniny červenec, srpen) počet návštěvníků v univerzitním areálu klesá na cca 10 % počtu během období výuky, s výjimkou konferencí a jiných mimořádných akcí. Přímo v univerzitním areálu se rovněž nacházejí vysokoškolské koleje s kapacitou více než 2200 lůžek, které jsou studentům a dalším osobám částečně pronajímány i na období prázdnin, a jejich budovy jsou umístěny v těsné blízkosti Klubu C. 2 / 8

3 c) v rámci provozování Klubu C povinnost nabídnout stravování s dotací pro studenty v rámci systému ČZU FoodPoint 2 (podrobně na v uzavírané nájemní smlouvě bude zahrnuta povinnost nájemce poskytovat ČZU výstupy jako podklad pro poskytování dotací studentům v rámci systému ČZU FoodPoint; stravování v Klubu C bude poskytováno minimálně v současném rozsahu (viz - Klub C), ČZU však v rámci tohoto výběrového řízení preferuje rozšíření nabídky teplých jídel d) v rámci provozování Akademického klubu povinnost nabídnout stravování formou denního menu s minimální nabídkou 2 teplých jídel (servis s obsluhou) e) povinnost zajistit úklid v předmětu nájmu f) povinnost zajistit běžnou údržbu a péči o předmět nájmu g) povinnost umožnit využití některých částí předmětu nájmu bezúplatně pro ČZU nebo jiné subjekty, zejména k provozu platebních terminálů UEP, nástěnek, informačních panelů, průchodu osob apod. h) povinnost umožnit pořádání kulturních a jiných akcí v předmětu nájmu, a to studentským organizacemi, ČZU nebo jiným subjektem, během kterých předmět nájmu nemusí být otevřen pro širokou veřejnost; organizátor akce se však zavazuje, že v rámci konání akce bude služby cateringu poskytovat výhradně nájemce; nájemce v Klubu C umožní zejména tento typ akcí: koncerty; party; vystoupení DJs; soutěžní večery; seznamovací večery; filmové večery; oslavy; plesy; semináře či přednášky pro širokou veřejnost; další typy akcí lze nalézt na stránce Klubu C - ; nájemce v Akademickém klubu umožní zejména tento typ akcí: pracovní jednání; ostatní společenské akce; v případě, že akci pořádá nebo zaštiťuje ČZU, může být nájemci poměrně snížena výše nájemného dle níže uvedených podmínek; v případě, že uvedenou akci pořádá studentská organizace nebo jiný subjekt, je nájemce oprávněn s organizátorem individuálně dohodnout výši úhrady za využití předmětu nájmu pro konání akce, s přihlédnutím k případnému vstupnému na akci, plánovaného počtu účastníků apod.; případně vzniklý spor při vyjednávání dle předchozí věty rozhodne kvestor ČZU; konkrétní podmínky pro konání akce v Klubu C si vždy dohodne nájemce s organizátorem akce, a akce vždy bude schvalována kvestorem ČZU podle měsíčního plánu akcí, a to vždy s předstihem nejméně 1 měsíce; v rámci měsíčního schvalování plánu akcí kvestor ČZU rozhoduje o snížení výše nájemného podle ceníku obsaženého v soutěžním návrhu, vezme přitom v úvahu prioritu akce a celouniverzitní význam akce pro ČZU, jakož i předpokládanou návštěvnost akce / předpokládanou výší tržeb nájemce během akce; konkrétní podmínky pro konání akce v Akademickém klubu si vždy dohodne nájemce s organizátorem akce, a akce bude vždy s předstihem schvalována rektorem ČZU; podmínky pro snížení výše nájemného platí obdobně jako v případě Klubu C a o snížení výše nájemného rozhoduje kvestor ČZU i) povinnost dodržovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy ČZU; povinnost dbát pokynů příslušných útvarů ČZU (zejména odboru bezpečnosti ČZU, provozně technického odboru ČZU a dalších) při provozování předmětu nájmu 2 Princip systému FoodPoint: Všichni studenti ČZU v prezenční formě studia (včetně studentů doktorského studia) mají možnost zakoupit jídla s dotací ve většině stravovacích provozů v areálu ČZU (včetně Klubu C). Dotace činí až 50 % ceny jídla, maximálně však 18 Kč u teplého jídla a 7 Kč u jídla studeného. Každý provoz je označen samolepkou s logem FoodPoint, výběr dotovaných jídel je uveden na jídelním lístku, který je označen tímto logem a je odsouhlasen ČZU. V tomto jídelním lístku jsou pro zjednodušení vyznačena jídla s rozlišením cen na dotované a nedotované. Jídelní lístek u každého provozu FoodPoint je zveřejňován rovněž na webu Student zaplatí v provozu FoodPoint plnou cenu za odebrané jídlo prostřednictvím UEP. Každý den může student odebrat libovolný počet dotovaných jídel v provozech FoodPoint. Studentům bude zpětně přiznána dotace v maximální výši 36,-Kč za den (součet dotací odebraných jídel mimo menzu) nahráním na tzv. JUMBO účet UEP. 3 / 8

4 j) právo uzavřít provoz předmětu nájmu po dobu zimních a letních prázdnin, vzhledem k tomu, že v těchto obdobích lze očekávat podstatně nižší fluktuaci návštěvníků univerzitního areálu ČZU (viz podrobně v poznámce pod čarou v rámci odst soutěžních podmínek); nájemné však bude účtováno i po dobu, kdy bude provoz předmětu nájmu uzavřen; účastník soutěže je tedy povinen zohlednit tuto skutečnost při navrhování výše nájemného k) povinnost respektovat skutečnost, že v částech předmětu nájmu je zakázáno kouření l) povinnost hrazení nájemného a souvisejících nákladů (tj. běžný spotřební materiál, vybavení provozů nad rámec předmětu nájmu, energie, služby elektronických komunikací, odstraňování tuhého komunálního odpadu a další náklady na provoz předmětu nájmu); účastník soutěže musí v rámci soutěžního návrhu navrhnout výši nájemného, která bude respektovat veškerá práva a povinnosti stanovená v těchto soutěžních podmínkách Účastník soutěže je v rámci soutěžního návrhu povinen předložit podnikatelský záměr provozování Klubu C a Akademického klubu dle dále uvedených požadavků. Podnikatelský záměr provozování Klubu C a Akademického klubu musí zahrnovat veškeré aspekty provozování včetně: modelového ceníku sortimentu (koncové ceny v CZK vč. DPH), a to včetně jídel nabízených v rámci systému FoodPoint dle odst písm. c) soutěžních podmínek (koncové ceny bez v CZK vč. DPH bez dotace pro studenty); návrhu případných úprav interiéru, plánku či vizualizace apod. s přihlédnutím k těmto skutečnostem: o o současné zázemí Akademického klubu odpovídá požadovanému využití, ze strany ČZU již nebude prováděna jeho další rekonstrukce; případné úpravy či dovybavení tedy uhradí nájemce na své vlastní náklady; vzhledem k tomu, že současné zázemí Klubu C zejména neodpovídá záměru ČZU na rozšíření nabídky teplých jídel (viz odst písm. c) těchto soutěžních podmínek), účastník soutěže bere na vědomí, že Klub C projde rekonstrukcí na náklady ČZU (rozsah rekonstrukce bude respektovat navržené úpravy vybraného účastníka soutěže, přesný rozsah úprav bude dohodnut mezi vybraným účastníkem a ČZU v rámci vyjednávání při uzavírání nájemní smlouvy), a to v průběhu měsíce ledna 2015; ceníku pro snížení nájemného v případě konání akce ČZU dle odst písm. h) (v CZK bez DPH za 1 hodinu konání akce v Klubu C a za 1 hodinu konání akce v Akademickém klubu); navrhované otevírací doby; otevírací doba musí být v podnikatelském záměru stanovena minimálně takto (s výjimkou období zimních a letních prázdnin viz odst písm. j) soutěžních podmínek): o Klub C - pracovní dny od 11 do 22 hodin; o Akademický klub pracovní dny od 10 do 20 hodin; účastník soutěže je oprávněn navrhnout otevírací dobu i mimo požadovaný rozsah např. o víkendy, svátky, období letních prázdnin apod.; Předpokládaný termín zahájení doby nájmu je druhá polovina měsíce února 2015 (zahájení provozování předmětu nájmu nejpozději od 1. března 2015) s tím, že v případě dřívějšího ukončení rekonstrukčních prací může být s nájemcem dohodnut dřívější termín. Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu 3 let s možností prodloužení o další 3 roky na základě vzájemné dohody (ČZU při využití opčního práva posoudí naplnění podnikatelského záměru provozování Klubu C a Akademického klubu, s přihlédnutím k dalším okolnostem, které vyplynou v průběhu trvání nájmu). Nájemní smlouvu bude možné ukončit dohodou, odstoupením v případě opakovaného porušení nájemní smlouvy, či výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 6 měsíců započatou prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 3. Požadavky na soutěžní návrh 3.1 Základní požadavky ČZU požaduje vypracování soutěžního návrhu tak, aby zahájení doby nájmu započalo v druhé polovině února 2015 a vlastní provozování Klubu C a Akademického klubu bylo zahájeno nejpozději 1. března / 8

5 3.1.2 Podaný soutěžní návrh bude členěn na: vlastní návrh doplňující údaje 3.2 Členění soutěžního návrhu A) Vlastní návrh vybavený úvodním listem se seznamem příloh, který bude obsahovat pořadové číslo přílohy a její název; vlastní návrh bude předložen v tomto členění: Podnikatelský záměr provozování Klubu C a Akademického klubu dle minimálních požadavků uvedených těchto soutěžních podmínkách, zejména dle odst , ve struktuře dle odst soutěžních podmínek. Výše nájemného v souladu se Soutěžními podmínkami uvedená v CZK bez DPH za nájem všech pronajímaných prostor (tj. Klubu C i Akademického klubu) včetně pronajímaného vybavení za jeden kalendářní měsíc. Výše nájemného musí být účastníkem garantována jako minimální s tím, že ČZU je oprávněno využít inflační doložky, která bude obsažena v nájemní smlouvě. Účastník soutěže by při stanovení výše nájemného měl vzít v úvahu veškeré ekonomické aspekty uvedené v soutěžních podmínkách vč. příloh, jakož údaje o výši nákladů souvisejících s předmětem nájmu uvedené v příloze č. 1 soutěžních podmínek. B) Doplňující údaje a. Identifikace účastníka soutěže, včetně uvedení osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka soutěže, kontaktní osoby pro další jednání a ového a telefonického spojení. V dokumentu s identifikací účastníka soutěže musí být obsaženo prohlášení: Účastník soutěže tímto prohlašuje, že je vázán celým obsahem návrhu do pro účely tohoto výběrového řízení. Dokument s identifikací účastníka soutěže musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. b. Kvalifikační dokumenty předložené ve struktuře a dle požadavků obsažených v čl. 4 Soutěžních podmínek. 3.3 Formální požadavky Soutěžní návrh bude sepsán v českém jazyce Soutěžní návrh nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly ČZU uvést v omyl Soutěžní návrh je účastník dále povinen zpracovat takovým způsobem a s takovou mírou detailu, aby ČZU byla schopna řádně posoudit realizovatelnost, efektivnost, komplexnost a zejména celkovou kvalitu soutěžního návrhu Soutěžní návrh musí být zpracován písemně v listinné podobě ve formátu A4 v jednom vyhotovení s elektronickou kopií (na disku CD-R či DVD-R) vlastního návrhu dle dále uvedených podmínek ČZU žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého účastníka či společných účastníků, aby vlastní návrh a doplňující údaje byly samostatně zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (např. svázáním), a aby listy vlastního návrhu a doplňujících údajů byly očíslovány samostatnými vzestupnými číselnými řadami počínajícími číslem Soutěžní návrh bude předložen v zalepené obálce opatřené nápisem SOUTĚŽNÍ NÁVRH NÁJEM KLUBU C A AKADEMICKÉHO KLUBU - NEOTEVÍRAT dle obsahových a formálních požadavků stanovených Soutěžními podmínkami. Obálka bude na přelepu opatřená razítkem účastníka soutěže nebo podpisem; návrh bude na ČZU doručen v souladu s čl. 6 těchto Soutěžních podmínek. 4. Kvalifikace účastníků soutěže 4.1 Obecná ustanovení ke kvalifikaci Kvalifikační dokumenty musejí být doloženy v požadované formě; pokud není forma určena, platí, že kvalifikační dokumenty je nutné předložit v prosté kopii Kvalifikační dokumenty pořízené v jiném než českém jazyce se předkládají v původním jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 5 / 8

6 4.1.3 V případě požadavku na předložení prohlášení účastníka musí toto prohlášení obsahovat veškeré požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v návrhu předložena plná moc v originále či v úředně ověřené kopii Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nastane jakákoli změna v kvalifikaci účastníka mající vliv na splnění kvalifikace, je účastník soutěže povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost ČZU písemně oznámit a současně předložit potřebné kvalifikační dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu V případě podání společného návrhu několika účastníky společně je každý účastník povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle ostatních bodů prokazují všichni účastníci společně Účastníci podávající společný návrh jsou povinni předložit písemnou smlouvu obsahující závazek, že všichni tito účastníci budou vůči ČZU a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se soutěží o návrh a jejím předmětem zavázáni společně a nerozdílně, pokud zvláštní právní předpis nebo ČZU nestanoví jinak, a to po celou dobu trvání nájmu a dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze soutěže o návrh a jejího předmětu. 4.2 Základní kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který naplňuje požadavky uvedené v příloze č. 2 Soutěžních podmínek; uvedenou skutečnost účastník prokáže předložením prohlášení dle vzoru, který je přílohou č. 2 Soutěžních podmínek, popř. jiným způsobem dle odst. 4.1 Soutěžních podmínek. 4.3 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání návrhů starší 90 kalendářních dnů, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím činnostem provozovaným v předmětu nájmu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 4.4 Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který předloží: seznam obdobných provozů jako jsou Klub C a Akademický klub (tj. klub, bar, sportbar, diskotéka, hospoda, kavárna, restaurace apod.), které účastník provozoval v posledních 5 letech (počítáno 5 kalendářních let nazpět ode dne podání návrhu); uvedenou skutečnost účastník prokáže předložením prohlášení dle vzoru, který je v příloze č. 2 Soutěžních podmínek 5. Posouzení a hodnocení návrhů 5.1 Posouzení splnění kvalifikace a posouzení souladu návrhů se soutěžními podmínkami provádějí pověření zástupci ČZU, na základě dokumentů předložených účastníkem soutěže (dále jen soutěžní porota ). Soutěžní porota v rámci posuzování vyřadí návrhy, které nesplnily minimální požadavky dle Soutěžních podmínek nebo u nichž bylo zjištěno, že obsahují údaje, které neodpovídají skutečnosti. V případě, že pronajímatel zjistí, že návrh uchazeče, s nímž byla uzavřena nájemní smlouva, neodpovídal skutečnosti, bude toto důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele a vymáhání sankce ve výši ,- Kč. 5.2 Hodnocení návrhů: Soutěžní porota zhodnotí jednotlivé soutěžní návrhy z hlediska kvality a realizovatelnosti podnikatelského záměru, s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti výše nájemného navržené účastníkem soutěže a jeho předchozím zkušenostem. Soutěžní porota dále sestaví pořadí soutěžních návrhů dle výše uvedeného hodnocení a doporučí kvestorovi ČZU vybrat vítězný soutěžní návrh. Soutěžní porota může rozhodnout, že se na některém místě pořadí umístilo více soutěžních návrhů. O konečném výběru vítězného soutěžního návrhu rozhoduje kvestor ČZU. 6 / 8

7 5.3 ČZU uskuteční prohlídku předmětu nájmu dne 3. prosince Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před budovou menzy v 11:00 hodin. Při prohlídce nejsou účastníci oprávněni vznášet dotazy či žádat o jiné doplňující informace. 5.4 Účastníci soutěže mohou podat písemně dotazy k zodpovězení průběžně, nejpozději však do 15. prosince 2014 do 12:00 hodin výhradně elektronickou poštou na kontaktní ovou adresu uvedenou na titulní stránce těchto Soutěžních podmínek. Všechny odpovědi na dotazy účastníků budou poskytnuty na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní stránce těchto Soutěžních podmínek nejpozději dne 16. prosince Lhůtou pro podání návrhů se rozumí doba, ve které je účastník soutěže oprávněn doručit soutěžní návrh ČZU. Lhůta pro podání návrhů končí dne 18. prosince 2014 ve 12:00 hodin. 5.6 Účastník soutěže je oprávněn podat do soutěže pouze jeden návrh v jedné variantě; variantní řešení není připuštěno. 5.7 Soutěžní návrh je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle ČZU tak, aby byl doručen ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů. 5.8 ČZU odmítne návrhy podané po uplynutí lhůty pro podání návrhů a vrátí je zpět zájemci o účast. 5.9 Soutěžní návrhy doručené odlišně od způsobu stanoveného v těchto Soutěžních podmínkách nebudou posuzovány a hodnoceny. 6. Vyhrazená práva a požadavky ČZU 6.1 ČZU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu. 6.2 ČZU si vyhrazuje právo na základě výsledků soutěže neuzavřít nájemní smlouvu s žádným z účastníků soutěže. 6.3 ČZU si vyhrazuje právo nevracet došlé návrhy. 6.4 ČZU si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů za zpracování a podání návrhů ani dalších nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 6.5 ČZU si vyhrazuje právo ověřit informace o účastnících z veřejně přístupných informačních zdrojů. 6.6 ČZU si vyhrazuje právo neposkytovat tyto Soutěžní podmínky jiným způsobem než uvedeným v odst. 1.3 Soutěžních podmínek. 6.7 ČZU si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Soutěžních podmínek, a to buď na základě dotazů účastníků k Soutěžním podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Případné změny uveřejní ČZU stejným způsobem jako vlastní původní dokumenty. V případě změn zásadního charakteru může ČZU současně prodloužit lhůtu pro podání návrhů, a to podle povahy provedené úpravy a umožní účastníkům soutěže navrácení již doručených soutěžních návrhů. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Účastník je svým návrhem vázán do 31. března Účastník je svým návrhem vázán pro účely jednání o uzavření nájemní smlouvy. 7.3 Vítězný účastník uzavře nájemní smlouvu a navazující smlouvy do 7 dnů od ové výzvy ČZU k jejich uzavření (součástí ové výzvy budou návrhy smluv, které budou reflektovat tyto soutěžní podmínky a nabídku vítězného účastníka). V případě, že vítězný účastník odmítne uzavřít nájemní smlouvu a navazující smlouvy, je ČZU oprávněna obdobným způsobem vyzvat další účastníky soutěže k jejich uzavření. 7.4 Otevírání obálek se soutěžními návrhy není veřejné. 7.5 Vztahy neupravené Soutěžními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 7 / 8

8 8. Seznam příloh č. 1 Předmět nájmu (půdorysy, výkazy výměr, inventární soupis vybavení, modelové režijní náklady) č. 2 Vzor prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů V Praze dne 21. listopadu 2014 Ing. Jana Vohralíková v.r. kvestorka ČZU 8 / 8

Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu

Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu V ý b ě r o v é ř í z e n í na uzavření smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů s vybraným provozovatelem s názvem Z a j i š t ě n í p r o v o z u p r o d e j n í c h a u t o m a t ů v a r

Více

PC a příslušenství do pavilonu FLD

PC a příslušenství do pavilonu FLD Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pronájem nebytových prostor v budově Domu kultury v Litoměřicích s názvem Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Horní Újezd IČ : 00376981

Více

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy Dodávka 4 konvektomatů pro jídelny MŠ v Trutnově Systémové číslo VZ: P16V00000004 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Sídlo: Komenského 485, Trutnov Horní Předměstí

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Obec Ludgeřovice vyzývá tímto zájemce z řad fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci Splašková kanalizace obce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou IČ, DIČ: 00276294, CZ 00276294 VÝZVA ZÁJEMCE O PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení

Více

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky, v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Postup

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Odstranění nánosů sedimentu Poldr č. 3 Nad koupalištěm Sendražice Identifikace zadavatele: Název: Obec Sendražice Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výměna zdrojů vytápění a vybavení kotelny Druh výběrového řízení: Zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona

Více

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Obec Býčkovice Býčkovice 57 Č. j.: 133/2016-1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na

Více

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil Výzva k podání nabídky Obec Horka u Staré Paky (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) tímto vyzývají

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259 V Nedomicích, 27. 6. 2013 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách Vážení,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele,

Více

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a Směrnice MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Parkoviště nad kinem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Parkoviště nad kinem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Parkoviště nad kinem Identifikace zadavatele: Název: Město Bučovice Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Jednající:

Více

Výzva pro předložení nabídek

Výzva pro předložení nabídek Výzva pro předložení nabídek Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany Právní forma: příspěvková organizace IČ: 49123947 Jednající: Ing.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: 27.2.2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva Sekce informatiky Odbor vnitřních informačních systémů Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043, DIČ: CZ72080043 V Praze dne 15. 3. 2012 Č. j.: 8675/12-5910-13790

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava, obnova prostor posluchárny AII včetně lavic a katedry (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze)

Oprava, obnova prostor posluchárny AII včetně lavic a katedry (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze) Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Název veřejné zakázky: Obnova alejí v katastru

Více

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení Zadavatel: Obec Třanovice Třanovice čp.250 739 53 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení nábytkem Obsah zadávací dokumentace

Více

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou na základě podmínek PROGRAMU ROZVOJE

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou na základě podmínek PROGRAMU ROZVOJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikací v Rácovicích Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Rácovice IČ : 00378518

Více

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Štipoklasy Štipoklasy 20, 284 01 IČ: 00640409 Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky 1/7 Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku 2/7 Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov"

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov" Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel: Město

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově "

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky. Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávky Zajištění dodavatele vaků v rámci projektu Svoz bioodpadu v Broumově " Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel:

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j.: MKU / 1263 / 2016 Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Oprava místní komunikace v Rudce u Kunštátu Zakázka malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním písemné výzvy vybraným uchazečům.

Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním písemné výzvy vybraným uchazečům. VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU MŠ ul. Libavská č. p. 128, Trutnov - Voletiny Systémové číslo VZ: P15V00000102 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU včetně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Město Rabí Rabí 57 342 01 Sušice IČ:00256030

Město Rabí Rabí 57 342 01 Sušice IČ:00256030 Město Rabí Rabí 57 342 01 Sušice IČ:00256030 v souladu s ustanovením 12 odst.6, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (mimo režim

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

Posílení soustavy objektu,, Ambulance el. energií

Posílení soustavy objektu,, Ambulance el. energií VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Posílení soustavy objektu,, Ambulance el. energií Lhůta pro podání nabídek: 20.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha

Více

Plyn není v pronajímaném prostoru instalován, vše je řešeno elektrickým proudem.

Plyn není v pronajímaném prostoru instalován, vše je řešeno elektrickým proudem. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČ: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j. 54/2010-PK Výzva k podání nabídky Výzkumný ústav pedagogický v Praze vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Informační linka v rámci projektu Čeština pro cizince

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: VYŘIZUJE: Zdeněk Konečný TEL: 596 803 322 FAX:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Provozovatel klubové restaurace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Provozovatel klubové restaurace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Provozovatel klubové restaurace 1. Zadavatel Název: TJ Sokol Holubice zapsaný spolek Sídlo: Holubice 184 Zastoupený: Františkem Marešem, předsedou IČ: 44685041

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více