Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa"

Transkript

1 Studie využitelnosti evropského seskupení pro územní spolupráci v Euroregionu Neisse- Nisa- Nysa Cesta k založení ESÚS Dr. Pavel Branda

2 Obsah Obsah...2 Úvod Historické souvislosti Přípravná fáze Rozhodovací fáze Implementační fáze Fungování ESÚS Rozpuštění ESÚS Existujících a připravovaná ESÚS v EU...26 Závěr...29 Přílohy...30 Literatura

3 Úvod Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN) se již delší dobu připravuje na založení společného právního subjektu a zvažuje pro tento svůj cíl využití právní formy evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). V rámci přípravných kroků již byla zpracována základní analytická studie nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které bylo přijalo 5. července 2006 (dále jen nařízení o ESÚS). Cílem bylo poskytnout základní charakteristiku tohoto nástroje, analyzovat proces vzniku samotného evropského nařízení, právní aspekty nařízení i jeho následnou implementaci. Největší pozornost byla věnována možnostem využití ESÚS v rámci politiky soudržnosti i mimo ni - především využití ESÚS trvalými strukturami přeshraniční spolupráce (euroregiony). Na základě možného využití byly definovány různé typy ESÚS. Závěrečná část studie se věnovala možnému využití ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a nabídla 3 varianty dalšího postupu. Bylo doporučeno využít pro společný právní subjekt formu ESÚS a založit tento subjekt na zkoušku vedle stávající struktury, která by zůstala zachována. Na ESÚS by pak byly přeneseny jen některé úkoly a minimální rozpočet. Cílem této studie využitelnosti ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je zasadit založení společného právního subjektu v ERN do širších souvislostí a především detailně popsat jednotlivé kroky spojené s přípravou založení ESÚS, s přijetím rozhodnutí jej založit, s jeho implementací, fungováním a následně i s jeho eventuelním ukončením (rozpuštěním). V každém kroku pak studie popisuje otázky, které je potřeba zodpovědět (a navrhuje řešení nejlépe odpovídající situaci ERN). Studie vychází z metodiky zpracované Informačním místem INTERACT (INTERACT Point Managing Transition and External Cooperation) ve Vídni 1. 1 INTERACT (2008) : Interact Handbook on European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) What use for European Territorial Cooperation Programmes and Projects?. Vídeň: INTERACT Point Managing Transition and External Cooperation. 3

4 1 Historické souvislosti K zasazení cíle založit společný právní subjekt do širšího kontextu je potřeba se vrátit na samý začátek existence ERN. Ten vznikl po pádu železné opony a otevření hranic a jeho cílem bylo od samého počátku tyto hranice více otvírat a zintenzívnit kontakt přes hranice. Shrnuto jedním slovem, cílem ERN byla větší integrace (přeshraničního území). Proto byl velkým milníkem v této snaze vstup ČR a Polska do EU (východní rozšíření EU ) 2, kdy došlo k částečnému naplnění primárního cíle ERN. Obr. 1: Založení Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zdroj: Archiv ERN Po částečném dosažení svého hlavního cíle si ERN na svém prvním zasedání třístranné rady po rozšíření EU (Lemberk, ) stanovil cíle nové. Kromě společného plánovacího a prázdninového regionu to měl být i společný právní subjekt. Obr. 2: Slavnostní podpis Rámcové dohody Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Lemberk, Zdroj: Archiv ERN 2 Největší oslavy vstupu se za účasti premiérů všech tří zemí i evropského komisaře pro rozšíření symbolicky konaly právě na Trojmezí v ERN. 4

5 Klíčovým slovem u všech stanovených cílů je slovo společný. Šlo o významný posun ve filosofii spolupráce, který jsem se pokusil znázornit na tomto diagramu: Obr. 3: Schematické znázornění posunu ve filosofii spolupráce v rámci ERN Zdroj: Archiv ERN Jedná se v podstatě o přechod od spolupráce tří subjektů ke společné práci tedy o kvalitativně vyšší formu spolupráce. 5

6 2 Přípravná fáze Přípravná fáze zahrnuje kroky, které by měly předcházet samotnému rozhodnutí založit ESÚS. Tyto kroky nemusí být nutně prováděny v níže uvedeném pořadí. 2.1 Analýza potřeb a cílů spolupráce V počáteční fázi by měla být analyzována stávající situace a budoucí partneři by si měli stanovit, jaké cíle a úkoly od společného právního subjektu očekávají a jaké by měl mít tento subjekt poslání. Cíle i úkoly jsou podle nařízení o ESÚS povinnou součástí úmluvy (a tím pádem i stanov) 3. Jak již bylo uvedeno v základní analytické studii, cíle Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jsou uvedeny v rámcové dohodě 4 v 2 Cíle a úkoly: 1) Sdružení usiluje na svém území o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. 2) Sdružení se bude zasazovat o zlepšení výměny informací, přeshraniční komunikace, zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru. Toto vyplyne zejména na základě přeshraničního harmonizovaného plánování, které bude dosaženo v rámci Společného plánovacího prostoru ERN. 3) Významným rozvojovým cílem je ze všech tří národních členských částí vytvoření Společného, integrovaného prázdninového a turistického regionu (TRN). 4) Sdružení bere v rámci svých kompetencí na vědomí euroregionální zájmy při používání a administraci příslušných fondů a podpůrných programů, které se týkají území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 5) Sdružení podporuje v rámci svých možností zájmy obcí, měst, okresů a aktivity jednotlivců, pokud odpovídají cílům rozvoje Euroregionu. 6) Sdružení se zasazuje o uzavírání mezivládních dohod, které směřují k závazné přeshraniční spolupráci. 7) Prioritním cílem Sdružení je vytvoření společného právního subjektu. 3 Nařízení (ES) č. 1082/2006 Čl. 8 (2). 4 Viz příloha č. 1. 6

7 První z uvedených cílů spíše vyjadřuje poslání (misi) ERN: vytvořit společný prostor pro přeshraniční spolupráci v mnoha oblastech. Cíle ERN by se daly rozdělit na obecné - zaměřené na podporu přeshraniční spolupráce tím, že pro její rozvoj bude vytvářet vhodné podmínky a konkrétní cíle - v oblastech jako je společné plánování, cestovní ruch či právní rámec pro spolupráci. Dalším cílem je rozvíjení role ERN v podpůrných programech a to jak na úrovni projektů tak v jejich administraci (na úrovni managementu programu). I když je v rámcové dohodě uvedeno založení společného právního subjektu jako samostatný prioritní cíl, jedná se ve své podstatě spíše o prostředek, jak efektivněji dosáhnout ostatních stanovených cílů. Pokud se tedy jedná o typ ESÚS, který připadá v úvahu, jednalo by se o multifunkční ESÚS, který by kombinoval aktivity v rámci strukturálních fondů EU i mimo ně. Bude naplňovat dlouholeté obecné i konkrétní cíle, nicméně k jejich naplnění bude iniciovat, připravovat, předkládat a realizovat projekty (opravdu společné projekty s naplněním všech aspektů přeshraničnosti společná příprava, realizace, rozpočet i personál). V případě, že by se stávající sdružení rozhodly na ESÚS převést i kompetence v administraci programů přeshraniční spolupráce, disponoval by ESÚS i touto (právní) kapacitou. V přípravné fázi se rovněž doporučuje zvážit, zda pro uvažovanou spolupráci není vhodnější využití jiné formy. Na tomto místě je třeba uvést, že v současné době neexistuje žádná jiná právní forma spolupráce, která by byla podobného charakteru, jakou nabízí ESÚS. To je dáno neexistencí mezistátních vládních dohod umožňujících vznik přeshraničních právních subjektů. O přípravě takové dohody, která by v případě ERN musela být třístranná, neexistují žádné zprávy ani signály. ESÚS tedy představuje nejvhodnější právní nástroj pro založení společného právního subjektu. Problematice se věnuje rovněž oddíl 3.1 této studie. 2.2 Definice územního rozsahu ESÚS musí dle nařízení pokrývat (části) území nejméně dvou členských států EU. Co se týče minimální či maximální velikosti, neexistuje žádné omezení. Rovněž se nemusí dotčené území ESÚS shodovat s územím jeho členů. 7

8 Nejvhodnější pro účely ESÚS bude použití stejné definice území jako u současného ERN: Euroregion Neisse - Nisa - Nysa je organizace působící v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou republikou. 5 Česká část území je vymezena územím Libereckého kraje (okresy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa), Šluknovským výběžkem v Ústeckém kraji (okres Děčín) a částí Středočeského kraje 6 (okres Mladá Boleslav). Německá část je vymezena okresy (Landkreise) Bautzen a Görlitz. Polská část je vymezena okresy (powiaty) Bolesławiec, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Śl., Zgorzelec a Złotoryja. Toto území má rozlohu km² a žije na něm celkem obyvatel (stav ke dni ). Obr. 4: Území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa s vyznačením administrativních jednotek Zdroj: Český statistický úřad Liberec (2010) : Okresy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa grafy, kartogramy. Liberec: Euroregion Nisa, regionální sdružení. 5 Rámcová dohoda Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, preambule. 6 Díky členství obce Bělá pod Bezdězem v ERN. 8

9 2.3 Identifikace kompetencí a dovedností Budoucí partneři by měli mít základní dovednosti nutné pro úspěšnou spolupráci v rámci ESÚS tj. měli by rozumět základní filosofii spolupráce, disponovat administrativním zázemím, jazykovými a vyjednávacími dovednostmi a v neposlední řadě i finanční kapacitou přispívat do rozpočtu ESÚS. Co se kompetencí týče musí být nalezen nejmenší společný jmenovatel. Velkou výhodou ERN je, že se jedná o partnery, kteří již spolupracují od roku 1991 a jejichž hlavním posláním a kompetencí je rozvíjet přeshraniční spolupráci na daném území. Pravidlo nejmenšího společného jmenovatele v kompetencích tudíž není v případě ERN nijak příliš omezující a zahrnuje hlavní poslání všech tří sdružení. Nicméně rozsah činností a aktivit, které jednotlivá sdružení vykonávají se liší. Činnosti jednotlivých sdružení (resp. jejich výkonných složek sekretariátů jednotlivých částí ERN) by se daly rozdělit do následujících kategorií: Činnosti standardní: jedná se o euroregionální činnosti přímo rozvíjející přeshraniční spolupráci. Ty jsou financovány převážně z příspěvků členů jednotlivých sdružení. Sem spadá hlavně činnost sekretáře ERN, příprava materiálů pro zasedání národních i třístranných grémií ERN a koordinace činnosti těchto grémií, vydávání tiskových zpráv, fungování sekretariátu, účast na akcích, webové stránky euroregionu, koordinace pracovních skupin,... K rozvoji spolupráce pak slouží realizace vlastních projektů. Příspěvky členů pak pokrývají vlastní podíl a většina aktivit je podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). V této oblasti již existuje rozdíl mezi jednotlivými částmi ERN, kdy je tato možnost nejvíce využívána českou částí ERN, následována polskou částí. Německá část i vzhledem k omezení figurovat jako žadatel v programech přeshraniční spolupráce vyvíjí v tomto ohledu menší aktivitu. Realizace společných projektů skrze společný subjekt (ESÚS) by mohla přispět k harmonizaci těchto aktivit. 9

10 Tab. 1: Počet pracovníků sekretariátů jednotlivých stran podpoření z fondů EU Strana CZ D PL Pracovníci sekretariátu podpoření z fondů EU Z toho: Pracovníci spravující fondy Další pracovníci Zdroj: Zpráva o činnosti ERN prezentace na Radě ERN, Sychrov, (Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.) Činnost sekretariátu Fondů malých projektů: ta je financována samostatně mimo členské příspěvky a zahrnuje všechny činnosti spojené s fungováním sekretariátu Fondu malých projektů (konzultace s žadateli, publicita programu, kontrola a monitoring projektů, vedení účetnictví, vyúčtování, příprava zpráv atd.). Tuto činnost vykonávají všechna 3 sdružení. Nejsilnější personální zabezpečení této aktivity je na polské straně (7 pracovníků), následuje strana německá (6 pracovníků) a strana česká (5 vyčleněných pracovníků). Činnosti nadstandardní a mimořádné: ty jsou rozvíjeny na základě vlastní aktivity a generují příjmy, které pokrývají náklady či dokonce generují zisk (činnost ACEP - Asistenčního centra partnerství). Jedná se o iniciaci a přípravu projektů do programů přeshraniční spolupráce, přípravu strategií a koncepcí, zpracování žádostí a studií proveditelnosti apod. Tyto aktivity realizuje pouze česká strana. Otázkou by tedy bylo, zda by se tyto aktivity převedly na ESÚS a tím pádem rozšířily i na polskou a německou stranu či naopak by se jimi ESÚS vůbec nezabýval a musely by být vyděleny pouze na českou stranu (pravděpodobnější varianta nicméně i ESÚS lze vnímat jako nástroj, jak nabídnout tyto služby i subjektům na polské a německé straně). V této fázi je rovněž zapotřebí zvážit, zda všichni partneři mají dostatečnou finanční kapacitu přispívat do společného rozpočtu ESÚS. Ve variantě, která byla předběžně odsouhlasena na zasedání Presidia ERN ve Sklárské Porebě dne se uvažovalo s ročním příspěvkem ve výši EUR každým partnerem ESÚS (tj. každou stranou ERN). Následující tabulka znázorňuje procentní podíl tohoto příspěvku v rámci rozpočtu jednotlivých partnerů: 10

11 Tab. 2: Podíl příspěvku do rozpočtu ESÚS ve výši EUR na celkových příjmech jednotlivých partnerů (%) Strana ERN CZ D PL Roční příjmy (EUR) Podíl příspěvku do rozpočtu ESÚS ve výši EUR na celkových příjmech jednotlivých partnerů (%) 10,15 4,71 8,08 Zdroj: Zpráva o činnosti ERN prezentace na Radě ERN, Sychrov, (Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.), vlastní výpočty. Z tabulky č. 2 je patrné, že největší zatížení rozpočtu příspěvkem do ESÚS bude pro českou stranu ERN (příspěvek do rozpočtu ESÚS by představoval 10,15% celkových ročních příjmů). Pro Polskou stranu by se jednalo o 8,08%, zatímco pro německou pouze 4,71%. Závěrem této kapitoly je nutné zdůraznit, že to, jaké úkoly budou ESÚS svěřeny a jakým rozpočtem bude k jejich naplnění disponovat, záleží na dohodě všech tří stran. 2.4 Identifikace partnerů ESÚS mohou založit členské státy, regionální a místní úřady či další veřejnoprávní subjekty, případně asociace složené z výše uvedených subjektů. Podmínkou je, že tyto subjekty musí být nejméně ze dvou členských států Evropské unie 7. V podstatě existují 2 možnosti, jak vyřešit členství v ESÚS v ERN: členy budou jednotliví členové všech částí euroregionu (členové všech 3 sdružení nyní tvořící Euroregion Neisse-Nisa-Nysa), členy budou stávající 3 sdružení (tedy 3 národních částí ERN). Jelikož seznam členů musí být uveden již v úmluvě, která podléhá schválení dotyčnými členskými státy (a rovněž její následná jakákoliv změna), jeví se jako výhodnější, aby zakládajícími členy byla národní sdružení. Druhým argumentem je již zaběhlý současný model dvoustupňového rozhodování, který tak bude kopírován. 7 Účast subjektů z třetích zemí je možná, pokud daná třetí země přijme identickou legislativu ve svém vlastním právním systému či pokud to umožňuje mezinárodní dohoda. 11

12 Tab. 3: Členství v národních částech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Strana CZ D PL Kraje (Powiaty/Kreise) Obce (Gminy/Gemeinde) Jiné subjekty Celkem Zdroj: Zpráva o činnosti ERN prezentace na Radě ERN, Sychrov, (Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.) Problematika kompatibilní členské základny (viz tab. 3) je doposud řešena tím, že každá strana si upravuje členství ve svém sdružení svými vlastními pravidly a do přeshraničního vztahu vstupují již pouze 3 národní sdružení. Hlavním problémem pro sdružení 8 bude především problematika veřejnoprávní povahy. Pro definici subjektu veřejnoprávního charakteru pro účely ESÚS se používá evropská směrnice o zadávání veřejných zakázek: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Za veřejné zadavatele jsou v souvislosti s touto směrnicí považovány stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, který má právní subjektivitu a je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány ř ízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Všechna tři sdružení v ERN splňují výše uvedenou charakteristiku, jelikož byla zřízena za zvláštním účelem rozvoje přeshraniční spolupráce, jsou financovány převážně regionálními a místními orgány, jejichž zástupci jsou zastoupeny více než většinově v řídících strukturách příslušných sdružení. 8 Problematika veřejnoprávního charakteru se týká české a německé strany ERN, jelikož členy národních sdružení nejsou jen místní či regionální samosprávy (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbh je členem německé části ERN, členem české části je Krajská hospodářská komora Liberec a sdružení Český ráj). 12

13 2.5 Národní právní úpravy a právní proveditelnost V současné době jsou k dispozici národní úpravy ve všech zemích ERN. V České republice byl přijat 7. května 2009 zákon č.154/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Nabyl účinnosti 4. června Základní úprava fungování ESÚS (schvalování, registrace,, účast státu,...) je obsažena v zákoně o podpoře regionálního rozvoje. Právní předpis je obsažen v příloze č. 2. V Sasku zvolili minimalistickou verzi právní úpravy formou Společného nařízení Saského státního ministerstva vnitra, Saského státního ministerstva spravedlnosti, Saského státního ministerstva financí, Saského státního ministerstva kultu, Saského státního ministerstva pro vědu a umění, Saského státního ministerstva hospodářství a práce, Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství, Saského státního ministerstva sociálních věcí, o kompetencích dle Nařízení (ES) č. 1082/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Společné nařízení ze dne 2. ledna 2008 bylo zveřejněno v Saské sbírce zákonů a dne 4. února 2008 (viz příloha č. 3). Nařízení pouze stanovuje zodpovědný orgány za jednotlivé úkoly vyplývající z nařízení o ESÚS. Tímto orgánem je Vládní prezídium v Drážďanech (Regierungspräsidium Dresden). V Polsku byly prováděcí záležitosti upraveny samostatným zákonem č ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci (viz příloha č. 4) Pro založení ESÚS musí být tyto prováděcí předpisy kompatibilní. Vzhledem k tomu, že v nařízení o ESÚS je ponecháván členským státům prostor pro vlastní úpravy a že členské státy nemají povinnost při přijímání těchto předpisů spolupracovat, může mít nekompatibilita těchto předpisů za následek nemožnost založit ESÚS mezi danými zeměmi. Při porovnání českých, saských a polských předpisů byl zjištěn takový potencionální nesoulad v oblasti pravidel pro ručení jednotlivých členů ESÚS i ESÚS jako celku. Nařízení o ESÚS ponechává členským státům možnost v prováděcích předpisech zpřesnit (zúžit) pravidla pro ručení ESÚS a jeho členů. Tato problematika je obsažena ve čl. 12 odstavci 2: ESÚS odpovídá za své dluhy jakékoli povahy. 13

14 Pokud aktiva ESÚS nedostačují na pokrytí jeho závazků, odpovídají jeho členové za dluhy ESÚS jakékoli povahy, přičemž se podíl každého člena stanoví úměrně k jeho příspěvku, pokud vnitrostátní právo, podle něhož je člen zřízen, odpovědnost daného člena nevylučuje nebo neomezuje. Úprava příspěvků musí být obsažena ve stanovách. Pokud je odpovědnost alespoň jednoho člena ESÚS omezena v důsledku vnitrostátního práva, podle něhož je zřízen, mohou ostatní členové ve stanovách rovněž omezit svou odpovědnost. Členové mohou ve stanovách určit, že po ukončení svého členství v daném ESÚS budou odpovídat za závazky vyplývající z jeho činnosti v průběhu svého členství. Název ESÚS, jehož členové mají omezenou odpovědnost, musí obsahovat slovo omezené. Úmluva, stanovy a účetní knihy ESÚS s omezenou odpovědností svých členů musí být zveřejněny přinejmenším ve stejném rozsahu, jako je požadováno pro jiné druhy právních subjektů s omezenou odpovědností svých členů, které jsou zřízeny podle práva členského státu, v němž má dané ESÚS sídlo. Členský stát může na svém území zakázat registraci ESÚS, jehož členové mají omezenou odpovědnost. Z výše uvedeného je patrné, že členský stát může omezit či vyloučit odpovědnost (ručení) za závazky člena ESÚS pocházejícího z tohoto státu. Na druhou stranu má členský stát podle nařízení o ESÚS možnost na svém území zakázat registraci ESÚS, jehož členové mají omezenou odpovědnost. Možnost omezit ručení polských členů ESÚS využilo Polsko. V článku 19. odst. 2. polského prováděcího předpisu se uvádí, že samosprávné územní celky, státní právnické osoby a samosprávné právnické osoby nenesou odpovědnost za závazky seskupení, jehož jsou členem. Naopak druhou možnost zakázat zřizování ESÚS s omezeným ručením využila Č eská republika. V českém prováděcím předpisu, v novelizovaném zákoně o podpoře regionálního rozvoje se v části páté, 18a, odst. 2 uvádí: Podle tohoto zákona nelze zřídit seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností podle čl. 12 odst. 2 nařízení o evropském seskupení. Co se právní formy týče, je polská část ERN sdružením podle zákona o sdruženích a nespadá tak do výčtu subjektů, které musí mít omezenou zodpovědnost. Druhou otevřenou 14

15 otázkou, která by byla aktuální v případě, že by se uvažovalo o ESÚS s účastí polského partnera spadajícího do kategorií uvedených polským zákonem (tedy samosprávné územní celky, státní právnické osoby a samosprávné právnické osoby), je interpretace českého prováděcího předpisu, zda se má namysli, pokud se hovoří o ESÚS zřízeném podle českého zákona, pouze ESÚS se sídlem na území Č R. Otevřela by se tak možnost zřídit ESÚS se sídlem v Polsku či Sasku podle tamních prováděcích předpisů. Otázkou zůstává, zda by ČR (příslušné ministerstvo) odsouhlasilo účast českého člena v ESÚS s omezeným ručením. 2.6 Rizika a možná zpoždění Rizika a možná zpoždění při zakládání ESÚS mohou být dvojí povahy: uvnitř ERN: je nutné vzít v potaz, že o založení ESÚS budou rozhodovat politici na základě doporučení výkonných pracovníků ERN a to v každé části zvlášť. Je tedy velmi důležité, aby existovala kvalitní komunikace mezi partnery na všech úrovních (na pracovní úrovni při definování návrhů obsahové náplně, organizační struktury či financování ESÚS, na politické k přijetí společného rozhodnutí). Účast každého partnera bude podléhat vlastnímu internímu schvalovacímu procesu. Bude tedy zapotřebí vzít v úvahu časové nároky těchto procedur. vně ERN především ze strany dotčených států (jejich orgánů): vzhledem k tomu, že se jedná o novou problematiku, neexistují u zodpovědných národních orgánů žádné zkušenosti ani precedentní rozhodnutí, takže je zapotřebí počítat s tím, že využijí celou tříměsíční lhůtu, kterou mají na vydání souhlasu s účastí parterů v zamýšleném ESÚS. Ke zkrácení této lhůty (a nejen za tímto účelem) je zapotřebí úzká komunikace a konzultace již v přípravné fázi (rovněž s ohledem na výše zmíněnou potencionální nekompatibilitu prováděcích předpisů). Aktualizovaný harmonogram (cestovní mapa) k založení ESÚS by mohl dle současného stavu problematiky vypadat následovně: 15

16 Obr. 5: Možný harmonogram přípravných kroků k založení ESÚS v ERN (optimistická varianta) 16

17 3 Rozhodovací fáze Dle metodiky INTERACT by po realizaci kroků z přípravné fáze měli partneři zvážit všechny dostupné možnosti a společně přijmout rozhodnutí využít tu nejvhodnější. 3.1 Využití jiných struktur/forem spolupráce V současné době se stává ESÚS předmětem diskusí velmi často a mnoho subjektů zvažuje jeho založení. Často se však jedná o diskuse, ze kterých je zřejmé, že úvahy založit ESÚS nevycházejí z reálných potřeb spolupráce, ale spíše z naděje, že ESÚS bude v budoucím plánovacím období regionální politiky EU znamenat automatický přístup k fondům EU. Tak, jak je v současné době tento nástroj postaven, však tento nárok nezakládá. I pro přeshraniční spolupráci jako takovou nemusí být vždy ESÚS tím nejlepším řešením. Naopak pro volnější, méně intenzivní spolupráci jsou vhodnější volnější formy (např. kooperační dohody). Pokud je ovšem spolupráce rozvinutá a existuje vůle ji dále prohloubit skrze založení společného právního subjektu, představuje ESÚS právní nástroj, který je aplikovatelný na celém území EU 9 a není závislý na mezistátních dohodách, které existují jen mezi některými státy a které zakládání společných veřejnoprávních subjektů umožňují 10. ERN se rozhodl posunout mnoho let rozvíjenou spolupráci na kvalitativně vyšší úroveň tím, že založí společný právní subjekt. V tomto ohledu představuje ESÚS na daném území jediný právní nástroj, který lez k tomuto účelu využít 11. Neexistuje totiž mezistátní dohoda, která by umožnila vznik subjektu veřejnoprávního charakteru. Rovněž jiná řešení založená na evropském právu jako je evropské hospodářské zájmové sdružení 12 či evropská společnost 13 jsou zaměřena na hospodářskou oblast a nepředstavují pro ERN vhodný nástroj. 9 Již ovšem bylo upozorněno na možná omezení využití ESÚS v důsledku nekompatibilních prováděcích předpisů některých států EU. 10 Například dohoda z Isselburg-Anholt z roku 1991mezi Německem a Nizozemskem umožňuje vznik přeshraničních veřejnoprávních zájmových sdružení. 11 Samozřejmě za předpokladu, že se najde řešení výše zmíněných komplikací s pravděpodobným nesouladem prováděcích předpisů. 12 Na základě Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS). 13 Na základě Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE). 17

18 3.2 Přehled variant Obecná studie o ESÚS se věnovala možnému využití ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa a nabídla 3 varianty dalšího postupu. Tyto varianty společně s jejich výhodami a nevýhodami shrnuje následující tabulka: Tab. 4: Varianty využití ESÚS v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Varianty využití ESÚS Varianta Výhody Nevýhody Zachování stávajícího modelu Nahrazení stávající struktury minimální rizika vyzkoušený model spolupráce větší přeshraničnost stálost silnější právní postavení potenciál pro upevnění pozice v implementaci programů EU konzervace stávajícího stavu omezení dalšího rozvoje v některých oblastech rezignace na jeden z hlavních cílů ERN nevyzkoušenost velké riziko mnoho nevyřešených právních otázek Společný právní subjekt vedle stávající struktury minimalizace rizika částečné využívání výhod společného právního subjektu zdlouhavější proces vzniku plnohodnotného společného právního subjektu Zdroj: Evropské seskupení pro územní spolupráci základní analýza nařízení a jeho potencionálního využití v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 18

19 4 Implementační fáze V případě, že se partneři rozhodnou pro využití ESÚS jako vhodného právního nástroje pro realizaci vlastních potřeb, vstupují do implementační fáze, ve které přicházejí na ř adu konkrétní, praktické aspekty fungování ESÚS. V první části implementační fáze je třeba vyřešit právě tyto praktické aspekty fungování a promítnout je do zakládajících dokumentů úmluvy a stanov. Druhá část implementační fáze popisuje nutnou schvalovací a oznamovací proceduru. 4.1 Umístění sídla Rozhodnutí o umístění sídla ESÚS určí jaké právo bude aplikováno pro jeho fungování. Rovněž kontrolní procedury jsou v kompetenci státu, ve kterém má ESÚS sídlo. Rozhodnutí lze založit na několika hlediscích. Buď to může být geografická poloha (většinou největší spádové město), symboličnost (na hranici), porovnání právních, fiskálních a sociálních systémů 14,... Nakonec je ale vždy nejdůležitější nalezení shody mezi zakládajícími partnery a rozhodnutí bude vždy do jisté míry politické. V praxi mohou existovat i další řešení, kterými může být například založení poboček ve státech, kde není hlavní sídlo či může být vedle oficiálního sídla zřízeno operační sídlo, kde pracuje personál EGTC. V případě ERN přicházejí nejvíce v úvahu města Liberec (zde je i oficiální sídlo ERN), Zittau či Jelenia Góra Návrh úmluvy ESÚS se řídí úmluvou, která je schvalována jednomyslně všemi členy ESÚS. Podle nařízení o ESÚS musí úmluva obsahovat tyto náležitosti: Název ESÚS a jeho sídlo (které musí být v členském státě, podle jehož práva je zřízen alespoň jeden z členů). 14 Tato analýza je ovšem vzhledem ke svému rozsahu velmi náročná a nákladná. Váha takového porovnání se snižuje, pokud je například řešen personál pouze delegováním stávajících pracovníků jednotlivých partnerů či pokud jsou pracovníci pro práci pro ESÚS pouze vyčleněni v rámci svých domovských organizací (na částečný či plný úvazek). 15 Ze symbolického hlediska by přicházelo teoreticky v úvahu i sídlo poblíž Trojmezí. 19

20 Rozsah území, na němž může ESÚS plnit své úkoly. Konkrétní cíl a úkoly ESÚS. Doba trvání ESÚS. Podmínky, kterými se řídí rozpuštění ESÚS. Seznam členů ESÚS. Rozhodné právo pro výklad a provádění úmluvy. Ujednání o vzájemném uznávání (včetně pro účely finanční kontroly). Postupy pro provádění změn úmluvy, které musí být v souladu s povinnostmi stanovenými v článcích 4 a 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o ESUS. Vhledem k tomu, že změny v úmluvě vyžadují souhlasné stanovisko členských států, doporučuje se, aby úmluva byla pokud možno stručná a obsahovala jen ustanovení vyžadovaná nařízením či národními předpisy (pokud v nich jsou obsaženy dodatečné požadavky). Konkrétnější úpravy fungování ESÚS je vhodné upravit ve statutu (jen jeho podstatné změny podléhají souhlasu členských států) či ještě lépe ve vnitřních předpisech např. v organizačním řádu. 4.3 Návrh stanov Podle nařízení o ESÚS musí stanovy obsahovat všechny náležitosti úmluvy a navíc ještě následující náležitosti: Provozní předpisy orgánů ESÚS a jejich pravomoci, jakož i počet zástupců členů v příslušných orgánech. Rozhodovací postupy ESÚS. Pracovní jazyk nebo jazyky. Ujednání o fungování, zejména pokud jde o personální ř ízení, způsoby náboru zaměstnanců a povahu pracovních smluv. 20

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci esús Evropské seskupení pro územní spolupráci Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA. Co je to ESÚS? ESÚS je nový právní nástroj, který

Více

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci

esús Evropské seskupení pro územní spolupráci esús Evropské seskupení pro územní spolupráci Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA. Co je to ESÚS? ESÚS je nový právní nástroj, který

Více

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh

Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa. 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse- Nisa- Nysa 1. pracovní návrh Stanovy evropského seskupení pro územní spolupráci Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Na základě čl. 8 Nařízení

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Žádost a přílohy p českých žadatelů 19. 3. 2009, Liberec Konzultace Doporučujeme konzultovat

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Zřizovací listiny knihoven v malých obcích (knihoven s dobrovolným knihovníkem)

Zřizovací listiny knihoven v malých obcích (knihoven s dobrovolným knihovníkem) Zřizovací listiny knihoven v malých obcích (knihoven s dobrovolným knihovníkem) Pro přihlášení knihovny do evidence ve smyslu 5, odst. 5 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona musí její provozovatel (zřizovatel)

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více