Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa"

Transkript

1 Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa Cesta k založení ESÚS Dr. Pavel Branda

2 Obsah Obsah...2 Úvod Historické souvislosti Přípravná fáze Rozhodovací fáze Implementační fáze Fungování ESÚS Rozpuštění ESÚS Existujících a připravovaná ESÚS v EU...26 Závěr...29 Přílohy...30 Literatura

3 Úvod Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN) se již delší dobu připravuje na založení společného právního subjektu a zvažuje pro tento svůj cíl využití právní formy evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). V rámci přípravných kroků již byla zpracována základní analytická studie nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které bylo přijalo 5. července 2006 (dále jen nařízení o ESÚS). Cílem bylo poskytnout základní charakteristiku tohoto nástroje, analyzovat proces vzniku samotného evropského nařízení, právní aspekty nařízení i jeho následnou implementaci. Největší pozornost byla věnována možnostem využití ESÚS v rámci politiky soudržnosti i mimo ni - především využití ESÚS trvalými strukturami přeshraniční spolupráce (euroregiony). Na základě možného využití byly definovány různé typy ESÚS. Závěrečná část studie se věnovala možnému využití ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a nabídla 3 varianty dalšího postupu. Bylo doporučeno využít pro společný právní subjekt formu ESÚS a založit tento subjekt na zkoušku vedle stávající struktury, která by zůstala zachována. Na ESÚS by pak byly přeneseny jen některé úkoly a minimální rozpočet. Cílem této studie využitelnosti ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je zasadit založení společného právního subjektu v ERN do širších souvislostí a především detailně popsat jednotlivé kroky spojené s přípravou založení ESÚS, s přijetím rozhodnutí jej založit, s jeho implementací, fungováním a následně i s jeho eventuelním ukončením (rozpuštěním). V každém kroku pak studie popisuje otázky, které je potřeba zodpovědět (a navrhuje řešení nejlépe odpovídající situaci ERN). Studie vychází z metodiky zpracované Informačním místem INTERACT (INTERACT Point Managing Transition and External Cooperation) ve Vídni 1. 1 INTERACT (2008) : Interact Handbook on European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) What use for European Territorial Cooperation Programmes and Projects?. Vídeň: INTERACT Point Managing Transition and External Cooperation. 3

4 1 Historické souvislosti K zasazení cíle založit společný právní subjekt do širšího kontextu je potřeba se vrátit na samý začátek existence ERN. Ten vznikl po pádu železné opony a otevření hranic a jeho cílem bylo od samého počátku tyto hranice více otvírat a zintenzívnit kontakt přes hranice. Shrnuto jedním slovem, cílem ERN byla větší integrace (přeshraničního území). Proto byl velkým milníkem v této snaze vstup ČR a Polska do EU (východní rozšíření EU ) 2, kdy došlo k částečnému naplnění primárního cíle ERN. Obr. 1: Založení Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zdroj: Archiv ERN Po částečném dosažení svého hlavního cíle si ERN na svém prvním zasedání třístranné rady po rozšíření EU (Lemberk, ) stanovil cíle nové. Kromě společného plánovacího a prázdninového regionu to měl být i společný právní subjekt. Obr. 2: Slavnostní podpis Rámcové dohody Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Lemberk, Zdroj: Archiv ERN 2 Největší oslavy vstupu se za účasti premiérů všech tří zemí i evropského komisaře pro rozšíření symbolicky konaly právě na Trojmezí v ERN. 4

5 Klíčovým slovem u všech stanovených cílů je slovo společný. Šlo o významný posun ve filosofii spolupráce, který jsem se pokusil znázornit na tomto diagramu: Obr. 3: Schematické znázornění posunu ve filosofii spolupráce v rámci ERN Zdroj: Archiv ERN Jedná se v podstatě o přechod od spolupráce tří subjektů ke společné práci tedy o kvalitativně vyšší formu spolupráce. 5

6 2 Přípravná fáze Přípravná fáze zahrnuje kroky, které by měly předcházet samotnému rozhodnutí založit ESÚS. Tyto kroky nemusí být nutně prováděny v níže uvedeném pořadí. 2.1 Analýza potřeb a cílů spolupráce V počáteční fázi by měla být analyzována stávající situace a budoucí partneři by si měli stanovit, jaké cíle a úkoly od společného právního subjektu očekávají a jaké by měl mít tento subjekt poslání. Cíle i úkoly jsou podle nařízení o ESÚS povinnou součástí úmluvy (a tím pádem i stanov) 3. Jak již bylo uvedeno v základní analytické studii, cíle Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jsou uvedeny v rámcové dohodě 4 v 2 Cíle a úkoly: 1) Sdružení usiluje na svém území o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. 2) Sdružení se bude zasazovat o zlepšení výměny informací, přeshraniční komunikace, zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru. Toto vyplyne zejména na základě přeshraničního harmonizovaného plánování, které bude dosaženo v rámci Společného plánovacího prostoru ERN. 3) Významným rozvojovým cílem je ze všech tří národních členských částí vytvoření Společného, integrovaného prázdninového a turistického regionu (TRN). 4) Sdružení bere v rámci svých kompetencí na vědomí euroregionální zájmy při používání a administraci příslušných fondů a podpůrných programů, které se týkají území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 5) Sdružení podporuje v rámci svých možností zájmy obcí, měst, okresů a aktivity jednotlivců, pokud odpovídají cílům rozvoje Euroregionu. 6) Sdružení se zasazuje o uzavírání mezivládních dohod, které směřují k závazné přeshraniční spolupráci. 7) Prioritním cílem Sdružení je vytvoření společného právního subjektu. 3 Nařízení (ES) č. 1082/2006 Čl. 8 (2). 4 Viz příloha č. 1. 6

7 První z uvedených cílů spíše vyjadřuje poslání (misi) ERN: vytvořit společný prostor pro přeshraniční spolupráci v mnoha oblastech. Cíle ERN by se daly rozdělit na obecné - zaměřené na podporu přeshraniční spolupráce tím, že pro její rozvoj bude vytvářet vhodné podmínky a konkrétní cíle - v oblastech jako je společné plánování, cestovní ruch či právní rámec pro spolupráci. Dalším cílem je rozvíjení role ERN v podpůrných programech a to jak na úrovni projektů tak v jejich administraci (na úrovni managementu programu). I když je v rámcové dohodě uvedeno založení společného právního subjektu jako samostatný prioritní cíl, jedná se ve své podstatě spíše o prostředek, jak efektivněji dosáhnout ostatních stanovených cílů. Pokud se tedy jedná o typ ESÚS, který připadá v úvahu, jednalo by se o multifunkční ESÚS, který by kombinoval aktivity v rámci strukturálních fondů EU i mimo ně. Bude naplňovat dlouholeté obecné i konkrétní cíle, nicméně k jejich naplnění bude iniciovat, připravovat, předkládat a realizovat projekty (opravdu společné projekty s naplněním všech aspektů přeshraničnosti společná příprava, realizace, rozpočet i personál). V případě, že by se stávající sdružení rozhodly na ESÚS převést i kompetence v administraci programů přeshraniční spolupráce, disponoval by ESÚS i touto (právní) kapacitou. V přípravné fázi se rovněž doporučuje zvážit, zda pro uvažovanou spolupráci není vhodnější využití jiné formy. Na tomto místě je třeba uvést, že v současné době neexistuje žádná jiná právní forma spolupráce, která by byla podobného charakteru, jakou nabízí ESÚS. To je dáno neexistencí mezistátních vládních dohod umožňujících vznik přeshraničních právních subjektů. O přípravě takové dohody, která by v případě ERN musela být třístranná, neexistují žádné zprávy ani signály. ESÚS tedy představuje nejvhodnější právní nástroj pro založení společného právního subjektu. Problematice se věnuje rovněž oddíl 3.1 této studie. 2.2 Definice územního rozsahu ESÚS musí dle nařízení pokrývat (části) území nejméně dvou členských států EU. Co se týče minimální či maximální velikosti, neexistuje žádné omezení. Rovněž se nemusí dotčené území ESÚS shodovat s územím jeho členů. 7

8 Nejvhodnější pro účely ESÚS bude použití stejné definice území jako u současného ERN: Euroregion Neisse - Nisa - Nysa je organizace působící v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou republikou. 5 Česká část území je vymezena územím Libereckého kraje (okresy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa), Šluknovským výběžkem v Ústeckém kraji (okres Děčín) a částí Středočeského kraje 6 (okres Mladá Boleslav). Německá část je vymezena okresy (Landkreise) Bautzen a Görlitz. Polská část je vymezena okresy (powiaty) Bolesławiec, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Śl., Zgorzelec a Złotoryja. Toto území má rozlohu km² a žije na něm celkem obyvatel (stav ke dni ). Obr. 4: Území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa s vyznačením administrativních jednotek Zdroj: Český statistický úřad Liberec (2010) : Okresy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa grafy, kartogramy. Liberec: Euroregion Nisa, regionální sdružení. 5 Rámcová dohoda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, preambule. 6 Díky členství obce Bělá pod Bezdězem v ERN. 8

9 2.3 Identifikace kompetencí a dovedností Budoucí partneři by měli mít základní dovednosti nutné pro úspěšnou spolupráci v rámci ESÚS tj. měli by rozumět základní filosofii spolupráce, disponovat administrativním zázemím, jazykovými a vyjednávacími dovednostmi a v neposlední řadě i finanční kapacitou přispívat do rozpočtu ESÚS. Co se kompetencí týče musí být nalezen nejmenší společný jmenovatel. Velkou výhodou ERN je, že se jedná o partnery, kteří již spolupracují od roku 1991 a jejichž hlavním posláním a kompetencí je rozvíjet přeshraniční spolupráci na daném území. Pravidlo nejmenšího společného jmenovatele v kompetencích tudíž není v případě ERN nijak příliš omezující a zahrnuje hlavní poslání všech tří sdružení. Nicméně rozsah činností a aktivit, které jednotlivá sdružení vykonávají se liší. Činnosti jednotlivých sdružení (resp. jejich výkonných složek sekretariátů jednotlivých částí ERN) by se daly rozdělit do následujících kategorií: Činnosti standardní: jedná se o euroregionální činnosti přímo rozvíjející přeshraniční spolupráci. Ty jsou financovány převážně z příspěvků členů jednotlivých sdružení. Sem spadá hlavně činnost sekretáře ERN, příprava materiálů pro zasedání národních i třístranných grémií ERN a koordinace činnosti těchto grémií, vydávání tiskových zpráv, fungování sekretariátu, účast na akcích, webové stránky euroregionu, koordinace pracovních skupin,... K rozvoji spolupráce pak slouží realizace vlastních projektů. Příspěvky členů pak pokrývají vlastní podíl a většina aktivit je podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). V této oblasti již existuje rozdíl mezi jednotlivými částmi ERN, kdy je tato možnost nejvíce využívána českou částí ERN, následována polskou částí. Německá část i vzhledem k omezení figurovat jako žadatel v programech přeshraniční spolupráce vyvíjí v tomto ohledu menší aktivitu. Realizace společných projektů skrze společný subjekt (ESÚS) by mohla přispět k harmonizaci těchto aktivit. 9

10 Tab. 1: Počet pracovníků sekretariátů jednotlivých stran podpoření z fondů EU Strana CZ D PL Pracovníci sekretariátu podpoření z fondů EU Z toho: Pracovníci spravující fondy Další pracovníci Zdroj: Zpráva o činnosti ERN prezentace na Radě ERN, Sychrov, (Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.) Činnost sekretariátu Fondů malých projektů: ta je financována samostatně mimo členské příspěvky a zahrnuje všechny činnosti spojené s fungováním sekretariátu Fondu malých projektů (konzultace s žadateli, publicita programu, kontrola a monitoring projektů, vedení účetnictví, vyúčtování, příprava zpráv atd.). Tuto činnost vykonávají všechna 3 sdružení. Nejsilnější personální zabezpečení této aktivity je na polské straně (7 pracovníků), následuje strana německá (6 pracovníků) a strana česká (5 vyčleněných pracovníků). Činnosti nadstandardní a mimořádné: ty jsou rozvíjeny na základě vlastní aktivity a generují příjmy, které pokrývají náklady či dokonce generují zisk (činnost ACEP - Asistenčního centra partnerství). Jedná se o iniciaci a přípravu projektů do programů přeshraniční spolupráce, přípravu strategií a koncepcí, zpracování žádostí a studií proveditelnosti apod. Tyto aktivity realizuje pouze česká strana. Otázkou by tedy bylo, zda by se tyto aktivity převedly na ESÚS a tím pádem rozšířily i na polskou a německou stranu či naopak by se jimi ESÚS vůbec nezabýval a musely by být vyděleny pouze na českou stranu (pravděpodobnější varianta nicméně i ESÚS lze vnímat jako nástroj, jak nabídnout tyto služby i subjektům na polské a německé straně). V této fázi je rovněž zapotřebí zvážit, zda všichni partneři mají dostatečnou finanční kapacitu přispívat do společného rozpočtu ESÚS. Ve variantě, která byla předběžně odsouhlasena na zasedání Presidia ERN ve Sklárské Porebě dne se uvažovalo s ročním příspěvkem ve výši EUR každým partnerem ESÚS (tj. každou stranou ERN). Následující tabulka znázorňuje procentní podíl tohoto příspěvku v rámci rozpočtu jednotlivých partnerů: 10

11 Tab. 2: Podíl příspěvku do rozpočtu ESÚS ve výši EUR na celkových příjmech jednotlivých partnerů (%) Strana ERN CZ D PL Roční příjmy (EUR) Podíl příspěvku do rozpočtu ESÚS ve výši EUR na celkových příjmech jednotlivých partnerů (%) 10,15 4,71 8,08 Zdroj: Zpráva o činnosti ERN prezentace na Radě ERN, Sychrov, (Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.), vlastní výpočty. Z tabulky č. 2 je patrné, že největší zatížení rozpočtu příspěvkem do ESÚS bude pro českou stranu ERN (příspěvek do rozpočtu ESÚS by představoval 10,15% celkových ročních příjmů). Pro Polskou stranu by se jednalo o 8,08%, zatímco pro německou pouze 4,71%. Závěrem této kapitoly je nutné zdůraznit, že to, jaké úkoly budou ESÚS svěřeny a jakým rozpočtem bude k jejich naplnění disponovat, záleží na dohodě všech tří stran. 2.4 Identifikace partnerů ESÚS mohou založit členské státy, regionální a místní úřady či další veřejnoprávní subjekty, případně asociace složené z výše uvedených subjektů. Podmínkou je, že tyto subjekty musí být nejméně ze dvou členských států Evropské unie 7. V podstatě existují 2 možnosti, jak vyřešit členství v ESÚS v ERN: členy budou jednotliví členové všech částí euroregionu (členové všech 3 sdružení nyní tvořící Euroregion Neisse-Nisa-Nysa), členy budou stávající 3 sdružení (tedy 3 národních částí ERN). Jelikož seznam členů musí být uveden již v úmluvě, která podléhá schválení dotyčnými členskými státy (a rovněž její následná jakákoliv změna), jeví se jako výhodnější, aby zakládajícími členy byla národní sdružení. Druhým argumentem je již zaběhlý současný model dvoustupňového rozhodování, který tak bude kopírován. 7 Účast subjektů z třetích zemí je možná, pokud daná třetí země přijme identickou legislativu ve svém vlastním právním systému či pokud to umožňuje mezinárodní dohoda. 11

12 Tab. 3: Členství v národních částech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Strana CZ D PL Kraje (Powiaty/Kreise) Obce (Gminy/Gemeinde) Jiné subjekty Celkem Zdroj: Zpráva o činnosti ERN prezentace na Radě ERN, Sychrov, (Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.) Problematika kompatibilní členské základny (viz tab. 3) je doposud řešena tím, že každá strana si upravuje členství ve svém sdružení svými vlastními pravidly a do přeshraničního vztahu vstupují již pouze 3 národní sdružení. Hlavním problémem pro sdružení 8 bude především problematika veřejnoprávní povahy. Pro definici subjektu veřejnoprávního charakteru pro účely ESÚS se používá evropská směrnice o zadávání veřejných zakázek: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Za veřejné zadavatele jsou v souvislosti s touto směrnicí považovány stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, který má právní subjektivitu a je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány ř ízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Všechna tři sdružení v ERN splňují výše uvedenou charakteristiku, jelikož byla zřízena za zvláštním účelem rozvoje přeshraniční spolupráce, jsou financovány převážně regionálními a místními orgány, jejichž zástupci jsou zastoupeny více než většinově v řídících strukturách příslušných sdružení. 8 Problematika veřejnoprávního charakteru se týká české a německé strany ERN, jelikož členy národních sdružení nejsou jen místní či regionální samosprávy (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbh je členem německé části ERN, členem české části je Krajská hospodářská komora Liberec a sdružení Český ráj). 12

13 2.5 Národní právní úpravy a právní proveditelnost V současné době jsou k dispozici národní úpravy ve všech zemích ERN. V České republice byl přijat 7. května 2009 zákon č.154/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Nabyl účinnosti 4. června Základní úprava fungování ESÚS (schvalování, registrace,, účast státu,...) je obsažena v zákoně o podpoře regionálního rozvoje. Právní předpis je obsažen v příloze č. 2. V Sasku zvolili minimalistickou verzi právní úpravy formou Společného nařízení Saského státního ministerstva vnitra, Saského státního ministerstva spravedlnosti, Saského státního ministerstva financí, Saského státního ministerstva kultu, Saského státního ministerstva pro vědu a umění, Saského státního ministerstva hospodářství a práce, Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství, Saského státního ministerstva sociálních věcí, o kompetencích dle Nařízení (ES) č. 1082/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Společné nařízení ze dne 2. ledna 2008 bylo zveřejněno v Saské sbírce zákonů a dne 4. února 2008 (viz příloha č. 3). Nařízení pouze stanovuje zodpovědný orgány za jednotlivé úkoly vyplývající z nařízení o ESÚS. Tímto orgánem je Vládní prezídium v Drážďanech (Regierungspräsidium Dresden). V Polsku byly prováděcí záležitosti upraveny samostatným zákonem č ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci (viz příloha č. 4) Pro založení ESÚS musí být tyto prováděcí předpisy kompatibilní. Vzhledem k tomu, že v nařízení o ESÚS je ponecháván členským státům prostor pro vlastní úpravy a že členské státy nemají povinnost při přijímání těchto předpisů spolupracovat, může mít nekompatibilita těchto předpisů za následek nemožnost založit ESÚS mezi danými zeměmi. Při porovnání českých, saských a polských předpisů byl zjištěn takový potencionální nesoulad v oblasti pravidel pro ručení jednotlivých členů ESÚS i ESÚS jako celku. Nařízení o ESÚS ponechává členským státům možnost v prováděcích předpisech zpřesnit (zúžit) pravidla pro ručení ESÚS a jeho členů. Tato problematika je obsažena ve čl. 12 odstavci 2: ESÚS odpovídá za své dluhy jakékoli povahy. 13

14 Pokud aktiva ESÚS nedostačují na pokrytí jeho závazků, odpovídají jeho členové za dluhy ESÚS jakékoli povahy, přičemž se podíl každého člena stanoví úměrně k jeho příspěvku, pokud vnitrostátní právo, podle něhož je člen zřízen, odpovědnost daného člena nevylučuje nebo neomezuje. Úprava příspěvků musí být obsažena ve stanovách. Pokud je odpovědnost alespoň jednoho člena ESÚS omezena v důsledku vnitrostátního práva, podle něhož je zřízen, mohou ostatní členové ve stanovách rovněž omezit svou odpovědnost. Členové mohou ve stanovách určit, že po ukončení svého členství v daném ESÚS budou odpovídat za závazky vyplývající z jeho činnosti v průběhu svého členství. Název ESÚS, jehož členové mají omezenou odpovědnost, musí obsahovat slovo omezené. Úmluva, stanovy a účetní knihy ESÚS s omezenou odpovědností svých členů musí být zveřejněny přinejmenším ve stejném rozsahu, jako je požadováno pro jiné druhy právních subjektů s omezenou odpovědností svých členů, které jsou zřízeny podle práva členského státu, v němž má dané ESÚS sídlo. Členský stát může na svém území zakázat registraci ESÚS, jehož členové mají omezenou odpovědnost. Z výše uvedeného je patrné, že členský stát může omezit či vyloučit odpovědnost (ručení) za závazky člena ESÚS pocházejícího z tohoto státu. Na druhou stranu má členský stát podle nařízení o ESÚS možnost na svém území zakázat registraci ESÚS, jehož členové mají omezenou odpovědnost. Možnost omezit ručení polských členů ESÚS využilo Polsko. V článku 19. odst. 2. polského prováděcího předpisu se uvádí, že samosprávné územní celky, státní právnické osoby a samosprávné právnické osoby nenesou odpovědnost za závazky seskupení, jehož jsou členem. Naopak druhou možnost zakázat zřizování ESÚS s omezeným ručením využila Č eská republika. V českém prováděcím předpisu, v novelizovaném zákoně o podpoře regionálního rozvoje se v části páté, 18a, odst. 2 uvádí: Podle tohoto zákona nelze zřídit seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností podle čl. 12 odst. 2 nařízení o evropském seskupení. Co se právní formy týče, je polská část ERN sdružením podle zákona o sdruženích a nespadá tak do výčtu subjektů, které musí mít omezenou zodpovědnost. Druhou otevřenou 14

15 otázkou, která by byla aktuální v případě, že by se uvažovalo o ESÚS s účastí polského partnera spadajícího do kategorií uvedených polským zákonem (tedy samosprávné územní celky, státní právnické osoby a samosprávné právnické osoby), je interpretace českého prováděcího předpisu, zda se má namysli, pokud se hovoří o ESÚS zřízeném podle českého zákona, pouze ESÚS se sídlem na území Č R. Otevřela by se tak možnost zřídit ESÚS se sídlem v Polsku či Sasku podle tamních prováděcích předpisů. Otázkou zůstává, zda by ČR (příslušné ministerstvo) odsouhlasilo účast českého člena v ESÚS s omezeným ručením. 2.6 Rizika a možná zpoždění Rizika a možná zpoždění při zakládání ESÚS mohou být dvojí povahy: uvnitř ERN: je nutné vzít v potaz, že o založení ESÚS budou rozhodovat politici na základě doporučení výkonných pracovníků ERN a to v každé části zvlášť. Je tedy velmi důležité, aby existovala kvalitní komunikace mezi partnery na všech úrovních (na pracovní úrovni při definování návrhů obsahové náplně, organizační struktury či financování ESÚS, na politické k přijetí společného rozhodnutí). Účast každého partnera bude podléhat vlastnímu internímu schvalovacímu procesu. Bude tedy zapotřebí vzít v úvahu časové nároky těchto procedur. vně ERN především ze strany dotčených států (jejich orgánů): vzhledem k tomu, že se jedná o novou problematiku, neexistují u zodpovědných národních orgánů žádné zkušenosti ani precedentní rozhodnutí, takže je zapotřebí počítat s tím, že využijí celou tříměsíční lhůtu, kterou mají na vydání souhlasu s účastí parterů v zamýšleném ESÚS. Ke zkrácení této lhůty (a nejen za tímto účelem) je zapotřebí úzká komunikace a konzultace již v přípravné fázi (rovněž s ohledem na výše zmíněnou potencionální nekompatibilitu prováděcích předpisů). Aktualizovaný harmonogram (cestovní mapa) k založení ESÚS by mohl dle současného stavu problematiky vypadat následovně: 15

16 Obr. 5: Možný harmonogram přípravných kroků k založení ESÚS v ERN (optimistická varianta) 16

17 3 Rozhodovací fáze Dle metodiky INTERACT by po realizaci kroků z přípravné fáze měli partneři zvážit všechny dostupné možnosti a společně přijmout rozhodnutí využít tu nejvhodnější. 3.1 Využití jiných struktur/forem spolupráce V současné době se stává ESÚS předmětem diskusí velmi často a mnoho subjektů zvažuje jeho založení. Často se však jedná o diskuse, ze kterých je zřejmé, že úvahy založit ESÚS nevycházejí z reálných potřeb spolupráce, ale spíše z naděje, že ESÚS bude v budoucím plánovacím období regionální politiky EU znamenat automatický přístup k fondům EU. Tak, jak je v současné době tento nástroj postaven, však tento nárok nezakládá. I pro přeshraniční spolupráci jako takovou nemusí být vždy ESÚS tím nejlepším řešením. Naopak pro volnější, méně intenzivní spolupráci jsou vhodnější volnější formy (např. kooperační dohody). Pokud je ovšem spolupráce rozvinutá a existuje vůle ji dále prohloubit skrze založení společného právního subjektu, představuje ESÚS právní nástroj, který je aplikovatelný na celém území EU 9 a není závislý na mezistátních dohodách, které existují jen mezi některými státy a které zakládání společných veřejnoprávních subjektů umožňují 10. ERN se rozhodl posunout mnoho let rozvíjenou spolupráci na kvalitativně vyšší úroveň tím, že založí společný právní subjekt. V tomto ohledu představuje ESÚS na daném území jediný právní nástroj, který lez k tomuto účelu využít 11. Neexistuje totiž mezistátní dohoda, která by umožnila vznik subjektu veřejnoprávního charakteru. Rovněž jiná řešení založená na evropském právu jako je evropské hospodářské zájmové sdružení 12 či evropská společnost 13 jsou zaměřena na hospodářskou oblast a nepředstavují pro ERN vhodný nástroj. 9 Již ovšem bylo upozorněno na možná omezení využití ESÚS v důsledku nekompatibilních prováděcích předpisů některých států EU. 10 Například dohoda z Isselburg-Anholt z roku 1991mezi Německem a Nizozemskem umožňuje vznik přeshraničních veřejnoprávních zájmových sdružení. 11 Samozřejmě za předpokladu, že se najde řešení výše zmíněných komplikací s pravděpodobným nesouladem prováděcích předpisů. 12 Na základě Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS). 13 Na základě Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE). 17

18 3.2 Přehled variant Obecná studie o ESÚS se věnovala možnému využití ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa a nabídla 3 varianty dalšího postupu. Tyto varianty společně s jejich výhodami a nevýhodami shrnuje následující tabulka: Tab. 4: Varianty využití ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Varianty využití ESÚS Varianta Výhody Nevýhody Zachování stávajícího modelu Nahrazení stávající struktury minimální rizika vyzkoušený model spolupráce větší přeshraničnost stálost silnější právní postavení potenciál pro upevnění pozice v implementaci programů EU konzervace stávajícího stavu omezení dalšího rozvoje v některých oblastech rezignace na jeden z hlavních cílů ERN nevyzkoušenost velké riziko mnoho nevyřešených právních otázek Společný právní subjekt vedle stávající struktury minimalizace rizika částečné využívání výhod společného právního subjektu zdlouhavější proces vzniku plnohodnotného společného právního subjektu Zdroj: Evropské seskupení pro územní spolupráci základní analýza nařízení a jeho potencionálního využití v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 18

19 4 Implementační fáze V případě, že se partneři rozhodnou pro využití ESÚS jako vhodného právního nástroje pro realizaci vlastních potřeb, vstupují do implementační fáze, ve které přicházejí na ř adu konkrétní, praktické aspekty fungování ESÚS. V první části implementační fáze je třeba vyřešit právě tyto praktické aspekty fungování a promítnout je do zakládajících dokumentů úmluvy a stanov. Druhá část implementační fáze popisuje nutnou schvalovací a oznamovací proceduru. 4.1 Umístění sídla Rozhodnutí o umístění sídla ESÚS určí jaké právo bude aplikováno pro jeho fungování. Rovněž kontrolní procedury jsou v kompetenci státu, ve kterém má ESÚS sídlo. Rozhodnutí lze založit na několika hlediscích. Buď to může být geografická poloha (většinou největší spádové město), symboličnost (na hranici), porovnání právních, fiskálních a sociálních systémů 14,... Nakonec je ale vždy nejdůležitější nalezení shody mezi zakládajícími partnery a rozhodnutí bude vždy do jisté míry politické. V praxi mohou existovat i další řešení, kterými může být například založení poboček ve státech, kde není hlavní sídlo či může být vedle oficiálního sídla zřízeno operační sídlo, kde pracuje personál EGTC. V případě ERN přicházejí nejvíce v úvahu města Liberec (zde je i oficiální sídlo ERN), Zittau či Jelenia Góra Návrh úmluvy ESÚS se řídí úmluvou, která je schvalována jednomyslně všemi členy ESÚS. Podle nařízení o ESÚS musí úmluva obsahovat tyto náležitosti: Název ESÚS a jeho sídlo (které musí být v členském státě, podle jehož práva je zřízen alespoň jeden z členů). 14 Tato analýza je ovšem vzhledem ke svému rozsahu velmi náročná a nákladná. Váha takového porovnání se snižuje, pokud je například řešen personál pouze delegováním stávajících pracovníků jednotlivých partnerů či pokud jsou pracovníci pro práci pro ESÚS pouze vyčleněni v rámci svých domovských organizací (na částečný či plný úvazek). 15 Ze symbolického hlediska by přicházelo teoreticky v úvahu i sídlo poblíž Trojmezí. 19

20 Rozsah území, na němž může ESÚS plnit své úkoly. Konkrétní cíl a úkoly ESÚS. Doba trvání ESÚS. Podmínky, kterými se řídí rozpuštění ESÚS. Seznam členů ESÚS. Rozhodné právo pro výklad a provádění úmluvy. Ujednání o vzájemném uznávání (včetně pro účely finanční kontroly). Postupy pro provádění změn úmluvy, které musí být v souladu s povinnostmi stanovenými v článcích 4 a 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o ESUS. Vhledem k tomu, že změny v úmluvě vyžadují souhlasné stanovisko členských států, doporučuje se, aby úmluva byla pokud možno stručná a obsahovala jen ustanovení vyžadovaná nařízením či národními předpisy (pokud v nich jsou obsaženy dodatečné požadavky). Konkrétnější úpravy fungování ESÚS je vhodné upravit ve statutu (jen jeho podstatné změny podléhají souhlasu členských států) či ještě lépe ve vnitřních předpisech např. v organizačním řádu. 4.3 Návrh stanov Podle nařízení o ESÚS musí stanovy obsahovat všechny náležitosti úmluvy a navíc ještě následující náležitosti: Provozní předpisy orgánů ESÚS a jejich pravomoci, jakož i počet zástupců členů v příslušných orgánech. Rozhodovací postupy ESÚS. Pracovní jazyk nebo jazyky. Ujednání o fungování, zejména pokud jde o personální ř ízení, způsoby náboru zaměstnanců a povahu pracovních smluv. 20

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci esús Evropské seskupení pro územní spolupráci Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA. Co je to ESÚS? ESÚS je nový právní nástroj, který

Více

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci esús Evropské seskupení pro územní spolupráci Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA. Co je to ESÚS? ESÚS je nový právní nástroj, který

Více

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Na základě čl. 8 Nařízení

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 31.7.2006 L 210/19 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2.

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2. Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2.2008) Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to a) veřejnoprávní

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Počátky přeshraniční spolupráce, tak jak o ní v dnešním slova smyslu hovoříme, Euroregiony v České republice komparativní analýza.

Počátky přeshraniční spolupráce, tak jak o ní v dnešním slova smyslu hovoříme, Euroregiony v České republice komparativní analýza. Pavel Branda Euroregiony v České republice komparativní analýza Abstrakt: Sta pojednává o euroregionech v České republice. Definuje pojem euroregion, popisuje vývoj euroregionů v čase, analyzuje jejich

Více

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI

SMLOUVA EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI SMLOUVA O REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI pod názvem EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - ŚLĄSK CIESZYŃSKI uzavřena dne 22. 4. 1998 v Těšíně mezi: ČESKOU STRANOU, kterou reprezentuje: Regionální sdružení pro česko-polskou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce. FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ října 2014, Kudowa Zdrój

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce. FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ října 2014, Kudowa Zdrój Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ 2. 3. října 2014, Kudowa Zdrój Evropské seskupení pro územní spolupráci Evropská komise

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY?

PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? PROČ (NE) MĚNIT PROGRAMY? Pražská konference 24. Května 2010 Stephen Blair ředitel Southern & Eastern Regional Assembly Obsah prezentace Právní zásady úpravy programů Druhy úprav programů Praktické úpravy

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Evropské seskupení pro územní spolupráci Evropské seskupení pro územní spolupráci Základní analýza nařízení a jeho potencionálního využití v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa Dr. Pavel Branda Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Základní charakteristika ESÚS...3

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Programy přeshraniční spolupráce

Programy přeshraniční spolupráce Programy přeshraniční spolupráce Seminář Dotace pro obce Ostrava, 30. 9. 2015 5 programů přeshraniční spolupráce v ČR v období 2014-2020 INTERREG V-A Česká republika Polsko INTERREG V-A Slovenská republika

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule SMLOUVA O VYTVOŘENÍ ČESKO POLSKÉHO EUROREGIONU POMEZÍ ČECH, MORAVY A KLADSKA EUROREGION GLACENSIS uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 15.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zřízení organizační složky města Písek Smart Písek, podpořený projekt

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Číslo ČSÚ. Č. Typ subjektu 1. Stát (Česká republika) resp. organizační složka státu 2. Územní samospráva 219/ /200. veřejné

Číslo ČSÚ. Č. Typ subjektu 1. Stát (Česká republika) resp. organizační složka státu 2. Územní samospráva 219/ /200. veřejné Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 24. 1. 28) Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to a) veřejnoprávní

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního fondu pro 2. kolo roku 2016 Stručný obsah: Předmětem

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika. Fond mikroprojektů

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika. Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Zhodnocení období 2007 2013 a příprava na období 2014-2020 Fond mikroprojektů Ostrava, 16. 10. 2014 Fond mikroprojektů OPPS ČR

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Evropské seskupení pro územní spolupráci Evropské seskupení pro územní spolupráci Základní analýza nařízení a jeho potencionálního využití v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Dr. Pavel Branda Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Základní charakteristika ESÚS...3

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více